ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S"

Transkript

1 ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) Fax (+45) CVR-nr Jyske Bank Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat Lars Kyhl Nielsen (H) Advokat Helge Find Rasmussen (L) J.nr aap/hm af advokat (H) Erik Aagaard Poulsen Aarhus Indledning: DELELEJEMÅL Det er efterhånden blevet ret almindeligt, at når unge mennesker flytter hjemmefra, er det ikke længere moderne at finde et værelse at bo på, men derimod blevet forholdsvis almindeligt at 2 unge mennesker går sammen og deler udgiften til leje af en fælles lejlighed. Der er typisk ikke tale om kærester, men blot unge mennesker, der deler udgiften til bolig, ofte fordi de er under uddannelse, og denne artikel omhandler kun delelejemål og de problemer der opstår i forbindelse hermed, hvor der er tale om 2 eller 3 unge mennesker, der deler en lejlighed, uden at der er tale om at de er kærester, samlevere, ægtefælle, eller på anden måde er omfattet af de forskellige regler der findes for disse persongrupper fra lejelovens I definitionen delelejemål indgår, at begge lejeres navne (eller alle 3) står opført på lejekontrakten som lejere, og at begge lejere eller alle 3 lejere har underskrevet lejekontrakten. Første problem: En af lejerne flytter: To unge mennesker, Anders og Bent, har fået at vide hjemmefra, at de begge to skal have deres navne på lejekontrakten, hvilket udlejeren accepterer. Lejerne A og B har herefter delt en lejlighed i halvandet år uden problemer, og da der er tale om, at kontraktparten som lejere er 2 personer, hæfter lejerne således solidarisk for opfyldelse af lejekontraktens bestemmelser, herunder betaling af leje, opfyldelse af den løbende forpligtelse til vedligeholdelse af lejligheden, og hvis lejemålet opsiges og fraflyttes, betaling af istandsættelsesudgifterne i forbindelse med lejemålets ophør. Imidlertid modtager udlejeren meddelelse fra lejeren B om, at han har fundet en kæreste, som har en dejlig lejlighed, og der flytter han hen til den 1. i den kommende måned. Udlejeren protesterer, dels fordi at opsigelsesfristen er for kort og dels fordi han som udlejer ikke kan opsige en del af et lejemål, og at lejerne på den anden side heller ikke kan opsige en del af lejemålet.

2 2 Den fraflyttende lejer svarer herefter udlejeren, at det ikke var noget problem, at han flyttede, da han havde aftalt med hans kammerat, Christian, at han kunne flytte ind i stedet for og overtage den fraflyttende lejers forpligtelser. Dette var udlejeren heller ikke begejstret for, idet han herefter ikke selv kunne bestemme hvem der flyttede ind i lejemålet, og da den fraflyttende lejer ikke havde nogen afståelsesret, kan lejeren som solidarisk hæftende kontraktpart ikke sætte en anden person i sit sted. Dette ville svare til, at der i en situation med 2 kautionister, der havde kautioneret for et lån i bank, meddelte den ene kautionist pludselig banken, at han ikke længere ville være kautionist, men han havde skaffet en anden, der kunne træde ind i hans sted. Denne løsning er således ikke mulig i et kontraktforhold med to solidarisk hæftende lejere. Konklusionen er faktisk, at udlejeren kan fastholde den lejer, der ønsker at flytte, på hæftelsen, både for betaling af husleje, løbende vedligeholdelse og hæftelse for istandsættelsesforpligtelsen i årevis, også selvom den ene lejer er flyttet, og indtil lejemålet til sin tid bliver opsagt. Dette er mildest talt upraktisk og bør løses ved et aftalevilkår i lejekontraktens 11. Andet problem: Misligholdelse af lejeaftalen. Opsigelsen fra den ene lejer er faktisk misligholdelse af lejeaftalen, idet et lejemål kan ophæves med omgående virkning efter lejelovens 93 når lejeren helt eller delvist overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde hvor han ikke er berettiget hertil og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. Udlejeren kan således ophæve et lejemål ved lejerens overladelse af dette til andre, hvis han først har givet lejeren en advarsel og en frist til at bringe forholdet i orden, og lejeren ikke bringer forholdet i orden inden fristens udløb. Imidlertid kan lejemålet ved lejerens ukontraktlige fraflytning ophæves uden advarsel, nemlig efter lejelovens 93, litra d når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren. I denne situation kan udlejeren ved konstatering af, at lejeren ikke længere bor i lejligheden, ganske enkelt straks ophæve lejemålet uden forudgående advarsel eller lignende. En sådan reaktion fra udlejeren vil imidlertid støde på andre problemer, idet misligholdelsen jo kun sker ved den ene lejers fraflytning, mens den anden lejer bliver boende, og således overholder sine kontraktlige forpligtelser. Grunden til at Anders kan blive boende er naturligvis, at han ikke har gjort noget forkert, men overholder sine forpligtelser som lejer, og når Bent flytter, har den

3 3 tilbageværende lejer, Anders, ret til at fremleje halvdelen af lejligheden til Christian, hvor forskellen på A og C blot er, at kun A står på lejekontrakten, mens Christian ikke kommer på lejekontrakten. Derfor har retspraksis også fastslået, at lejemålet ikke kan ophæves, så længe den anden kontraktpart bliver boende og overholder sine forpligtelser som han skal. Omvendt har retspraksis også fastslået (Ugeskrift for Retsvæsen 1990, side 77, Vestre Landsret dom) at i et lejemål med 2 lejere, kunne den ene lejer ikke ensidigt frigøre sig for forpligtelserne efter lejekontrakten ved fraflytning i utide. Når udlejeren konstaterer, at A har lov til at blive boende, uanset at B flytter, og at A har ret til at fremleje den anden halvdel af lejligheden til C, foretager han sig ikke yderligere. Da udlejeren således heller ikke fremsætter krav overfor A om, at han skal fremsende en kopi af en fremlejekontrakt efter lejelovens 69, stk. 3, sker der således ingen afklaring af om Christian nu bor som medlejer (som han ønsker) eller som fremlejetager eller som medlem af husstanden hos A. Tredje problem: Istandsættelsesforpligtelsen bortfalder. Med udgangspunkt i at den ene af de 2 lejere rent faktisk flytter, selvom de ikke kan blive enige med udlejer, og at en kammerat til den fraflyttende lejer flytter ind, opstår der et yderligere problem efter lejelovens 98, idet denne som bekendt indeholder en regel om lejerens forpligtelser ved fraflytning og herunder at det ikke kan pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den hvori han overtog det lejede. Situationen var ved lejekontraktens indgåelse den, at lejligheden blev overtaget nymalet og med nyafslebne og lakerede gulve, og efter kontrakten skulle aflevere lejemålet tilsvarende nyistandsat. Lejer A, der blev boende i lejemålet, har fortsat en kontraktlig forpligtelse til fraflytningsistandsættelse overfor udlejeren, men lejer B er flyttet, og har indsat kammeraten, lejer C. Da lejer C ikke er flyttet ind i et nymalet lejemål, men dette har været brugt i halvanden år af den fraflyttende lejer B, er lejer C ikke forpligtet til at deltage i udgiften til fraflytningsistandsættelsen, således at der ikke overfor ham kan rejses krav om betaling for nymaling og lakering af gulve ved lejemålets ophør. Det gør således heller ikke noget, så længe lejer A hæfter for denne forpligtelse, men det der sker i de fleste delelejemål er, at på et tidspunkt flytter også den anden lejer (A) og han har også fundet en kammerat, Dennis, som indtræder i hans lejemål (lejer D) og så er kredsen sluttet, idet hverken lejer C eller le-

4 4 jer D er indflyttet i et nymalet lejemål, og derfor heller ikke forpligtet til at betale for nyistandsættelsen ved fraflytningen til sin tid. Dette er lejelovens 98, stk. 1, 3. punktum, ganske enkelt til hinder for, og denne bestemmelse kan ikke fraviges til skade for lejeren, hvorefter udlejer står med håret i postkassen. Fjerde problem: Det går i selvsving! Da lejeren B flyttede ud og C flyttede ind, foretog udlejeren sig ikke noget overfor den indflyttede lejer, C, fordi han var klar over, at den anden oprindelige lejer, A, havde ret til at fremleje op til halvdelen af lejligheden efter lejelovens 69. Da Anders også flyttede og overlod sin andel af lejligheden til Dennis, orienteres udlejeren også herom. Han svarer, at han ikke har givet lov til lejerskiftet, men foretager sig ikke yderligere, da han i mellemtiden i en årrække jo havde accepteret, at C også boede i lejemålet i en periode, og dermed heller ikke kunne opsiges. Det kan også være, at A blot fraflytter lejemålet, og D flytter ind uden at man har orienteret udlejer, hvilket forekommer ofte ret, da der ikke i lejekontrakten er præciseret nogen særlige vilkår om hvad der skal ske, hvis den ene af lejerne ønsker at flytte. Situationen er herefter den, at ingen af de oprindelige lejere i henhold til lejekontrakten (A og B) længere bor i lejligheden, idet denne nu bebos af C og D. Ingen af disse er flyttet ind i en nymalet og nyistandsat lejlighed, og som følge heraf kan udlejeren ved lejemålets ophør heller ikke rejse krav overfor C og D om, at de skal aflevere lejligheden i nymalet stand, idet de i så fald bliver pålagt at aflevere lejligheden i bedre stand end den hvori lejligheden blev overtaget, hvilket som anført ovenfor er ulovligt. Udlejeren overvejer nu om han kan bede fogeden om at smide D ud, da denne er flyttet ind uden aftale med udlejeren, men støder nu på det problem, at den anden lejer, C, som har boet i lejligheden et par år, også uden at han står på kontrakten, og som udlejeren med sin passivitet har accepteret bor i lejligheden, meddeler, at han nu har opnået status som lejer og derfor har lov til at fremleje halvdelen af lejemålet til D. Derfor vil fogeden heller ikke sætte D ud af lejemålet, men vil henvise sagen til boligretten, og efter den retspraksis der foreligger, vil udlejeren ikke få noget ud af det, da der er tale om et selvskabt problem, der ikke er taget højde for i lejekontrakten, kombineret med passivitet.

5 5 I de følgende år sker der løbende udskiftning af lejerne. Dette betyder at udlejeren ikke længere kan bestemme hvem han vil leje ud til. Det betyder endvidere at lejemålet i princippet aldrig kan forventes at blive opsagt, fordi hver gang en af lejerne ønsker at flytte, har denne typisk en bekendt, der gerne vil flytte ind og overtage halvdelen af lejemålet. Dette medfører herefter en permanent nedslidning af lejligheden, der er størst når der er tale om løbende udskiftning af unge mennesker, hvilket er det mest almindelige for delelejemål. Hvis og når lejemålet engang frivilligt skulle blive opsagt af lejerne, vil udlejeren således ikke kunne rejse krav om nogen form for istandsættelse overfor disse, jfr. ovenfor, og må selv afholde udgiften til både almindelig maleristandsættelse, men også den udskiftning af inventar, som typisk efterhånden vil være nødvendig på grund af nedslidning. Selvsvings modellen kan i princippet blive ved i det uendelige, uden at lejemålet kan bringes til ophør ved opsigelse, idet der efterhånden er skabt det særlige vilkår for lejerne, at de ved flytning kan overdrage deres andel af lejemålet til en anden lejer uden udlejers indblanding, fordi det kan konstrueres af den anden lejers fremleje af lejligheden. Femte problem: Evighedskarussel med afståelsesret. Jeg har selv for nogle år siden været ude for en avanceret model, hvor 5 unge mennesker boede i en 6 værelses lejlighed i Aarhus, hvor de virkelig havde sat problemstillingen i system. De havde indrettet sig således, at de hver havde et værelse, og udover at køkken og badeværelse var fælles, havde de indrettet det sjette værelse til tv- og hyggestue, og betalte en samlet husleje på ca. kr ,00 om måneden, det vil sige en boligudgift på ca. kr ,00 pr. måned plus varme og deling af eludgiften, hvilket var både billigere og bedre end at bo på et værelse. Det var almindeligt, at en eller flere af lejerne indimellem havde en kæreste boende, så på det tidspunkt hvor jeg kom ind i sagen boede der 8 personer. Da de ikke betalte for vandforbruget, var dette som følge af de mange personer i lejligheden efterhånden steget så voldsomt, at udlejeren gerne ville have ryddet op og smidt alle lejerne ud, hvis det var muligt. Det fremgik af lejekontrakten, at denne oprindeligt var udlejet til et samlevende ungt par, der for mange år tilbage var gået fra hinanden, hvorefter den ene var blevet boende efter lejelovens 77 a, og havde i starten fremlejet nogle værelser til andre lejere. Dette havde efterhånden løbende udvidet sig til en form for boligkollektiv efter at den oprindelige lejer var flyttet. Da det var blevet attraktivt at flytte ind i lejligheden og få sit eget værelse for godt kr ,00 om måneden, lavede lejeren en intern husorden, således at

6 6 hver gang en lejer flyttede, kunne han afstå sin del af lejemålet til kr ,00 til en ny lejer, som de øvrige blot skulle godkende, og der var mange interesserede til et sådant lejemål, hvorfor der således efterhånden var etableret et system med afståelsesret for penge til den fraflyttende lejer, hver gang der skete en udskiftning. Ejendommen havde skiftet ejer flere gange, uden at de forskellige udlejere havde gjort noget effektivt ved problemet, og prikken over i-et var, at der på dørskiltet ved porttelefonen stod boligkollektivet selvsving. Som følge af det store antal lejere, og den løbende udskiftning af unge mennesker, kunne det næsten være nødvendigt at oplyse, at lejemålet efterhånden var virkeligt nedslidt, og jeg skal ikke afsløre, hvorledes problemet blev løst, men kan oplyse at det både tog tid og kostede penge. Løsning og kontraktvilkår: Der er flere måder at løse problemet på, men det vigtigste er, at der i lejekontraktens 11 indføjes vilkår, der forsøger at løse problemerne. For det første bør udlejeren tage konsekvensen af, at han ved starten af lejemålet accepterer, at der etableres et delelejemål med 2 eller 3 lejere, og f.eks. indføje følgene vilkår: Da lejemålet er et delelejemål, hæfter lejerne solidarisk for opfyldelse af lejernes forpligtelser, herunder for betaling af husleje for opfyldelse af den løbende forpligtelse til vedligeholdelse af lejemålet og for udgifterne til fraflytningsistandsættelse ved lejemålets ophør. Lejemålet kan ikke opsiges delvist af en enkelt lejer, og såfremt en af lejerne opsiger lejemålet for sit vedkommende, anses dette som en opsigelse af det samlede lejemål. På denne måde fremtvinges en samlet opsigelse af lejemålet ved første lejers ønske om at fraflytte. Herefter vil det være almindeligt, at den anden lejer, der ønsker at blive boende (eller de øvrige 2 lejere) må henvende sig til udlejeren og meddele, at de gerne vil blive boende, og spørge om hvorvidt dette kan accepteres og på hvilke vilkår. Herefter kan udlejeren gennemføre et flyttesyn, dels for den del af lejemålet, der fraflyttes (typisk et værelse) og dels et flyttesyn på lejlighedens fælles faciliteter, der typisk omfatter entre, køkken og bad. Da det ofte er upraktisk, at foretage nyistandsættelse af hele lejligheden, kan der enten i forbindelse med en ny lejekontrakt, eller ved et kontrakttillæg aftales, at den fraflyttende lejer betaler fuld udgift til maleristandsættelse af sit eget værelse, samt 50% af det beløb det vil koste for maleristandsættelse af entre, køkken og bad. Koster det f.eks. kr ,00 at male værelset og kr ,00 at male entre, køkken og bad, betaler den fraflyttende lejer kr ,00 for maling af værelset

7 7 og kr ,00 for halvdelen af udgiften til entre, køkken og bad, til den nye lejer, der flytter ind, som kompensation for at han indtræder i den fraflyttende lejers forpligtelser, hvorved den indflyttende lejer er kompenseret for at overtage forpligtelsen, således at han herved ikke forpligtes til at aflevere det lejede i bedre stand end modtaget. Herefter udarbejdes der et tillæg til lejekontrakten, hvori det fremgår, at A bliver boende og B flytter ud og bliver frigjort for sine forpligtelser mod betaling af maleristandsættelse af værelset og kr ,00 til C, der flytter ind, som kompensation for overtagelse af B s forpligtelser, som C bekræfter at indtræde i og være kompenseret for. Kontrakttillægget underskrives heraf af fraflyttende lejer, B, indflyttende lejer, C, og udlejeren. Alternativ løsning: En anden model til løsning af problemet kan udover ovennævnte tekst om at opsigelse fra en lejers side anses for opsigelse af det samlede lejemål, suppleres med at hvis der f.eks. lejes ud til 3 lejere, kan der aftales et særligt vilkår, hvorefter den enkelte lejer tillægges en afståelsesret, som kan udnyttes en gang for hver af de 3 lejere. Lejerne kan herefter enkeltvis på skift hver en gang opsige sin del af lejemålet og afstå dette til en anden lejer, der naturligvis skal accepteres af de 2 andre i lejligheden. Der skal naturligvis også være et vilkår om, at udlejeren orienteres, således at der hver gang gennemføres ovennævnte flyttesyn, og hver gang foretages istandsættelse af det fraflyttede værelse, og opgørelse af udgiften til maleristandsættelse af fællesarealerne og udarbejdelse af et kontrakttillæg som anført ovenfor. Når alle 3 lejere hver en gang har ladet en anden lejer i sit sted, ophører muligheden for yderligere udskiftning af lejere. Når lejemålet oprindeligt var udlejet til A, B og C, og disse herefter har udnyttet afståelsesretten, bebos lejemålet nogle år efter af D, E og F, og når en af disse ønsker at flytte og opsige sin del af lejemålet, anses dette for en opsigelse af det samlede lejemål, hvorefter lejemålet skal fraflyttes og stilles til udlejers disposition. En tredje model. Endelig kan man også forestille sig en tredje løsning, hvor delelejemålet udlejes for en tidsbegrænset periode på f.eks. 10 år, således at lejemålet automatisk ophører uden opsigelse 10 år efter lejemålets start. Der skal således formuleres et vilkår om, hvorledes udlejer løbende skal informeres, hver gang en lejer flytter, således at der hver gang bliver mulighed for at gennemføre flyttesyn for den fraflyttende lejer og etablere et kontrakttillæg,

8 8 hvorved den nye lejer indtræder i de fraflyttende lejeres forpligtelser, herunder særligt for forpligtelse til istandsættelse ved lejemålets ophør. Tidsbegrænsningen vil naturligvis være begrundet i, at når der løbende er sket udskiftning af lejerne i de 10 år lejemålet består, vil lejemålet efterhånden blive godt nedslidt, således at begrundelsen for tidsbegrænsningen vil være, at lejemålet skal gennemgribende istandsættes og moderniseres ved lejemålets ophør. Ulempen ved denne model er dog, at de lejere, der tilfældigvis bor i lejemålet ved lejemålets ophør, løbende er indtrådt i en istandsættelsesforpligtelse, der bliver større og større efterhånden som tiden går, og derfor ved lejemålets ophør hænger på en forholdsvis stor forpligtelse. Denne skulle de dog, hvis systemet er gennemført omhyggeligt, være kompenseret for ved indflytningen. I denne situation skal udlejeren naturligvis være meget omhyggelig med formuleringen af vilkårene i lejekontrakten, hvilket utvivlsomt kræver professionel bistand. Løsningen af problemerne ved lejemålet er beskrevet efter de gældende regler i lejeloven, men som bekendt har boligministeren annonceret, at der snarest vil blive indført dels nye regler om både ind- og udflytningssyn, hvis indhold ikke kendes, og dels vil blive indført nye regler om istandsættelsesforpligtelsens omfang, hvis indhold vi ikke kender, men hvor det er annonceret, at der kan forventes nye regler inspireret af systemet fra almene boliger om normalistandsættelse med en eller anden beløbsbegrænsning fordelt over en 10 årig periode eller lignende. Når disse nye regler er blevet indført, kan lejekontraktens vilkår naturligvis tilpasses hertil, og der bliver utvivlsomt både behov for kurser og nye artikler herom.

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere