INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8"

Transkript

1 EJERAFTALE i

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8. ANSÆTTELSE AF DE ULTIMATIVE EJERE 9 9. REVISION REGNSKABSPRAKSIS UDBYTTE OG ANDRE UDBETALINGER BESLUTNINGER DER KRÆVER ENIGHED ELLER KVALIFICERET FLERTAL AFTALER MED SELSKABET FINANSIERING SALG AF ANPARTER FORKØBSRET VED ANPARTSOVERDRAGELSER KØBERET VED ANDEN RETSOVERGANG M.V MEDSALGSPLIGT MEDSALGSRET 16 i

3 20. PANTSÆTNING TAVSHEDSPLIGT KONKURRENCEBEGRÆNSNINGER OPHØR AF ANSÆTTELSE I SELSKABET MISLIGHOLDELSE MEDDELELSER KONCIPIERING AF AFTALEN KONFLIKTLØSNING AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 20 i

4 BILAGSOVERSIGT Bilag 2.1 Vedtægter for Selskabet ii

5 Denne ejeraftale ( Aftalen ) er indgået den 25. marts 2015 mellem Von Jacobsen Holding IVS CVR c/o Michael Jacobsen Dronningeengen Vedbæk ( VJH ), og Lindgren & Co. IVS CVR c/o Jannik Lindgren Gadestævnet Hvidovre ( LC ), og Melon Dezign Holding IVS CVR c/o Felix Bryde Nielsen Snorrebakken Kastrup ( MDH ) (hver for sig en Part eller Parten og sammen Parter eller Parterne )

6 1. DEFINITIONER 1.1 Hvor ikke andet er anført eller fremgår af Aftalen, anvendes følgende ord og udtryk i Aftalen med nedenstående betydning. Aftalen betyder denne ejeraftale med tilhørende bilag Anparterne betyder samtlige de iværksætter anparter (og senere anparter), som Selskabet udsteder fra tid til anden samt ethvert andet værdipapir, som Selskabet fra tid til anden udsteder, herunder fortegningsrettigheder, warrants, konvertible gældsbreve m.v. samt ethvert værdipapir, der træder i stedet for værdipapirer udstedt af Selskabet. FBN betyder Felix Bryde Nielsen, Snorrebakken 11, 2770 Kastrup. LC betyder Jannik Lindgren, Gadestævnet 10, 2650 Hvidovre. MJ betyder c/o Michael Jacobsen, Dronningeengen 18, 2950 Vedbæk. Nærtstående betyder de personer og virksomheder mv. der er anført i Konkurslovens 2. Selskabet betyder Aperion IVS, CVR , Suomisvej 2, 3. sal, 1927 Frederiksberg C. Ultimative ejere betyder de til enhver tid værende fysiske personer, der indirekte ejer eller kontrollerer samtlige kapitalandele i Selskabet. På tidspunktet for underskrivelse af denne Aftale er det MJ, JL og FBN. 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Aftalen er indgået vedrørende Parternes direkte og fælles besiddelse af Anparter i Selskabet. Kopi af Selskabets gældende vedtægter er vedhæftet som bilag 2.1. Selskabets formål er som beskrevet i vedtægterne. 6

7 2.2 Samtlige forpligtelser som Parterne påtager sig i denne Aftale påhviler i videst muligt omfang også de Ultimative ejere personligt, hvilket de accepterer ved deres underskrift på denne Aftale. 2.3 Samtlige bestemmelser i denne Aftale skal i videst muligt omfang også gælde for Selskabets eventuelle datterselskaber og investeringer samt ejerandele i andre selskaber og virksomheder. 2.4 Aftalen erstatter alle tidligere aftaler m.v. såvel mundtlige som skriftlige mellem Parterne om Selskabet og dets drift., ledelse m.v. 2.5 Til sikring af, at ingen af Parterne eller deres kreditorer disponerer over Anparterne i strid med denne Aftale, er Parterne enige om, at der i Selskabets ejerbog anføres følgende notat: Anparterne er omfattet af en ejeraftale, der på forskellig vis berettiger og forpligter anpartshaveren udover det i vedtægterne anførte. Oplysninger herom kan indhentes hos selskabets ledelse. 2.6 Formålet med Aftalen er, at Parterne gennem fælles ejerskab af Selskabet bedst muligt kan udvikle Selskabets forretningsmæssige aktiviteter til størst mulig gavn for såvel Parterne som Selskabet. 3. AFTALENS KARAKTER 3.1 Aftalen er den overordnede regulering af Parternes forhold som ejere af Selskabet. Aftalen har mellem Parterne forrang for Selskabets vedtægter og selskabslovens fravigelige regler, ligesom beslutninger herunder generalforsamlingens beslutninger vedrørende samtykke til anpartsovergang og indstilling til udbytte træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen, medmindre gældende lovregler medfører pligt til at fravige den. 4. SELSKABSKAPITAL 4.1 På tidspunktet for Aftalens indgåelse udgør Selskabets kapital nominelt kr Kapitalen er fuldt indbetalt og fordelt på Anparter á kr. 100 eller multipla heraf. 4.2 Hver Anpart på kr. 100 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamling. Hver Part er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på Partens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år ad gangen. 7

8 4.3 Kapitalen og stemmerne er fordelt som følger: Anpartshaver Nominelt kr. Ejer-/stemmeprocent VJH 4.000,00 40,00 LC 3.000,00 30,00 MDH 3.000,00 30,00 I alt ,00 100, Ved enhver fremtidig kapitalforhøjelse har Parterne forholdsmæssig fortegningsret i forhold til deres besiddelse af Anparter. 4.6 De Ultimative ejere er forpligtet til altid at eje og kontrollere mindst 2/3 af kapitalen og stemmerne i deres respektive holdingselskaber (VJH, LC og MDH). 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 5.1 Parternes ret til at træffe beslutninger i Selskabet udøves på generalforsamlinger afholdt i overensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen, selskabsloven samt Selskabets vedtægter. 5.2 Enhver Part er pligtig til på Selskabets generalforsamlinger at afgive sine stemmer i overensstemmelse med indholdet i denne Aftale. 5.3 Parterne skal sikre, at vedtægterne for Selskabet og eventuelle datterselskaber indeholder bestemmelser med følgende ordlyd: Enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til iværksætter anparter, herunder hel eller delvis pantsætning kræver at (1) erhververen af iværksætter anparten forudgående har tiltrådt den til enhver tid gældende ejeraftale mellem iværksætter anpartshaverne vedrørende iværksætter anparterne i selskabet samt (2) generalforsamlingens forudgående samtykke. Generalforsamlingens beslutning herom skal træffes enstemmigt af samtlige iværksætter anpartshavere. Kan generalforsamlingen ikke samtykke til den anmodede overgang af ejendomsret og/eller stemmeret til en iværksætter anpart, skal underretning herom gives senest 4 uger efter at anmodningen om samtykke er modtaget, ellers anses samtykke for givet, jf. selskabslovens 68. Ved en eventuel kapitalforhøjelse kan iværksætter anpartshavernes fortegningsret ikke overdrages til tredjemand uden generalforsamlingens forudgående samtykke. Generalforsamlingens beslutning herom skal træffes enstemmigt af samtlige iværksætter anpartshavere. 8

9 6. SELSKABETS BESTYRELSE 6.1 Selskabet har ikke nogen bestyrelse. 7. DIREKTION 7.1 Generalforsamlingen udpeger og afskediger Selskabets direktion, jf. dog punkt 7.2 nedenfor. 7.2 På tidspunktet for underskrift af denne Aftale er det aftalt at MJ og JL udpeges som medlemmer af Selskabets direktion. Enhver af de Ultimative ejere kan dog kræve sig udpeget som medlem af Selskabets direktion. 8. ANSÆTTELSE AF DE ULTIMATIVE EJERE 8.1 Ved indgåelsen af denne Aftale er det aftalt, at hver Ultimativ ejer i perioden indtil den 31. januar 2016 (eller det tidligere tidspunkt hvor den Ultimative ejer ophører med at være indirekte ejer af Anparter) skal udføre mindst 8 timers ugentlig arbejde for Selskabet set over en periode på en kalendermåned ad gangen og med ret til 5 ugers årlig ferie. I denne periode aflønnes de Ultimative ejere alle ligeligt og som beskrevet i punkt 11. For den ovenfor nævnte periode indgås ikke selvstændige ansættelsesaftaler, idet hver Ultimativ ejer anser denne bestemmelse som udgørende en ansættelsesaftale mellem Selskabet og den pågældende Ultimative ejer og idet hver Part ved sin underskrift på denne Aftale fraskriver sig retten til at gøre ansættelsesbevisloven eller funktionærloven eller en analogi af samme gældende overfor Selskabet. 8.2 Med mindre alle Parter er enige om at forlænge den i punkt 8.1 nævnte periode, er Parterne forpligtede til i god tro at forhandle om og sikre indgåelse af skriftlige ansættelsesaftaler mellem Selskabet og den enkelte Ultimative ejer i god tid før den i punkt 8.1 nævnte periode udløber. Forlænges den i punkt 8.1 nævnte periode gælder pligten beskrevet i dette punkt blot ved udløbet af den forlængede periode. Sådanne ansættelsesaftaler skal reflektere eventuelle forskelle i de Ultimative ejeres fremtidige arbejdsindsats, der skal vurderes i forhold til den indledende periode omfattet af punkt 8.1 (eventuelt enstemmigt forlænget). 8.3 Væsentlig misligholdelse af en Ultimativ ejers forpligtelser i henhold til dette punkt 8 eller en senere ansættelsesaftale med Selskabet anses tillige for at være den Ultimative ejers holdingselskabs væsentlige misligholdelse af denne Aftale (cross default). 9

10 8.4 Såfremt en Ultimativ ejer efter eget ønske stopper med at arbejde for Selskabet, har de andre Parter ret til at købe den pågældende Ultimative ejers indirekte ejede Anparter. Køberetsproceduren i punkt 17 skal i givet fald følges. 8.5 Såfremt en Ultimativ ejer bliver alvorligt eller langvarigt syg og dermed forhindres i at udføre sit arbejde for Selskabet, anses dette ikke for at være en misligholdelse af denne Aftale. Vedbliver sygdommen i mere end 12 måneder eller er det efter 4 måneders sygdom åbenbart, at sygdommen vil vedblive i mere end 12 måneder, kan de andre Parter dog kræve at den pågældende Ultimative ejer skal sælge sine indirekte ejede Anparter til de andre Parter. Køberetsproceduren i punkt 17 skal i givet fald følges, dog skal tre måneders fristen ikke gælde. 8.6 Såfremt en Part sælger sine Anparter i overensstemmelse med denne Aftale, skal den Ultimative ejer af den pågældende Part tillige straks stoppe med at arbejde for Selskabet uden varsel og løn i en eventuel opsigelsesperiode. 9. REVISION 9.1 Så længe Selskabet lever op til kravene om at anvende reduktionen af revisionspligten, skal Selskabets årsrapporter ikke revideres, jf. vedtægternes punkt 7.1. Såfremt to ud af tre Parter kræver revision, skal samtlige Parter dog stemme for den nødvendige ændring af vedtægterne. 9.2 Skal Selskabets årsrapport revideres, skal Selskabets revision varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor. 9.3 Parterne skal søge at opnå enighed om valget af revisionsfirma, der i mangel af enighed vælges ved almindeligt stemmeflertal. Valg af et revisionsfirma, der tillige er revisor for en Part, kræver dog enighed. 10. REGNSKABSPRAKSIS 10.1 Selskabets årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik. 11. UDBYTTE OG ANDRE UDBETALINGER 11.1 Indtil Selskabet har opsparet en reserve på kr (og dermed kan og skal omdannes til et sædvanligt anpartsselskab), skal Selskabet ikke udbetale udbytte eller på anden måde aflønne de Ultimative ejere. Efter at Selskabet er omdannet til sædvanligt anpartsselskab, skal Selskabet årligt konsolidere sig med 25% af Selskabets overskud efter skat indtil Selskabets egenkapital udgør kr. 1 mio. 10

11 11.2 Efter behørig hensyntagen til indholdet af punkt 11.1 skal det resterende årlige overskud efter skat fordeles som følger: a) Det resterende overskud op til kr p.a. efter skat skal udloddes som udbytte til Parterne, b) Ethvert overskud derefter skal betales som løn til de Ultimative ejere i henhold til punkt 8.1 eller en ansættelsesaftale indgået i henhold til punkt 8.2, dog aldrig med mere end kr før skat pr. år pr. Ultimativ ejer, og c) Ethvert overskud derefter skal udloddes som udbytte Parterne er enige om i god tro årligt at forhandle om en eventuel revision af punkt 11.1, sidste afsnit, og punkt Ændring af bestemmelserne kræver dog enighed mellem Parterne. 12. BESLUTNINGER DER KRÆVER ENIGHED ELLER KVALIFICERET FLERTAL 12.1 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra Parter, der repræsenterer mindst 100% af stemmerne i Selskabet: a) Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i Selskabets forretningsområde, herunder salg af Selskabets virksomhed eller en væsentlig del heraf. b) Etablering af datterselskaber eller filialer og/eller salg eller afvikling af datterselskaber eller filialer. c) Køb eller salg af egenkapitalinteresser i andre virksomheder. d) Ændring i Selskabets eller datterselskabers vedtægter (herunder i forbindelse med kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, fusion og spaltning), for så vidt ændringen ikke (i) nødvendiggøres af lovkrav, (ii) er omfattet af punkt 12.2 nedenfor eller (iii) specifikt er undtaget fra kravet om 100% enighed andre steder i denne Aftale. e) Overladelse af stemmerettigheder i Selskabet til tredjemand eller i øvrigt indgåelse af aftaler, hvorved tredjemand opnår en bestemmende indflydelse heri. f) Selskabets ydelse af lån uden for rammerne af den daglige drift. g) Selskabets optagelse af lån og kreditter for et beløb, der overstiger kr p.a. 11

12 h) Pantsætning af Selskabets aktiver. i) Selskabets kaution eller sikkerhedsstillelse for tredjemands forpligtelser. j) Investeringer, herunder køb af fast ejendom til beløb, der overstiger kr ekskl. moms, pr. år, uanset finansieringsformen. k) Indgåelse, ændring eller opsigelse af aftaler mellem Selskabet og en Part, en af de Ultimative ejere eller en Nærtstående i forhold til disse. Dette gælder dog ikke hvis en ændring af en aftale er omfattet af punkt l) Andre beslutninger og dispositioner, der er af så indgribende betydning for Selskabets forhold, at de ganske må sidestilles med de ovenfor nævnte Følgende beslutninger kræver tilslutning fra Parter, der repræsenterer mindst 60% af stemmerne i Selskabet: a) Ændring i Selskabets vedtægter i forbindelse med kapitalforhøjelse, såfremt denne er nødvendig for at undgå konkurs og såfremt kapitalforhøjelsen besluttes med fortegningsret for alle Parter og udbydes kontant. b) Beslutning om likvidation af Selskabet. c) Investeringer, til beløb, der overstiger kr , men er mindre end kr ekskl. moms, pr. år, uanset finansieringsformen. d) Ændring af Selskabets regnskabsprincipper eller -metoder. e) Ophævelse af en ansættelsesaftale mellem Selskabet og en Ultimativ ejer, såfremt ophævelsen skyldes den Ultimative ejers væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet eller den pågældende Parts væsentlige misligholdelse af denne Aftale. f) Andre beslutninger og dispositioner, der er af så indgribende betydning for Selskabets forhold, at de ganske må sidestilles med de ovenfor nævnte Beslutninger og dispositioner som nævnt ovenfor i punkt 12.1 og 12.2 i Selskabets eventuelle datterselskaber kræver ligeledes vedtagelse med det ovenfor angivne majoritet. 12

13 13. AFTALER MED SELSKABET 13.1 For så vidt Selskabet (eller et eventuelt datterselskab) har samhandel eller samarbejde med en Part, en af de Ultimative ejere eller en Nærtstående i forhold til disse eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af en eller flere af de pågældende, skal sådan samhandel eller samarbejde ske på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Ingen af de pågældende er således berettiget til at opnå særlige fordele ved samhandel eller samarbejde med Selskabet eller eventuelle datterselskaber. Bortset fra hvad der i øvrigt fremgår af denne Aftale er ingen af de pågældende endvidere pligtig at have samhandel eller samarbejde med Selskabet eller dets datterselskaber på vilkår, der for Selskabet eller datterselskaberne er særligt fordelagtige. 14. FINANSIERING 14.1 Ingen Part eller nogle af de Ultimative ejere er pligtig at bidrage til Selskabets finansiering ved kaution eller sikkerhedsstillelse eller ved tilførsel af lånekapital eller egenkapital. 15. SALG AF ANPARTER 15.1 Uanset vedtægternes eventuelle bestemmelser om omsættelighed, kan ingen af Parterne overdrage, overføre eller lade Anparter overgå helt eller delvis, herunder ved salg, pantsætning, kreditorforfølgning eller andre tredjemandsrettigheder, uden generalforsamlingens forudgående enstemmige godkendelse. Parterne er dog forpligtede til på en generalforsamling at stemme for en godkendelse såfremt overdragelsen gennemføres i overensstemmelse med denne Aftale Rettighederne og forpligtelserne ifølge denne Aftale følger den enkelte Anpart, og ved enhver direkte eller indirekte overdragelse af Anparter til tredjemand (herunder ved salg, gave, pantsætning, retsforfølgning eller på anden vis), er det en betingelse for overdragelsens gyldighed, at erhververen i det hele tiltræder denne Aftale. 16. FORKØBSRET VED ANPARTSOVERDRAGELSER 16.1 Ønsker en Part at overdrage sine Anparter, skal vedkommende indlede forhandlinger med de øvrige Parter om deres køb af Anparterne. Kan der ikke indgås en aftale ved sådanne forhandlinger, må pågældende Part enten beholde sine Anparter eller gå frem efter den nedenfor angivne forkøbsretsprocedure Forkøbsretsproceduren igangsættes ved, at den sælgende Part giver de øvrige Parter et bindende tilbud om at købe den sælgende Parts Anparter. 13

14 16.3 Tilbuddet skal indeholde følgende: a) Tilbuddet skal angå alle den sælgende Parts Anparter. b) Købesummen skal være fastsat til et bestemt beløb, der kan erlægges kontant. c) Tilbuddet skal være ubetinget og ikke sammenkædet med andre retshandler. d) Tilbuddets vilkår skal være af en sådan art, at deres opfyldelse ikke vil være mere byrdefuld for de øvrige Parter end for den sælgende Part De øvrige Parter kan udøve forkøbsretten ved skriftlig meddelelse herom til den sælgende Part. Acceptfristen er 45 dage fra tilbuddets fremkomst. Ønsker flere af de øvrige Parter at udøve forkøbsretten, fordeles den tilbudte post Anparter forholdsmæssigt mellem disse baseret på deres besiddelse af Anparter i Selskabet Købesummen skal betales på det tidspunkt og på de vilkår, der fremgår af tilbuddet, dog tidligst 30 dage efter accept Såfremt forkøbsretten ikke udøves, er den sælgende Part berettiget til at gennemføre et salg til en tredjemand på vilkår, der ikke er mere gunstige for tredjemanden end de vilkår, der blev tilbudt de andre Parter. Overdragelsen skal gennemføres inden 3 måneder efter, at de øvrige Parter har meddelt, at de ikke ønsker at udøve forkøbsretten, eller fristen for forkøbsrettens udøvelse er udløbet. I modsat fald må den sælgende Part starte forkøbsretsproceduren forfra. Uanset ovenstående kan et salg til tredjemand kun gennemføres såfremt (a) tredjemands identitet forinden er oplyst til de andre Parter og ingen af de andre Parter har nedlagt veto mod salget til den pågældende tredjemand inden 10 dage derefter og (b) at tredjemand tiltræder denne Aftale, herunder den i punkt 8 beskrevne arbejdspligt. 17. KØBERET VED ANDEN RETSOVERGANG M.V I tilfælde af overgang af Anparter ved a) kreditorforfølgning mod en Parts Anparter, eller b) at en Parts Anparter udloddes som udbytte eller udloddes i forbindelse med en kapitalnedsættelse forudsat at dette ville have udløst forkøbsret, jf. punkt 15, hvis det havde været et salg til vedkommende, eller 14

15 c) at en Part kommer under opløsning (likvidation, opløsning ved betalingserklæring eller tvangsopløsning), eller d) at en Part begærer egen eller erklæres konkurs, eller e) at en Part anmelder betalingsstandsning eller begærer gældssanering eller åbning af akkordforhandling, eller f) udlæg, arrest eller udpantning i en Parts Anparter fortsætter ud over 30 dage eller tvangsrealiseres, eller g) at en Part pantsætter stemmerettighederne tilknyttet vedkommendes Anparter, eller h) at en af de Ultimative ejere afgår ved døden (såvel ved overgang til som fra dødsboet, herunder overgang til den Ultimative ejers ægtefælle til hensidden i uskiftet bo), eller i) en af de Ultimative ejere kommer under værgemål eller samværgemål eller hans anparter i holdingselskabet overgår til ægtefælle ved bodeling, eller j) en af de Ultimative ejere ikke til stadighed ejer og kontrollerer mindst 50% af anparterne i hans respektive holdingselskab, har de øvrige Parter en køberet til den berørte Parts/Ultimative ejers indirekte ejede Anparter Køberetten skal gøres skriftligt gældende senest 3 måneder efter, at de øvrige Parter blev eller burde være blevet bekendt med det forhold, der udløser køberetten Købesummen fastsættes på basis af en vurdering af den kontante markedsværdi på vurderingstidspunktet af samtlige Anparter. Ved vurderingen skal tages fornødent hensyn til en eventuel forstyrrelse af Selskabets forhold i forbindelse med de omstændigheder, der har udløst køberetten. Købesummen fastsættes til den andel af den således fastsatte værdi, som Anpartsposten udgør af selskabskapitalen Med mindre enighed kan opnås på anden måde fastsættes Anparternes værdi og dermed købesummen af en sagkyndig vurderingsmand udmeldt af retten på Selskabets hjemsted. 15

16 17.5 Halvdelen af købesummen betales kontant ved overdragelsen. Den resterende del af købesummen betales over 3 år med en tredjedel pr. år. Den resterende del af købesummen forrentes med CIBOR 3 mdr. med tillæg af 5 % p.a. med kvartårlig rentetilskrivning På overdragelsesdagen modtager den eller de købende Parter samtlige de overdragne Anparter, der dog samtidig skal pantsættes til fordel for den berørte Part/Ultimative ejer til sikkerhed for betaling af restkøbesummen. 18. MEDSALGSPLIGT 18.1 I tilfælde af, at Parter, der ejer 60% eller mere af samtlige Anparter, ønsker at overdrage deres Anparter til en tredjemand, kan de efter at have iagttaget forkøbsretsproceduren i punkt 16 - forlange, at de øvrige Parter tillige sælger deres Anparter til tredjemand til samme pris og på samme vilkår som gælder for tredjemands køb af de Anparter, der udløste medsalgspligten I tilfælde af, at der indtræder en begivenhed, som udløser medsalgspligt, skal de Parter, der ønsker at overdrage deres Anparter, straks give meddelelse herom til direktionen, der med det samme giver meddelelsen videre til de øvrige Parter over for hvem medsalgspligten gøres gældende. Meddelelsen skal indeholde: a) Oplysning om køber (dvs. tredjemand), b) Prisen pr. Anpart, c) Tidspunktet for overdragelse af Anparter, og d) Samtlige andre oplysninger om vilkår for overdragelsen, der kan være relevante Overdragelse af Anparter skal ske til samme pris og på samme vilkår, hvortil de udbudte Anparter bliver solgt til tredjemand. Dog skal de øvrige Parters Anparter betales kontant på overdragelsestidspunktet, uanset hvorledes de oprindeligt sælgende Parter vederlægges. 19. MEDSALGSRET 19.1 I tilfælde af, at Parter, der ejer 60% eller mere af samtlige Anparter, fremsætter ønske om salg af deres Anparter, er de forpligtet til at sørge for, at de øvrige Parter ligeledes kan sælge deres Anparter til tredjemand. 16

17 19.2 Hvis den overdragelse, som udløser medsalgsret, ikke fuldbyrdes, har ingen af Parterne i henhold til det passerede nogen forpligtelser i henhold til punkt De øvrige Parter (der har medsalgsret i henhold til punkt 19.1) har forkøbsret forud for en overdragelse til tredjemand. Anparterne skal således tilbydes de øvrige Parter på de vilkår, der er tilbudt fra tredjemand inden for de frister, der er anført i punkt I tilfælde af, at der indtræder en begivenhed, som udløser medsalgsret, skal de sælgende Parter straks give meddelelse herom til direktionen, der med det samme giver meddelelsen videre til de øvrige Parter. Meddelelsen skal indeholde de samme informationer, som er listet i punkt Overdragelse af Anparter skal ske på samme vilkår, hvortil de udbudte Anparter bliver solgt til tredjemand. 20. PANTSÆTNING 20.1 Ved eventuel pantsætning af Anparter skal vedkommende Part forbeholde sig sin stemmeret. Hvis panthaveren tiltager sig stemmeretten, eller udøver panthaveren denne som fuldmægtig eller gennem instruks til Parten eller dennes fuldmægtig, anses den pantsættende Part for at have misligholdt denne Aftale, hvorefter de øvrige Parter efter eget valg har ret til at købe på de vilkår, der er anført i punkt Pantsætning skal stedse ske med respekt af denne Aftale Den pantsættende Part er forpligtet til at orientere de øvrige Parter om pantsætning og dokumentere, at panthavers respekt af Aftalen fremgår utvetydigt af pantsætningsdokumentet. 21. TAVSHEDSPLIGT 21.1 Enhver Part og de Ultimative ejere har pligt til at iagttage tavshed om forhold, som de måtte erfare om andre parter som følge af deres samarbejde som direkte og indirekte Parter i og Ultimative ejere af Selskabet, ligesom enhver Part og Ultimativ Ejer har tavshedspligt i forhold til tredjemand med hensyn til erhvervshemmeligheder og andre oplysninger om Selskabet og Parternes samarbejde, der efter deres karakter bør hemmeligholdes Tavshedspligten omfatter ikke tavshed om oplysninger, som må anses almindeligt kendt eller offentligt tilgængelige, ligesom tavshedspligten viger for modstående oplysningsforpligtelser, der hviler på lovgivningens bestemmelser. 17

18 21.3 Tavshedspligten er ikke tidsbegrænset, og uanset et direkte eller indirekte Partforhold måtte ophøre, er den pågældende part bundet og beskyttet af tavshedspligten Overtrædelse af tavshedspligten medfører pligt til at betale en konventionalbod stor kr for hver overtrædelse samt hver påbegyndt måned, overtrædelsen består. Boden erlægges til Selskabet. Tavshedspligten og den fortsatte forpligtelse til at betale konventionalbod består og fastholdes efter betaling af konventionalbod er sket, og bortfalder således ikke ved betaling heraf. Må det antages, at tabet for Selskabet eller de øvrige Parter ved overtrædelsen eller den anden Parts berigelse herved overstiger den anførte konventionalbod, skal tabet i stedet erstattes eller - hvis denne overstiger tabet - berigelsen afgives. Ved vurderingen af berigelsen skal der ikke ske fradrag for den derpå hvilende skat. 22. KONKURRENCEBEGRÆNSNINGER 22.1 Parterne og hver af de Ultimative ejere (i det følgende kaldet De Forpligtede ) forpligter sig til over for Selskabet i en periode fra denne Aftales underskrift og til og med 12 måneder efter det tidspunkt hvor en Part eller en Ultimativ ejer ophører med at eje Anparter, ikke direkte eller indirekte at påbegynde eller blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed, der helt eller delvis konkurrerer med den virksomhed, Selskabet driver på det pågældende tidspunkt. Tilsvarende er De Forpligtede uberettigede til at tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed, herunder som bestyrelsesmedlem, kommitteret eller konsulent Den overdragende Part er forpligtet til at orientere Selskabet, såfremt den pågældende påbegynder anden erhvervsmæssig aktivitet, i den periode, hvor forbuddet i punkt 22.1 gælder Overtrædelse af konkurrenceklausulen kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Overtrædelse forpligter til betaling af en konventionalbod på DKK ,00, for hver gang overtrædelse af en af klausulerne måtte finde sted. Består overtrædelsen i opretholdelse af en tilstand, der er i strid med punkt 22.1, foreligger der én overtrædelse pr. påbegyndt kalendermåned, hvori overtrædelse finder sted. Såfremt Selskabets tab overstiger konventionalboden, er den pågældende Part forpligtet til at erstatte tabet. Betaling af konventionalbod/erstatning bringer ikke forbuddet i punkt 22.1 til ophør, og berettiger ej heller til fortsat overtrædelse af punkt

19 23. OPHØR AF ANSÆTTELSE I SELSKABET 23.1 Såfremt en af de Ultimative ejere opsiger deres ansættelse i Selskabet eller dets eventuelle datterselskaber uden at dette skyldes Selskabets eller datterselskabets misligholdelse af ansættelseskontrakten, eller såfremt de pågældendes ansættelse ophæves af Selskabet eller datterselskabet som følge af væsentlig misligholdelse af ansættelseskontrakten fra den pågældendes side, skal den pågældende Ultimative ejer og hans holdingselskab (Parten) være forpligtet at tilbyde dets Anparter til de øvrige Parter, Selskabet eller den køber, som Selskabet eller de øvrige Parter måtte anvise Købesummen fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt MISLIGHOLDELSE 24.1 Såfremt en Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af Aftalen eller væsentligt misligholdelse af andre aftaler, der er indgået mellem Selskabet og Parten eller den Ultimative ejer, herunder eventuelle fremtidige ansættelsesaftaler, er vedkommende efter påkrav pligtig at sælge sine Anparter til de øvrige Parter efter nedenstående regler om salgspligt Salgspligten skal gøres gældende senest 3 måneder efter, at de ikkemisligholdende Parter blev eller burde være blevet bekendt med den væsentlige misligholdelse Købesummen fastsættes efter reglerne i punkt 17.3 med følgende ændringer og tilføjelser: Vurderingen foretages pr. den dato, hvor den væsentlige misligholdelse anerkendes eller der anlægges voldgiftssag Erklæring om køb skal være kommet frem til den salgspligtige inden 30 dage efter at misligholdelsen er anerkendt eller fastslået Købesummen forrentes med CIBOR 3 mdr. + 2% og betales med 4 lige store halvårlige afdrag, der erlægges hver den og Renterne erlægges sammen med afdragene. Første ydelse erlægges uden tillæg af renter den første terminsdag, der ligger mindst 60 dage efter udøvelsen. Forrentning påbegyndes med virkning fra datoen for første afdrag. Køber kan til enhver tid indfri eller ekstraordinært afdrage på restgælden. Sådant afdrag anvendes til ligelig nedsættelse af alle fremtidige afdrag. I tilfælde af manglende rettidig betaling 19

20 af renter eller afdrag kan restgælden opsiges til indfrielse, hvis den udeblevne ydelse ikke er betalt senest 8 dage efter afgivelse af skriftligt påkrav Omkostninger til vurderingen betales foreløbigt af den, der gør salgspligt gældende, men skal endeligt bæres af den misligholdende, også selvom retten til køb ikke udøves Herudover gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelse af kontraktlige forpligtelser. Der kan ikke ske ophævelse af Aftalen på grund af misligholdelse. 25. MEDDELELSER 25.1 Alle meddelelser mellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af denne Aftale eller bilagene hertil skal være skriftlige og skal sendes til de i indledningen af denne Aftale angivne adresser, medmindre en Part ved skriftlig meddelelse til de øvrige Parter har givet meddelelse om, at denne adresse er ændret. 26. KONCIPIERING AF AFTALEN 26.1 Parterne er enige om at, Aftalen med samtlige bilag er blevet udarbejdet og færdiggjort i lige samarbejde mellem Parterne, og at samtlige Parter har haft eller er blevet opfordret til at søge juridisk bistand i forbindelse med Aftalens indgåelse. Parterne har derfor aftalt, at koncipistreglen ikke skal finde anvendelse på denne Aftale 26.2 Forhandlinger om ændringer eller mundtlige udtalelser om ændringer af denne Aftale anses først som endelige, når skriftlig aftale herom er indgået Ændringer i Aftalen kan kun vedtages med tilslutning fra samtlige Parter. 27. KONFLIKTLØSNING 27.1 Enhver tvist mellem Parterne og deres eventuelle boer vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gennemførelsen af denne Aftale afgøres, i det omfang, tvisten ikke kan løses via dialog, endeligt og bindende efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. 28. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 20

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Aktionæroverenskomst

Aktionæroverenskomst Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Aktionæroverenskomst Mellem undertegnede (herefter kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Havvind Århus Bugt A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er i Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere