Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:"

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig hjemmel i parternes kontraktgrundlag til at forhøje lejen for lejemålet Snorresgade 17-19, 2300 København S til markedslejen i overensstemmelse med Erhvervslejelovens 13. Sagsøgtes påstand: Frifindelse Nærværende delhovedforhandling drejer sig om - dels hvorvidt en aftalt uopsigelighed er pålagt udlejer (sagsøger) eller lejer (sagsøgte) - dels for det tilfælde, at uopsigeligheden påhviler udlejer, hvorvidt det er aftalt at udlejer trods aftalt uopsigelighed er berettiget til at kræve lejen reguleret til markedslejen i uopsigelighedsperioden og - dels hvorvidt der i lejekontrakten er taget tilstrækkeligt forbehold om at regulere lejen til markedslejen ved siden af en aftalt nettoprisindeksregulering. Sagens omstændigheder: Snorresgade 17-19, som består af 677 m2 værksted og lager og 60 m2 personalerum, samt p- pladser bag lejemålet, blev ved lejekontrakt udlejet pr til Reinhard Nielsen A/S bl.a. på følgende vilkår: 2. "Lejemålet overtages den og overtages som det er og forefindes, idet eventuelle lejemåls opsigelsesvarsel skal respekteres. Indretning af lejemålet bekostes af lejeren, idet dog alle ændringer først skal godkendes af udlejer.. 3. Den årlige husleje er aftalt til kr ,15. baseret på nettoprisindekset 284,3 (oktober 1992)...Lejen er aftalt fast indtil den 1. marts 2008, dog reguleret i.h.t. lejekontraktens par. 9 og 10. Pr. 1. marts 2008 reguleres lejen til hhv. kr ,00

2 - 2 - baseret på nettoprisindex 284,3 (oktober 1992) og løbende reguleret i.h.t. lejekontraktens par. 9 og Lejemålet kan fra begge sider opsiges med 6 måneders varsel til en 1. i måneden, idet der dog er meddelt lejer uopsigelighed indtil den 1. marts Ved eventuel opsigelse fortsætter lejerens månedlige betalinger af leje m.m. i hele opsigelsesperioden. Depositum tjener som sikkerhed for lejerens månedlige betalinger af leje m.m. i hele opsigelsesperioden. Depositum tjener som sikkerhed for lejerens opfyldelse af kontrakten, herunder lejerens kontraktmæssige aflevering af det lejede ved fraflytning. Selv om lejeren måtte have modkrav på udlejeren, kan sådanne ikke modregnes i huslejen. 6. Lejeren har ret til i uopsigelighedsperioden at afstå lejemålet til en af udlejer godkendt ny lejer Fremleje eller bortforpagtning kan ske med udlejers forudgående skriftlige samtykke og alene inden for uopsigelighedsperioden De under 3 anførte huslejer er baseret på de i 1992 samlede ejendomsskatter og afgifter, ialt kr ,50 excl. vandafgifter Lejen reguleres derudover i takt med nettoprisindekset, hvert år den 1. januar. Ved lejers ombygning eller forbedring af lejemålet kan disse ikke få indflydelse på en evt. vurdering af det lejedes værdi som grundlag for en forhøjelse i.h.t. lejelovens I det omfang der ikke i nærværende kontrakt er sket fravigelser fra lejelovens deklaratoriske regler, skal de almindelige bestemmelser i vedhæftede ekemplar af lejekontrakt være gældende, og måtte eventuelle forhold ikke have fundet omtale her, skal lejelovgivningens almindelige regler være gældende. " Af lejekontraktens "Almindelige bestemmelser" fremgår bl.a. følgende: " 2 Lejen og dens betaling. 6. Lejen og betaling for varme m.v. kan ændres efter den til enhver tid gældende lovgivning herom Særlige bestemmelser for lejemål om erhvervs- og forretningslokaler Hvis udlejer har indrømmet lejeren uopsigelighed, er den aftalte uopsigelighed ikke til hinder for gennemførelse af lejeforhøjelser efter lejelovgivningens almindelige regler."

3 - 3 - Pr. 1. marts 1994 blev lejemålet udvidet til at omfatte 118 m2 lagerhal. Med virkning fra 1. april 2003 afstod lejer iht. lejekontraktens 6 lejemålet til DaimlerChrysler Distribution A/S, nu: Mercedes-Benz Cph A/S som indtrådte i alle lejers rettigheder og forpligtelser i lejeforholdet. Ved skrivelse af 29. april 2011 varslede sagsøger (udlejer) huslejeforhøjelse overfor sagsøgte til ikrafttræden pr. 1. august Varslingen har bl.a. følgende ordlyd: "Med henvisning til erhvervslejelovens 13 samt vores drøftelser under mødet den 7. april 2011 varsles hermed lejeforhøjelse for ovennævnte lejemål, idet den nugældende leje er væsentlig lavere end markedslejen." Ved skrivelse af 9. juni 2011 gjorde sagsøgte indsigelser som følger: "Som advokat for lejer skal jeg hermed protestere mod den varslede markedslejeforhøjelse, der hverken helt eller delvist kan accepteres af lejer. Lejeforhøjelsen kan således ikke accepteres. Som anført i mit brev af 13. januar 2011, samt redegjort for på vort møde den 7. april 2011, indeholder lejekontrakten ikke hjemmel for udlejer til at kræve lejen forhøjet til markedsleje. Lejeforholdet er således uopsigeligt fra udlejers side, uden at der er aftalt ret til regulering til det lejedes værdi (nu markedsleje), hvorfor udlejer ikke er berettiget til at kræve markedslejeforhøjelse. Dertil kommer, at der er aftalt nettoprisregulering af lejen hvert år pr. 1. januar uden at der udtrykkeligt er aftalt regulering til det lejedes værdi (nu markedsleje) i kombination hermed. Også af den grund kan udlejer ikke kræve markedslejeforhøjelse. Allerede som følge af den manglende hjemmel i kontraktgrundlaget til markedslejeforhøjelse er udlejer ikke berettiget til at kræve markedslejeforhøjelse...." Forklaringer: Anders Langetoft har bl.a. forklaret, at han er direktør for sagsøgte og i 2003 var han chef for forhandlernettet i Skandinavien. Reinhard Nielsen A/S, som sagsøgte overtog lejemålet fra, var en autoriseret forhandler. Det var attraktivt for sagsøgte at overtage lejemålet, fordi det løb frem til år Det var ikke noget, de drøftede nærmere, for alle var klar over, at sådan var det; det forudsatte begge parter. Baggrunden for uopsigeligheden var, at Reinhard ville have uopsigelighed, fordi de skulle foretage betydelige investeringer i lejemålet. Sagsøgte har aldrig fået nogle varslinger om huslejeforhøjelser, bortset fra den i sagen omhandlede. Robert Takacs har bl.a. forklaret, at han er chef for indkøb m.v. hos sagsøgte. Vidnet talte med Søren Reinhard Nielsen i sommeren/efteråret det var efter de havde fået brevet fra sagsøgers advokat om, at der skulle ske huslejeregulering. Vidnet viste det til Søren Reinhard Nielsen, og det kom helt bag på ham, og han sagde, at det kunne ikke være rigtig, for der stod i kontrakten at de havde uopsigelighed. Søren Reinhard nævnte for vidnet, at de dengang havde brugt 2½ mio. kr. på lejemålet. Søren Reinhard er efterfølgende afgået ved døden. Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, at lejemålet er uopsigeligt fra lejers side. Formuleringen i lejekontraktens 5 er uklar, og kan forstås på begge måder. Bestemmelsen skal imidlertid sammenholdes med kontraktens 6 og 7 om afståelse og

4 - 4 - fremleje, som man normal indsætter som en sikkerhedsventil til lejer, når lejemålet er uopsigeligt fra lejers side. Et lejemål er endvidere ikke frit opsigeligt, og en lejer er meget svær at opsige, og da det er et erhvervslejemål, er lejemålet tillige erhvervsbeskyttet. Subsidiært har sagsøger gjort gældende, at såfremt lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side, så er der et forbehold i typeformularens 15, stk. 7 om, at "den aftalte uopsigelighed ikke er til hinder for gennemførelse af lejeforhøjelser efter lejelovgivningens almindelige regler." Dette forbehold er tilstrækkeligt. Der er ikke noget krav om, at dette forbehold skal være udtrykkeligt. Endvidere er der i lejekontrakten er taget tilstrækkeligt forbehold om at regulere lejen til markedslejen ved siden af den aftalte nettoprisindeksregulering. Forbeholdet skal være udtrykkeligt på en sådan måde, at lejers forventninger ikke må skuffes. I nærværende sag har lejer en positiv viden om, at der kunne ske huslejeregulering, idet dette fremgår af typeformularen 2, stk. 6 og 15, stk. 7 samt af lejekontraktens 3, jf. 9 og 10. Lejen har været fredet indtil den 1. marts 2008 hvilket er baggrunden for, at lejer ikke har fået nogle huslejeforhøjelser. Lejekontraktens 10, stk. 3 henviser til lejelovens 47, og der er ingen grund til at sætte denne bestemmelse ind i lejekontrakten, hvis man ikke kan hæve huslejen til det lejedes værdi. 10, stk. 3 må endvidere sammenholdes med fredningsbestemmelsen, hvilket viser, at man har fredet lejer indtil 2008 for forhøjelser til det lejedes værdi. Det fremgår endvidere af bestemmelserne i lejekontrakten, at man har forhandlet sig frem til vilkårene, og der er et utal af elementer, der viser at man ikke skuffer lejers forventninger. Der er således taget udtrykkeligt forbehold om regulering af lejen ved siden af den aftalte nettoprisindeksregulering i lejekontrakten. Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at selve ordlyden af lejekontraktens 5, stk. 1 indikerer direkte, at lejer er meddelt en ret, dvs. en fordel. Det er ikke noget, der er pålagt lejer. Dette støttes tillige af, at lejer selv skulle stå for og bekoste indretning af lejemålet, og vidnet forklarede, at Søren Reinhard har oplyst, at lejer i 1993 brugte 2½ mio. kr. på indretning. Dette skal sammenholdes med, at den årlige leje dengang var kr. Den aftalte uopsigelighed var således nødvendiggjort af lejers betydelige investeringer i lejemålet. Dette støttes endvidere af forklaringen om, at da sagsøgte overtog lejemålet i 2003 forudsattes det, at udlejer ikke kunne opsige lejemålet. Da uopsigeligheden påhviler udlejer, skal en forhøjelse af lejen til markedslejen have hjemmel i kontrakten. I den individuelle lejekontrakt er der ingen bestemmelser om, at lejen kan forhøjes til det lejedes værdi. Der er kun 9 og 10, som intet siger om uopsigelighedsperioden. I 5 er der intet om, at man kan forhøje lejen trods uopsigelighed. Lejekontraktens 12 henviser til typeformularen, men ifølge retspraksis er en typeformular, der er vedhæftet, ikke tilstrækkelig til at statuere, at der så er en aftale. Da der i lejekontrakten er aftalt, at lejen kan pristalsreguleres, skal det klart, og tydeligt og udtrykkeligt fremgå af lejekontrakten, hvis udlejer tillige skal kunne forhøje lejen til markedslejen, jf. den dagældende lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v. 9, stk. 4, som fortsat er gældende jf. 80, stk. 5, sidste pkt.. Der stilles skrappe krav til udtrykkelighed, således, at det skal stå direkte i kontrakten.

5 - 5 - Lejekontraktens 10 sidste afsnit er ikke et sådant udtrykkeligt forbehold i erhvervslejelovens 9, stk. 4's forstand, og reglen om fredning til 1. marts 2008 kan højst være et indirekte forbehold. Lejekontrakten indeholder således ikke noget udtrykkeligt forbehold. Typebestemmelsens 12, som er en standardbestemmelse, er ikke tilstrækkeligt til, at der er taget et udtrykkeligt forbehold, jf. retspraksis. Uklarheder i kontraktgrundlaget skal efter de almindelige fortolkningsregler fortolkes mod koncipisten, dvs. udlejer. Rettens bemærkninger: Således som bestemmelsen om uopsigelighed i lejekontraktens pkt. 5 er formuleret, sammenholdt med, at uopsigelighedsperioden er usædvanlig lang og med, at lejer selv har bekostet indretningen af lejemålet med et relativt betydeligt beløb, finder retten, at uopsigelighedsbestemmelsen må forstås således, at den aftalte uopsigelighed påhviler udlejer. Under henvisning til lejekontraktens Almindelige bestemmelser pkt. 15.7, som er en del af kontraktgrundlaget, finder retten, at udlejer har taget et tilstrækkeligt forbehold for at regulere lejen trods lejekontraktens individuelle bestemmelser om uopsigelighed, jf. den dagældende Erhvervslejereguleringslov 3, stk. 6. Da lejekontraktens individuelle bestemmelser imidlertid i pkt. 10 indeholder en aftale om, at lejen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset, følger det af den dagældende Erhvervslejereguleringslov 9, stk. 4, at "såfremt lejen tillige skal kunne reguleres efter 3, skal dette fremgå udtrykkeligt af lejeaftalen."dvs. en regulering efter reglerne om det lejedes værdi, nu markedslejen. Det forhold, at der i lejekontraktens pkt. 10 er en henvisning til lejelovens 47, og i lejekontraktens "Almindelige bestemmelser" 2 pkt. 6 er en henvisning til "den til enhver tid gældende lovgivning herom," finder retten ikke er tilstrækkeligt klart forbehold om at kunne regulere lejen efter det lejedes værdi, idet der dels ikke nævnes noget om at lejen tillige skal kunne reguleres, og dels er der hverken henvisning til den relevante lov eller den relevante bestemmelse. Det har herefter ikke stået klart for lejer, at lejer udover en pristalsregulering kunne risikere lejeforhøjelse pga. stigning i det lejedes værdi. Retten finder således ikke, at betingelserne i Erhvervslejereguleringslovens 9, stk. 4 er opfyldt. Retten finder herefter ikke, at der er kontraktsmæssig hjemmel i parternes kontraktgrundlag til at forhøje lejen for lejemålet Snorresgade 17-19, 2300 København S til markedslejen i overensstemmelse med erhvervslejelovens 13., hvorfor sagsøgte frifindes. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne har retten lagt vægt på, at sagen er afgjort efter en delhovedforhandling. af ½ dags varighed og efter udveksling af få processkrifter. Thi kendes for ret: Sagsøgte frifindes. Inden 14 dage fra dato skal sagsøger betale sagsomkostninger til sagsøgte med kr.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere