Den klimaberedte kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den klimaberedte kommune"

Transkript

1 Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø

2 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler om den konkrete opgave, og de grønne afsnit handler om vidensindsamling og tips til processen Introduktion - En vigtig opgave Hvad er opgaven? Hvem løser opgaven? 3.1 Forankring af indsatsplanen Indsatsplan for krisestyring ved oversvømmelser Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 5 Planlægning for oversvømmelser 5.1 Planlægningsgrundlag 5.2 Kortlægning af kritiske serviceydelser til borgerne 5.3 Identificering af problemer og afledte konsekvenser ved oversvømmelser 5.4 Sårbarhedsanalyse 5.5 Politisk fastlæggelse af serviceniveauet Side Forebyggelse Fra forebyggelse til beredskabet tager over Operativ kapacitet Uddannelse og øvelser Viden Indhold i en indsatsplan for oversvømmelser Find mere viden Side 12 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Side 19

3 3 1 Introduktion - En vigtig opgave I det Nationale Risikobillede peger Beredskabsstyrelsen på kraftig regn og skybrud som én ud af 10 hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Kraftig regn og skybrud kan føre til oversvømmelser, som det kommunale redningsberedskab har ansvaret for at afhjælpe og begrænse. Den klimaberedte kommune kan imidlertid forberede sig på, hvordan den vil sikre, at samfundets vitale funktioner fungerer, og at borgernære ydelser, som f.eks. rent drikkevand og mad til de ældre, fortsat kan leveres til borgerne under oversvømmelser. Kommunerne kan berede sig på at håndtere vandet, de afledte konsekvenser og være beredte på hurtigst muligt at genetablere normaltilstanden. Kommunerne kan gå i dialog med private boligejere, virksomheder og de forskellige kommunale institutioner for at forberede alle på oversvømmelser. Den klimaberedte kommune har planlagt hvordan, der skal forebygges i alle dele af forvaltningerne og hvad det kommunale beredskab skal kunne håndtere ved en oversvømmelse. Formålet med publikationen er at give beredskabsfolk, klima- og vandforvaltere og andre relevante forvaltninger som fx børn, unge og ældre et kig ind i hinandens verden og dermed gøre det tydeligere, hvori opgaven består. Med publikationen vil KL skabe opmærksomhed om opgaven og inspirere til, at kommunerne igangsætter arbejdet med at organisere det kommunale redningsberedskab såvel som det generelle kommunale beredskab og udarbejde en indsatsplan for oversvømmelse. God fornøjelse.

4 4 Figur 1 Ikke alt kan forebygges Figuren illustrerer, hvordan beredskabet tager over der, hvor sikringen ved klimatilpasning stopper. Kommunens samlede indsats er afhængig af serviceniveauet i den enkelte kommune. Beredskabet træder til både i tilfælde af oversvømmelser og ved hændelser forårsaget af meget nedbør. Vandmængder Serviceniveau ved oversvømmelse Aktiviteter som ikke beskyttes, jf. kommunens serviceniveau Beredskabet Serviceniveau i spildevandssystemet Investeringer i spildevandssystemet Jf. klimatilpasningsplanen Tid

5 5 2 Hvad er opgaven Kommunerne skal i løbet af 2013 indarbejde klimatilpasningsplanen i kommuneplanen. Planerne skal bestå af en risikokortlægning. Denne udarbejder kommunerne på baggrund af en kortlægning af oversvømmelsesrisici og en værdikortlægning. I planen skal der også ske en prioritering af de initiativer, som kommunen vil sætte i gang. Kommunerne tager med klimatilpasningsplanerne hul på opgaven med at klimasikre Danmark men kan ikke klimasikre alt på én gang. Det vil aldrig være hverken muligt eller det samfundsøkonomiske mest fornuftige at sikre Danmark 100 procent mod oversvømmelser. Derfor er der behov for et beredskab. Beredskabet kan håndtere oversvømmelser i de områder, som endnu ikke er klimasikret, og Figur 2 Kommunens to opgaver Løsning af hændelsen Normal drift Fortsat drift af kommunens ydelser hvor de forebyggende tiltag ikke kan klare presset alene. Beredskabet vil aldrig kunne afhjælpe alle områder, som bliver berørt af en oversvømmelse. Når krisen opstår, har kommunen to opgaver: At afhjælpe og begrænse hændelsen og at fortsætte driften så vidt muligt under hændelsen. Kommunen inklusiv alle forvaltninger, borgmester, byråd m.fl. har to typer af opgaver ved en krise: At afhjælpe hændelsen hurtigst muligt (såfremt det er muligt) At fortsætte driften så vidt muligt under hændelsen Se figuren nedenunder Normal drift Krav og ikke-krav Kommunerne skal i 2013 lave klimatilpasningsplaner. Her prioriterer kommunen indsatsen for klimatilpasning Kommunalbestyrelsen har jf. beredskabslovens 12 ansvar for, at beredskabet i kommunen kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Vil en kommune forberede sig på at håndtere en oversvømmelse, er en indsatsplan for oversvømmelse en god måde for kommunen at skabe klarhed over hvad, der skal ske, og hvem, der skal handle før, under og efter en oversvømmelse. En indsatsplan for oversvømmelse kan med fordel være en del af kommunens generelle beredskabsplan. Det er op til den enkelte kommune at placere ansvaret for udarbejdelsen af en indsatsplan for oversvømmelse.

6 6 3 Hvem løser opgaven? Hvad forstås i dag ved Beredskab Under en oversvømmelse er sektoransvarsprincippet det bærende princip i beredskabsplanlægningen (beredskabsloven kapitel ). Sektoransvaret er kendetegnet ved, at den myndighed, som har ansvaret for driften under normale forhold, også har ansvaret at driften fortsætter i forbindelse med større hændelser som f.eks. oversvømmelser. En indsatsplan for oversvømmelse går på tværs af fagforvaltningerne og redningsberedskabet. Eksempelvis vil teknik- og miljøforvaltningen forsøge at løse problemerne med oversvømmelse, mens eksempelvis børn- og ungeforvaltningen gennem kommunens institutioner har ansvaret for at sikre kommunens børn kan blive passet på trods af oversvømmelse af kloakvand. I udarbejdelsen af en indsatsplan for oversvømmelse er det derfor vigtigt at involvere alle relevante forvaltninger. Det er op til den enkelte kommune at placere ansvaret for udarbejdelsen af en indsatsplan. 3.1 Forankring af indsatsplanen Det, der kendetegner de beredskabsmæssige overvejelser i planlægningsfasen, er, at de går på at holde samfundets vitale funktioner i gang. Det som tidligere hed Brandvæsen hedder i dag Det kommunale redningsberedskab. Der findes også Det statslige redningsberedskab. Nogle gange tales om Beredskabet, som dækkende ovenstående, nogle gange også som dækkende politi og sundhedsvæsen (ambulancer), altså det man også med et populært udtryk kalder Blå blink. Beredskabet skal også findes i kommunernes andre forvaltninger, fx et beredskab for drikkevand, miljøvagten, IT, Her er altså tale om overvejelser, der går på tværs af kommunen. Derfor er det nødvendigt med en tværgående kommunal ledelsesforankring. Det er også vigtigt at overveje, hvor ansvaret for udarbejdelsen af indsatsplanen placeres. Dette skal forbedre sandsynligheden for, at arbejdet prioriteres højt, og at de enkelte projektdeltagere får mulighed for at afsætte de nødvendige ressourcer til projektet. Et naturligt afsæt for initiativet er den tværfaglige arbejdsgruppe, der udarbejder klimatilpasningsplanen. Det er også relevant at involvere redningsberedskabet, spildevandsselskabet og nabokommuner. ældrepleje osv. Alle steder hvor kommunen leverer en ydelse, som der skal gøres noget ved indenfor 1-2 dage eller måske indenfor de nærmeste timer. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, om man taler om: 1. Det kommunale beredskab (svarer til hele kommunen) eller 2. Det kommunale redningsberedskab (svarer til brandvæsenet) Endelig er det vigtigt, at ledelsen løbende inddrages i processen, f.eks. gennem deltagelse i en styregruppe. Det tværgående ledelsesmæssige engagement vil vise sig helt centralt i forbindelse med krisestyring under en eventuel hændelse. Redningsberedskabet har oftest ansvaret for at koordinere det helhedsorienterede beredskab, men ansvaret for at planer udarbejdes i de enkelte forvaltninger er de enkelte direktørers. Redningsberedskabet kan dog assistere med udarbejdelsen, hvis den enkelte direktør ønsker det.

7 7 4 Krisestyring ved oversvømmelser Ved oversvømmelser kan kommunen komme ud for ikke at kunne opretholde den normale drift med almindelige ressourcer og rutiner. Ved en oversvømmelse sker der en række samtidige hændelser. Der er derfor behov for at have en plan for, hvordan den overordnede krisestyring og prioritering af ressourcer skal foregå. Det vil sige hvilke aktiviteter, der sæt- tes i værk for at håndtere følgerne af en ekstraordinær hændelse, hvordan konsekvenserne af hændelsen minimeres og hvordan normaltilstanden hurtigst muligt genoprettes (se figur side 5 om kommunens to opgaver). Generelle forhold vedrørende kommunens krisestyring er beskrevet i kommunens samlede plan for be- redskabet, som alle kommuner skal udarbejde og løbende revidere, jf. 25 i Beredskabsloven. Derudover kan kommunen med fordel have en specifik indsatsplan for oversvømmelser. Indsatsplanen er et supplement til den generelle beredskabsplan og skal uddybe de forhold i krisestyringen, der er specifikke for håndtering af oversvømmelser. Sammenspillet mellem den generelle beredskabsplan og indsatsplanen for oversvømmelse er derfor vigtigt. Læs mere i afsnit 10 i denne pjece om indholdet af en indsatsplan for oversvømmelse. Formålet med indsatsplanen er at skabe et praktisk redskab for ledelse og medarbejdere med en klar ansvarsfordeling og kendte og velfungerende procedurer, der kan tages i brug, når oversvømmelser skal håndteres, eller hvis der er risiko for oversvømmelse. Figur 3 Operative planer under hændelsen Kommunens generelle beredskabsplan 01 Indsatsplan 1 for panedi 02 Indsatsplan 2 oversvømmelse Indsatsplan 3 fx. forurening Planlægningsgrundlag før hændelsen Spildevandsplan Klimatilpasningsplan Nationale hændelser...

8 8 5 Planlægning for oversvømmelser I dette afsnit kommer vi rundt om de overvejelser, som kommunen skal igennem i planlægningen af, hvor man skal forebygge, og hvad der er de kritiske ydelser på de forskellige sektorområder og endelig for hvordan kommunen og de involverede parter efterfølgende kan evaluere og lære af erfaringerne efter en konkret oversvømmelse. Efterfølgende kommer vi til anbefalingen om, hvordan selve indsatsplanen for oversvømmelser kan bygges op, og hvilke elementer der er vigtige at overveje, når planen udarbejdes. 5.1 Planlægningsgrundlag I planlægningsfasen skal den tværfaglige gruppe, som skal lave en indsatsplan for oversvømmelse, vurdere følgende: Hvilke ydelser i kommunen er kritiske? Eksempelvis udbringning af mad til ældre og rent drikkevand til kommunens borgere. Hvilke afledte konsekvenser er relevante i kommunen? Hvor kommer oversvømmelsen fra og hvor i kommunen er risikoen størst? Ved en kombination af de ovenstående punkter hvordan ser sårbarhedskortlægningen ud for kommunen? Hvilket serviceniveau er lagt i kommunens plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet og har man her forholdt sig til prioriteringer i forbindelse med oversvømmelse? Processen med at skabe dette overblik kan sammenlignes med risikokortlægningen i klimatilpasningsplanen. Hvis redningsberedskabet har været inddraget i udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er meget af arbejdet måske allerede gjort. I det følgende bekrives hvilke overvejelser, der særligt knytter sig til beredskabet, og som kommunen med fordel kan forholde sig til forud for en mulig oversvømmelse. En væsentlig forskel fra klimatilpasningsplanen er, at formålet med indsatsplanen er at sikre kommunens borgere en række serviceydelser under en oversvømmelse.

9 9 Nedenunder er en skematisk oversigt over planer mv., som skal inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen for oversvømmelse. Arbejdet med planlægningsgrundlaget skal sikre, at organisationen får et forsvarligt vidensgrundlag som deres udgangspunkt. Når det drejer sig om oversvømmelser, vil en del af vidensgrundlaget allerede være tilvejebragt i andre planer og i forbindelse med tidligere hændelser. I figuren gives et overblik over, hvad der er tilvejebragt i de enkelte planer, deres udbredelse, kadence og planhierarki. Plan Kort mv. Planophæng og kadence Klimatilpasningsplan Spildevandsplan - Oversvømmelseskort - Værdikort - Risikokort - Prioritering af områder - Evt. prioritering af indsatser - Evt. nabokommunens risikokort. Serviceniveau, som udtrykker spildevandssystemets evne til at håndtere oversvømmelser ved skel. For eksempel en 10 års hændelse. Klimatilpasningsplanen har ophæng i kommuneplanen. Der er ingen krav om, at klimatilpasnings planen skal revideres. Spildevandsplanen er underordnet kommuneplanen. Den binder kommunen men ikke borgere og forsyning. Spildevandsplanen revideres, når kommunen finder behov for det. Kommunen skal sikre overensstemmelse til andre planer, herunder beredskabsplanen. Kommunens samlede Beredskabsplan Kommunen har en generel beredskabsplan, som dækker alle kommunens beredskabsopgaver. I planlægningsprocessen kan man finde ud af, hvordan indsatsplan for oversvømmelse skal indarbejdes i og spille sammen med kommunens generelle beredskabs plan. Efter beredskabslovens 25 skal kommunalbestyrelsen udar bejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Beskrivelser af tidligere hændelser Plan for Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskabet Relevant materiale fra evalueringer af tidligere hændelser og øvelser. Statistiske data fra redningsberedskabets indsatser. F.eks. Nationalt Risikobillede og Redegørelse vedrørende skybruddet i Storkøbenhavn lørdag den 2. juli 2011 (se links til sidst i publikationen). Her fastlægges redningsberedskabets serviceniveau, som vedtages af kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode.

10 Kortlægning af kritiske serviceydelser til borgerne Kortlægningen af kommunens kritiske ydelser adskiller sig fra værdikortlægningen i klimatilpasningsplanen. Fokus er i indsatsplanen på kommunens kritiske ydelser og på hvad kommunen ønsker altid at kunne levere til borgerne på trods af oversvømmelser. Ofte vil kommunens kritiske ydelser være oplistet i beredskabsplanen, men det bør overvejes, om der er specielle forhold, der gør sig gældende ved en oversvømmelse. Det kan dreje sig om alt fra at sikre madudbringning til byens ældre til at sikre el- og drikkevandsforsyningen i kommunen. Her kan også tænkes en tidsfaktor ind, altså hvad kan vi kun acceptere er ude af drift i få dage eller måske kun få timer. Nogle problemer vil være relativt lette at identificere, mens andre kræver at tidligere erfaringer fra akutte hændelser bringes i spil. Endnu andre kræver sammenligninger med andre kommuner med lignende problemer eller fælles problemer på tværs af kommunegrænser. 5.3 Identificering af problemer og afledte konsekvenser ved oversvømmelser Jo bedre kommunen kan konkretisere omfanget og intensiteten af mulig oversvømmelse jo lettere er det at forberede sig på den. Her er oversvømmelseskortene i klimatilpasningsplanen et godt udgangspunkt. I risikoområder vil det dog være relevant at komme et skridt længere ned i konkretiseringen af problemerne og de afledte konsekvenser ved oversvømmelser, og kommunen skal derfor inddrage erfaringer fra tidligere hændelser og spildevandsselskabernes konkrete viden om specifikke områder. Beredskabet fører ofte log med operationer under større hændelser. Her kan der være information at hente. 5.4 Sårbarhedsanalyse Sårbarhedsanalysen er en kombination af klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort, en konkretisering af problemerne og de afledte konsekvenser ved oversvømmelser identificeret på baggrund af konkrete hændelser og erfaringer, samt en identifikation af de kritiske ydelser og funktioner, som kommunen fortsat ønsker at kunne tilbyde sine borgere under oversvømmelser. 5.5 Politisk fastlæggelse af serviceniveauet Sårbarhedsanalysen giver et billede af, hvor udsatte de kritiske serviceydelser er, og det anbefales at lade kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for de udsatte serviceydelser. Det skal være et serviceniveau, som vil være acceptabelt under en oversvømmelse. Her kan være noget, som allerede er fastlagt af redningsberedskabet i planen for risikobaseret dimensionering. Kommunen har i spildevandsplanen fastlagt det kommunale serviceniveau i spildevandssystemet. I mange kommuner har man besluttet, at spildevandssystemet ved skel skal kunne håndtere en 10 årshændelse. Med udgangspunkt i værdikortlægningen i klimatilpasningsplanen beslutter kommunen en prioritering af deres klimatilpasningsinvesteringer. Det kommunale redningsberedskabs opgave er i loven fastlagt til at hjælpe mennesker i overhængende fare og være dimensioneret til at håndtere hverdagskriser. Det gør det centralt at forholde sig kommunalpolitisk til, hvilken service kommunen yder borger og virksomheder. Kan landmanden forvente hjælp fra redningsberedskabet i forbindelse med strømsvigt? Og kan borgerne forvente hjælp når deres kældre oversvømmes? Dette er ikke opgaver, som redningsberedskabet jf. lovgivningen er forpligtet til at løfte, hvorfor et løft af serviceniveauet vil have en kommunaløkonomisk konsekvens. Sådanne kommunalpolitiske diskussioner er helt centrale at have haft ikke mindst i forhold til den eksterne krisekommunikation under en oversvømmelse. Se figur 4 på modsatte side.

11 11 Figur 4 Alle bidrager til forebyggelse Forebyggelse består af flere dele: For at kunne opfylde serviceniveauet i spildevandssystemet skal der mange forskellige løsninger til. Nedenstående figur illustrerer, hvor de forskellige løsninger skal findes. Ikke afhjulpet jf. serviceniveau Serviceniveau ved oversvømmelse Beredskab Serviceniveau i spildevandssystemet Spildevandstekniske løsninger specificeret i klimatilpasningsplanen Løsninger i de enkelte fagforvaltninger Løsninger hos borgerne og virksomheder

12 12 6 Forebyggelse 7 Operativ kapacitet Fra forebyggelse til beredskabet tager over Forebyggelse er selvsagt ikke en del af indsatsplanen men en del af den planlægningsproces, der går forud for udarbejdelsen af planen. Sårbarhedsanalysen er vigtig, fordi den giver et nyt udgangspunkt for at vurdere hvilke muligheder, der er for at forebygge, og hvilke problemer og afledte konsekvenser ved oversvømmelser, der skal håndteres af beredskabet. Nogle oversvømmelser vil kunne forebygges med spildevandstekniske løsninger, det er de løsninger, der beskrives i klimatilpasningsplanen, mens andre skal forebygges i den ansvarlige fagforvaltning. I fagforvaltningerne kunne forebyggelsestiltag bestå i at sikre kommunens daginstitutioner mod, at der trænger spildevand op gennem kloaknettet eller at serverne i ældreplejen ikke er placeret i kælderen. Endelig vil nogle problemer skulle forebygges af borgerne og virksomhederne selv. Kommunen har her en kommunikationsopgave over for virksomheder og borgere med at gøre dem klart, hvad de kan forvente og dermed også, hvad de ikke kan forvente i situationer med oversvømmelser. Eksempelvis kan kommunen have besluttet som en del af deres serviceniveau for beredskabet, at landmanden selv må sørge for en nødstrømsgenerator, og at boligejeren selv skal sætte en spildevandslås i kloakken. Formålet med at overveje forebyggelsestiltag inden kommunen laver sin indsatsplan er således at få afklaret hvem, der tager hvilke tiltag. Når det er fastlagt, hvordan kommunen vil forebygge, og det er fastlagt hvilke services, kommunen yder sine borgere og virksomheder i forbindelse med oversvømmelser, er det klart, hvori den samlede opgave for beredskabet består. Herefter kan kommunen begynde at interessere sig for at opbygge organisationen, så den kan afhjælpe konsekvenser af oversvømmelser. Det vil vi se nærmere på i de kommende afsnit, hvor vi ser på den operationelle kapacitet, uddannelser, øvelser og på hvordan man forbereder en god krisestyring. Når der så på trods af forebyggende tiltag alligevel kommer en oversvømmelse, der sætter de kritiske ydelser under pres, skal den operative kapacitet være på plads. Det handler om, hvilke ressourcer kommunen kan trække på i tilfælde af en oversvømmelse. Det anbefales i denne fase, at kommunen udarbejder lister over nøglemedarbejdere fra de forskellige sektorområder og andre kritiske ressourcer, som f.eks. eget materiel, spildevandsforsyningen, den nærmeste af Beredskabstyrelsens centre, det lokale hjemmeværnsdistrikt og eventuelt private virksomheder, som står stand by med materiel. Kommunens eget beredskab er dimensioneret til at håndtere hverdagshændelser. Kommunen skal således også forholde sig til, hvor det er muligt at indhente beredskabsmæssig bistand i tilfælde af en større oversvømmelse. Netop i forbindelse med oversvømmelser er det værd at bemærke, at det ofte ikke som i andre kriser vil være muligt at låne af naboen, idet denne ofte også vil være ramt af oversvømmelse.

13 13 8 Uddannelse og øvelser Det er vigtigt løbende at uddanne alle parter, der har en rolle i håndteringen af ekstraordinære hændelser og løbende at udføre procedureøvelser. Formålet er blandt andet at afprøve og udvikle kommunens medarbejdere fra alle kommunens forvaltninger, planer og procedurer, materiel og teknologi, samt samarbejdsrelationer.

14 14

15 15 9 Viden Indsatsplanen skal indeholde et afsnit om, hvad praksis er for evalueringer efter større hændelser. Målet er at få erfaringerne fra indsatserne overført til både beredskabets organisering, klimatilpasningsplaner og indsatsplaner for oversvømmelse, så der løbende sker forbedringstiltag og justeringer. For at sikre en god erfaringsopsamling er dokumentation af hændelsen helt afgørende, men man skal nøje vurdere, hvad der er vigtigt at dokumentere og hvad der allerede dokumenteres. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det kommunale beredskab har en evalueringskultur, og at de er vant til at føre log og dokumentere hændelser. Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt, at blive enige om en procedure for opsamling af viden. Erfaringer med konkrete oversvømmelser kan bruges fremadrettet i indsatser for forebyggelse af oversvømmelser. For at sikre en god erfaringsopsamling fra oversvømmelser anbefales kommunerne at: Udpege dedikerede observatører med videokamera under både krise og øvelse Etablere en fast møderutine og løbende dialog om forbedring af kommunens evne til at håndtere ekstraordinære hændelser At indsatsplanen for oversvømmelse gennemgås i foråret for relevante parter inden skybrudssæsonen, så alle er klar på deres ansvar. Her er det vigtigt, at sikre at planen er blevet opdateret efter nye hændelser og erfaringerne herfra

16 16 10 Indhold i en indsatsplan for oversvømmelser Når oversvømmelsen er opstået, overdrages den tværgående ledelse og prioritering til krisestaben. De arbejder for at sikre samfundets vitale funktioner og bringe kommunen tilbage til normal tilstand. Sektoransvaret ligger fortsat hos den faglige ledelse under hændelse. Nedenfor er der givet en anbefaling til, hvordan en indsatsplan for oversvømmelser kan bygges op og hvilke elementer, det er vigtige at overveje, når planen udarbejdes. Strukturen følger krisestyringens kerneopgaver, jf. vejledningen om helhedsorienteret beredskabsplanlægning (se henvisning på næstsidste side i publikationen). 1. Formål, opgaver og ansvar Formål med planen Generel beskrivelse af hvilke opgaver der skal håndteres ved oversvømmelser Ansvars- og opgavefordeling, herunder ledelse af staben under indsatsen Organisering af krisestaben ved oversvømmelser, dvs. hvem indgår i staben, fx fagforvaltninger, forsyningsvirksomheder m.fl. Planens gyldighedsområde Ajourføring og afprøvning af planen

17 17 2. Aktivering og drift Modtagelse og viderefordeling af varsler og alarmer ved oversvømmelse Aktiveringsniveau/beslutning om at aktivere staben Aktivering og/eller kontakt til andre relevante aktører, fx nabokommuner, politi, lokale beredskabsstabe, statslige vejmyndigheder, elselskaber m.fl. 4. Koordinering af handlinger og ressourcer Særlige forhold vedr. bemyndigelse, fx vedrørende økonomi Procedurer ved behov for støtte fra fx nabokommuner og Beredskabsstyrelsen. Procedurer for koordinering med eksterne parter, fx nabokommuner, politi og lokale beredskabsstabe. 3. Informationshåndtering Procedurer vedr. indhentning af information fra fx Forsyningsvirksomheder Fagforvaltninger og institutioner Medier Borgere Situationsbillede vedr. oversvømmelser Hvilke områder er ramt/truede (husk GIS) Hvilke af kommunens kritiske ydelser der er ramt/ truede Prognoser for de næste døgn/12-24 timer hvordan kan situationen udvikle sig Iværksatte tiltag for at begrænse/afhjælpe Overblik over disponerede og endnu ikke anvendte ressourcer 5. Krisekommunikation Råd og vejledning til borgere, institutioner og virksomheder i situationen Tidlig varsling borgere, institutioner og virksomheder forud for hændelsen Orientering om iværksatte tiltag både internt i kommunen og eksternt. 6. Operativ indsats Forberedte operative tiltag, fx planlagte tiltag i forbindelse med åbning eller lukning af sluser, udlægninger af mobile dæmninger og planlagt oversvømmelse af arealer

18 18 Inspiration til opstart af processen Hvem skal deltage i udarbejdelsen af en indsatsplan? Et naturligt afsæt for initiativet er den tværfaglige arbejdsgruppe, der udarbejder klimatilpasningsplanen. Andre relevante parter, som måske ikke har deltaget i arbejdet med klimatilpasningsplanen, er: Det kommunale redningsberedskab Spildevandsselskabet (evt. flere) Nabokommuner Kommunens sektorforvaltninger, herunder miljø, plan, driftsafdeling med ansvar for veje, parker m.m., ældre, børn og unge m.fl. Privat beredskab, f.eks. digelaug og sluselaug Hvad skal vi tale om på første møde? Mødet skal skabe det første overblik over, hvad der sker i dag og hvordan man kan gøre fremover. Det er vigtigt at skabe en fælles forståelse for problemstillingerne og målsætningerne og dermed skabe et fælles udgangspunkt. Ideen er at tænke flest mulige fagligheder ind i processen så tidligt som muligt. Så inddrages alle perspektiver, der er relevant at tænke ind fra starten. Hvordan skal vi tale om det? Det er en god ide med en fælles brainstorm med udgangspunkt i nogle af flg. elementer: Afgrænsning. Er der enighed om, at indsatsplanen kun handler om oversvømmelser? Ansvarsfordeling. Hvem gør hvad i dag i oversvømmelser? Fokus på før/ under/ efter oversvømmelser. Forbedringsmuligheder. Hvordan kan man fremover forbedre håndtering af oversvømmelser? Lav postere med før/ under/ efter oversvømmelser. Risikoidentifikation. Hvad er der af vigtige og særlige risikomomenter, der skal tages hensyn til? Tag evt. udgangspunkt i beredskabsstyrelsens ROS-model (se link under Find mere viden ). Kommunikation. Opsæt postere med før/under/efter. Indsæt aktører og indtegn kommunikationsflow. Hvem skal høres/inddrages i det videre arbejde? Hvad gør man andre steder? Vær opmærksom på: Det er vigtigt at finde frem til robuste fornuftige løsninger, men spørgsmålet om økonomi kan være en barriere for diskussionerne undervejs. Drøftelser om hvem og hvordan tiltagene finansieres, kan med fordel behandles efter identifikation af risici og efter mulige afhjælpende tiltag er katalogiseret/kortlagt. Den personlige relation i samarbejdet er vigtig, og det kan derfor være værdifuldt at bruge tid på at lære hinanden at kende. Det er vigtigt at stille de dumme spørgsmål. Det udfordrer og giver anledning til refleksion. Det er vigtigt med en forståelse for hinandens arbejdsprocesser. Det, der kan synes åbenlyst, er ikke altid ligetil for alle. Det er vigtigt med en forventningsafstemning, så det er tydeligt, hvad de enkelte skal og kan bidrage med i processen.

19 19 11 Find mere viden Naturstyrelsen Klimatilpasningsplan og klimalokalplaner Vejledning (2013) Download pdf her Kystdirektoratet Guidelines for klimatilpasning Håndbog for klimatilpasning i kystområdet (2012) Download pdf her Beredskabsstyrelsen Vejledning om helhedsorienteret beredskabsplanlægning (HOB-Vejledningen) Download pdf her Det nationale risikobillede Download pdf her Redegørelse vedrørende skybruddet i Storkøbenhavn lørdag den 2. juli 2011 Download pdf her

20 Har I planlagt, hvordan I vil sikre de borgernære ydelser I forbindelse med den næste oversvømmelse? En indsatsplan for oversvømmelse er et værktøj til at skabe kontrol over situationen, når oversvømmelsen rammer. Denne publikation beskriver samspillet mellem kommunens klimatilpasningsplan og beredskabsopgaven i forbindelse med en oversvømmelse. Formålet med publikationen er at give beredskabsfolk, klima- og vandforvaltere og andre relevante forvaltninger som fx børn, unge og ældre et kig ind i hinandens verden og dermed gøre det tydeligere hvori opgaven består. Pjecen er udarbejdet af KL Teknik og Miljø med økonomisk støtte Naturstyrelsen. Pjecen er blevet til i samarbejde med Gentofte, Gladsaxe, Randers og Aarhus kommuner, Beredskabsstyrelsen og Naturstyrelsen.

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Beredskabsplan for oversvømmelse i - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen Lone Mossin, Natur og Miljø Kontekst: Kontekst: Skybrud i Lystrup

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. cbk@brs.dk www.brs.dk 2 Indledning Formålet med Konsekvensanalyse er at give organisationer

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Guide til dilemmaøvelse

Guide til dilemmaøvelse Nuklear ulykke Guide til dilemmaøvelse 1 Guide til dilemmaøvelse Indledning En dilemmaøvelse har til formål at undersøge opgaver, roller og ansvar i forbindelse med håndteringen af ekstraordinære hændelser.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Principper for god beredskabsplanlægning

Principper for god beredskabsplanlægning Principper for god beredskabsplanlægning Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Programteori - krisestyring Effekt Mindske konsekvenser Normalisere situationen Proces Krisestyring

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Borgermøde 4. februar 2015. Forslag til risikostyringsplan for stormflod 2015-2021

Borgermøde 4. februar 2015. Forslag til risikostyringsplan for stormflod 2015-2021 Forslag til risikostyringsplan for stormflod 2015-2021 Velkomst Risikostyringsplanens overordnede perspektiv Forslaget til Greves risikostyringsplan 2015 2021 Risikoen og konsekvenser ved stormflod i Greve

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter Vejledning Revideret 2008 Formål og udbytte af ROS60 ROS 60 er en gruppeøvelse, som enkelt og hurtigt introducerer de centrale begreber i

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskab i en uforudsigelig verden

Beredskab i en uforudsigelig verden Beredskab i en uforudsigelig verden Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsplaner Evalueringer Planlægningsgrundlag Ledelse

Læs mere