Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., Handelshøjskolen i Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus"

Transkript

1 Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., Handelshøjskolen i Århus Formålet med håndbogen Controller-funktionen er blevet mere og mere central i mange virksomheder. Fra at være afdelingen for bogholderi og regnskabsaflæggelse har de danske økonomiafdelinger igennem de sidste år undergået en forvandling, således at man nu ikke blot administrerer virksomhedens centrale informations- og planlægningssystemer, men også i stigende grad indgår som sparringspartner for ledelsen og som deltager i forandrings- og implementeringsprojekter i hele organisationen. De bløde elementer skal mestres Men ofte oplever controlleren ikke den succes, som den faglige viden umiddelbart berettiger til. Årsagen hertil kan være, at controlleren, ud over at være fagligt velfunderet inden for regnskab og driftsøkonomi, også skal have kendskab til de mere bløde elementer, som har indflydelse på, om ideer og tiltag accepteres og gennemføres af organisationen. og de faglige færdigheder skal tilpasses Håndbogens ambition Ligeledes betyder den faglige udvikling, at nye teknikker og metoder skal tilegnes, samtidig med, at dagligdagens arbejdsopgaver presser sig på. De erfaringer, som man har erhvervet sig, og de færdigheder, som man er uddannet i, er ikke forældede de er blot ikke altid tilstrækkelige. Den centrale konkurrenceparameter bliver evnen til at anvende teknikker i praksis og at lære fra andre virksomheders erfaringer. Med udgangspunkt i de arbejdsopgaver en controller typisk bestrider, skal håndbogen Controlleren bidrage til at videreudvikle både de bløde controllerfærdigheder og de faglige kompetencer. April 2005 Controlleren 1

2 Introduktion Det er derfor for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes controlleren kan tage nye udfordringer og muligheder op og være effektiv i forandrings- og implementeringsprocesser samt i projekters styring og gennemførelse. For det andet er det formålet at vise, hvorledes både traditionelle og moderne økonomistyringsteknikker og principper kan bruges i danske virksomheder. Endeligt er det håndbogens ambition at bidrage til udviklingen af controllerrollen og økonomistyring generelt ved at fremhæve nye og innovative metoder og best practice-erfaringer. Den faglige udvikling Behovet for controlleren Controllerens rolle Den faglige udvikling inden for økonomistyring og controlling har været enorm i de sidste ti år. Det må forventes, at hastigheden hvormed denne udvikling foregår, fortsat vil øges i fremtiden. Etableringen af en effektiv controllerfunktion og et velfungerende samspil med hele organisationen er i dag helt afgørende for virksomhedernes eksistens. Virksomhedskriser kan ofte henføres til mangelfuld økonomistyring og controlling. Øget markedsdynamik, stigende ressourceknaphed, større usikkerhed, nye regler og reguleringer samt nye ledelsesformer er alle faktorer, som giver stadig nye udfordringer til controllerfunktionen i virksomheden. Dertil kommer så den hastige udvikling af informationsteknologien, som har bidraget til at ændre forudsætningerne for virksomhedens styring og informationsbehandling. Udviklingen på de nævnte områder har ændret controllerfunktionen fra at være en passiv administrativ registreringsfunktion til at være en aktiv ledelsesorienteret udviklingsfunktion. Dette stiller naturligvis store krav til controllernes viden, ikke mindst på en række nye områder, som hidtil har ligget uden for økonomifunktionens regi. Der tænkes her på strategisk planlægning, udvikling af virksomhedsmodeller, projektledelse, systemudvikling, kommunikationsmetoder etc. Håndbogens idégrundlag Ligeledes stiller det krav til controllernes evne til at kommunikere, forstå kulturer og forskellige ledelsesformer, indgå i teams og medvirke til konflikt- og problemløsning samt medvirke til organisatoriske forandringer og implementering af nye økonomistyringsmetoder. Formålet med at udgive Controlleren som en fleksibel håndbog skal ses med baggrund i den nævnte udvikling. Det er således hensigten at skabe en aktuel informationsformidling på dette felt til brug for fagets praktiske udøvere. Der bliver 2 Controlleren April 2005

3 Introduktion især tale om formidling af problemkendskab, metodeviden, systemidéer og teknisk know-how. Valget heraf skulle gerne passe til de arbejdsopgaver, som opleves som de væsentlige i det daglige arbejde som controller eller økonomimedarbejder. Dette mål stiller naturligvis specielle krav til stoffets indhold og form. Krav om viden Indholdet skal være problem- og løsningsorienteret. Fx vil der blive lagt hovedvægt på at påpege, hvilke problemer, der er kritiske i praksis samt at vise, hvordan man kan løse dem. Nogle af artiklerne vil beskrive bestemte metoder, teknikker eller værktøjer, og der lægges her vægt på at redegøre for den nyeste og mest relevante viden. Dette kræver, at artiklerne skrives af de førende eksperter samt meget erfarne praktikere indenfor området. Praktiske eksempler Ledelseshåndbogen Økonomistyring Indholdet vil ofte bestå af problemoversigter, checklister, metodebeskrivelser, systemskitser o.l., belyst gennem praktiske eksempler. Håndbogen vil omfatte en række gode samlede virksomhedscases, som viser, hvorledes teknikker og metoder anvendes i praksis. På denne måde skal stoffet blive levende og konkret og dermed virke inspirerende og idégivende. Det er derimod ikke meningen, at håndbogen skal behandle de mere grundlæggende regnskabsteoretiske emner. Fx skal man ikke forvente at finde længere redegørelser for vurderingsprincipper, beslutnings- og styringsmodeller etc. Kendskabet til disse teoretiske modeller udgør naturligvis en vigtig basisviden, men denne er i forvejen behandlet i tilgængelige lærebøger samt i Ledelseshåndbogen Økonomistyring. Både offentlig og privat sektor På trods af de offentlige virksomheders forskelligheder har de en række styringsmæssige fællestræk. Disse omfatter blandt andet, at deres aktiviteter er underkastet en særlig offentlig bevågenhed, som nødvendiggør en ansvarlig og omhyggelig økonomistyring. Derudover fungerer nogle af dem ikke på normale markedsvilkår, fordi de modtager tilskud, er eneudbydere af ydelser eller varetager bestemte lovbestemte opgaver, mens andre er igennem en udvikling, der er karakteriseret ved, at de må eksistere på mere og mere markedslignende vilkår. April 2005 Controlleren 3

4 Introduktion Hovedparten af de teknikker og metoder, der behandles i håndbogen, er lige så anvendelige i offentlige som i private virksomheder. De specifikke forhold, der vedrører økonomistyringen i offentlige virksomheder og organisationer lige fra statslige styrelser og departementer til kommuner og amter samt de mange institutioner, der er placeret i dette regi behandles i Ledelseshåndbogen Offentlig Økonomistyring. Lettilgængelig form Da Controlleren henvender sig til den travle praktiker, er det et krav, at formen er kortfattet, systematisk og overskuelig. Sproget er let læseligt. Teksten er suppleret med overskuelige tabeller, grafiske fremstillinger etc. Og det er også let at slå op i systemet ved brug af indholdsfortegnelse og stikordsregister. For at sikre at håndbogen er praktisk orienteret, er det vigtigt, at stoffet udvælges og udformes ud fra virksomhedernes behov. 2. Oversigt over håndbogen Generelt Håndbogen er opdelt i ti fagområder med en underopdeling i en række temaer. Medens bogens artikler af gode grunde ikke er lagt fast på forhånd, så er bogens områder og temaer fra starten søgt afgrænset og systematiseret i indholdsfortegnelsen. Dette er gjort for at forbedre systematikken og fremme læserens overblik over stoffet. Temaopdelingen vil dog blive ændret i det omfang, den faglige udvikling gør dette nødvendigt. I det følgende redegøres kort for formålet og indholdet af bogens faglige områder, der er placeret under fanekortene Område 3: Controllerens udfordringer og muligheder Der er etableret en redaktionskomite, som skal rådgive hovedredaktøren vedrørende håndbogens indhold og udvælgelsen af artikler. Som et led i den redaktionelle proces vil artiklerne i dette område bestå af korte indlæg fra redaktionskomiteens medlemmer samt fra håndbogens 4 Controlleren April 2005

5 Introduktion hovedredaktør. Disse indlæg vil lægge håndbogens redaktionelle linje. Redaktionskomiteens medlemmer vil på skift til hver opdatering af håndbogen skrive et kortfattet indlæg, som placeres i dette område. Artiklerne vil præsentere synspunkter vedrørende nye trends, controllerens rolle, nye udfordringer, gennemgående problemstillinger, konkrete erfaringer med udvikling af controllerfunktionen etc. Område 4: Controllerens rolle I nogle virksomheder er controlleren en specifik stilling, mens det i andre virksomheder er en mere generel betegnelse for medarbejdere i økonomifunktioner. Endvidere kan der forefindes controllere for specielle områder. Uanset stillingsbetegnelse så får de opgaver, som controllere løser, stigende betydning i takt med, at controlleren ikke blot varetager de traditionelle opgaver i relation til økonomistyringen, men også i stigende grad indgår som sparringspartner for ledelsen og som deltager i forandrings- og implementeringsprojekter i hele organisationen. Artiklerne i dette område vil blandt andet belyse udviklingen i controllerens virkefelt og placering i organisationen, give en ny forståelse for controllerens rolle samt vise, hvorledes de nye arbejdsopgaver relaterer sig til de gængse opgaver. Ligeledes vil erfarne controllere vise, hvorledes controller-opgaverne løses i konkrete virksomheder. Område 5: Værktøjer og teknikker Formålet med dette område er at give læseren et overblik over controllerens centrale værktøjer, teknikker og arbejdsmetoder samt at give et indblik i det ansvar og de opgaver, som den moderne økonomifunktion bør leve op til. Fremtidens økonomistyring vil givetvis blive anderledes. Efterhånden som de nye metoder og teknikker, der beskrives i håndbogens øvrige kapitler, bliver gængs praksis og de styringsmæssige problemstillinger bliver håndteret, dukker nye metoder og nye problemer op. Artiklerne i området skal bidrage til at ruste controlleren til at møde de nye udfordringer, arbejde med økonomistyringsprojekter og lægge strategier for den fremtidige økonomistyring og ledelsesrapportering. April 2005 Controlleren 5

6 Introduktion Område 6: Budgettering og regnskabsafslutning Budgetter er kernen i den økonomiske styring og dermed også udgangspunktet for kontrollen af organisationens bevillingsmæssige forhold. I traditionel forstand er dette controllerens hjemmebane. Budgettet er imidlertid også en del af planlægningen og dermed også en del af sammenkædningen af den finansielle del af økonomistyringen med den operationelle styring af organisationens aktiviteter. Formålet med dette område er at redegøre for en række forskellige værktøjer, der kan anvendes til den løbende økonomiske planlægning og opfølgning. Der lægges særlig vægt på at vise, hvad værktøjerne kan bruges til, samt hvorledes de bliver anvendt i praksis. I dette område vil der ligeledes blive bragt artikler vedrørende regnskabsafslutningen, f.eks. om Fast Close og andre nye teknikker. Område 7: Strategi og rapportering Formålet med dette område er dels at give et overblik over, hvorledes controlleren kan bidrage til virksomhedens strategiske planlægning og ledelse og dels at vise, hvorledes controllerens værktøjer får en strategisk funktion i virksomheden. Der vil blive lagt hovedvægt på at beskrive en række forskellige strategiske ledelsesproblemer og de dertil knyttede planlægningsprocesser og metoder. Mange virksomheder tager ledelsesmodeller og -systemer i brug. Nogle gange er det metoder, der fordrer bestemte målinger og rapporteringer, mens det andre gange er selvudviklede modeller, der skal integreres med økonomistyringen, så ledelsesrapporteringen kan understøtte ledelsesmodellen. I dette område vil det også blive vist, hvorledes virksomheder kan udvikle ledelsesmodeller og -systemer som en del af økonomistyringen. I de senere år har Balanced Scorecard vist sig at være en af de helt store nyskabelser inden for rapportering, styring og strategilægning, og en mængde virksomheder er begyndt at anvende Balanced Scorecard eller elementer herfra i økonomistyring og ledelsesrapportering. Artiklerne i området vil ud over de grundlæggende elementer i Balanced Scorecard metoden løbende tage nye emner og anvendelsesområder op i relation til dette. 6 Controlleren April 2005

7 Introduktion Område 8: Forandrings- og implementeringsprocesser Artiklerne i dette område har bl.a. til formål at støtte økonomifunktionen i dens rolle som implementator og forandringsagent. Økonomistyringssystemer og teknikker kommer ikke i brug ved at blive designede og ved at være baseret på alle de nyeste teknikker. Og de resultater, som modellerne lover, kommer heller ikke af sig selv. Nogle gange består forhindringerne af en række faktorer, som tilskrives modstand mod forandring, og andre gange er der tale om, at modstanden udtrykker medarbejdernes naturlige og sunde reaktion på uklart kommunikerede krav, halvvejs implementerede løsninger og uhensigtsmæssigt tilpassede metoder. Andre gange er der helt andre faktorer på spil. Artiklerne i dette område vil ruste controlleren til at drive eller indgå i forandringsprojekter sammen med kolleger i andre dele af organisationen. Ligeledes vil der blive bragt artikler om, hvordan controlleren tackler de organisatoriske mekanismer, som ofte vanskeliggør succesfuld implementering af de rapporteringsystemer og -rutiner, som er en nødvendighed for den effektive controlling. Område 9: Projekters styring og gennemførelse Den moderne økonomifunktion bevæger sig fra at være en regnskabsafdeling til at påtage sig ansvaret for den centrale ledelsesrapportering og fungere som sparringspartner for ledere og medarbejdere overalt i organisationen. Dette øger kravet til, at controllerfunktionen skal fungere på sine brugeres præmisser og forstå, hvorledes metoder og systemer bedst kan indføres, så de fungerer i organisationen og understøtter dens aktuelle styringsmæssige vilkår. Flere og flere af controllerens opgaver bliver løst i form af forskellige projekter, der ofte er karakteriseret ved et samarbejde på tværs af faggrænser og afdelingsgrænser. Viden om og erfaringer med processer og projekter bliver dermed et mere og mere almindeligt krav til den moderne controller. Håndbogen vil formidle viden om processer og projekter, dels ved at rapportere fra praksis i form af cases og checklister, men også ved at formidle den nyeste teoretiske viden på disse områder. Område 10: Konflikter og problemløsning Ud over at være fagligt velfunderet inden for regnskab og driftsøkonomi, skal controlleren også skal have kendskab til April 2005 Controlleren 7

8 Introduktion de mere bløde elementer, som har indflydelse på, om ideer og tiltag accepteres og gennemføres i organisationen. Nogle gange mødes modstand, og der kan opstå konflikter, som kan hæmme ikke blot controllerens arbejde, men hele organisationens. Dette skal håndteres effektivt, så konflikter og problemløsning er derfor også en del af denne håndbogs emner. Som forvalter af budgetlægningsprocessen og andre af virksomhedens centrale systemer er økonomiafdelingen placeret centralt i virksomheden og kan her påtage sig en særlig rolle i relation til de interessemodsætninger, der kan opstå mellem forskellige dele af organisationen. Konflikt- og problemløsning er derfor en del af controllerens værktøjskasse, og der vil i dette område blive placeret artikler, der viser både, hvorledes problemer kan analyseres og, hvorledes konflikter identificeres og løses. Område 11: Kommunikation og kultur Artiklerne i dette område skal for det første støtte controlleren i den interne kommunikation og rapportering til ledere på alle niveauer. For det andet skal artiklerne i området bistå økonomifunktionen i at fremme kommunikation og rapportering om organisationens forhold til alle medarbejdere og til virksomhedens eksterne interessegrupper. Målet er på disse områder at anvise nye perspektiver og angrebsvinkler inden for rapportering om opgaveløsninger, målopfyldelse og overholdelse af økonomiske rammer samt at give konkrete løsninger på de praktiske problemer. Når der mellem afdelinger eller persongrupper er forskellighed i kultur, får dette betydning ikke blot for den måde, der skal kommunikeres til og mellem afdelingerne, men også for hvorledes controllingen kan gennemføres. Disse forskelle kan både være til stede på tværs af landegrænser og mellem afdelinger og i kølvandet på de mange fusioner og virksomhedsovertagelser er det ofte blevet erkendt, at kultur har en større betydning, end man på forhånd forventer. Derfor vil analyser af kultur og håndtering af kulturforskelle også blive behandlet i dette område. Område 12: Cases En stor mængde af artiklerne i de foregående områder vil være baseret på eksempler og konkrete cases fra danske virksomheder. Disse artikler har til formål at demonstrere 8 Controlleren April 2005

9 Introduktion bestemte teknikker eller metoder og vise, hvorledes de anvendes i praksis. Herudover vil der i dette område blive placeret en række større cases, hvor erfarne økonomifolk fortæller, hvordan de har udviklet virksomhedens økonomistyring og controllerfunktionen. Til forskel fra eksempler og cases i de foregående områder vil de artikler, der præsenteres i dette område have en mere tværgående karakter. Håndbogen på internettet Som en del af dit abonnement får du adgang til en internetudgave af håndbogen. Det giver dig en enestående mulighed for at lave hurtige og strukturerede søgninger. Du kan kopiere tekst, skemaer, modeller og grafer direkte ind i materiale til personligt brug. Og så har du selvfølgelig altid en opdateret håndbog inden for rækkevidde blot du har adgang til en pc. Læs mere om dette på Anvendelse af stikords- og forfatterregister For at lette læsernes opslag er der forrest i håndbogen placeret et stikords- og forfatterregister. Registeret vil blive opdateret i forbindelse med hver opdatering af håndbogen. Registeret indeholder alle de behandlede emner samt forfattere i alfabetisk orden med henvisning til den artikel og herunder de sidenumre, hvor emnerne er behandlet. 3. Ajourføring af håndbogen Opdateringer En opdatering består af nye sider, som skal indsættes i ringbindet. Forrest sidder et kort nyhedsbrev fra redaktionen med praktiske oplysninger om indholdet, indsætningen samt andre aktuelle oplysninger til brug for abonnenterne. Desuden udsendes hver gang udskiftningsblade til indholdfortegnelsen, således at denne altid er ajour. De udsendte opdateringer indsættes i ringbindet ud fra det artikelnummer, som er anført øverst på siden. April 2005 Controlleren 9

10 Introduktion Eksempel: Artikel Udvikling af Balanced Scorecard i Intercomp Logistics A/S 7.4 side 2 Fx skal denne opdateringsside vedrørende artikel 7.4. sidde under fanekort 7: Strategi og rapportering og under artikel 7.4.: Udvikling af Balanced Scorecard i Intercomp Logistics A/S. Med hver opdatering følger en oversigt med angivelse af, hvilke nye sider der skal indsættes, samt eventuelt hvilke af de eksisterende sider som skal udgå, fx fordi de erstattes af nye sider. Eksempel: Artikel Nye sider indsættes Gamle sider udgår Indholdsfortegnelse Side 1-2 Side Controlleren: sparingspartner eller dommer? Side 1-22 Side Udvikling af Balanced Scorecard i Intercomp Logistics A/S Side Internettet: Nye udfordringer for controlleren Side 1-30 I eksemplet revideres to sider i indholdsfortegnelsen. Der udsendes en helt ny artikel om Udvikling af Balanced Scorecard i uddannelsesinstitutioner. Der udsendes en revideret artikel om Controlleren: sparingspartner eller dommer?, som erstatter den eksisterende. Artiklen om Internettet: Nye udfordringer for controlleren udgår, fordi den ikke mere er ajour og aktuel. Alle nye sider er nederst på siden forsynet med udsendelsestidspunkt, således at man nemt kan skelne mellem nye og gamle sider. Eksempel: Marts Redaktion Håndbogen redigeres af en redaktion bestående af en hovedredaktør og en redaktionskomité. Artiklerne til bogen 10 Controlleren April 2005

11 Introduktion forfattes af forskellige eksperter, som hovedredaktøren har udvalgt i samråd med redaktionskomitéen. Redaktionskomitéen skal rådgive hovedredaktøren vedrørende håndbogens indhold og udvælgelsen af artikler. Som et led i den redaktionelle proces vil redaktionskomitéens medlemmer som nævnt på skift til hver opdatering af håndbogen skrive et kortfattet indlæg, som placeres i håndbogens område 3. Hovedredaktøren Per Nikolaj Bukh, professor på Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik, Handelshøjskolen i Århus. Per Nikolaj Bukh blev cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1991 med driftsøkonomisk linjebetegnelse og speciale i informationsbehandling og erhvervede samme sted i 1995 ph.d.-graden på en afhandling om produktivitet og efficiens i den danske pengeinstitutsektor. Ansat som adjunkt i perioden samt lektor ved Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Per Nikolaj Bukh er medlem af redaktionskomitéen for tidsskriftet Økonomistyring & Informatik og sammen med professor Steen Hildebrandt redaktør på håndbøgerne Økonomistyring og Offentlig Ledelse. Han er blandt andet medforfatter til bøgerne Balanced Scorecard på Dansk (2000, Børsens Forlag), Videnregnskaber (2001, Børsens Forlag), Videnledelse: et praksisfelt under etablering (2003, DJØFs Forlag) og Activity Based Costing (2004, DJØFs Forlag) samt mere end 100 artikler i danske og internationale tidsskrifter om Balanced Scorecard, Activity Based Costing, videnregnskaber, økonomistyring, strategi, ledelse, marketing mv. Endelig har Per Nikolaj Bukh fungeret som rådgiver for en række offentlige og private virksomheder, og han er en hyppigt anvendt foredragsholder og underviser. Redaktionskomitéen Jens Faarup, har siden 2004 været økonomidirektør for Danmark, Norge og Sverige i SONOFON/Telenors fælles nordiske mobiloperation. Han har været hos SONOFON siden April 2005 Controlleren 11

12 Introduktion 2001, hvor han tidligere var økonomidirektør for SONO- FON. Jens Faarup har tidligere været ansat som økonomichef i Orange og før det, koncernfinanschef i Interdan A/S. I tiden fra 1982 til 1992 har han primært beskæftiget sig med salg og marketing, og var bl.a. salgschef i projektfinansieringsafdelingen i A/S Global Finans og senere DMK. Han er uddannet H.A. ved Handelshøjskolen i København og blev i 1988 cand.merc. med speciale i strategisk planlægning og international virksomhedsøkonomi. Jens Faarups kernekompetencer omfatter group controlling, ejer- og managementrapportering, strategiplaner, budget og forecast samt Activity Based Costing, analyser, benchmarking og due dilligence. Derudover er Jens en hyppigt brugt foredragsholder på bl.a. kurser om økonomistyring, controllerens rolle samt Activity Based Costing samt som underviser på Ingeniørhøjskolen. Mikael Hegaard, partner i konsulentfirmaet Implemet A/S, Mikael Hegaard blev cand.oecon i 1988 med driftsøkonomisk linjebetegnelse og speciale i strategi. Han fungerede i 5 år som økonomichef på en fondsbørsnoteret virksomhed, og startede i 1993 som konsulent hos KPMG, hvor han blev partner i Startede i 2004 som partner hos Implement A/S. I de seneste 10 år har Mikael Hegaard rådgivet private og offentlige virksomheder inden for økonomistyring, purchase management, benchmarking, Balanced Scorecard, Activity Based Management, Best-ofbreed systemer inden for budgettering, rapportering og konsolidering mv. Mikael er medforfatter på Balanced Scorecard på Dansk (2000, Børsens Forlag) samt Strategikort danske erfaringer (Børsens forlag 2004). Gustav Jeppesen, partner hos Deloitte, har næsten 15 års erfaring med statslig økonomistyring opnået gennem ansættelser i Finansministeriet (Budgetdepartementet) og UNI-C samt fra en lang række projekter gennemført som konsulent hos Andersen og Deloitte. Gustav er leder af Strategy & Organization-gruppen i Deloitte Business Consulting og rådgiver i dag overvejende om nye offentlige styringsformer, herunder administrative fællesskaber/koncentration og udlicitering samt ledelsesrapportering til at understøtte denne proces. Søren Kongsbo har været koncernrevisionschef hos Post Danmark A/S siden 2002 og blev ansat som revisionschef i P&T i 198 I årene var han tillige revisionschef i GiroBank. Han blev cand.oecon. i 1972, statsautoriseret revi- 12 Controlleren April 2005

13 Introduktion sor i 1980 og Certified Fraud Examiner i Søren Kongsbo har været medlem af bestyrelsen for The Institute of Internal Auditors, IIA (DK) siden 1985 og har været formand siden Han er tillige medlem af og formand for DCOF Danish Council on Occupational Fraud (ACFE), hvor han også er USA s repræsentant i Danmark i dette forum. Søren Kongsbo er medforfatter til bogen Offentlig Revision og den Statsautoriserede Revisor (1992, FSR s forlag). Søren Leopold, partner hos 4C Management Consulting, som han har været med til at grundlægge. Cand.merc i Økonomistyring i 1989 og siden management konsulent hos Arthur Andersen & Co, PricewaterhouseCoopers, IBM og PA. Hos PwC var Søren i 6 år leder af økonomistyringsområdet i både Danmark og Sverige, for en gruppe på knap 70 konsulenter med speciale i økonomistyring og økonomistyringssystemer. Sørens kernekompetencer indenfor økonomistyring omfatter Vision for Finance og udvikling af koncernøkonomifunktionen, Corporate Performance Management/Strategic Enterprise Management, herunder koncernkonsolidering, finansiel planlægning, budgettering og Balanced Scorecard, samt Financial Shared Services og Activity Based Costing. Sørens kernekompetencer indenfor it omfatter it-strategi, business case for store it-investeringer, uvildig rådgivning ved valg af ERP-systemer, konsolideringssystemer, budgetteringssystemer, Balanced Scorecard systemer mv. Henrik Munk-Andersen har siden 2002 været ansat i Netværk Danmark, som med ca medlemmer og omkring 140 erfagrupper er Danmarks største netværksorganisation, hvor ledere og nøglepersoner indenfor dansk erhvervsliv siden 1992 har mødtes og udvekslet erfaringer. I øjeblikket er Henrik Munk-Andersen ansvarlig for økonomigrupperne hvor ca. 600 økonomichefer og controllere deltager. Han har tidligere haft forskellige ansættelser hos Thrige- Titan A/S både herhjemme og i udlandet, har været økonomidirektør i Planova Shop System A/S samt administrerende direktør for maskinfabrikken Nedschroef Langeskov ApS. April 2005 Controlleren 13

14 Introduktion 5. Kommunikation vedrørende håndbogen Behovet for kommunikation Formålet med håndbogen er at etablere en effektiv og levende nyhedsformidling og erfaringsudveksling inden for controlling og økonomistyring i det hele taget. Hvis en sådan informationsspredning skal lykkes, er det vigtigt, at det udsendte stof så vidt muligt afspejler de problemer og behov, som abonnenterne har. Selve udsendelsen af opdateringer giver kun mulighed for en en-vejs-kommunikation fra redaktion og forfattere til abonnenter og læsere. Denne en-vejs-kommunikation må derfor suppleres med kommunikation den anden vej. Kontaktmuligheder Derfor vil redaktionen med mellemrum udsende en idé- og ønskeliste til abonnenterne, hvorpå man kan udtrykke sine ønsker til nye temaer og emner i form af en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil derudover gerne give læserne mulighed for at udtrykke ideer og synspunkter samt kommentere det faglige indhold af de udsendte artikler. Dette vil kunne ske ved at ringe eller skrive direkte til hovedredaktøren: Professor Per Nikolaj Bukh Handelshøjskolen i Århus Fuglsangs Allé Århus V Tlf.: Mobil: Henvendelser vedrørende abonnementssystemets distribution, opkrævning, særtryk o.l. bedes rettet til forlaget på adressen: Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade København K 14 Controlleren April 2005

15 Introduktion Telefon: , lokal 384 Redaktionelle spørgsmål: lokal 693 Fax: Webadresse: April 2005 Controlleren 15

16 Introduktion 16 Controlleren April 2005

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Mange forskellige organisationsformer Udtrykket, den offentlige sektor, dækker over en lang række virksomheder og organisationer.

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Ledelse i den offentlige sektor

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Ledelse i den offentlige sektor Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Produktivitet, kvalitet, konkurrence og gennemsigtighed Den offentlige sektor oplever i disse år et pres fra mange sider. Fra politikere,

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Når controllere benchmarker

Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet og adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Implementering i midten?

Implementering i midten? Implementering i midten? Implementering i midten? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning På et vist plan er det de samme spørgsmål og de samme problemstillinger,

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar.

Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar. Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar. SEMINAR PÅ SCANDIC EREMITAGEN, LYNGBY DEN 7. MARTS 2007 ØKONOMICHEFEN 2007 et

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kan benchmarking fremme læring og videndeling?

Kan benchmarking fremme læring og videndeling? Kan benchmarking fremme læring og Kan benchmarking fremme læring og videndeling? af adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Frederik

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

KAPITEL 5. De ti virksomheder

KAPITEL 5. De ti virksomheder e-bog KAPITEL 5 De ti virksomheder Bogens anden del består af bidrag skrevet af medarbejdere fra ti danske virksomheder, som alle har gjort sig nogle erfaringer med balanced scorecard. Kapitlerne er som

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Hvornår er forskningen nyttig?

Hvornår er forskningen nyttig? September 2005 Hvornår er forskningen nyttig? Professor Per Nikolaj Bukh, fra Handelshøjskolen i Århus diskuterer i denne artikel, om ledelsesforskningen kan fortælle, om nye ledelsesmetoder virker Af

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Bestyrelsesevaluering øger præstationen Bestyrelsesevaluering øger præstationen Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere