Miljøarbejdet ved Movia Vejen mod elektrificering af busdriften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøarbejdet ved Movia Vejen mod elektrificering af busdriften"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Miljøarbejdet ved Movia Vejen mod elektrificering af busdriften Joachim Reinhard Danchell, Jakob Skovgaard Villien, Trafikselskabet Movia Abstrakt Movias to-årige elbus forsøgsprojekt beskrives i denne artikel, og ligeledes præsenteres det kommende forsøgsprojekt med lejlighedsopladte elektriske busser som udføres i samarbejde med Københavns Kommune. Movias erfaring med forsøgsprojekter og tradition for miljøarbejde danner rammen for en afsluttende perspektivering som giver et bud for fremtiden for elektriske bussers plads i Movias busdrift. Indledning Løsningen til helt at undgå lokale sundheds- og miljøskadelige stoffer i udledningen fra busser, hvilket er særligt vigtigt i den tætte by, kan være den fuld-elektriske bus. CO 2-udledningen er potentielt nul med grøn bæredygtig elektricitet, og i al fald signifikant lavere end ved fossile drivmidler. Movia ser den fremtidige rene bus som værende delvist eldrevet. Nærværende artikel indeholder en beskrivelse af Movias miljøarbejde, og hvorledes Movia arbejder for at fremme elbusser i drift samt arbejder med miljøteknologier generelt. De store forsøgsprojekter med elbusser vil ligeledes blive præsenteret. Miljøarbejdet ved Movia Arbejdet med miljøforbedringer i Movia dækker både grønt regnskab for hele Movias drift, samt forsøgsprojekter med test af nye teknologier samt implementering af samme. Arbejdet er struktureret således, at det grønne regnskab danner basis for fastsættelse af reduktionsmål for emissioner forbundet med busdriften. Det sker i forbindelse med den fire årige Trafikplan udarbejdet i samarbejde med kommuner og regioner. Forsøg med teknologier og kørselsmønstre igangsættes for at muliggøre en implementering i drift. Arbejdet med miljø er placeret i området for Kontrakter og Operatører, idet de fleste miljøgevinster hentes gennem påvirkning af det materiel, som operatørerne benytter til kørsel og påvirkning dermed sker gennem regulering af kravspecifikationer i forbindelse med udbud. Udgangspunktet for arbejdet er, at vælge den bedste teknologi, der er tilgængelig til formålet, hvor kriteriet er at nedbringe miljøbelastningen Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

2 med fokus på kundeoplevelse og operatøren. Ved at teste flere forskellige teknologier har Movia gennem en årrække indsamlet en bred erfaring med brugen af forskellige busteknologier, eksempelvis forskellige brændselstyper, størrelser og vægt. Udgangspunktet er, at være på forkant med tilgængelige teknologier samt at fordre en positiv tilvænning af operatørernes brug af ny teknologi. Movia har tidligere fået implementeret mindre busser, letvægtsbusser, hybridbusser samt biobrændsler i driften gennem denne tilgang. Ligeledes består miljøarbejdet af en afdækning af teknologier, netværksdannelse med øvrige trafikselskaber, aktører inden for miljøteknologi samt forskning. Der er ligeledes fokus på at få formidlet de store fremskridt, som Movia opnår på miljøområdet til den brede offentlighed og fagfolk igennem deltagelse på og afholdelse af messer/foredrag/udstillinger, og desuden at få fremvist teknologierne fysisk overfor interessenter. Trafikplanen som Movia udgiver hvert 4. år sætter rammen for den miljøambition vi i fællesskab med kommuner og regioner skal planlægge efter. Men kommuner og regioner har også egne mål som også skal inddrages i miljøarbejdet ved Movia. Og nuværende ambition for miljøet står klar med 29 % reduktion af CO 2, og hele 75 % reduktion af partikler og NO x frem mod år I samarbejde med kommuner og regioner arbejder vi for at finde den bedst tilgængelige teknologi til formålet. Movias forsøgsprojekter Movia har I de foregående år testet og også i mindre grad implementeret flere busteknologier, heraf blandt andet hybridteknologien, flere typer af biobrændsel i mindre og større busser, gasbusser samt fuldelektriske busser. Nogle forsøg har resulteret i driftsændringer, men langt overvejende køres vores linjer i dag med konventionelle dieselbusser, som ofte vinder som den bedste teknologi tilgængelig på markedet med en afvejning af pris og miljøgevinster samt øvrige faktorer. Igennem funktionskrav (såsom et bestemt brændstofforbrug) og ikke tekniske krav (som gasbusser) sikrer vi, at kommunerne får den bedste tilgængelige teknologi til formålet, og til prisen. Øvrige forsøgsprojekter (uddrag) I dette afsnit præsenteres tidligere udførte forsøgsprojekter, samt igangværende forsøg. Formålet er dels at give et indblik i det arbejde med busmateriel og kørsel, som går forud for arbejdet med elbusser, samt at præsentere hvilket arbejde der også pågår med teknologier som ikke er baseret på el. Test af mindre og større busser I Movia testes løbende forskellige bustyper - fra mindre mini og midi busser til store BRT ledbusser med høj kapacitet. Formålet er, at optimere driften til den reelle passagerbelastning. En lille bus kan benyttes på linjer med en generel uniform passagerbelastning gennem driftsdøgnet (dvs. uden store myldretidspeak) og en stor bus kan med fordel benyttes ved meget høj-frekvente A- og S-bus linjer til at erstatte enkelt afgange og transportere samme mængde eller flere passagerer med færre busser. Begge bustyper kan med fordel benyttes til at opnå en lavere miljøbelastning, og Movia søger at finde nye muligheder for benyttelse af forskellige, mere tilpassede, busstørrelser. Ledbusser Test på linje 5A: Større ledbusser blev i løbet af 3. kvartal 2013 testet i regulær drift på linje 5A, som er Nordeuropas travleste linje, med kapacitetsudfordringer til følge. Ved at indsætte længere busser, kan der køres med et lavere antal busser på linjen og dermed opnås en brændstofreduktion Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

3 trods større brændstofforbrug per bus. Yderligere positive gevinster ved ledbusser er en hurtigere indog udstigning og dermed rejsetidsforbedringspotentiale. Mindre midi-busser: I løbet af 2013 har Movia testet 7-8 meter busser, og arbejdet på at få disse implementeret busdriften. De mindre busser kører væsentligt længere på literen end de større dieselbusser der typisk benyttes i drift. Yderligere har de mindre busser en hurtigere acceleration, er behagelige at køre, og tillader kørsel på mindre veje som af diverse årsager ikke er farbar med de større busser og koster desuden også blot 2/3 af prisen på en standard 12 meter diesel bus. Udledningen af CO 2 er cirka halvdelen af en større bus, og giver dermed en væsentlig forbedring på miljøområdet. Ulempen er, at kapaciteten naturligt er mindre, og at der dermed skal findes muligheder hvor der ikke er spidsbelastninger som kræver en større kapacitet, og der skal selvfølgelig også indarbejdes overvejelser omkring pludselige kapacitetsproblemer som ved skoleudflugter og lignende. Miljøvenlig kørsel En metode til at opnå en reduktion af emissioner forbundet med busdriften er ved at oplære chauffører i miljøvenlig kørsel og dermed forbruge mindre brændstof. Miljøvenlig kørsel: I løbet af 2012 og 2013 har der været udført et forsøg med fokus at fremme miljøvenlig kørsel ved operatørerne, med såvel et økonomisk besparelsespotentiale og miljømæssig reduktion af emissioner forbundet med uhensigtsmæssig kørsel. Ved miljøvenlig kørsel har chaufføren et særligt fokus på at optimere kørslen med mindst muligt brændstofforbrug, eksempelvis ved at undgå hastige acceleration og slukke bus ved stop for at undgå tomgang. Som en positiv effekt har denne kørsel også en behageligere kørselsoplevelse for buskunderne. Projektet havde til formål både at belyse reduktionspotentiale samt hvilke initiativer der skulle til for at stimulere chaufførens miljørigtige kørsel, som en permanent ændret kørsel, og ikke blot i projektperioden. Fem operatører deltog i projekt. Forsøget viste, at det var muligt at reducere sit brændstofforbrug med et besparelsespotentiale på 5 %, svarende til cirka 2,5 millioner liter diesel årligt (eller tons CO2) ved hjælp af miljøvenlig kørsel. Endvidere viste forsøget et stort besparelsespotentiale ved at reducere tomgang. Forsøg med hybridbusser I løbet af 2012/2013 testede Movia 4 hybridbusser i drift frem til medio Hybridteknologien består af en almindelig dieselbus, hvor der er tilsat et energilager, som kan lagrer energi når busser bremser. Denne energi kan omsættes til kørsel, enten ved acceleration, eller ved løbende at køre på en kombination af vekslende el og diesel. Ved at benytte dog forskellige hybridteknologier, har det været muligt at se et forbrugsbesparende potentiale i forskellige køremæssige betingelser, som eksempelvis bytrafik, let bytrafik, landtrafik og S-bus kørsel. Resultater viser cirka 20 % lavere brændstofforbrug i forhold til en referencebus for én af hybridbustyperne. Prisen er stadig højere end for almindelige dieselbusser. Busser med lavt brændstofforbrug (eksempelvis med lavere vægt) En af metoderne til at opnå et lavere brændstofforbrug uden at implementere ny motorteknologi eller benytte alternative drivmidler, er eksempelvis ved at optimere vægten på bussen. En standard dieselbus vejer cirka 11 ton, og et eksempel på en letvægtsbus har en reduceret vægt på blot cirka 9,5 ton. Dette giver en % brændstofreduktion (og dermed også CO 2 reduktion), hvilket yderligere giver en økonomisk besparelse på cirka 10 kr./køreplantime. Prisen per bus ligger på cirka samme niveau som en standard noget tungere dieselbus, men bussen kan være forbundet med øvrige afvejninger, eksempelvis mindre kapacitet for ind- og udstigning, og er dermed ikke egnet til tung bykørsel (som eksempelvis A- Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

4 buslinjer). Ved at stille krav til brændstofforbrug i kravspecifikationerne vil der være mulighed for at opfordre operatører til at benytte eksempelvis letvægtsbusser i driften. Retrofit-systemer af Euro IV og Euro V norm busser samt EEV De nyere Euro VI norm busser har en meget lav udledning af sundhedsskadelige stoffer, men langt størstedelen af busserne i Region Storkøbenhavn består af Euro IV og V samt EEV busser. I løbet af 2014/2015 testes systemer fra tre forskellige leverandører, som har til formål at nedbringe de sundhedsskadelige stoffer fra Euro IV og V samt EEV busser således at udledningen fra disse busser nærmer sig udledningen fra de nye Euro VI busser. Igennem forskellige indgreb, som både dækker over substitution af AdBlue, udskiftning af katalysator samt ny filterteknologier forventes det at kunne nedbringe niveauet af udledninger til et niveau som vil nærme sig udledning fra Euro VI busser med et markant lavere forureningsniveau specielt i Københavns Kommune. Københavns Kommune ligger i forvejen over EU's grænseværdier for byer på NOx luftdensitet, og dermed er det et område med stor politisk fokus. Er projektet en succes og når systemerne er blevet principgodkendt af Trafikstyrelsen kan de potentielt udrulles vha. tillægskontrakter til eksisterende driftsaftaler med operatører. Projektet er udført i et samarbejde med Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen. Med regeringens luftpakke indsats er der afsat 149 mio. til indsatser i løbet af 2014 for renere luft i København, hvoraf de 74 mio. kr. skal gå til opgradering af cirka 300 busser i Hovedstadsområdet. Movia samarbejder med blandt andre Miljøstyrelsen i dette projekt om at få forvaltet midlerne med mest miljø for pengene, og dette forsøgsprojekt skal danne grundlag for den videre indsats. Det estimeres, at hvis samtlige busser opgraderes til Euro-VI emissionsniveau vil det have en samlet cirka 10 % reduktion af NO 2 koncentrationen ved de meste forurenede lokaliteter i Københavns Kommune. Fokus er desuden på minimering af partikelforurening fra busdriften, men sekundært i regeringens luftpakke. Test af tre naturgasbusser, Arriva Gladsaxe I løbet af 2014/2015 testes tre naturgasbusser i et samarbejde med Arriva. Der opsættes et gastankeanlæg ved operatørens garageanlæg i Gladsaxe. Movia samarbejder om at test disse busser i drift, og har også tidligere testet og haft gasbusser i drift. Tidligere erfaringer har peget på en øget økonomisk udgift og uden den store miljømæssige gevinst. Elbusforsøgsprojekter I dette afsnit præsenteres de to forsøgsprojekter som Movia arbejder med, nemlig Movias to-årige forsøgsprojekt med natopladte elbusser fra kinesiske BYD på to linjer i København, samt, Københavns Kommunes forsøg med kontinuert opladte elbusser hvor der endnu ikke er valgt teknologi. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

5 Natopladning af elektrisk bus BYD 12 meter busser I et samarbejde med Transportministeriet og Københavns Kommune har Movia to fuldskala 12 meter busser i drift på linje 12 og 40 i Københavns Kommune. De to busser vil være i drift i to år, og der logges data igennem hele forsøgsperioden for distance kørt, energiforbrug og øvrige faktorer. Busserne påbegyndt drift i januar Forsøg afsluttes i maj 2016 med en afsluttende rapport. Teknologisk insitut udfører test af batterier i testperioden, som skal belyse levetid på batterierne. Afsluttende rapport vil desuden levere en samlet økonomi for en elbus sammenlignet med en traditionel dieselbus. Figur A viser et billede af BYD bussen som er i drift ved en offentlig fremvisning på Rådhuspladsen. Under forsøget er der en stand-by tekniker klar i tilfælde af driftfejl, og ligeledes er der oprettet et lokalt lager af diverse reservedele i tilfælde af fejl. Figur 1: Elektrisk bus i drift ved Movia Tekniske specifikationer på BYD bussen Den elektriske bus fra BYD må betragtes som en tidlig model, og dermed er de følgende data som præsenteres ikke nødvendigvis repræsentativt for elbusteknologien, men derimod blot denne model. Udviklingen af teknologi er i en kraftig udvikling, og de nyere modeller er forbedret på en række punkter som vil blive beskrevet nedenfor. Kriterier for at teste busserne har været at en elektrisk bus skal kunne erstatte en almindelig diesel bus i drift, og kunne køre et helt driftsdøgn på udvalgte linjer. Bussen skulle være en fuld 12 meter bus og passagerkapaciteten skulle være så høj som muligt. Ud over dette er støj et vigtigt punkt. Prisen på busserne har ikke været en udvælgelsesfaktor, da den forventes at falde væsentligt når markedet bliver mere modent. Men det er visionen, at eldrift først bliver et realistisk alternativ til dieselbussen når tilbagebetalingstiden på den forøgede pris ligger inden for en almindelig kontraktperiode på cirka 8-10 år i form af besparelser på brændstof i forventeligt reparations- og vedligeholdsomkostninger og inklusiv omkostninger til eventuelle batteriskift indenfor bussen levetid. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

6 Et kompromis som har været lavet i valget af bussen er, at BYD bussen kører med separat oliefyr, da det ellers i vinterperioden ville være umuligt at køre samme distance med en elopvarmet bus. Det betyder i praksis, at bussen ikke er emissionsfri i vinterperioden, og det er vigtigt, at kravene til emissioner på den oliefyret modsvarer en moderne Euro VI-norm diesel bus emissionsniveau som absolut minimum, hvis en kommende elektrisk driftsbus skal have opvarmning på ekstern varmer. BYD bussen lades på op til fem timer, og batteriernes levetid er estimeret til at holde mellem 6 og 10 år (med et kun minimalt batterikapacitetstab inden udskiftning er nødvendig). I tabel A kan ses en sammenligning af nøgletal for den elektriske BYD bus og en konventionel dieselbus (Volvo B8RLE-60). BYD bussen vejer 16 ton, hvoraf det estimeres at batteripakker vejer cirka 5 ton. En almindelig dieselbus vil veje cirka 11 ton, og dermed er det en væsentlig vægtforøgelse. Man slæber, med andre ord, rundt med batterier som vejer det samme som svarer til vægten på passagerne i en fyldt 12 meter bus. Batteriplacering kan ses ved figur B. Grundet de store batterier er der desværre også gået på kompromis med passagerkapaciteten i forhold til en almindelig 12 meter bus. Der er en kapacitet på kun 25 siddende passagerer i bussen, modsat 35 i Volvos bus (se tabel nedenfor). Batterierne pakker 324 kwh, som, afhængig af typen af kørsel, rækker til mellem 250 km og helt op til 320 km. I praksis på bylinjerne er det de 250 km rækkevidde vi regner med, hvilket praktiske logninger har vist er realistisk. Tabel 1 Sammenligning mellem BYD bus og dieselbus BYD Volvo B8RLE-60 Siddepladser Ståpladser Vægt (ton) 16 11,1 Støj indv. (db) Støj udv. (db) Ikke målt 75 BYD bussen har været relativt støjende i forhold til forventningerne og potentialet i teknologien. Dette tilskrives i vores projekt at være grundet en tidlig model, og at den er bygget fra bunden, og at støjniveau kan blive væsentligt lavere med nyere modeller. Figur 2: Diagram over placering af batterier, BYD bus Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

7 Tilbagemeldinger fra operatører, egne erfaringer og kundebetragtninger af BYD busserne Projektet har været i gang i godt seks måneder, og der kan allerede uddrages nogle betragtninger fra projektet angående brugen af elektriske natopladte busser. Støj er et kritisk punkt som vil være i fokus i fremtidige vurderinger af teknologier. Både kunder og operatører nævner dette som overraskende højt, og der har været lavet modifikationer undervejs i driftsperioden på begge busser som har forbedret, men ikke elimineret, problemet. Det er ikke højere støjniveau end ved en standard dieselbus, men støjen kan beskrives som mere hylende og anderledes, og dette bemærkes negativt af specielt kunder. Der er givetvist noget tilvænning til en ny lyd fra disse busser. Når den væsentligste motorstøj fjernes vil øvrige lyde fremtræde tydeligere, såsom resonans, aircondition og rystelser af diverse udstyr. Det forventes ikke at være et problem i fremtiden. Rystelser er minimeret, hvilket giver en roligere og mere behagelig køreoplevelse. Acceleration er computerreguleret, og tophastighed er ligeledes computerreguleret (lige præcis 75 km/t maksimalt). Dette bemærkes som givende en rolig og behagelig kundeoplevelse. Der har været opstartsvanskeligheder, og specielt elektronikstyringen har krævet tilpasning. Det har resulteret i nogle dage hvor bussen har været taget ud af drift, men antages at være minimeret. Generelt har øvrige årsager til manglende drift været problemer med opladninger (eksempelvis regulære forglemmelser, rengøring, fremvisning i øvrige sammenhæng og så videre). Der er registreret 15 værkstedsdage. Se tabel 2 og 3 nedenfor for mere data. Bemærk, at potentielle driftsdage er eksklusiv weekender. Tabel 2 Overordnet data januar 2014 juni 2014, driftsomfang, BYD Operatør Kørt Km, periode Kwh forbrug Kwh pr. km City-Trafik ,37 Arriva ,34 Tabel 3 Overordnet data januar 2014 juni 2014, Muligedrift dage i alt Dage i drift BYD fejl på bussen, dage BYD fejl % City-Trafik % 19% Arriva % 39% Andre årsager i % Alle chauffører er blevet oplært internt i kørsel af bussen, hvilket er sket ved uddannelse af instruktører af BYD, som så udøver sidemandsoplæring. Rækkevidden er i nogen grad bedre end forventet, og er tilfredsstillende. Livsforløbsanalyser af batterikapacitet vil vise om der kan påvises nogen tab af kapacitet på batteri igennem de to år busserne er i drift. Der er et stykke vej til, at busserne vil kunne klare et fuldt driftsdøgn på hoveddelen af buslinjerne i Region Hovedstaden, og, som bussen er nu, vil der være begrænset brugbarhed i driften alene af den årsag. Hvis kapaciteten øges til 300 er der langt større potentielt brug i hovedstadsområdet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

8 Perspektivering over BYD projektet og fremtiden for natopladte elbusser Når Movia tester forskelligt materiel er det et principielt fokus, at der testes teknologi og ikke selve produktet. I tilfælde af BYD bus test er det vores overbevisning, at hvis elektriske busser kommer i drift ved Movia vil bussernes pris, form, indretning, opbygning og funktionalitet være væsentligt anderledes end de nuværende BYD busser. Teknologien er i så heftig udvikling, at der er al mulig grund til at tro, at det produkt der står på hylderne eksempelvis fra BYD vil være forbedret på et væsentligt antal punkter. Hovedsageligt forventes det, at batterier bliver lettere, mindre og ikke mindst billigere i den kommende årrække, og allerede nu ser vi store fremskridt. Hollandske EbusCo har en model på hylden (YTP-1) med mindre og lettere batterier (blot 1800 kg) på 242 kwh, som giver de samme 250 km (der er hele tre tons batterier sparet, det giver en del mindre energiforbrug per km). Dette kan yderligere øges til 350 kwh kapacitet med forøget batterikapacitet, hvilket giver en rækkevidde på hele 300 km, inklusiv opvarmning. Der er al mulig god grund til at tro at øvrige busleverandører vil følge samme udvikling, og at kapaciteten og rækkevidden vil øge samtidig med at prisen vil falde som udbuddet stiger og teknologien modnes. Der bliver desuden arbejdet på større elektriske busser (18 meter eksempelvis, og længere ledbus løsninger) ved flere leverandører, som kan have relevans for BRT løsninger, også ved Movia. Figur 3: Diagram over YTP-1 fra EbusCo Det er bemærkelsesværdigt, at de fuldelektriske natopladte busser kommer fra to selskaber (og der er flere på markedet allerede), som netop specialiserer sig i batteridreven busdrift, og ikke bygger konventionelle dieseldrevne busser. Når de store leverandører af dieselbusser lancerer fuld natopladte elbusser vil det have en væsentlig påvirkning på markedet, og ikke mindst prisen. Det springende punkt for hvornår vi vil se operatører byde ind med elbusser som alternativ til diesel vil være, når tilbagebetalingstiden ligger væsentlig inden for kontraktperioden. Det vil ske når omkostninger og usikkerheder for batterier og teknologien generelt er minimeret, og prisen på indkøb af materiel falder så meget at gevinsten ved lavere drivmiddelomkostning og forventligt færre vedligeholdelsesomkostninger overstiger udgifterne. Denne tilbagetalingstid er endnu svær at sige noget præcist om, da produktet er så nyt at hver enkelt prisskilt der sættes vil være meget afhængig af antal og kontekst for salg. Et hurtigt estimat for tilbagebetalingstid er på Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

9 cirka 10 år (baseret på en cirka 60 % besparelse i forhold til brændstofsomkostninger, lavere vedligeholdsomkostninger, men højere initialomkostninger og batteriskift. Der skal muligvis ikke så meget til før dette springende punkt nås, og det er tænkeligt, at operatører på egen hånd i den nærmere fremtid vil byde ind med elektriske busser til regulær drift. Leverandørers eget estimat er at det er en positiv business-case Det er Movias og øvrige trafikselskabers opgave at være med til at skubbe denne udvikling på vej med test og hands-on erfaring samt tilrettelæggelse af de kontraktuelle forhold på en måde så det muliggøres, og ligefrem kan være en økonomisk fordel i form af honorering af de miljø- og sundhedsgevinster der er forbundet med elbussen, at byde ind med elektrisk natopladet busdrift på egen hånd under fornuftigt tilrettelagte funktionskrav. Netop funktionskravene har Movia arbejdet aktivt med at tilpasse til en potentiel elektrificering af driften. Det er ikke alene vigtigt, at vi i trafikselskaberne ikke sætter krav som umuliggør øvrige drivmidler end diesel, men også at vi medvirker til at der er incitament til at gøre den i forvejen grønne busdrift endnu grønnere. I økonomisk forstand handler det om, i fællesskab med kommuner, regioner og eventuelt øvrige aktører, at omsætte de gevinster der er for borgere og samfund ved elektrisk drift til en økonomisk gevinst. Dette arbejde pågår løbende. I praksis er det dog ikke altid så let, da miljø- og sun dhedsomkostninger forbundet med lokale og globale emissioner er indirekte omkostninger, og dermed at man i en økonomisk forstand skal gøre indirekte omkostninger til direkte gevinster (som er to vidt forskellige økonomiske systemer, hvis der overhovedet kan sættes et prisskilt på disse omkostninger). I økonomisk forstand kan man kalde det at internalisere eksternaliteterne, eller, med andre ord, at sørge for at de reelle gevinster der er ved et skift til eldrift for borgere og samfund også kapitaliseres for dem som skal vælge teknologien og fremme udviklingen, nemlig leverandører og operatører. Skal man, teoretisk set, lave en såkaldt miljø- og sundhedsmæssig cost-benefit analyse vil resultatet med al sandsynlighed vise et andet resultatet hvis eksternaliteter internaliseres i regnestykket. Og her bærer trafikbestillere og trafikselskabet et ansvar. Dagopladning af elektrisk bus opportunity-charged elbusser i samarbejde med Københavns Kommune Ulempen ved natopladte busser er beskrevet ovenfor, både ved den konkrete model og teknologien generelt. Ved at have batterier til et fuldt driftsdøgn om bord er der en masse ekstra vægt, og der er kompromis med passagerkapaciteten. Ligeledes er teknologien udelukket for linjer som kører længere i et vognløb end de på nuværende tidspunkt maksimale km. A-bus linjerne i Københavns Kommune kører i døgndrift, og er dermed udelukket med natopladning med den nuværende tilgængelige teknologi, også selvom kapaciteten øges væsentligt. Kan man oplade undervejs i vognløb er der derimod tydelige fordele, og visse klare ulemper. I samarbejde med Københavns Kommune og Trafikstyrelsen udfører vi et forsøgsprojekt af den elbusteknologi, som er baseret på hurtige opladninger, enten udelukkende ved endestationer eller undervejs på ruten ved hjælp af såkaldte lyn-opladninger. Projektet er sat til at gå i drift første kvartal 2016, hvor både ladeudstyr og busser skal være klar til drift. Movia og Københavns Kommune er i proces med at afdække markedet og udbydere af primært ladeudstyr, og dernæst elektriske busser. Det er ikke nødvendigvis sådan, at et partnerskab mellem leverandører af ladeudstyr og busser er nødvendige, og kan potentielt udbydes separat. Ladeudstyret er dog potentielt en relativt markant indgriben i byrummet, både i teknisk og æstetisk forstand. Dermed er valget af ladeudstyr det væsentligste punkt. Det antages, at busleverandører vil kunne tilpasse busserne til det valgte ladesystem, og dermed at dette ikke vil være et problem for implementering. En usikkerhed er dog, at man i EU arbejder med at beslutte og fremme et standardiseret ladesystem. Det kan kun betragtes som fornuftigt med en beslutning om en Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

10 bestemt ladeform, men det er en risiko at et direktiv i en nær fremtid er anderledes end et system implementeret i et forsøgsprojekt hvor ambitionen er, at der er en værdi på lang sigt af udstyret. Teknisk er der flere forskellige løsninger, som alle har fordele og ulemper. Grundlæggende kan de inddeles i følgende kategorier: Pantografløsning: Som man kender det fra trolleybusser bliver strømmen leveret fra en pantograf, men her sker det enten udelukkende ved endestationer eller undervejs ved stop hvor bussen kan udligne i en kortere periode. Ladetiden varierer system til system. Se Figur 4 for et eksempel på en pantograf løsning. Fordelen er, at der kun bruges tid til at lade ved endestationer eller undervejs med plads i køreplanen, og ulempen kan være i tilfælde af forsinkelser hvor der ikke er ladetid i køreplanen. Varianter af denne løsning kan være en opladet hybridbus, som kører delvist på batteri, og også på hybrid teknologi. En pantograf løsning har en lav udgift per bus, og vejer væsentligt mindre end andre løsninger. Figur 4: Eksempel på pantograf løsning til lejlighedsvis opladning af elektrisk bus. Kilde: Heliox pantograf løsning Induktionsløsning: Ved hjælp af induktion lades bussen ved endestationer eller undervejs på ruten. Fordelen er at selve ladeudstyr er diskret placeret i vejen, og dermed kan være lettere for kommunen at implementere. Ulempen er, at bussen bærer rundt på mere tungt udstyr end pantograf løsningen, samt at omkostningen per bus også er højere. Ligeledes kan der være sikkerhedsmæssige risici forbundet med løsningen, da metalliske dele fanget mellem induktionspladerne vil blive varme. Dette problem bliver der dog arbejdet på at løse. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

11 Figur 5: Diagram over induktionsladeløsning fra Bombardier/Primove. Kilde: Bombardier Lynopladet pantografløsning: Med opladningstid helt ned til 15 sekunder lader bussen kontinuert undervejs ved udvalgte stop hvor der er relativt stor sandsynlighed for passageraktivitet. Løsningen er omkostningsfuld, og egner sig bedst til store linjer hvor eventuelt flere forskellige buslinjer kan benytte samme stop, og dermed at omkostning per bus mindskes. Ved at indsætte adskillige stop på linjen vil der være mulighed for at springe stop over hvis der er trængsel ved stoppested eller der ikke er passageraktivitet. Den største ulempe ved løsningen er simpelthen prisen, og det vil koste dyrt at implementere løsningen. Figur 6: Flash-charging løsning i Geneve fra ABBs TOSA system Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

12 Perspektivering over lejlighedsvis opladningsprojektet og teknologien Teknologien har klare fordele ved at batterierne er væsentligt mindre, og også væsentligt billigere. Batterierne vil også kræve udskiftninger, men omkostningerne er flyttet fra den enkelte bus til ladeudstyret, som der er færre af på en hel linje. Ladeanlæg estimeres at koste mellem 1,0 og 3,0 mio. kr. inklusiv anlæggelsen af infrastrukturen og opkobling til strømnet. I visse tilfælde vil omkostninger være meget højere, men dette vil ikke være aktuelt for forsøgsprojektet og videre drift. Afhængigt af linje kan det estimeres, at der vil være behov for cirka et ladeanlæg for hver 4. bus, og da omkostningen til batterier estimeres at have samme omkostning som et ladeanlæg vil der være en økonomisk besparelse også her. En ulempe er, at det bedste resultat opnås med en komplet udskiftning, og dermed kræver en væsentlig sikkerhed om teknologiens stabilitet, funktionalitet og virke før et sådan skift er muligt at tage. Skulle selve ladeanlægget mod forventning fejle er det ikke blot en enkelt bus, men alle, som bliver berørt. Konsekvensen for buspassagerne er dermed potentielt meget mærkbare. Movias primære hensyn vil altid være kundeoplevelsen, og driftsstabiliteten er dermed en meget væsentlig faktor når der skal implementeres ny teknologi, såvel i drift som i forsøg. Det er i fokus ved Københavns Kommune såvel som ved Movia, at afdække forskellige tekniske løsninger for at de store A-bus linjer kan elektrificeres inden år 2015, hvor Københavns Kommune er planlagt til at være CO 2 neutral. Hvis dette skal lykkes er der på nuværende tidspunkt ikke andre mulighed end lejlighedsvis opladning. Grundlaget for en potentiel implementering af lejlighedsvis opladning af elbusser vil være, at der dannes nye samarbejder med øvrige aktører, og det vil kræve en ændring af den måde vi udfører udbud på hvis det i praksis skal lykkes. Ejerskab over ladeudstyr, samt ikke mindst ansvar i tilfælde af nedbrud, vil være et vigtigt punkt at klarlægge. Grundlæggende kræver det meget af byrummet at installere en lejlighedsvis opladning af busserne, idet det er forbundet med en høj initialpris, kan fylde og kan støje, og i nogen tilfælde kan der være sikkerhedsmæssige hensyn at tage (eksempelvis ved induktionsladning). Planlægningen og samarbejdet inden skal være nøje tilrettelagt hvis en sådan løsning skal blive en succes. Konklusion Movia ser busdriften i en ikke så fjern fremtid som værende sammensat af forskellige bustyper, størrelser, drivmidler og kørselsmønstre, som alt sammen er tilrettelagt efter behov fra borgere og trafikbestillere. Ved at definere funktionskrav vil Movia have mulighed for at skubbe udviklingen i den ønskede retning uden at diktere den tekniske løsning. Men fremtiden vil også skabe behovet for nye og mere udfordrende samarbejds- og kontraktformer. Denne udvikling er Movia bedst med til at understøtte ved at teste de tekniske løsninger, samarbejde med operatører om at få hands-on erfaring med teknologierne og lytte nøje til borgere og trafikbestilleres ønsker og idéer til fremtidens kollektive trafik. Og Movia ser bestemt en andel af den fremtidige bustrafik som værende elektrisk, og bestående af forskellige tekniske løsninger skræddersyet til formålet, ganske som det er i dag med forskellige bustyper og størrelser afhængig af driftsbehov. Det vil kræve nye kontraktuelle metoder og samarbejder på tværs med nytænkende løsninger at få implementeret disse nye teknologier i praktisk drift, hvor én grøn elbus vil Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

13 erstatte én bus med fossilt brændstof og tilmed hvor det er en god forretning for alle parter involveret. Men resultatet vil være givende i form af nul lokale emissioner, signifikant lavere CO 2 udledning og en behageligere kollektiv transport for kunder og operatører. Movia vil fortsætte med at arbejde for en elektrificering af busdriften, men hele tiden med øje for kundeoplevelsen og driftsstabiliteten samt en grundlæggende tro på, at vi stille og roligt arbejder os hen imod en situation hvor elektrisk busdrift er et rentabelt alternativ til dieseldriften ikke af ønske om at skabe overskrifter i pressen, men derimod fordi det er den bedst tilgængelige teknologi til prisen. Resultatet ved at implementere elektriske busser skal nødig være en forøget pris hvor konsekvensen er mindre busdrift, og flere bilerne på vejene det vinder hverken kommunen, regionen, borgerne eller miljøet noget på. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Bytrafik og COWI Udlicitering af Bytrafik Trafikchef Jørgen Rassen, Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Trafikdage på Universitet 2000 669 Indledning Baggrund og formål og Århus er de

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

5A Vores bus Intelligente køreplaner og aktiv trafikstyring pa linje 5A

5A Vores bus Intelligente køreplaner og aktiv trafikstyring pa linje 5A Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

11.06.09 / Gl. Avernæs Migration af store systemer fra ArcView 3x til ArcGIS 9x

11.06.09 / Gl. Avernæs Migration af store systemer fra ArcView 3x til ArcGIS 9x 11.06.09 / Gl. Avernæs Migration af store systemer fra ArcView 3x til ArcGIS 9x Gitte Schwartz gsc@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Movia Dannet 1. januar 2007 ved fusion mellem de tre Trafikselskaber:

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby` Jesper Nygård Kristensen, jnk@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby` Jesper Nygård Kristensen, jnk@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere