NOTAT. Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker"

Transkript

1 NOTAT Projekt Energistyrelsen - Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker Kunde Energistyrelsen Notat nr. 01 Dato Til Fra Kopi til Anders Højgaard Kristensen Jens Nansen Paulsen Peter Heymann Andersen, Mogens Skov, Anders Nimgaard Schultz Dato Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Ref. [ ] Doc-ID Doc-Name Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker Version 3 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af JENA MOSK PEHA 0 Rambøll Danmark A/S CVR-NR

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammendrag Beskrivelse af værkerne DONG Energy A/S Herningværket (HEV) Studstrupværket (SSV3) Esbjergværket (ESV3) Skærbækværket (SKV3) Asnæsværket (ASV2) Avedøreværket (AVV1) Avedøreværket (AVV2) Kyndbyværket (KYV21+22) Kyndbyværket (KYV31) Kyndbyværket (KYV51+52) VATTENFALL A/S Nordjyllandsværket (NJV3) Fynsværket (FYV7) Amagerværket (AMV1) Amagerværket (AMV3) VERDO Produktion A/S Randersværket (KVR) Udkast til BAT-konklusioner

3 1. Indledning Nærværende notat er udarbejdet ultimo 2013 for Energistyrelsen og indeholder afrapporteringen af opgaven mht.: Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker. Notatet er opbygget over såkaldte fakta-ark for hvert af de behandlede værker, som Energistyrelsen specifikt har bedt Rambøll behandle, hvilke er: DONG Energy A/S: Herningværket (HEV) Studstrupværket (SSV3) Esbjergværket (ESV3) Skærbækværket (SKV3) Asnæsværket (ASV2) Avedøreværket (AVV1+2) Kyndbyværket (KYV21+22 & 31& 51+52) Vattenfall A/S: Nordjyllandsværket (NJV3) Fynsværket (FYV7) Amagerværket (AMV1+3) VERDO Produktion A/S: Randersværket (KVR) Fakta-arkene indeholder meget overordnede anlægsfakta for hvert værk, som de er Rambøll bekendt fra offentligt tilgængelige kilder, såsom; miljøregnskaber, miljøtilladelser, varmeselskabernes hjemmesider og pressemeddelelser etc. Fakta-arkene indeholder på det grundlag en overordnet vurdering af restlevetiden for hvert værk, inkl. tilhørende forudsætninger og bemærkninger mv. Hvor muligt er de vurderede totale antal driftstimer for et værk, sammenholdt med de typisk dimensionerende driftstimer, blevet brugt som grundlag for at vurdere restlevetiden for værket. Ligeledes vurderes det i fakta-arkene om de respektive værker kan få udfordringer mht. overholdelse af de kommende BAT-konklusioner (2018) mht. emissioner i røggassen (SO x, NO x og støv).til det formål er kravene fra Miljøstyrelsen s udkast til reviderede BATkonklusioner (Best Available Techniques) for store fyringsanlæg meget summarisk gengivet sidst i notatet. BAT-konklusionerne forventes i øvrigt at erstatte kravene i det nye IE-direktiv, som indføres i 2016 for eksisterende værker. Det er dog ikke medtaget i vurderingerne, at kravene til emissionerne fra værkerne i en kortere overgangsperiode således kan være forskellige fra BAT-konklusionerne. 2

4 2. Sammendrag I det følgende er de vurderede restlevetider vist med tilhørende forudsætninger og bemærkninger. Mht. restlevetider forstås den tekniske restlevetid, der er vurderet at være tilbage for værket, forudsat: Normal vedligeholdelse og normale, planlagte revisioner Den nuværende driftsform (årlige antal driftstimer og antal opstarter etc.) fortsætter på uændret niveau. Dvs. restlevetiden er angivet i antal kalenderår fra ultimo 2013, medmindre andet er angivet, indtil der (evt.) skal foretages en levetidsforlængelse af det respektive værk. Idriftsættelses år i parentes er det oprindelige idriftsættelses år for værket. Restlevetid i parentes betyder at der er forbehold vedr. denne, primært fordi den forudsætter en levetidsforlængelse. Beslutning om levetidsforlængelser forudsætter bl.a. at der er forretningsmæssig basis for at foretage den tilhørende investering, herunder at anlæggene kan være i normal drift i en lang årrække efter levetidsforlængelsen. Tillige har Rambøll foretaget vurderinger af den tilbageværende installerede kapacitet om 10 år (2024); dels ved anvendelse af en konservativ tilgang til vurderingen, dels ved anvendelse af en mere optimistisk tilgang. Forskellen i de på dette grundlag vurderede kapaciteter, beror primært på om de kendte, planlagte tre levetidsforlængelser rent faktisk bliver udført, samt om leveranceaftalen fra Kyndbyværket fortsætter efter

5 Værk Idriftsat (år) Effekt Vurderede restlevetider (2013) for centrale danske kraftværker 1/2 Restlevetid (år) HEV SSV (1984) Forudsætninger og bemærkninger Vurderet kapacitet i år 2024 HEV vil dog formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BAT-konklusioner vedr. NO x -emission (2018), da anlægget i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. Efter levetidsforlængelsen - som dog er godt undervejs (2014). Konservativ vurdering Optimistisk vurdering ESV Ny fjernvarmeaftale pr. 1/ SKV ASV2 AVV (1961) 2018 (1990) 147 ( 15) 250 ( 15) AVV Det vurderes at værket har ca driftstimer. SKV3 vil dog formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BAT-konklusioner vedr. NO x -emission (2018), da anlægget i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. Efter levetidsforlængelsen (2017) - som dog ikke er besluttet. Efter levetidsforlængelsen (ca. 2018) - som dog ikke er besluttet. Der er lavet aftale om levering af biomassebaseret fjernvarme fra AVV2 i perioden Det forventes dog, at AVV2 vil blive holdt i drift lige så længe som det levetidsforlængede AVV1, dvs. indtil Rambøll Danmark A/S CVR-NR

6 Værk (Gen)- idriftsat (år) Effekt Restlevetid (år) NJV FYV AMV1 AMV3 KVR 2010 (1971) 2016 (1989) 2007 (1982) 80 > ( 15) Vurderede restlevetider (2013) for centrale danske kraftværker 2/2 Forudsætninger og bemærkninger Vurderet kapacitet i år 2024 Det vurderes at NJV3 har lidt flere driftstimer end SKV3 og at NJV3 derfor har lidt kortere restlevetid end SKV3. Der er planlagt et levetidsprojekt i Hvorvidt dette gennemføres af en evt. ny ejer vides ikke. AMV1 (og AMV3) er overgået til HOFOR pr. 1/ Efter levetidsforlængelsen (2016) - som dog ikke er besluttet. KVR indgår som en vigtig part i Randers Kommunes officielle planer om at reducere den specifikke CO 2 -emission pr. indbygger med 75 % i 2030 (i forhold til niveau) vha. 100 % biomassefyring på værket. KVR vil dog formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BAT-konklusioner vedr. NO x -emission (2018), da anlægget i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. Konservativ vurdering Optimistisk vurdering Subtotal: KYV KYV31 KYV (1974/76) 2008 (1975) 2008 (1973) 2 x x 63 (> 20) De tekniske restlevetider for de fem anlæg på Kyndbyværket er generelt vurderet til at være rigtigt mange år. Vurderingerne skal ses i lyset af at anlæggene generelt er vurderet til at være i god tilstand og til kun at skulle drives i meget få timer årligt. Anlæggene vil dog formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BATkonklusioner vedr. NOx-emission (2018), da ingen af dem i dag er udstyret med denox-anlæg. Aftalen med Energinet vedr. drift af anlæggene udløber Total:

7 3. Beskrivelse af værkerne 3.1 DONG Energy A/S Efterfølgende er de behandlede ti værker fra DONG Energy A/S (DE) vist. For hvert værk er der lavet en overordnet vurdering af restlevetiden med tilhørende forudsætninger og bemærkninger i øvrigt Herningværket (HEV) Ejer Idriftsat (år) 1982 Anlægstype Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 174 Maks. netto el-ydelse ved maks. fjernvarmeydelse Brændsel (nuværende) Fakta-ark for HEV 1/2 DONG Energy A/S (DE) Modtryks dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion, nu bestående af en biomasse- og naturgasfyret beholderkedel med 2-cylindret dampturbine. 95 Træflis, træpiller og 15 % naturgas Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 1 SO 2 Årsgns. biomasse og gas: 4 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. biomasse og gas: 188 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. biomasse og gas: 25 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. biomasse og gas: 4 mg/nm 3 (2012) Historik Udbygningsplaner Fjernvarmeaftale Ingen kendte. 1982: Idriftsat som kulfyret enhed. 2000: Ombygning af kedlen til gasfyring. 2002: Ombygning af kedlen til træflis fyring. 2009: Ombygning til nu også at omfatte træpiller for reduktion af naturgas indfyring. 2011: Røggaskøler installeret. 2012: Nyt askeanlæg. HEV leverer fjernvarme til EnergiMidt. I forsyningsområdet i Herning Kommune får ca husstande (99 % af alle) fjernvarme fra HEV. I Ikast kommune drejer det sig om ca husstande (95 % af alle) som får fjernvarme fra HEV. 1 Kilde: Miljøregnskab 2012, Herningværket, DONG Energy. 6 Rambøll Danmark A/S CVR-NR

8 Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 2 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift Fakta-ark for HEV 2/2 SO x : Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Der burde ikke være problemer. NO x : Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. HEV vil formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BATniveauer for NO x -emission (2018), da blokken i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. Støv: Årsgns. <1-10 mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval, der bliver gældende. Den tekniske restlevetid for HEV er meget groft vurderet til at være ca. 10 år. Fortsat kombineret el og varmeproduktion med maksimal biomasseanvendelse, med levering af fjernvarme til EnergiMidt. 2 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 7

9 3.1.2 Studstrupværket (SSV3) Ejer Idriftsat (år) 1984 Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Fakta-ark for SSV3 1/2 DONG Energy A/S (DE) Udtags dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion, bestående af en kulstøvs- og oliefyret 2-træks Benson kedel med enkelt mellemoverhedning. 350 Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 484 Brændsel (nuværende) 100 % kul; 100 % heavy fuel olie + halmtilsatsfyring Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 345 SO 2 Årsgns. Kul: 20 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. Kul: 45 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. Kul: < 1 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. Kul: < 10 mg/nm 3 (2012) Historik Udbygningsplaner Fjernvarmeaftale 1984: Idriftsættelse. 1989: Afsvovlingsanlæg etableret. 1993: Low NO x brændere etableret. 1998: Varmeakkumulatortank etableret ( m 3 ; MWh). 2005: Ombygning til tilsatsfyring med halm etableret. 2005: Nyt kontrolanlæg etableret. 2007: DeNO x -anlæg etableret. 2013/14: Levetidsforlængelse af blok, der tillader blokken at køre frem til : Idriftsættelse af 100 % træpillefyring. FID er dog ikke endeligt besluttet (primo 2014). AffaldVarme Aarhus (AVA) og DE er enige om en ny 15-årig varmeaftale (gældende frem til 2030), baseret på træpillefyring på SSV3. Aftalen, som forventes endeligt indgået i foråret 2014, er et led i Aarhus Kommunes planer om at være CO 2 -neutral i Kilde: Miljøregnskab 2012, Studstrupværket, DONG Energy. 4 Emissionerne er en samlet angivelse af emissionen fra blok 3 og blok 4. 5 Mht. SO2, HCl og støv gælder at emissionerne (2012) er opnået med desox-anlægget i drift, som fjerner alle dele effektivt. Ved overgangen til 100 % træpillefyring (2016) planlægges desox-anlægget ikke at være i drift, hvilket gør kravet til el-filterets effektivitet betydeligt større. SO2 og HCl forventes ikke at give problemer pga. det lave svovl- og klorindhold i træpillerne. 8

10 Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 6 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Fakta-ark for SSV3 2/2 SO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval, der bliver gældende. Biomasse: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval, der bliver gældende. NO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Der burde ikke være problemer. Biomasse: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Vi har ikke driftstal for emission på biomasse. Støv: Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. Biomasse: Årsgns. <1-10 mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Må anses for at kunne blive et problem. Den tekniske restlevetid for SSV3 er vurderet til at være 15 år, efter afsluttet levetidsforlængelse i 2014, hvilket skal ses i sammenhæng med den fjernvarmeaftale som AffaldVarme Aarhus (AVA) og DE er ved at lave, og som gælder frem til Forventet fremtidig drift Aftalen, som er et led i Aarhus Kommunes planer om at være CO 2 -neutral i 2030, er baseret på træpillefyring på SSV3, og forventes endeligt indgået i foråret Det forventes, at SSV3 skal drives på træpiller i hver fyringssæson fra 2016 til Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 9

11 3.1.3 Esbjergværket (ESV3) Ejer Idriftsat (år) 1992 Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Fakta-ark for ESV3 1/2 DONG Energy A/S (DE) Udtags dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion, bestående af en kulstøvs- og oliefyret Benson tårnkedel med enkelt mellemoverhedning og med en 5-cylindret dampturbine. 378 Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 460 Brændsel (nuværende) 100 % kul; 100 % heavy fuel olie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 7 SO 2 Årsgns. Kul: 20 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. Kul: 103 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. Kul: <1 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. Kul: 3,5 mg/nm 3 (2012) Historik Udbygningsplaner Fjernvarmeaftale Ingen kendte. 1992: Idriftsættelse med el-filter, deso x -anlæg og varmeakkumulator. 2004: DeNO x -anlæg etableret. ESV3 leverer ca. 55 % af den samlede fjernvarmeleverance fra Esbjerg Varme A/S (som er på ca TJ/år). Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 8 Den gamle fjernvarmeaftale blev dog opsagt med udløb pr. 31/ Esbjerg Varme A/S forventer at varmeleverancen fra ESV3, med den nye aftale, bliver mere dynamisk og i større grad drevet af spotprisen på el-markedet, hvor den indtil nu har været drevet af varmebehovet. SO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. NO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. Støv: Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. 7 Kilde: Miljøregnskab 2012, Esbjergværket, DONG Energy. 8 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 10

12 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift Fakta-ark for ESV3 2/2 Den tekniske restlevetid for ESV3 er vurderet til at være ca år, fordi det vurderes at ESV3 når sin dimensionerede levetid på driftstimer i ca. år Fortsat kombineret el og varmeproduktion med levering af fjernvarme til Esbjerg Varme A/S, på grundlag af ny fjernvarmeaftale pr. 1/

13 3.1.4 Skærbækværket (SKV3) Ejer Idriftsat (år) 1997 Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Fakta-ark for SKV3 1/1 DONG Energy A/S (DE) Udtags dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion, bestående af en naturgasfyret Benson tårnkedel med dobbelt mellemoverhedning og med en 5-cylindret dampturbine. 392 Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 447 Brændsel (nuværende) 100 % naturgas; 100 % letolie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 9 SO 2 Årsgns. gas: <1 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. gas: 124 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. gas: <1 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. gas: 1,9 mg/nm 3 (2012) Historik Udbygningsplaner Fjernvarmeaftale Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 10 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) 1997: Idriftsættelse (konvoj-anlæg sammen med NJV3) dog her uden miljøanlæg. DE undersøger pt. at udvide SKV3 i 2016 med separate kedelanlæg, fyret med træflis mv., med et samlet fjernvarmeoutput på ca. 320 MJ/s. Ny langvarig aftale eksisterer med TVIS (2013) om levering af fjernvarme baseret på biomasse fra SKV3 leverer omkring 65 % af fjernvarmen fra TVIS. NO x : Gas: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. SKV3 vil formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BATniveauer for NO x -emission (2018), da blokken i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. En grov vurdering er en restlevetid i størrelsesorden på år, primært fordi det vurderes at blokken har ca driftstimer. Forventet fremtidig drift Driften vil dog ikke fortsætte uændret efter 2016, hvis de nye træflis mv. fyrede kedler sættes i drift. Fortsat kombineret el- og varmeproduktion med levering af fjernvarme til TVIS, sandsynligvis på nye separate kedelanlæg og eksisterende dampturbineanlæg, med træflis mv. som primært brændsel. 9 Kilde: Miljøregnskab 2012, Skærbækværket, DONG Energy. 10 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 12

14 3.1.5 Asnæsværket (ASV2) Ejer Idriftsat (år) 1961 Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Fakta-ark for ASV2 1/1 DONG Energy A/S (DE) Udtags dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion (incl. procesdamp), bestående af en kulstøvs- og oliefyret kedel af beholdertypen med enkelt mellemoverhedning. 147 Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 100 Brændsel (nuværende) 100 % kul; 100 % heavy fuel olie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 1112 SO 2 Årsgns. Kul: 31 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. Kul: 530 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. Kul: <1 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. Kul: 4,7 mg/nm 3 (2012) Historik 1961: Idriftsættelse som kul-/oliefyret blok. 1992: (Gen)idriftsat med levetidsforlængelse. 1998: Ekstra el-filter etableret. 2010: Udbygget med nyt deso x -anlæg. Udbygningsplaner 2011: Formentlig levetidsforlængelse i Fjernvarmeaftale Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 13 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift ASV2 leverer næsten 100 % af Kalundborg Varmeforsyning s fjernvarmeleverance samt procesdamp til lokale virksomheder. SO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval, der bliver gældende. NO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. ASV2 vil formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BATniveauer for NOx-emission (2018), da blokken i dag ikke er udstyret med denox-anlæg. Støv: Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval, der bliver gældende. 15 år efter evt. levetidsforlængelse (2017). Fortsat kombineret el- og varmeproduktion med levering af fjernvarme til Kalundborg Varmeforsyning samt procesdamp til lokale virksomheder. 11 Kilde: Miljøregnskab 2012, Asnæsværket, DONG Energy. 12 Emissionerne er en samlet angivelse af emissionen fra blok 2 og blok Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 13

15 3.1.6 Avedøreværket (AVV1) Ejer Idriftsat (år) 1990 Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Fakta-ark for AVV1 1/2 DONG Energy A/S (DE) Udtags dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion, bestående af en kulstøvs- og oliefyret 2-træks Benson kedel med enkelt mellemoverhedning og med en 4-cylindret dampturbine. 250 Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 331 Brændsel (nuværende) 100 % kul; 100 % heavy fuel olie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 14 SO 2 Årsgns. Kul: 54 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. Kul: 78 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. Kul: <1 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. Kul: 10 mg/nm 3 (2012) Historik 1990: Idriftsættelse. 1992: To varmeakkumulatortanke etableret. 1993: DeNO x -anlæg etableret. 2002: Low NO x -brændere er modificeret. Udbygningsplaner Fjernvarmeaftale DE overvejer pt. en biomassekonvertering samt levetidsforlængelse af AVV1. Der pågår forhandlinger med VEKS og CTR vedr. en biomassekonvertering på AVV1, således at fremtidig fjernvarmelevering fra AVV1 kan ske på basis af biomasse (som fra AVV2). VEKS indgår i et varmelastsamarbejde med CTR og HOFOR. 14 Kilde: Miljøregnskab 2012, Avedøreværket, DONG Energy. 14

16 Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 15 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift Fakta-ark for AVV1 2/2 SO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. Biomasse: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Der burde ikke blive problemer. NO x : Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. Biomasse: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Vi har ikke driftstal for emission på biomasse. Støv: Kul: Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Må anses for at kunne blive et problem. Biomasse: Årsgns. <1-10 mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Må anses for at kunne blive et problem. 15 år efter levetidsforlængelse (ca. 2018). Levetidsforlængelse, såvel som biomassekonverteringen, af AVV1 er ikke besluttet. Fortsat kombineret el- og varmeproduktion med levering af fjernvarme til VEKS og CTR. Der pågår, som før nævnt, forhandlinger vedr. en biomassekonvertering af AVV1. 15 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 15

17 3.1.7 Avedøreværket (AVV2) Ejer Idriftsat (år) 2002 Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Fakta-ark for AVV2 1/2 DONG Energy A/S (DE) Udtags dampturbineanlæg med fjernvarmeproduktion, bestående af en Benson tårnkedel med enkelt mellemoverhedning og med en 5-cylindret dampturbine. Der er endvidere to parallelt koblede gasturbiner, hvorfra energien i afgassen udnyttes til kondensat- og fødevandsforvarmning (fødevandsboostning) ved dampturbinen. En halmfyret biokedel er koblet parallelt ind med hovedkedlen på friskdampledningen, og leverer damp til det fælles dampturbineanlæg. 570 Maks. fjernvarmeydelse (MJ/s) 570 Brændsel (nuværende) 100% gas; 100 % træpiller; 100 % heavy fuel olie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 1617 SO 2 Årsgns. biomasse og gas: 10 mg/nm 3 (2012) NO X Årsgns. biomasse og gas: 59 mg/nm 3 (2012) HCl Årsgns. biomasse og gas: 10 mg/nm 3 (2012) Støv Årsgns. biomasse og gas: 1,1 mg/nm 3 (2012) Historik 2002: Idriftsættelse. 2007: Overlast mulighed ved udkobling af HTforvarmere etableret. 2012: Start af projektet den 4. mølle og kajbåndsforlængelse (udførelsesfase). Udbygningsplaner : Etablering af den 4. mølle inkl. nødvendigt, tilhørende udstyr på AVV2, som herefter skal kunne yde fuldlast på træpiller (ultimo - tidligst): Opnormering af den indfyrede effekt i hovedkedlen på AVV2 til 960 MW ved indfyring af træpiller. Fjernvarmeaftale VEKS og CTR har lavet aftale med DE om levering af biomassebaseret fjernvarme fra AVV2 i perioden VEKS indgår i et varmelastsamarbejde med CTR og HOFOR. 16 Kilde: Miljøregnskab 2012, Avedøreværket, DONG Energy. 17 Emissionerne er en samlet angivelse af emissionen fra blok 2 s hovedkedel, biokedel og muligvis også gasturbiner (det fremgår ikke af regnskabet, hvad der er inkluderet). 16

18 Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 18 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift Fakta-ark for AVV2 2/2 SO x : Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. NO x : Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende. Støv: Årsgns. <1-10 mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. af det foreslåede interval der bliver gældende år. Det forventes at AVV2 vil blive holdt i drift lige så længe som det levetidsforlængede AVV1; dvs. indtil Fortsat kombineret el og varmeproduktion med levering af fjernvarme til VEKS og CTR. 18 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 17

19 3.1.8 Kyndbyværket (KYV21+22) Ejer Fakta-ark for KYV /2 DONG Energy A/S (DE) Idriftsat (år) KYV ; KYV Anlægstype Maks. netto el-ydelse i kondensdrift Brændsel (nuværende) To letolie fyrede hurtigstartende et-træks Benson tårnkedler uden mellemoverhedning og med to kondensations 1-cylindrede dampturbiner. 2 x % letolie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 19 SO 2 Årsgns. Letolie: 49 mg/nm 3 (2010) NO X Årsgns. Letolie: 444 mg/nm 3 (2010) HCl Årsgns. Letolie: 4 mg/nm 3 (2010) Støv Årsgns. Letolie: 0 mg/nm 3 (2010) Historik Udbygningsplaner 1974: KYV21 idriftsættes som nr. 1, 260 MW oliefyret hurtigstartende anlæg. 1976: KYV22 idriftsættes som nr. 2, 260 MW oliefyret hurtigstartende anlæg. 1985: KYV22 ombygges til også at kunne fyre naturgas, muligheden er dog aldrig blevet udnyttet og blev ikke videreført i et nyt SRO- anlæg. 1994: KYV22 blev ombygget, så den kan køre som synkronkompensator for spændingsstabilisering af nettet. 2007: KYV21 blev levetidsforlænget og ombygget til letolie fyring. 2008: KYV22 blev levetidsforlænget og ombygget til letolie fyring : Turbine hovedrevision for KYV21 & : Der arbejdes med at omlægge hjælpedampkedel 26 og evt. KYV22 til gasfyring. 19 Kilde: Miljøregnskab 2010, Kyndbyværket, DONG Energy. Det fremgår ikke af miljøregnskabet, om de angivne årlige udledte mængder er for kedlerne (KYV21 og 22) alene eller om hjælpedampkedlerne (KYV26 og 28) og turbinerne (KYV 51 og 52) også indgår. 18

20 Fjernvarmeaftale Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 20 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift Ingen. Fakta-ark for KYV /2 SO x : Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Der burde ikke være problemer. NO x : Årsgns mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. KYV21+22 vil formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BAT-niveauer for NO x -emission (2018), da anlæggene i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. Støv: Årsgns. <1-10 mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. Der burde ikke være problemer. Antal driftstimer før og efter levetidsforlængelsen (2007/8) kendes ikke, men med de af DE forventede fremtidige antal årlige driftstimer, må det formodes at der er rigtigt mange års restlevetid tilbage (> 20 år). Som hurtigstartende reserve- og spidslast enheder. DE forventer at KYV21+22 frem til år 2016 vil indgå som effektreserve med følgende forventede gennemsnitlige årlige driftstimer. Anlæg KYV21+22 Forventede årlige driftstimer (ækvivalente fuldlasttimer) Hver ca timer 20 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 19

21 3.1.9 Kyndbyværket (KYV31) Ejer Idriftsat (år) 1975 Anlægstype Maks. netto el-ydelse 70 Brændsel (nuværende) Fakta-ark for KYV31 1/1 DONG Energy A/S (DE) Hurtigstartende gasturbineanlæg (open cycle) med letolie fyring 100 % letolie Emissioner i røggassen (mg/nm 3 ): 21 SO 2 Årsgns. Letolie: 97 mg/nm 3 (2011) NO X Årsgns. Letolie: 212 mg/nm 3 (2011) HCl Årsgns. Letolie:? mg/nm 3 (2011) Støv Årsgns. Letolie: 0 mg/nm 3 (2011) Historik Udbygningsplaner Fjernvarmeaftale Overholdelse (2018) af BATkonklusioner vedr. årlige udledninger af SO x, NO x og støv 22 Vurderet teknisk restlevetid for værket (år) Forventet fremtidig drift Ingen kendte. Ingen. 1975: Idriftsættelse. 2008: Mekanisk levetidsforlængelse (hovedrevision). 2012: Gasturbinen blev udskilt fra Masnedøværket. 2012: SRO-anlæg levetidsforlængelse. SO x : Årsgns mg/nm 3. Der burde ikke være problemer. NO x : Årsgns. < 90 mg/nm 3, døgngns mg/nm 3. KYV31 vil formentligt ikke kunne overholde de foreslåede BATniveauer for NO x -emission (2018), da anlægget i dag ikke er udstyret med deno x -anlæg. Støv: Årsgns. 1-4 mg/nm 3. Der burde ikke være problemer. Antal driftstimer før og efter levetidsforlængelsen (2008/12) kendes ikke, men med det vurderede fremtidige årlige antal driftstimer, må det formodes at der er rigtigt mange års restlevetid tilbage (> 20 år). Som hurtigstartende reserve- og spidslast gasturbineenhed. Det vurderes at KYV31 fremover vil have et driftsmønster som svarer til det, som forventes af DE for KYV51+52 (dvs. mindre end 100 driftstimer pr. år). 21 Kilde: Miljøregnskab 2011, Masnedøværket, DONG Energy. Det fremgår ikke af miljøregnskabet, om de angivne årlige udledte mængder er for gasturbinen (MAV31 nu KYV31) alene eller om kedlen (MKV77) også indgår. 22 Årsemissionerne kan kun anvendes til at vurdere, om de foreslåede emissionsniveauer fra BAT-konklusionerne kan overholdes på årsbasis. En vurdering af overholdelse af emissionsniveauer på døgnbasis kræver kendskab til værkernes emissioner på timebasis, og er ikke til vor rådighed. 20

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

Emissioner af SO 2 og NO x fra kraftværker

Emissioner af SO 2 og NO x fra kraftværker Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 56 2003 Emissioner af SO 2 og NO x fra kraftværker Jytte Boll Illerup og Henrik G. Bruun Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Anvendelse af træ- og halmpiller i større kraftvarmeanlæg Jørgen P. Jensen og Per Ottosen

Anvendelse af træ- og halmpiller i større kraftvarmeanlæg Jørgen P. Jensen og Per Ottosen Anvendelse af træ- og halmpiller i større kraftvarmeanlæg Jørgen P. Jensen og Per Ottosen ENERGI E2 A/S, Teglholmsgade 8, 2450 København SV, Denmark Disposition ENERGI E2 Klorid-korrosion Deaktiverer denox

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/16004 Varme Sagsbehandler: MEL/ Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Resumé 1. DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy),

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

FJERNVARME PÅ BIOMASSE

FJERNVARME PÅ BIOMASSE HALMENS DAG 2016 FJERNVARME PÅ BIOMASSE HVILKEN ROLLE FÅR HALM? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 25. april 2016 INDHOLD Fjernvarmeanalysen fra 2014 Fjernvarmen er kommet

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Regionalmøde 2015, Odense den 3. marts 2015 Strategisk energiplanlægning Hvad har det betydet for Fjernvarme Fyn? Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Disposition: 1. El- og varmeproduktion på Fynsværket 2. Udvidelser

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Aalborg Energie Technik a/s

Aalborg Energie Technik a/s Aalborg Energie Technik a/s Ingeniørvirksomhed med ca. 100 ansatte Leverer, servicerer og driver biomassefyrede kedelanlæg og kraft(varme)værker i størrelsesorden 25-170 MW t Størstedelen af projekterne

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Den fælles, fritstående skorsten er 130 meter høj og har en diameter på 10 meter. Værket blev oprindeligt opført som Danmarks første lands-

Den fælles, fritstående skorsten er 130 meter høj og har en diameter på 10 meter. Værket blev oprindeligt opført som Danmarks første lands- Kyndbyværket DONG ENERGY KyndbyVÆRKET Sådan producerer dampkraftanlæggene elektricitet Kyndbyværket er et af DONG Energy s 10 centrale kraftværker. Værket ligger ved Isefjorden nær ved Jægerspris. Elproduktionen

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

./. Ansøgningen med tilhørende bilag er vedlagt som henholdsvis bilag A og bilag B til Miljøstyrelsens afgørelse.

./. Ansøgningen med tilhørende bilag er vedlagt som henholdsvis bilag A og bilag B til Miljøstyrelsens afgørelse. DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade 4 2450 København SV Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01684 Ref. joern/vba Den 29. maj 2015 H.C. Ørsted

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8)

Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8) DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade 4 2450 København SV Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01838 Ref. joern Den 17. december 2015 Revision

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN Hovedstaden VARMEPLAN Hovedstaden Data for teknologier til produktion af varme Baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden 3 Oktober 2014 2 Varmeplan Hovedstaden 3 baggrundsrapport om produktionsteknologier Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1 INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Regionalt forum, VPH3, 5. september 2013 Jesper Werling, Ea Energianalyse Indhold Analysens formål Udvikling i de overordnede rammer og modelværktøj

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

BÆREDYGTIG BIOMASSE. DONG Energy 4. oktober 2017

BÆREDYGTIG BIOMASSE. DONG Energy 4. oktober 2017 BÆREDYGTIG BIOMASSE DET LANGE PERSPEKTIV, MARKED, TEKNOLOGI OG FREMTID DONG Energy 4. oktober 2017 DONG Energy går forrest i energiomstillingen Global markedsleder indenfor havvind Biomasse Nul Kul fra

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Omstilling til CO2-neutral fjernvarme Varmeplan Hovedstaden 1+2 Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Varmeplan Hovedstaden 1+2 Et samarbejde mellem KE, CTR og VEKS Forsyning

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimaplanen (udestår) Klimatilpasning November 2014. Teknik- og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere