Sager af særlig interesse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager af særlig interesse"

Transkript

1 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9 mm farvemærkningsgevær i retning af en konstabel, der ikke var iført sikkerhedsudstyr. Konstablen blev ved farvepatronens anslag mod en husmur oversprøjtet med farvestof. Auditøren ikendte arbitrært overkonstablen en bøde på kr. Det blev herved tillagt vægt, at der forelå grov tilsidesættelse af militære pligter indeholdende et vist faremoment. Sag nr. 2 3 sergenter var i en militær lastbil kørt over provinsgrænsen mellem Kosovo og Serbien, hvor de blev kontaktet af serbisk politi. Auditøren pålagde de pågældende bøde på kr. Sag nr. 3 En officer havde som næstkommanderende ved et hjemmeværnsdistrikt undladt at opfylde sit ledelsesansvar i forbindelse med en sprængning, der blev foretaget af et frivilligt hjemmeværnsmedlem. Officeren havde således ikke inddraget distriktschefen i afgørelsen og undlod, i strid med reglerne, at indhente godkendelse af en midlertidig sprængningsplads ved Hjemmeværnskommandoen samt at lade udfærdige en instruks for sprængningspladsens brug til forelæggelse for Hjemmeværnskommandoen, således at Hjemmeværnskommandoen ikke fik mulighed for at forbyde eller ændre grundlaget for sprængningen. Sprængningen medførte betydelig skade på et mørtelværk. Auditøren ikendte arbitrært den pågældende en bøde på kr. Sag nr. 4 En værnepligtig menig havde ikke overholdt gældende sikkerhedsbestemmelser, idet han ikke forinden en skarpskydningsøvelse kontrollerede sit lette maskingevær og derved ikke sikrede sig, at løsskydningsrekylforstærkeren, der kort forinden blev benyttet ved skydning med løs ammunition, var afmonteret, hvorved der opstod en funktionsfejl med ødelæggelse af løsskydningsrekylforstærkeren og pibe til følge. Auditøren fandt det rigtigst, at den værnepligtige menige i stedet for straf ikendtes et passende disciplinarmiddel (fx belæring), jf. militær retsplejelovs 37, stk. 2. Herudover havde en sergent som sikkerhedsbefalingsmand og en

2 løjtnant som skydeleder under øvelsen undladt henholdsvis at kontrollere våbenet og føre tilsyn med den del af sikkerhedsforholdene. Henset til deres vigtige funktioner ved skydeøvelsen ikendte auditøren sergenten og løjtnanten en arbitrær straf af irettesættelse. Sag nr. 5 En sergent havde under en øvelse i civilt terræn affyret en hvidlysraket M/98, selvom det i fredstid er forbudt at anvende håndholdte lysraketter uden for skydeterræn. Desuden var skuddet affyret så tæt mod en militær helikopter, at det var til gene for piloten. For denne forseelse pålagde auditøren den pågældende en bøde på kr. Ved bødefastsættelsen blev der i formildende retning taget hensyn til, at den pågældende angiveligt ikke havde været tilstrækkeligt instrueret om sikkerhedsbestemmelserne for anvendelsen af raketten. Militære straffelovs 15 (grov kaserneuorden) Sag nr. 6 Nogle værnepligtige menige på en kaserne havde indfundet sig på en stue, hvor de i forening fastholdt en værnepligtig menig til en seng, mens han blev overhældt med shampoo. Efterfølgende iførte en anden værnepligtig menig og en af de pågældende sig gasmasker, hvorefter de indfandt sig på samme stue, hvor de optrådte truende og voldeligt over for forurettede. Auditøren ikendte arbitrært de pågældende bøder på henholdsvis, kr., kr. og kr. Ved bødefastsættelsen lagde auditøren vægt på, dels at forholdet var udført af flere i forening, dels at der alene var tale om ubetydelige/begrænsede følger af den udøvede vold. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og færdselslovens 26 (vigepligt) Sag nr. 7 En overkonstabel og en værnepligtig sergent havde som henholdsvis fører og passager, uden tilladelse, kørt privat kørsel i en militær personbil (buslet). Overkonstablen havde tillige, under den nævnte kørsel, ved et venstresving kørt frem uden at udvise den nødvendige agtpågivenhed, således at en modkørende personbil kørte ind i den militære personbil med mindre materiel skade til følge. Auditøren ikendte arbitrært overkonstablen en bøde på kr. og den værnepligtige sergent en bøde på kr. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og militær straffelovs 27, stk. 2 (forstyrrelse af den offentlige orden) Sag nr. 8 En kaptajn havde drukket alkohol i messen på et tjenestested i Bosnien-Herzegovina og herefter vist sig synlig beruset i uniform i forhallen til en militær klub, hvor han forstyrrede den of-

3 fentlige orden ved højrøstet og voldelig optræden. Den pågældende blev af auditøren arbitrært ikendt en bøde på kr. Ved straffastsættelsen anså auditøren det som en skærpende omstændighed, at kaptajnen tidligere arbitrært var ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse), 16, stk. 1 (ulydighed) og 27 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 9 To konstabler blev ved byretten straffet med henholdsvis 6 dagbøder á 250 kr. og en irettesættelse for om aftenen i en lejr i Kosovo at have undladt at efterkomme en lovlig ordre om at gå i seng (dvs. begive sig til sit kvarter). Den ene konstabel havde endvidere indtaget mere spiritus end tilladt og vist sig synligt beruset. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og lov om euforiserende stoffer Sag nr. 10 En værnepligtig menig, der var om bord på et skoleskib, var i besiddelse af 23,2 gram amfetamin fordelt i 9 små plastposer, der lå i et aflåst skab i personens lukaf. Han havde mod vederlag overdraget 0,9 gram amfetamin til en anden værnepligtig menig. Byretten idømte den pågældende betinget fængsel i 40 dage med en prøvetid på 1 år samt en tillægsbøde på kr. Retten lagde vægt på mængden af stof, og på at der var tale om besiddelse med henblik på videreoverdragelse. Endvidere blev det tillagt vægt, at han havde stoffet i sin besiddelse under tjeneste på skoleskibet. Militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 11 En flyverkonstabel havde sovet under en vagt i en tårnpost i missilopbevaringsområdet på flybasen i Kirgisistan. Den pågældende blev af auditøren ikendt en bøde på kr. Auditøren lagde i skærpende retning vægt på missionens karakter, herunder at tårnposten var en vital del af overvågningen i området. Omvendt fandt auditøren ikke tilstrækkelig anledning til at indbringe sagen for domstolene med påstand om frihedsstraf, idet der ikke var tale om den særlige adgangskontrol, og idet tårnposten indgik i et større overvågnings/vagtberedskab og således ikke udgjorde den eneste vagt/overvågning samt endelig det oplyste om flyverkonstablens tjenesteforhold.

4 Sag nr. 12 En værnepligtig sergent havde på kasernen, hvor han gjorde vagttjeneste som tilsynsførende befalingsmand, forladt kompagniområdet i mere end den tilladte halve time og uden at melde fraværet til andre vagter. Auditøren ikendte arbitrært den pågældende en bøde på kr. Ved bødens fastsættelse lagde auditøren vægt på, at der var tale om en alvorlig vagtforseelse. Militær straffelovs 27, stk. 2 (synlig beruselse i uniform) Sag nr. 13 En officer havde under tjeneste i udlandet, vist sig synlig beruset i uniform. Auditøren ikendte arbitrært den pågældende en bøde på kr. Som skærpende moment blev der lagt vægt på, at officeren i sin kritisable tilstand havde generet allierede soldater. Straffeloven Straffelovens 241 (uagtsomt manddrab) og færdselslovens 26 (ubetinget vigepligt) Sag nr. 14 En konstabel havde under kørsel i en militær personbil undladt at overholde sin ubetingede vigepligt. Dette resulterede i et sammenstød med en personbil, hvorved en kvindelig passager pådrog sig så alvorlige kvæstelser, at hun umiddelbart efter afgik ved døden. I byretten blev den pågældende straffet med 20 dagbøder á 200 kr. samt betinget frakendt førerretten i 3 år ved at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Straffelovens 244 (vold), militær straffelovs 16 (ulydighed) samt militær straffelovs 20 (respektstridig optræden) Sag nr. 15 En værnepligtig menig havde på en kaserne, da en sergent beordrede ham til at bistå med optælling af materiel, svaret med forskellige ukvemsord og at han var pisseligeglad med sergentens striber samt tilføjede Fuck dig, hvorefter han spyttede sergenten direkte i ansigtet. På ordre fra en anden sergent nægtede den pågældende herefter at stille foran kommandokontoret. Da en premierløjtnant og en løjtnant ville følge den pågældende i arresten, kaldte han dem for svanse. Nogle dage senere gentog den pågældende overfor samme løjtnant, at han var en svans, ligesom han truende udtalte, at han ville smadre eller banke ham. Byretten idømte den pågældende betinget fængsel i 20 dage med en prøvetid på 2 år samt en tillægsbøde på kr.

5 Straffelovens 266 (trusler på livet) Sag nr. 16 En værnepligtig menig havde under en skydeøvelse i skydeterrænet i Borris til en anden værnepligtig menig fremkaldt alvorlig frygt for dennes liv, ved med et skarpladt gevær i hånden at have sagt jeg skyder dig din luder og jeg skyder dig. Den pågældende blev af auditøren arbitrært ikendt en bøde på kr. Auditøren lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at de pågældende trusler blev fremsat under et skænderi med gensidig udveksling af skældsord/ukvemsord, samt at den menige efter de afgivne forklaringer ikke havde truet med geværet. Sag nr. 17 En marineoverkonstabel på et militært fartøj havde i spirituspåvirket tilstand overfor en 16 årig praktikant, lagt sin arm hen over dennes skulder og presset hende ind mod skottet, mens han med sin højre hånd truende holdt en udfoldet lommekniv op mod hendes hals i en afstand af cm. Efter sekunder trak den pågældende armene til sig og sagde Gjorde jeg virkelig det, hvorefter han forlod stedet. Byretten idømte den pågældende en betinget dom uden straffastsættelse med en prøvetid på 1 år bl.a. på vilkår af udførelse af samfundstjeneste i 30 timer. Retten lagde vægt på marineoverkonstablens gode personlige forhold, samt at parterne havde drukket alkohol i hinandens selskab. Straffelovens 276 (tyveri), våbenloven og fyrværkeriloven Sag nr. 18 Fra en kaserne stjal en overkonstabel 87 stk. militære kanonslag ( blå lyn ) samt 20 observationsrøgbomber, som han efterfølgende overdrog til en 14-årig dreng. På hans bopæl fandt man herudover en tveægget kniv, en dolk med en klingelængde på 17 cm samt 50 stk. kanonslag. Ved byretten blev den pågældende idømt betinget fængsel i 30 dage med en prøvetid på 2 år samt en tillægsbøde på kr. Retten lagde vægt på den pågældendes gode personlige forhold, samt at han var ustraffet.

6 Særlige sager afgjort ved tiltalefrafald, eller hvor sanktionerne er ophævet efter militær retsplejelovs 36 I henhold til retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. den militære retsplejelovs 1 og 8 er auditørerne tillagt kompetence til at frafalde påtale ved visse overtrædelser af militær straffelov, når påtale ikke kan anses for påkrævet af militære hensyn. I medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1, kan en militær foresat eller auditøren helt eller delvist ophæve eller eftergive en straf, når denne skønnes ufortjent, for streng eller i øvrigt urimelig. Er straffen ulovlig ophæves den. Sag nr. 19 En værnepligtig menig havde været ulovligt fraværende 27 dage fra sit militære tjenestested. Imidlertid havde en bedømmelseskommission efterfølgende erklæret den pågældende for tiden uegnet til militærtjeneste pga. betændelse i skinnebenet. Det lagdes til grund, at sygdommen også var til stede under fraværet. På den baggrund fandt auditøren det rigtigst at frafalde tiltale i medfør af retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7. Sag nr. 20 En værnepligtig menig var sigtet for ulydighed og respektstridig opførsel efter militær straffelovs 16 og 20, idet den pågældende på øvelsesterrænet havde undladt at efterkomme en foresats ordre i forbindelse med sikring af indgangen til kommandostationen samt ved samtidig at have udvist respektstridig opførsel overfor en foranstående. Sigtede blev efterfølgende af en bedømmelseskommission, på grund af både fysiske og psykiske problemer, erklæret for varigt uegnet til værnepligtstjeneste og som følge heraf hjemsendt. På den baggrund meddelte auditøren den pågældende tiltalefrafald i medfør af retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7. Sag nr. 21 En overkonstabel ønskede rettergangschefens ikendelse af en bøde på kr. for en hastighedsforseelse i Kosovo indbragt for retten. Auditøren ophævede bøden i medfør af militær retsplejelovs 36, idet rettens afgørelse først kunne forventes at foreligge længe efter ikendelsen, og idet sagen havde trukket ud af grunde, som ikke kunne tilregnes strafikendte.

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde

Læs mere

Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret.

Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret. Forord Årsberetningen for 2005 bliver den sidste baseret på det strafferetlige lovgrundlag fra 1973. Med virkning fra 1. januar 2006 tog forsvaret hul på et helt nyt lovkompleks, hvor der blandt andet

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv.

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. - 3 - Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. Indledning... 12 KAPITEL

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste Årsberetning 2014 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelig del 1. Loven finder

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere