&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING"

Transkript

1 BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

2 Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne Marie Knudsen, konsulentfirmaet Knudsen Syd, Redaktionsgruppe Jørgen Bartholdy, Lene Hartig Danielsen, Jonna Holmgaard Larsen, John Larsen og Michel Steen-Hansen. Udgiver Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Kulturstyrelsen. Layout: Stæhr Grafisk Forsidefoto: Per Ryolf Tryk: C.S. Grafisk Oplag: ISBN: Publikationen er udgivet med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen.

3 INDHOLD Forord 5 Indledning 7 Borgerservice - centre og opgaver 11 Modeller for samarbejdet 12 Udvikling af gode strukturer og modeller 30 Borgerbetjening på tværs i kommunen 34 Udfordringer i opgaveløsningerne 37 Hvad er myndighedsopgaver? 47 Hvad er service? 49 Når to kulturer mødes 50 Borgerservice om 10 år 56 Fremtidsscenarier 58 Folk ligger hjemme på sofaen Medborgercentre, kulturelle borgercentre Medborgerserviceansatte Særlige tiltag for de svage, de unge og de tunge Konkluderende råd og idéer 60 Oversigt over interviewpersoner 63

4 2

5 FORORD Denne rapport fra Danmarks Biblioteksforening er udarbejdet i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet Knudsen Syd. Den indeholder samarbejdserfaringer mellem biblioteker og borgerservicecentre i kommunerne og gode råd til dem, der står og skal i gang. Publikationen er en ajourføring af den tidligere udgave fra Vi har involveret nøglepersoner fra både biblioteker og borgerservicecentre. Hensigten med at inddrage disse er at drøfte udfordringer i samarbejdet. Tak til de, der har deltaget. Der er både lovgrundlag og gode bevæggrunde for samarbejdet mellem biblioteker og borgerservicecentre. Biblioteksloven forpligter bibliotekerne til at formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Informationskompetencer er kernestof hos medarbejderne. Digitale selvbetjeningsløsninger med vejledning i at bruge dem hører naturligt til i bibliotekerne. Lov om kommunale borgerservicecentre opfordrer kommunerne til at oprette borgerservicecentre som borgernes indgang til det offentlige. Princippet er, at borgeren kun skal henvende sig ét sted for at få adgang til den offentlige service i Danmark. Kommunerne, regionerne og staten indgår i forskellige samarbejder om borger.dk. Bibliotekerne og Borgerservice Danmark indgår i samarbejder om bl.a. lanceringen af borger.dk og indgangen til den digitale selvbetjening i det offentlige system. Strukturreformen har foranlediget større geografiske afstande til rådhuset. Det har affødt et lokalt ønske om, at kontakten og betjeningen til borgerne i lokalområderne opretholdes på anden vis. I mange tilfælde har det medført politiske ønsker om at holde lyset tændt i de gamle rådhuse. Borgerserviceopgaver har været et kærkomment middel til dette. Denne opdaterede analyse er tænkt som inspiration til politikeres og embedsmænds drøftelser af serviceydelser over for borgerne. Med bibliotekerne som omdrejningspunkt. Fordi bibliotekerne har tværfagligheden, overblikket, er let tilgængelige og med lange åbningstider. Og fordi bibliotekerne efterhånden er et af de få steder i den offentlige sektor, hvor borgeren kan møde et rigtigt levende menneske. Den menneskelige kontakt er fortsat vigtig. Og der vil være mange tilfælde, hvor borgerne har brug for og ønsker denne kontakt. Hanne Marie Knudsen, februar

6 Foto: Peter Birk

7 INDLEDNING Kommunernes udfordringer Kommunerne er udfordret som aldrig før: Efter strukturreformen er der foregået omorganiseringer og justeringer og bølger med ned- og sammenlægninger. Disse brydninger ser ud til at blive afløst af en ny bølge præget af produktivitet, effektivitet og innovation. 1 Samtidig sætter det også borgernes forventninger til den kommunale service i et særligt lys: Hvordan kan kommunerne indfri de mange forventninger til de offentlige serviceydelser, når trykket på bl.a. de sociale udgifter samtidig øges? Hvad er Borgerservice og Bibliotek, hvis ikke det er dét, vi kendte i går? Hvordan kan Bibliotek og Borgerservice sikre sin fortsatte legitimitet over for borgerne? Hvilket image skal Bibliotek og Borgerservice have i fremtiden? Midt i en digitaliseringstid Vi er midt i en digitaliseringstid en It revolution, som knapt nok er landet. På den ene side er der en lang række services, der er blevet lettere: Vi kan hurtigt bestille en flybillet over nettet eller en krans, en buket eller porto til en pakke. Men der er også noget, der fortsat er vanskeligt, og som kan virke fremmedgørende på mange: Kommunikationen og dialogen med det offentlige. Når det gælder den offentlige information og de offentlige serviceydelser fører IT udviklingen os fra ét niveau til et andet. Der er tale om et paradigmeskifte, som bl.a. indebærer, at borgerne i langt højere grad skal være selvhjulpne og kunne betjene sig selv. Skiftet åbner også nye muligheder. Borgerservice kan på sigt udbredes til andre lokale centre og pladser, og ydelserne kan serviceres tæt på den enkelte borger. Og bibliotekerne bliver kommunens centrale og fysisk åbne sted, fordi bibliotekerne har potentialerne til at servicere bredt. Samtidig rummer biblioteket også det faglige overblik over både de kommunale og statslige services. Bibliotekerne indgår i digitaliseringsstrategier Gennem de seneste fire år er bibliotekernes involvering i de kommunale digitaliseringsstrategier blevet væsentlig større. Vores aktuelle undersøgelse viser, at et stigende antal biblioteker indgår i udviklingen af digitale samarbejdsprojekter, i strategiarbejdet og i tilrettelægningen af digitale undervisningsforløb og nationale kampagner. Det overordnede mål er, at borgerne bliver i stand til at hjælpe sig selv også digitalt. Men borgernes tilgængelighed til den offentlige information og de offentlige serviceydelser udfordres. 1 Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse de mange arenaer. Syddansk Universitetsforlag, 2012, samt Forskningsprogrammet om Strukturreformen, SDU

8 Det gode er: At der faktisk er mange, der kan selv. Danskerne er It-parate. Ny statistik fortæller, at 91% af de årige har adgang til internettet i hjemmet, og 86% af dem er på nettet hver uge. Og ca. 4,2 mio. borgere over 15 år har NemID. 2 Udfordringerne er: At borgerne fortsat ved særlige lejligheder har brug for en menneskelig kontakt med myndighederne. Både for at forebygge fejl og misforståelser, men også for at den enkelte kan føle, at vedkommende selv er med til at skabe en løsning. Det er ikke nok kun at sætte strøm til papir Og ikke al lovgivning er egnet til en digitalisering. Blanketterne og den skriftlige kommunikation skal ændres, og de nye digitale services skal være forståelige og brugervenlige over for borgerne. Det har ikke nødvendigvis noget med digitaliseringen at gøre, men er snarere et spørgsmål om, hvilke holdninger de offentlige myndigheder har til borgere. - denne side kan ikke vises, - prøv igen. Selv efter borgerens 3. forsøg. 3 Der verserer mange historier om borgernes manglende dialogmuligheder med kommunerne. Og de digitale (anonyme) svar kan være både arrogante og uartige: Vi har travlt for tiden, normalt svarer vi efter 5 dage, men pga. travlhed kan det tage længere tid. Vi sender en mail til dig, når vi har svaret klar!. Men der er også gode eksempler på, at det offentlige gør sig umage med kommunikationen. Skats ungesite 4 en gør-det- selv-guide til din skat er et godt initiativ. Aarhus Kommunes Borgerservice og Bibliotekers nye læringsmateriale til ungemålgruppen, Digital ABC, som er udviklet i et samarbejde med Center for læring med unge og lærere 5, er ligeledes et godt og prisværdigt initiativ. Når borgerne kan se fordelene og de nye muligheder, vil de gerne benytte sig af digitaliseringen. De første år med udrulningen af den offentlige digitaliseringsstrategi viser også, at menneskelig kontakt fortsat er vigtig. Der vil fortsat være begivenheder, hvor borgerne har brug for menneskelig kontakt. Det kan f.eks. være, når borgeren første gang skal søge kontanthjælp, begravelseshjælp eller andre sociale ydelser. Da er det for nogle vigtigt at kunne se den pågældende sagsbehandler i øjnene. Eksemplerne her i publikationen viser, hvordan bibliotekerne kan implementere en ny service på forskellige måder. Under hensyntagen til borgernes behov. I et udadvendt samarbejde med andre interessenter. Og dermed som offentlige institution skabe både et bedre image og fornyet legitimitet. 2 Kilde: Danmarks Statistik, It-anvendelse i befolkningen Skats hjemmeside, november Se Skat.dk/Unge 5 Digital ABC kan findes på 8

9 Bibliotek og Borgerservice arbejdet kræver klare mål, prioriteringer og ledelse. De nye borgerserviceopgaver i bibliotekerne er kun en start. Om få år er det sikkert helt andre og nye opgaver, vi bliver stillet overfor. Det bør være enhver borgers ret at se myndigheden i øjnene, når DE har brug for det... Der skal være en hånd at trykke. Og en røv at sparke! 6 Erhvervsforsker Søren Skaarup, SDU Odense og NNIT 6 Erhvervs Ph-d på SDU Odense og NNIT Søren Skaarup i oplæg på konferencen Fra bruger til borger om digitalt medborgerskab i Skanderborg Kulturhus. Arr: DB, syv kommuner og Knudsen Syd. 9

10 Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune, Borgerservice

11 BORGERSERVICE - CENTRE OG OPGAVER Med et borgerservicecenter forstås en enhed inden for kommunens administration, som varetager administrative betjeningsopgaver for kommunen og eventuelt for andre myndigheder. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvor mange centre, der skal oprettes, og hvilke opgaver, der skal varetages i borgerservicecentrene. Funktionerne er administrative opgaver, der er karakteriseret ved hurtig sagsbehandlingstid og opgaver, der kræver aflevering af blanketter mv. Digitale selvbetjeningsløsninger og vejledning i brugen af disse kan også placeres i borgerservicecentrene. Der er kun få opgaver, som ikke kan løses i et borgerservicecenter. Det kan være opgaver, hvor lovgivningen sætter begrænsninger og kræver anden myndighed, f.eks. Statens Uddannelsesstøtte, Udbetaling Danmark eller Skat. Opgaver, der kræver særlig visitation, længere forløb m.v. hører heller ikke typisk til i borgerservicecentrene. Lov om kommunale borgerservicecentre taler om betjening af borgerne. Det omfatter både private borgere og virksomheder. Der er ingen organisatoriske begrænsninger. Man kan med udgangspunkt i loven forestille sig forskellige og brede modeller, som også kan indeholde erhvervs- og turistservice eller særlig service for internationale borgere. 11

12 MODELLER FOR SAMARBEJDET Vi har spurgt landets 98 folkebiblioteker i hvilket omfang, der er etableret samarbejde mellem biblioteket og kommunens borgerservice. På Danmarkskortet ses de modeller, som aktuelt er i gang. Forskellige former for samarbejde mellem biblioteker og borgerservicecentre. Oktober Forskellige former for samarbejde mellem biblioteker og borgerservicecentre. Oktober

13 Et kig ud over landkortet viser følgende modeller og erfaringer i arbejdet: Model 1 (32 biblioteker). DEN SPÆDE START Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. Det kan f.eks. være fælles kommunale Itløsninger, som ikke ses af borgeren eller mindre undervisningsforløb i borger.dk, Nem- Id, andre It-kampagner og digitale borgerrettede aktiviteter. Model 2 (10 biblioteker). VI FLYTTER SAMMEN Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne. Der er tale om lokalefællesskab. Model 3 (42 biblioteker). VI ARBEJDER SAMMEN Udvalgte opgaver lægges over i biblioteket og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal typer af opgaver, der udføres af biblioteket og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling. Model 4 (6 biblioteker). VI ER BORGERNES FÆLLES INDGANG TIL KOMMUNEN Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med andre end kultur- og biblioteksfolk. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP, turisme og jobservice. Model 5 (8 biblioteker). INTET SAMARBEJDE Biblioteket varetager ikke borgerserviceopgaver. Set i forhold til bibliotekernes tilbagemeldinger for blot 4-5 år siden er der sket en markant udvikling i samarbejderne og organisering af arbejdsopgaverne mellem bibliotek og borgerservice. Tidligere var der ofte en form for demonstrativ tavshed i begge lejre ved tanken om, at borgerservice og bibliotek kunne arbejde tættere sammen og i værste fald fusionere. I dag oplever de samme aktører, at man har et naturligt samarbejde. Mange kommuner har fundet naturlige grænsedragninger i opgaveløsningen. Og flere steder har kommunerne i samarbejdsprocesserne lagt kontanthjælpsydelser over i socialområdet og i jobcentrene. Både i bibliotek og i borgerservice er fokus i dag på den digitale vejledning og på at gøre borgerne digitalt selvhjulpne. Lad os slå fast: Der er ingen rigtige eller forkerte modeller eller rammer for arbejdet. Det afhænger af de lokale forhold og af kommunens størrelse og befolkningssammensætning. 13

14 Den mest benyttede model i arbejdet er Model 3: Vi arbejder sammen. Ud af 97 biblioteker har 42 biblioteker valgt denne form. Det svarer til 43% af landets biblioteker. Kun 8 biblioteker ud af 98 tilkendegiver i dag, at der ikke er noget samarbejde mellem bibliotek og borgerservice overhovedet. Disse tal kan ikke sammenlignes med Kulturstyrelsens årlige biblioteksbarometer, hvor der er spurgt til, hvorvidt biblioteket varetager borgerserviceopgaver (30 biblioteker svarede negativt på dette). I denne aktuelle analyse har vi spurgt mere differentieret til både opgavetyper, organisation og struktur. Borgerserviceopgaver definerer vi bredt, således også de nemme It services som vejledning / undervisning i borgerserviceblanketter, oprettelse af NemId og digital postkasse m.m. Vi må derfor antage, at Danmarkskortet side 12 er (mere) retvisende og aktuelt. Kortet viser følgende modeller og erfaringer i arbejdet: Model 1: Den spæde start Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. Det kan f.eks. være fælles kommunale it løsninger, som ikke ses af borgeren eller mindre undervisningsforløb i borger.dk og andre digitale borgerrettede aktiviteter. Erfaringer fra model 1 Flere steder i landet er samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice påbegyndt med mindre ad hoc opgaver. Konkrete eksempler er målrettede undervisningsforløb i borger.dk og bibliotek.dk. Det kan også være deltagelse i Seniorsurf-dag og andre nationale kampagner. Nogle steder varetager bibliotekerne undervisningsforløbene alene, andre steder gennemføres undervisningen i fællesskab med borgerservice. Undervisningsforløbene er forholdsvis lette at sætte i værk for bibliotekerne: De er en del af bibliotekernes almindelige opgaver og kræver derfor ikke yderligere ressourcer. Bibliotekerne har generelt haft meget stor fokus på at medvirke til at gøre alle borgere digitale med oprettelse af den digitale postkasse inden 1. november Flere kommuner tilkendegiver, at biblioteket netop har dets styrke på vejleding og undervisning i net-informationssøgning. Nogle biblioteker tilbyder derudover også en række andre borgerrådgivningsfunktioner, f.eks. kan Byrådets uvildige borgerrådgiver være fysisk placeret på biblioteket. Også i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) er der fokus på den offentlige digitalisering. De oplever et stigende behov for hjælp til borgerne fra det danske mindretal, der enten står for at flytte til Danmark, eller som har boet der og er flyttet tilbage. Derfor vil DCB oprette en særlig Borgerhjælp, hvor borgerne kan få hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark. En medarbejder har gennemgået en uddannelse i Danmark rettet mod de biblioteker, der skal til at udbyde borgerserviceydelser. I Taarnby Kommune kalder man det slet og ret Digital Borgerservice. Her varetager Taarnby Kommunebiblioteker administration og udvikling af Taarnby Kommunes hjemmeside. Biblioteket varetager udover den almindelige It-undervisning af borgerne også undervisning af kommunens medarbejdere (uddanner digitale ambassadører), og driver netværksted m.v. Det handler om den bedste koordinering og sammenhæng med rådhuset (der også er nabo) i anvendelsen af digitale selvbetjeningsløsninger. 14

15 Model 2: Vi flytter sammen i et fælles hus Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne. Der er tale om lokalefællesskab. BIBLIOTEK BORGERSERVICE Borgerserviceopgaver Litteratur- og emneforespørgsler etc. Borgerservicemedarbejder Borgerservicemedarbejder Opgavefordeling mellem bibliotek og borgerservice, model 2. Erfaringer fra model 2 Denne model bruges i Tønder, Sønderborg, Kolding, Hedensted, Holstebro, Hjørring, Norddjurs, Fredensborg, Vordingborg og på Bornholm. Overordnet kan vi fastslå: Det ér en god løsning at yde borgerservice via biblioteket. Biblioteket har tilgængeligheden. Og der er længere åbent, ofte også lørdag og søndag. Lang åbningstid har givet positiv borgerrespons. Med model 2 kan man opretholde den faglige rutine og ekspertise, idet det er de selvsamme borgerservicemedarbejdere, der kommer ud i biblioteksrummene for at betjene kunderne. Der er derfor heller ikke brug for at ændre organisation og struktur, idet medarbejderne fortsætter med at referere til nærmeste chef, som oftest henholdsvis borgerservicechefen i rådhuset og bibliotekschefen på biblioteket. Dernæst kan man bibeholde en indgang til kommunen i de mindre lokalområder. Siden 2009 har det været muligt at brevstemme til EU-valg og til kommunalvalg på mange biblioteker. Dét har været en stor succes. Bibliotekets motiv til at løse nye borgerserviceopgaver har i flere tilfælde været båret af et ønske om at se nye lånere. Mange steder har man set nye mennesker i bibliotekerne. Bibliotekets forventninger/ambitioner er altid at skabe så god en service for borgerne samlet set og understøtte hinanden. Vi med hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger via vores IT café og de med borgerservice! Bibliotekschef Pia Henriette Friis, Koldingbibliotekerne 15

16 Case: Kolding Kommune: Borgerservice i centerbyerne I Kolding Kommune er det politisk besluttet, at en borgerservicemedarbejder betjener borgerne i de tre centerbyer Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. I begyndelsen var tilbuddet knyttet til bibliotekernes It-cafe undervisning. I dag tilbydes borgerservice én gang månedligt: Om fredagen fra kl til kl Den primære brugergruppe er pensionister fra lokalområderne. Således viser statistikken fra Borgerservice, at der er en overvejende efterspørgsel på fritagelse for digital post. Ud af 207 henvendelser på ni måneder /dage er de 160 henvendelser vedr. fritagelse. Herefter kommer oprettelse af NemID og på 3. pladsen er udstedelsen af det blå sundhedskort. Fordelingen af borgerhenvendelser i tre lokalbiblioteker i Kolding Kommune fordelt på serviceydelser, januar - oktober Flere kommuner har erfaret, at nogle steder har været for små til at fungere optimalt. Henvendelserne skal stå i et rimeligt forhold til bemandingen. Men det er stadigt åbent, hvor mange borgerserviceforespørgsler der skal til for at opretholde en ekspertuddannet borgerservicemedarbejder i biblioteket. Case: Præstø Bibliotek i Vordingborg Kommune Fra starten i 2010 skiftedes borgerservicemedarbejderne til at komme til lokalbiblioteket i Præstø. Men det viste sig hurtigt, at dette ikke virkede. Der var for mange skiftende medarbejdere til opgaven. Der blev derfor ansat en person fast, og det er nu udvidet med endnu en 20 timers stilling. Netop udvidelsen giver nogle muligheder for, at der er tid til gensidig oplæring imellem bibliotek og borgservice. Fra at samarbejdet fra start har været et stringent lokalefællesskab, er det nu hensigten, at borgerservicemedarbejdere og biblioteksmedarbejdere skal hjælpe hinanden i spidsbelastede situationer. 16

17 men vi arbejder på at udvikle Model 2 noget mere. Medarbejderne skal helst supplere hinanden og arbejde mere tværfagligt. Vi skal undgå at sende dårlige signaler, f.eks. når 10 borgere står i kø ved Borgerservice og biblioteksmedarbejderen sidder ved siden af med egne kontoropgaver. Det vil vi arbejde noget mere med! Souschef Jane Grønbech Poulsen, Vordingborg Bibliotekerne Lokalefællesskaber & partnerskaber Der er eksempler på, at biblioteker indgår i lokalefællesskaber med samarbejdspartnere om kulturopgaver: Musikskoler, medborgerhuse, biografer og brede kunst- og galleritiltag samt turistbureauvirksomhed. Der er også eksempler på, at biblioteksvirksomhed indgår i idrætscenteraktiviteter med motionsrum, café og mødefaciliteter. Eller sammen med kulturskoler for børn. Samarbejdet er etableret ud fra grundholdningen, at begge parter skal yde og nyde. Og at flere kulturtilbud under samme tag skaber dynamik og udvikling både i aktiviteterne og blandt medarbejderne. Dette viser, at der findes mange varianter og muligheder for fællesskaber. De er lokalt bestemte, og sammentænkningen er afhængig af de lokale muligheder. Borgerservice er et eksempel. Case: Vejle Kommune Borgertorvet i Jelling Planen om et kulturhus i Jelling er oprindeligt startet af en lokal initiativgruppe, Gang i Midtbyen, der er en paraplyorganisation for lokale kunst- og kulturforeninger. Formålet var at etablere et hus, som skal fremme et aktivt kunst- og kulturliv i Jelling. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog sammenlægningsudvalget, at der fortsat skulle være bibliotek og borgerservice i rådhusbyerne. Politisk vurderede man, at det bedste for borgerne i Jelling ville være at tænke det lokale kulturhus og det kommende tilbud sammen i stedet for at nyindrette det tidligere rådhus til bibliotek og borgerservice og se på, at der blev bygget et nyt kulturhus kun få hundrede meter derfra. Byens Hus. Foto: julochka/flickr.cc

18 Der er siden 2006 gennemført en proces, hvor Gang i Midtbyen og Vejle Kommune har udviklet idéerne til Byens Hus som et multikultursted. Det danner ramme om det lokale foreningsliv samtidig med, at det lokale bibliotek og borgerservice integreres. Byens Hus blev officielt indviet i 2010, og rummer i dag ud over bibliotek og fjernbetjent borgerservice også biograf, en musikcafé, et bryggeri, kunstudstillinger, mødelokaler samt administrationslokaler til Jelling Musikfestival. Fjernbetjent Borgerservice via tv-skærm I 2012 blev der etableret Fjernbetjent Borgerservice (FB) i de fire centerbyer i Vejle Kommune som en erstatning for ugentlige besøg af borgerservicemedarbejdere. I praksis består FB af et aflåst rum, hvortil der åbnes, efter at borgeren via en kø-stander har trukket et nummer. Når nummeret er trukket går døren op, og borgeren får kontakt til en medarbejder i Borgerservice i Vejle via en tv-skærm. Via tv-skærmen kan borger og medarbejder se hinanden, og eventuelle dokumenter kan også ses af begge. Det er her, de fagspecifikke Borgerserviceopgaver bliver varetaget. Hvor der før var adgang til Borgerservice en enkelt dag om ugen, er der nu samme åbningstid som i Borgerservice i Vejle. Brug af FB kræver ingen IT kompetencer hos borgeren; der er ingen knapper eller tastatur. Borgerservice kan hjælpe med rådgivning på alle områder i Borgerservice via FB. I mange situationer er det muligt at hjælpe borgeren færdig med en ekspedition eller give vejledning til, hvordan borgeren kommer videre. Hvis en henvendelse drejer sig om pas, kørekort, NemID eller indrejse, er det ikke muligt at færdiggøre ekspeditionen, fordi der juridisk er krav om personligt fremmøde. Fjernbetjent Borgerservice blev flittigt brugt i forbindelse med fritagelse for Digital Post. Mange fandt ud af, at Fjernbetjent Borgerservice er en god mulighed, som kan spare en tur til Borgerservice i Vejle, når der ikke er krav om personligt fremmøde. Chef for Borgerservice og Vejle Stadsarkiv, Susanne Conradsen Den personlige eller den virtuelle betjening Da der stadig var en ugentlig åbningsdag med personlig betjening i borgerservice, arbejdede biblioteksmedarbejdere og borgerservicemedarbejderen side om side. På de andre ugedage besvarede bibliotekspersonalet spørgsmål om borgerservice, f.eks. ved at finde de rette blanketter på hjemmesider. Men oftest gjaldt det henvisning til tidspunktet for den mere eftertragtede personlige betjening. I dag er det biblioteksmedarbejderne, der hjælper borgerne i gang med teknikken i den virtuelle borgerservice. Hvis teknikken en gang imellem svigter, er det let for biblioteksmedarbejderen at tage telefonen og få fat i borgerservicemedarbejdere inde i Vejle. Desuden hjælper bibliotekernes medarbejdere borgerne med selvbetjeningsløsningerne generelt. Hjælper med at finde skemaerne og instruerer i, hvordan de udfyldes. Den brede kulturcentertanke, her fra Vejle Kommune, har klare fordele. Det er en god model i kommuner med store geografiske afstande. De forskellige koblinger af forenings- og kulturtilbud er med til at give området identitet, og det fastholder/berettiger et biblioteks- og borgerservicetilbud i lokalområdet. 18

19 Model 3: Vi arbejder sammen Udvalgte opgaver lægges over i biblioteket og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal og type af opgaver, der udføres af biblioteket, og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling. BIBLIOTEK BORGERSERVICE Bibliotek & Borgerservice Opgavefordeling mellem bibliotek og borgerservice, model 3. Erfaringer fra model 3 Denne model benyttes af den overvejende del af de berørte kommuner. 42 biblioteker eller 43 % har valgt denne model. Uanset serviceniveau kræver model 3 midler til uddannelse og lokale investeringer. En forudsætning for succes med denne model er, at biblioteksmedarbejderne er aktive medspillere i forløbet, at de forstår baggrunden for de nye forandringer, og at de har indflydelse på opgaveløsningen. Det er den model, der indeholder mest integration i opgaveløsningen. Derfor er det også den model, der fordrer mest opkvalificering af medarbejdergrupper. Det kan f.eks. være borgerservicemedarbejdere i forhold til undervisningsopgaver, og det kan være biblioteksmedarbejdere i forhold til særlige blanketter og forretningsgange i kommunens sagsbehandling. Der er altså tale om både hardcore færdigheder, men også mere bløde samarbejdskompetencer og et fælles værdigrundlag. Typer af henvendelser Her næsten 4 år efter at borgerserviceopgaverne er introduceret i bibliotekerne kan borgernes henvendelser rubriceres i 3 større grupper: Pas, kørekort og digital post (NemId og hjælp til digital selvbetjening). 7 7 Peter Lindrup et al. Evaluering af sammenlægning af Bibliotek og Borgerservice. Nordfyns Kommune. Kommunernes Landsforening,

20 I Skanderborg Bibliotekerne er der borgerservice på hovedbiblioteket og alle 3 lokalbiblioteker: Galten, Hørning og Ry. Borgernes fysiske henvendelser på bibliotekerne fordeler sig antalsmæssigt meget forskelligt: Skanderborg Bibliotek: Hørning Bibliotek: Galten Bibliotek: Ry Bibliotek: At der ikke er så mange borgerservicehenvendelser i Hovedbiblioteket i Skanderborg skyldes at Rådhusets Borgerservicebutik kun ligger 400 meter fra Hovedbiblioteket. At der til gengæld er rigtig mange henvendelser i Galten (19.307) skyldes uden tvivl de geografiske forhold, og at den nuværende infrastruktur i Skanderborg Kommune betyder, at de fleste borgere foretrækker at få løst borgerserviceopgaverne på deres lokale bibliotek og ikke i Skanderborg. I Skanderborg har man valgt at tilbyde borgerservice på alle 4 biblioteker. Der skal være den samme betjening alle steder. Det letter kommunikationen over for borgerne, og det skaber helhed i kommunens biblioteksbetjening. Tilbagemeldinger fra borgerne viser, at det betyder noget, at man også i Skanderborg kan få lavet pas efter kl på hovedbiblioteket. Jeg betragter borgerserviceopgaverne som en naturlig fortsættelse af bibliotekets klassiske borgerinformation, - og de kan ikke tilbydes i forskellige udgaver på hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne. Biblioteks- og borgercenterchef Jørgen Bartholdy, Skanderborg Udstedelse af pas fylder mest også tidsmæssigt i bibliotekerne. Opgaven udgør 32 % af alle henvendelser. Det er nødvendigt, at den enkelte medarbejder holder skarpt fokus i opgaveløsningen, når der pludselig står en familie på 4, der gerne vil have lavet pas til den kommende afrejse. I nedenstående figur illustreres fordelingen af borgerhenvendelser i Skanderborg Bibliotekerne fordelt på typer af serviceydelser: Fordelingen af borgerhenvendelser i bibliotekerne i Skanderborg i perioden fra 1. januar 2009 til d. 15. september Kilde: Skanderborg Borgerservicebutik, akkumuleret statistik, 15. september,

21 I illustrationen fremgår henvendelser om digital post i gruppen Andet. I denne kategori ligger også udlevering af batterier til høreapparater, modtagelse af refusioner, f.eks. fodlægeregninger, forespørgsler om boligforeninger og udlevering af informationsmateriale og blanketter. Der er mange borgere, som henvender sig på biblioteket vedr. udstedelse af pas. Disse udgør i illustrationen ovenfor 32 % af de samlede henvendelser. Inkluderer også spørgsmål og informationsopgaver vedrørende pas. Fornyelse af kørekort er også efterspurgt og udgør 14 % af de samlede henvendelser. Henvendelser fordelt på ugedage Som i mange andre biblioteker er mandagen er den største ekspeditionsdag i Skanderborg Bibliotekerne. Sådan har mønstret altid været i bibliotekerne generelt, hvorimod i borgerservicecentre har der været mest travlt om torsdagen grundet kommunernes traditionelt lange åbningstid til kl eller Når borgerservice og bibliotek arbejder sammen er der som hovedregel flest borgerservicehenvendelser om mandagen. Her er et eksempel fra Skanderborg med borgerservicehenvendelser fordelt på ugedage 8 : Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Fordelingen hænger iflg. Skanderborg Bibliotek sammen med, at der kun er åbent om lørdagen mellem kl og kl (og at der til og med er lukket i sommermånederne i på lokalbibliotekerne i Ry, Galten og Hørning). Endvidere er der ikke søndagsåbent i Skanderborg Bibliotekerne. Bredere service og kvalitet i opgaveløsningen Der er gode eksempler på, hvordan bibliotekets medarbejdere og medarbejdere fra Borgerservice kan hjælpe hinanden. Skal man have fornyet sit pas, kan man få turistinformationer ved samme lejlighed. Eller skal man orienteres om demente pårørende, kan man samtidig låne bøger om demens. Set fra borgernes vinkel giver samarbejdet større sammenhæng og et kvalitetsløft i betjeningen. Vi skal være opmærksomme på, at borgeren oplever en forbedret service, når han eller hun får en større indflydelse på selve opgaveløsningen! Direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening 8 Kilde: Skanderborg Borgerservicebutik, akkumuleret statistik, 15. september,

Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN

Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN Program. Workshop Digitalt medborgerskab. 9.30 Velkomst v. Per Krogh Hansen, SDU & Michel Steen-Hansen, DB 10.00 Om projektet v. Hanne Marie Knudsen, 10.15 Historier

Læs mere

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN TOP-10: Her oplever vi generelt at få Dårlig service

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Biblioteker og Borgerservice. Erfaringer og tendenser i samarbejdet. Hanne Marie Knudsen Knudsen Syd.

Biblioteker og Borgerservice. Erfaringer og tendenser i samarbejdet. Hanne Marie Knudsen Knudsen Syd. Biblioteker og Borgerservice Erfaringer og tendenser i samarbejdet Hanne Marie Knudsen Knudsen Syd. Biblioteker og Borgerservice Om undersøgelsen: 25 udvalgte interviewpersoner Elektronisk spørgeskema

Læs mere

&BORGERSERVICE BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN!

&BORGERSERVICE BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! BIBLIOTEK &BORGERSERVICE DU ER ALTID VELKOMMEN! Udarbejdet af Hanne Marie Knudsen, konsulentfirmaet Knudsen Syd, for Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen Bibliotek og Borgerservice du

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Offentlig digitalisering: Udfordringer og faldgruber Offentlig digitalisering - erfaringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Ønsket om at fusionere enhederne tog udgangspunkt i effektiviseringsforslagene i forbindelse med

Ønsket om at fusionere enhederne tog udgangspunkt i effektiviseringsforslagene i forbindelse med Marts 2015 EVALUERING Fusion Bibliotek og Borgerservice i Furesø Kommune I Oktober 2012 blev det besluttet, at bibliotekerne og Borgerservice skulle samles til én organisatorisk enhed med fysisk tilhørsforhold

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

Det gode liv i landområderne. Udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. Udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne Udvikling af mobile biblioteker 1 Program: Projekt det gode liv i landområderne Film Kan man måle en relation?! v/ Louise Krogsgård Projektet i Vordingborg v/ Eva Themsen Projektet

Læs mere

Fremtidens betjening i borgernes hus

Fremtidens betjening i borgernes hus Fremtidens betjening i borgernes hus Indledning - hvad står vi på? Både bibliotek og borgerservice er i disse år stærkt presset af udviklingen i samfundet. Biblioteket, som er en århundredgammel institution,

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Analyse af aktuelle biblioteks- og borgerserviceemner

Analyse af aktuelle biblioteks- og borgerserviceemner Analyse af aktuelle biblioteks- og borgerserviceemner Fra rammer til indhold Siden kommunesammenlægningen har folkebibliotekerne i Danmark omorganiseret og justeret. Der har været sammenlægninger med kulturhuse,

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. 9 skarpe til Borgerservice

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. 9 skarpe til Borgerservice Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt 9 skarpe til Borgerservice Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 2. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 Center for Politik og Borgerservice Dato for indgåelse 30. januar 2013 Indgået mellem Direktør Centerchef Jens-Jakob Jakobsen Betina Bojesen Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE

Læs mere

Notat vedr. Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice

Notat vedr. Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice Notat vedr. Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice 1 Status Ved den nye organisering af borgerservice pr. 1. januar 2015 var forventningen dels forbedringer i servicen ved at udnytte de gode åbningstider

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370.

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370. Projektbeskrivelse: D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Den 1. februar 2008 Ref Charlotte Munksgaard cmu@kl.dk Dir 3370 3579 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere