Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland"

Transkript

1 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller bemærkninger til kommentarerne. Personale: side 6 og bilag 3 1. Kan der gives oplysninger om de enkelte medarbejderes anciennitet, alder, timenorm samt løn opdelt i løndele? - gerne i anonymiseret form og pr. station. Nej, men oplysninger herom vil tilgå vinderen af udbuddet. 2. Kan der gives oplysninger om samtlige overenskomster, lokalaftaler, kutymer og vagtordninger, som er gældende for de medarbejdere, som påtænkes virksomhedsoverdraget? Overenskomster Holdledere og deltidsansatte brandmænd er i organiseret i landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Medarbejderen i fleksjob er organiseret i Faglig Fælles Forbund. Lokalaftaler. På station Grenaa er to holdledere uddannet som indsatsledere og som benyttes som indsatslederafløsere nogle få gange om året. Når de fungerer som indsatledere får de vagt- og udkaldsbetaling som indsatsledere. På hver station er der udpeget en stationsleder der varetager den daglige drift af stationen. De aflønnes med stationstimer. Station Grenaa er undtaget af denne ordning, da her er fast mandskab. Kutymer Station Grenaa, Kolind og Fjellerup afvikler fælles nytårsparole. Station Allingåbro afvikler nytårsparolen alene. Station Ebeltoft og Knebel afvikler fælles nytårsparole. Markeringen af 10, 20 og 25 års ansættelse gøres forskelligt afhængig af den enkelte stations traditioner. Vagtordninger Se bilag Er der personalepolitikker eller tilsvarende, som indebærer rettigheder for de medarbejdere, som påtænkes virksomhedsoverdraget? I bekræftende fald ønskes nærmere oplysninger om disse. Nej

2 4. Kan der gives oplysninger om samtlige medarbejderes bopælsadresse? Nej. 5. Kan der gives oplysninger om samtlige medarbejderes uddannelsesmæssige status, grunduddannet, funktionsuddannet, holdleder uddannet, dato for uddannelsens gennemførelse? Alle har deres uddannelse ført ajour. Liste tilgår senere. 6. Kan det oplyses, hvilke arbejdsopgaver den pågældende fleksjob-medarbejder er begrænset i at udføre? Medarbejderen i fleksjob kan ikke klare langvarigt hårdt fysisk arbejde. Han fungerer dog som deltidsansat brandmand. 7. Hvad menes der med timelønnede brandmænd, timelønnede brandmænd tidsbegrænset, timelønnede afløsere samt holdleder timelønnet tidsbegrænset? Timelønnede brandmænd Er reservebrandmænd der er uddannet og deltager i vedligeholdelsesuddannelsen. Reservebrandmanden fungerer som afløsere indtil der kommer en plads i deltidsstyrken. Timelønnede brandmænd tidsbegrænset. Er nyligt aftrådte brandmænd der p.g.a. mangel på brandmænd, har indvilget i at afløse i ferier m.v. Aftalen er tidsbegrænset fordi de ikke deltager i vedligeholdelsesuddannelsen. 8. Hvor mange fuldtidsansatte indgår i ledelsen og driften af det afhjælpende beredskab ud over de i udbudsmaterialet nævnte personer? Der er 7 fuldtidsansatte i beredskabet. 1. administrationsmedarbejder, 1. viceberedskabsinspektør der er i forebyggende afdeling og er indsatsleder. 1. seniormedarbejder der er i forebyggende afdeling, 1. beredskabsinspektør der er stedfortræder, har ansvaret for uddannelsesafdelingen og er indsatsleder, 1 viceberedskabsinspektør der har ansvaret for driftsområdet og er indsatsleder, 1. fleksjob-medarbejder der hjælper på Brandskolen Moselund og i driftsafdelingen og 1. beredskabschef der udover de ledelsesmæssige opgaver er indsatsleder. Det er ikke muligt at adskille ledelsen og driften fra de øvrige opgaver, da der dagligt arbejdes på tværs af fag/afdelingsgrænser Spørgsmål 1-5 vedrører ikke de medarbejdere, som i dag er ansat i Falck Danmark A/S og er beskæftiget med brandslukning i Syddjurs kommune. Bod: bilag 9 (side 8) Det fremgår af udbudsmaterialets bilag 9, side 8, at der er bod på kr. hver gang afgangstiden ikke overholdes samt bod på kr. hver gang ankomsttiden ikke overholdes (dvs. i praksis

3 kr. pr. gang der rykkes ud for sent). Derudover er der bod på kr. for hvert konstateret misligholdelsesforhold. 9. Indregner kommunen omkostninger til bod i kontrolbuddet svarende til Beredskabsstyrelsens statistik over antal gange der rykkes ud for sent i de to kommuner? Kontrolbuddet bliver udarbejdet efter de retningslinjer der gælder herfor. Den interne opdeling betyder at de, der udarbejder kontrolbuddet, ikke har indflydelse på tildelingsbeslutningen, ligesom de ikke besvarer spørgsmål til udbuddet. Ordregiver kan derfor ikke svare på, i hvilket omfang eventuel bod bliver indregnet i tilbudssummen. 10. Det fremgår side 11, at Station Kolind assisteres i normal arbejdstid af Station Greena pga. mandskabsmangel. Kan Station Kolind derfor udelades af bodbestemmelserne? eller hvor mange afgange fra Station Kolind skal der afregnes bod? Nej, men se nedenfor under Kan det som alternativ accepteres, at der fastsættes et loft på det maksimale beløb, der kan udbetales i bod pr. år for alle stationer på kr , svarende til at Falck indregner denne omkostning i tilbuddet med tilbagebetaling til kommunen såfremt der ikke bliver afregnet årlig bod for det fulde beløb? Hvis Nej, kan det oplyses, at Falck indregner nedenstående omkostninger til bod i de to kommuner, baseret på den seneste statistik fra Beredskabsstyrelsen, Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit for antallet af udrykningerne i 2007 og Norddjurs: Antal udrykninger: 169 Procent afgangstid større end 5 min: 13 Bod = 0,13 x 169 x kr. = kr. Syddjurs: Antal udrykninger: 283 Procent afgangstid større end 5 min: 18 Bod = 0,18 x 283 x kr. = kr. Nej, det kan ikke accepteres at der fastsættes et loft. Supplerende kan det oplyses, at Beredskabskommissionen på sit møde den 6. august drøftede bods problematikken og der var enighed om, at sker der overtrædelser af beredskabslovens bestemmelser eller den indgåede kontrakts indhold, tages det op i den samarbejdsorganisation der er beskrevet i bilag 9 aftale om varetagelse af beredskabet i Norddjurs og Syddjurs Kommuner kapitel 7. Såfremt det ikke i dette forum, er muligt at finde en konstruktiv løsning på problemet, træder bodsreglerne i kraft. Vagtcentral og SINE: side Hvor mange eksisterende vagtcentraler er der tale om og på hvilke adresser Der er en IHM vagtcentraler på stationerne i Ebeltoft og Allingåbro På station Grenaa er der en IBS vagtcentral

4 13. Er det muligt at besigtige vagtcentralerne den 21. september? Ja det er det 14. Skal vagtcentralen være tilsluttet SINE fra 1. januar 2010? Ja det skal den såfremt det er muligt 15. Er det muligt at få udleveret fleetmap for sineradioer? Ja. Den er vedhæftet 16. Afholder kommunen udgiften for uddannelse af personale i forbindelse med overgang til SINE terminaler? Ja Terminaler 17. Hvor mange terminaler påtænker kommunen at indkøbe (for kalkulation af montage) - herunder fordeling af og type af mobilterminaler / håndterminaler, herunder ligeledes hvilket garniture påtænkes indkøbt? Liste er vedhæftet Terminalerne forventes monteret af Brand og Redning Djursland inden årsskiftet. 18. Ifald at kommunen ikke kan levere SINE terminaler til kontraktens start, hvorledes skal kommunikation så fald udmøntes? Den kan køre over det radionet beredskabet råder over i dag. 19. Er der i køretøjerne monteret mobiltelefoner, og i givet fald hvem afholder udgifter til dette? Der er monteret mobiltelefoner i automobilsprøjter og tanksprøjter. Udgifterne betales af Brand og Redning Djursland. 20. Hvor mange køretøjer skal der monteres SINE terminaler i? Se vedhæftet liste 21. Skal der monteres SINE terminaler på de 2 køretøjer på Anholt? Ja 22. Skal der monteres SINE-terminal i de 2 redningsbåde? Ja 23. Hvor mange indsatslederbiler skal der være pr. 1/1 2010?

5 Fire, men indsatsledervagten er ikke medtaget i udbuddet. 24. Er det udelukkende montering af kommunikationsradioer der ønskes, eller er der andre typer af kommunikationsudstyr såsom navigation, CarPc, statuspanel m.v.? Terminalerne forventes monteret inden overtagelsen såfremt det ikke er muligt sørger Brand og Redning Djursland for eftermonteringen. Øvrigt udstyr kan leverandøren montere efter eget ønske. 25. Tilbudsgiver kan tilbyde en økonomisk attraktiv pris på drift og service af terminaler givet antallet af stationer på Djursland (stordriftsfordele). Det er samtidig ønskeligt for tilbudsgiver at varetage drift og service af terminaler, da tilbudsgiver har arbejdsgiveransvaret og dermed er ansvarlig i forhold til sikkerhedsrisiko ved nedbrug af radiomateriel, dokumentation af afgangs- og udrykningstider, hurtig fremskaffelse af reserveradiomateriel mv. Kan det som alternativ accepteres, at tilbudsgiver drifter og servicerer radiomateriellet? Nej. Beskrivelse af bestående alarmering: side Hvor mange antennepositioner anvendes i dag? 7 styk 27. Er der problemer ved nuværende sendepositioner? Nej 28. Hvor mange grupper pr. station? Grenaa 5, Fjellerup 1, Kolind 2, Allingåbro 3, Ebeltoft 3 og Knebel Hvad er adresserne på antennepositioner? Kommer senere. 30. Er Kommunen tilfreds med radiodækningen til alarmering fra bestående antenner i dag? Ja 31. Findes der antennepositioner på kommunalt ejede positioner - som det er muligt at overtage? Grenaa, Knebel Hvis Ja: Er det muligt at besigtige nuværende antennepositioner den 21. september? Ja

6 32. Skal tilbudsgiver betale antenneleje for de eksisterende kommunalt ejede master? Ja, men der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en lejepris Alarmering af Brandmandskabet: side Hvorledes ønsker kommunen at mandskabet skal tilkaldes? Det skal ske efter bilag Skal der indkøbes digitale pagere, eller kan nuværende pagere anvendes og stilles de i givet fald til rådighed? Hvis Ja: Hvilke type pagere / alarmmodtagere er der tale om? Herunder hvilken frekvens og bådbredde har disse? Der skal indkøbes digitale pagere. Det er op til tilbudsgiver hvilken type der vælges. 35. Hvor mange i beredskabet skal udstyres med pager? Holdledere og brandmænd, men ikke Anholt 36. Skal eks. de frivillige udstyres med pagere? Nej 37. Skal tilbudsgiver varetage vedligeholdelsen af pagere? Indkøb og vedligeholdelse af pagere er tilbudsgivers ansvar. ABA-Brandalarmer: side Det fremgår, at Leverandøren kan ligeledes ikke opkræve gebyrer eller lignende hos virksomheder eller private, hvor ABA er installeret Er det korrekt forstået, at det betyder, at kommunen opkræver gebyret for udrykning til blind alarm, men at tilbudsgiver fortsat kan opkræve abonnement hos de virksomhederne, hvor tilbudsgiver overvåger ABA alarm (som tilbudsgiver gør i dag i Syddjurs Kommune)? I den kontrakt der skal løber over de næste år, skal alle ABA-kunder stilles lige. Det vil sige, at det er myndigheden der har kontakten til virksomhederne. 39. Hvis Ja til forrige spørgsmål: Kan tilbudsgiver fortsat indregne en abonnements-pris på kr ekskl. moms (2009 pris)? Hvis ikke, hvilken abonnementspris skal evt. anvendes som alternativ? 40. Hvor mange blinde alarmer har der været i 2008? Der svares senere. 41. Er det muligt at få en liste med ABA-alarmer delt op pr. vagtcentral som modtager alarmerne i dag indeholdende oplysninger om, hvem der er: - Primær Vagtcentral - Alternativ Vagtcentral

7 - Backup Vagtcentral på hver enkelt alarm? Grenaa har 58 anlæg. Primær er Grenaa, alternativ er Reko og backup er Grenaa. Ebeltoft har 17 anlæg. Primær Ebeltoft og alternativ er Reko. Allingåbro har 15 anlæg og reserve antenne på silo samt reservebase på stationen 42. Findes der ABA-alarmer, som ikke er på det offentlige Alarmnet? - f.eks. APL- Alarmer - dailup alarmer ect.? Nej 43. Er det kun brandalarmer som den nye vagtcentral skal håndtere(give tilbud på)? - eller er der andre alarmtyper f.eks.? Tekniske alarmer? Tyverialarmer? Personalarmer? Der er kun brandalarmer 44. Findes der brandstationer med 2. slukningstog (anden udrykning)? Station Grenaa har to slukningstog hvoraf det ene samtidig bruges som reservekøretøjer. Uddannelse 45. Hvilke uddannelser i specialmateriel har været gennemført de senere år og med hvilken varighed? Ebeltoft: vedligeholdelseudd. i båd 8 timer Grenaa: vedligeholdelseudd. i båd 4 timer Grenaa: Redning fra små lukkede rum 5 timer Grenaa: vedligeholdelse i lift 4 timer Alle stationer: faldsikring 4 timer Materiel: side Det er tilbudsgivers vurdering, at flere af de i bilag 5A-5G nævnte køretøjer er værdifastsat relativt højt. Er det muligt at få oplyst vogntype, årgang (mangler på enkelte køretøjer), antal kørte km samt oprindelig investeringssum for de pågældende køretøjer? Spørgsmålet har givet anledning til at gennemgå materialet en gang mere. Nyt bilag 5 er vedhæftet HSE skal udgå Tender Grenaa skal udgå 47. Det fremgår side 25, at fra 2014 må ingen udrykningskøretøjer være ældre end 10 år. Skal det forstås sådan, at i 2015, 2016 og 2017 er der heller ingen køretøjer, der må være ældre end 10 år?

8 Hvis 10 års kravet er gældende i hele kontraktperioden, vil det kun være køretøjer fra 2007 og nyere, der ikke skal skiftes i perioden da de kan holde hele den 8-årige kontraktperiode uden af falde for alderskravet. Dvs: køretøjer fra 2003 og ældre skal skiftes inden 2014 køretøjer fra 2004 skal skiftes inden 2015 køretøjer fra 2005 skal skiftes inden 2016 køretøjer fra 2006 skal skiftes inden 2017 Hvis ovenstående er den korrekte tolkning af udbudsmaterialet, betyder det, at nedenstående køretøjer skal skiftes og at tilbudsgiver skal indregne omkostninger til udskiftning af køretøjerne over perioden. Tolkningen er korrekt. Med henblik på at kunne tilbyde et økonomisk attraktivt tilbud, skal der nedenfor foreslås alternativer til de efter udbudsmaterialet givne udskiftninger: Allingåbro: Inden 2014 skiftes: Tank 2003 Tank 1987/2002 HSE mangler beskrivelse (jf. spm 59) 48. Kan det som alternativ accepteres, at Tank 2003 bibeholdes i hele kontraktperioden? Ebeltoft: Inden 2014 skiftes: ASPR 2002 Inden 2017 skiftes: Tank (VT 1) Kan det som alternativ accepteres, at Tank VT og ASPR 2002 bibeholdes i hele kontraktperioden? Grenaa: Inden 2014 skiftes: ASPR 1995 Tender 1989 Containerlastvogn Scania, 1996 Containerlastvogn Volvo, 1985 Inden 2016 skiftes: Tank Scania Kan det som alternativ accepteres, at Tank Scania 2005 bibeholdes i hele kontraktperioden? Fjellerup: Inden 2016 skiftes: Tanksprøjte Kan det som alternativ accepteres, at Tanksprøjte 2005 bibeholdes i hele kontraktperioden? Anholdt: Inden 2014 skiftes: Traktortrukket slukningsenhed, Kan det som alternativ accepteres, at Traktortrukket slukningsenhed fra 2003 bibeholdes i hele kontraktperioden? Knebel: Tanksprøjte er fra 2009, så ingen udskiftning. Hornslet:

9 Inden 2014 skiftes: Tank 1999 Inden 2015 skiftes: ASPR Kan det som alternativ accepteres, at Tank 1999 og ASPR 2004 bibeholdes i hele kontraktperioden? Rønde: i Inden 2015 skiftes: Tanksprøjte Kan det som alternativ accepteres, at Tanksprøjte 2004 bibeholdes i hele kontraktperioden? Kolind: Inden 2014 skiftes: ASPR Kan det som alternativ accepteres, at ASPR 2002 bibeholdes i hele kontraktperioden? Ovenstående spørgsmål 47, sidste led til 55 besvares ikke. Tilbudsgiver skal i sit tilbud forholde sig til hvordan opgaven løses, og substitueringer i materiel kan anføres og drøftes i forhandlingen. 56. Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, hvilken type køretøjer der ønskes indsat ved udskiftning. Kan det som alternativ accepteres, at tilbudsgiver indregner prisen på de eksisterende køretøjer og at det tages op til forhandling i kontrakt-perioden, når der skal indsættes et nyt køretøj? Det har ikke været tanken, at tilbuddets beløbsramme skal tages op til forhandling i den 8 årige periode. Køretøjerne udskiftes så eks. vandtankvogn udskiftes med en vandtankvogn af samme kvalitet som køretøjerne udskiftes med i dag. Se punkt fx 7.1 Det kan som eksempel anføres, at Brand og Redning Djursland køber Scania såfremt de har en model, der passer til den specifikke opbygning. Det sidste chassis vi købte var en Scania P 310 DB4X Eller som andet alternativ - afhængigt af kommunen besvarelsen af ovenstående spm at tilbudsgiver indregner omkostninger til tilsvarende køretøjer af sammen kvalitet, og at det så må bero på en konkret forhandling med kommunen, såfremt der ønskes særlige krav eller fremtidige ændringer i risikodimensioneringen får betydning for køretøjsportefølgen? Tilbudsgiver skal indregne omkostningerne. Eventuelle fremtidige ændringer må tages op når relevant. Side 12 og bilag 5A: 58. Trailer er med i bilag 5A men ikke side 12. Skal der indregnes trailer? Ja, det er oplysningerne i bilagene der er gældende såfremt der er uoverensstemmelser. 59. Det er beskrevet, at HSE kører nu, men HSE er ikke med på køretøjsolisten side 12 og ej heller i bilag 5A: Skal der fortsat køres med HSE efter 1/1 og skal tilbudsgiver overtage køretøjet fra kommunen? Nej

10 Side 17 og bilag 5C: 60. Der er nævnt en båd i bilag 5C, men den fremgår ikke i udbudsmaterialet side 17, hvordan båden skal køres frem. Hvilket køretøj skal trække båden? Det er op til tilbudsgiver Bilag 5E: 61. Er det korrekt forstået, at den nedskrevne værdi af en 20 år gammel slangetender inkl. udstyr er fastsat til kr ? Nej, den er fjernet fra bilaget. 62. Redningslift fra 2009 er ikke beskrevet i bilag 5E, men er beskrevet i udbuds-materialet side 14. Hvordan skal tilbudsgiver indregne dette køretøj? Den er tilføjet bilaget. Bilag 5G: 63. Slangetender fremgår ikke af udbudsmaterialet side 19, men er med i bilag 5G vedr. Kolind. Skal der fortsat være slangetender i Kolind og skal tilbudsgiver i givet fald erhverve den? Den er medtaget på bilaget. Bygninger: bilag 1 og side Bilag 1 indeholder en række renoveringsudgifter for de kommunale ejendomme, som tilbudsgiver skal leje. Afholder kommunen som ejer af ejendommene disse udgifter til renovering? Kommunen afholder udgiften til den udvendige vedligeholdelse. 65. Er forbrugsudgifter inkl. lejeprisen? Hvis ikke, kan de skønnede samlede forbrugsudgifter pr. lejemål pr. år da oplyses? Kommer senere 66. Oplysningerne om bygningsarealet i bilag 1 samt side i udbudsmaterialet mangler en præcis specifikation for samtlige bygninger fordelt på areal til garageanlæg (afregnes til 200 kr/ m2) og areal til mandskabsfaciliteter (afregnes til kr/ m2), så tilbudsgiver kan beregne præcis husleje. Kan disse oplysningerne tilvejebringes, eller kan kommunen alternativt oplyse den præcise lejeudgift? Huslejeniveauet fremgår af bilag 1b. 67. Er det en fejl, at der ikke er oplyst mandskabskvadratmeter på stationen i Grenaa? Der er lavet mødelokaler over en del af værkstedsgaragen.

11 Administrationen og undervisning af frivillige for Brand og Redning Djursland bruger også fremover den øvrige del af bygningen. Der vil blive indgået en konkret aftale om brug af øvrige faciliteter ved endelige forhandlinger med den vindende tilbudsgiver. De frivillige: side Det fremgår, at materiel og træning til de frivillige skal leveres af leverandøren uden meromkostning. Hvilket materiel er der tale om? Det er brand og redningsmateriel, herunder køretøjer. Bemærk at der er tale om et konkurrenceparameter, og det forventes at tilbudsgiver i sit tilbud forholder sig til hvorledes de frivillige vil blive behandlet. 69. Hvor mange timer skal de frivillige uddannes? Sidste år blev der brugt i alt timer Logo: bilag Kan det accepteres, at der påsættes leverandørlogo på køretøjer og branddragter, således at stafferingen vist i bilag 8 stadig overholdes? Ja efter aftale med beredskabschefen Udrykningssammensætning mv.: Side Det fremgår, at Allingåbro rykker ud med mand. Kan det oplyses, hvordan de 6+ 1 fordeles på køretøjerne? Nej, det er forskelligt 72. Hvor mange mand rykker ud til ABA? Hornslet holdleder og 3 mand Rønde holdleder og 3 mand Ebeltoft holdleder og 6 mand Grenaa holdleder og 4 mand Fjellerup holdleder og 3 mand Knebel holdleder og 3 mand mellem kører Ebeltoft med et slukningstog 73. Hvor mange udrykninger har der været i Randers i 2008, som Allingåbro skal slukke? 6 gange side Det fremgår, at der kun er to holdledere i Fjellerup. Hvorfor? Er det muligt at opretholde en vagt med kun to holdledere, eller kan der rekrutteres en af de menige brandmænd til at gennemføre holdlederuddannelsen? Det er muligt, men der kan rekrutteres side Kan beredskabet på Anholdt sidestilles med "stedlig beredskabsstyrke"?

12 De fleste har grunduddannelse, nogle få af de ældste har kun den uddannelse, de har fået fra Grenaa Brandvæsen, så mandskabet er bedre uddannet og har mere materiel end en traditionel stedlig beredskabsstyrke. side Hvilken kategori er båden i Ebeltoft iht. BAR-vejledningen? Ordregiver har ikke været i stand til at kategorisere båden i henhold til vejledningen. Side Det fremgår, at der kun er to holdledere i Knebel. Hvorfor? Er det muligt at opretholde en vagt med kun to holdledere, eller kan der rekrutteres en af de menige brandmænd til at gennemføre holdlederuddannelsen? Det er muligt, men der kan rekrutteres. Vi har netop fået færdiguddannet én mand, så der er tre holdledere. Side Kan det gives en beskrivelse af den afhjælpende indsats i hele Syddjurs Kommune, under hver enkelt station? Udover Ebeltoft har et bådberedskab, løser de tre kommunale stationer opgaverne efter beredskabsloven. Side Ifht. de generelle krav fremgår, at "dette indebærer bl.a., men er ikke er begrænset til, at beredskabet skal indsættes ved brand, brandfare etc.". Kan det uddybes, hvad der ligger i er ikke begrænset til?. Kan der gives eksempler på opgavetyper og omfang? Beredskaberne på Djursland hjælper borgerne hvis det er muligt også selvom det viser sig ved ankomst at det ligger uden for beredskabslovens rammer. Men det så lille et omfang, at det ikke skønnes at have økonomisk betydning. Side 21 Det fremgår, at der er en særlig plan for beredskabet for Århus Lufthavn der først bliver kendt ved kontraktunderskrivelse. 80. Ligger der øget uddannelses- og øvelseskrav bag denne plan? Nej, men politiet indkalder ca. hvert andet år til en øvelse med politi, ambulancer og brandberedskab. 81. Ligger der øget materielkrav bag denne plan? Nej, men det fremgår af planen at ventepladsmateriellet stilles til rådighed. 82. Eller andre særlige godkendelser, som mandskabet skal opnå? Nej Side 23, pkt Gælder ydelsen den akutte del eller også entreprenørdelen? Gælder kun akutdelen

13 84. Afholder kommunen alle omkostninger til udkommanderet materiel og mandskab, jf. beredskabsloven 20 og 40? Ja, såfremt det er den kommunale indsatsleder der er bestiller. Side 23, pkt. 6.9 Tilbudsgiver etablerer instruktør korps og gennemfører fælles øvelser. 85. Hvor er specialmateriellet placeret? Grenaa og Ebeltoft 86. Hvad henføres som specialmateriel? Lift, båd, let og tung frigørelse, ventepladsmateriel, redningsmateriel. 87. Kræves der særlige instruktørkompetencer for at opnå instruktørstatus i speciel materiel? Ja, eksempelvis i båden og lift Side 23, pkt Det fremgår, at radiomateriel leveres Efter nærmere aftale med leverandøren. Hvornår får tilbudsgiver radiomateriellet stillet til rådighed mhp. installering inden driftsstart? Der er ikke sat en dato, men det forventes sidst på året. Side 26, pkt Kan prisen på leje ved Moselund pr. kursist pr. dag oplyses? Ikke pr. kursist, men pr. døgn kr. + forbrug. Side Hvor skal træningen af de frivillige gennemføres? På Moselund og teorilokalerne på Station Grenaa 91. Hvad er kursusbehovet? se spg. 69. Side Kan det oplyses, hvilke udgifter der i 2008 har været til hhv. materiel og øvrige aktiviteter? Nej det er ikke gjort op. Bilag 7 udrykningens sammensætning 93. I udbudsteksten er der for Norddjurs Kommune beskrevet hvorledes den afhjælpende indsats forløber. Hvorledes hænger det sammen med bilag 7 og beskrivelsen af udrykningens sammensætning? Se svar på spørgsmål 110 nedenfor.

14 2.1 procedure 94. Hvorledes vil ordregiver sikre, at ordregiver ikke direkte røber eller på anden måde indikerer, hvad andre tilbudsgivere har tilbudt i forbindelse med forhandlingen? Ordregiver overholder de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed Besigtigelse og spørgsmål 95. Hvornår kan tilbudsgiver senest forvente at modtage svar på stillede spørgsmål? Fredag d. 2. oktober Virksomhedsoverdragelse 96. Er der mandskab ansat som tjenestemænd blandt de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages? Nej 97. Kan ordregiver oplyse, om der for mandskab, der er ansat på de to Falck stationer, er noget ansættelsesretligt, der kan afholde dem fra at blive ansat som deltidsbrandmænd hos det kommunale beredskab, såfremt det kommunale beredskab skulle vinde opgaven? Så vidt ordregiver er orienteret er der ikke noget. Dette er dog et forhold mellem Falck og Falcks ansatte, som ordregiver ikke har indflydelse på. 98. Kan ordregiver oplyse om bopæl for mandskab, der er ansat som tilkaldemandskab på de to Falck stationer? Nej 2.7. Tilbudsafgivelse 99. Ordregiver bedes bekræfte, at kontrolbuddet ikke skal indeholde: 1) dokumentation for at betingelser for deltagelse er opfyldt, 2) tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til offentlige, 3) erklæring om sikkerhedsstillelse, 4) dokumentation for forsikring og 5) serviceattest. Det bekræftes. 3. Betingelser for deltagelse 100. Ordregiver bedes bekræfte, at kontrolbuddet ikke skal indeholde oplysninger om teknisk kapacitet. Det bekræftes

15 Kvalitet 101. Kvalitetssikring af data: Menes der udelukkende data i udrykningsrapporter, som kommunen indtaster i Odin eller er der også tale om andre data? Alle data der har betydning for kontrol af aftalens overholdelse og Beskrivelse af beredskabet, Hornslet og Rønde 102. Kan ordregiver oplyse, hvornår kontrakten med Falck udløber for stationerne i Hornslet og Rønde? Den 31. december Såfremt anden byder end den nuværende leverandør skulle vinde opgaven for delområde II, er der så planlagt en overgangsperiode, således at anden byder skal være driftsklar for disse to stationer senere end 1/1-2010? I så fald hvilken dato skal anden byder være driftsklar på disse to stationer? Nej 6.3. Geografisk dækningsområde 104. De i udbudsmaterialet indeholdte kort er ikke særlig præcise i forhold til at se opdelingen mellem og afgrænsningen af de to delområder der udbydes. Er det muligt at få et mere eksakt kort, der præcist viser, hvilket områder hver af de to delområder dækker? Nej Kan tilbudsgiver regne med, at de to delområder er de samme under hele kontraktperioden, herunder også i forhold til det område i Randers Kommune der er medtaget? Aftalen med Randers løber til de31.december 2011, men kan bringes til ophør med tre måneders varsel til udgangen af et år Vagtcentral 106. Ordregiver bedes uddybe hvilke funktioner/opgaver i forbindelse med vagtcentralen, der skal afgives tilbud på. Indebærer vagtcentralopgaven udelukkende, at man skal modtage og videregive 112- og ABA- alarmer eller rummer dette også andre opgaver? I så fald hvilke? Vagtcentralopgaven betyder udelukkende, at man skal modtage og videregive 112- og ABA- alarmer 107. Skal vagtcentralen være bemandet eller ubemandet? Bemandet 108. Tilfalder indtægter for vagtcentralopgaver leverandøren eller ordregiver? Spørgsmålet er ikke forstået.

16 109. Det er anført i afsnittet, at tilbudsgiver skal beskrive hvordan det sikres, at en alarm når ud til rette station. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Ordregiver vil ikke evaluere dette forhold, idet tilbudsgiver forventes at beskrive en løsning der virker. Der er således tale om et mindstekrav Afgangstider 110. Hvor stor en udrykning, i henhold til bilag 7, skal sendes af sted som førstegangsudrykning indenfor 5 minutter? Gælder dette krav for alle de udrykningssammensætninger der er anført i bilag 7? Hornslet: holdleder og 7 mand Reduceret udrykning. holdleder og3 mand Rønde: holdleder og 5 mand Reduceret holdleder og 3 mand Ebeltoft: holdleder og 6 mand Grenaa: holdleder og 6 mand Reduceret holdleder og 4 mand Fjellerup: holdleder og 3 mand Knebel: holdleder og 3 mand 111. Såfremt det har været tilfældet hidtil, hvordan har man så kunnet overholde afgangstiden med den nuværende vagtordning? Er det intentionen, at serviceniveauet med udbuddet skal forhøjes væsentligt i forhold til tidligere? Ja, for udbuddet er fastlagt efter den risikobaserede dimensionering, som er vedtaget i de to kommunalbestyrelser Ankomsttid 112. Det er anført i afsnittet, at tilbudsgiver skal redegøre for hvordan ankomsttiden sikres overholdt. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Ankomsttiden skal overholdes, og for at sikre at tilbudsgiver har gjort sig overvejelser om hvordan dette vil ske, skal det i tilbuddet sandsynliggøres at tilbudsgiver har de rette procedurer mv., der sikrer dette. Punktet vil ikke blive vurderet efter underkriterierne Radiokommunikation 113. I dette afsnit benyttes betegnelsen leverandøren. Menes der her leverandøren af den udbudte opgave eller leverandøren af radiokommunikationsudstyret? Brand og Redning Djursland leverer og installerer udstyret Blinde ABA 114. Tilfalder den årlige tilslutningsafgift for ABA-anlæg leverandøren eller ordregiver?

17 Ordregiver 115. Hvem er ansvarlig for installation af nye anlæg? Såfremt leverandøren er ansvarlig for dette, kan leverandøren så opkræve et gebyr for dette eller skal udgiften til dette indregnes i den tilbudte pris for varetagelse af vagtcentralfunktionen? Brand og Redning Djursland 7.1. Materiel 116. Det er anført, at tilbudsgiver kan redegøre for hvor eksisterende udstyr vil blive opgraderet eller ændret. Kan tilbudsgiver vælge at redegøre for dette eller er det et krav, at tilbudsgiver redegør for dette? Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? I det omfang udstyret ændres kan det afstedkomme et behov for en begrundelse for hvorfor det valgte udstyr lever op til tidligere udstyrs funktionalitet og kvalitet. Tilbudt materiel vil blive bedømt i forhold til underkriteriet "Kvalitet og tilpasning af materiel" Ordregiver bedes bekræfte, at det overtagne materiel tilhører tilbudsgiver også efter kontraktperiodens udløb. Det bekræftes Brandstation og træningsanlægget Moselund 118. Det anføres, at tilbudsgiver skal angive hvor tilbudsgiver vil placere stationer og disses udstyr. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Dette vil ikke blive evalueret. Stationernes placering skal leve op til udrykningskravene Ordregiver bedes bekræfte at de anførte lejepriser skal indregnes i kontrolbuddet? Det bekræftes Der er anført lejepris. Hvad med forbrugsafgifter? Skal tilbudsgiver betale dem? I så fald, hvilket prisniveau ligger de på? Kommer senere Er der en lejeafgift forbundet med at anvende træningsanlægget Moselund? I så fald, hvilken leje er der forbundet hermed og skal denne leje indregnes i kontrolbuddet, såfremt kontrolbyder ønsker at benytte sig af træningsanlægget? Moselund kan lejes på lige fod med brandstationerne, men der er ikke fastsat en leje på nuværende tidspunkt. Bilag 3: Virksomhedsoverdragelse 121. Hvad er forskellen på henholdsvis: Brandmænd, brandmænd timelønnede og brandmænd, timelønnede tidsbegrænset?

18 Holdledere og holdledere timelønnet tidsbegrænset? Se spørgsmål 7. Bilag 4: Tilbudsliste - Annex til tilbudsliste har jeg husket 122. Det er oplistet hvad tilbudsgiver skal huske at beskrive. For så vidt angår punktet at beskrive vagtordningen til punktet at angive eventuelle alternative placeringer på stationer samt hvilke konsekvenser denne placering har bedes ordregiver forklare, under hvilke tilbudsbeskrivelser, jf. punkt , hvert af disse punkter skal beskrives samt under hvilke af de offentliggjorte underkriterier disse forhold indgår i tilbudsvurderingen? Disse punkter vil ikke blive evalueret. Tilbudsliste 123. Der kan afgives tilbud på delområde I og delområde II. Er det ikke muligt at afgive en samlet pris på det to områder, da denne samlede pris kan adskille sig fra summen af tilbud på delområde I og delområde II, idet en samlet overtagelse kan indeholde synergieffekter. Det er muligt at afgive et bud på begge områder i forening. Se vedlagte reviderede tilbudsliste.

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven 1. Resume. Falck vil hermed som bidrag til debatten om Faxe Kommunes beredskabs fremtid kommentere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbud af det samlede beredskab for Djursland. Beredskabskommissionen Djursland. Udbudsmateriale

Indholdsfortegnelse. Udbud af det samlede beredskab for Djursland. Beredskabskommissionen Djursland. Udbudsmateriale Beredskabskommissionen Djursland Udbud af det samlede beredskab for Djursland Udbudsmateriale COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber,

Læs mere

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune.

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune. Byrådssekretariatet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. september 2011 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Udbudsmateriale for vagtcentralydelser under beredskabsområdet

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Sine. Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet.

Sine. Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet. Sine Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet. Sine 2008/9 Bemærkninger til priserne - Der er ikke priser på montering og materialer. Ca. 600 kr. pr time - Der er ikke priser på vognlader til

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Bilag 7 Aftale om vagtcentralordningen mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

NYHEDSBREV DECEMBER 2016

NYHEDSBREV DECEMBER 2016 NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd Industrivej 2 4683 Rønnede Brandvæsen Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 71 16 10 www.faxekommune.dk Dato 14. juli 2009 j.nr. 14-12-16-0000 Direkte telefon 56 20 30 21 Mobil 40 45 21 12 Mail pta@faxekommune.dk

Læs mere

- Spørgsmål nr. 1 og svar dertil offentliggjort d. 11/ Spørgsmål nr og svar dertil offentliggjort d. 28/

- Spørgsmål nr. 1 og svar dertil offentliggjort d. 11/ Spørgsmål nr og svar dertil offentliggjort d. 28/ Kolding Kommune Spørgsmål og svar vedr. udbud på vægterkørsel - Spørgsmål nr. 1 og svar dertil offentliggjort d. 11/07-2016 - Spørgsmål nr. 2-33 og svar dertil offentliggjort d. 28/07-2016 Nr. Spørgsmål

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Aktiver og Passiver HOLSTEBRO Beskrivelse Værdisat Autosprøjte Mercedes 1117 årgang 1990 0 Vandtankvogn Mercedes

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

TILBUD. ========================== Skriver i kr. ========================== Skriver i kr.

TILBUD. ========================== Skriver i kr. ========================== Skriver i kr. Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 Side E.9.1 af 8 for: 11 Flow-entreprisen TILBUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejder i henhold til udbudsbrev og udbudsmateriale

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

DAGSORDEN. Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs (Formand)

DAGSORDEN. Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs (Formand) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Øvelsesanlægget Moselund, Langagervej 16, Grenaa Dato : 25. maj 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.30 Medlemmer

Læs mere