Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland"

Transkript

1 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller bemærkninger til kommentarerne. Personale: side 6 og bilag 3 1. Kan der gives oplysninger om de enkelte medarbejderes anciennitet, alder, timenorm samt løn opdelt i løndele? - gerne i anonymiseret form og pr. station. Nej, men oplysninger herom vil tilgå vinderen af udbuddet. 2. Kan der gives oplysninger om samtlige overenskomster, lokalaftaler, kutymer og vagtordninger, som er gældende for de medarbejdere, som påtænkes virksomhedsoverdraget? Overenskomster Holdledere og deltidsansatte brandmænd er i organiseret i landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Medarbejderen i fleksjob er organiseret i Faglig Fælles Forbund. Lokalaftaler. På station Grenaa er to holdledere uddannet som indsatsledere og som benyttes som indsatslederafløsere nogle få gange om året. Når de fungerer som indsatledere får de vagt- og udkaldsbetaling som indsatsledere. På hver station er der udpeget en stationsleder der varetager den daglige drift af stationen. De aflønnes med stationstimer. Station Grenaa er undtaget af denne ordning, da her er fast mandskab. Kutymer Station Grenaa, Kolind og Fjellerup afvikler fælles nytårsparole. Station Allingåbro afvikler nytårsparolen alene. Station Ebeltoft og Knebel afvikler fælles nytårsparole. Markeringen af 10, 20 og 25 års ansættelse gøres forskelligt afhængig af den enkelte stations traditioner. Vagtordninger Se bilag Er der personalepolitikker eller tilsvarende, som indebærer rettigheder for de medarbejdere, som påtænkes virksomhedsoverdraget? I bekræftende fald ønskes nærmere oplysninger om disse. Nej

2 4. Kan der gives oplysninger om samtlige medarbejderes bopælsadresse? Nej. 5. Kan der gives oplysninger om samtlige medarbejderes uddannelsesmæssige status, grunduddannet, funktionsuddannet, holdleder uddannet, dato for uddannelsens gennemførelse? Alle har deres uddannelse ført ajour. Liste tilgår senere. 6. Kan det oplyses, hvilke arbejdsopgaver den pågældende fleksjob-medarbejder er begrænset i at udføre? Medarbejderen i fleksjob kan ikke klare langvarigt hårdt fysisk arbejde. Han fungerer dog som deltidsansat brandmand. 7. Hvad menes der med timelønnede brandmænd, timelønnede brandmænd tidsbegrænset, timelønnede afløsere samt holdleder timelønnet tidsbegrænset? Timelønnede brandmænd Er reservebrandmænd der er uddannet og deltager i vedligeholdelsesuddannelsen. Reservebrandmanden fungerer som afløsere indtil der kommer en plads i deltidsstyrken. Timelønnede brandmænd tidsbegrænset. Er nyligt aftrådte brandmænd der p.g.a. mangel på brandmænd, har indvilget i at afløse i ferier m.v. Aftalen er tidsbegrænset fordi de ikke deltager i vedligeholdelsesuddannelsen. 8. Hvor mange fuldtidsansatte indgår i ledelsen og driften af det afhjælpende beredskab ud over de i udbudsmaterialet nævnte personer? Der er 7 fuldtidsansatte i beredskabet. 1. administrationsmedarbejder, 1. viceberedskabsinspektør der er i forebyggende afdeling og er indsatsleder. 1. seniormedarbejder der er i forebyggende afdeling, 1. beredskabsinspektør der er stedfortræder, har ansvaret for uddannelsesafdelingen og er indsatsleder, 1 viceberedskabsinspektør der har ansvaret for driftsområdet og er indsatsleder, 1. fleksjob-medarbejder der hjælper på Brandskolen Moselund og i driftsafdelingen og 1. beredskabschef der udover de ledelsesmæssige opgaver er indsatsleder. Det er ikke muligt at adskille ledelsen og driften fra de øvrige opgaver, da der dagligt arbejdes på tværs af fag/afdelingsgrænser Spørgsmål 1-5 vedrører ikke de medarbejdere, som i dag er ansat i Falck Danmark A/S og er beskæftiget med brandslukning i Syddjurs kommune. Bod: bilag 9 (side 8) Det fremgår af udbudsmaterialets bilag 9, side 8, at der er bod på kr. hver gang afgangstiden ikke overholdes samt bod på kr. hver gang ankomsttiden ikke overholdes (dvs. i praksis

3 kr. pr. gang der rykkes ud for sent). Derudover er der bod på kr. for hvert konstateret misligholdelsesforhold. 9. Indregner kommunen omkostninger til bod i kontrolbuddet svarende til Beredskabsstyrelsens statistik over antal gange der rykkes ud for sent i de to kommuner? Kontrolbuddet bliver udarbejdet efter de retningslinjer der gælder herfor. Den interne opdeling betyder at de, der udarbejder kontrolbuddet, ikke har indflydelse på tildelingsbeslutningen, ligesom de ikke besvarer spørgsmål til udbuddet. Ordregiver kan derfor ikke svare på, i hvilket omfang eventuel bod bliver indregnet i tilbudssummen. 10. Det fremgår side 11, at Station Kolind assisteres i normal arbejdstid af Station Greena pga. mandskabsmangel. Kan Station Kolind derfor udelades af bodbestemmelserne? eller hvor mange afgange fra Station Kolind skal der afregnes bod? Nej, men se nedenfor under Kan det som alternativ accepteres, at der fastsættes et loft på det maksimale beløb, der kan udbetales i bod pr. år for alle stationer på kr , svarende til at Falck indregner denne omkostning i tilbuddet med tilbagebetaling til kommunen såfremt der ikke bliver afregnet årlig bod for det fulde beløb? Hvis Nej, kan det oplyses, at Falck indregner nedenstående omkostninger til bod i de to kommuner, baseret på den seneste statistik fra Beredskabsstyrelsen, Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit for antallet af udrykningerne i 2007 og Norddjurs: Antal udrykninger: 169 Procent afgangstid større end 5 min: 13 Bod = 0,13 x 169 x kr. = kr. Syddjurs: Antal udrykninger: 283 Procent afgangstid større end 5 min: 18 Bod = 0,18 x 283 x kr. = kr. Nej, det kan ikke accepteres at der fastsættes et loft. Supplerende kan det oplyses, at Beredskabskommissionen på sit møde den 6. august drøftede bods problematikken og der var enighed om, at sker der overtrædelser af beredskabslovens bestemmelser eller den indgåede kontrakts indhold, tages det op i den samarbejdsorganisation der er beskrevet i bilag 9 aftale om varetagelse af beredskabet i Norddjurs og Syddjurs Kommuner kapitel 7. Såfremt det ikke i dette forum, er muligt at finde en konstruktiv løsning på problemet, træder bodsreglerne i kraft. Vagtcentral og SINE: side Hvor mange eksisterende vagtcentraler er der tale om og på hvilke adresser Der er en IHM vagtcentraler på stationerne i Ebeltoft og Allingåbro På station Grenaa er der en IBS vagtcentral

4 13. Er det muligt at besigtige vagtcentralerne den 21. september? Ja det er det 14. Skal vagtcentralen være tilsluttet SINE fra 1. januar 2010? Ja det skal den såfremt det er muligt 15. Er det muligt at få udleveret fleetmap for sineradioer? Ja. Den er vedhæftet 16. Afholder kommunen udgiften for uddannelse af personale i forbindelse med overgang til SINE terminaler? Ja Terminaler 17. Hvor mange terminaler påtænker kommunen at indkøbe (for kalkulation af montage) - herunder fordeling af og type af mobilterminaler / håndterminaler, herunder ligeledes hvilket garniture påtænkes indkøbt? Liste er vedhæftet Terminalerne forventes monteret af Brand og Redning Djursland inden årsskiftet. 18. Ifald at kommunen ikke kan levere SINE terminaler til kontraktens start, hvorledes skal kommunikation så fald udmøntes? Den kan køre over det radionet beredskabet råder over i dag. 19. Er der i køretøjerne monteret mobiltelefoner, og i givet fald hvem afholder udgifter til dette? Der er monteret mobiltelefoner i automobilsprøjter og tanksprøjter. Udgifterne betales af Brand og Redning Djursland. 20. Hvor mange køretøjer skal der monteres SINE terminaler i? Se vedhæftet liste 21. Skal der monteres SINE terminaler på de 2 køretøjer på Anholt? Ja 22. Skal der monteres SINE-terminal i de 2 redningsbåde? Ja 23. Hvor mange indsatslederbiler skal der være pr. 1/1 2010?

5 Fire, men indsatsledervagten er ikke medtaget i udbuddet. 24. Er det udelukkende montering af kommunikationsradioer der ønskes, eller er der andre typer af kommunikationsudstyr såsom navigation, CarPc, statuspanel m.v.? Terminalerne forventes monteret inden overtagelsen såfremt det ikke er muligt sørger Brand og Redning Djursland for eftermonteringen. Øvrigt udstyr kan leverandøren montere efter eget ønske. 25. Tilbudsgiver kan tilbyde en økonomisk attraktiv pris på drift og service af terminaler givet antallet af stationer på Djursland (stordriftsfordele). Det er samtidig ønskeligt for tilbudsgiver at varetage drift og service af terminaler, da tilbudsgiver har arbejdsgiveransvaret og dermed er ansvarlig i forhold til sikkerhedsrisiko ved nedbrug af radiomateriel, dokumentation af afgangs- og udrykningstider, hurtig fremskaffelse af reserveradiomateriel mv. Kan det som alternativ accepteres, at tilbudsgiver drifter og servicerer radiomateriellet? Nej. Beskrivelse af bestående alarmering: side Hvor mange antennepositioner anvendes i dag? 7 styk 27. Er der problemer ved nuværende sendepositioner? Nej 28. Hvor mange grupper pr. station? Grenaa 5, Fjellerup 1, Kolind 2, Allingåbro 3, Ebeltoft 3 og Knebel Hvad er adresserne på antennepositioner? Kommer senere. 30. Er Kommunen tilfreds med radiodækningen til alarmering fra bestående antenner i dag? Ja 31. Findes der antennepositioner på kommunalt ejede positioner - som det er muligt at overtage? Grenaa, Knebel Hvis Ja: Er det muligt at besigtige nuværende antennepositioner den 21. september? Ja

6 32. Skal tilbudsgiver betale antenneleje for de eksisterende kommunalt ejede master? Ja, men der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en lejepris Alarmering af Brandmandskabet: side Hvorledes ønsker kommunen at mandskabet skal tilkaldes? Det skal ske efter bilag Skal der indkøbes digitale pagere, eller kan nuværende pagere anvendes og stilles de i givet fald til rådighed? Hvis Ja: Hvilke type pagere / alarmmodtagere er der tale om? Herunder hvilken frekvens og bådbredde har disse? Der skal indkøbes digitale pagere. Det er op til tilbudsgiver hvilken type der vælges. 35. Hvor mange i beredskabet skal udstyres med pager? Holdledere og brandmænd, men ikke Anholt 36. Skal eks. de frivillige udstyres med pagere? Nej 37. Skal tilbudsgiver varetage vedligeholdelsen af pagere? Indkøb og vedligeholdelse af pagere er tilbudsgivers ansvar. ABA-Brandalarmer: side Det fremgår, at Leverandøren kan ligeledes ikke opkræve gebyrer eller lignende hos virksomheder eller private, hvor ABA er installeret Er det korrekt forstået, at det betyder, at kommunen opkræver gebyret for udrykning til blind alarm, men at tilbudsgiver fortsat kan opkræve abonnement hos de virksomhederne, hvor tilbudsgiver overvåger ABA alarm (som tilbudsgiver gør i dag i Syddjurs Kommune)? I den kontrakt der skal løber over de næste år, skal alle ABA-kunder stilles lige. Det vil sige, at det er myndigheden der har kontakten til virksomhederne. 39. Hvis Ja til forrige spørgsmål: Kan tilbudsgiver fortsat indregne en abonnements-pris på kr ekskl. moms (2009 pris)? Hvis ikke, hvilken abonnementspris skal evt. anvendes som alternativ? 40. Hvor mange blinde alarmer har der været i 2008? Der svares senere. 41. Er det muligt at få en liste med ABA-alarmer delt op pr. vagtcentral som modtager alarmerne i dag indeholdende oplysninger om, hvem der er: - Primær Vagtcentral - Alternativ Vagtcentral

7 - Backup Vagtcentral på hver enkelt alarm? Grenaa har 58 anlæg. Primær er Grenaa, alternativ er Reko og backup er Grenaa. Ebeltoft har 17 anlæg. Primær Ebeltoft og alternativ er Reko. Allingåbro har 15 anlæg og reserve antenne på silo samt reservebase på stationen 42. Findes der ABA-alarmer, som ikke er på det offentlige Alarmnet? - f.eks. APL- Alarmer - dailup alarmer ect.? Nej 43. Er det kun brandalarmer som den nye vagtcentral skal håndtere(give tilbud på)? - eller er der andre alarmtyper f.eks.? Tekniske alarmer? Tyverialarmer? Personalarmer? Der er kun brandalarmer 44. Findes der brandstationer med 2. slukningstog (anden udrykning)? Station Grenaa har to slukningstog hvoraf det ene samtidig bruges som reservekøretøjer. Uddannelse 45. Hvilke uddannelser i specialmateriel har været gennemført de senere år og med hvilken varighed? Ebeltoft: vedligeholdelseudd. i båd 8 timer Grenaa: vedligeholdelseudd. i båd 4 timer Grenaa: Redning fra små lukkede rum 5 timer Grenaa: vedligeholdelse i lift 4 timer Alle stationer: faldsikring 4 timer Materiel: side Det er tilbudsgivers vurdering, at flere af de i bilag 5A-5G nævnte køretøjer er værdifastsat relativt højt. Er det muligt at få oplyst vogntype, årgang (mangler på enkelte køretøjer), antal kørte km samt oprindelig investeringssum for de pågældende køretøjer? Spørgsmålet har givet anledning til at gennemgå materialet en gang mere. Nyt bilag 5 er vedhæftet HSE skal udgå Tender Grenaa skal udgå 47. Det fremgår side 25, at fra 2014 må ingen udrykningskøretøjer være ældre end 10 år. Skal det forstås sådan, at i 2015, 2016 og 2017 er der heller ingen køretøjer, der må være ældre end 10 år?

8 Hvis 10 års kravet er gældende i hele kontraktperioden, vil det kun være køretøjer fra 2007 og nyere, der ikke skal skiftes i perioden da de kan holde hele den 8-årige kontraktperiode uden af falde for alderskravet. Dvs: køretøjer fra 2003 og ældre skal skiftes inden 2014 køretøjer fra 2004 skal skiftes inden 2015 køretøjer fra 2005 skal skiftes inden 2016 køretøjer fra 2006 skal skiftes inden 2017 Hvis ovenstående er den korrekte tolkning af udbudsmaterialet, betyder det, at nedenstående køretøjer skal skiftes og at tilbudsgiver skal indregne omkostninger til udskiftning af køretøjerne over perioden. Tolkningen er korrekt. Med henblik på at kunne tilbyde et økonomisk attraktivt tilbud, skal der nedenfor foreslås alternativer til de efter udbudsmaterialet givne udskiftninger: Allingåbro: Inden 2014 skiftes: Tank 2003 Tank 1987/2002 HSE mangler beskrivelse (jf. spm 59) 48. Kan det som alternativ accepteres, at Tank 2003 bibeholdes i hele kontraktperioden? Ebeltoft: Inden 2014 skiftes: ASPR 2002 Inden 2017 skiftes: Tank (VT 1) Kan det som alternativ accepteres, at Tank VT og ASPR 2002 bibeholdes i hele kontraktperioden? Grenaa: Inden 2014 skiftes: ASPR 1995 Tender 1989 Containerlastvogn Scania, 1996 Containerlastvogn Volvo, 1985 Inden 2016 skiftes: Tank Scania Kan det som alternativ accepteres, at Tank Scania 2005 bibeholdes i hele kontraktperioden? Fjellerup: Inden 2016 skiftes: Tanksprøjte Kan det som alternativ accepteres, at Tanksprøjte 2005 bibeholdes i hele kontraktperioden? Anholdt: Inden 2014 skiftes: Traktortrukket slukningsenhed, Kan det som alternativ accepteres, at Traktortrukket slukningsenhed fra 2003 bibeholdes i hele kontraktperioden? Knebel: Tanksprøjte er fra 2009, så ingen udskiftning. Hornslet:

9 Inden 2014 skiftes: Tank 1999 Inden 2015 skiftes: ASPR Kan det som alternativ accepteres, at Tank 1999 og ASPR 2004 bibeholdes i hele kontraktperioden? Rønde: i Inden 2015 skiftes: Tanksprøjte Kan det som alternativ accepteres, at Tanksprøjte 2004 bibeholdes i hele kontraktperioden? Kolind: Inden 2014 skiftes: ASPR Kan det som alternativ accepteres, at ASPR 2002 bibeholdes i hele kontraktperioden? Ovenstående spørgsmål 47, sidste led til 55 besvares ikke. Tilbudsgiver skal i sit tilbud forholde sig til hvordan opgaven løses, og substitueringer i materiel kan anføres og drøftes i forhandlingen. 56. Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, hvilken type køretøjer der ønskes indsat ved udskiftning. Kan det som alternativ accepteres, at tilbudsgiver indregner prisen på de eksisterende køretøjer og at det tages op til forhandling i kontrakt-perioden, når der skal indsættes et nyt køretøj? Det har ikke været tanken, at tilbuddets beløbsramme skal tages op til forhandling i den 8 årige periode. Køretøjerne udskiftes så eks. vandtankvogn udskiftes med en vandtankvogn af samme kvalitet som køretøjerne udskiftes med i dag. Se punkt fx 7.1 Det kan som eksempel anføres, at Brand og Redning Djursland køber Scania såfremt de har en model, der passer til den specifikke opbygning. Det sidste chassis vi købte var en Scania P 310 DB4X Eller som andet alternativ - afhængigt af kommunen besvarelsen af ovenstående spm at tilbudsgiver indregner omkostninger til tilsvarende køretøjer af sammen kvalitet, og at det så må bero på en konkret forhandling med kommunen, såfremt der ønskes særlige krav eller fremtidige ændringer i risikodimensioneringen får betydning for køretøjsportefølgen? Tilbudsgiver skal indregne omkostningerne. Eventuelle fremtidige ændringer må tages op når relevant. Side 12 og bilag 5A: 58. Trailer er med i bilag 5A men ikke side 12. Skal der indregnes trailer? Ja, det er oplysningerne i bilagene der er gældende såfremt der er uoverensstemmelser. 59. Det er beskrevet, at HSE kører nu, men HSE er ikke med på køretøjsolisten side 12 og ej heller i bilag 5A: Skal der fortsat køres med HSE efter 1/1 og skal tilbudsgiver overtage køretøjet fra kommunen? Nej

10 Side 17 og bilag 5C: 60. Der er nævnt en båd i bilag 5C, men den fremgår ikke i udbudsmaterialet side 17, hvordan båden skal køres frem. Hvilket køretøj skal trække båden? Det er op til tilbudsgiver Bilag 5E: 61. Er det korrekt forstået, at den nedskrevne værdi af en 20 år gammel slangetender inkl. udstyr er fastsat til kr ? Nej, den er fjernet fra bilaget. 62. Redningslift fra 2009 er ikke beskrevet i bilag 5E, men er beskrevet i udbuds-materialet side 14. Hvordan skal tilbudsgiver indregne dette køretøj? Den er tilføjet bilaget. Bilag 5G: 63. Slangetender fremgår ikke af udbudsmaterialet side 19, men er med i bilag 5G vedr. Kolind. Skal der fortsat være slangetender i Kolind og skal tilbudsgiver i givet fald erhverve den? Den er medtaget på bilaget. Bygninger: bilag 1 og side Bilag 1 indeholder en række renoveringsudgifter for de kommunale ejendomme, som tilbudsgiver skal leje. Afholder kommunen som ejer af ejendommene disse udgifter til renovering? Kommunen afholder udgiften til den udvendige vedligeholdelse. 65. Er forbrugsudgifter inkl. lejeprisen? Hvis ikke, kan de skønnede samlede forbrugsudgifter pr. lejemål pr. år da oplyses? Kommer senere 66. Oplysningerne om bygningsarealet i bilag 1 samt side i udbudsmaterialet mangler en præcis specifikation for samtlige bygninger fordelt på areal til garageanlæg (afregnes til 200 kr/ m2) og areal til mandskabsfaciliteter (afregnes til kr/ m2), så tilbudsgiver kan beregne præcis husleje. Kan disse oplysningerne tilvejebringes, eller kan kommunen alternativt oplyse den præcise lejeudgift? Huslejeniveauet fremgår af bilag 1b. 67. Er det en fejl, at der ikke er oplyst mandskabskvadratmeter på stationen i Grenaa? Der er lavet mødelokaler over en del af værkstedsgaragen.

11 Administrationen og undervisning af frivillige for Brand og Redning Djursland bruger også fremover den øvrige del af bygningen. Der vil blive indgået en konkret aftale om brug af øvrige faciliteter ved endelige forhandlinger med den vindende tilbudsgiver. De frivillige: side Det fremgår, at materiel og træning til de frivillige skal leveres af leverandøren uden meromkostning. Hvilket materiel er der tale om? Det er brand og redningsmateriel, herunder køretøjer. Bemærk at der er tale om et konkurrenceparameter, og det forventes at tilbudsgiver i sit tilbud forholder sig til hvorledes de frivillige vil blive behandlet. 69. Hvor mange timer skal de frivillige uddannes? Sidste år blev der brugt i alt timer Logo: bilag Kan det accepteres, at der påsættes leverandørlogo på køretøjer og branddragter, således at stafferingen vist i bilag 8 stadig overholdes? Ja efter aftale med beredskabschefen Udrykningssammensætning mv.: Side Det fremgår, at Allingåbro rykker ud med mand. Kan det oplyses, hvordan de 6+ 1 fordeles på køretøjerne? Nej, det er forskelligt 72. Hvor mange mand rykker ud til ABA? Hornslet holdleder og 3 mand Rønde holdleder og 3 mand Ebeltoft holdleder og 6 mand Grenaa holdleder og 4 mand Fjellerup holdleder og 3 mand Knebel holdleder og 3 mand mellem kører Ebeltoft med et slukningstog 73. Hvor mange udrykninger har der været i Randers i 2008, som Allingåbro skal slukke? 6 gange side Det fremgår, at der kun er to holdledere i Fjellerup. Hvorfor? Er det muligt at opretholde en vagt med kun to holdledere, eller kan der rekrutteres en af de menige brandmænd til at gennemføre holdlederuddannelsen? Det er muligt, men der kan rekrutteres side Kan beredskabet på Anholdt sidestilles med "stedlig beredskabsstyrke"?

12 De fleste har grunduddannelse, nogle få af de ældste har kun den uddannelse, de har fået fra Grenaa Brandvæsen, så mandskabet er bedre uddannet og har mere materiel end en traditionel stedlig beredskabsstyrke. side Hvilken kategori er båden i Ebeltoft iht. BAR-vejledningen? Ordregiver har ikke været i stand til at kategorisere båden i henhold til vejledningen. Side Det fremgår, at der kun er to holdledere i Knebel. Hvorfor? Er det muligt at opretholde en vagt med kun to holdledere, eller kan der rekrutteres en af de menige brandmænd til at gennemføre holdlederuddannelsen? Det er muligt, men der kan rekrutteres. Vi har netop fået færdiguddannet én mand, så der er tre holdledere. Side Kan det gives en beskrivelse af den afhjælpende indsats i hele Syddjurs Kommune, under hver enkelt station? Udover Ebeltoft har et bådberedskab, løser de tre kommunale stationer opgaverne efter beredskabsloven. Side Ifht. de generelle krav fremgår, at "dette indebærer bl.a., men er ikke er begrænset til, at beredskabet skal indsættes ved brand, brandfare etc.". Kan det uddybes, hvad der ligger i er ikke begrænset til?. Kan der gives eksempler på opgavetyper og omfang? Beredskaberne på Djursland hjælper borgerne hvis det er muligt også selvom det viser sig ved ankomst at det ligger uden for beredskabslovens rammer. Men det så lille et omfang, at det ikke skønnes at have økonomisk betydning. Side 21 Det fremgår, at der er en særlig plan for beredskabet for Århus Lufthavn der først bliver kendt ved kontraktunderskrivelse. 80. Ligger der øget uddannelses- og øvelseskrav bag denne plan? Nej, men politiet indkalder ca. hvert andet år til en øvelse med politi, ambulancer og brandberedskab. 81. Ligger der øget materielkrav bag denne plan? Nej, men det fremgår af planen at ventepladsmateriellet stilles til rådighed. 82. Eller andre særlige godkendelser, som mandskabet skal opnå? Nej Side 23, pkt Gælder ydelsen den akutte del eller også entreprenørdelen? Gælder kun akutdelen

13 84. Afholder kommunen alle omkostninger til udkommanderet materiel og mandskab, jf. beredskabsloven 20 og 40? Ja, såfremt det er den kommunale indsatsleder der er bestiller. Side 23, pkt. 6.9 Tilbudsgiver etablerer instruktør korps og gennemfører fælles øvelser. 85. Hvor er specialmateriellet placeret? Grenaa og Ebeltoft 86. Hvad henføres som specialmateriel? Lift, båd, let og tung frigørelse, ventepladsmateriel, redningsmateriel. 87. Kræves der særlige instruktørkompetencer for at opnå instruktørstatus i speciel materiel? Ja, eksempelvis i båden og lift Side 23, pkt Det fremgår, at radiomateriel leveres Efter nærmere aftale med leverandøren. Hvornår får tilbudsgiver radiomateriellet stillet til rådighed mhp. installering inden driftsstart? Der er ikke sat en dato, men det forventes sidst på året. Side 26, pkt Kan prisen på leje ved Moselund pr. kursist pr. dag oplyses? Ikke pr. kursist, men pr. døgn kr. + forbrug. Side Hvor skal træningen af de frivillige gennemføres? På Moselund og teorilokalerne på Station Grenaa 91. Hvad er kursusbehovet? se spg. 69. Side Kan det oplyses, hvilke udgifter der i 2008 har været til hhv. materiel og øvrige aktiviteter? Nej det er ikke gjort op. Bilag 7 udrykningens sammensætning 93. I udbudsteksten er der for Norddjurs Kommune beskrevet hvorledes den afhjælpende indsats forløber. Hvorledes hænger det sammen med bilag 7 og beskrivelsen af udrykningens sammensætning? Se svar på spørgsmål 110 nedenfor.

14 2.1 procedure 94. Hvorledes vil ordregiver sikre, at ordregiver ikke direkte røber eller på anden måde indikerer, hvad andre tilbudsgivere har tilbudt i forbindelse med forhandlingen? Ordregiver overholder de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed Besigtigelse og spørgsmål 95. Hvornår kan tilbudsgiver senest forvente at modtage svar på stillede spørgsmål? Fredag d. 2. oktober Virksomhedsoverdragelse 96. Er der mandskab ansat som tjenestemænd blandt de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages? Nej 97. Kan ordregiver oplyse, om der for mandskab, der er ansat på de to Falck stationer, er noget ansættelsesretligt, der kan afholde dem fra at blive ansat som deltidsbrandmænd hos det kommunale beredskab, såfremt det kommunale beredskab skulle vinde opgaven? Så vidt ordregiver er orienteret er der ikke noget. Dette er dog et forhold mellem Falck og Falcks ansatte, som ordregiver ikke har indflydelse på. 98. Kan ordregiver oplyse om bopæl for mandskab, der er ansat som tilkaldemandskab på de to Falck stationer? Nej 2.7. Tilbudsafgivelse 99. Ordregiver bedes bekræfte, at kontrolbuddet ikke skal indeholde: 1) dokumentation for at betingelser for deltagelse er opfyldt, 2) tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til offentlige, 3) erklæring om sikkerhedsstillelse, 4) dokumentation for forsikring og 5) serviceattest. Det bekræftes. 3. Betingelser for deltagelse 100. Ordregiver bedes bekræfte, at kontrolbuddet ikke skal indeholde oplysninger om teknisk kapacitet. Det bekræftes

15 Kvalitet 101. Kvalitetssikring af data: Menes der udelukkende data i udrykningsrapporter, som kommunen indtaster i Odin eller er der også tale om andre data? Alle data der har betydning for kontrol af aftalens overholdelse og Beskrivelse af beredskabet, Hornslet og Rønde 102. Kan ordregiver oplyse, hvornår kontrakten med Falck udløber for stationerne i Hornslet og Rønde? Den 31. december Såfremt anden byder end den nuværende leverandør skulle vinde opgaven for delområde II, er der så planlagt en overgangsperiode, således at anden byder skal være driftsklar for disse to stationer senere end 1/1-2010? I så fald hvilken dato skal anden byder være driftsklar på disse to stationer? Nej 6.3. Geografisk dækningsområde 104. De i udbudsmaterialet indeholdte kort er ikke særlig præcise i forhold til at se opdelingen mellem og afgrænsningen af de to delområder der udbydes. Er det muligt at få et mere eksakt kort, der præcist viser, hvilket områder hver af de to delområder dækker? Nej Kan tilbudsgiver regne med, at de to delområder er de samme under hele kontraktperioden, herunder også i forhold til det område i Randers Kommune der er medtaget? Aftalen med Randers løber til de31.december 2011, men kan bringes til ophør med tre måneders varsel til udgangen af et år Vagtcentral 106. Ordregiver bedes uddybe hvilke funktioner/opgaver i forbindelse med vagtcentralen, der skal afgives tilbud på. Indebærer vagtcentralopgaven udelukkende, at man skal modtage og videregive 112- og ABA- alarmer eller rummer dette også andre opgaver? I så fald hvilke? Vagtcentralopgaven betyder udelukkende, at man skal modtage og videregive 112- og ABA- alarmer 107. Skal vagtcentralen være bemandet eller ubemandet? Bemandet 108. Tilfalder indtægter for vagtcentralopgaver leverandøren eller ordregiver? Spørgsmålet er ikke forstået.

16 109. Det er anført i afsnittet, at tilbudsgiver skal beskrive hvordan det sikres, at en alarm når ud til rette station. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Ordregiver vil ikke evaluere dette forhold, idet tilbudsgiver forventes at beskrive en løsning der virker. Der er således tale om et mindstekrav Afgangstider 110. Hvor stor en udrykning, i henhold til bilag 7, skal sendes af sted som førstegangsudrykning indenfor 5 minutter? Gælder dette krav for alle de udrykningssammensætninger der er anført i bilag 7? Hornslet: holdleder og 7 mand Reduceret udrykning. holdleder og3 mand Rønde: holdleder og 5 mand Reduceret holdleder og 3 mand Ebeltoft: holdleder og 6 mand Grenaa: holdleder og 6 mand Reduceret holdleder og 4 mand Fjellerup: holdleder og 3 mand Knebel: holdleder og 3 mand 111. Såfremt det har været tilfældet hidtil, hvordan har man så kunnet overholde afgangstiden med den nuværende vagtordning? Er det intentionen, at serviceniveauet med udbuddet skal forhøjes væsentligt i forhold til tidligere? Ja, for udbuddet er fastlagt efter den risikobaserede dimensionering, som er vedtaget i de to kommunalbestyrelser Ankomsttid 112. Det er anført i afsnittet, at tilbudsgiver skal redegøre for hvordan ankomsttiden sikres overholdt. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Ankomsttiden skal overholdes, og for at sikre at tilbudsgiver har gjort sig overvejelser om hvordan dette vil ske, skal det i tilbuddet sandsynliggøres at tilbudsgiver har de rette procedurer mv., der sikrer dette. Punktet vil ikke blive vurderet efter underkriterierne Radiokommunikation 113. I dette afsnit benyttes betegnelsen leverandøren. Menes der her leverandøren af den udbudte opgave eller leverandøren af radiokommunikationsudstyret? Brand og Redning Djursland leverer og installerer udstyret Blinde ABA 114. Tilfalder den årlige tilslutningsafgift for ABA-anlæg leverandøren eller ordregiver?

17 Ordregiver 115. Hvem er ansvarlig for installation af nye anlæg? Såfremt leverandøren er ansvarlig for dette, kan leverandøren så opkræve et gebyr for dette eller skal udgiften til dette indregnes i den tilbudte pris for varetagelse af vagtcentralfunktionen? Brand og Redning Djursland 7.1. Materiel 116. Det er anført, at tilbudsgiver kan redegøre for hvor eksisterende udstyr vil blive opgraderet eller ændret. Kan tilbudsgiver vælge at redegøre for dette eller er det et krav, at tilbudsgiver redegør for dette? Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? I det omfang udstyret ændres kan det afstedkomme et behov for en begrundelse for hvorfor det valgte udstyr lever op til tidligere udstyrs funktionalitet og kvalitet. Tilbudt materiel vil blive bedømt i forhold til underkriteriet "Kvalitet og tilpasning af materiel" Ordregiver bedes bekræfte, at det overtagne materiel tilhører tilbudsgiver også efter kontraktperiodens udløb. Det bekræftes Brandstation og træningsanlægget Moselund 118. Det anføres, at tilbudsgiver skal angive hvor tilbudsgiver vil placere stationer og disses udstyr. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Dette vil ikke blive evalueret. Stationernes placering skal leve op til udrykningskravene Ordregiver bedes bekræfte at de anførte lejepriser skal indregnes i kontrolbuddet? Det bekræftes Der er anført lejepris. Hvad med forbrugsafgifter? Skal tilbudsgiver betale dem? I så fald, hvilket prisniveau ligger de på? Kommer senere Er der en lejeafgift forbundet med at anvende træningsanlægget Moselund? I så fald, hvilken leje er der forbundet hermed og skal denne leje indregnes i kontrolbuddet, såfremt kontrolbyder ønsker at benytte sig af træningsanlægget? Moselund kan lejes på lige fod med brandstationerne, men der er ikke fastsat en leje på nuværende tidspunkt. Bilag 3: Virksomhedsoverdragelse 121. Hvad er forskellen på henholdsvis: Brandmænd, brandmænd timelønnede og brandmænd, timelønnede tidsbegrænset?

18 Holdledere og holdledere timelønnet tidsbegrænset? Se spørgsmål 7. Bilag 4: Tilbudsliste - Annex til tilbudsliste har jeg husket 122. Det er oplistet hvad tilbudsgiver skal huske at beskrive. For så vidt angår punktet at beskrive vagtordningen til punktet at angive eventuelle alternative placeringer på stationer samt hvilke konsekvenser denne placering har bedes ordregiver forklare, under hvilke tilbudsbeskrivelser, jf. punkt , hvert af disse punkter skal beskrives samt under hvilke af de offentliggjorte underkriterier disse forhold indgår i tilbudsvurderingen? Disse punkter vil ikke blive evalueret. Tilbudsliste 123. Der kan afgives tilbud på delområde I og delområde II. Er det ikke muligt at afgive en samlet pris på det to områder, da denne samlede pris kan adskille sig fra summen af tilbud på delområde I og delområde II, idet en samlet overtagelse kan indeholde synergieffekter. Det er muligt at afgive et bud på begge områder i forening. Se vedlagte reviderede tilbudsliste.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere