ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S"

Transkript

1 ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) Fax (+45) CVR-nr Jyske Bank Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat Lars Kyhl Nielsen (H) Advokat Helge Find Rasmussen (L) J.nr aap/hm af advokat (H) Erik Aagaard Poulsen Aarhus Indledning: DELELEJEMÅL Det er efterhånden blevet ret almindeligt, at når unge mennesker flytter hjemmefra, er det ikke længere moderne at finde et værelse at bo på, men derimod blevet forholdsvis almindeligt at 2 unge mennesker går sammen og deler udgiften til leje af en fælles lejlighed. Der er typisk ikke tale om kærester, men blot unge mennesker, der deler udgiften til bolig, ofte fordi de er under uddannelse, og denne artikel omhandler kun delelejemål og de problemer der opstår i forbindelse hermed, hvor der er tale om 2 eller 3 unge mennesker, der deler en lejlighed, uden at der er tale om at de er kærester, samlevere, ægtefælle, eller på anden måde er omfattet af de forskellige regler der findes for disse persongrupper fra lejelovens I definitionen delelejemål indgår, at begge lejeres navne (eller alle 3) står opført på lejekontrakten som lejere, og at begge lejere eller alle 3 lejere har underskrevet lejekontrakten. Første problem: En af lejerne flytter: To unge mennesker, Anders og Bent, har fået at vide hjemmefra, at de begge to skal have deres navne på lejekontrakten, hvilket udlejeren accepterer. Lejerne A og B har herefter delt en lejlighed i halvandet år uden problemer, og da der er tale om, at kontraktparten som lejere er 2 personer, hæfter lejerne således solidarisk for opfyldelse af lejekontraktens bestemmelser, herunder betaling af leje, opfyldelse af den løbende forpligtelse til vedligeholdelse af lejligheden, og hvis lejemålet opsiges og fraflyttes, betaling af istandsættelsesudgifterne i forbindelse med lejemålets ophør. Imidlertid modtager udlejeren meddelelse fra lejeren B om, at han har fundet en kæreste, som har en dejlig lejlighed, og der flytter han hen til den 1. i den kommende måned. Udlejeren protesterer, dels fordi at opsigelsesfristen er for kort og dels fordi han som udlejer ikke kan opsige en del af et lejemål, og at lejerne på den anden side heller ikke kan opsige en del af lejemålet.

2 2 Den fraflyttende lejer svarer herefter udlejeren, at det ikke var noget problem, at han flyttede, da han havde aftalt med hans kammerat, Christian, at han kunne flytte ind i stedet for og overtage den fraflyttende lejers forpligtelser. Dette var udlejeren heller ikke begejstret for, idet han herefter ikke selv kunne bestemme hvem der flyttede ind i lejemålet, og da den fraflyttende lejer ikke havde nogen afståelsesret, kan lejeren som solidarisk hæftende kontraktpart ikke sætte en anden person i sit sted. Dette ville svare til, at der i en situation med 2 kautionister, der havde kautioneret for et lån i bank, meddelte den ene kautionist pludselig banken, at han ikke længere ville være kautionist, men han havde skaffet en anden, der kunne træde ind i hans sted. Denne løsning er således ikke mulig i et kontraktforhold med to solidarisk hæftende lejere. Konklusionen er faktisk, at udlejeren kan fastholde den lejer, der ønsker at flytte, på hæftelsen, både for betaling af husleje, løbende vedligeholdelse og hæftelse for istandsættelsesforpligtelsen i årevis, også selvom den ene lejer er flyttet, og indtil lejemålet til sin tid bliver opsagt. Dette er mildest talt upraktisk og bør løses ved et aftalevilkår i lejekontraktens 11. Andet problem: Misligholdelse af lejeaftalen. Opsigelsen fra den ene lejer er faktisk misligholdelse af lejeaftalen, idet et lejemål kan ophæves med omgående virkning efter lejelovens 93 når lejeren helt eller delvist overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde hvor han ikke er berettiget hertil og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. Udlejeren kan således ophæve et lejemål ved lejerens overladelse af dette til andre, hvis han først har givet lejeren en advarsel og en frist til at bringe forholdet i orden, og lejeren ikke bringer forholdet i orden inden fristens udløb. Imidlertid kan lejemålet ved lejerens ukontraktlige fraflytning ophæves uden advarsel, nemlig efter lejelovens 93, litra d når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren. I denne situation kan udlejeren ved konstatering af, at lejeren ikke længere bor i lejligheden, ganske enkelt straks ophæve lejemålet uden forudgående advarsel eller lignende. En sådan reaktion fra udlejeren vil imidlertid støde på andre problemer, idet misligholdelsen jo kun sker ved den ene lejers fraflytning, mens den anden lejer bliver boende, og således overholder sine kontraktlige forpligtelser. Grunden til at Anders kan blive boende er naturligvis, at han ikke har gjort noget forkert, men overholder sine forpligtelser som lejer, og når Bent flytter, har den

3 3 tilbageværende lejer, Anders, ret til at fremleje halvdelen af lejligheden til Christian, hvor forskellen på A og C blot er, at kun A står på lejekontrakten, mens Christian ikke kommer på lejekontrakten. Derfor har retspraksis også fastslået, at lejemålet ikke kan ophæves, så længe den anden kontraktpart bliver boende og overholder sine forpligtelser som han skal. Omvendt har retspraksis også fastslået (Ugeskrift for Retsvæsen 1990, side 77, Vestre Landsret dom) at i et lejemål med 2 lejere, kunne den ene lejer ikke ensidigt frigøre sig for forpligtelserne efter lejekontrakten ved fraflytning i utide. Når udlejeren konstaterer, at A har lov til at blive boende, uanset at B flytter, og at A har ret til at fremleje den anden halvdel af lejligheden til C, foretager han sig ikke yderligere. Da udlejeren således heller ikke fremsætter krav overfor A om, at han skal fremsende en kopi af en fremlejekontrakt efter lejelovens 69, stk. 3, sker der således ingen afklaring af om Christian nu bor som medlejer (som han ønsker) eller som fremlejetager eller som medlem af husstanden hos A. Tredje problem: Istandsættelsesforpligtelsen bortfalder. Med udgangspunkt i at den ene af de 2 lejere rent faktisk flytter, selvom de ikke kan blive enige med udlejer, og at en kammerat til den fraflyttende lejer flytter ind, opstår der et yderligere problem efter lejelovens 98, idet denne som bekendt indeholder en regel om lejerens forpligtelser ved fraflytning og herunder at det ikke kan pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den hvori han overtog det lejede. Situationen var ved lejekontraktens indgåelse den, at lejligheden blev overtaget nymalet og med nyafslebne og lakerede gulve, og efter kontrakten skulle aflevere lejemålet tilsvarende nyistandsat. Lejer A, der blev boende i lejemålet, har fortsat en kontraktlig forpligtelse til fraflytningsistandsættelse overfor udlejeren, men lejer B er flyttet, og har indsat kammeraten, lejer C. Da lejer C ikke er flyttet ind i et nymalet lejemål, men dette har været brugt i halvanden år af den fraflyttende lejer B, er lejer C ikke forpligtet til at deltage i udgiften til fraflytningsistandsættelsen, således at der ikke overfor ham kan rejses krav om betaling for nymaling og lakering af gulve ved lejemålets ophør. Det gør således heller ikke noget, så længe lejer A hæfter for denne forpligtelse, men det der sker i de fleste delelejemål er, at på et tidspunkt flytter også den anden lejer (A) og han har også fundet en kammerat, Dennis, som indtræder i hans lejemål (lejer D) og så er kredsen sluttet, idet hverken lejer C eller le-

4 4 jer D er indflyttet i et nymalet lejemål, og derfor heller ikke forpligtet til at betale for nyistandsættelsen ved fraflytningen til sin tid. Dette er lejelovens 98, stk. 1, 3. punktum, ganske enkelt til hinder for, og denne bestemmelse kan ikke fraviges til skade for lejeren, hvorefter udlejer står med håret i postkassen. Fjerde problem: Det går i selvsving! Da lejeren B flyttede ud og C flyttede ind, foretog udlejeren sig ikke noget overfor den indflyttede lejer, C, fordi han var klar over, at den anden oprindelige lejer, A, havde ret til at fremleje op til halvdelen af lejligheden efter lejelovens 69. Da Anders også flyttede og overlod sin andel af lejligheden til Dennis, orienteres udlejeren også herom. Han svarer, at han ikke har givet lov til lejerskiftet, men foretager sig ikke yderligere, da han i mellemtiden i en årrække jo havde accepteret, at C også boede i lejemålet i en periode, og dermed heller ikke kunne opsiges. Det kan også være, at A blot fraflytter lejemålet, og D flytter ind uden at man har orienteret udlejer, hvilket forekommer ofte ret, da der ikke i lejekontrakten er præciseret nogen særlige vilkår om hvad der skal ske, hvis den ene af lejerne ønsker at flytte. Situationen er herefter den, at ingen af de oprindelige lejere i henhold til lejekontrakten (A og B) længere bor i lejligheden, idet denne nu bebos af C og D. Ingen af disse er flyttet ind i en nymalet og nyistandsat lejlighed, og som følge heraf kan udlejeren ved lejemålets ophør heller ikke rejse krav overfor C og D om, at de skal aflevere lejligheden i nymalet stand, idet de i så fald bliver pålagt at aflevere lejligheden i bedre stand end den hvori lejligheden blev overtaget, hvilket som anført ovenfor er ulovligt. Udlejeren overvejer nu om han kan bede fogeden om at smide D ud, da denne er flyttet ind uden aftale med udlejeren, men støder nu på det problem, at den anden lejer, C, som har boet i lejligheden et par år, også uden at han står på kontrakten, og som udlejeren med sin passivitet har accepteret bor i lejligheden, meddeler, at han nu har opnået status som lejer og derfor har lov til at fremleje halvdelen af lejemålet til D. Derfor vil fogeden heller ikke sætte D ud af lejemålet, men vil henvise sagen til boligretten, og efter den retspraksis der foreligger, vil udlejeren ikke få noget ud af det, da der er tale om et selvskabt problem, der ikke er taget højde for i lejekontrakten, kombineret med passivitet.

5 5 I de følgende år sker der løbende udskiftning af lejerne. Dette betyder at udlejeren ikke længere kan bestemme hvem han vil leje ud til. Det betyder endvidere at lejemålet i princippet aldrig kan forventes at blive opsagt, fordi hver gang en af lejerne ønsker at flytte, har denne typisk en bekendt, der gerne vil flytte ind og overtage halvdelen af lejemålet. Dette medfører herefter en permanent nedslidning af lejligheden, der er størst når der er tale om løbende udskiftning af unge mennesker, hvilket er det mest almindelige for delelejemål. Hvis og når lejemålet engang frivilligt skulle blive opsagt af lejerne, vil udlejeren således ikke kunne rejse krav om nogen form for istandsættelse overfor disse, jfr. ovenfor, og må selv afholde udgiften til både almindelig maleristandsættelse, men også den udskiftning af inventar, som typisk efterhånden vil være nødvendig på grund af nedslidning. Selvsvings modellen kan i princippet blive ved i det uendelige, uden at lejemålet kan bringes til ophør ved opsigelse, idet der efterhånden er skabt det særlige vilkår for lejerne, at de ved flytning kan overdrage deres andel af lejemålet til en anden lejer uden udlejers indblanding, fordi det kan konstrueres af den anden lejers fremleje af lejligheden. Femte problem: Evighedskarussel med afståelsesret. Jeg har selv for nogle år siden været ude for en avanceret model, hvor 5 unge mennesker boede i en 6 værelses lejlighed i Aarhus, hvor de virkelig havde sat problemstillingen i system. De havde indrettet sig således, at de hver havde et værelse, og udover at køkken og badeværelse var fælles, havde de indrettet det sjette værelse til tv- og hyggestue, og betalte en samlet husleje på ca. kr ,00 om måneden, det vil sige en boligudgift på ca. kr ,00 pr. måned plus varme og deling af eludgiften, hvilket var både billigere og bedre end at bo på et værelse. Det var almindeligt, at en eller flere af lejerne indimellem havde en kæreste boende, så på det tidspunkt hvor jeg kom ind i sagen boede der 8 personer. Da de ikke betalte for vandforbruget, var dette som følge af de mange personer i lejligheden efterhånden steget så voldsomt, at udlejeren gerne ville have ryddet op og smidt alle lejerne ud, hvis det var muligt. Det fremgik af lejekontrakten, at denne oprindeligt var udlejet til et samlevende ungt par, der for mange år tilbage var gået fra hinanden, hvorefter den ene var blevet boende efter lejelovens 77 a, og havde i starten fremlejet nogle værelser til andre lejere. Dette havde efterhånden løbende udvidet sig til en form for boligkollektiv efter at den oprindelige lejer var flyttet. Da det var blevet attraktivt at flytte ind i lejligheden og få sit eget værelse for godt kr ,00 om måneden, lavede lejeren en intern husorden, således at

6 6 hver gang en lejer flyttede, kunne han afstå sin del af lejemålet til kr ,00 til en ny lejer, som de øvrige blot skulle godkende, og der var mange interesserede til et sådant lejemål, hvorfor der således efterhånden var etableret et system med afståelsesret for penge til den fraflyttende lejer, hver gang der skete en udskiftning. Ejendommen havde skiftet ejer flere gange, uden at de forskellige udlejere havde gjort noget effektivt ved problemet, og prikken over i-et var, at der på dørskiltet ved porttelefonen stod boligkollektivet selvsving. Som følge af det store antal lejere, og den løbende udskiftning af unge mennesker, kunne det næsten være nødvendigt at oplyse, at lejemålet efterhånden var virkeligt nedslidt, og jeg skal ikke afsløre, hvorledes problemet blev løst, men kan oplyse at det både tog tid og kostede penge. Løsning og kontraktvilkår: Der er flere måder at løse problemet på, men det vigtigste er, at der i lejekontraktens 11 indføjes vilkår, der forsøger at løse problemerne. For det første bør udlejeren tage konsekvensen af, at han ved starten af lejemålet accepterer, at der etableres et delelejemål med 2 eller 3 lejere, og f.eks. indføje følgene vilkår: Da lejemålet er et delelejemål, hæfter lejerne solidarisk for opfyldelse af lejernes forpligtelser, herunder for betaling af husleje for opfyldelse af den løbende forpligtelse til vedligeholdelse af lejemålet og for udgifterne til fraflytningsistandsættelse ved lejemålets ophør. Lejemålet kan ikke opsiges delvist af en enkelt lejer, og såfremt en af lejerne opsiger lejemålet for sit vedkommende, anses dette som en opsigelse af det samlede lejemål. På denne måde fremtvinges en samlet opsigelse af lejemålet ved første lejers ønske om at fraflytte. Herefter vil det være almindeligt, at den anden lejer, der ønsker at blive boende (eller de øvrige 2 lejere) må henvende sig til udlejeren og meddele, at de gerne vil blive boende, og spørge om hvorvidt dette kan accepteres og på hvilke vilkår. Herefter kan udlejeren gennemføre et flyttesyn, dels for den del af lejemålet, der fraflyttes (typisk et værelse) og dels et flyttesyn på lejlighedens fælles faciliteter, der typisk omfatter entre, køkken og bad. Da det ofte er upraktisk, at foretage nyistandsættelse af hele lejligheden, kan der enten i forbindelse med en ny lejekontrakt, eller ved et kontrakttillæg aftales, at den fraflyttende lejer betaler fuld udgift til maleristandsættelse af sit eget værelse, samt 50% af det beløb det vil koste for maleristandsættelse af entre, køkken og bad. Koster det f.eks. kr ,00 at male værelset og kr ,00 at male entre, køkken og bad, betaler den fraflyttende lejer kr ,00 for maling af værelset

7 7 og kr ,00 for halvdelen af udgiften til entre, køkken og bad, til den nye lejer, der flytter ind, som kompensation for at han indtræder i den fraflyttende lejers forpligtelser, hvorved den indflyttende lejer er kompenseret for at overtage forpligtelsen, således at han herved ikke forpligtes til at aflevere det lejede i bedre stand end modtaget. Herefter udarbejdes der et tillæg til lejekontrakten, hvori det fremgår, at A bliver boende og B flytter ud og bliver frigjort for sine forpligtelser mod betaling af maleristandsættelse af værelset og kr ,00 til C, der flytter ind, som kompensation for overtagelse af B s forpligtelser, som C bekræfter at indtræde i og være kompenseret for. Kontrakttillægget underskrives heraf af fraflyttende lejer, B, indflyttende lejer, C, og udlejeren. Alternativ løsning: En anden model til løsning af problemet kan udover ovennævnte tekst om at opsigelse fra en lejers side anses for opsigelse af det samlede lejemål, suppleres med at hvis der f.eks. lejes ud til 3 lejere, kan der aftales et særligt vilkår, hvorefter den enkelte lejer tillægges en afståelsesret, som kan udnyttes en gang for hver af de 3 lejere. Lejerne kan herefter enkeltvis på skift hver en gang opsige sin del af lejemålet og afstå dette til en anden lejer, der naturligvis skal accepteres af de 2 andre i lejligheden. Der skal naturligvis også være et vilkår om, at udlejeren orienteres, således at der hver gang gennemføres ovennævnte flyttesyn, og hver gang foretages istandsættelse af det fraflyttede værelse, og opgørelse af udgiften til maleristandsættelse af fællesarealerne og udarbejdelse af et kontrakttillæg som anført ovenfor. Når alle 3 lejere hver en gang har ladet en anden lejer i sit sted, ophører muligheden for yderligere udskiftning af lejere. Når lejemålet oprindeligt var udlejet til A, B og C, og disse herefter har udnyttet afståelsesretten, bebos lejemålet nogle år efter af D, E og F, og når en af disse ønsker at flytte og opsige sin del af lejemålet, anses dette for en opsigelse af det samlede lejemål, hvorefter lejemålet skal fraflyttes og stilles til udlejers disposition. En tredje model. Endelig kan man også forestille sig en tredje løsning, hvor delelejemålet udlejes for en tidsbegrænset periode på f.eks. 10 år, således at lejemålet automatisk ophører uden opsigelse 10 år efter lejemålets start. Der skal således formuleres et vilkår om, hvorledes udlejer løbende skal informeres, hver gang en lejer flytter, således at der hver gang bliver mulighed for at gennemføre flyttesyn for den fraflyttende lejer og etablere et kontrakttillæg,

8 8 hvorved den nye lejer indtræder i de fraflyttende lejeres forpligtelser, herunder særligt for forpligtelse til istandsættelse ved lejemålets ophør. Tidsbegrænsningen vil naturligvis være begrundet i, at når der løbende er sket udskiftning af lejerne i de 10 år lejemålet består, vil lejemålet efterhånden blive godt nedslidt, således at begrundelsen for tidsbegrænsningen vil være, at lejemålet skal gennemgribende istandsættes og moderniseres ved lejemålets ophør. Ulempen ved denne model er dog, at de lejere, der tilfældigvis bor i lejemålet ved lejemålets ophør, løbende er indtrådt i en istandsættelsesforpligtelse, der bliver større og større efterhånden som tiden går, og derfor ved lejemålets ophør hænger på en forholdsvis stor forpligtelse. Denne skulle de dog, hvis systemet er gennemført omhyggeligt, være kompenseret for ved indflytningen. I denne situation skal udlejeren naturligvis være meget omhyggelig med formuleringen af vilkårene i lejekontrakten, hvilket utvivlsomt kræver professionel bistand. Løsningen af problemerne ved lejemålet er beskrevet efter de gældende regler i lejeloven, men som bekendt har boligministeren annonceret, at der snarest vil blive indført dels nye regler om både ind- og udflytningssyn, hvis indhold ikke kendes, og dels vil blive indført nye regler om istandsættelsesforpligtelsens omfang, hvis indhold vi ikke kender, men hvor det er annonceret, at der kan forventes nye regler inspireret af systemet fra almene boliger om normalistandsættelse med en eller anden beløbsbegrænsning fordelt over en 10 årig periode eller lignende. Når disse nye regler er blevet indført, kan lejekontraktens vilkår naturligvis tilpasses hertil, og der bliver utvivlsomt både behov for kurser og nye artikler herom.

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune. Byrådet Samarbejdsaftale Mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Arbejdernes Andelsboligforening Afd. 55, Vejleåparken Svend Aukens Plads 9 2300 København S er der indgået følgende AFTALE

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

NÅR DU SKAL FLYTTE. Boligforeningen VIBO 2016

NÅR DU SKAL FLYTTE. Boligforeningen VIBO 2016 NÅR DU SKAL FLYTTE INDHOLD Når du flytter.... 3 Fraflytningssyn.... 3 Synsrapport.... 4 Hvad skal istandsættes?.... 5 A-ordning B-ordning Gør det selv?.... 6 Hvad koster det?... 7 Hvor lang tid tager istandsættelsen?..

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Hjælp jeg fylder 18 Af Ole Holm Ole Holm. Forlaget Sølvblad All rights reserved. Cover: Carmen Elphick Printed in Denmark 2015

Hjælp jeg fylder 18 Af Ole Holm Ole Holm. Forlaget Sølvblad All rights reserved. Cover: Carmen Elphick Printed in Denmark 2015 Hjælp jeg fylder 18 Af Ole Holm Ole Holm Forlaget Sølvblad All rights reserved Cover: Carmen Elphick Printed in Denmark 2015 ISBN 978-87-995842-3-9 3. udgave, 2. oplag 2015 SØLVBLAD Hjælp jeg fylder 18

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vejledning om etablering af et bofællesskab

Vejledning om etablering af et bofællesskab Vejledning om etablering af et bofællesskab Indledning Der kan være mange grunde til, at bofællesskaber opstår. For studerende kan et bofællesskab være en løsning på et påtrængende boligbehov, men også

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere