LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12"

Transkript

1 LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET NOVEMBER 2011 REGERINGEN

2

3 LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET november 2011 Regeringen

4

5 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN... 7 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 9 EUROPAMINISTEREN FINANSMINISTEREN FORSVARSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER MINISTEREN FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MINISTEREN FOR LIGESTILLING OG KIRKE MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND SKATTEMINISTEREN SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTEREN TRANSPORTMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN EMNEREGISTER... 37

6 3 FORORD Denne oversigt over lovgivning i folketingsåret indeholder en kort omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen har fremsat siden sin tiltræden, og som regeringen forventer at fremsætte i den resterende del af folketingsåret. Oversigten indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget. xxx Oversigten indeholder bl.a. en række lovforslag, der følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, herunder forslag på beskæftigelses-, rets- og udlændinge-, skatte- samt socialområdet. Oversigten indeholder tillige et større antal lovforslag, der følger op på aftalerne om finansloven for xxx Danmark har formandskabet i EU i første halvdel af Regeringen har ved planlægningen af lovgivningsarbejdet søgt at tilrettelægge dette under hensyn til, at ministrene vil have en række væsentlige arbejdsopgaver i forbindelse med formandskabet. xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om årets lovgivningsarbejde Helle Thorning-Schmidt Statsminister

7 4 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven (Afskaffelse af starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timersreglen og introduktionsydelsen) (Nov II) Forslaget afskaffer de såkaldte fattigdomsydelser starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timers reglen og introduktionsydelsen. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Forlængelse af suspensionsperioden for refusionsbestemmelse efter sygedagpengeloven) (Nov II) Forslaget indebærer en 2-årig forlængelse af den nuværende suspension af sygedagpengelovens bestemmelse om, at der ikke ydes statsrefusion af en kommunes udgifter til sygedagpenge i sager, hvor kommunen ikke følger rettidigt op. Forslaget fremsættes for over en længere periode at kunne følge udviklingen i kommunernes indsats uden reglen. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v.) (Nov II) Lovforslaget vedrører en ophævelse af reglerne om, at første ret og pligt til tilbud til unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp under 30 år, skal have en varighed på mindst 6 måneder samt en ophævelse af reglerne om fuldtidsaktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge efter 2 ½ års ledighed. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag) (Nov II) Ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag) (Nov II) Ændring af lov om delpension (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.) (Nov II) Ovennævnte tre lovforslag udmønter dele af Aftale om senere tilbagetrækning mellem V, KF, DF og RV fra maj Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og forskellige andre love (Forenklinger m.v) (Jan I) Lovforslaget vedrører en række forenklinger m.v. på Beskæftigelsesministeriets område bl.a. vedrørende optagelse i og overflytning mellem a-kasser samt vedrørende ydelsessy-

8 5 stemet. Forslaget er især en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj Ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenklinger m.v.) (Jan I) Lovforslaget indeholder en række forenklinger på barsels- og sygedagpengeområdet vedrørende enklere ydelser, opfølgning og samspil med virksomheder og a-kasser. Forslaget er en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenklinger m.v.) (Jan I) Lovforslaget indeholder en række forenklinger vedrørende beskæftigelsesindsatsen bl.a. om samtaler, kontakt og aktive tilbud. Forslaget er en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud) (Jan II) Lovforslaget vedrører ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra senest 6 måneder til senest 12 måneder. Forslaget indebærer også en nedsættelse af varighedskravet for ret og pligt tilbud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra mindst 4 uger til mindst 2 uger. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frist for anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema) (Jan II) Forslaget vedrører især ændringer af sygedagpengelovens frister for anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpenge med henblik på at sikre en mere effektiv administration af sygedagpengesager. Forslaget åbner også op for en mere effektiv udsendelse af oplysningsskema til den sygemeldte via Nem Refusion. Lov om vikarers ansættelsesforhold (Jan II) Forslaget gennemfører EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, der har til formål at beskytte lønmodtagere, som udsendes af et vikarbureau til at arbejde midlertidigt i en virksomhed. Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme m.v.) (Feb II) Formålet med lovforslaget er at tilpasse arbejdsskadesikringsloven til ændringer af forældelsesloven vedtaget i maj 2011 samt aktstykke nr. 90 af 23. marts Forslaget vedrører krav på erstatning ved erhvervssygdomme, hvor kravet ikke er omfattet af forældelsesloven. Forslaget vedrører endvidere enkelte tekniske justeringer af arbejdsskadesikringsloven.

9 6 Ændring af lov om barselsudligning (Evaluering af barselsudligningsordningen) (Feb II) Forslaget fremsættes på baggrund af en evaluering af loven samt en revisionsbestemmelse i loven. Det nærmere indhold af lovforslaget er under overvejelse. Ændring af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (Feb II) Forslaget indebærer en forøgelse af antallet af suppleanter for Arbejdsrettens ordinære dommere med 2 for hver af de grupper af organisationer og myndigheder, der er indstillingsberettiget. Forslaget tager bl.a. sigte på at fastholde de nuværende lave sagsbehandlingstider i Arbejdsretten. Forslaget skal ses på baggrund af en henvendelse fra LO og DA. Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Feb II) Forslaget fremsættes i henhold til en revisionsbestemmelse. Det nærmere indhold af lovforslaget er under overvejelse. Ændring af ferieloven (Feb II) Forslaget vedrører fortolkning af bestemmelserne i arbejdsdirektivet vedrørende retten til ferie. Den nærmere udformning af forslaget er under overvejelse. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af dagpengeperioden, ferie til kontanthjælpsmodtagere og ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse) (Feb II) Lovforslaget indebærer en forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af Forslaget indebærer også, at kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie i 5 uger om året. Endelig indebærer forslaget, at ufaglærte og faglærte samt ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 ugers selvvalgt uddannelse uden prisloft. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Lovgivning om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed (Mar I) For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere indføres forsøgsvis en skattefri jobpræmie på op til 600 kr. pr. måned i 2012 og Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

10 7 BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser (Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende foranstaltninger og adgang til skolepraktik) (Nov II) Forslaget har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Forslaget følger op på den brede politiske aftale fra november 2011 Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, der følger op på aftalerne om finansloven for Ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (Forenkling af rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud) (Jan I) Forslaget indebærer, at rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud forenkles, og at koordineringen af rammeaftalerne flyttes fra regionerne til kommunerne. Ordningen på undervisningsområdet svarer herefter til, hvad der gælder på det sociale område. Ændring af lov om erhvervsuddannelser (Effektivisering af sagsgangene i Tvistighedsnævnet m.v.) (Jan I) Formålet med forslaget er at effektivisere sagsgangene i Tvistighedsnævnet med henblik på kortere sagsbehandlingstider. Forslaget indebærer bl.a., at antallet af faste medlemmer af nævnet reduceres, ligesom det gøres muligt at foretage en skriftlig behandling af visse typer af sager. Ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) (Jan I) Forslaget indebærer primært, at produktionsskoler skal udfærdige et kompetencebevis for eleverne efter endt skoleophold, hvis den enkelte elev ønsker et sådant. Forslaget følger op på en bred politisk aftale fra juli 2011 om En styrket indsats over for unge ledige. Ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) (Jan II) Forslaget indfører en ny afgræsning af specialundervisning m.v., således at specialundervisning kun omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentlig. Forslaget følger op på gennemførte analysearbejder og aftalen om kommunernes økonomi for Ændring af lov om folkeskolen (Tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole) (Jan II) Forslaget vedrører en række ændringer af det eksisterende klagesystem på specialundervisningsområdet, således at klagesystemet indrettes under hensyntagen til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det foreslås bl.a., at der indsættes en særlig formodningsregel, så det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesæt-

11 8 te en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for Ændring af en række love på Børne- og Undervisningsministeriets område (Lempelse af kravet om godkendelse af vedtægtsændringer m.v (Jan II) Forslaget indebærer, at ministeren alene skal godkende vedtægtsændringer for selvejende institutioner, når der er tale om oprettelse m.v. af en ny institution. Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Ændring af reglerne for udpegning af revisorer) (Jan II) Forslaget ændrer bestemmelsen om, at revisorer udnævnes af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion for 3 år af gangen, således at der ikke fastlægges krav om udnævnelsesperiodens længde. Forslaget har til formål at stille bestyrelsen friere, således at udnævnelse kan foretages for en kortere periode, f.eks. for et år af gangen. Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit valg i folkeskolen) (Feb I) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Der vil blive fremsat forslag på baggrund af en evaluering af fritvalgsreglerne samt anbefalinger fra et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg, hvor de relevante parter er repræsenteret. Ændring af en række love på Børne- og Undervisningsministeriets område (Etablering af hjemmel til digital kommunikation i forbindelse med tildeling af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) (Feb II) Forslaget giver hjemmel til, at svar på ansøgning om specialpædagogisk støtte kan sendes til ansøgerens e-boks. Ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (Ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende brugen af anden aktør) (Feb II) Forslaget fremsættes i henhold til en revisionsbestemmelse. Det nærmere indhold af lovforslaget er under overvejelse. Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser (Feb II) Forslaget har til formål at øge kvaliteten af de gymnasiale uddannelser. Forslaget indebærer, at der indføres et fleksibelt loft på 28 elever for klassekvotienten i de gymnasiale uddannelser. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

12 9 Ændring af lov om folkeskolen (Bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn, der henvises til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted) (Mar II) Forslaget indebærer, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbuddet til børn, der af de sociale myndigheder i bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted i en anden kommune. Forslaget følger op på et gennemført analysearbejde og aftalen om kommunernes økonomi for Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser (Områdelov) (Mar II) Forslaget vedrører de generelle principper og bestemmelser for styringen af ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Lovforslaget indeholder endvidere nye rammer for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner om uddannelser, bygninger og fælles faciliteter samt mulighed for kommunal deltagelse i sådanne samarbejder. Forslaget følger bl.a. op på rapporten Selvejende institutioner styring, regulering og effektivitet fra april Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Opfølgning på revisionsbestemmelse) (Mar II) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Lovforslaget vil indeholde forslag om at udskyde revisionen. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning) (Okt I) Lovforslaget indebærer, at Indskydergarantifondens afviklingsafdeling får mulighed for at stille tabskaution i forbindelse med håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den udvidede medgiftsordning. Ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling) (Nov I) Lovforslaget fastsætter gebyrerne for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling direkte i de love, som styrelsen administrerer. Forslaget følger op på en anbefaling fra Rigsrevisionen. Ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Fastsættelse af gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter m.v.) (Nov I) Lovforslaget har til formål at bringe de danske regler for detailhandelens egne betalingskort (kreditkort og betalingskort uden chip f.eks. benzinkort og kort til bestemte detailbu-

13 10 tikker) i overensstemmelse med EU-retten. Forslaget indebærer, at det bliver muligt at opkræve gebyr ved brug af alle betalingskort både danske og internationalt udstedte. Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love (Bevilling af engagementer, nedskrivninger, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler) (Dec I) Forslaget indeholder bl.a. initiativer som opfølgning på den finansielle krise. Der indføres bl.a. strammere og mere præcise regler for nedskrivninger i finansielle institutter, som samtidig styrker Finanstilsynets mulighed for at gribe ind overfor risikable forretningsmetoder. Endvidere indføres der med forslaget styrket tilsyn med de fælles datacentraler. Hvidvaskloven ændres på baggrund af bl.a. anbefalinger fra Financial Task Force, så lovens anvendelsesområde præciseres, og der sker en samling af tilsynet med valutavekslingsvirksomheder. Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Gennemførelse af 2002 Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs og registrering af skibe med frist) (Dec II) Forslaget har til formål at indarbejde de ændringer i søloven, som er nødvendige som følge af konventionen om søtransport af passagerer og deres bagage til søs (Athenkonventionen) og den tilhørende EU-forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen (Athen-forordningen). Forslaget indeholder også en justering om betinget registrering af skibe. Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser) (Jan II) Lovforslaget vedrører ændringer af modellen for varetagelse af de radiobaserede nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland. Forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger skal herefter opgøres samlet for forsyningspligtydelser omfattet af forsyningspligtdirektivet og samlet for ydelser, som ikke er omfattet af direktivet. Forslaget skal ses på baggrund af EU-regler på området. Ændring af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Indførelse af regler om nye internetdomæner med geografiske navne) (Jan II) Forslaget har til formål at medvirke til at sikre danske interesser i forbindelse med introduktion af nye internetdomæner, som har tilknytning til Danmark. Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om finansiel stabilitet (Indførelse af ny finansieringsform for Garantifonden for indskydere og investorer) (Jan II) Med forslaget følges der op på den politiske aftale fra august 2011 om en række konsolideringsinitiativer, herunder den udvidede medgiftsordning. Der indføres endvidere bl.a. en ny finansieringsform for Garantifonden, så fonden fremadrettet finansieres i form af en årlig

14 11 forsikringslignende præmie samtidig med, at der etableres en konsolideringsfond i regí af Garantifonden. Ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed (Indførelse af investeringsfonde og selskaber for investering med kapital der er variabel) (Feb II) Forslaget har til formål at skabe mulighed for etablering af nye organisationsformer som et supplement til investeringsforeninger, således at kollektiv investering omfattet af UCITS IV-direktivet (2009/65/EF) også kan ske i andre former end investeringsforeninger. Formålet hermed er at styrke den fri konkurrence samt skabe mulighed for stordriftsfordele. Ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodsloven (Ansvarsfordeling m.v. efter ressortomlægninger) (Feb II) Forslaget vedrører ansvarsfordelingen i relation til de maritime uddannelser og fastsættelsen af kvalifikationskrav til søfarende efter ressortændringerne i oktober Samtidig foretages en række mindre justeringer af lodsloven. Lov om oprettelse af mæglings- og klageorganet for ansvarlig virksomhedsadfærd (Mar I) Med lovforslaget oprettes et mæglings- og klageorgan, der kan behandle klager over eventuelle brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. Mæglings- og klageorganet vil desuden kunne tage sager op af egen drift. Forslaget bygger på anbefalinger fra Rådet for samfundsansvar, retningslinjer fra OECD samt FN-anbefalinger. Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) og forskellige andre love på Erhvervs- og Vækstministeriets område Ihændehaveraktier samt gebyr for regnskabskontrol) (Mar II) Lovforslaget vedrører udveksling af ejerskabsoplysninger om ihændehaveraktier mellem myndigheder med henblik på at skabe større åbenhed på området. Forslaget skal ses i sammenhæng med en rapport fra OECD, der har kritiseret den danske ordning om, at kapitalejere har mulighed for at være anonyme, som følge af muligheden for ihændehaveraktier. Forslaget vedrører endvidere en justering af de gebyrsatser, som ikke-finansielle børsnoterede virksomheder skal betale for regnskabskontrol efter årsregnskabsloven. Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om erhvervstøtte 2012 (Mar II) Redegørelse om Danmarks Digitale 2012 Vækst (Maj II) Erhvervslivet og Reguleringen 2012 (Maj II)

15 12 EUROPAMINISTEREN Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta (Nov II) Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftale og Dyb og Omfattende Frihandelsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (Apr II) FINANSMINISTEREN Finanslov for finansåret 2012 (Okt I) Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2012 (Nov II) Ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd) (Nov II) Der er tale om justeringer af lovgivningen som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i Lov om tillægsbevilling for finansåret 2011 (Jan II) Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Feb II) Forslaget indebærer forskellige ændringer af minister- og eftervederlaget, herunder en ændring af den måde, som eftervederlaget beregnes på for tidligere ministre. Lov om udgiftslofter (Mar I) Lovforslaget vil indeholde regler om et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter, herunder regler om Folketingets fastsættelse af udgiftslofter og om sanktioner ved manglende overholdelse af de enkelte udgiftslofter. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Lov om Offentlig Digital Post (Mar II) Lovforslaget skal sikre en klar retstilstand vedrørende retsvirkningerne ved digital kommunikation mellem på den ene side borger og virksomheder og på den anden side myndighederne. Lovforslaget skal endvidere skabe hjemmel til, at det gøres obligatorisk for borgere og virksomheder at være tilsluttet til det digitale postsystem. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011.

16 13 Ændring af forskellige love på Økonomi- og Indenrigsministeriets, Sundheds- og Forebyggelsesministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets samt Social- og Integrationsministeriets områder (Obligatorisk digital kommunikation mellem borgere og det offentlige) (Mar II) Forslaget skaber hjemmel til at stille krav om, at kommunikationen mellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt på de af forslaget omfattede områder. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Ændring af lov om Statstidende (Mar II) Lovforslaget skaber hjemmel til at stille krav om obligatorisk digital indrykning i Statstidende. Der sker endvidere en opdatering af loven. Finanslov for finansåret 2013 (Aug II) FORSVARSMINISTEREN Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om beredskab (Mar I) JUSTITSMINISTEREN Ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling) (Okt II) Lovforslaget gennemfører en rammeafgørelse, der har til formål at fremme anvendelsen af ikke-frihedsberøvende foranstaltninger over for personer, der har lovligt og sædvanligt ophold i en anden medlemsstat end den, hvor efterforskningen pågår. Forslaget indebærer en ordning, hvorefter medlemsstaterne gensidigt anerkender og fuldbyrder hinandens strafferetlige afgørelser om foranstaltninger, der udgør mindre indgribende alternativer til varetægtsfængsling (varetægtssurrogater). Ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FNkonventionen om internationale køb) (Okt II) Lovforslaget gennemfører del II vedrørende aftaleindgåelse i FN-konventionen om aftaler om internationale køb. Lovforslaget indebærer, at Danmark kan ophæve sit forbehold over for denne del af konventionen. Lovforslaget bygger på en fællesnordisk rapport, og det forventes, at de øvrige nordiske lande også vil ophæve deres respektive forbehold over for konventionens del II.

17 14 Ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven) (Nov I) Forslaget gennemfører på grundlag af 10 års erfaringer med straffuldbyrdelsesloven visse ændringer af loven. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Nov I) Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder såkaldt stalking. Forslaget indebærer bl.a., at adgangen til at anvende tilhold og opholdsforbud udvides, og at overtrædelse heraf bliver nemmere at retsforfølge, og at der indføres en udtrykkelig bestemmelse om, at stalking skal være en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Lov om indfødsrets meddelelse (Nov I) Ændring af retsplejeloven (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne) (Nov II) Forslaget vedrører navnlig ændringer af reglerne om politikredsenes og de regionale statsadvokaters kompetence til at varetage udførelsen af straffesager i 1. og 2. instans. Forslaget bygger på betænkning nr. 1523/2010 om en fremtidig statsadvokatordning. Ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af samfundstjeneste m.v.) (Dec I) Formålet med lovforslaget er, at samfundstjeneste skal anvendes i videre omfang end i dag, således at samfundstjeneste fremover efter omstændighederne vil kunne anvendes i sager, hvor der fastsættes en frihedsstraf af op til 2 års varighed. Ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.) (Dec I) Forslaget justerer straffelovens bestemmelser om menneskehandel i lyset af EU-regler på området. Der er tale om dels en udvidet definition af menneskehandel og dels en forhøjelse af strafferammen fra 8 til 10 år. Danmark er ikke retligt forpligtet til at gennemføre direktivet på grund af forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender, men regeringen finder, at Danmark bør leve op til direktivets m.v. bestemmelser. Ændring af straffeloven, retsplejeloven, færdselsloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse (Forhøjelse af den kriminelle lavalder) (Dec I) Med lovforslaget hæves den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Desuden indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer som følge heraf. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget indgår også i aftalerne om finansloven for 2012.

18 15 Ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme) (Dec I) Lovforslaget indeholder en justering af straffelovens 114 a med henblik på at sikre, at de danske regler fortsat lever op til forpligtelserne i den europæiske konvention om forebyggelse af terrorisme, efter at denne er blevet udvidet med en henvisning til den internationale konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme. Ændring af retsplejeloven (Ændring af revisionsbestemmelse om logning) (Dec I) Forslaget indebærer en udskydelse af revisionen af loven med henblik på at afvente et kommende EU-forslag på området. Ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om retsafgifter (Adgang til at en dommer m.v. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.) (Dec I) Der er tale om en række justeringer af regler i retsplejeloven m.v. Ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet) (Dec II) Våbenloven foreslås ændret, således at den forudsætning, som ligger i den nuværende lovgivning om, at førstegangstilfælde af ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted m.v. som altovervejende hovedregel straffes med ubetinget frihedsstraf på 7 dages fængsel, ikke gælder længere. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget indgår også i aftalerne om finansloven for Ændring af udlændingeloven (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, fravigelse af persondatalovens 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling m.v.) (Jan II) Lovforslaget ændrer reglerne for ægtefællesammenføring og indebærer bl.a. en afskaffelse af pointsystemet, tilbageførsel af 24-årsreglen og tilknytningskravet, afskaffelse af indvandringsprøven, afskaffelse af gebyrer for at ansøge om opholdstilladelse samt nedsættelse af garantistillelsen. Forslaget indeholder endvidere bl.a. en fravigelse af persondataloven i forbindelse med elektronisk sagsbehandling. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Ændring af færdselsloven (Tilbagekaldelse af kørerlærergodkendelse) (Feb II) Formålet med forslaget er at skabe hjemmel til, at en kørerlærer, som ikke udfører sin virksomhed på forsvarlig vis, skal kunne få tilbagekaldt sin kørelærergodkendelse. Forslaget vil eventuelt indeholde andre ændringer af færdselsloven.

19 16 Ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om udendørs hold af svin (Forbud mod fiksering af søer og gylte i løbeafdelingen m.v.) (Feb II) Lovforslaget indebærer bl.a. et forbud mod fiksering af søer og gylte i løbeafdelingen, som følger op på anbefalinger herom fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin. Forslaget vedrører herudover en revisionsbestemmelse i lov om udendørs hold af svin vedrørende svins adgang til rent drikkevand. Lov om en statsborgerskabsprøve (Feb II) Lovforslaget indebærer en bemyndigelse for justitsministeren til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve. Samtidig ophæves lov om en indfødsretsprøve. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Familiesammenføring med børn, oprettelse af et uafhængigt klagenævn, valgret til kommunale og regionale valg) (Mar II) Lovforslaget vedrører bl.a. eventuelle ændringer af reglerne om familiesammenføring med børn. Forslaget indebærer også, at der kan oprettes et uafhængigt klagenævn for familiesammenføringssager. Endelig genindfører lovforslaget valgret og dermed valgbarhed for udlændinge fra lande uden for EU og Norden ved kommunal- og regionalvalg efter 3 års uafbrudt bopæl i riget mod nu 4 år. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011 Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II) Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Feb II) KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi (Dec I) Forslaget vedrører gennemførelsen af dele af EU-direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet). Forslaget vedrører tillige en række justeringer af lovgivningen, der skal sikre grundlaget for den fortsatte udbygning med havvindmøller.

20 17 Ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven (Jan II) Forslaget vedrører især en række ændringer som følge af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2009/28/EU om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. Forslaget vedrører endvidere eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg samt en ændring af BBR-loven om dataindsamling på elforsyningsområdet. Endelig indeholder forslaget ændringer af byggeloven, dels en præcisering af hvornår en bygherre har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring og dels ophævelse af monopolet vedrørende godkendelse af byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand. Lov om olieberedskab (Jan II) Lovforslaget gennemfører direktiv 2009/119/EF om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter. Forslaget sikrer endvidere Danmarks overholdelse af forpligtelser om olieberedskab over for Det Internationale Energiagentur. Endelig sker der med lovforslaget en opdatering af lovgivningen i lyset af erfaringerne fra de senere år samt en sikring af de nationale målsætninger for olieberedskabet. Ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk (Feb II) Lovforslaget vedrører reglerne om nettilslutning af visse decentrale kraft-varme-anlæg og elproduktionsanlæg og om afholdelse af omkostninger til netforstærkning og netudbygning på transmissionsniveau. Lovgivning som opfølgning på ny energiaftale (Mar II) Regeringen har fremlagt udspil til en ny energiaftale Vores Energi. Der forventes fremlagt lovforslag som opfølgning på en kommende ny energiaftale. Klima-, energi- og bygningsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Energipolitisk redegørelse (Apr II) Klimapolitisk redegørelse (Apr II) KULTURMINISTEREN Ændring af teaterloven (Dec II) Der er tale om en række ændringer af loven som opfølgning på den brede politiske aftale, der blev indgået i juni 2011.

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse 15.11.2011).

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Den 20. december 2011. Ref SHE. she@kl.dk.

N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Den 20. december 2011. Ref SHE. she@kl.dk. N O TAT KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Beskæftigelsesministeren... 2 Børne- og Undervisningsministeren... 6 Finansministeren... 11 Justitsministeren... 12 Klima-,

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2013/2014 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse (Præcisering om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Februar-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012).

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012). Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1 58. møde Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 60. møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere