Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J november 1979

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979"

Transkript

1 Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J november 1979 (Nr. 105 i Aktieselskabsregistret) Forfatteren, der tidligere har bidraget med artikler i museets årbøger, skildrer her udfra et internt kendskab stiftelsen af A/S Det Dansk- Franske Dampskibsselskab af 19. december 1902 og udviklingen frem til konkursbegæringen 21. november Det var venskab, sandsynligvis kombineret med forretningsmæssig forbindelse, mellem to honorære konsuler i den franske havneby Rouen, der førte til stiftelsen i 1902 af A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. Den hollandske konsul, Gaston Vallée, var importør af træ fra Skandinavien og var samtidig ejer af 6 dampskibe. Den danske konsul var skibsmægler Albert Ivers. Monsieur Vallée havde problemer med at få sine skibe til at tjene penge. Ivers foreslog ham derfor at overføre et par af dem til Dannebrog, som det var billigere at sejle under end med Tricoloren. Allerede ved sidste århundredskifte var tanken om "bekvemmelighedsflag" altså ikke ukendt! Der blev herefter holdt et møde 19. december 1902 i København, i Amaliegade 22 - hvor rederi- og mæglerfirmaet Schach Steenberg & Co. havde til huse - hvor de to konsuler fra Rouen samt kaptajn N.W. Schmidt (kaptajn i de L.H. Carl'ske Rederier), overretssagfører Carl Friedrichsen, grosserer A.O. Andersen (medlem af DFDS' bestyrelse) og grosserer Poul Carl vedtog at stifte A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab med en aktiekapital på DKK , kort tid senere udvidet med yderligere DKK Herudover optoges et obligationslån på DKK , hvorefter 2 af Monsieur Vallées skibe kunne købes af det ny selskab for i alt DKK Restkøbesummen plus midler til driftskapital blev klaret ved at optage et kontantlån. Kaptajn N.W. Schmidt påtog sig hvervet som korresponderende reder fra sin bopæl i Esbjerg og konsul Albert Ivers blev forretningsfører i Rouen. Befragtning af skibene og administrationen skulle varetages fra Rouen, mens bemanding og vedligehold skulle varetages fra Esbjerg. Denne deling af selskabets ledelse var selvsagt ikke hensigtsmæssig. Der gik da også kun et par år, så trak kaptajn Schmidt sig tilbage i 1904, og i hans sted tiltrådte en kaptajn fra J. Lauritzen, William Schmidt. I bestyrelsen trak A.O. Andersen og Poul Carl sig ud og blev afløst af skibsreder Chr. Andresen (D/S Dania) og kaptajn S. Meinertz. Som følge af kaptajn William Schmidts død kort efter nytår 1909 påtog skibsreder Chr. Andresen sig midlertidigt også hvervet som korresponderende reder. Men da også konsul Albert Ivers døde nogle måneder se- 101

2 nere, stod det klart, at der måtte en ny ledelse, samlet på et sted, til for at rederiet kunne overleve og fortsætte. Obligationsejerne havde ikke fået renter og afdrag i flere år og truede nu med tvangsauktion. Der blev så indrykket en annonce i "Dansk Søfarts Tidende" (nr. 33 af 5. maj 1909): FifrBfninisfiFBr søges. Til Ledelsen af et Dampskibsselskab med 2 Skibe en dygtig Forretningsfører, som er kendt med Befragtning, og som disponerer over en Del Kapital. Billet, mrk.: D. F. D. 278", bedes indlagt paa dette Blads Kontor. Skibsfører i D/S Torm, A.N. Petersen, reflekterede på denne annonce. Anders Niels Petersen (15. december marts 1941) var søn af skibsreder Hans Petersen, der ejede sluppen MATHILDE (bygget 1860), og han havde fra sin ungdom sat sig det mål at blive skibsreder ligesom faderen. A.N. Petersen kunne præstere at tilføre rederiet de DKK , der skulle til for at forhindre den truende tvangsauktion og for at få de to skibe bragt i forsvarlig stand til at imødekomme krav fra klassen (Lloyd's Register). 2. januar 1910 overtog A.N. Petersen forretningsførelsen og flyttede rederiets hjemsted til København, hvor han som korresponderende reder disponerede fra hjemmet i LE. Ohlsens Gade 19, bistået af hustruen Mathea, der førte korrespondance og bogholderi i de første år. A.N. Petersen og Mathea Hahn havde mødt hinanden i en Østersøhavn i slutningen af 1890'erne, hvor A.N. Petersen var midlertidig fører af D/S Danmark's S/S ANSGAR, og Mathea Hahn var med om bord på samme selskabs S/S ROLF, hvis fører var Jonas Hahn. A.N. Petersen og Mathea Hahn blevet viet 3. december Kaptajn A.N. Petersen trådte til på et heldigt tidspunkt. Det dårlige fragtmarked, som havde hersket siden rederiet blev stiftet, blev i løbet af 1910 og de efterfølgende år til gunstigere tider. Allerede i 1912 kunne rederiet overtage et helt nyt skib, som blev købt fra et norsk rederi, mens det endnu var under færdiggørelse ved værftet i Bergen. I den anledning blev aktiekapitalen udvidet med DKK , så den kom op på DKK , og et rederikontor blev indrettet i Fredericiagade 4. Da den 1. verdenskrig brød ud i august 1914, havde rederiet en flåde på 3 dampskibe på i alt tons dw. De fire krigsår, hvor Danmark var neutral, medførte store forandringer for dansk skibsfart, hermed også for Dansk-Fransk. Mange skibe skiftede ejer under krigen gullaschbaronernes gyldne tider, som det hed sig dengang - men i de sidste krigsår blev det forbudt at sælge danske skibe til udlandet. Den ældste damper NORMANDIET (bygget 1877) solgtes i april 1915 og en måned senere købtes KRONPRINSESSE LOUISE (bygget 1902), der et årstid senere døbtes om til NORMANDIET. Aktiekapitalen blev i forbindelse med købet udvidet med DKK (til DKK ). I juli 1916 foretog skibsreder A.N. Petersen et bemærkelsesværdigt køb ved for DKK 4,4 mio. kontant at overtage 4 af D/S Skan- 102

3 '' wr. ' r JijL; c S/S NORMANDIET, bygget 1877, var sammen med det seks år yngre S/S SLESVIG rederiets to første skibe. (Fredfeldt foto, H&S). The S/S NORMANDIET, budt in 1877 The ship and the six year younger S/S SLESVIG were the shipping company'sfirstships. (Fredfeldt photo, DMM). dia's (Schach Steenberg & Co.) såkaldte "- faxe" dampskibe. De var beskæftiget i timecharter i interamerikansk fart, men til lave fragtrater. Certepartierne udløb imidlertid i marts 1917, og der var udsigt til ny beskæftigelse derefter til rater, der var tre gange så høje. I forbindelse med købet blev aktiekapitalen udvidet i juli 1916 med DKK og en måned senere med yderligere DKK 1 mio., til i alt DKK 2 mio. Skibene bevarede deres navne indtil december 1918 hvor de fik navne efter Dansk-Fransk's navnesystem. Når de ikke blev døbt om allerede i forbindelse med købet, har det sandsynligvis været forbundet med registreringsvanskeligheder. Som følge af den uindskrænkede u-badskrig fra 1917 rekvirerede den engelske regering 7. april 1917 et antal danske skibe, deriblandt 2 af Dansk-Fransk's, som begge gik tabt, mens de var under engelsk administration. ^.._ Et tredje krigsforlis var BRETAGNE (bygget 1912), der blev torpederet i april På Københavns Fondsbørs blev Dansk- Fransk's aktier optaget 19. april 1917 på den ekstraordinære notering med en første kurs på maj 1918 blev aktierne optaget til daglig notering med en køberkurs den dag på

4 ^^^j^-imi^ M/S IRLAND, afleveret fra B&W i 1927, var rederiets første motorskib. Skibet var udviklet i nøje samarbejde med AN. Petersen til maksimal lasteevne og minimalt olieforbrug. De følgende to år byggedes søsterskibene BRETAGNE og BORNHOLM. (Fredfeldt foto H&S). The M/S IRLAND, delivered by B&W in 1927 was the company 'sfirstmotor ship. It was developed in close coopeintion with A.N. Petersen for maximum cmgo carrying capacity and minimum oil consumption Its sister ships, the BRETAGNE and the BORNHOLM were built in the pllowing two years. (Fredfeldt photo, DMM). LAND nåede at blive leveret fra værft i Aalborg kort inden freden i november 1918 mens to andre nybygninger fra hollandske værfter først blev leveret i Ved freden 11. november 1918 rådede Dansk-Fransk over en flåde på 6 dampskibe pa i alt tons dw og havde 2 nybygninger på i alt tons dw i ordre. Kontoret var nu også flyttet fra Fredericiagade 4 til Frederiksgade 9. I februar 1918 blev aktiekapitalen udvidet med endnu DKK 1 mio. og i august yderligere med DKK 1 mio., så den nu var komm f P Pf i alt DKK 4 mio." og her blev den indtil 1934! Foruden køb af tonnage havde A.N. Petersen også kontraheret nye skibe. EST 'rne satte markante spor Rederiet fortsatte sin ekspansion med nybygninger, som fra 1927 ved leveringen af det første motorskib IRLAND på tons dw også markerede overgangen fra damp til diesel. IRLAND var prototypen på en serie pa 3 skibe, som A.N. Petersen selv havde udviklet, og som viste sig at være endog sær-

5 Skibsreder Eigil Hahn-Petersen var A.N. Petersens ældste søn, og fra 1933 til 1969 var han korresponderende reder. (Fredfeldt foto, H&S). Shipowner Eigil Hahn-Petersen was A.N. Petersen's eldest son, and from 1933 to 1969 he was managing owner. (Fredfeldt photo, DMM). AAJ deles konkurrencedygtige i de følgende vanskelige år, hvor størstedelen af Danmarks handelsflåde af dampskibe lå oplagt. Langeliniekajen var fyldt op med sådanne skibe, hvorimod motorskibe kunne beskæftiges i rimeligt lønnende trampfart. A.N. Petersens ide var et skib med god kubik, kombineret med lasteevne og med en dieselmotor på hestekræfter, et lavt olieforbrug, 6 tons pr. døgn, som gav skibet en fart beskrevet som 10 1/2 knob - men som dog oftest lå derunder, hvis da ikke vind og strøm var med! I 1920 stiftede A.N. Petersen også det særskilte befragtningsfirma A.N. Petersen, hvis hovedformål naturligvis var at skaffe beskæftigelse til Dansk-Fransk's skibe, men som også skulle arbejde med befragtning af anden tonnage. Og i 1921 blev skibsreder A.N. Petersen udnævnt til honorær generalkonsul for Japan, en post han beklædte indtil Kontoret blev også flyttet til Laksegade 8, i lokaler tilhørende Den Danske Landmandsbank, men i midten af 1930'erne flyttedes til Kjøbenhavns Handelsbanks nye bygning i Store Kongensgade 49, på hjørnet af Dronningens Tværgade, hvor rederiet og befragtningsfirmaet delte fælles lokaler på 2. sal. Her holdt man til indtil flytningen i 1952 til Frederiksgade 17. fsiibr I 1933 blev A.N. Petersens ældste søn, Eigil Hahn-Petersen (14. oktober juni 1982), sideordnet korresponderende reder, og efter faderens død i 1941 var han reder indtil Da dårlige konjunkturer i begyndelsen af 1930'erne, til dels påvirket af det amerikanske bankkrak i oktober 1929, resulterede i, at aktiekapitalen i april 1934 måtte nedskrives med 40% - til DKK 2,4 mio. havde skibsreder A.N. Petersen en bitter kommentar hertil. Hvis ikke en aktionærgruppe, der rådede over et betydeligt antal aktier, i august 1919 havde insisteret på udvidelsen af aktie- 105

6 kapitalen fra DKK 3 mio. til DKK 4 mio., kunne nedskrivningen i 1934 være undgået. I februar 1937 blev aktiekapitalen udvidet til DKK 3 mio. I midten af 1930'rne var opsvinget begyndt. Den spanske borgerkrig, der begyndte i juli 1936, satte yderligere skub i internationale søtransporter. Dansk-Fransk kunne cdæde sip- over i 1935 at have fået leveret en ny NORMANDIET og i 1938 en ny SLESVIG - moderne motorskibe, velegnede til al slags tramplast. 2. verdenskrig Ved 2. verdenskrigs udbrud i september 1939 havde DanskFransk en flåde på 5 ældre dampskibe og 5 moderne motorskibe på i alt tons dw. Krigen var hård ved Dansk-Fransk. Den 9. april 1940 var kun 2 skibe i hjemlige farvande; rederiets ældste damper og det næstnyeste motorskib. ESTLAND blev solgt i december 1940, og i 1943 sank NORMANDIET efter en kollision på sin første rejse efter at have været oplagt i 3 år. Af udeflåden blev 2 skibe i Sydamerika tvangssolgt; 2 skibe lå i neutral havn, men kom i slutningen af 1943 i allieret tjeneste, og 4 skibe kom direkte under engelsk kontrol og flag; 3 af dem forliste. Det fjerde, M/S BORNHOLM, fik æren af at være det første danske skib, der 25. december 1943 kunne stryge det engelske koffardiflag, The Red Duster, og atter hejse Dannebrog agter. Det var som anerkendelse af begivenhederne i Danmark 29. august 1943, at danske skibe under engelsk administration og flag atter fik ret til at føre Dannebrog som nationalitetsflag. Ved befrielsen 5. maj 1945 havde Dansk- Fransk således kun 3 skibe på i alt tons dw tilbage - og de var endda på det tidspunkt stadig under engelsk administration. M/S SLESVIG, et af de skibe, der i oktober 1943 var kommet i engelsk tjeneste, blev først tilbageleveret i oktober 1946 efter at have fungeret som forsyningsskib i Stillehavsområdet. Det var det sidste skib, der blev leveret tilbage efter allieret krigstjeneste. Til gengæld havde rederiet- som et rederi uden skibe under egen kontrol - fået tildelt administrationen af det første skib, der blev bygget under det dansk-tyske nybygningsprogram ved danske værfter, det såkaldte "Hansa"-skibsprogram. Det var S/S RØS NÆS, som efter levering fra Odense Staalskibsværft i begyndelsen af 1945 blev genstand for en snedig manøvre fra den danske undergrundsbevægelse ved en kamoufleret grundstødning i Øresund, hvor en række Svitzer-skibe blev kaldt til bjærgning, og hvorefter alle skibene kunne trække over i neutral svensk havn indtil befrielsen. RØS NÆS blev i december 1945 solgt til DFDS. Af Hansa-skibsprogrammet, hvor de danske skibe skulle ejes af et af den danske regering til formålet oprettet nyt selskab, Aktieselskabet af 6. februar 1943, men administreres på statens vegne af forskellige rederier, købte Dansk-Fransk så kontrakterne til 4 skibe. De to første var så langt fremskredne, at de måtte bygges færdige som oliefyrede dampskibe, mens de to sidste kunne ændres til motorskibe og i en vis udstrækning indrettes efter købernes ønsker. For at imødekomme krav fra det danske Fragtnævn om pligtrejser til Danmark, for- 106

7 DF 5=il^9r<5^ h mrgpjri nnnnpn gik rederiet ind i tankfart, og to år senere modtoges nybygningen M/T IRLAND fra Deutsche Werft i Hamburg. (Fredfeldt foto, H&S). In 1948 the shipping company went into tanker traffic and two years later the newly built ship M/T IRLAND was delivered from Deutsche Werft in Hamburg. (Fredfeldt photo, DMM). trinsvis med kul fra USA, var Dansk-Fransk et af de rederier, der købte et amerikansk "Liberty"-skib. Efter befrielsen Efter befrielsen i 1945 søgte Dansk-Fransk også andre beskæftigelsesområder end den rene trampfart, som havde været rederiets grundlag siden stiftelsen i Der var to åbenlyse felter at satse på. Tankfarten indledtes i 1948 ved køb af et ældre norsk skib, bygget Det fik hurtigt følge af 4 nybygninger, men de store udsving i tankmarkedet bevirkede, at rederiet i begyndelsen af 1962 trak sig ud af denne fart - bortset fra senere byggede mindre kysttankers. Det er bemærkelsesværdigt, at M/T IRLAND leveret fra værft i Hamburg i 1950 var det første skib, der blev bygget i Tyskland efter krigen, oprindeligt havde været kontraheret allerede i 1939 af The Texas Oil Company, New York. Det var dele fra denne kontrahering, som kunne bruges til færdiggørelsen af Dansk-Fransk's første tankskibsnybygning. Liniefarten begyndtes allerede i slutningen af 1940'rne, hvor de 2 førkrigs-motorskibe BORNHOLM og SLESVIG blev indsat i trafik med tømmer fra Vestafrika til Nordeuropa. Interessen for disse transporter førte til, at de første specialbyggede linieskibe kontraheredes i 1952 til en regulær linie, der under navnet Dafra Lines - senere med underbetegnelsen Conwa - blev en betydende faktor i liniefarten mellem nordeuropæiske havne og havne i Vestafrika, specielt Belgisk Congo, den senere republik Zaire. I 1970 blev liniefarten udvidet med en ny 107

8 linie mellem US Gulf og Vestafrika - Gulwa - og i 1972 med endnu en linie mellem Østcanada og USA's østkyst og Vestafrika - Balwa. Gennem årene sørgede Dansk-Fransk for kontinuerligt at forny tonnagen på rutenettet med nye og større skibe bygget efter de erfaringer, der hele tiden blev høstet. I 1Q77 oorettedes en ny linie nellem Nordeuropa og havne i Det Røde Hav under navnet Dafra Red Sea Container Line. Men i 1979 måtte Conwa ruten overtages af D/S Dannebrog, som fortsatte farten under navnet Dafra Lines, mens ruterne fra USA blev overtaget af D/S Torm. Ruten på Røde Havet blev opgivet. Der var dog også andre områder, som Dansk-Fransk kunne satse på - og havde gjort det. Bulkfart. Som det moderne rederi det var, måtte Dansk-Fransk helt naturligt også deltage i transporter med specialbyggede bulkcarriers. Dansk-Fransk var det første rederi i Danmark, som byggede sådanne specialskibe - søsterskibene SLESVIG og VINLAND på hver tons dw, leveret 1959/1960, men som allerede få år senere var for små; ved forlængelse i 1964 blev dødvægtskapaciten forøget til tons. Færgefart oprettedes datterselskabet Juelsminde-Kalundborg Linien A/S, som senere indledte et samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S. Den 3. juni 1970 slog de to selskaber sig sammen under navnet Jydsk Færgefart A/S. Grønlandsfart. I denne helt specielle fart udvikledes i løbet af 1960'erne et samarbejde med Rederiet J. Lauritzen, som blandt andet førte til kontrahering af hvert sit SOUTHBOUND: NORTHBOUND: SAILING LIST NO. 10/68 DEPARTURE ROTTERDAM 5 DEPARTURE A TEN.nt.E S ' NTE h BOMA POINTE NOIRE ( "rø«,.ffimnn-u I BREMEN \ HAMBURG els fitted with rafrlgørated spac and deaptønks for csrrlaøa of oli. Sejlliste for Dafra Line i Rederiets liniefart på Vestafrika indledtes sidst i 1940'rne. (Fredfeldt fotokopi, H&S). Sailing list for Dafra Line in The company's line traffic, to West Africa began at the end ofthe 1940's. (Fredfeldtphotocopy, DMM). 4/7 Copenhagen, luly lit (

9 søsterskib fra finsk værft for levering i 1973 på et 10 års bareboat charter til Kgl. Grønlandske Handel. Kort forinden havde Dansk-Fransk købt 55% af kapitalen i Rederiet Northsea I/S, som havde M/S DISKO (bygget 1968) i fart på Grønland. M/S SLESVIG forlænges på B&W i Ved søsætningen i 1959 var skibet den første danskbyggede bulkcarrier. (Fredfeldt foto, H&S). The M/S SLESVIG being lengthened at B&W in When it was launched in 1959 the ship was thefirstdanish built bulk carrier. (Fredfeldtphoto, DMM). Borerig Med det norske rederi Arne Blystad, Oslo, indledtes et samarbejde ved kontrahering af en Åkers H-3 borerig, som senere ændredes til en såkaldt "master construction barge", som leveredes i Udenlandske datterselskaber. Det var den kostbare drift afskibe under Tricoloren i 1902, der havde ført til stiftelsen af A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. I slutningen af 1970'erne var udgifterne under Dannebrog blevet så store, at mange rederier, herunder Dansk-Fransk, måtte placere skibe under de såkaldte "bekvemmeligi ff i i! /. fr L/m 109

10 , -' I 1969 overtog Vagn Aage Nyholm rederiets ledelse, og året efter kunne han fejre 50 års jubilæum. Det følgende år overtog Niels Hahn-Petersen hvervet som administrerende direktør. (Fredfeldt foto, H&S). In 1969 Vagn Aage Nyholm took over the management of the shipping company and the following year he celebrated his 50th anniversary in the company. One year later Niels Hahn Petersen took over as managing director. (Fredfeldt photo, DMM). hedsflag" i datterselskaber i udlandet for at kunne konkurrere. Derfor blev de sidste 4 nybygninger, som Dansk-Fransk fik leveret da også leveret til liberianske datterselskaber, hjemmehørende i Monrovia. Til at forberede genopbygningen af flåden, når freden kom, var aktiekapitalen blevet udvidet i november 1944 med DKK 1,5 mio.; i april 1950 udvidet med endnu DKK 1,5 mio. til i alt DKK 6 mio. I maj 1952 udvidedes med 50% til DKK 9 mio. og i 1955 til DKK 15 mio kom der DKK 5 mio. i fondsaktier, og sidste udvidelse fandt sted i januar 1973 med et spring fra DKK 20 mio. til DKK 50 mio. - ved at uusteue DAVK _^U mio. i IODUSaktier og nytegne DKK 10 mio. Kontorlokalerne i Store Kongensgade 49 var i begyndelsen af 1950'erne blevet for små. Ejendommen matr. nr af Set. Annæ Østre Quarter - Det Dehn'ske Palæ - blev indrettet til at huse Rederiet Dansk- Fransk, befragtningsfirmaet A.N. Petersen og kunne samtidig give husly til Heering Line, Ebbe baron Wedell-Wedellsborg's Weco Shipping og til det sagførerfirma, der i dag hedder Reumert & Partnere. Det Dehn'ske Palæ var opført i 1756, og var i 1807 blevet solgt til Wm. Duntzfeldt, der omkring år 1800 var Skandinaviens største skibsreder, så det var et søfartstraditionsrigt hus, som Dansk-Fransk var flyttet ind i i forbindelse med sit 50 års jubilæum 19. december 1952, først til leje, men fra 1956 som ejer af palæet. Den 1. maj 1969 overlod skibsreder Eigil Hahn-Petersen roret til VA. Nyholm (13. juni juni 1977), der blev udnævnt til administrerende direktør efter at være blevet udnævnt til direktør i Vagn Aage Nyholm trådte tilbage allerede 2 år senere, 30. juni 1971, og dagen efter 110

11 overtog Eigil Hahn-Petersens ældste søn, Niels Hahn-Petersen (21. juli ) hvervet som administrerende direktør. Katastrofeåret 1979 Eftervirkningerne af oliekrisen i 1973, uroen på valutamarkederne -med de nyeste skibe kontraheret i gylden, yen og dollars - og det svage fragtmarked førte til, at Dansk- Fransk's bestyrelsesformand, grev Niels Brockenhuus-Schack, 18. december 1978 (dagen før rederiets 76. "fødselsdag") måtte sende en meddelelse til Københavns Fondsbørs: "Bestyrelsen for A/SDetDansk-Franske Dampskibsselskab har på et møde i dag besluttet at arbejde på en rekonstruktion, som medføreren betydelig indskrænkning af selskabets aktiviteter og salg af en delaf selskabets flåde.denne beslutning vil blive iværksat efter en plan, der i løbet af den nærmeste tid vil blive fastlagt af Rederiets ledelse i samråd med eksterne rådgivere. Baggrunden for denne disposition er en analyse af selskabets likviditetsmæssige forpligtelser i fremtiden sammenholdt med den forventede indtjening i et fortsat svagt fragtmarked. Det må konstateres, at salg afen væsentlig del af selskabets flåde til de for tiden opnåelige priser for brugt tonnage vil påføre selskabet sådanne tab i forhold til de bogførte værdier, at selskabets egenkapital - i det mindste indtil videre - må anses for tabt. For at skabe de finansielle muligheder for en gennemførelse af den vedtagne disposition er der taget kontakt med selskabets finansielle kreditorer. Under de foreliggende omstændigheder finder bestyrelsen det rettest at anmode bestyrelsen for Københavns Fondsbørs om indtil videre at suspendere den daglige notering af selskabets aktier. " Denne meddelelse blev samme dag sendt rundt til alle medarbejdere i rederiet. Dansk-Fransk's flåde bestod da af 9 skibe under dansk flag og 4 under liberiansk på i alt ca tons dw. Hertil kom så medejerskabet af boreplatformen samt interesserne i datterselskaber, først og fremmest 81% af Jydsk Færgefart A/S og ejendommen Frederiksgade 17. De første skibe solgtes allerede i marts således SLESVIG til et norsk rederi for DKK 67,5 mio. (mod en bogført værdi på DKK 167,6 mio.). De sidste salg fandt sted i slutningen af august. De 2 minibulkers blev solgt til de svenske O.T.-Rederierne for ombygning til kysttankskibe, og D/S Dannebrog købte - for DKK 70 mio. - de 4 linieskibe, hvormed Dafra Lines' rutefart mellem Nordeuropa og Vestafrika kunne fortsætte med skibene døbt om til "-borg" navne. Dansk-Fransk standsede betalingerne 22. august 1979, og 21. november indgav Amsterdam-Rotterdam Bank konkursbegæring til Sø- og Handelsretten i København. Det var således ikke lykkedes at gennemføre den planlagte rekonstruktion til trods for ihærdig indsats herfor. Og det skete endda på et tidspunkt, hvor der var mange tegn på, at fragtmarkedet var ved at vende - hvilket også faktisk skete fra begyndelsen af 1980'erne - så hvis banken havde ventet med at slå pengekassen i, var Dansk-Fransk sandsynligvis blevet reddet, måske kun på målstregen, men tilstrækkeligt til at kunne være fortsat og blive genopbygget. Men Dansk-Fransk's ledende danske bankforbindelse gennem mange år, A/S 111

12 Kjøbenhavns Handelsbank, havde også et stort ansvar for, at det gik galt. Hvis bankens førstedirektør, Bendt Hansen, havde haft en bedre situationsfornemmelse og havde konsulteret søfartskyndige, ville han utvivlsomt have fået det råd at holde hånden over Dansk-Fransk fremfor at være med til at fremme en unødig konkurs. En konkurs, It&rfAf* i cit Tx'./Tit.i^nl.Q^m«.-r.iri.Ipls- i /_*r* i"/=»cn ilv.iv.uv. x, XX.X. x.x.1 y^r KS V^XXXXXX.» Xxx. x. x.xxxx xx.v.xo bank som den største rekvirent med et krav på DKK tabte mere end halvdelen, DKK , ved boets afslutning 19. juli 1985, hvor dividenden til de 273 rekvirenter blev opgjort til %! Et internt firmablad - "D.F. Information" - havde set dagens lys i april 1970 og udkom derefter hvert kvartal, indtil sidste nummer i januar I den 10 års periode, hvor "D.F. Information" blev udgivet var talrige 25, 40, ja selv et 50 års jubilæum (administrerende direktør VA. Nyholm i 1970) blandt de mange meddelelser. De vidnede om loyalitet og trofasthed overfor et rederi, som altid overfor sit personale, til søs og til lands, var en god arbejdsplads. Hvor er det synd, at den måtte forsvinde, da det internationalt velanskrevne og respekterede rederi måtte stryge flaget. En kreds af medarbejdere, såvel fra skibene som fra kontoret, besluttede imidlertid at ville holde forbindelsen med hinanden vedlige. Til det formål stiftedes 26. juni 1980 "DafraKlubben". Den tæller nu 75 medlemmer, der mødes med passende mellemrum, og hvis seneste sammenkomst var i år (1995) i forbindelse med fejringen af 15 års jubilæet. Som et særligt interessentskab var befragtningsfirmaet A.N. Petersen ikke omfattet af konkursen og kunne derfor fortsætte sin virksomhed. Det flyttede fra ejendommen i Frederiksgade 17 til egne lokaler på Frederiksberg Alle 41. Med et højt aktivitetsniveau er A.N. Petersen respekteret som et af Danmarks førende foretagender indenfor befragtningsområdet. 1. januar i år (1995) kunne A.N. Petersen således fejre sit 75 års jubilæum. Det blev markeret ved en fornem reception 5. januar på restaurant "Josty" i Pile Alle på Frederiksberg, hvor ca. 150 gæster fra ind- og udland havde indfundet sig for at gratulere de 7 partnere og ønske dem - og firmaet fortsat held og lykke med god vind i sejlene fremover. Nogle dage senere, 21. januar, deltog så samtlige medarbejdere i firmaet i et særligt festarrangement på Havreholm Slot i Nordsjælland. Firmaets motto har gennem tiderne været: "Hellere give afkald på en forretning for at kunne gøre den næste". Og dette motto efterleves stadig og holdes højt i hævd. 112

13 Væsentligste kildemateriale Dansk-Fransk's Årsberetning 1952 med "Tilbageblik". Artikel i Børsen 15. december Firmabladet "D.F. Information" "Om Bord" 15. juli H. Munchaus Petersen i "Sjæklen", Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, nr. 10, december Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Samlinger over danske rederier med fotografier af skibene. Green's danske Fonds og Aktier. "Berlingske Tidende" 22. og 23. november F. Holm-Pedersen & A. Rosendahl: "Fra Damp til Diesel". H.C. Røder "De sejlede bare". The Seas Grew Too Heavy Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S Summary In 1902 two honorary consuls in Rouen founded "Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S" (The Danish- French Steamship Company Ltd. - D-F). The Dutch Consul Gaston Vallée imported timber from Scandinavia and also owned six steamers. However, operating under the French flag was expensive, so the Danish Consul, Albert Ivers, suggested placing some of the ships under the less expensive Danish flag. So even a hundred years ago a flag of convenience was not an unknown phenomenon. The company quickly ran into fmancial and administrative difficulties. In 1910 A.N. Petersen, a captain with the Torm Steamship Company took over the management, and under his leadership D-F rode the storm out and prospered. In spite of losing three ships during World War I - two of them under British control - D-F in November 1918 still owned 6 steamers totalling d.w.t., with another two new ships under construction. In 1927 D-F took delivery of its first tramp motor vessel IRLAND of d.w.t., designed by A.N. Petersen, thus beginning the company's fleet of tramp motor vessels. At the outbreak of World War II D-F owned five steamers and five motor vessels, totalling d.w.t. In May 1945 only three ships were left, all under British control, and itwas not until September 1946 that SLESVIG was returned, having served as a supply vessel in the Pacific. While rebuilding its fleet D-F also looked at other areas ofthe shipping industry than mere tramping. It entered the field of tankers in 1948, but pulled out of the tanker tråde again in Line services were started between Northern Europe and West Africa, and in 1952 the first specialized new ships for Dafra Lines were ordered. In 1970 the company expanded with an additional service between the U.S. Gulf and West Africa. A new line was opened in 1977 between Northern Europe and ports in the Red Sea. In the field of bulk shipping D-F was the first Danish shipping company to order special bulk carriers totalling d.w.t., delivered in 1959/60. A ferry in the Kattegat was started in 1962 and D-F also participated in the Greenland tråde with specially built tonnage, in 1976 together with a Norwegian partner D-F took delivery of an Åkers H-3 oil rig, completed as a "master construction barge." Operating costs under the Danish flag had increased, so 4 new ships delivered in the 1970's were registered under the Liberian flag was an economically catastrophic year for D-F, which had to apply for a reconstruction. Unfortunately, even this failed since the leading bankers refused to cooperate and the company had to go into voluntary liquidation with its 9 ships under the Danish flag and 4 under the Liberian flag, totalling some d.w.t. It also had to dispose ofthe ferry service, the oilrig, as well as the office building at Fre- 113

14 deriksgade 17, Copenhagen. In 1985 the liquidators could fmalize their work, declaring a dividend of some 46.7%. A noble and highly respected Danish shipping company has ceased to exist. In 1920 A.N. Petersen had formed a separate company, A.N. Petersen Chartering Company, primarily to arrange employment for D-F's vessels, but also to arrange charters for other owners. This company was not affected by the liquidation and has continued its successful operations, and in January 1995 it celebrated its 75th anniversary as one of Denmark's foremost chartering companies. A/S DET DANSK-FRANSKE DAMPSKIBSSELSKABS FLADE Skib Ton dw Bygget Skibets historiske forløb s.8. "SLESVIG" ex "SAINT JOSEPH" Kish, Boolds & Co. Nr. 6 Sunderland overtaget fra Gaston Vallée, Rouen, for kr ; fysisk overtaget rekvisioneret af British Shipping Control, London sunket efter en kollision med ukendt skib, under engelsk administration B.a. "NORMANDIET" ex "BOLLON" ex "SICILIAN" /1877 E.Withy & Co. Nr. 70 West Hartlepool overtaget fra Gaston Vallée, Rouen, for kr ; fysisk overtaget solgt for kr til D/S Absalon, København, og omdøbt "ALFA" «.s. "BRETAGNE" /1912 Bergens Mek. Verksted Nr. 176 Oprindelig kontraheret af A. Kallevig, Arendal, men solgt før afleveringen til Dansk-Fransk; overtaget torpederet af tysk ubåd ud for Rattnay Head på rejse Newcastle/København med kul «.«. "KRONPRINSESSE LOUISE" /1902 Hellerup Værft Nr købt af D/S Urania, København, for kr omdøbt "NORMANDIET" rekvisitioneret af British Shipping Control, London torpederet af tysk u-båd ud for Isle of Man, med engelsk besætning».s. "GULFAXE" /1909 Helsingør Nr købt al D/S Skandia (Schach Steenberg & Co.), København, for kr omdøbt "NORMANDIET" solgt for kr til 0. Tiedemann, Tallinn, og omdøbt "MARIA" B.B. "RØDFAXE" /1913 Helsingør Nr købt af D/S Skandia (Schach Steenberg & Co.), København, for kr omdøbt "SLESVIG" solgt for kr til Rederi - A/B Runa, Helsingborg, og omdøbt "SINGOALLA" s.s. "SKINFAXE" /1908 Helsingør Nr købt af D/S Skandia (Schach Steenberg & Co.), København, for kr omdøbt "BRETAGNE" solgt for kr til Rederi - A/B Gertrud, Stockholm, og omdøbt "GERTRUD" 8.8. "RIMFAXE" /1908 Helsingør Nr købt af D/S Skandia (Schach Steenberg 8. Co.), København, for kr omdøbt "BORNHOLM" solgt til H. Peters, Hamburg, og omdøbt "HINRICH PETERS" B.B. "FALKLAND" ex "URIARTE Nr. 4" ex "THORNTONDALE" /1888 J. Readhead & Co. Nr. 241 South Shields købt af D/S Libra, København, for kr ; navnet bibeholdt strandet og totalforlist ved Darsserort på rejse Sousse/Stettin med fosfat B.B. "ESTLAND" /1918 P. Ph. Stuhr Nr. 13 Aalborg overtaget som nybygning; pris kr solgt for kr til D/S af 1937 (Ove Skou), København, og omdøbt "HANNE" B.B. "LIFLAND" /1919 De Haan & Oerlemans Nr. 52 Heusden overtaget som nybygning solgt for kr til Axel Nordstrom, Goteborg, og omdøbt "NORDOST" 114

15 ».». "KURLAND" Skib Ton dw Bygget Skibets historiske forløb /1919 v.d. Giesen & Zoonen Nr. 479 Krimpen a/d Ijsel overtaget som nybygning; pris kr solgt for til Reederei - A/G Phonix, Hamburg; navnet bibeholdt B.e. "LIFLAND" /1920 Odense Nr overtaget som nybygning; pris kr Værftets nybygning Nr torpederet under engelsk flag ved Island af tysk U-610 på rejse Sydney, N.S./Belfast».». "SKAANE" ex "ROTA" /1919 P. Ph. StuhrNr. 15 Aalborg købt af D/S Rota (A. Krohn), København, for kr solgt for kr til Reederei Nordmeer (Steinmeyer & Co.), Bremen, og omdøbt "ERNA" 8.8. "GRØNLAND" B/1923 Howaldtswerke Nr. 623 Kiel overtaget som nybygning; pris kr luftbombet under engelsk flag i Dover, hvor søgt ind efter tysk luftangreb på rejse Blyth/rlyniouth».s. "HALLAND" /1924 Howaldtswerke Nr. 630 Kiel overtaget som nybygning; pris kr torpederet under engelsk flag af tyske fly nord for St. Abb's Head på rejse London/Dundee m.s. "IRLAND" /1927 B&W Nr overtaget som nybygning; pris kr tvangssolgt for $ til Peru og omdebt "TUMBES" tilbagekøbsret frafaldet, mod ekstrabetaling m.s. "BRETAGNE" /1928 B «. W Nr overtaget som nybygning; pris kr tvangssolgt for $ 1 mill. til Rota Mercante del Estado, Buenos Aires, og omdøbt til "RIO IGUAZU" tilbagekøbsret frafaldet, mod ekstrabetaling m.e. "BORNHOLM" /1930 BS W Nr overtaget som nybygning; pris kr solgt for kr til Gunnar Erickson, Wasa; navnet bibeholdt m.s. "NORMANDIET" /1935 Nakskov Nr overtaget som nybygning; pris kr sunket på Altenburg Red (Kieler-Kanalen) efter kollission med hollandsk "MAASBURG" på rejse Luleå/Emden med erts. Assurancesum kr m.s. "SLESVIG" /1938 Helsingør Nr overtaget som nybygning; pris kr, solgt til Rederi - A/B J. A. Zachariassen & Co., Nystad, og omdøbt "KRONOBORG" B.B. "BLEKINGE" ex "VOSNÆS" og søsat som "DUSTERNTOR" /1946 Nakskov Nr købt fra A/S af 6. Februar (Den Danske Stat) som "Hansa"-skib; pris kr overtaget solgt for kr til D/S Jutlandia (Jens Toft), København, og omdøbt "KIRSTINE TOFT" «.B. "HALLAND" ex "BOGNÆS" og søsat som "HAFENTOR" /1946 Odense Nr købt fra A/S af 6. Februar 1943 (Den Danske Stat) som "Hansa"-skib; pris kr overtaget solgt for kr til D/S Jutlandia (Jens Toft), København, og omdøbt "INGER TOFT" «.s."grønland" ex "GEORGE H. POWELL" Permanent Metals Corp. Nr Richmond, Californien købt (Liberty-skib) fra U.S.A solgt for til Cia. de Commercio y Vapores S.A., Panama, og omdøbt "BAHKA" m.b. "NORMANDIET" (tiltænkt navn "SCHARTOR") /1947 Helsingør Nr købt kontrakt fra A/S af 6. Februar 1943 (Den Danske Stat) som "Hansa"-skib og ændret fra dampskib til motorskib overtaget som nybygning; pris kr. 3,8 mill solgt til Kratigos Shipping, Co., Piræus, og omdøbt "PANDORA" m.s. "BRETAGNE" (tiltænkt navn "STEINTOR") /1947 B & W Nr købt kontrakt fra A/S af 6. Februar 1943 (Den Danske Stat) som "Hansa"-skib og ændret fra dampskib til motorskib overtaget som nybygning; pris kr. 4 mill solgt til Ste. Franco Danoise de Navigation, La Rochelle (Dansk-Fransk D/S og Delmas-Vieljeux, Paris); navn bibeholdt videresolgt til Melachinos & Sons, Piræus, og omdøbt "LEFTERIS M" m.t. "IRANIA" ex "SOMMERSTAD" /1926 Lindholmen Nr. 925 Goteborg købt af A. F. Klaveness & Co., Oslo, for kr omdøbt "SKOTLAND" solgt for kr til Tyskland for ophugning m.t. "IRLAND" /1950 Deutsche Werft Nr. 235 Hamburg overtaget; oprindelig kontraheret af The Texas Petroleum Co., New York (i 1939) solgt for til Jugoslavien for ophugning m.t. "SHETLAND" /1951 Lindholmen Nr overtaget som nybygning; pris kr. 17,7 mill. solgt for til Cia. Armadora San Francisco, Panama, og omdøbt "LAGOS SUPERIOR" Goteborg 1 115

16 m.t. "GRØNLAND" Skib Ton dw Bygget Skibets historiske forløb /1952 Deutsche Werft Nr. 635 Hamburg overtaget som nybygning; pris kr. 16,6 mill solgt for $ til Gobierno de Colombia, Cartagena, og omdøbt "ANTONIO DE AREVALO" m.s. "BELGIEN" /1953 Helsingør Nr overtaget som nybygning; pris kr. 12,9 mill solgt for $ til Arapko Cia. Naviera, Panama, og omdøbt "PHILLIPAS" m.». "CONGO" /1954 Helsingør Nr overtaget som nybygning; pris kr. 12,9 mill solgt til Cia. de Navegacion Cisnemar, Panama, og omdøbt "BUENAVENTURA" m.s. "ANGOLA" søsat som "KIRSTINE TOFT" /1954 Rickmers Werft Nr. 264 Bremerhafen Købt inden færdiggørelsen fra D/S Jutlandia (Jens Toft), København overtaget som nybygning; pris kr solgt til Western Shipping Entreprises, Panama, og omdøbt "BLUE DIAMOND" m.s. "MAYUMBE" /1955 Helsingør Nr overtaget som nybygning; pris kr. 13 mill solgt til Genlines S.A., Panama, og omdøbt "HUBALDUS" m.s. "HIMMERLAND" /1956 Deutsche Werft Nr. 688 Hamburg overtaget som nybygning solgt for til Mauritius Steam Nav. Co., Port Louis, og omdøbt "BELLE RlVE" m.s. "FRANKRIG" /1956 Rickmers Werft Nr. 285 Bremerhaven overtaget som nybygning solgt til Naftilos Shipping Co., Famagusta; navnet bibeholdt, da skibet i T/C til Dansk-Fransk m.t. "SKOTLAND" /1957 Mitsui Nr. 614 Tamano overtaget som nybygning solgt for til Soc. de Navigazione "Messana", Messina, og omdøbt "FRANCESCO CRISPI" m.a. "AFRIKA" /1958 Helsingør Nr overtaget som nybygning omdøbt "NIGERIA" solgt til Fraternidad Maritime Co., Famagusta. Navnet bibeholdt, da skibet i T/C til Dansk-Fransk; senere omdøbt til "MARIA L" m.s. "SLESVIG" H/1959 Lflbecker Render Werft Nr overtaget som nybygning som Danmarks første bulkcarrier forlænget hos B & W (til tdw) solgt til Etala Suomen Laiva, Helsingfors, og omdøbt "ARKADIA" m.a. "VINLAND" /1960 Lubecker Render Werft Nr overtaget som nybygning forlænget hos B & W (til tdw) 15.10,1973 solgt til Soc. Marittima Fluviale di Navigazione, Savona for ombygning til tankskib og omdøbt "MONTE CHIARO" m.s. "GRØNLAND" /1961 Werft Nobiskrug Nr. 623 Rendsburg overtaget som nybygning omdøbt "SKOTLAND" solgt til John Kontaros, Piræus, og omdøbt "LORD NELSON" m.s. "HOLLAND" /1961 Mitsui Nr. 660 Tamano overtaget som nybygning; pris kr Oprindelig kontraheret som motortanker, men ændret forlænget i Hamburg (til tdw) solgt til Endurance Bay Shipping Co., Monrovia; navnet bibeholdt m.t. "IRLAND" /1964 Hålsingborg Varv Nr overtaget som nybygning solgt til Hans Petersen, Haderslev, og omdøbt "IRLA LUPE" m.a. "NORMANDIET" /1967 Fujinagata Nr. 133 Osaka overtaget som nybygning solgt til Nan Yang Shipping Co., Macau (for China Ocean Shipping Co., Tientsin), og omdøbt "YING GE HAI" m.a. "KINSHASA" /1967 Fujinagata Nr Osaka overtaget som nybygning forlænget i Hamburg (til tdw) solgt for kr til D/S Dannebrog, Rungsted, og omdøbt "STJERNEBORG" m.s. "HIMMERLAND" /1967 J. Readhead & Sons Nr. 620 Sunderland overtaget som nybygning solgt til Sonmez-Denizcilik ve Ticeret, Istanbul, og omdøbt "TURKIYE" 116

17 m.s. "BANANA" Skib Ton dw Bygget 12/1967 Fujinagata Nr. 135 Osaka Skibets historiske forløb overtaget som nybygning forlænget i Hamburg (til tdw) solgt for kr til D/S Dannebrog, Rungsted, og omdøbt "SKODSBORG" m.s. "ZAIRE" /1972 Nakskov Nr overtaget som nybygning omdøbt "BRETAGNE", efter henvendelse fra Zafre's regering solgt for kr til D/S Dannebrog, Rungsted, og omdøbt "CHRISTIANSBORG" m.». "AFRIKA" /1972 Nakskov Nr overtaget som nybygning solgt for kr til D/S Dannebrog, Rungsted, og omdøbt "CHARLOTTENBORG" m.s. "DISKO" 600 4/1968 Svendborg Nr købt 55% andel fra Rederiet North Sea l/s andelen solgt tilbage til Rederiet North Sea l/s m.s. "GRØNLAND" /1973 Nystad Varv Nr overtaget som nybygning; 10 års charter til Kgl. Grønlandsko Handel solgt (med certeparti) til Nordania Leasing A/S, Gladsaxe m.s. "VINLAND" /1974 Gebr. Schurenstedt Nr Bardenfleth overtaget som nybygning (mini-bulker) solgt til Partrederi for IDA, Skårhamn, og omdøbt "IDA" m.s. "SKOTLAND" /1975 Gebr. Schurenstedt Nr Bardenfleth overtaget som nybygning (mini-bulkerj solgt til Partrederi for IREN, Skårhamn, og omdøbt "IREN" m.a. "SLESVIG" /1976 Wilton Fijenoord Nr. 808 Schiedam overtaget af Dafra Bulk Inc., Monrovia, som nybygning solgt for kr. 67,5 mill. (bogført til kr. 167,6 mill.) til L. Klosters Rederi, Oslo, og omdøbt "NORDVAND" m.c.b. "BELFORD DOLPHIN" (norsk flag) BRT 7/1976 Åkers Nr. 707 Oslo overtaget af K/S Nordana Drilling Co. A/S, Oslo, som nybygning 1 50/50 sameje med Arne Blystad's Rederi, Oslo. Oprindelig kontraheret som en Åker H-3 boreplatform; ændret til "Master Construction Barge" anparten solgt til de norske interesser m.a. "AMERIKA" /1977 Mitsui Nr Tamano overtaget af Dafra Shipping Inc., Monrovia, som nybygning solgt for til Marvigia Cia. Nav. (Lemos & Pateras), Piræus, og omdøbt "THALASSINI MANA" m.b. "NIGERIA" /1978 Mitsui Nr Tamano overtaget af Dafra Lines Inc., Monrovia, som nybygning solgt for $ til Garoufalia Cia. Nav. (Lemos & Pateras), Piræus, og omdøbt "THALASSINI KYRA" m.s, "SHETLAND" /1978 Mitsui Nr Tamano I overtaget af Dafra Tramping Inc., Monrovia, som nybygning (færdig fra værft ) solgt til Muzivia Shipping Co., Monrovia, og omdøbt "AD ASTRA" 117

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938

Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 Det var på generalforsamlingen i A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab i maj 1937, at den da 74-årige skibsreder A

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Skibsteknisk Selskab, 8. Oktober 212 Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Erik Bastiansen MSR-Consult Maritime Systems Research Retrofitmarkedet 8-1-212 : 1 Indhold Præsentation af MSR-Consult Indledning

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free SELANDIA 1972 I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free Sådan sang Rod Steward i 1972, i det samme år som Østasiatisk Kompagnis store

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

1966 First traces of hydrocarbons In 1966 DUC used Global Marine s drilling ship GLOMAR IV accompanied by two supply ships for the first exploratory drilling in the Danish North Sea. The drilling found

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013 MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene Temadag 26-09-2013 Danish Shipowners Association A.P. Møller Mærsk A/S TORM A/S D/S Norden A/S DFDS A/S J. Lauritzen A/S Teekay

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Christian Lund: Aktieselskabet Dampskibsselskabet»DANIA«1900-1966

Christian Lund: Aktieselskabet Dampskibsselskabet»DANIA«1900-1966 Christian Lund: Aktieselskabet Dampskibsselskabet»DANIA«1900-1966 Forfatteren har lige siden 1992 manifesteret sig i museets årbøger med en lang række særdeles vidende artikler om såvel rederi- som personalhistorie.

Læs mere

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 CV Brian Petersen Født: 24-11-67 Konsul Beyers Allé 26, 2.th., 4300 Holbæk 2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 2002-2004 Konsulentarbejde

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 51233 H & S s43-52 13/11/06 12:17 Side 43 Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 I 1916 etableredes en række sejlskibsrederier, der søgte at udnytte de gunstige konjunkturer under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila

Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila 11897 grundlagdes i København afj. T. Svendsen og H. Christensen rederiet D/S Vendila. De samme personer stiftede yderligere to rederier D/S Cimbria ogd/sfionia,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Udstedelser [=ISIN-kode]

Udstedelser [=ISIN-kode] Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden

Læs mere

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014.

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014. List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014. 1. Denmark Holders of licence to carry out commercial air transportation

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight)

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) I Siri s fodspor Siri Tove Anthon, 24. dec. 1889-18. jun. 1890 Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) Jesper Holm 2017, Vers 1. 13-08-2017 www.holm-slaegt.dk 1

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE 7. februar 2012 Fm. Jørgen Løje Skibsregistrering og Jura Søfartsstyrelsen Disposition MLC og dens forhistorie EU-reglerne Handlingsplanen og de danske lovændringer De

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Afl. okt. 1891 til Myren. (Bilbrev = bygningsattest 13.10.1891). 333 gt; 448 dw; 141 3. 1 dæk. Damp. 3 cyl. 250 ihk.

Afl. okt. 1891 til Myren. (Bilbrev = bygningsattest 13.10.1891). 333 gt; 448 dw; 141 3. 1 dæk. Damp. 3 cyl. 250 ihk. ANNA. (I) Bygget af Fredrikstads (Myrens) Mek. Verksted. Afl. okt. 1891 til Myren. (Bilbrev = bygningsattest 13.10.1891). 333 gt; 448 dw; 141 3. 1 dæk. Damp. 3 cyl. 250 ihk. Solgt 30.4.1898 til A/S Anna,

Læs mere

Konkurrenceforvridende aftale mellem marinehjemmeværnet og Dansk Center for Havforskning

Konkurrenceforvridende aftale mellem marinehjemmeværnet og Dansk Center for Havforskning Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 165 Offentligt FOGA ApS Trafikhavnskaj 19 DK 6700 Esbjerg Telefon: +45 75 45 11 44 E mail: fish.info@foga.dk Fax: +45 75 45 11 76 Website: www.foga.dk Folketingets

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 1 Bilag til EfS 1 2004 MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Denne meddelelse beskriver Naval Co-operation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II )

Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II ) Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II ) Tillæg II dateret 3. december 2007 til prospekt offentliggjort den 1. november 2007

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste a En skildring af historien omkring en dansk sømand i forbindelse Danmarks besættelse, engelsk overtagelse af danske skibe og besætninger og et krigsforlis

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet.

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 316 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) 1 Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Det

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr.

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. NORDIC NYT 2 December 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. Nordic Tankers A/S kom ud af årets 3. kvartal med et overskud på 15,4 mio.

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn Væksten i antallet af rejsende til Københavns Lufthavn fortsatte med at stige i april. Trafikken rundede 2 millioner og det

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere