Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereformen øger rådighedsbeløbet"

Transkript

1 en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til pct. Det skyldes, at beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen øges. For familier, der modtager overførselsindkomst, afhænger udviklingen i rådighedsbeløbet i høj grad af, hvilken overførselsindkomst, man modtager. Folkepensionister, der ikke har anden supplerende pensionsindkomst end ATP, har haft en forholdsvis høj fremgang i rådighedsbeløbet siden midten af 9 erne, hvilket blandt andet skyldes indførelsen og senere forhøjelser af den supplerende pensionsydelse. Denne gruppe kan også se frem til en markant fremgang i rådighedsbeløbet i, da den supplerende pensionsydelse igen bliver forhøjet. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere har også haft en stigning i rådighedsbeløbet, men den er lavere end fremgangen for erhvervsaktive. Det skal ses i lyset af, at en række skattereformer har fokus på at styrke incitamentet til beskæftigelse, hvorfor erhvervsaktive i sagens natur har oplevet en større fremgang i rådighedsbeløbet end ledige m.fl. Rådighedsbeløbet for forskellige familietyper Familiernes rådighedsbeløb kan belyses på forskellige måder. En mulighed er at betragte familierne under ét og følge udviklingen i det samlede rådighedsbeløb, dvs. indkomsten efter skat. Her vil resultatet være påvirket af blandt andet ledigheden, den demografiske udvikling og antallet af studerende. Kommer der eksempelvis flere pensionister, vil rådighedsbeløbet isoleret set falde, fordi pensionister i gennemsnit har lavere indkomst end erhvervsaktive. En anden mulighed er at følge udviklingen i rådighedsbeløbet for forskellige familietyper med bestemte karakteristika, fx en LO-arbejder, en funktionærfamilie med børn, et pensionistægtepar eller en dagpengemodtager. Sådanne familietypeberegninger er grundlaget for denne analyse, der blandt andet belyser, hvor rådighedsbeløbet er steget mest siden midten af 9 erne. En families rådighedsbeløb er det beløb, familien har til rådighed, når skatter og en række udgifter er betalt. Indtægtssiden består her af arbejds- eller overførselsindkomst. mens der på udgiftssiden er indregnet arbejdsmarkedsbidrag, indkomstskat, kontingenter mv. jf. boks. Økonomisk Analyse November

2 Boks Beregningsmetode og begreber Beregningerne tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. Beregningerne kan anvendes til at vise den økonomiske situation og udvikling for familietyper med bestemte kendetegn. Den enkelte familietypes karakteristika er uændrede fra år til år. Det gælder fx arbejdsmarkedstilknytning, boligforhold, børn, alder og lignende. Familietypeberegningerne er derfor velegnede til at illustrere de umiddelbare (eller statiske) virkninger af forskellige økonomisk-politiske tiltag, fx skattenedsættelser og ændringer af reglerne for kontanthjælp, folkepensionen osv. Modellen beskriver familiernes indkomstforhold i perioden 995 til, hvor udviklingen i og bygger på skøn fra Økonomisk Redegørelse august. Det indebærer også, at erhvervsskattepakken i aftale om finanslov for ikke er indregnet. For de fleste familietyper har det kun beskeden betydning. I beregningen af familiens rådighedsbeløb indgår alle familiens indtægter. Ud over skat, arbejdsmarkeds- og ATP-bidrag medtages udgiftsposter, der typisk er forbundet med erhvervelse af indkomsten, herunder A- kasse-, efterløns- og fagforeningskontingent. Beregningerne ser bort fra eventuelle udbetalinger af SP- eller efterlønsbidrag, jf. de ekstraordinære udbetalingsmuligheder de senere år. Rådighedsbeløbet, der anvendes, er disponibel indkomst efter boligudgift. Det betyder, at udgifter forbundet med børnepasning, forbrug af el, vand og varme ikke indgår i beregningen. Der er ligeledes set bort fra eventuelle transportudgifter. Der fokuseres her på otte forskellige familietyper: erhvervsaktive og modtagere af overførselsindkomst. Der henvises til bilag for et overblik over en række øvrige familietyper. Udviklingen i rådighedsbeløbet er deflateret med udviklingen i forbrugerprisindekset ekskl. bolig. Fokus er dermed på udviklingen i det købekraftskorrigerede rådighedsbeløb. Forbrugerprisindekset er opgjort inkl. afgifter, dvs. at beregningerne af udviklingen i det købekraftskorrigerede rådighedsbeløb tager højde for evt. afgiftsstigninger/-fald. Udviklingen i rådighedsbeløbet siden midten af 9 erne Siden 995 er rådighedsbeløbet steget med mellem,8 og pct. om året, når der er taget højde for prisudviklingen. Rådighedsbeløbet er steget mest for erhvervsaktive familier og folkepensionisterne og mere afdæmpet for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, jf. figur. De seneste årtier har der været fokus på at styrke incitamentet til at arbejde og derved øge arbejdsudbuddet. erne har bidraget til at øge rådighedsbeløbet for erhvervsaktive familier via bl.a. indførelsen af beskæftigelsesfradraget, gradvis afskaffelse af mellemskatten samt markant højere grænse for, hvornår der skal betales topskat. I modsat retning trækker Genopretningsaftalen fra, hvor bl.a. indekseringen af beløbsgrænser blev suspenderet i - og fradraget for faglige kontingenter begrænset. Herunder Ny kurs (99), Pinsepakken (999), Forårspakken (), Lavere skat på arbejde (7), Forårspakke. (9) og senest Danmark i arbejde (). Økonomisk Analyse November

3 Figur Gennemsnitlig årlig realvækst i rådighedsbeløbet for udvalgte familietyper, 995- Erhvervsaktive Overførselsmodtagere,5,,5,,5, Enlig LO-arbejder uden børn LO-par med børn i bh. og SFO Privatans. funk. med børn i bh. og SFO Direktørfamilie med børn i bh. og SFO Par på kont.hj. med børn i bh. og SFO Enlig dagpengemodtager uden børn Enlig pensionist med ATP Pensionistpar med en ATP Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er disponibel indkomst efter boligudgifter. De erhvervsaktive bor i ejerbolig. Dog bor den enlige LO-arbejder i. Overførselsmodtagerne bor alle i. Kilde: Egne beregninger på Familietypemodellen, august-vurderingen. Folkepensionister har oplevet en relativt høj realvækst i rådighedsbeløbet set i forhold til andre overførselsmodtagere. Det skyldes blandt andet den supplerende pensionsydelse, som blev indført i og senere blev forbedret. Samlet set har folkepensionister siden 995 haft omtrent samme vækst i det reale rådighedsbeløb som erhvervsaktive familier. Udviklingen i rådighedsbeløbet fra til Familiernes rådighedsbeløb er steget svagt i de senere år, og for de erhvervsaktive familietyper er købekraften faldet, fordi priserne er steget hurtigere end lønningerne, jf. figur. De beskedne lønstigninger kommer efter et årti med forholdsvis høje stigninger i lønningerne og i rådighedsbeløbet. De høje lønstigninger svækkede imidlertid Danmarks lønkonkurrenceevne, og de lave lønstigningstakster i disse år skal ses i det lys. Udviklingen for de enkelte år kan ses af tabel samt af bilagstabel Økonomisk Analyse November

4 Figur Gennemsnitlig årlig realvækst i rådighedsbeløbet, erhvervsaktive familietyper Enlig LO-arbejder uden børn, LO-par med børn i børnehave og SFO, ejerbolig Privatansatte funktionærer med børn i børnehave og SFO, ejerbolig Direktørfamilie med børn i børnehave og SFO, ejerbolig Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er disponibel indkomst efter boligudgifter. Familierne bor i ejerbolig med undtagelse af den enlige LO-arbejder, der bor i. Kilde: Egne beregninger på Familietypemodellen, august-vurderingen. I stiger rådighedsbeløbet markant for erhvervsaktive familietyper. Det skyldes skattereformen, der indebærer lavere skat på arbejdsindkomst. Til næste år forhøjes beskæftigelsesfradraget fra,5 til 6,95 pct., svarende til en skatteværdi på ca..5 kr., og topskattegrænsen hæves fra 89.9 til. kr., svarende til en skatteværdi på ca..65 kr. Reformen har størst effekt for de privatansatte funktionærer, der både får gavn af beskæftigelsesfradraget og samtidigt fritages for at betale topskat. Uden skattereformen vil rådighedsbeløbet i være omtrent uændret for en LO-arbejder, jf. tabel. Det skal bl.a. ses i lyset af, at lønstigningen på, pct. kun ligger lidt over forbrugerprisudviklingen på,7 pct. Økonomisk Analyse November

5 Tabel Bidrag til årlig realvækst i rådighedsbeløbet, enlig LO-arbejder uden børn Rådighedsbeløb, nominelt,8 -,8,, - bidrag fra indkomst,6 -,,8, - bidrag fra Indkomstskat mv.,9 -,8 -,, - bidrag fra boligudgift -,7 -,9 -, -, Prisudvikling (ekskl. afgifter),7,5,8, Afgiftsstigninger,,,, Rådighedsbeløb, realt,6 -, -,,5 - bidrag fra -skattereformen - - -, Anm.: Indkomstkomponenterne er hentet fra Familietypemodellen. Rådighedsbeløbet er her defineret som disponibel indkomst efter boligudgifter. Kilde: Egne beregninger på Familietypemodellen, august-vurderingen. en indebærer også, at den supplerende pensionsydelse hæves fra. kr. til 5.9 kr. i. Et pensionistpar der ikke har supplerende pensionsopsparing ud over ATP kan derfor se frem til en realvækst i rådighedsbeløbet, der er over pct.point højere end i en situation uden aftalen. Samlet set stiger pensionistparrets rådighedsbeløb med ca. ½ pct. fra til. Også en enlig folkepensionist kan se frem til en betydelig fremgang i rådighedsbeløbet, jf. figur. Økonomisk Analyse November 5

6 Figur Gennemsnitlig årlig realvækst i rådighedsbeløbet, familietyper der modtager overførsler Enlig dagpengemodtager uden børn, Par på kontanthjælp (efter 6 mrd.) med børn i børnehave og SFO, Enlig pensionist med ATP, Pensionistpar med en ATP, Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er disponibel indkomst efter boligudgifter. Familierne bor alle i. Kilde: Egne beregninger på Familietypemodellen, august-vurderingen. For dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er rådighedsbeløbet omtrent uændret fra til. Det skal ses i lyset af, at skattereformen sigter på at styrke incitamentet til beskæftigelse og dermed i sages natur øger rådighedsbeløbet for erhvervsaktive frem for ledige m.fl. 6 Økonomisk Analyse November

7 Bilagstabel Årlig realvækst i rådighedsbeløbet 995- for udvalgte familietyper Erhvervsaktive Overførselsmodtagere Enlig LO-arbejder uden børn, LO-par med børn i bh. og SFO, ejerbolig Privatansatte funktionærer med børn i bh. og SFO, ejerbolig Direktørfamilie med børn i bh. og SFO, ejerbolig Enlig dagpengemodtager uden børn, Par på kontanthjælp (efter 6 mdr.) med børn i bh. og SFO, Enlig pensionist med ATP, Pensionistpar med en ATP, 995 -, -,5,,9 -,6 -,, -,7 996,,,7,8,,5,5,8 997,9,,7,9 -,9,, -, 998,9,8,5,,6,9,7, 999,9,9,5, -,5 -,5,6 -, -, -,9 -, -, -,5 -,5,,,9,8, -,,,,8,,5,,6,,,,,9,,,5,,7 -,5,7,9,8 9,7 6,5 5,5,,9 5,6 7, 5 -,7 -,,5,,,,, 6,5,,,,,,6,5 7,6,9,,,,8,,6 8,8,6 -, -, -,8 -, -, -, 9,,,,5,,7 5, 5,,6, 7,8, 5,, 5,7 5, -, -,7 -,, -,7 -,5 -,7 -, -, -, -,5 -,,,6,7,6,5,8,9, -,6 -,,,6 Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er disponibel indkomst efter boligudgifter. Realvæksten er beregnet på baggrund af forbrugerprisindekset ekskl. bolig og afspejler dermed den skønnede fremgang i købekraften. Kilde: Egne beregninger på Familietypemodellen, august-vurderingen. Økonomisk Analyse November 7

8 Bilagstabel Hovedindkomstkomponenter for alle familietyper Samlet indkomst, Rådighedsbeløb, Real vækst i rådighedsbeløbet, - Familietype 7: LO-par med børn i børnehave og SFO, (N) , Familietype 8: Par på kontanthjælp (op til 6 måneder) med børn i børnehave og SFO, , Familietype 8A: Par på kontanthjælp (efter 6 måneder) med børn i børnehave og SFO, , Familietype : Enlig LO-arbejder uden børn, ,5 Familietype 5: Pensionistpar med en ATP, (L) ,6 Familietype 6: Enlig pensionist, (J) ,8 Familietype 6: Enlig pensionist med ATP,.797.8, Familietype 7: Enlig dagpengemodtager uden børn, (M) ,6 Familietype 7: Enlig udeboende studerende, ,5 Familietype : LO-par med børn i børnehave og SFO, ejerbolig (O) ,8 Familietype A: LO-par med børn i børnehave og SFO, ejerbolig i et år ,6 Familietype : LO-par, ingen børn, ejerbolig ,8 Familietype : Enlig LO'er, ingen børn, ejerbolig ,6 Familietype : Privatansatte funktionærer med børn i børnehave og SFO, ejerbolig (P) ,9 Familietype 57: Pensionistpar med en ATP, ejerbolig ,7 Familietype : Privatansatte funktionærer med børn i børnehave og SFO, , Familietype : Direktørfamilie med børn i børnehave og SFO, ejerbolig , Familietype 6: Enlig pensionist med ATP, ejerbolig ,7 Familietype 6: Enlig førtidspensionist på ny ordning, 5.., Familietype 6a:Par på førtidspension, ny ordning, , Familietype 65: Enlig efterlønsmodtager på ny ordning, , Familietype 7: Enlig kontanthjælpsmodtager uden forsørgerpligt, over 5 år, ,5 Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er disponibel indkomst efter boligudgifter. Realvæksten er beregnet på baggrund af forbrugerprisindekset ekskl. bolig og afspejler dermed den skønnede fremgang i købekraften. Kilde: Egne beregninger på Familietypemodellen, august-vurderingen. 8 Økonomisk Analyse November

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Lovmodellen Maj 2003

Lovmodellen Maj 2003 Lovmodellen Maj 2003 Lovmodellen, maj 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5.1 Indledning Analyserne i kapitel 3 peger på, at strukturerne på arbejdsmarkedet har været robuste overfor det økonomiske tilbageslag, og at det

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere