Skanska Asfalt A/S Klippevej Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION"

Transkript

1 GRØN ÅRSRAPPORT 2011 Skanska Asfalt A/S Klippevej Aalborg Øst Januar 2012

2 Skanska Asfalt A/S side 2 (16) 1. BAGGRUND Denne grønne årsrapport giver et indblik i Skanska Asfalts miljøforhold vedr. asfaltfabrikken i Aalborg. Rapporten erstatter Skanska Asfalts tidligere serie af frivillige grønne regnskaber og er udarbejdet efter samme retningslinjer som traditionelle grønne regnskaber. Rapporten fremsendes til miljømyndighedens kommentering og offentliggøres sammen med udtalelsen på Skanska Asfalts hjemmeside. Rapporten indberettes dog ikke til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, grundet Miljøstyrelsens ændrede indberetningspraksis i BASISOPLYSNINGER Virksomhed: Ejerforhold: Skanska Asfalt A/S Nordhavnsvej 9, 4600 Køge Tlf.: / Fax.: CVR-nr.: Skanska AB, Sverige Miljøstyring, generelt: Virksomheden er miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO Skanska Asfalt A/S er desuden medlem af foreningen Green Network. Arbejdsmiljø: Virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret i henhold til OHSAS samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005 (Grøn krone-smiley). Kvalitetsstyring: Nærværende grønne regnskab gælder for afdelingen: Virksomheden er kvalitetsstyringscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001, herunder Vejdirektoratets KS-Asfalt. Endvidere er virksomheden certificeret i henhold til DS/EN med ret til at CE-mærke asfaltprodukter. Skanska Asfalt A/S, Aalborg Asfaltfabrik Klippevej Aalborg Ø Tlf.: / Fax.: P-nummer: Regnskabsperiode: Kalenderåret, 1/1-31/ Antal medarbejdere: Matrikelnummer: Tilsynsmyndighed: 4 personer (produktion) Del af matr. nr. 20g og 18cu, Romdrup By, Romdrup Siden 2007: Aalborg Kommune. Tidligere Nordjyllands Amt (Miljøgodkendelse) og Aalborg Kommune (Spildevandstilladelse)

3 Skanska Asfalt A/S side 3 (16) Branchekategori, jf. Miljømin. bekendtgørelse nr pkt. C202 (tidl. bek. 943 og opr. bek. 594): Hovedaktivitet: Kategori C202 (opr. C.4): Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover. Fremstilling af asfaltprodukter, primært til vejbygningsformål Væsentlige biaktiviteter: Ingen Miljøgodkendelser m.v.: Miljøgodkendelse udstedt af Nordjyllands Amt 21/2-2001; kapitel 5 godkendelse, samt vilkårsændring vedrørende lugt dateret 15. oktober Spildevandstilslutning til Aalborg Kommunes spildevandssystem; overfladevand fra befæstede arealer afledes til kommunalt (havnens) regnvandssystem. Seneste revision af miljøgodkendelse: Se ovenfor. Virksomheden er etableret på adressen i VÆSENTLIGE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD: 3.1 Anvendte ressourcer: De væsentligste råvarer til asfaltfremstillingen udgøres af: Knuste stenmaterialer fra granitbrud (importeret) Knust granit anvendes for opnåelse af særlig robuste vejbelægninger Knuste og uknuste stenmaterialer fra grusgrave Grusgravsmaterialer anvendes primært til asfaltbærelag Bitumen (bindemiddel, udvundet af råolie efter raffinaderi-destillation af benzin, fyringsolie m.v. ). Bitumen er det sorte bindemiddel som binder stenmaterialet sammen i den færdige asfalt og sikrer produktets holdbarhed Fremmedfiller: Asfaltfiller fra kalkbrud, flyveaske fra kraftværker, cement (som klæbeaktiv filler) Begrebet fremmedfiller dækker over tilført finstof, som tilsættes for at stabilisere asfaltblandingen Additiver/specialtilslag: I begrænset omfang anvendes til visse asfalttyper tilsætning af cellulosefibre (formalet genbrugspapirmasse) og diverse polymerer/modificeringsmidler (kunstgummi o.l.). Cellulosefibre muliggør tilsætning af særlig høj bindemiddelmængde og polymerer/modificeringsmidler giver asfalten forbedrede egenskaber i form af f.eks. forøget revnemodstand og styrke Knust genbrugsasfalt Genbrugsasfalt, nedknust fra overskudsproduktion, spild samt returasfalt og opbrudt/opfræset asfalt kan genanvendes i produktionen, hvorved behovet for tilførsel af nye materialer reduceres. Herved reduceres transportbehovet og behov for oparbejdning af jomfruelige råvarer, til gavn for miljøet. Genbrugsasfalt anvendes primært i bærelag.

4 Skanska Asfalt A/S side 4 (16) Udover råvarer udgøres det væsentligste ressourceforbrug af energiforbrug i form af naturgas til opvarmning og tørring af stenmaterialerne, samt elforbrug til procesformål, herunder opvarmning af bitumentanke, samt diverse motorer, kompressorer, ventilatorer m.v., som indgår i produktionen. Endelig anvendes energi i kontorbygning og laboratorium, herunder til rumbelysning, opvarmning, brugsvandsopvarmning samt til laboratoriets analysearbejde. Desuden anvendes dieselolie til frontlæssemaskine til intern transport af stenmaterialer fra lagerstakke til doseringsanlæg. Mindre væsentligt anvendes i minimalt omfang vandforsyning til laboratorium, alm. kontorhold, toilet- og badefaciliteter m.v, samt lejlighedsvis i forbindelse med rengøring af materiel. Endelig kan oversprinkling af interne kørselsveje m.v. være påkrævet i særlig tørre og blæsende perioder for at dæmpe støvudviklingen på pladsen. Intern transport af råvarer på pladsen kan i tørre og blæsende perioder give anledning til støvudvikling 3.2 Miljømæssige påvirkninger I forbindelse med asfaltproduktionen udgøres de væsentligste miljøpåvirkninger af støv-, støj- og lugtemissioner fra tørre/blandeprocessen og fra diffuse kilder under omlæsning og transport af den varme asfalt, samt fra lokal transport på området. Disse påvirkninger kan give anledning til lokale gener, hvorfor virksomheden gennem det certificerede miljøstyringssystem fokuserer på at minimere generne. Desuden afgives emission af forbrændingsprodukter som CO 2 og NO X, som miljømæssigt påvirker gennem bidrag til den globale opvarmning som følge af drivhuseffekten. Disse påvirkninger minimeres bl.a. gennem løbende kontrol og optimering af forbrændingskvaliteten i tørretromlen. Forbrændingskvaliteten overvåges ved kontinuerlig måling og rapportering af emissionerne, herunder automatisk alarmfunktion ved overskridelse af forud definerede varslingsgrænser. I forbindelse med den daglige drift af asfaltfabrikken og tilhørende kontor genereres affald i form af spildolie, oliefiltre, jernskrot, kemikalieaffald (f.eks. spraydåser o.l.), papiraffald og alm. husholdningsaffald. Alt affald kildesorteres på pladsen og opbevares i særskilte containere for bortskaffelse gennem godkendt transportør til modtagestation, henholdsvis gennem dagrenovation (oversigt fremgår af bilag 1).

5 Skanska Asfalt A/S side 5 (16) Desuden genereres spild i forbindelse med asfaltproduktionen (overskuds-/ returasfalt). Denne genanvendes dog efter nedknusning i produktionen og er dermed reelt ikke spild. Spildevand fra pladsen forekommer primært som sanitært spildevand samt afløb fra tage og befæstede arealer. Vaskepladsen har kun lejlighedsvis været anvendt og spildevand herfra er blevet opsamlet og bortkørt af godkendt transportør til rensningsanlæg, efter aftale med Aalborg Kommunes miljøtilsyn. 4. LEDELSENS EVALUERING Denne grønne årsrapport er udarbejdet for Skanska Asfalt A/S, Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst. I rapportens kvantitative opgørelser af data for ressourceforbrug og producerede mængder er der af konkurrencemæssige årsager anvendt indeksering med året 2002 som basisår for indekseringen, i overensstemmelse med normal praksis for grønne regnskaber. I forbindelse med udvælgelse af oplysninger og data til det frivillige grønne regnskab er det valgt at fokusere på de parametre og forhold, som vurderes at være de væsentligste vedrørende ressourceforbrug og potentielle miljøbelastninger. Endvidere er der fokuseret på de forhold, der i miljøgodkendelsen er stillet særlige vilkår overfor. Udvælgelsen af de nøgletal, som vurderes at beskrive det væsentlige ressourceforbrug og potentielle miljøbelastninger bedst, er bl.a. også foretaget under hensyntagen til hvordan sådanne data typisk præsenteres for en dansk asfaltvirksomhed, samt under hensyntagen til praksis fra den Europæiske asfaltindustri, EAPA 1. Endelig beskrives i det efterfølgende virksomhedens miljømål og politikker, herunder systematik for leverandører, samt arbejdsmiljømæssige hensyn. Skanska Asfalt A/S er miljøcertificeret efter ISO Systemet er endvidere integreret sammen med kvalitets- og arbejdsmiljøledelsessystemer opbygget og certificeret efter ISO 9001 og KS-Asfalt, DS/EN serien, samt OHSAS standarden og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87, Environmental guidelines on Best Available Techniques (BAT) for production of asphalt mixes, EAPA 2007.

6 Skanska Asfalt A/S side 6 (16) 4.1 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Formål Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er indarbejdet i den generelle kvalitets- og miljøpolitik, og danner grundlaget for Skanska Asfalts systematiske arbejde med at efterleve Skanska Code of Conduct og gældende lovgivning. Den tjener som ramme for at fastlægge vores mål og målsætninger - samt at forbedre vores miljømæssige og arbejdsmiljømæssige formåen og præstationer. Gyldighed Denne politik gælder for Skanska Asfalt A/S. Ansvar og bemyndigelse Skanska Asfalts direktion er ansvarlig for miljø- og arbejdsmiljøpolitikken. Den gennemgås årligt af direktionen og teknisk chef under ledelsens evaluering for at sikre, at den er egnet, tilstrækkelig og hensigtsmæssig. Fravigelser fra politikken kan kun ske efter forudgående godkendelse fra direktionen. Konstateres afvigelser fra politikken, skal de formelt rapporteres til ledelsen gennem arbejdsmiljø- eller miljøorganisationen. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Skanska Asfalt vil være en del af en bæredygtig udvikling, der tilgodeser og balancerer såvel sociale, miljømæssige, sundhedsmæssige som økonomiske forhold. Højeste standard for miljø, sikkerhed og sundhed skal gøre os førende i branchen og medvirke til at gøre os til den foretrukne samarbejdspartner. Vi forpligtiger os til at overholde gældende lovgivning, relevante myndighedskrav og ordninger vi er tiltrådt. Hvor Skanska Asfalt finder det formålstjenligt stiller vi krav til vores indsats, der ligger over lovgivningens. Ligeledes stiller vi krav til vores væsentlige samarbejdspartnere og leverandører om at respektere og efterleve vores politikker. Vi vil opfylde vore kunders krav til sikkerhed, sundhed og miljø og vi tilstræber ligeledes at vejlede kunden til miljøtilpassede alternativer (f.eks. mere støjsvage belægninger og mindre miljøbelastende metoder/materialer) og således fremme kundens valg heraf. Vi accepterer ikke forurening, unødigt spild af energi og ressourcer, arbejdsskader, ulykker og uheld. Vi vil undgå unødig og skadelig påvirkning af miljøet og arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser gennem kvalificeret vurdering af risici. Den efterfølgende planlægning og styring af aktiviteter, samt etablering af passende beredskab, skal sikre tilstrækkelig forebyggelse. Er det ikke muligt at overskue eller reducere kritiske risici, vælger vi ikke at deltage. Vi vil systematisk forbedre vores indsats på miljø- og arbejdsmiljøområdet bl.a. gennem audits og indførelse af erfaret best practice samt rapportere resultater og hændelser fra vores produktion, så det kan dokumenteres, at vi opnår vores konkrete mål.

7 Skanska Asfalt A/S side 7 (16) Vi vil give lige muligheder til alle mennesker vi respekterer det rummelig arbejdsmarked og tillader ikke diskrimination eller chikane. Vi accepterer ikke, at vores medarbejdere er påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. Der er totalt alkohol- og rusmiddelsforbud på samtlige af virksomhedens arbejdspladser og kontorer m.v. Ligesom Skanska Asfalt siger fra, så vores politikker ikke fraviges, har medarbejderne pligt til at sige fra, hvis regler og politikker ikke efterleves. Vores ansatte skal have den fornødne instruktion, træning og de værktøjer der skal til, for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt hensyntagen til miljøet på alle vores arbejdssteder. Vi vil afsætte de nødvendige kompetencer og ressourcer, der skal til for at vores politikker kendes og efterleves i organisationen og vi opnår vores mål. Dokumentation Skanska Asfalts konkrete arbejdsmiljømål inden for ulykker, påbud, forbud og retslige tiltaler på arbejdsmiljøområdet fremgår af virksomhedens forretningsplan. Skanska Asfalt er certificeret efter arbejdsmiljøledelsesstandarden OHSAS samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005. Skanska Asfalts miljømål, der dækker ulykkesforebyggelse, farlige stoffer og materialer, ressourcebevidsthed, naturbeskyttelse og påvirkninger af nærmiljøet med støv, støj, vibrationer og affald, fremgår af Skanska Asfalts miljøhandlingsplan. Skanska Asfalt er certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO Årligt opsamles resultater fra afdelingerne samt fra gennemførte interne og eksterne audits i et regnskab, der dokumenterer præstationen på miljø- og arbejdsmiljøområdet og dokumenterer den løbende forbedring af vores systemer og resultater. Specielt om miljø Skanska koncernens forretningsplan for miljø Environmental Strategy udpeger bl.a. følgende fire strategiske indsatsområder for miljøledelse: Minimere brugen af farlige stoffer og materialer Minimere udslip af drivhusgasser Minimere den negative påvirkning af biodiversitet Minimere den negative påvirkning af det lokale miljø Med udgangspunkt i den operationelle strategi og den indledende miljøkortlægning, der blev foretaget i forbindelse med miljøcertificeringen, fokuserer Skanska Asfalt på: Energiforbrug Affald

8 Skanska Asfalt A/S side 8 (16) Farlige stoffer og materialer Miljøuheld Støv, støj, røg og vibrationer. 4.2 Konkret for regnskabsåret 2011 Asfaltværket er i 2001 opstillet som helt nyt state-of-the-art anlæg. Der er dog løbende foretaget en række miljømæssige forbedringer, herunder for yderligere energioptimering. Optimal brænderindstilling, som resulterer i minimal emissionsafgivelse, er løbende sikret gennem kontinuerte overvågninger. Der foretages systematisk affalds-kildesortering. Omfanget af farlige stoffer og materialer er holdt nede på et minimum og der foretages en løbende vurdering af listen over godkendte produkter med henblik på yderligere minimering. Der er fortsat ikke opstillet kontrollaboratorium for driftskontrol af produktionen, idet dette varetages af Skanska Asfalt A/S centrallaboratorium i Horsens.

9 Skanska Asfalt A/S side 9 (16) Asfaltanalyser foretages miljørigtigt på Skanska Asfalt s laboratorium i Horsens med afbrændingsovn af fabrikat Troxler model New Technology Oven, hvorved traditionel brug af organiske, klorerede opløsningsmidler undgås , Energi pr. tons produceret asfalt: På energiområdet (forbruget af el og gas) kan vi konstatere, at såvel gas- som elforbruget, opgjort pr. tons produceret asfalt, i 2011 er faldet i forhold til Elforbruget, opgjort pr. tons produceret asfalt, er faldet fra 7,6 kwh/t i 2010 til 5,5 kwh/t i De primære kilder til elforbruget er opvarmning af bitumentanke og rør, samt ventilatorer m.v. At elforbruget er faldet i 2011 skyldes primært, at årsproduktionen har været lidt større end i 2010, hvorved behovet for løbende opvarmning af bitumentanke har været mindre (større flow af varme bitumenleverancer). Desuden har vejret i 2011 været mildere end det foregående år, som bød på hele 5 måneder med frost og vinterkulde. Endelig skal det faldende elforbrug ses som et resultat af den fortsatte indsats for at minimere energiforbruget. Med hensyn til gasforbruget, opgjort pr. tons produceret asfalt, kan vi konstatere et fald til 7,5 m 3 /t i 2011 mod 8,3 m 3 /t i Faldet i gasforbruget, opgjort pr. tons produceret asfalt, skal bl.a. ses i sammenhæng med, at mængden af koldt tilsat genbrugsasfalt (GMA) i 2011 er faldet, set i forhold til 2010, grundet ændret produktsammensætning (tilsætning af kold genbrugsasfalt kræver samlet set mere energi pr. tons produceret asfalt). Der er fortsat løbende fokus på energibesparende tiltag, herunder kan bl.a. nævnes montering af ny, mere energirigtig brænder samt en række andre effektiviseringstiltag , Totalt energiforbrug: Produktionen af varm asfalt er i 2011 lidt større end det foregående års produktion (jf. bilag 1 og efterfølgende figur). Det totale energiforbrug i form af naturgas til opvarmning og tørring er, jf. ovenstående, steget lidt, primært grundet den lidt større produktionsmængde. Det totale elforbrug er faldet.

10 Skanska Asfalt A/S side 10 (16) Nedenfor ses nøgletalsudviklingen (indekserede tal, basis 2002): Det kan endvidere oplyses, at der er indgået klimapartnerskabsaftale med DONG Energy om, at al elforsyning i 2011 er leveret som grøn energi fra vindmøller (Horns Rev II), hvilket betyder, at elforbruget ikke skaber CO 2 -belastning! Skanska Asfalt har gennem klimapartnerskab med DONG sikret, at al el-energi er CO 2 -neutral! Der er i 2011 arbejdet videre med anvendelse af en ny type grøn, klimavenlig asfalt, baseret på ny miljørigtig produktions- og materialeteknologi. Med denne teknologi er det muligt, trods en sænkning af materialetemperaturen på op imod 30 0 C, at opnå samme udlægningsbearbejdelighed, som for traditionel varmblandet asfalt. Herved kan energiforbruget og CO 2 -belastningen reduceres, til gavn for miljøet.

11 Skanska Asfalt A/S side 11 (16) 4.3 Medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø Medarbejderne på asfaltfabrikken har bidraget til udarbejdelsen af den grønne årsrapport gennem daglige registreringer og dataindsamlinger, herunder ressourceforbrug og producerede mængder. Med hensyn til arbejdsmiljømæssige risici er der for fabrik og kontor samt laboratorium udarbejdet APV er (arbejdsprocesvurdering for de enkelte arbejdsområder), som beskriver potentielle arbejdsmiljømæssige risici og hvorledes disse afhjælpes/minimeres. APV erne revideres regelmæssigt efter gældende retningslinier, samt ved ændring i arbejdsmetoder og områder, og opbygges på basis af interview med de enkelte medarbejdere, som således inddrages aktivt i sikkerhedsarbejdet. Alternativt udarbejdes APV er efter dialogmetoden, hvor samtlige medarbejdere deltager direkte i udarbejdelsen. Endelig udarbejdes og godkendes arbejdsprocesvurderingerne i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Skanska Asfalt afsætter de nødvendige kompetencer og ressourcer, der skal til for at vores politikker kendes og efterleves i organisationen og vi opnår vores mål. Der afholdes 4 gange årligt møder i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, hvor alle i firmaet er repræsenteret af en valgt medarbejder. Medarbejderne er, som tidligere nævnt, endvidere med til at udarbejde APV for de enkelte afdelingskontorer, fabrikker og udlægning. Hvert år i vintermånederne afholdes afdelingsvis møder for opfølgning på KSML-systemet, så fortsat optimering sikres. Endvidere er vores Idé og afvigerapporter et værktøj, som fungerer som den røde tråd til ledelsen, hvor samtlige medarbejdere kan påvirke og medvirke til at optimere systemer og arbejdsgange. 4.4 Eventuelle vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Der er ikke konstateret vilkårsoverskridelser i Spildevand fra maskinvask opsamles, som i de foregående år, og renses eksternt. Der er i 2011 ikke foretaget maskinvask på pladsen. 4.5 Eventuelle væsentlige klager Virksomheden har i regnskabsåret ikke modtaget klager.

12 Skanska Asfalt A/S side 12 (16) 4.6 Eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til seneste grønne årsrapport Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i forhold til det frivilligt udarbejdede grønne regnskab for Resumé af egenkontrollen Der er under egenkontrollen i 2011 ikke registreret overskridelser af vilkårenes kravværdier. Nærværende grønne årsrapport er udarbejdet af: Horsens, 27. januar 2012 Skanska Asfalt A/S Ole Grann Andersson Teknisk chef

13 Skanska Asfalt A/S side 13 (16) BILAG 1: OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD I opgørelser af data for ressourceforbrug og producerede mængder er der af konkurrencemæssige årsager anvendt indeksering med året 2002 som basisår for indekseringen Indekstal 2002 = 100 Forbrugstal Indekserede tal Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Sten- og grusmaterialer Fremmedfiller Bitumen Genbrugsasfalt Additiver Slipmidler Energiforbrug Naturgas Miljødiesel El Vandforbrug Off. vandforsyning (m³) Produceret asfalt Solgt Emissioner fra energiforbrug (t)* CO 2 SO 2 NO X Bortskaffet affald (t) Papir til genbrug Brændbart affald Metal Kemikalieaffald Olieudskiller ,01 0,88 0,38 2,50 21,8 0,14 1, ,01 0,78 0,51 2,88 0,0 0,35 1, ,01 0,83 0,48 3,70 9,8 0,46 1,32 *) Ved beregning af emission ud fra forbrugt energi er der anvendt typiske emissionsfaktorer i overensstemmelse med normal praksis for den danske asfaltindustri, baseret på oplysninger fra Energistyrelsen, Nordisk Gasteknisk Center og DK-Teknik. Supplerende data for 2011: Spildevand (skønnet): ca. 50 m³ (Der udledes ikke spildevand fra produktionen eller vaskeplads, så spildevandet kommer kun fra kontorbygningen) Røggassernes samlede volumen er ud fra produktionstimer og tidl. målinger udført af Eurofins beregnet til Nm³ Endvidere er PM10 tallet (partikler < 10 µm) ud fra Eurofins målinger beregnet til 3,32 kg ,01 0,68 0,39 3,07 0,0 0,13 0, ,01 0,81 0,43 3,27 6,03 0,36 3,

14 Skanska Asfalt A/S side 14 (16) BILAG 2: RESUMÉ AF VILKÅR OG PRÆSTATIONSMÅLINGER I det følgende er i oversigtsform angivet hvilke grænseværdier, som gældende vilkår kræver overholdt, samt hvilke konkrete målinger som foreligger såvel fra egenkontrol som fra ekstern kontrol. Definition af begreberne emission og immission fremgår i øvrigt af illustrationerne i bilag 3. Parameter Gældende for Vilkår Måledata Måledato Luftforurening Støv, total Emission 55 mg/nm³ < 0,1 30/ (ekstern) CO 2 75 g/ Nm³ 47 (λ = 5,5) CO 0,08 vol.% OK* (v. 10% O 2 ) NO X 500 mg/ Nm³ 28 (tør gas m. 5% O 2 indh.) Støv (d<10µm) Immission 0,08 mg/m³ 0,001 (B-værdi) NO x 0,125 mg/m³ 0,043 Støv, total CO Emission 55 mg/nm³ 0,08 vol.% (v. 10% O 2 ) OK Løbende målt og opsamlet (egenkontrol) Forbrændingskvalitet Luftoverskud, λ Beregnet fra O 2 5,5 OK Løbende målt og opsamlet (egenkontrol) Lugt Boligområde Immission 5 LE/m³ Vilkår Erhvervsområde Erhvervs-/ industriområde NV og NØ for Skanska Asfalt A/S 10 LE/m³ 20 LE/m³ overholdt efter spredningsberegning 27/ (ekstern)

15 Skanska Asfalt A/S side 15 (16) Parameter Gældende for Vilkår Måledata Måledato Støj Erhvervs- og industriområder Hele døgnet 60 db(a) Vilkår overholdt Boliger i det åbne land man-fre; db(a) man-fre; db(a) lør; db(a) lør; db(a) søn-/helligdage; db(a) 22 Alle hverdage db(a) 06 og lør/søn / (ekstern) Lavfrekvent støj og infralyd Beboelsesrum, herunder i børneinst. o.l. 18:00 07:00 A-vægtet lydtr.** 07:00 18:00 G-vægtet lyd*** 18:00 07:00 Kontorer, undervisn.lokaler o.l. støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Vibrationer Boliger Kontorer, undervisn.lokaler o.l. støjfølsomme rum 07:00 18:00 A-vægtet lydtr.** G-vægtet lyd*** A-vægtet lydtr.** G-vægtet lyd*** Vægtet accelerationsniveau, L aw i db Erhvervsbebyggelse 85 *) CO kontrolleres halvårligt ved brænderregulering (ekstern kontrol). **) A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db ***) G-vægtet infralydniveau, db 75 80

16 Skanska Asfalt A/S side 16 (16) BILAG 3: DEFINITION AF EMISSION OG IMMISSION Til hjælp for forståelse af begreberne emission og immission er nedenfor opstillet nogle figurer, som oversigtsmæssigt illustrerer hvor emission og immission forekommer og måles. Immissionsværdierne er ofte teoretiske værdier, som er estimeret ved spredningsberegning foretaget på basis af målte emissionsværdier. (Figurkilde: Miljøstyrelsens Luftvejledning) Fig. 1: Emissionen er stofafgivelsen fra kilden. Fig. 2: Immissionen er omgivelsernes modtagelse af emitteret stof.

17 Skanska Asfalt A/S Kometvej Horsens Udtalelse til frivilligt grønt regnskab for Skanska Asfalt A/S, Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst Tilsynsmyndighed Aalborg Kommunes Virksomhedsafdeling har modtaget et frivilligt grønt regnskab fra virksomheden Skanska Asfalt A/S, Klippevej 16, Aalborg. Jævnfør 17 i bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger har tilsynsmyndigheden pligt til at udarbejde en kvalitetsvurdering af det grønne regnskabs miljødata. Aalborg Kommunes Virksomhedsafdeling har vurderet kvaliteten af miljødata på grundlag af Virksomhedsafdelingens kendskab til virksomheden, herunder oplysninger modtaget ved godkendelses- og tilsynsarbejde. Aalborg Kommunes Virksomhedsafdeling har ikke foretaget en egentlig revision af datagrundlaget, men vurderet, at de fremsendte miljødata er fuldstændige og konsistente, og afspejler virksomhedens miljøforhold Sags nr.: Init.: BWP CVR nr.: PBS nr.: Åbningstider: Man-ons 9-15 Tor 9-17 Fre 9-14 Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Venlig hilsen Birgitte Winther Pedersen miljøsagsbehandler Miljø Postboks 219 Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere