L 181 ændringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 181 ændringsforslag"

Transkript

1 L 181 ændringsforslag Til 1, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægt fra tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter servicelovens 42 og 120 skal medregnes ved beregning Til nr. 9: I det foreslåede 48, stk. 1 udgår Er indtægten helt eller delvist opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 eller plejevederlag efter 120 i lov om social service, medregnes indtægten ikke efter 2. pkt. Der er tale om et reelt arbejde, når man passer sit handicappede, alvorligt syge barn eller en nærtstående døende. Det er et arbejde, der i mange tilfælde sparer samfundet for langt dyrere døgninstitutionspladser eller hospitalspladser. På den baggrund er det urimeligt, at indtægten ikke kan medregnes til beregning. Den nugældende 3 måneders/12 ugers beregningsperiode bibeholdes Til nr. 10: De foreslåede 49 stk. 1-3 udgår. De nugældende 49, stk. 1-4 bibeholdes. Den foreslåede nye beregningsmetode kan give nogle helt groteske resultater. AK-Samvirke har i et notat fra 17. marts 2016 påvist, at et medlem kan risikere at få beregnet en dagpengesats på kr. om måneden. Det er der ingen mennesker, der kan leve for. Notatet påviser, at mange medlemmer efter de nye regler vil få beregnet en dagpengesats, der ligger et par tusind kroner under den dagpengesats, de ville få efter de nugældende beregningsregler. Det gælder først og fremmest lavtlønnede lønmodtagere. Forslaget modvirker således intentionerne om, at det skal kunne betale sig for dagpengemodtagerne at tage mange lavtlønnede småjobs. De nugældende dagpengeregler bør derfor bevares indtil der fremkommer et bedre forslag, der ikke har de uheldige virkninger, som AK-Samvirke har påvist. Alle dimittender skal have dimittendsats på 82 % af højeste dagpenge Til nr. 11: Den foreslåede ændring af 49, stk. 5 udgår. Den nugældende ordlyd af 49, stk. 5 bibeholdes. Forsørgerbegrebet hører ikke hjemme i dagpengesystemet, som er et forsikringssystem. Herudover er det uacceptabelt at dimittendsatsen skal yderligere forringes. Medlemmer, der har opnået dagpengeret som værnepligtige, skal alle have en sats på mindst 82 % af højeste dagpenge Til nr. 12: Den foreslåede ændring af 49, stk. 6 udgår. Den nugældende ordlyd af 49, stk. 6 bibeholdes. 1

2 Denne forringelse af værnepligtssatsen ligger uden for dagpengeaftalen fra oktober Forsørgerbegrebet hører ikke hjemme i dagpengesystemet, som er et forsikringssystem. Herudover er det uacceptabelt, at værnepligtsatsen skal yderligere forringes. Til nr. 13: Det foreslåede 49, stk. 7 udgår. Konsekvensrettelse. Mindstesatsen på 82 % og de faste satser på 100 % skal bevares Til nr. 14: Den foreslåede ændring af 50, stk. 1, 1 pkt. udgår. Den nugældende ordlyd af 50, stk. 1 bibeholdes. Der tilføjes et nyt 50, stk. 2: Et medlem skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 % af højeste dagpenge efter lovens 47 eller 70, hvis den beregnede sats er under 82 % af højeste dagpenge, eller hvis der ikke inden for de seneste 5 år er udbetalt dagpenge med en tidligere beregnet sats. Ved vurderingen af om betingelserne er opfyldt kan a-kassen ikke gå længere tilbage end til starten af den seneste medlemsperiode. Der tilføjes et nyt 50, stk. 3: Et medlem, der i mere end 2 år har fået støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, kan få udbetalt dagpenge med et fast beløb, der udgør 100 % af højeste dagpenge efter lovens 47 eller 70. Der tilføjes et nyt 50, stk. 4: Et medlem, som har været udsendt som ulandsfrivillig i beregningsperioden, kan få udbetalt dagpenge med et fast beløb, der udgør 100 % af højeste dagpenge efter lovens 47 eller 70. Det er en betingelse, at medlemmet har været udsendt i forbindelse med frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til lov om internationalt udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens 12, stk. 3. Med de nye beregningsregler, hvor beregningsperioden kan være mellem 24 og 36 måneder, kan vi risikere, at medlemmer, der har mange små og lavtlønnede jobs, kan få beregnet meget lave dagpengesatser, som de reelt ikke kan leve af. Derfor er det vigtigt med en mindstesats. For forældre, der i en årelang periode har passet et handicappet eller alvorligt sygt barn i hjemmet, har det meget alvorlige konsekvenser, at den faste sats på 100 % bortfalder. Med dette forslag og forslagene om, at støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste hverken kan medregnes til beregning eller til optjening af dagpengeret, bliver de reelt frataget deres dagpengeret, og de skal starte helt forfra med at optjene dagpengeret på et arbejdsmarked, som de har været væk fra i en årrække. Alle uddannede unge under 25 år skal have en sats på 82 %, når de deltager i tilbud Til nr. 20: Den foreslåede ændring af 52 a, stk. 4 udgår. Den nugældende ordlyd af 52 a, stk. 4 bibeholdes. Denne forringelse af satsen for uddannede unge under 25 år, der deltager i tilbud, ligger uden for dagpengeaftalen fra oktober Forsørgerbegrebet hører ikke hjemme i dagpengesystemet, 2

3 som er et forsikringssystem. Herudover er det uacceptabelt, at dagpengesatsen for uddannede unge under 25 år yderligere skal forringes. Optjening af dagpengeret skal være baseret på løntimer Til nr. 23: Det foreslåede 53, stk. 2 udgår. Den nugældende ordlyd af 53, stk. 2 bibeholdes. Til nr. 24: De foreslåede 53, stk. 3 og stk. 4 udgår. Det foreslåede 53, stk. 6 udgår. I den nugældende 53, stk. 3 tilføjes: 4) har afholdt ferie med feriegodtgørelse 5) har haft søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage i et beskæftigelsesforhold, hvor der ikke er udbetalt løn, dagpenge eller feriedagpenge. Den foreslåede indkomstbaserede optjeningsmodel passer kun til fastansatte månedslønnede, der har en indtægt, der ligger over mindstelønnen. Den foreslåede ændring af optjeningskravet fra at være baseret på løntimer til at være baseret på indkomst vil medføre forringelser for et stort antal medlemmer. Lønmodtagere, der er aflønnede med industriens mindsteløn, skal bruge mere end 12 måneder på at optjene dagpengeret, fordi det er det aktuelle regulerede indkomstkrav, der skal gælde, og når indtægten eller en del af indtægten stammer fra de foregående år er den lavere end det aktuelle gældende indkomstkrav. Timelønnede, der får 12 ½ % i feriegodtgørelse til at holde ferie for, diskrimineres i forhold til månedslønnede, der får ferie med løn, fordi ferien ikke må medregnes i det år, hvor ferien holdes. Det medfører, at timelønnede skal bruge mindst 5 uger ekstra på at optjene dagpengeret. Når søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridag uden løn ikke kan medregnes, medfører det, at der er op til 13 dage om året, der ikke kan tælles med. Det vil være en administrativ lettelse for a-kasserne, at både optjeningskravet og genoptjeningskravet opgøres i timer. Det er noget rod, at der skal anvendes 2 forskellige metoder. Perioder med værnepligt skal medregnes fuldt ud til optjening af dagpengeret Til nr. 25: Den foreslåede ændring af 53, stk. 3 udgår. Den nugældende ordlyd af 53, stk. 3 bibeholdes. Det er en helt urimelig forringelse af værnepligtiges forhold, at der reelt kun kan medregnes langt under halvdelen af perioden med værnepligt, når optjeningen skal opgøres i indkomst. Derfor skal perioden opgøres i timer og hele perioden skal medregnes. De nugældende muligheder for forlængelse af optjeningsperioden skal bevares Til nr. 30: Det foreslåede 53, stk. 10 udgår bortset fra det foreslåede 53, stk. 10, nr. 4, som skal opretholdes: perioder, hvori medlemmet har modtaget dagpenge i den forlængede dagpengeperiode efter udløbet af perioden i 55, stk. 1, jf

4 Det nugældende 53, stk. 6 bibeholdes, bortset fra nr. 6: perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov, som udgår. Nr. 7 bliver til nr. 6 og der tilføjes et nyt 53, stk. 6, nr. 7: perioder, hvor medlemmet har modtaget dagpenge i den forlængede dagpengeperiode efter udløbet af perioden i 55, stk. 1, jf. 56. Det er urimeligt, at sygdom og barsel i sig selv ikke er tilstrækkelig til at forlænge optjeningsperioden, men at det kræves, at man har modtaget sygedagpenge eller barselsdagpenge. Det betyder, at sygdomsperioder, hvor man modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb eller revalideringsydelse under revalidering ikke kan forlænge optjeningsperioden. Det er ligeledes klare forringelser, når optjeningsperioden ikke kan forlænges med perioder med voksenuddannelsesstøtte eller ansættelse i seniorjob. De nugældende muligheder for forlængelse af referenceperioden skal bevares Til nr. 46: Den foreslåede ophævelse af 55, stk. 4, nr. 4-6 udgår. Den nugældende ordlyd af 55, stk. 4 bibeholdes med undtagelse af 55, stk. 4, nr. 6 perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov, der udgår. I den nugældende 55, stk. 4, nr. 1 tilføjes efter jf. 62, stk. 3 eller ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb. Det er urimeligt, at uddannelse med voksenuddannelsesstøtte og unges uddannelse ikke kan forlænge referenceperioden. Perioder med jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse erstatter nu sygedagpenge, når der er gået 22 uger. Disse perioder med jobafklaringsforløb bør forlænge referenceperioden. Afholdt ferie med feriegodtgørelse skal medregnes til forlængelse af dagpengeperioden Til nr. 49: I den foreslåede 56 tilføjes et nyt stk. 3: Afholdt ferie med feriegodtgørelse sidestilles med løntimer og medregnes til forlængelse af dagpengeperioden : Til nr. 50: I den foreslåede 56 tilføjes et nyt stk. 3: Afholdt ferie med feriegodtgørelse sidestilles med løntimer og medregnes til forlængelse af dagpengeperioden. Det er urimeligt, at afholdt ferie med feriegodtgørelse ikke kan medregnes til den fleksible genoptjeningsret. Der er ingen saglig begrundelse for, at ferieperioden kan medregnes til den almindelige genoptjening af dagpengeretten men ikke til den fleksible genoptjening. De foreslåede karensdage skal afskaffes Til nr. 49: Den foreslåede 56 a udgår. 4

5 Karensdage hører ikke hjemme i dagpengesystemet. De 3 årlige karensdage er en reel nedsættelse af dagpengesatsen med 1,15 % eller kr. årligt. Den foreslåede konfiskering af en måneds dagpenge skal afskaffes Til nr. 49: Den foreslåede 56 b udgår. Det er helt uantageligt, at dagpengemodtagere skal straffes og fratages en måneds dagpenge alene fordi de er arbejdsløse. Og det er også helt uacceptabelt at forslaget får tilbagevirkende kraft. Uger med start eller ophør med arbejde, sygdom eller ferie skal ikke medregnes til forbrug af supplerende dagpenge Til nr. 55 og 57: Til den foreslåede 60 tilføjes et nyt 60, stk. 2: En uge skal ikke medregnes til forbrug af supplerende dagpenge, når medlemmet i ugen 1) starter eller ophører med arbejde, 2) påbegynder eller afslutter en ferieperiode, eller 3) påbegynder eller afslutter en sygdomsperiode. Til nr. 55: Det foreslåede 60, stk. 2 udgår og der tilføjes et ny 60, stk. 3: Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt, kan der udbetales dagpenge for de uger, hvor der ikke er arbejdstimer. Efter at retten til supplerende dagpenge er opbrugt, kan der endvidere i efterfølgende måneder udbetales dagpenge for uger, hvori medlemmet 1) starter eller ophører med arbejde, 2) påbegynder eller afslutter en ferieperiode, eller 3) påbegynder eller afslutter en sygdomsperiode. Til nr. 56: I den foreslåede ændring af 60, stk.2 udgår sætningen samt om at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber. Når man starter på et arbejde eller ophører med et arbejde midt i en uge er der ikke tale om arbejde på nedsat tid. Derfor skal en sådan uge ikke tælle med til forbrug af supplerende dagpenge. Det samme gælder, hvis man begynder på eller slutter med ferie midt i en uge eller bliver syg eller rask midt i en uge. Det fremgår af bemærkningernes punkt samt bemærkningerne til 1, nr. 55 og 56, at hvis man arbejder på nedsat tid i måneden efter, at retten til supplerende dagpenge er opbrugt, mister man retten til dagpenge i denne måned, også for de uger, hvor man er fuldt arbejdsløs. Det er en helt urimelig bestemmelse. Produktion af krigsmateriel skal være en gyldig grund til at afslå eller ophøre med arbejde Til nr. 58: Den foreslåede ændring udgår. Den nugældende ordlyd af 63, stk. 3 bibeholdes. 5

6 Det er totalt uacceptabelt, at man ikke længere kan nægte at medvirke til at producere våben og andet krigsmateriel. Det enkelte medlem kan have tungtvejende etiske grunde til ikke at ville bidrage til krig og til indirekte at slå andre mennesker ihjel. Retten til at nægte at producere krigsmateriel bør respekteres på samme måde som retten til at være militærnægter. Udsættelse for passiv rygning skal være en gyldig grund til at afslå eller opsige et arbejde Til nr. 58: Der tilføjes et nyt 63, stk. 4: Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet udsættes for eller risikerer at blive udsat for passiv rygning på en arbejdsplads, hvor det er besluttet at tillade at ryge efter 13 og 22 i lov om røgfri miljøer. Det er uacceptabelt og dobbeltmoralsk, at folketinget på den ene side har vedtaget en rygelov for at beskytte ansatte mod passiv rygning og på den anden side vil tvinge arbejdsløse til at udsætte sig for passiv rygning ved at afskaffe reglen om, at et medlem har ret til at afslå eller opsige et arbejde, hvor man udsættes for passiv rygning. Derfor skal den nugældende bestemmelse om, at passiv rygning er en gyldig grund, skrives ind i loven. Flytning fra hidtidig bopæl på grund af fysisk vold eller trusler om fysisk vold fra en samboende skal være en gyldig grund til at afslå eller ophøre med arbejde Til nr. 58: Der tilføjes et nyt 63, stk. 5: Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis en flytning fra en hidtidig bopæl skyldes fysisk vold eller trusler om fysisk vold fra en samboende. Når et medlem må flytte fra sin hidtidige bopæl på grund af vold eller trusler om vold fra sin ægtefælle eller samlever, er der tale om en helt nødvendig flytning, der ofte indebærer at medlemmet må flytte rigtig langt væk for at undgå volden. Det er helt urimeligt, at medlemmet i den situation skal pålægges karantæne, fordi hun på grund af flytningen må ophøre med sit arbejde. Derfor skal den nugældende bestemmelse om, at fysisk vold er en gyldig grund, skrives ind i loven. Deltidsforsikrede har efter anmodning ret til at blive overflyttet til fuldtidsforsikring, når de går op i arbejdstid. Til nr. 61: Der tilføjes et nyt 68, stk. 3: Et deltidsforsikret medlem har ret til efter anmodning at blive overflyttet til fuldtidsforsikring fra det tidspunkt, hvor medlemmet er gået op i arbejdstid. Tidspunktet for, hvornår overflytningen fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring sker, kan have betydning for medlemmet f.eks. i forhold til ret til fuldtidsefterløn. Arbejde af større omfang end deltidsarbejde er en gyldig grund for et deltidsforsikret medlem til at afslå henvist arbejde Til nr. 65: 6

7 Den foreslåede ændring udgår. Den nugældende ordlyd af 71 bibeholdes. Reglen om, at deltidsforsikrede kan afslå arbejde på over 30 timer om ugen bør bibeholdes som lovparagraf. Det er altid bedst for retssikkerheden, at en rettighed er indskrevet i loven og ikke kun i en bekendtgørelse. Mindsteudbetalingen for efterløn skal være 14,8 timer Til nr. 72: I det foreslåede 5 pkt. i 74 e, stk. 3 ændres 128 timer til 145 timer og 104 timer til 118 timer. Mindsteudbetalingen for efterløn skal være den samme som for dagpenge. Bagatelgrænsen for efterregulering af efterløn ophæves Til nr. 79: I det foreslåede 74 n, stk. 1 udgår og 6. Der tilføjes et nyt 74 n, stk. 2: Den udbetalte efterløn efterreguleres, hvis der er uoverensstemmelse mellem de af medlemmet indberettede oplysninger og indberetningerne om løntimer og indkomst til indkomstregisteret. Efterreguleringen foretages i udbetalingen af efterløn for den efterfølgende måned, jf. 85 e. Bagatelgrænsen på 12 timer er uacceptabel. Forkerte arbejdsgiveroplysninger vil medføre, at medlemmerne i en måned kan miste efterløn, som de ubetinget har ret til, på op til kr. Det samme gælder, hvis man i forventning om arbejde skriver timer på efterlønskortet, og det efter at efterlønskortet er sendt viser sig, at man alligevel ikke får arbejdet. Pligtopfyldende medlemmer, der sætter en ære i ikke at give a-kassen forkerte oplysninger, vil på den måde blive straffet. Til 2, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Mindstelønnen på 82 % af højeste dagpenge ved ansættelse med løntilskud skal bevares Til nr. 3: Den foreslåede ændring af 55, stk. 3 udgår. Den nugældende ordlyd af 55, stk. 3 bibeholdes. Denne forringelse af vilkårene for ansatte i løntilskudsjob ligger uden for aftalen. Der er ingen, der bør arbejde for en løn, der er lavere end 82 % af højeste dagpenge. Derfor er det helt urimeligt at fjerne garantien for en mindsteløn på 82 % af højeste dagpenge. Til 3, lov om seniorjob 7

8 Der skal være ret til seniorjob efter udløbet af den almindelige dagpengeret Til nr. 1. Den foreslåede ændring af 1, stk. 1 udgår. Den nugældende ordlyd af 1, stk. 1 bibeholdes. Seniorjobbere skal bevare de samme rettigheder, som de har i dag, og skal derfor have ret til seniorjob, når den almindelige dagpengeret er opbrugt. 8

2015/1 BTL 181 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 25. maj Betænkning.

2015/1 BTL 181 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 25. maj Betænkning. 2015/1 BTL 181 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 25. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ny dagpengelov nye forringelser. Kommenteret gennemgang af L 181, forslag til en ny dagpengelov

Ny dagpengelov nye forringelser. Kommenteret gennemgang af L 181, forslag til en ny dagpengelov Ny dagpengelov nye forringelser Kommenteret gennemgang af L 181, forslag til en ny dagpengelov April 2016 1 Dagpengelov: Nye forringelser og en regning på 1 mia. til de mest udsatte ledige Regeringen har

Læs mere

Kommenteret gennemgang af regeringens udkast til en ny dagpengelov Marts 2016

Kommenteret gennemgang af regeringens udkast til en ny dagpengelov Marts 2016 Ny dagpengelov nye forringelser Kommenteret gennemgang af regeringens udkast til en ny dagpengelov Marts 2016 1 Dagpengelov: Nye forringelser for de mest udsatte ledige I april 2016 fremsætter regeringen

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Generelle bemærkninger Lovforslaget er en omfattende udmøntning

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Notat om dagpengeaftalen Indhold

Notat om dagpengeaftalen Indhold Notat om dagpengeaftalen Indhold 1. Løftebrud: En usolidarisk dagpengeaftale... 2 2. Hvem skal betale?... 4 3. De uløste problemer... 5 4. Lov processen... 6 5. Kommenteret gennemgang af dagpengeaftalens

Læs mere

Rundskrivelse nr. 36/04

Rundskrivelse nr. 36/04 Rundskrivelse nr. 36/04 25. oktober 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 Ny bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

Fælles lønmodtagerhøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring

Fælles lønmodtagerhøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring 4. marts 2016 Fælles lønmodtagerhøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love STAR har i brev af 8. februar

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348 af 7. juli8.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 784 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08451

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 21-12-2016 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed JANUAR 2017 Indhold Gyldige grunde 3 Helbred 5 Transport 6 Pasning af familie 8 Deltidsforsikredes arbejdstid

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem. 22. oktober 2015

Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem. 22. oktober 2015 Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem 22. oktober 2015 Aftale om et tryggere dagpengesystem Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om opfølgning på implementering af indkomstregisteret ved administrationen af reglerne om beskæftigelseskrav for

Skrivelse til a-kasserne om opfølgning på implementering af indkomstregisteret ved administrationen af reglerne om beskæftigelseskrav for Til a-kasserne Skrivelse til a-kasserne om opfølgning på implementering af indkomstregisteret ved administrationen af reglerne om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og beregning af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 832 af 07/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.15/05578

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 50 21/09/2010 13:32 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 7 Anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 Medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 a Kombinationsforsikring Kapitel 9 Beregning

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I bekendtgørelse nr. xx af xx. 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning uddybes

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Den danske dagpengereform 2015/2016

Den danske dagpengereform 2015/2016 Den danske dagpengereform 2015/2016 Nordisk socialforsikringsmøde Fornebu 2016 Thomas Mølsted Jørgensen tmj@bm.dk Dagpengereformens tre hovedmål 1. Større tryghed for den enkelte Mindske opbrug af dagpengeret

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere