Hvornår er huslejen betalt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår er huslejen betalt?"

Transkript

1 ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) Fax (+45) CVR-nr Jyske Bank Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat Lars Kyhl Nielsen (H) Advokat Helge Find Rasmussen J.nr aap/gg Hvornår er huslejen betalt? af advokat (H) Erik Aagaard Poulsen, Aarhus Hvor skal man betale sin gæld? Den almindelige regel i Danmark om hvem der har handlepligten og risikoen ved betaling af gæld, er den gode gamle regel om, at pengeskyld er bringeskyld, som stadig findes i gældsbrevslovens 3 er der ikke truffet aftale om betalingsstedet, skal betaling erlægges på fordringshaverens bopæl, eller, hvis han driver forretning, på forretningsstedet. Denne enkle og praktiske regel betyder for det først, at det er debitor, som må sørge for at tage initiativ til betaling, og at han ikke nødvendigvis skal have fremsendt nogen opkrævning eller noget kontonummer, men kan blive nødt til at troppe op på kreditors bopæl eller i hans forretning og betale sin gæld. Det er endvidere en konsekvens af denne enkle regel, at det er debitor, der bærer risikoen for at pengene kommer frem til kreditor, hvis han vælger ikke at møde op hos kreditor personligt eller i hans forretning, men i stedet for ønsker at sende en check, en bankoverførsel eller på anden måde at sende pengene til kreditor, der hermed ikke har modtaget betaling før pengene er nået frem til ham. Også i lejelovens 32 er denne regel fastholdt som udgangspunkt, idet udlejeren efter Lejelovens 32 skal anvise et betalingssted her i landet. Det er således helt op til udlejeren at bestemme, om de skal afleveres personligt på hans bopæl eller i hans forretning, indsættes på hans bankkonto, betales til hans administrator eller hvad som helst der fastholder udgangspunktet om, at det er debitor, der skal handle aktivt for at blive frigjort fra sin forpligtelse for, at det som udgangspunkt er debitor, der har risikoen for at betaling af huslejen når frem til kreditor. Imidlertid opretholdes sikkerheden ikke for at forsendelsesrisikoen fastholdes på lejeren med bestemmelsens 2. punktum er der ikke anvist et betalingssted, skal lejen betales på udlejerens bopæl her i landet. Indbetaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted. Som det ses af lovteksten fastholdes lejerens forsendelsesrisiko i 2. punktum, hvorefter lejen skal betales på udlejerens bopæl, hvis denne ikke har anvist et betalingssted.

2 2 Imidlertid flyttes betalingsrisikoen over på udlejeren som kreditor, uden at de fleste bliver opmærksom herpå ved bestemmelsens 3. punktum, hvorefter et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted. Der er således ikke tale om, at det er udlejers pengeinstitut, der er betalingsstedet men ethvert pengeinstitut herunder lejerens eget pengeinstitut eller et helt tredje, hvor lejeren går ind fra gaden i en tilfældig bank og beder Dem om at foretage en bankoverførsel til udlejerens konto. Højesteret har nu ved en dom afsagt den 31/ fastslået, at en lejerestance anses for betalt på det tidspunkt, da beløbet blev trukket på lejers bankkonto. Herved fastslår Højesteret, at det afgørende ikke er, hvornår udlejeren modtager betalingen, men i stedet hvornår lejeren har betalt, eller rettere hvornår beløbet blev trukket på lejerens konto, uanset hvornår betaling blev gennemført. Forholdet var det i sagen, at udlejeren, efter at have sendt et påkrav om betaling af lejerestance, ophævede lejemålet den 16/3 2012, uanset at lejeren efterfølgende dokumenterede, at beløbet var trukket på hans bankkonto den 12/ Som bekendt kan udlejeren ikke hæve lejemålet, hvis lejeren har betalt restancen inden brevet om ophævelse afsendes. Udlejeren fastholdt, at lejemålet var ophævet på grund af betalingsmisligholdelse, idet han kunne konstatere og dokumentere, at restancen først blev indbetalt på udlejerens konto den 22/ og derefter 6 dage efter ophævelsen og 10 dage efter lejerens påståede betalingstidspunkt. Hvor var pengene? Under sagens behandling blev det afsløret, at lejeren havde afleveret et girokort til sin bank til brug for betaling af huslejen og aftalt med banken, at de skulle sørge for at betale huslejen ved at trække pengene på hans konto og indbetale dem til udlejer via girokortet. Dermed kunne det konstateres, at banken havde hævet pengene på lejerens konto den 12/ men først indbetalt beløbet på girokortet den 21/3 2012, hvorefter udlejeren modtog det dagen efter den 22/ Lejerens penge havde derfor ligget i bankens egen kassebeholdning i den mellemliggende periode og trukket renter til glæde for banken. På denne måde blev betalingsrisikoen afgørende for, om lejemålet kunne ophæves.

3 3 Højesterets begrundelse: Højesteret begrunder resultatet med, at det fremgår af lejelovens 32 og erhvervslejelovens 42, at udlejeren skal anvise et betalingssted her i landet, og at indbetaling til et pengeinstitut her i landet anses som betaling på det anviste betalingssted. Denne bestemmelse må i lighed med lejelovens 32 og lov nr. 322 af 31. maj 1991 om GiroBank A/S i overensstemmelse med lovens forarbejder hertil forstås således, at i de tilfælde hvor betaling sker via overførsel fra en konto i et pengeinstitut, er tidspunktet for kontoens debitering afgørende. Endvidere udtales det at det i loven er angivet, at udlejeren ikke kan påberåbe sig forsinket betaling som grundlag for ophævelse af lejemålet, hvis betaling er sket inden udlejeren ophæver aftalen. Derfor er det afgørende, hvornår lejeren må anses at have betalt lejerestancen. Det havde lejeren således allerede den 12/3 2012, hvor beløbet blev trukket på lejerens konto, uanset det hverken blev videresendt til eller modtaget af udlejeren før 10 dage senere. Hvorfor GiroBank A/S?? Højesterets henvisning til lov om GiroBank A/S har den forklaring, at lejelovens 32 blev ændret ved en meget lille lovændring pr. 1/6 1991, hvor ordet indbetaling til postvæsenet blev ændret til indbetaling til et pengeinstitut. Baggrunden herfor var, at postvæsenet i 1991 blev privatiseret i forbindelse med oprettelse af GiroBank A/S, hvorved postvæsenet kunne siges at få sin egen bank, således at der kunne ske samme betaling fra postvæsenet til en bank som imellem bankerne indbyrdes i form af bankoverførsler, men i motiverne til loven om GiroBank A/S blev det præciseret, at i de tilfælde hvor betaling sker ved overførsel fra en konto i et pengeinstitut, er tidspunktet for kontoens debitering afgørende. Dette findes i Folketingstidende 1991/92, tillæg A, lovforslag L157, spalte Der er således tale om en markant lovændring, som ikke er formuleret i loven, og derfor heller ikke nødvendigvis er almindelig kendt, men som skal findes i lovens motiver. Dette er naturligvis en uhensigtsmæssig måde at lovgive på, som desværre er meget almindelig i Danmark, hvorefter Folketingets mening, om hvorledes loven skal forstås, ikke kan læses i lovteksten, men som skal findes i motiverne, som ingen almindelig borger har noget kendskab til.

4 4 Det skal tilføjes, at i 1991 var lejeloven gældende både for beboelseslejemål og erhvervslejemål, og at da man senere gennemførte erhvervslejeloven, fik denne i EL 42 samme formulering som i lejelovens 32. Selvom den konkrete sag vedrørte et erhvervslejemål, er der således ingen forskel på, at det nu er udlejeren, der har forsendelsesrisikoen og dermed den forsinkelse som kan ske under vejs, hvor den eneste forskel imellem lejebetaling i et erhvervslejemål og i et beboelseslejemål er, at påkravsfristen kun er 3 dage i erhvervslejemål, mens den som bekendt er 14 dage for beboelseslejemål. Viste vi det i forvejen? Ja problemstilingen er i realiteten kendt fra en enkelt tidligere dom, nemlig en Østre Landsrets dom fra 2005 gengivet i TBB Ø. Udlejeren afgav et påkrav om manglende betaling den 9/ Lejeren havde imidlertid betalt lejen via Netbank den 5/1 2004, men indbetalingen blev først registreret på udlejerens konto den 13/1 2004, og da lejeren kun betalte lejen men ikke påkravsgebyret, blev dette pålagt lejen for februar måned. Lejen for februar måned, uden påkravsgebyret for januar måned, blev betalt af lejeren den 2/ Lejeren havde den 2/ lagt ordre via Netbank til betaling af huslejen for februar måned pr. 6/2 2004, hvor beløbet blev trukket på lejerens konto, men først registreret på udlejerens konto den 9/ Da lejeren således var frigjort fra sin gæld, da lejen blev trukket på lejerens konto den 6/2 2004, kunne udlejeren således ikke hæve lejeaftalen den 9/2 2004, idet udlejeren bar forsendelses- og dermed forsinkelsesrisikoen og havde modtaget beløbet i teknisk forstand den 6/2 2004, selvom udlejeren først kunne registrer indbetalingen den 9/ Denne Østre Landsrets dom har ikke rigtig haft den store bevågenhed, fordi der i denne sag var det særlige forhold, at lejeren igennem adskillige år havde sjusket med betalingen og først betalt sin husleje omkring den 8. i måneden, hvorfor der også blev lagt vægt på, at udlejeren tilsyneladende tidligere havde accepteret forsinket betaling og derfor først skulle præcisere, at dette ikke ville blive accepteret fremover. Efter højesteretsdom er retsstillingen nu ganske klar, og konsekvensen af denne præcisering af retspraksis er ikke alene, at udlejeren har forsendelsesrisikoen, men også risikoen for at beløbet aldrig kommer frem, således at udlejeren ingen betaling får for den pågældende måned. En sådan afgørelse er truffet af Østre Landsret 2001 og kort refereret i Fuldmægtigen 2001 side 127, hvor lejen blev betalt pr. postanvisning, men af uoplyste årsager aldrig blev modtaget hos udlejeren. Denne ophævede derfor lejemålet, men Østre Landsret fastslog, at det var udlejers risiko, at lejen aldrig var

5 5 kommet frem og modtaget, og da lejeren straks havde gjort opmærksom på, at han havde betalt lejen, var betingelserne for at ophæve lejemålet ikke tilstede. Det er ikke alene et interessant perspektiv, men også helt uacceptable tilstande, at udgangspunktet fra at pengeskyld er bringeskyld nu er helt ændret i lejeforhold.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere