Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)"

Transkript

1 Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el - autorisation ved alle skoler under Søfartsstyrelsen. 2. Anvendelse og omfang: Eksamensopgaver fremstillet efter denne procedure anvendes som el - autorisationsprøve i maskinmesteruddannelsen/skibsofficersuddannelsen. 3. Definitioner: 3.1. Opgaveudvalget er bestående af flere repræsentanter fra 2 involverede skoler, den ansvarlige skole og den medansvarlige skole. Udvalget er et arbejdsudvalg under Arbejdsgruppen vedrørende elektronik og elektroteknik i Søfartsuddannelserne og forestår det praktiske arbejde ved udarbejdelser af opgaverne Den ansvarlige skole er den skole, der jf. punkt 5.3 har ansvaret for udarbejdelse af den aktuelle opgave. Den ansvarlige skole vælger selv en medarbejder der er ansvarlig for udarbejdelsen af opgaven Den medansvarlige skole er den skole, der jf. punkt 5.3 er medansvarlig for udarbejdelse af den aktuelle opgave. Den medansvarlige skole vælger selv en medarbejder der er kontrollant, hvis ansvar er at gennemregne og kontrollere opgaven.

2 3.4. Censor er en person udpeget af sikkerhedsstyrelsen, eller hvis sikkerhedsstyrelsen ikke ønsker at stille med censor, udpeget af den eksamensansvarlige for den enkelte skole Prøven benævnes: El-Autorisationsprøven, for de maritime uddannelser. Prøven omhandler det stof, der er relevant i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens udstedelse af autorisationer og kan derudover indeholde andre tilgrænsende emner af relevans for de maritime professioner. 4. Grundlag, referencer og bilag: 4.1. Seneste udgave af bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser Bekendtgørelse om maskinmesteruddannelsen, BEK nr af 22/12/ Bilag fælles målsætning for viden, færdigheder og kompetencer i relation til Elautorisationsprøven. 5. Fremgangsmåde: 5.1. Inspektørernes kontaktgruppe udarbejder en fælles eksamenskalender gældende for el-autorisationsprøven, der hele tiden dækker de 3 førstkommende semestre Den enkelte skole udpeger hver sine repræsentanter i Opgaveudvalget. Udvalgets medlemmer er normalt undervisere, der har undervisningserfaring i emnet elektriske forsyningsanlæg og installationer mv Nedenstående skoler er repræsenteret i Opgaveudvalget: - AAMS, Århus - MARTEC, Frederikshavn - FMS, Fredericia - SIMAC, Svendborg

3 - KME, København - Færøerne 5.4. Rækkefølgen under punkt 5.3. angiver den rækkefølge, hvori den enkelte skole er Ansvarlig skole. Opgavefremstillingen foregår i følgende turnus, gældende for den fælles ordinære prøve såvel som den fælles reeksamen. Den ansvarlige skole har ansvaret for opgaven til den ordinære prøve samt kontrollant for opgaven til reeksamen. Den medansvarlige skole har ansvaret for opgaven til reeksamen og er kontrollant for opgaven til den ordinære prøve. Den medansvarlige skole bliver ansvarlig skole ved næste eksamenstermin og den næste skole i turnus bliver medansvarlig skole. Ved eksamenstermin juni 2010 er AAMS ansvarlig skole og MARTEC medansvarlig. Ved eksamenstermin december 2010 er MARTEC ansvarlig og FMS medansvarlig. Se nedenstående plan. Fremstiller ordinær prøve Kontrollant på ordinær prøve Fremstiller prøve til reeksamen Kontrollant på prøve til reeksamen Juni 2010 AAMS MARTEC August 2010 MARTEC AAMS December 2010 MARTEC FMS Januar 2011 FMS MARTEC Juni 2011 FMS SIMAC August 2011 SIMAC FMS December 2011 SIMAC KME Januar 2012 KME SIMAC Juni 2012 KME Færøerne August 2012 Færøerne KME December 2012 Færøerne AAMS Januar 2013 AAMS Færøerne Juni 2013 AAMS MARTEC 5.5. Opgaven udarbejdes i henhold til en fælles målsætning for den del af uddannelsen, der har relevans for prøven, som det fremgår af bilaget til denne procedure. Opgaven skal have hovedvægt på forsynings- og installationsteknik i henhold til

4 4.2. Der skal tilstræbes en vægtning med ca. 25 % til forsyningsteknik og ca. 75 % til installationsteknik. De enkelte hovedopgaver skal kunne løses uafhængig af hinanden. Opgaven skal være rimeligt forskellig fra tidligere opgaver og give mulighed for differentieret bedømmelse. Op til 5 % af opgaven må være ikke tidligere emner. Komplekse spørgsmål skal opdeles i passende underspørgsmål og der skal være passende flow i opgaven Enkeltopgaverne skal tildeles en vejledende vægtning. Opgaven skal indeholde oplysninger om: prøvens varighed tilladte hjælpemidler bilag og nødvendige diagrammer o.l. der skal udleveres sammen med opgaven vejledende vægtning af enkeltopgaver 5.6. Alle der er inddraget i fremstilling af opgaven skal behandle disse og evt. tilhørende løsningsforslag fortroligt, således at opgaven kun kommer til kendskab for Opgaveudvalget, underviserne i den aktuelle eksamenstermin og censor Den ansvarlige medarbejder for el-autorisations prøven koordinerer arbejdet ved udarbejdelsen af den aktuelle opgave og sikre der udarbejdes skriftlig dokumentation af fremstillingsprocessen. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1) Et gennemarbejdet opgaveudkast fremsendes af den ansvarlige til en medansvarlig (kontrollant) på den i punkt 5.3 nævnte skole. Kontrollanten skal kontrollere at prøven kan løses gennem de metoder som de enkelte skoler anvender, har passende sværhedsgrad og passende længde, at prøven er skrevet i et let forståeligt sprog og anvender korrekte terminologier. Opgaveudkastet rette til og klargøres til forslag til eksamensopgave

5 2) Et forlag til eksamensopgave fremsendes til høring på skolerne, senest 60 dage før eksamensdatoen. Der vedlægges løsningsforslag efter IEC regler eller danske forenklede regler. Note: da begge metoder anvendes skal opgaven kunne løses efter begge metoder. 3) Skolerne udarbejder lokalt et løsningsforslag og kontrollerer at prøven har nødvendige kvaliteter. Nødvendige korrektioner meddeles til den ansvarlige sammen med nødvendig dokumentation til brug for korrektionen, inden for 14 dage fra udstedelsesdatoen. Afgørelsen af korrektionen afgøres af den ansvarlige og kontrollanten. 4) Den ansvarlige og opgaveudvalget fremstiller nu det endelige udkast til eksamensopgave med tilhørende løsningsforslag som sendes til udtalelse ved sikkerhedsstyrelsen senest 30 dage før eksamensdagen. Sikkerhedsstyrelsen gives en frist på 10 arbejdsdage for kommentarer. 5) Den endelige eksamensopgave med løsningsforslag sendes til skolerne senest 14 dage før eksamensdagen Den enkelte skole kan forsyne opgaven med egen forside Den enkelte skole kan frit vælge om den vil tillade de studerende at benyttet PC ved løsning af opgaven printebesvarelsen I tilfælde af fejl i opgaven, der opdages i løbet af prøven, følges skolens procedure herfor Honorar for deltagelse i Opgaveudvalget afregnes af den enkelte skole i henhold til lokale retningslinier. 6. Ansvar: 6.1. Inspektørgruppen har ansvar for at ændringer i denne procedure meddeles på alle skoler, der afholder denne prøve samt 5.1 og 5.5.

6 6.2. Arbejdsgruppen vedrørende elektronik og elektroteknik i Søfartsuddannelserne har ansvar for Den Ansvarlige skole har ansvar for 5.7, 5.9, 5.10, Opgaveudvalget har ansvar for 5.3 og Den ansvarlige har ansvaret for 5.6 og 5.8

7 BILAG Nedenstående mål er udarbejdet af El-erfagruppen for de maritime uddannelser. (arbejdet afsluttet forår 2010) Målene er relevante for den fælles skriftlige autorisationsprøve og problemstillinger, som er egnet til at vurdere i hvilken grad, de studerende har nået disse mål kan indgå i prøven. Til orientering er målene med sort, mål, som ikke indgår i autorisationsprøven, men som er en del af det samlede fagemne el-autorisation i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. fagemnet udgør ialt 20 ECTS. Målene er formuleret i kategorierne, kompetencer, viden og færdigheder og er dermed i overensstemmelse med den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Der er anvendt SOLO-taksonomi til beskrivelse af niveauet for det enkelte mål Niveau Betegnelse Beskrivelse Trin 4 Udvidet Abstrakt Evne til omskrivning og perspektivering. Den studerende generaliserer strukturen til et nyt emne/område Trin 3 Relationel Beherskelse af overgribende sammenhænge. Den studerende demonstrerer en konsistent forståelse af feltet ved at integrere flere relevante aspekter til en helhed. Trin 2 Flersidigt struktureret Den studerende er opmærksom på flere rigtige og relevante aspekter som behandles rigtigt, men integrerer dem ikke (SDU) Trin 1 Ensidigt struktureret Beherskelse af enkeltdele, Den studerende fokuserer på ét aspekt af opgaven som behandles korrekt (SDU) I. Forsyningsanlæg til og med 60 kv Kompetencer: Hvor andet ikke er angivet er taksonomier på SOLO trin 3 Den studerende skal kunne analysere en casestruktureret problemstilling baseret på opstillede brugerkrav og på baggrund af denne analyse kunne udarbejde et prospekt og kredsskema for et anlæg, der kan tilgodese de ønskede sikkerheds-, funktions- og ydelseskrav, kunne forberede, gennemføre og afrapportere resultatet af en selvstændig projektering og dimensioneringen af el-distributionsanlæg efter gældende stærkstrøms bekendtgørelser og standarder, Viden: Hvor andet ikke er angivet er taksonomier på SOLO trin 2 Den studerende skal have viden om opbygning og vedligeholdelse af elektriske produktionsanlæg, transmissionsanlæg og høj- og lavspændings distributionsanlæg og kunne reflektere over de anvendte modeller og teorier der anvendes i at opfylde gældende krav, kunne reflektere over teori i praksis for områder som typer af kabel, typer af sikringer og typer af afbrydere, samt opstille mindste krav for valg af elektriske komponenter,

8 BILAG kunne dimensioner en installation efter SB afsnit 2, samt kunne reflektere over teori i praksis for kablers strømværdier efter oplægningsmetode samt korrigerende forhold ved temperaturen og om skærmen er sluttet jordingsanlægget i begge ender, kunne gennemføre bekendtgørelsesmæssige procedurer ved udførelse, afprøvning og idriftsættelse af anlægget, herunder reflektere over de metoder der kan anvendes i at undersøge om en installation udført korrekt. Færdigheder: Hvor andet ikke er angivet er taksonomier på SOLO trin 3 Den studerende skal kunne foretage valg af beskyttelsesudstyr til distributionstransformere. Ved effektafbrydere skal den studerende kunne beregne en brugbar indstilling af sekundære relæer ud fra oplysningen om driftsstrømme og kortslutningsniveauer, kunne dimensionere kabler i distributionsnettet ud specifikke krav til belastningsstrømme, tilladeligeligt tilnærmet spændingsfald og kablets kortslutningsholdbarhed, kunne foretage beregning til kontrol af om både beskyttelses- og driftsjordingsanlægget opfylder SB betingelser mht. kortslutningsholdbarhed og potentialestigning (Utp), kunne foretage en vurdering af om der er strøm-tid sselektivitet mellem beskyttelsesudstyr i distributionsnet, samt beskyttelsesudstyr placeret umiddelbart før og efter en distributions transformer, På SOLO trin 2 kunne indtegne kredsskemaer for spændingstransformere og strømtransformere til et målerfelt både på 10kV og 400V siden, kunne vælge den mindste distributionstransformer, som kan forsyne en given forbruger, ud fra oplysninger om belastninger, spændingsniveauer og koblingscifre, kunne beregne den samlede maksimale vedvarende belastningsstrøm ved paralleldrift af 2 vilkårlige transformere, kunne formidle hvordan installation er opbygget og data for det valgte el-materiel gennem plantegning og et kredsskema i en streg, kunne vurdere hvilke installationer som er omfattet af sekundære højspændingsinstallationer, kunne vurdere hvilke installationer som er omfattet af SB afsnit 2, kunne besvare spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 og 5 II. Faste elektriske installationer Kompetencer: Hvor andet ikke er angivet er taksonomier på SOLO trin 3

9 BILAG Den studerende skal kunne beherske at forberede, gennemføre og afrapportere resultatet af en selvstændig projektering og dimensioneringen af el distributionsanlæg efter gældende Stærkstrøms bekendtgørelser og standarder samt dokumentationen af el distributionsanlæg ved henvisninger til standarder og paragraffer, der er anvendt, kunne analysere en casestruktureret problemstilling baseret på opstillede brugerkrav og på baggrund af denne analyse kunne udarbejde et prospekt og kredsskema for et anlæg, der kan tilgodese de ønskede sikkerheds-, funktions- og ydelseskrav, kunne formidle mundtligt og skriftligt resultatet af laboratorieforsøg, med anvisning af hvorledes disse forsøg gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Viden: Hvor andet ikke er angivet er taksonomier på SOLO trin 3 Den studerende skal have viden om opbygning, vedligeholdelse og metoder til dimensionering af elektriske bygningsinstallationer samt viden om praksis, således at den studerende kan opnå det teoretiske grundlag, som kræves for at kunne erhverve autorisation som elinstallatør når kravene til praktik i henhold til Elinstallatørloven opfyldes, kunne reflektere over teori i praksis for områder som anvendte elektriske materiel som kabel typer, typer af sikringer og typer af afbrydere, samt opstille mindste krav og vælge elektriske komponenter ud fra disse krav, kunne anvende og dimensioner en installation ved anvendelse af SB afsnit 6 samt kunne reflektere over teori i praksis for kablers strømværdier efter oplægningsmetode samt korrigerende forhold ved temperaturen, samlet fremføring, jordens termiske modstand og bidrag fra den 3 harmoniske strøm. kunne med anvendelse at relevante myndighedskrav, leverandørkrav og fabrikantanvisninger skal den studerende kunne projektere det beskrevne anlæg, dimensionere og dokumentere opfyldelsen af relevante krav, samt reflektere over indstillinger af det valgte materiel og stillingtagen til sikkerhedsmæssige forhold som kortslutningsstrømme, spændingskvalitet og beskyttelse mod indirekte berøring, kunne gennemføre bekendtgørelsesmæssige procedurer ved udførelse, afprøvning og idriftsættelse af anlægget, herunder reflektere over de metoder der kan anvendes ved undersøgelse om en installation udført korrekt. Færdigheder: Hvor andet ikke er angivet er taksonomier på SOLO trin 3 Den studerende skal kunne kontrollere at beskyttelse mod indirekte berøring ved systemjording, TT, TN og IT er effektiv, kunne anvende normer, bekendtgørelser, SI enheder, symboler og referencebetegnelser, kunne afgrænse hvilke dele af installation som er omfattet af el-autorisationskravet, kunne dimensionere installationen til elektriske brugsgenstande, kunne ud fra fabrikantens oplysninger dimensionere installationer frem til forsyningsadskilleren på maskiner,

10 BILAG kunne dimensionere installationen til og de enkelte trin i fasekompenseringstavlen samt vælge nødvendigt antal fasekompenseringsbatterier ud fra givne oplysninger, kunne dimensionere kabler til og fra tavler, kunne dimensionere hovedudligningsforbindelser, beskyttelsesledere, udligningsforbindelser, jordledere samt jordelektrodens overgangsmodstand, kunne dimensionere installationer ved forekomst af 3. harmoniske strømme, ved symmetriske belastninger, Andre krav i relation til det at dimensionere kunne vælge adskiller ud fra impulsholdespændingen og kortslutningsholdbarhed, kunne vælge beskyttelsesudstyr til stikkontakter efter dens anvendelse og placering, kunne installere tavler i forhold til dens mærkning samt isætning af nyt materiel i forhold til tavlens mærkning, kunne beregne tilnærmet spændingsfald, kunne vælge målersektioner til lavspændingstavler jfr. Fælles Regulativet, kunne ved hjælp af fabrikantens vejledninger kontrollere om der er total selektivitet mellem beskyttelsesudstyr i installation, kunne formidle hvordan installation er opbygget og data for det valgte el-materiel gennem plantegning og et kredsskema i en streg, kunne besvare spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 8, samt meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen. III. Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner Ikke en del af el-aut. prøven IV. Lavspændingstavler Ikke en del af el-aut. prøven V. Belysningsanlæg Ikke en del af el- aut prøven

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere