Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi"

Transkript

1 Bilag indhold: Bilag nr. 1. Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til Bilag nr. 2.. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag nr. 3 Kodning af uddrag af forhenværende statsminister Anker Jørgensens nytårstale fra Bilag nr. 4 Kodning af Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale fra 2012.

2

3

4

5

6

7 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen i Den økonomiske aktivitet er øget. Og ledigheden vurderes nu at ville stige personer mindre i år end ventet. Men i kølvandet på krisen er de offentlige overskud vendt til underskud. Alene i år skønnes et underskud på knap 90 mia. kr. Det er konsekvensen af faldet i den private beskæftigelse samt den resolutte og meget ekspansive krisepolitik. Samtidig er den globale finansielle og økonomiske krise afløst af risiko for en offentlig gældskrise, hvilket den seneste uro på de finansielle markeder i Europa vidner om. Der er nu stort fokus på, at landene fører en ansvarlig økonomisk politik. Og stort set alle lande skal i gang med den nødvendige genopretning af de offentlige finanser. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at det er nødvendigt at påbegynde genopretningen af den offentlige økonomi i Udskydes den nødvendige tilpasning af de offentlige udgifter og indtægter til et senere tidspunkt, vil regningen blive større, og dansk økonomi vil blive udsat for unødvendige risici. For det første kan store offentlige underskud og stigende gæld skabe nervøsitet på de finansielle markeder og presse renterne op. Det er den nye virkelighed ovenpå krisen, som den seneste uro på de finansielle markeder viser med al tydelighed. For det andet kan Danmark blive udsat for pres på kronen, som vi oplevede i efteråret 2008, hvor Nationalbanken måtte hæve den danske rente for at forsvare den faste kronekurs. For det tredje indebærer stigende offentlig gæld, at renteudgifterne øges. Dermed fortrænges gradvist andre offentlige udgifter til skade for blandt andet de svageste i samfundet. Ved at handle rettidigt og ansvarligt viser parterne en klar vilje til at genskabe den nødvendige balance i den offentlige økonomi, så tilliden til og troværdigheden om finanspolitikken og den faste kronekurs ikke svækkes. Det bidrager til at holde renten lav til gavn for beskæftigelsen, boligejerne og den offentlige økonomi. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

8 Danmark er med Kommissionens rapport fra den 12. maj 2010 Denmark. Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty nu inde i Stabilitets- og Vækstpagtens procedure for uforholdsmæssigt store underskud, og Danmark vil om kort tid modtage en henstilling fra ECOFIN om at styrke den offentlige økonomi frem mod Henstillingen forventes at indebære, at den strukturelle offentlige saldo skal forbedres med 1½ pct. af BNP i løbet af 2011 til 2013 svarende til i alt 24 mia. kr., jf. Danmarks Konvergensprogram Med denne aftale styrkes den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Dermed indfris den forventede henstilling fra EU. Samtidig medfører aftalen en væsentlig styrkelse af beskæftigelsen på lidt længere sigt, især som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det betyder, at de offentlige finanser samlet styrkes med ca. 26 mia. kr. i 2015, og at der kun udestår 5 mia. kr., før målet om strukturel balance i 2015 indfris. Regeringen vil til efteråret fremlægge forslag vedrørende førtidspension og hurtigere studiegennemførelse, som bidrager til at indfri den sidste del af målet. Store offentlige overskud har under højkonjunkturen bragt den offentlige nettogæld ned. I 2001 var den offentlige nettogæld ca. 22 pct. af BNP, og i 2008 var den bragt ud af verden, så Danmark var gældfri, da krisen ramte. Med krisen er de offentlige finanser svækket. Men vores underskud, gæld og ledighed er lavere end i de fleste andre EU-lande. Derfor ventes det også, at henstillingen til Danmark kun vil svare til Stabilitets- og Vækstpagtens mindstekrav om stramninger på ½ pct. af BNP om året. Virkningen af aftalen på den økonomiske aktivitet i 2011 vurderes at være stort set neutral, jf. bilag 1. Hovedparten af tiltagene har først virkning efter 2011, og aftalen bidrager til at holde renten lav. Sammen med de flerårige virkninger af de finanspolitiske lempelser mv. i 2009 og 2010 samt lavere renter understøtter aftalen en stabil udvikling i dansk økonomi med stigende beskæftigelse. Hovedlinjer i aftalen De centrale elementer i aftalen er: Konsolidering med 24 mia. kr. i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

9 Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 2012 og 2013 på 4 mia. kr. Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper mv. Omprioriteringer af offentlige udgifter. Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse. Der fremsættes lovforslag til vedtagelse i Folketinget inden sommerferien, så vi viser en klar vilje til at sikre ro og stabilitet om dansk økonomi. Aftalen indbudgetteres i øvrigt på forslaget til finansloven for 2011, som fremlægges til august. Følgende elementer fremsættes med henblik på vedtagelse før sommerferien: Lov om ændret regulering af progressionsgrænser mv. (personskattelovens 20) samt udskydelse af forhøjelsen af topskattegrænsen. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Herudover har regeringen tilkendegivet at ville fremsætte lovforslag om midlertidig nedsættelse af ministerlønningerne. Partierne bag aftalen Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er enige om at tage kontakt til Folketingets formand og opfordre til en drøftelse af løn for medlemmerne af Folketinget med Folketingets partier. Aftalen om genopretning af dansk økonomi vil ligge til grund for regeringens kommende økonomiske forhandlinger med KL og Danske Regioner. Ressourcer til offentlig service sikres Parterne er enige om, at den samlede offentlige driftsøkonomi i alene vil vokse med pris- og lønudviklingen. Det bidrager med i alt 13,5 mia. kr. til genopretningen af den offentlige økonomi 1. 1 Det har i 2015-planen hidtil været lagt til grund, at de reale offentlige forbrugsudgifter skulle vokse med 1 pct. i både 2011 og 2012 og ¾ pct. i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

10 Parterne er samtidig enige om inden for denne ramme at skabe plads til at øge de offentlige udgifter på udvalgte områder med i alt 10 mia. kr. i Heraf tilføres 5 mia. kr. til fortsatte forbedringer på sundhedsområdet. Parterne er endvidere enige om, at der ikke samlet set skal spares i kommunerne i 2012 og Den nuværende høje budgetramme til kernevelfærd i kommunerne skal fastholdes i forhold til kommunernes budgetter for 2010 og årligt reguleres med stigningen i priser og lønninger. De planlagte besparelser på 4 mia. kr. i 2012 og 2013 gennemføres således ikke. I stedet gennemføres en række konkrete budgetforbedringer for op imod 4 mia. kr. i på især statens område, jf. figur 1. Figur 1. Omprioriteringer for i alt 10 mia. kr. i Finansiering Anvendelse Aflysning af kommunale besparelser Fastholdelse af kommunal velfærd 4,0 mia. kr. Eksempler påtiltag: - Ulandsbistand - Børnefamilieydelse - Gebyrer på udlændingeområdet - Erhvervsstøtte - Indefrosne ejendomsskatter Målrettede besparelser i staten 4,2 mia. kr. Eksempler påtiltag: - Undervisningsområdet - Voksen- og efteruddannelse (VEU) - Forskningsområdet - Kulturområdet Sundhed 5,0 mia. kr. Generelle besparelser i staten 1,8 mia. kr. Tiltag: - ½ pct. af ministeriernes driftsrammer Flere i uddannelse, svage grupper mv. 5,0 mia. kr. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

11 For at sikre et løft på sundhedsområdet gennemføres herudover yderligere en række konkrete besparelser på især statens område for godt 4,2 mia. kr. frem mod Endvidere gennemføres generelle besparelser på ministerområderne for i alt 1,8 mia. kr. frem mod Det bidrager til at skabe rum til flere i uddannelse og en styrket indsats over for svage og udsatte grupper. Hertil kommer, jf. senere, tiltagene vedrørende beløbsgrænser i skattesystemet, udskydelse af den aftalte forøgelse af topskattegrænsen, dagpengereformen mv., der indebærer en budgetmæssig forbedring på ca. 11¼ mia. kr. i Fastholdelse af den kommunale velfærd Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 oplevet en betydelig vækst på ca. 11½ mia. kr. opgjort i faste priser i de økonomiske rammer for den kommunale service. Parterne er enige om, at den nuværende høje budgetramme til kernevelfærd i kommunerne skal fastholdes frem mod 2013 og årligt reguleres med stigningen i priser og lønninger. Udgangspunktet for kommunernes serviceudgifter fremadrettet er budgetterne for Med henblik på at kunne fastholde kommunernes udgifter til velfærd er parterne enige om at gennemføre en række budgetforbedringer på statens område for i alt knap 3,6 mia. kr. i 2013, jf. tabel 1 og bilag 2. Tabel 1. Fastholdelse af kommunal kernevelfærd Mio. kr. Fastholdelse af udviklingsbistanden på 2010-niveauet Loft over børnefamilieydelse på kr Gebyrer på udlændingeområdet Tolkebistand Markedsrente ved indefrysning af ejendomsskatter Ensretning af regler for tabt arbejdsfortjeneste Tilskud til høreapparater Nedlæggelse af Det Kommunale Momsfond Omprioritering af partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet Harmonisering af vilkår for optjening og genoptjening af dagpengeretten 1) Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

12 Perioden for beregning af dagpenge (13 til 52 uger) Beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge (13 til 26 uger) Harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender Feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse Det statslige tilskud til frivillig indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af efterløn og fleksydelse Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år I alt Parterne lægger stor vægt på, at kommunerne inden for den fastsatte økonomiske ramme frigør ressourcer til fortsat udvikling af den kommunale borgernære service gennem omprioriteringer og en bedre ressourceudnyttelse i de kommende år. Det kan ske ved: Mere effektiv organisering af de administrative opgaver. Kommunalreformen har givet kommunerne muligheder for at organisere administrationen mere effektivt, men mulighederne er endnu ikke udnyttet. Omprioriteringer og effektiviseringer på velfærdsområderne. Kommunerne skal blive bedre til at sammenligne sig med og lære af hinanden, så de gode erfaringer spredes til andre kommuner og kommer alle til gode. Øget konkurrenceudsættelse. Anvendelsen af udbud skal sikre, at opgaver løses af de offentlige eller private leverandører, der er bedst og billigst. Parterne noterer sig, at regeringen i Danmark 2020 har sat det mål, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ pct. i 2015 for kommunerne under ét. Mere effektivt kommunalt indkøb. Fx ved forpligtende fælles indkøb, som er en effektiv måde at sikre de bedst mulige priser. På statens område er der opnået besparelser på omkring 800 mio. kr. ved at samle indkøbsaftaler. Øget digitalisering. Der udarbejdes en ny offentlig digitaliseringsstrategi, som bl.a. skal omfatte øget digitalisering af social-, sundheds- og undervisningsområdet. De borgere, der selv kan, og virksomhederne skal i højere grad kunne betjene sig digitalt, når de henvender sig til eller modtager meddelelser fra det offentlige. Det kan øge servicen i kontakten med borgerne og aflaste medarbejderne i kommunerne. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

13 Reducere bureaukrati. Kommunerne skal styrke fokus på egne muligheder for at afbureaukratisere arbejdsgangene. Med aftalen om finansloven for 2010 gennemføres en række initiativer til afbureaukratisering på centrale velfærdsområder. Alene i kommunerne frigøres derved omkring 500 mio. kr. årligt fra I forlængelse heraf fremlægges i 2011 en ny plan Mere tid til velfærd II, som skal forenkle statslige regler og dokumentationskrav yderligere. Nedbringelse af sygefraværet. Der er store forskelle i sygefraværet på tværs af kommunerne. Det varierer således fra 9 til 17 sygedage pr. medarbejder. Kommunerne kan frigøre betydelige ressourcer ved en målrettet indsats, der bringer sygefraværet på niveau med de laveste. Frigørelse af ressourcer og medarbejdere vil desuden bidrage til at løse rekrutteringsudfordringen i kommunerne, når store årgange af ældre medarbejdere pensioneres og afløses af relativt små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Med gensidighedsaftalen fra 2008 er der allerede taget en række betydelige skridt til at frigøre ressourcer i kommunerne. Aftalen betyder, at regeringen og kommunerne ved en fælles indsats skal frigøre ressourcer i kommunerne for 5 mia. kr. frem mod 2013 til udvikling af den borgernære service. Regeringen vil i lyset af gensidighedsaftalen drøfte ovenstående temaer med KL. For at frigøre yderligere ressourcer er parterne enige om at samle den objektive sagsbehandling, som de enkelte kommuner udøver inden for fx folkepension og boligstøtte. Dermed kan der frigøres knap 300 mio. kr. årligt. Implementeringen indebærer omkostninger for omkring 370 mio. kr. over fire år. Regeringen vil drøfte samlingen af den objektive sagsbehandling med KL. Aftalesystemet Aftalesystemet for den kommunale økonomi hviler på, at de indgåede aftaler mellem regeringen og KL overholdes både i budgetterne og i regnskaberne. I lyset af den markante budgetoverskridelse på godt 5 mia. kr. i de kommunale regnskaber for 2009 er parterne derfor enige om justeringer i de rammer, som aftalesystemet fungerer inden for, jf. også bilag 3. Ændringerne skal bidrage til at muliggøre en treårig økonomisk aftale om kommunernes økonomi. Det nuværende betingede bloktilskud forhøjes til 3 mia. kr. og justeres, så det betinges af overholdelse af budgetterne. Endvidere styrkes den individuelle modregning i den nuværende skattesanktionsmekanisme. Regeringen vil med KL drøfte en styrkelse af budgetopfølgningen i kommunerne. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

14 Sundhedsområdet Siden 2001 er der gennemført væsentlige forbedringer af det danske sundhedsvæsen med den enkelte patient i centrum, og der er siden 2001 tilført mere end 21 mia. kr. ekstra realt. Parterne er enige om at løfte sundhedsområdet med 5 mia. kr. i Det sikrer finansiering af behandling af flere patienter og ny medicin i perioden. Parterne er herudover enige om, at grundlaget for løftet af regionernes serviceudgifter i er budgetterne for Det stiller samtidig krav om styrket fokus på, hvordan de samlede ressourcer anvendes i sundhedsvæsenet, og at der sker en opstramning af økonomistyringen i regionerne. For at finansiere løftet af sundhedsområdet er parterne enige om at gennemføre en række konkrete budgetforbedringer på statens område for i alt godt 4,3 mia. kr. frem mod 2013, jf. tabel 2 og bilag 4. Tabel 2. Målrettede budgetforbedringer i staten Mio. kr. Tilskud til frie grundskoler Støtte til efterskoleelever Tilskud til folkehøjskoler Pulje til befordring af elever på frie skoler Harmonisering af befordringsordninger Afskaffelse af bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik Kriterier for optagelse på produktionsskoler Tilpasning af skolepraktikydelse og produktionsskoleydelse Effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolers administration Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler Effektivisering af universiteternes administration Deltagerbetaling til almen voksen- og efteruddannelse Deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse Satserne for VEU- godtgørelse Støtteperioden for Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) Forenkling af tilskud til kost, logi og befordring Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

15 Pris- og lønregulering af AER-bidraget til VEU-godtgørelse Tilpasning af forskningsbevillingerne til 1 pct. af BNP Udløb af investeringsløft i universiteternes laboratorier Omprioritering af ubundne tipsmidler Tilskud til Dagbladsnævnet Fremrykning af afviklingen af IØ, gnst. årligt provenu Udlodninger fra investeringsfonden IFU Pulje til lokale beskæftigelsesråd Kunstig befrugtning Reduktion af regionernes driftsudgifter (ekskl. sundhed) Rente ved beregning af registreringsafgift for leasing-biler Målrettede budgetforbedringer, i alt Generelle besparelser i staten For blandt andet at skabe plads til andre prioriteringer, herunder til flere i uddannelse og en styrket indsats overfor svage og udsatte grupper, er parterne enige om at gennemføre generelle besparelser på ministeriernes driftsudgifter for ½ pct. om året i i forhold til budgetteringen på finansloven for Det tilvejebringer i alt 1,8 mia. kr. fuldt indfaset i Besparelserne skal blandt andet gennemføres gennem en mere målrettet og effektiv opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse i staten, herunder en mere hensigtsmæssig brug af eksterne konsulentydelser. De generelle statslige besparelser gennemføres ved tværgående tilpasninger og er fordelt forholdsmæssigt på de enkelte ministerier. Forsvarskommandoen undtages for den generelle besparelse på grund af de aktuelt omfattende internationale aktiviteter. Udredningsarbejde om flygtninges optjening af ret til dansk pension I Danmark gælder princippet om brøkpension, hvor størrelsen af folkepensionen bygger på opholdstiden i Danmark. Efter 40 år i landet optjenes ret til fuld folkepension. I henhold til gældende pensionslove er flygtninge imidlertid undtaget fra de sædvanlige optjeningsregler. På den baggrund iværksættes en analyse, som skal afklare mulighederne for, at flygtninge omfattes af de almindelige principper for brøkpension. Analysen skal blandt andet redegøre for mulige konsekvenser af regelændringer, herunder de økonomiske konsekvenser og forholdet til internationale konventioner. Analysen Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

16 skal senest afsluttes i september 2010, således at resultatet kan indgå i forhandlingerne om finansloven for Styrkelse af finanserne for at sikre lave renter og bremse stigningen i gælden Ovenstående omprioriteringer sikrer fortsat udvikling i den offentlige sektor, mens udviklingen i de samlede driftsudgifter bidrager til budgetforbedringer på 13½ mia. kr. i Herudover gennemføres nedenstående initiativer, der styrker de offentlige finanser samt øger vækst og beskæftigelse. Suspension af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. ( 20) i Parterne er enige om at suspendere den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. ( 20) i Det omfatter blandt andet personfradraget og indkomstgrænsen for topskat samt en række andre grænser mv. i skattesystemet. Suspensionen er fordelingsmæssig neutral og medfører et provenu på ca. 6½ mia. kr. i Udskydelse af den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen Parterne er samtidig enige om, at den forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011, som følger af Forårspakke 2.0, udskydes i tre år indtil Det medfører et provenu på 1,7 mia. kr. pr. år i de år, udskydelsen varer. Dagpengeperioden halveres Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år. Det er erfaringen fra lignende reformer op gennem 1990 erne, at forkortelser af dagpengeperioden øger søgeaktiviteten og sikrer hurtigere afklaring af jobønsker blandt ledige. Forslaget har først fuld virkning i 2013, hvor ledigheden ventes at være aftagende og manglen på arbejdskraft igen tager til blandt andet i lyset af den demografiske udvikling. Der gennemføres samtidig en harmonisering af beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeretten og en længere periode for beregning af dagpenge. Forslagene medfører større beskæftigelse. Forslagene skal derfor også ses i sammenhæng med udspillet om en styrket forebyggende indsats mod langtidsledighed, som blandt andet indeholder: Jobrettet uddannelse til langtidsledige Aktive tilbud ude på arbejdspladserne For det første lægger parterne op til nye muligheder for kompetenceløft. Det sker ved udvidelse af muligheden for målrettet uddannelse til ledige, som har en konkret aftale om job, eller hvor uddannelse er betingelse for ansættelse. Derudover skal ledige med behov læse- og skrivetestes og på baggrund heraf have læse- og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

17 skrivekundskaber forbedret. For det andet lægges op til en tættere kontakt med langtidsledige samt øget kompetenceafklaring. Loft over fradrag for faglige kontingenter Der indføres en grænse for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Det vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at nedbringe omkostningerne og dermed kontingentet i de faglige organisationer. Det umiddelbare provenu skønnes til cirka ¾ mia. kr. Kontingenter til a-kasser er fortsat fuldt fradragsberettigede. Desuden gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. med henblik på at opnå et samlet provenu på ¾ mia. kr. Heri vil indgå en begrænsning af arbejdsgivernes fradrag for faglige kontingenter i den skattepligtige indkomst. Tiltagene betyder samlet set, at der tilvejebringes i alt 11,3 mia. kr. frem mod 2013, jf. tabel 3. Familiernes gennemsnitlige rådighedsbeløb reduceres med ca. 1,3 pct. i 2013 i forhold til gældende regler, og indkomstfordelingen er stort set uændret. Tabel 3. Virkning på de offentlige finanser Mia. kr. Samlet budgetforbedring 4,9 7,7 11,3 Heraf: - Suspension af 20-regulering i 2011, 2012 og ,2 4,2 6,6 - Udskydelse af aftalt forhøjelse af topskattegrænse i 2011 i tre år 1,7 1,7 1,7 - Afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år 0,0 0,3 1,5 - Loft over fradrag for faglige kontingenter og arbejdsgiverbidrag 1,0 1,5 1,5 Holdbarhed og balance Aftalen om genopretningen af dansk økonomi er et væsentligt skridt i retning af at indfri de finanspolitiske mål frem mod 2015: Det centrale mål er at opnå strukturel balance i Det kræver nye initiativer, der styrker finanserne med 31 mia. kr. Dermed er kravet om finanspolitisk holdbarhed opfyldt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

18 Et delmål er at indfri den ventede henstilling fra EU om at styrke den strukturelle saldo med ½ pct. af BNP om året i Det kræver initiativer for 24 mia. kr. i forhold til hidtidige prioriteringer. Med aftalen er der truffet konkrete beslutninger, som sikrer, at den ventede henstilling fra EU kan indfris. Men finansieringsbidraget fra forslagene styrker den strukturelle saldo med lidt mere end 24 mia. i 2013, jf. tabel 4. Samtidig medfører aftalen en væsentlig styrkelse af beskæftigelsen på lidt længere sigt, især som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det betyder, at de offentlige finanser samlet styrkes med ca. 26 mia. kr. i 2015, og at der kun udestår 5 mia. kr., før målet om strukturel balance i 2015 indfris. Regeringen vil til efteråret fremlægge forslag vedrørende førtidspension og hurtigere studiegennemførelse, som bidrager til at indfri den sidste del af målet, jf. nedenfor. Det større finansieringsbidrag i 2015 skal ses i lyset af de positive virkninger på arbejdsudbuddet. Arbejdsudbuddet skønnes at stige med ca personer, navnlig som følge af reformerne af dagpengesystemet. Tabel 4. Finansieringsbidrag Mia. kr. Indfrielse af forventet EUhenstilling Bidrag i 2015 Uændret offentlig driftsøkonomi i ½ 13½ Andre initiativer 11¼ 10 - afledt virkning - 2½ Finansiering i alt 24¾ 26 Finansieringsbehov Udestående finansieringsbehov -¾ 5 Reformen af dagpengesystemet består af tre elementer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

19 Dagpengeperioden halveres I dag er der ret til 4 års dagpenge inden for en periode på 6 år. Fremover vil der være ret til dagpenge i 2 år inden for 3 år. Set i en international sammenhæng er dagpengeperioden i Danmark lang. Fx er dagpengeperioden omtrent dobbelt så lang som i Norge. Reduktionen af dagpengeperioden til 2 år betyder, at det danske dagpengesystem kommer mere på linje med systemerne i andre lande, jf. figur 2. Erfaringen med at forkorte dagpengeperioden i 1990 erne er, at det bidrager til at reducere den strukturelle ledighed. Langt de fleste ledige finder beskæftigelse inden dagpengeperiodens udløb. Den kortere dagpengeperiode træder i kraft den 1. juli Personer, som bliver ledige efter forslagets ikrafttræden, vil være omfattet af de nye regler. Alle, der er ledige i dag og modtager dagpenge, bevarer retten til at modtage dagpenge i den periode, som de hidtil har forventet, dog højest i 2 år efter forslagets ikrafttræden, som er den 1. juli Det betyder, at forslaget først får fuld virkning i 2013, hvor ledigheden ventes at være lavere end i dag. Afkortningen ventes umiddelbart at tilvejebringe 1,5 mia. kr. i Figur 2. Længden af dagpengeperioden i Danmark og andre lande Storbritannien Måneder Kilde: Arbejdsmarkedskommissionen. Vilkår for optjening og genoptjening af dagpengeretten harmoniseres Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

20 Der er i dag forskellige krav til optjening og genoptjening af dagpengeretten. For at harmonisere reglerne er parterne enige om, at kravet til optjening og genoptjening af retten til dagpenge i alle situationer skal være 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for 3 år. Det tilvejebringer 35 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. i Ændret periode for beregning af dagpenge Dagpengenes størrelse skal afspejle den stabile indtægt over en længere periode i stedet for arbejdsindkomst i en kort og vilkårlig periode. Beregningen af dagpenge vil fremover ske med afsæt i indkomst de seneste 12 måneder før overgangen til ledighed. I dag beregnes på en periode på 13 uger. Det tilvejebringer 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i De tre elementer medfører et væsentligt bidrag til større beskæftigelse, men betyder samtidig, at flere mister dagpengeretten. Forslagene skal som nævnt derfor også ses i sammenhæng med regeringens udspil om en styrket forebyggende indsats mod langtidsledighed. Samlet sikres et mere tidssvarende dagpengesystem, som understøtter fremtidig vækst og beskæftigelse. Reformen af dagpengesystemet ventes sammen med de øvrige initiativer at øge beskæftigelsen med omkring personer. Ny vækst efter krisen Danmark står med den centrale udfordring at sikre ny vækst efter krisen. Hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence, skal vi ikke kun være flittigere vi skal også være dygtigere. Udviklingen i udlandet går stærkt. Lande som Kina og Indien har på flere områder indhentet og overhalet Europa også på felter, hvor vi hidtil har været førende. Det skal derfor være attraktivt at skabe vækst og højproduktive arbejdspladser i Danmark. Parterne noterer sig på den baggrund, at regeringen vil tage en række yderligere initiativer: Vækstudfordringen. Der fremlægges i september 2010 en analyse af de samlede vækstudfordringer i Danmark, som skal drøftes i Vækstforum. Der tages desuden en række initiativer i den kommende tid, der styrker vækstvilkårene, jf. Danmark Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

21 Styrket produktivitet. Der fremlægges udspil om styrket innovation i virksomhederne, vækst i små og mellemstore virksomheder og øget offentligprivat samarbejde, herunder om velfærdsteknologi og nye grønne løsninger. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked. Regeringen vil i efteråret forhandle en reform af det rummelige arbejdsmarked. Antallet af personer på førtidspension og i fleksjob er steget mere end forudsat i førtidspensionsreformen, og alt for mange unge henvises til permanent offentlig forsørgelse. Den nye reform skal sikre, at færre, specielt unge, tilkendes førtidspension og fleksjob, og at flere opnår og fastholder ordinær beskæftigelse. Tidligere færdiggørelse af uddannelse. Unge skal tilskyndes til at færdiggøre deres uddannelse hurtigere, så udbuddet af velkvalificeret arbejdskraft øges. Der fremlægges et udspil, som kan danne grundlaget for forhandlinger til efteråret om ændringer af SU-systemet mv. Overenskomstforhandlinger på det offentlige område i Ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2011 tages initiativ til at drøfte øget arbejdstid og mulighederne for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

22 Bilag 1 Stabiliseringspolitikken Dansk økonomi er igen i vækst, og faldet i beskæftigelsen er bremset op. Ledigheden ventes at blive ca personer lavere i 2010 end vurderet ved årsskiftet. Det store fald i produktion og efterspørgsel, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, er vendt til moderat fremgang siden sommeren Der er fortsat usikkerhed om væksten de næste år blandt andet som følge af den internationale gældskrise, men udsigterne er bedre, end de har været længe. De bedre udsigter understøttes af, at situationen på boligmarkedet er stabiliseret, og at forbrugertilliden er tilbage på et normalt niveau. Samtidig er detailomsætningen, bilkøbet og danske virksomheders salg på hjemme- og eksportmarkederne steget ganske meget på det seneste. Desuden er den internationale økonomi inde i et moderat opsving. Det ventes, at produktionen vil stige med 1,4 pct. i 2010 og 1,7 pct. i 2011, hvilket er lidt mere end ventet i Økonomisk Redegørelse, december Væksten i år er navnlig en konsekvens af den usædvanligt lempelige finanspolitik i år og sidste år, og det store fald i renten. Til næste år ventes væksten at blive mere selvbærende med fortsat fremgang i privatforbruget og stigende eksport. Finanspolitikken har i år og sidste år været mere lempelig end i de øvrige EU-lande, jf. figur 1. De offentlige investeringer er planlagt til at stige med godt 40 pct. i alt i 2009 og Der er gennemført en fuldt finansieret skattereform, som styrker husholdningernes økonomi i år, og de offentlige serviceudgifter er steget mere end planlagt. Samtidig bidrager det store rentefald til at styrke realindkomsterne og understøtte boligmarkedet. Samlet ventes husholdningernes købekraft at stige med næsten 5 pct. i år navnlig som følge af lavere skat og faldende renteudgifter. Figur 1 Figur 2 Mest lempelig finanspolitik i Danmark Lav ledighed i Danmark i 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere