Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland"

Transkript

1 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller bemærkninger til kommentarerne. Personale: side 6 og bilag 3 1. Kan der gives oplysninger om de enkelte medarbejderes anciennitet, alder, timenorm samt løn opdelt i løndele? - gerne i anonymiseret form og pr. station. Nej, men oplysninger herom vil tilgå vinderen af udbuddet. 2. Kan der gives oplysninger om samtlige overenskomster, lokalaftaler, kutymer og vagtordninger, som er gældende for de medarbejdere, som påtænkes virksomhedsoverdraget? Overenskomster Holdledere og deltidsansatte brandmænd er i organiseret i landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Medarbejderen i fleksjob er organiseret i Faglig Fælles Forbund. Lokalaftaler. På station Grenaa er to holdledere uddannet som indsatsledere og som benyttes som indsatslederafløsere nogle få gange om året. Når de fungerer som indsatledere får de vagt- og udkaldsbetaling som indsatsledere. På hver station er der udpeget en stationsleder der varetager den daglige drift af stationen. De aflønnes med stationstimer. Station Grenaa er undtaget af denne ordning, da her er fast mandskab. Kutymer Station Grenaa, Kolind og Fjellerup afvikler fælles nytårsparole. Station Allingåbro afvikler nytårsparolen alene. Station Ebeltoft og Knebel afvikler fælles nytårsparole. Markeringen af 10, 20 og 25 års ansættelse gøres forskelligt afhængig af den enkelte stations traditioner. Vagtordninger Se bilag Er der personalepolitikker eller tilsvarende, som indebærer rettigheder for de medarbejdere, som påtænkes virksomhedsoverdraget? I bekræftende fald ønskes nærmere oplysninger om disse. Nej

2 4. Kan der gives oplysninger om samtlige medarbejderes bopælsadresse? Nej. 5. Kan der gives oplysninger om samtlige medarbejderes uddannelsesmæssige status, grunduddannet, funktionsuddannet, holdleder uddannet, dato for uddannelsens gennemførelse? Alle har deres uddannelse ført ajour. Liste tilgår senere. 6. Kan det oplyses, hvilke arbejdsopgaver den pågældende fleksjob-medarbejder er begrænset i at udføre? Medarbejderen i fleksjob kan ikke klare langvarigt hårdt fysisk arbejde. Han fungerer dog som deltidsansat brandmand. 7. Hvad menes der med timelønnede brandmænd, timelønnede brandmænd tidsbegrænset, timelønnede afløsere samt holdleder timelønnet tidsbegrænset? Timelønnede brandmænd Er reservebrandmænd der er uddannet og deltager i vedligeholdelsesuddannelsen. Reservebrandmanden fungerer som afløsere indtil der kommer en plads i deltidsstyrken. Timelønnede brandmænd tidsbegrænset. Er nyligt aftrådte brandmænd der p.g.a. mangel på brandmænd, har indvilget i at afløse i ferier m.v. Aftalen er tidsbegrænset fordi de ikke deltager i vedligeholdelsesuddannelsen. 8. Hvor mange fuldtidsansatte indgår i ledelsen og driften af det afhjælpende beredskab ud over de i udbudsmaterialet nævnte personer? Der er 7 fuldtidsansatte i beredskabet. 1. administrationsmedarbejder, 1. viceberedskabsinspektør der er i forebyggende afdeling og er indsatsleder. 1. seniormedarbejder der er i forebyggende afdeling, 1. beredskabsinspektør der er stedfortræder, har ansvaret for uddannelsesafdelingen og er indsatsleder, 1 viceberedskabsinspektør der har ansvaret for driftsområdet og er indsatsleder, 1. fleksjob-medarbejder der hjælper på Brandskolen Moselund og i driftsafdelingen og 1. beredskabschef der udover de ledelsesmæssige opgaver er indsatsleder. Det er ikke muligt at adskille ledelsen og driften fra de øvrige opgaver, da der dagligt arbejdes på tværs af fag/afdelingsgrænser Spørgsmål 1-5 vedrører ikke de medarbejdere, som i dag er ansat i Falck Danmark A/S og er beskæftiget med brandslukning i Syddjurs kommune. Bod: bilag 9 (side 8) Det fremgår af udbudsmaterialets bilag 9, side 8, at der er bod på kr. hver gang afgangstiden ikke overholdes samt bod på kr. hver gang ankomsttiden ikke overholdes (dvs. i praksis

3 kr. pr. gang der rykkes ud for sent). Derudover er der bod på kr. for hvert konstateret misligholdelsesforhold. 9. Indregner kommunen omkostninger til bod i kontrolbuddet svarende til Beredskabsstyrelsens statistik over antal gange der rykkes ud for sent i de to kommuner? Kontrolbuddet bliver udarbejdet efter de retningslinjer der gælder herfor. Den interne opdeling betyder at de, der udarbejder kontrolbuddet, ikke har indflydelse på tildelingsbeslutningen, ligesom de ikke besvarer spørgsmål til udbuddet. Ordregiver kan derfor ikke svare på, i hvilket omfang eventuel bod bliver indregnet i tilbudssummen. 10. Det fremgår side 11, at Station Kolind assisteres i normal arbejdstid af Station Greena pga. mandskabsmangel. Kan Station Kolind derfor udelades af bodbestemmelserne? eller hvor mange afgange fra Station Kolind skal der afregnes bod? Nej, men se nedenfor under Kan det som alternativ accepteres, at der fastsættes et loft på det maksimale beløb, der kan udbetales i bod pr. år for alle stationer på kr , svarende til at Falck indregner denne omkostning i tilbuddet med tilbagebetaling til kommunen såfremt der ikke bliver afregnet årlig bod for det fulde beløb? Hvis Nej, kan det oplyses, at Falck indregner nedenstående omkostninger til bod i de to kommuner, baseret på den seneste statistik fra Beredskabsstyrelsen, Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit for antallet af udrykningerne i 2007 og Norddjurs: Antal udrykninger: 169 Procent afgangstid større end 5 min: 13 Bod = 0,13 x 169 x kr. = kr. Syddjurs: Antal udrykninger: 283 Procent afgangstid større end 5 min: 18 Bod = 0,18 x 283 x kr. = kr. Nej, det kan ikke accepteres at der fastsættes et loft. Supplerende kan det oplyses, at Beredskabskommissionen på sit møde den 6. august drøftede bods problematikken og der var enighed om, at sker der overtrædelser af beredskabslovens bestemmelser eller den indgåede kontrakts indhold, tages det op i den samarbejdsorganisation der er beskrevet i bilag 9 aftale om varetagelse af beredskabet i Norddjurs og Syddjurs Kommuner kapitel 7. Såfremt det ikke i dette forum, er muligt at finde en konstruktiv løsning på problemet, træder bodsreglerne i kraft. Vagtcentral og SINE: side Hvor mange eksisterende vagtcentraler er der tale om og på hvilke adresser Der er en IHM vagtcentraler på stationerne i Ebeltoft og Allingåbro På station Grenaa er der en IBS vagtcentral

4 13. Er det muligt at besigtige vagtcentralerne den 21. september? Ja det er det 14. Skal vagtcentralen være tilsluttet SINE fra 1. januar 2010? Ja det skal den såfremt det er muligt 15. Er det muligt at få udleveret fleetmap for sineradioer? Ja. Den er vedhæftet 16. Afholder kommunen udgiften for uddannelse af personale i forbindelse med overgang til SINE terminaler? Ja Terminaler 17. Hvor mange terminaler påtænker kommunen at indkøbe (for kalkulation af montage) - herunder fordeling af og type af mobilterminaler / håndterminaler, herunder ligeledes hvilket garniture påtænkes indkøbt? Liste er vedhæftet Terminalerne forventes monteret af Brand og Redning Djursland inden årsskiftet. 18. Ifald at kommunen ikke kan levere SINE terminaler til kontraktens start, hvorledes skal kommunikation så fald udmøntes? Den kan køre over det radionet beredskabet råder over i dag. 19. Er der i køretøjerne monteret mobiltelefoner, og i givet fald hvem afholder udgifter til dette? Der er monteret mobiltelefoner i automobilsprøjter og tanksprøjter. Udgifterne betales af Brand og Redning Djursland. 20. Hvor mange køretøjer skal der monteres SINE terminaler i? Se vedhæftet liste 21. Skal der monteres SINE terminaler på de 2 køretøjer på Anholt? Ja 22. Skal der monteres SINE-terminal i de 2 redningsbåde? Ja 23. Hvor mange indsatslederbiler skal der være pr. 1/1 2010?

5 Fire, men indsatsledervagten er ikke medtaget i udbuddet. 24. Er det udelukkende montering af kommunikationsradioer der ønskes, eller er der andre typer af kommunikationsudstyr såsom navigation, CarPc, statuspanel m.v.? Terminalerne forventes monteret inden overtagelsen såfremt det ikke er muligt sørger Brand og Redning Djursland for eftermonteringen. Øvrigt udstyr kan leverandøren montere efter eget ønske. 25. Tilbudsgiver kan tilbyde en økonomisk attraktiv pris på drift og service af terminaler givet antallet af stationer på Djursland (stordriftsfordele). Det er samtidig ønskeligt for tilbudsgiver at varetage drift og service af terminaler, da tilbudsgiver har arbejdsgiveransvaret og dermed er ansvarlig i forhold til sikkerhedsrisiko ved nedbrug af radiomateriel, dokumentation af afgangs- og udrykningstider, hurtig fremskaffelse af reserveradiomateriel mv. Kan det som alternativ accepteres, at tilbudsgiver drifter og servicerer radiomateriellet? Nej. Beskrivelse af bestående alarmering: side Hvor mange antennepositioner anvendes i dag? 7 styk 27. Er der problemer ved nuværende sendepositioner? Nej 28. Hvor mange grupper pr. station? Grenaa 5, Fjellerup 1, Kolind 2, Allingåbro 3, Ebeltoft 3 og Knebel Hvad er adresserne på antennepositioner? Kommer senere. 30. Er Kommunen tilfreds med radiodækningen til alarmering fra bestående antenner i dag? Ja 31. Findes der antennepositioner på kommunalt ejede positioner - som det er muligt at overtage? Grenaa, Knebel Hvis Ja: Er det muligt at besigtige nuværende antennepositioner den 21. september? Ja

6 32. Skal tilbudsgiver betale antenneleje for de eksisterende kommunalt ejede master? Ja, men der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en lejepris Alarmering af Brandmandskabet: side Hvorledes ønsker kommunen at mandskabet skal tilkaldes? Det skal ske efter bilag Skal der indkøbes digitale pagere, eller kan nuværende pagere anvendes og stilles de i givet fald til rådighed? Hvis Ja: Hvilke type pagere / alarmmodtagere er der tale om? Herunder hvilken frekvens og bådbredde har disse? Der skal indkøbes digitale pagere. Det er op til tilbudsgiver hvilken type der vælges. 35. Hvor mange i beredskabet skal udstyres med pager? Holdledere og brandmænd, men ikke Anholt 36. Skal eks. de frivillige udstyres med pagere? Nej 37. Skal tilbudsgiver varetage vedligeholdelsen af pagere? Indkøb og vedligeholdelse af pagere er tilbudsgivers ansvar. ABA-Brandalarmer: side Det fremgår, at Leverandøren kan ligeledes ikke opkræve gebyrer eller lignende hos virksomheder eller private, hvor ABA er installeret Er det korrekt forstået, at det betyder, at kommunen opkræver gebyret for udrykning til blind alarm, men at tilbudsgiver fortsat kan opkræve abonnement hos de virksomhederne, hvor tilbudsgiver overvåger ABA alarm (som tilbudsgiver gør i dag i Syddjurs Kommune)? I den kontrakt der skal løber over de næste år, skal alle ABA-kunder stilles lige. Det vil sige, at det er myndigheden der har kontakten til virksomhederne. 39. Hvis Ja til forrige spørgsmål: Kan tilbudsgiver fortsat indregne en abonnements-pris på kr ekskl. moms (2009 pris)? Hvis ikke, hvilken abonnementspris skal evt. anvendes som alternativ? 40. Hvor mange blinde alarmer har der været i 2008? Der svares senere. 41. Er det muligt at få en liste med ABA-alarmer delt op pr. vagtcentral som modtager alarmerne i dag indeholdende oplysninger om, hvem der er: - Primær Vagtcentral - Alternativ Vagtcentral

7 - Backup Vagtcentral på hver enkelt alarm? Grenaa har 58 anlæg. Primær er Grenaa, alternativ er Reko og backup er Grenaa. Ebeltoft har 17 anlæg. Primær Ebeltoft og alternativ er Reko. Allingåbro har 15 anlæg og reserve antenne på silo samt reservebase på stationen 42. Findes der ABA-alarmer, som ikke er på det offentlige Alarmnet? - f.eks. APL- Alarmer - dailup alarmer ect.? Nej 43. Er det kun brandalarmer som den nye vagtcentral skal håndtere(give tilbud på)? - eller er der andre alarmtyper f.eks.? Tekniske alarmer? Tyverialarmer? Personalarmer? Der er kun brandalarmer 44. Findes der brandstationer med 2. slukningstog (anden udrykning)? Station Grenaa har to slukningstog hvoraf det ene samtidig bruges som reservekøretøjer. Uddannelse 45. Hvilke uddannelser i specialmateriel har været gennemført de senere år og med hvilken varighed? Ebeltoft: vedligeholdelseudd. i båd 8 timer Grenaa: vedligeholdelseudd. i båd 4 timer Grenaa: Redning fra små lukkede rum 5 timer Grenaa: vedligeholdelse i lift 4 timer Alle stationer: faldsikring 4 timer Materiel: side Det er tilbudsgivers vurdering, at flere af de i bilag 5A-5G nævnte køretøjer er værdifastsat relativt højt. Er det muligt at få oplyst vogntype, årgang (mangler på enkelte køretøjer), antal kørte km samt oprindelig investeringssum for de pågældende køretøjer? Spørgsmålet har givet anledning til at gennemgå materialet en gang mere. Nyt bilag 5 er vedhæftet HSE skal udgå Tender Grenaa skal udgå 47. Det fremgår side 25, at fra 2014 må ingen udrykningskøretøjer være ældre end 10 år. Skal det forstås sådan, at i 2015, 2016 og 2017 er der heller ingen køretøjer, der må være ældre end 10 år?

8 Hvis 10 års kravet er gældende i hele kontraktperioden, vil det kun være køretøjer fra 2007 og nyere, der ikke skal skiftes i perioden da de kan holde hele den 8-årige kontraktperiode uden af falde for alderskravet. Dvs: køretøjer fra 2003 og ældre skal skiftes inden 2014 køretøjer fra 2004 skal skiftes inden 2015 køretøjer fra 2005 skal skiftes inden 2016 køretøjer fra 2006 skal skiftes inden 2017 Hvis ovenstående er den korrekte tolkning af udbudsmaterialet, betyder det, at nedenstående køretøjer skal skiftes og at tilbudsgiver skal indregne omkostninger til udskiftning af køretøjerne over perioden. Tolkningen er korrekt. Med henblik på at kunne tilbyde et økonomisk attraktivt tilbud, skal der nedenfor foreslås alternativer til de efter udbudsmaterialet givne udskiftninger: Allingåbro: Inden 2014 skiftes: Tank 2003 Tank 1987/2002 HSE mangler beskrivelse (jf. spm 59) 48. Kan det som alternativ accepteres, at Tank 2003 bibeholdes i hele kontraktperioden? Ebeltoft: Inden 2014 skiftes: ASPR 2002 Inden 2017 skiftes: Tank (VT 1) Kan det som alternativ accepteres, at Tank VT og ASPR 2002 bibeholdes i hele kontraktperioden? Grenaa: Inden 2014 skiftes: ASPR 1995 Tender 1989 Containerlastvogn Scania, 1996 Containerlastvogn Volvo, 1985 Inden 2016 skiftes: Tank Scania Kan det som alternativ accepteres, at Tank Scania 2005 bibeholdes i hele kontraktperioden? Fjellerup: Inden 2016 skiftes: Tanksprøjte Kan det som alternativ accepteres, at Tanksprøjte 2005 bibeholdes i hele kontraktperioden? Anholdt: Inden 2014 skiftes: Traktortrukket slukningsenhed, Kan det som alternativ accepteres, at Traktortrukket slukningsenhed fra 2003 bibeholdes i hele kontraktperioden? Knebel: Tanksprøjte er fra 2009, så ingen udskiftning. Hornslet:

9 Inden 2014 skiftes: Tank 1999 Inden 2015 skiftes: ASPR Kan det som alternativ accepteres, at Tank 1999 og ASPR 2004 bibeholdes i hele kontraktperioden? Rønde: i Inden 2015 skiftes: Tanksprøjte Kan det som alternativ accepteres, at Tanksprøjte 2004 bibeholdes i hele kontraktperioden? Kolind: Inden 2014 skiftes: ASPR Kan det som alternativ accepteres, at ASPR 2002 bibeholdes i hele kontraktperioden? Ovenstående spørgsmål 47, sidste led til 55 besvares ikke. Tilbudsgiver skal i sit tilbud forholde sig til hvordan opgaven løses, og substitueringer i materiel kan anføres og drøftes i forhandlingen. 56. Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, hvilken type køretøjer der ønskes indsat ved udskiftning. Kan det som alternativ accepteres, at tilbudsgiver indregner prisen på de eksisterende køretøjer og at det tages op til forhandling i kontrakt-perioden, når der skal indsættes et nyt køretøj? Det har ikke været tanken, at tilbuddets beløbsramme skal tages op til forhandling i den 8 årige periode. Køretøjerne udskiftes så eks. vandtankvogn udskiftes med en vandtankvogn af samme kvalitet som køretøjerne udskiftes med i dag. Se punkt fx 7.1 Det kan som eksempel anføres, at Brand og Redning Djursland køber Scania såfremt de har en model, der passer til den specifikke opbygning. Det sidste chassis vi købte var en Scania P 310 DB4X Eller som andet alternativ - afhængigt af kommunen besvarelsen af ovenstående spm at tilbudsgiver indregner omkostninger til tilsvarende køretøjer af sammen kvalitet, og at det så må bero på en konkret forhandling med kommunen, såfremt der ønskes særlige krav eller fremtidige ændringer i risikodimensioneringen får betydning for køretøjsportefølgen? Tilbudsgiver skal indregne omkostningerne. Eventuelle fremtidige ændringer må tages op når relevant. Side 12 og bilag 5A: 58. Trailer er med i bilag 5A men ikke side 12. Skal der indregnes trailer? Ja, det er oplysningerne i bilagene der er gældende såfremt der er uoverensstemmelser. 59. Det er beskrevet, at HSE kører nu, men HSE er ikke med på køretøjsolisten side 12 og ej heller i bilag 5A: Skal der fortsat køres med HSE efter 1/1 og skal tilbudsgiver overtage køretøjet fra kommunen? Nej

10 Side 17 og bilag 5C: 60. Der er nævnt en båd i bilag 5C, men den fremgår ikke i udbudsmaterialet side 17, hvordan båden skal køres frem. Hvilket køretøj skal trække båden? Det er op til tilbudsgiver Bilag 5E: 61. Er det korrekt forstået, at den nedskrevne værdi af en 20 år gammel slangetender inkl. udstyr er fastsat til kr ? Nej, den er fjernet fra bilaget. 62. Redningslift fra 2009 er ikke beskrevet i bilag 5E, men er beskrevet i udbuds-materialet side 14. Hvordan skal tilbudsgiver indregne dette køretøj? Den er tilføjet bilaget. Bilag 5G: 63. Slangetender fremgår ikke af udbudsmaterialet side 19, men er med i bilag 5G vedr. Kolind. Skal der fortsat være slangetender i Kolind og skal tilbudsgiver i givet fald erhverve den? Den er medtaget på bilaget. Bygninger: bilag 1 og side Bilag 1 indeholder en række renoveringsudgifter for de kommunale ejendomme, som tilbudsgiver skal leje. Afholder kommunen som ejer af ejendommene disse udgifter til renovering? Kommunen afholder udgiften til den udvendige vedligeholdelse. 65. Er forbrugsudgifter inkl. lejeprisen? Hvis ikke, kan de skønnede samlede forbrugsudgifter pr. lejemål pr. år da oplyses? Kommer senere 66. Oplysningerne om bygningsarealet i bilag 1 samt side i udbudsmaterialet mangler en præcis specifikation for samtlige bygninger fordelt på areal til garageanlæg (afregnes til 200 kr/ m2) og areal til mandskabsfaciliteter (afregnes til kr/ m2), så tilbudsgiver kan beregne præcis husleje. Kan disse oplysningerne tilvejebringes, eller kan kommunen alternativt oplyse den præcise lejeudgift? Huslejeniveauet fremgår af bilag 1b. 67. Er det en fejl, at der ikke er oplyst mandskabskvadratmeter på stationen i Grenaa? Der er lavet mødelokaler over en del af værkstedsgaragen.

11 Administrationen og undervisning af frivillige for Brand og Redning Djursland bruger også fremover den øvrige del af bygningen. Der vil blive indgået en konkret aftale om brug af øvrige faciliteter ved endelige forhandlinger med den vindende tilbudsgiver. De frivillige: side Det fremgår, at materiel og træning til de frivillige skal leveres af leverandøren uden meromkostning. Hvilket materiel er der tale om? Det er brand og redningsmateriel, herunder køretøjer. Bemærk at der er tale om et konkurrenceparameter, og det forventes at tilbudsgiver i sit tilbud forholder sig til hvorledes de frivillige vil blive behandlet. 69. Hvor mange timer skal de frivillige uddannes? Sidste år blev der brugt i alt timer Logo: bilag Kan det accepteres, at der påsættes leverandørlogo på køretøjer og branddragter, således at stafferingen vist i bilag 8 stadig overholdes? Ja efter aftale med beredskabschefen Udrykningssammensætning mv.: Side Det fremgår, at Allingåbro rykker ud med mand. Kan det oplyses, hvordan de 6+ 1 fordeles på køretøjerne? Nej, det er forskelligt 72. Hvor mange mand rykker ud til ABA? Hornslet holdleder og 3 mand Rønde holdleder og 3 mand Ebeltoft holdleder og 6 mand Grenaa holdleder og 4 mand Fjellerup holdleder og 3 mand Knebel holdleder og 3 mand mellem kører Ebeltoft med et slukningstog 73. Hvor mange udrykninger har der været i Randers i 2008, som Allingåbro skal slukke? 6 gange side Det fremgår, at der kun er to holdledere i Fjellerup. Hvorfor? Er det muligt at opretholde en vagt med kun to holdledere, eller kan der rekrutteres en af de menige brandmænd til at gennemføre holdlederuddannelsen? Det er muligt, men der kan rekrutteres side Kan beredskabet på Anholdt sidestilles med "stedlig beredskabsstyrke"?

12 De fleste har grunduddannelse, nogle få af de ældste har kun den uddannelse, de har fået fra Grenaa Brandvæsen, så mandskabet er bedre uddannet og har mere materiel end en traditionel stedlig beredskabsstyrke. side Hvilken kategori er båden i Ebeltoft iht. BAR-vejledningen? Ordregiver har ikke været i stand til at kategorisere båden i henhold til vejledningen. Side Det fremgår, at der kun er to holdledere i Knebel. Hvorfor? Er det muligt at opretholde en vagt med kun to holdledere, eller kan der rekrutteres en af de menige brandmænd til at gennemføre holdlederuddannelsen? Det er muligt, men der kan rekrutteres. Vi har netop fået færdiguddannet én mand, så der er tre holdledere. Side Kan det gives en beskrivelse af den afhjælpende indsats i hele Syddjurs Kommune, under hver enkelt station? Udover Ebeltoft har et bådberedskab, løser de tre kommunale stationer opgaverne efter beredskabsloven. Side Ifht. de generelle krav fremgår, at "dette indebærer bl.a., men er ikke er begrænset til, at beredskabet skal indsættes ved brand, brandfare etc.". Kan det uddybes, hvad der ligger i er ikke begrænset til?. Kan der gives eksempler på opgavetyper og omfang? Beredskaberne på Djursland hjælper borgerne hvis det er muligt også selvom det viser sig ved ankomst at det ligger uden for beredskabslovens rammer. Men det så lille et omfang, at det ikke skønnes at have økonomisk betydning. Side 21 Det fremgår, at der er en særlig plan for beredskabet for Århus Lufthavn der først bliver kendt ved kontraktunderskrivelse. 80. Ligger der øget uddannelses- og øvelseskrav bag denne plan? Nej, men politiet indkalder ca. hvert andet år til en øvelse med politi, ambulancer og brandberedskab. 81. Ligger der øget materielkrav bag denne plan? Nej, men det fremgår af planen at ventepladsmateriellet stilles til rådighed. 82. Eller andre særlige godkendelser, som mandskabet skal opnå? Nej Side 23, pkt Gælder ydelsen den akutte del eller også entreprenørdelen? Gælder kun akutdelen

13 84. Afholder kommunen alle omkostninger til udkommanderet materiel og mandskab, jf. beredskabsloven 20 og 40? Ja, såfremt det er den kommunale indsatsleder der er bestiller. Side 23, pkt. 6.9 Tilbudsgiver etablerer instruktør korps og gennemfører fælles øvelser. 85. Hvor er specialmateriellet placeret? Grenaa og Ebeltoft 86. Hvad henføres som specialmateriel? Lift, båd, let og tung frigørelse, ventepladsmateriel, redningsmateriel. 87. Kræves der særlige instruktørkompetencer for at opnå instruktørstatus i speciel materiel? Ja, eksempelvis i båden og lift Side 23, pkt Det fremgår, at radiomateriel leveres Efter nærmere aftale med leverandøren. Hvornår får tilbudsgiver radiomateriellet stillet til rådighed mhp. installering inden driftsstart? Der er ikke sat en dato, men det forventes sidst på året. Side 26, pkt Kan prisen på leje ved Moselund pr. kursist pr. dag oplyses? Ikke pr. kursist, men pr. døgn kr. + forbrug. Side Hvor skal træningen af de frivillige gennemføres? På Moselund og teorilokalerne på Station Grenaa 91. Hvad er kursusbehovet? se spg. 69. Side Kan det oplyses, hvilke udgifter der i 2008 har været til hhv. materiel og øvrige aktiviteter? Nej det er ikke gjort op. Bilag 7 udrykningens sammensætning 93. I udbudsteksten er der for Norddjurs Kommune beskrevet hvorledes den afhjælpende indsats forløber. Hvorledes hænger det sammen med bilag 7 og beskrivelsen af udrykningens sammensætning? Se svar på spørgsmål 110 nedenfor.

14 2.1 procedure 94. Hvorledes vil ordregiver sikre, at ordregiver ikke direkte røber eller på anden måde indikerer, hvad andre tilbudsgivere har tilbudt i forbindelse med forhandlingen? Ordregiver overholder de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed Besigtigelse og spørgsmål 95. Hvornår kan tilbudsgiver senest forvente at modtage svar på stillede spørgsmål? Fredag d. 2. oktober Virksomhedsoverdragelse 96. Er der mandskab ansat som tjenestemænd blandt de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages? Nej 97. Kan ordregiver oplyse, om der for mandskab, der er ansat på de to Falck stationer, er noget ansættelsesretligt, der kan afholde dem fra at blive ansat som deltidsbrandmænd hos det kommunale beredskab, såfremt det kommunale beredskab skulle vinde opgaven? Så vidt ordregiver er orienteret er der ikke noget. Dette er dog et forhold mellem Falck og Falcks ansatte, som ordregiver ikke har indflydelse på. 98. Kan ordregiver oplyse om bopæl for mandskab, der er ansat som tilkaldemandskab på de to Falck stationer? Nej 2.7. Tilbudsafgivelse 99. Ordregiver bedes bekræfte, at kontrolbuddet ikke skal indeholde: 1) dokumentation for at betingelser for deltagelse er opfyldt, 2) tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til offentlige, 3) erklæring om sikkerhedsstillelse, 4) dokumentation for forsikring og 5) serviceattest. Det bekræftes. 3. Betingelser for deltagelse 100. Ordregiver bedes bekræfte, at kontrolbuddet ikke skal indeholde oplysninger om teknisk kapacitet. Det bekræftes

15 Kvalitet 101. Kvalitetssikring af data: Menes der udelukkende data i udrykningsrapporter, som kommunen indtaster i Odin eller er der også tale om andre data? Alle data der har betydning for kontrol af aftalens overholdelse og Beskrivelse af beredskabet, Hornslet og Rønde 102. Kan ordregiver oplyse, hvornår kontrakten med Falck udløber for stationerne i Hornslet og Rønde? Den 31. december Såfremt anden byder end den nuværende leverandør skulle vinde opgaven for delområde II, er der så planlagt en overgangsperiode, således at anden byder skal være driftsklar for disse to stationer senere end 1/1-2010? I så fald hvilken dato skal anden byder være driftsklar på disse to stationer? Nej 6.3. Geografisk dækningsområde 104. De i udbudsmaterialet indeholdte kort er ikke særlig præcise i forhold til at se opdelingen mellem og afgrænsningen af de to delområder der udbydes. Er det muligt at få et mere eksakt kort, der præcist viser, hvilket områder hver af de to delområder dækker? Nej Kan tilbudsgiver regne med, at de to delområder er de samme under hele kontraktperioden, herunder også i forhold til det område i Randers Kommune der er medtaget? Aftalen med Randers løber til de31.december 2011, men kan bringes til ophør med tre måneders varsel til udgangen af et år Vagtcentral 106. Ordregiver bedes uddybe hvilke funktioner/opgaver i forbindelse med vagtcentralen, der skal afgives tilbud på. Indebærer vagtcentralopgaven udelukkende, at man skal modtage og videregive 112- og ABA- alarmer eller rummer dette også andre opgaver? I så fald hvilke? Vagtcentralopgaven betyder udelukkende, at man skal modtage og videregive 112- og ABA- alarmer 107. Skal vagtcentralen være bemandet eller ubemandet? Bemandet 108. Tilfalder indtægter for vagtcentralopgaver leverandøren eller ordregiver? Spørgsmålet er ikke forstået.

16 109. Det er anført i afsnittet, at tilbudsgiver skal beskrive hvordan det sikres, at en alarm når ud til rette station. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Ordregiver vil ikke evaluere dette forhold, idet tilbudsgiver forventes at beskrive en løsning der virker. Der er således tale om et mindstekrav Afgangstider 110. Hvor stor en udrykning, i henhold til bilag 7, skal sendes af sted som førstegangsudrykning indenfor 5 minutter? Gælder dette krav for alle de udrykningssammensætninger der er anført i bilag 7? Hornslet: holdleder og 7 mand Reduceret udrykning. holdleder og3 mand Rønde: holdleder og 5 mand Reduceret holdleder og 3 mand Ebeltoft: holdleder og 6 mand Grenaa: holdleder og 6 mand Reduceret holdleder og 4 mand Fjellerup: holdleder og 3 mand Knebel: holdleder og 3 mand 111. Såfremt det har været tilfældet hidtil, hvordan har man så kunnet overholde afgangstiden med den nuværende vagtordning? Er det intentionen, at serviceniveauet med udbuddet skal forhøjes væsentligt i forhold til tidligere? Ja, for udbuddet er fastlagt efter den risikobaserede dimensionering, som er vedtaget i de to kommunalbestyrelser Ankomsttid 112. Det er anført i afsnittet, at tilbudsgiver skal redegøre for hvordan ankomsttiden sikres overholdt. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Ankomsttiden skal overholdes, og for at sikre at tilbudsgiver har gjort sig overvejelser om hvordan dette vil ske, skal det i tilbuddet sandsynliggøres at tilbudsgiver har de rette procedurer mv., der sikrer dette. Punktet vil ikke blive vurderet efter underkriterierne Radiokommunikation 113. I dette afsnit benyttes betegnelsen leverandøren. Menes der her leverandøren af den udbudte opgave eller leverandøren af radiokommunikationsudstyret? Brand og Redning Djursland leverer og installerer udstyret Blinde ABA 114. Tilfalder den årlige tilslutningsafgift for ABA-anlæg leverandøren eller ordregiver?

17 Ordregiver 115. Hvem er ansvarlig for installation af nye anlæg? Såfremt leverandøren er ansvarlig for dette, kan leverandøren så opkræve et gebyr for dette eller skal udgiften til dette indregnes i den tilbudte pris for varetagelse af vagtcentralfunktionen? Brand og Redning Djursland 7.1. Materiel 116. Det er anført, at tilbudsgiver kan redegøre for hvor eksisterende udstyr vil blive opgraderet eller ændret. Kan tilbudsgiver vælge at redegøre for dette eller er det et krav, at tilbudsgiver redegør for dette? Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres, og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? I det omfang udstyret ændres kan det afstedkomme et behov for en begrundelse for hvorfor det valgte udstyr lever op til tidligere udstyrs funktionalitet og kvalitet. Tilbudt materiel vil blive bedømt i forhold til underkriteriet "Kvalitet og tilpasning af materiel" Ordregiver bedes bekræfte, at det overtagne materiel tilhører tilbudsgiver også efter kontraktperiodens udløb. Det bekræftes Brandstation og træningsanlægget Moselund 118. Det anføres, at tilbudsgiver skal angive hvor tilbudsgiver vil placere stationer og disses udstyr. Under hvilken tilbudsbeskrivelse, jf. punkt , skal dette anføres og under hvilket af de offentliggjorte underkriterier indgår tilbudsgivers besvarelse i tilbudsvurderingen? Dette vil ikke blive evalueret. Stationernes placering skal leve op til udrykningskravene Ordregiver bedes bekræfte at de anførte lejepriser skal indregnes i kontrolbuddet? Det bekræftes Der er anført lejepris. Hvad med forbrugsafgifter? Skal tilbudsgiver betale dem? I så fald, hvilket prisniveau ligger de på? Kommer senere Er der en lejeafgift forbundet med at anvende træningsanlægget Moselund? I så fald, hvilken leje er der forbundet hermed og skal denne leje indregnes i kontrolbuddet, såfremt kontrolbyder ønsker at benytte sig af træningsanlægget? Moselund kan lejes på lige fod med brandstationerne, men der er ikke fastsat en leje på nuværende tidspunkt. Bilag 3: Virksomhedsoverdragelse 121. Hvad er forskellen på henholdsvis: Brandmænd, brandmænd timelønnede og brandmænd, timelønnede tidsbegrænset?

18 Holdledere og holdledere timelønnet tidsbegrænset? Se spørgsmål 7. Bilag 4: Tilbudsliste - Annex til tilbudsliste har jeg husket 122. Det er oplistet hvad tilbudsgiver skal huske at beskrive. For så vidt angår punktet at beskrive vagtordningen til punktet at angive eventuelle alternative placeringer på stationer samt hvilke konsekvenser denne placering har bedes ordregiver forklare, under hvilke tilbudsbeskrivelser, jf. punkt , hvert af disse punkter skal beskrives samt under hvilke af de offentliggjorte underkriterier disse forhold indgår i tilbudsvurderingen? Disse punkter vil ikke blive evalueret. Tilbudsliste 123. Der kan afgives tilbud på delområde I og delområde II. Er det ikke muligt at afgive en samlet pris på det to områder, da denne samlede pris kan adskille sig fra summen af tilbud på delområde I og delområde II, idet en samlet overtagelse kan indeholde synergieffekter. Det er muligt at afgive et bud på begge områder i forening. Se vedlagte reviderede tilbudsliste.

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Udbud indkøb af gummihjulslæsser

Udbud indkøb af gummihjulslæsser Udbud indkøb af gummihjulslæsser Esbjerg Kommune udbyder i offentligt nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, indkøb af gummihjulslæsser. Udbuddet er offentligt annonceret. 1. Opgaven: Opgaven består

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere