Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014"

Transkript

1 Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Deltagere: Bente Bruun Jørgensen, Birgitte Christensen, Pia Søndergaard Rahn, Connie Geisler, Gitte Kloster, Lene Mackenhauer og Agnethe Haahr Afbud: Lisbeth Schmidt, Jonna Thuesen, Christian Jørgensen, Birte Schlüter, 1. Drøfte status på arbejdet i udvalget ud fra kommissoriet. Er der brug for ændringer? Evt. forslag til anderledes struktur? Evt. temamøder? Tilbagemelding fra andre SOSU skoler hvad gør man her? Kursusudvalget er et rådgivende organ for LUU. Deltagerne er enige om, at to møder om året ikke er arbejdsbelastende. Der er ligeledes enighed om, at møderne i Kursusudvalget er vigtige, fordi det er på disse møder der drøftes, hvad der rører sig rundt i praksis, både i kommunerne, socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og sygehuset / regionen. Kursusudvalget ønsker en tilbagemelding fra Christian Jørgensen, som har ønsket punktet på dagsordenen, samt øvrige ikke tilstedeværende, om de tanker hver især gør sig omkring arbejdet i udvalget. Vi er enige om det altid er værd at drøfte, hvad vi gensidig kan få ud af at deltage i Kursusudvalget, således vi kan have fælles fokus på kurser og efteruddannelse af medarbejderne. Der tales meget om tværsektionelt samarbejde, og det er derfor vigtigt, at vi ved, hvad der sker i hinandens personalegrupper på tværs af sektorer. Behandlingspsykiatrien efterlyser mere specifikt, hvad LUU helt præcis ønsker at vide noget om. Skolen bliver bedt om at indgive tendenser / strømninger fra praksis til Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Og Sosu området EPOS. De tendenser ude i praksis kan LUU medlemmerne ikke helt være klare på, derfor skal det drøftes i Kursusudvalget og bringes ind i LUU. Skolen og Kursusudvalget ønsker gerne alle kommuner repræsenteret i Kursusudvalget, så alle hører og ved, hvad der rører sig. Praksis oplever ligeledes på Kursusudvalgsmødet, at det er rart at tale med andre i praksis, og høre hvad der rører sig derude. Samtidig få en snak i Kursusudvalget om de kurser og efteruddannelser, skolen forsøger at sætte i gang. Ligeledes ønsker skolen at drøfte, hvordan disse markedsføres. Vi har som skole meget brug for praksis. Transfer og kvalitet i uddannelserne tales der meget om i EPOS, og det drøftes først i Kursusudvalget inden LUU bliver præsenteret for det. De fremmødte vurderer at kommissoriet og sammensætningen af Kursusudvalget er fint, og ligeledes er mødehyppigheden to gange om året passende. Forslag fra Kursusudvalget om, at skolen kan udbyde kursusforløb omkring afvikling af MUS samtale til mellemledere og ledere inden for SOSU-området. Behandlingspsykiatrien: Der er udviklet en Kompetenceudviklingsplan for SSA i behandlingspsykiatrien, et materiale til hjælp ved vurdering af medarbejderens kompetenceprofil, og der er kick of i regionen på torsdag den 16. januar 2014 i forhold til afvikling af MUS samtaler ud fra dette materiale. Mus samtalerne skal munde ud i en kompetenceprofil, der tager stilling til den enkelte 1

2 medarbejders faglighed, basisviden, samt de kritiske, organisatoriske- og sociale kompetence. Det er både medarbejder og leder der vurderer, hvor medarbejderen ligger i sin profil. Mus samtalen er en dialogbasseret proces. Lederen har dog myndigheden i forhold til medarbejderens kompetenceprofil, hvis leder og medarbejder er voldsom uenige om medarbejderens profil. Det bliver herved tydeligt for psykiatrien, hvor der skal sættes ind med efteruddannelse til medarbejderne i forhold til SSA. Birgitte Christensen sender materialet omkring Kompetenceudviklingsplanen til Gitte Kloster, der vedhæfter det referatet til orientering. Punkt til næste Kursusudvalgsmøde: Med afsæt i kompetenceudviklingsplanen for behandlingspsykiatrien en drøftelse af hvordan resultaterne fra de udarbejdede Kompetenceprofiler fra MUS-samtalerne omsættes til efteruddannelsestiltag for social- og sundhedsassistenter. Konklusion: Nyt fra Kursusudvalget skal på som et fast punkt på dagsorden til LUU møderne. Gensidig orientering skal på som et fast punkt på dagsorden på Kursusudvalgsmøde. God idé med Temaer, hvor der er fokus på et område. Temaer hvor LUU og Kursusudvalget er fælles omkring, f.eks. den nye EUD reform, her kunne det være relevant hvis der var et fælles møde Den er relevant for alle også Kursusudvalget, da der i Kursusudvalget skal arbejdes med efteruddannelse af personalet på baggrund af den nye reform af uddannelserne. Tydelighed på dagsorden i begge udvalg, at der er en sammenhæng, og at der er en gensidig orientering. Tilbagemelding fra ikke fremmødte kursusudvalgsmedlemmer omkring arbejdet i udvalget, omkring kommissoriet og eventuelle ændringer deri. Link til Epos Nyhedsbrev: Link til håndbogen: 2. Orientering om udbud af KUA (Kompetenceudvikling assistenter) og SSH Up-date i Hvorledes sikrer vi os, der kommer tilstrækkelig med tilmeldinger så der bliver oprettet hold? Rettelse af pjecen SSH Update vedhæftes referatet. På kompetenceudviklingsforløbet for SSA - KUA er der planlagt to basismodulforløb, forår og efterår De tre planlagte faglige moduler foregår på samme tidspunkt. Skolen har tænkt det sådan, at hvis der ikke er nok tilmeldinger til alle tre hold, kan det måske være muligt at få et af holdene i gang. De social- og sundhedsassistenter fra oktober 2012, der har gennemført efteruddannelsesforløb for SSA kan gå direkte til fagmodulerne på KUA. 2

3 Kursusudvalgets medlemmer foreslog på mødet følgende kontaktpersoner, hvor skolen kan fremsende kursusudbud: Esbjerg Kommune, social- og sundhedsområdet: Heidi V. Larsen, Esbjerg Kommune, socialpsykiatrien: Britta Martinsen, Lone Stengaard, Jens Otto Ravnholt, Anja Holst, Rikke Rødekilde, Finn Kjelstrup, Hanne B. Andersen, Mie Thomsen, Vesterbo, Varde Kommune, social- og sundhedsområdet: Jeanette Christensen, Margit Kristensen, Vibeke Biltoft, Ann-Christina Dahlgaard, Bente Brun Jørgensen, Karin Jensen, Berit Ehmsen, Inge Nielsen, Lise Egholm, Vibeke Delf, Winnie Pallesen, Varde Kommune, Handicap Bo og Beskæftigelse Grethe Andersen, Hans Severinsen, Varde Kommune, socialpsykiatrien: Pia Søndergaard Rahn, Center Bøgely: Mads Edvardsen, Krogen Kurt Berthelsen Bo- og genoptræningscentret Lunden: Birgitte Højfeldt Hansen, Conny Larsen, Birthe I. Hansen, Lene Gregersen, Eva Gregersen, 3

4 Paraplyen: Rita Christensen, Billund Kommune, social- og sundhedsområdet: Tove Kristensen, Billund Kommune, socialpsykiatrien: Frank Mølgård, Gitte Schmidt, Vejen Kommune, ældreområdet og socialpsykiatrien: Kirsten Dyrholm, Fanø Kommune: Thyra Pallesen, Dorte Devantier, Agnethe Steffensen, Kaja Petersen, Dorthe Lodberg, Region Syddanmark, Behandlingspsykiatrien: Jane Leth Larsen, Sydvestjysk Sygehus: Ulla Kjærgaard Kappel, 3. Det nye kursuskatalog omdeles og kommenteres, herunder ideer til hvorledes vi kommer bredt ud med vores budskab. Kursuskataloget er kun et lille udpluk af alt det vi kan udbyde. Skolen har godkendelse til over 100 forskellige AMU-mål. Gerne fremgå af kataloget fremover. Kursusudvalget ser gerne, at der i efteruddannelsestilbuddet også er efteruddannelse med ects pointsystem. Det betyder akademiuddannelse for SSA, og eventuelt også diplommoduler. Kursusudbud til Handicapområdet fylder ikke meget i kursuskataloget for Kursuskataloget for 2014 samt yderligere kursusindstik vedhæftes referatet. Indstikkene med AMUmålene uddeles på mødet 4. Orientering. Nyt fra Kompetencefonden efter OK 2013 mellem KTO og KL Orientering om nye regler VEU: Max 10 ugers uddannelse/kalenderår. FVU forløb med ansatte og kommende elever på fælles hold. Der er mulighed for at søge kompetencemidler til efteruddannelse af medarbejdere i kommunerne. 4

5 Der er en stor stigning i aktiviteterne inden for EPOS området, modsat HAKL og industrien, her er der nedgang i aktivitetsniveauet. Planlægning af længerevarende kursusforløb skal max være 10 uger inden for et kalenderår, da der ikke kan gives VEU-godtgørelse mere end 10 uger inden for et kalenderår. Kursusforløbet kan planlægges som split over to kalenderår, såfremt det samlede kursusforløb skal vare over 10 uger. FVU aktivitet har været minimalt i Skolen har afholdt et FVU forløb forud for et SSH optag, hvor der var tilmeldt uddannede medarbejdere fra Varde Kommune sammen med kommende elever og med stor gensidig tilfredshed. Der er fire niveauer inden for dansk. Skolen fortsætter med at udbyde FVU forløb, planlagte forløb står i vores Kursuskatalog. Der kan også laves rekvirerede forløb til afholdelse på den enkelte virksomhed. Der er to AMU-mål der hedder henholdsvis Faglig læsning og Faglig skrivning. Indholdet af målene er vedhæftet referatet Faglig læsning (2 dage) = Deltagerbetaling kr.244,00 pr. deltager Faglig skrivning ( 3 dage) = Deltagerbetaling kr. 366,00 pr. deltager 5. Mødedatoer i 2014 Udviklingsredegørelse for 2014 skal indmeldes til EPOS den 1. juni Næste møde i LUU er den 20. februar Næste møde i Kursusudvalget vil derfor være mandag den 17. februar 2014 kl OBS tidspunktet Dagsordenspunkter til Kursusudvalgsmødet den 17. februar 2014 er: 1. Udviklingsredegørelse for 2014, tendenser i praksis 2. Med afsæt i kompetenceudviklingsplanen for behandlingspsykiatrien en drøftelse af hvordan resultaterne fra de udarbejdede Kompetenceprofiler fra MUS-samtalerne omsættes til efteruddannelsestiltag for social- og sundhedsassistenter. 6. Evt Det sidste møde i Kursusudvalget er mandag den 3. november 2014 kl Der sendes mail til Kursusudvalget samt kontaktpersoner, nævnt under punkt to, når skolen har behov for input til kommende kursuskatalog for Planlægningen af kursuskatalog for 2015 foregår inden sommerferien Kursusudvalget ønsker, at mailen vedhæftes nuværende katalog for Det skolen ønsker tilbagemelding på til kommende kursuskataloger er forslag til kurser fra praksis. Alle AMU kurser skal evalueres af kursisterne. Blandt alle udbydere ligger Social- og Sundhedsskolen Esbjerg på første pladsen for Af Virksomhedernes evaluering ligger Social- og Sundhedsskolen Esbjerg på en 7. plads. 5

6 Kun for kommunerne. 7. Efteruddannelse for Pædagogiske Assistenter og Social- og Sundhedsassistenter med kompetencer fra hinandens fagområder. Hvorledes får vi hold oprettet? Fælles eller lokalt? Efter ønske fra LUU har der været nedsat en ad hoc gruppe fra praksis, skolen og FOA, som har udarbejdet forslag om uddannelsestilbud til ovenstående faggrupper. Forløbet er ikke datofastsat endnu, men Kursusteamet vil snarest finde dato for udbud af forløbet, herefter formidles det ud. Efteruddannelsen kan også være relevant for beskæftigelsesvejledere i kommunerne. En anden interessant ide kunne være uddannelsestilbud på tværs af faggrupper, så både de pædagogisk- og sundhedsfaglige metoder kendes af begge faggrupper. 6

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere