Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl Godkendt i LUU pr. 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12."

Transkript

1 Morgenkaffe kl Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen Lisbeth Nørgaard Karen Rasmussen Agnethe Haahr Winnie Bejder Lene Mackenhauer Michelle Johnsen Anne Helt Gitte Kloster Afbud fra: Markeret med * LUU Dagsorden Referat Ingen punkter Erhvervsuddannelserne Dagsorden 1. Status EUD Reformen v/karen og Agnethe Referat Styregruppe EUD Reform nedsat af LUU herunder arbejdsgrupper og intern planlægning. Der arbejdes i alle arbejdsgrupper med indholdet og strukturen i uddannelserne efter de nye bekendtgørelser. Dette konkretiseres i masterplaner og senere i LUP er for de enkelte uddannelser. Uddannelsesordning er fortsat i høring, men vi arbejder p.t. ud fra denne. Forventer ikke afgørende ændringer. GF1: Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på masterplaner. Vi har på skolen 2 fagretninger. LUP er klar til drøftelse på EUDstyregruppemøde den 12/ GF2: Begge arbejdsgrupper er i fuld gang med udarbejdelsen af masterplaner og med den mere detaljerede planlægning af temaer (herunder lektionsfordelingen). Fokus er tilrettelæggelsen af en helhedsorienteret undervisning. 1

2 Optag efter ny og gammel uddannelse PA: Grundet de nye skærpede overgangskrav kan vi ikke optage elever på ny reform. Der er ingen elevgrundlag. Der er gennemgribende ændring i PA uddannelsen, og samtidig er der ikke endelig uddannelsesordning endnu. Det betyder, at der optages elever efter den nuværende gældende bekendtgørelse, med holdstart 31/ SSH: Vi starter hold i juli, september og evt. november efter nuværende gældende bekendtgørelse. Holdstart på ny reform tidligst til november og evt. først januar Arbejdsgruppen arbejder med overgangskravene til hovedforløbet (fra GF2 til SSH), så undervisningen på det kommende hovedforløb bliver tilpasset disse krav. Ny reform på SSH: Forslag til uddannelsesplan, afventes til kommende LUU møde. SSA: Holdstart på ny reform den 1/ To hold. På SSAniveauet er man i fuld gang med tilrettelæggelsen af undervisningen. Foruden indhold og struktur i uddannelsen har arbejdsgruppen arbejdet med bl.a. talentspor, nyt fag og prøve samt fordeling af fag mål på de enkelte skoleperioder. Forslag til uddannelsesplan Håndtering af EUV og EUD forløb SSA: Gennemgang af forslag til uddannelsesplaner for de to typer hold (EUD og EUV) som er beskrevet i den nye bekendtgørelse. Bilag (Visuelt overblik). Ny tilrettelæggelse af både skole og praktikplacering, så vi kan imødekomme og opfylde alle nye forventninger og krav i bekendtgørelsen. Herunder: EUD (under 25 år elever uden forudsætninger) 32 ugers teori. EUV (over 25 år) standard afkortet fra PASS på 28 ugers teori. 2

3 Vi forventer at oprette EUD og EUV hold som selvstændige hold. Det er derfor ikke tanken, at samlæse de to holdtyper. Uddannelsesplanerne med de to forskellige hold, skal være hensigtsmæssig både for elever, skole og praktik. Krav til kategorisering af EUV elever er beskrevet i uddannelsesordningernes bilag 1. LUU godkender uddannelsesplaner Skolen arbejder videre med forslaget gældende pr. 1/ Oversigt efterspørges over det forkromede overblik i samtlige teori/praktikperioder Bilag (Visuelt overblik). Talentspor Et af EUD reformens mål er, at alle elever skal blive så dygtige, som det er muligt for den enkelte elev. På mødet blev det drøftet, at netop lancering af talentspor i EUD uddannelserne kan understøtte dette mål. Samtidig rejste der sig spørgsmål i forhold til hvilke (formelle) fordele (eller ulemper), en talentelev opnår. Særligt drøftelser vedr. talentsporet gav anledning til nedenstående refleksioner og spørgsmål. Hvilke (formelle) fordele (hvis nogen) kan eleverne opnå ved at følge talentsporet? Får de eksempelvis fordele, når de søger videre i uddannelse på kvote 2 (eksempelvis på sygeplejeske uddannelsen eller pædagog uddannelsen)? Hvordan er en elev med eksempelvis karakteren 4 på talentspor stillet i forhold til en elev med karakteren 7, der ikke har fulgt talentsporet? Hvordan vægtes karakteren på hhv. talent og almindeligt spor, hvis eleven skal søge videre i uddannelsessystemet? Har PASS gjort sig tanker i forhold til jobmuligheder, om man er talentelev eller ej? Er arbejdsgiverne opmærksomme på, at der nu er talentspor? Opnår talenteleverne andre fordele? Er der noget eleverne, der ikke følger talentspor, afskriver sig fra? LUU blev enige om at sende de drøftede spørgsmål til PASS s dialogmøder. Der opfordres til at støtte op og italesætte ovenstående dilemmaer med talentsporet. 3

4 OBS Der findes nyhedsbrev fra PASS med status på reformen. 2. Status på fremtidig dimensioneringsaftale Input fra arbejdsgivere På nuværende tidspunkt, har Ministeriet ikke meldt endeligt ud på fremtidig dimensioneringsaftale. Kommunernes forventning er, at fordelingen forbliver samme som dimensioneringen i Kommuner afventer melding som pt. er inden sommerferien. Der afvikles et møde i eftermiddag, hvor man måske kommer nærmere på en aftale. Samtlige kommuner efterspørger fortsat flere SSA. Der kommer ny SSA uddannelse pr. 1/ Ansættende myndigheder arbejder på samarbejdsaftale omkring elevoptag. Forslag til 4 rekrutteringsgrupper ansættelsesudvalg overordnet. Skolen ønsker en aftale om hvornår og hvordan der skal samarbejdes med arbejdsgiverne om den fremtidige dimensionering. Forslag til, at vi indhenter ekspertisen ind. Invitation til kommende LUUmøde. Repræsentant fra regionen (evt. Tine Hald) i kombination med en kommunerepræsentant (evt. Jonna Thuesen/Ankerkommune). Det besluttes at indkalde til ekstraordinært LUU møde, i fald der kommer afklaring omkring dimensioneringsgrundlaget 2016 der ikke kan vente til LUU mødet i august. Punkter til ekstraordinært LUU *Optagsproceduren arbejdsgiver og skole *Dimensionering *Oplæg fra Region/Kommune repræsentant Den formaliserede form for dialog skal løftes på næste LUU. 3. Status på PA v/karen I forbindelse med EUD Reformen etableres Grundforløb 2 (GF2) fra august

5 En del af målene fra hovedforløbet (HF) er flyttet til GF2. GF2 er indgang til HF. Skolen vurderer større aktivitet på GF2, og har derfor etableret et team til varetagelse af både GF2 og HF Den faste lærerstab i teamet dækker nu selv alle nødvendige kompetencer til alle fag i fagrækken. Et stærkt lærerteam med rigtig godt mod og begejstring på opgaven. Vi har 161 ansøgere til de 22 pladser på august 2015 holdet. Skolen udvælger de bedst kvalificerede i tæt samarbejde med arbejdsgiver afvikler ansættelsessamtaler fordelt som følger: Esbjerg kommune: Indkaldt 38 til samtale til 15 pladser Billund kommune: Indkaldt 14 til samtale til 5 pladser Fanø kommune: Indkaldt 5 samtaler til 1 plads Den 18/6 afholdes infomøde for de nye PA elever. Uddannelsen starter den 31/ Ca. 80 udvalgte ansøgere anbefales GF2. Skolen forventer, at starte 2 hold op på GF2 den 14/ Vores igangværende PA hold er i praktik Vi afvikler underviserbesøg eleverne får ros og klarer sig godt. Den 2. & 3. juni 2015 er vejlederne indbudt til temadag i forhold til håndtering af praktikerklæring (PASS). FOA orienterer om, at der er rettet henvendelse til Esbjerg kommune, med en forespørgsel om argumentationen for at Esbjerg kommune vælger at placere deres uddannelsespladser på Social og Sundhedsskolen. De pædagogiske uddannelser er pt. samlet på UC Syd. FOA mener det kan give problemer for andre pædagogiske faggrupper, at uddannelsen for evt. kommende GVU elever ikke længere placeres på UC (eks. dagplejere). Skolen gør opmærksom på, at der ikke længere er GVU forløb, men EUV forløb, som skal tænkes ind i de ordinære PA forløb, hvorfor dagplejere og andre skal vejledes ind i Social og Sundhedsskolens 5

6 EUV forløb. Skolen beder FOA være med til dette. Esbjerg Kommune har fra 2016 valgt at uddanne færre elever og samtidig valgt at samarbejde med én uddannelsesinstitution. Derfor placerer de ikke PA elever på UC Syd, men på SOSU fra Skolen håber på LUU s opbakning, til glæde og gavn for uddannelsen. PA er en attraktiv uddannelse. Der er i den sidste undersøgelse om beskæftigelsesfrekvens således tale om høj beskæftigelsesgrad for uddannede pædagogiske assistenter. 4. Praksisfællesskabsmøder v/netværksgruppen 5. Eventuelt og gensidig orientering Social og Sundhedsskolen ser mange muligheder for at fastholde eleverne i uddannelse med PA uddannelsen. Overgangen fra GF1 GF2 er en tydelig vej ind i uddannelsen, og begge disse forløb udbydes kun på Social og sundhedsskolen. Jf. udsendte bilag. Social og sundhedshjælperuddannelsen. Arbejdsgiver vurderer, at møderne ikke længere er nødvendige. Samme udbytte kan løftes i praksis. Jf. Refleksionsmodellen. Der er enighed fra skolens side og i LUU. Godkendes og træder i kraft fra majholdene Lisbeth: Skolen har indgået partnerskabsaftale med UC SYD. Aftalen skal bringe de to uddannelsesinstitutioner tættere på hinanden, med henblik på at udvikle samarbejde om uddannelse og efteruddannelse inden for social og sundhedsområdet. Konkrete initiativer beskrives pt. Social og Sundhedsskolen er inviteret til at deltage i flere kommuners uddannelsespolitiske strategi på folkeskoleområdet, med særlig fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne. Det kunne udmøntes i mange fælles tiltag eks: etablering i Campusmiljøer, fælles pædagogiske projektforløb, fælles vejledningsindsats osv. Skolen afholder konference om Fremtidens velfærdsmedarbejder Fredag den 29/5. Dette i samarbejde med Esbjerg kommune. For information henvises der til skolens hjemmeside samt pjece. Skolen har pr. 1/ ansat to nye chefer. Kim Madsen som kursuschef. Hanne Fredslund Kristensen som uddannelseschef. 6

7 Agnethe: Vi har pt. ikke elevgrundlag for grundforløbsaktivitet på vores afdeling i Grindsted pr. august Der arbejdes på hold igen i Karen: Dialogmøder: Hvilke dele af reformen kræver uddybning fra PASS? Hvad drøfter i netop nu i LUU, som PASS skal være opmærksom på? Karen indsender input fra LUU til PASS deadline 22/ Pause 10 minutter Kurser / AMU Dagsorden 6. Nyt fra kursusudvalget v/agnethe Referat På sidste Kursusudvalgsmøde den 20. april 2015 var der desværre en del afbud. Vi oplever en øget tendens til, at der meldes fra til Kursusudvalgsmøderne. SVS har meldt fra permanent, med besked om, at vi kan vende tilbage, hvis vi har behov for deres tilstedeværelse i Kursusudvalget. Socialpsykiatrien og psykiatrien har ikke været fremmødt så ofte. Spørgsmålet er derfor: Hvad gør vi ved det? Skolen har besluttet, at vi drøfter situationen med ny kursuschef pr. juni 2015 og derudfra beslutter hvad vi gør fremefter. Vi vender tilbage efter 1. juni Kursusudvalget er en underafdeling af LUU, og derfor har LUU forventninger til Kursusudvalget, det kan være svært at indfri forventningerne, når der ikke støttes op. Ledige dagpengemodtagere har ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Vi vil gerne udbyde pakkerne, da de ledige kun har et skud i bøssen. Varer dette efteruddannelsesforløb kun en uge, så har de afskåret sig fra de resterende 5 uger. Vi afholder i øjeblikket et 6 ugers jobrettet forløb for ledige SSH Rehabilitering og det gode hverdagsliv. Det slutter 26. maj Vi igangsætter det samme forløb igen i uge 43. Vi påtænker ligeledes et forløb på seks uger, for de ledige der ønsker at snuse til SOSU uddannelserne. Vi samarbejder med FOA s Akasse om, hvad der er behov for vi udbyder for de ledige dagpengemodtager inden for SOSU området. Repræsentant fra SVS har udtalt, at grunden til framelding fra SVS til Kursusudvalget er alene den grund, at der er gang i rigtig mange ting i huset. Der foregår en del træning i form af kompetenceudvikling af personalet i forhold til de forandringer der pågår og derfor er det 7

8 ikke lige nu, mødeaktiviteten i kursudvalget der prioriteres. I Varde Kommune er man i en afventende situation pga. EUD reformen, og så længe denne proces foregår, er der stilhed. Der er ligeledes et Kompetenceudviklingsprojekt i gang i Psykiatrien. Kompetenceudviklingen foregår i Regionens regi. Kompetenceudviklingsforløbene foregår over et halvår. SSA erne er både i undervisning i teori og i praktik. Meningen er, at uddannelsesforløbene skal afholdes fortløbende en gang om året. Det er HR afdelingen psykiatrien der har udviklet kompetenceudviklingsforløbene. FOA deltager i et Regionssamarbejde i Regionen på SOSU området, og de har kæmpet for efteruddannelse for SSA erne ansat i psykiatrien. FOA spørger ligeledes ind til, hvorfor teorien ikke foregår på Social og Sundhedsskolen Esbjerg. Repræsentant fra Psykiatrien forklarer, at efteruddannelsesforløbet foregår i Region Syddanmarks kursusafdeling i Middelfart. Her afholder man også specialuddannelsen for sygeplejersker. Underviserne er specialuddannede sygeplejersker, der arbejder i psykiatrien. Uddannelsesforløbene foregår ikke i AMU regi. De har deres eget program. Der er 30 SSA ere i alt, der skal igennem forløbene. Det afsluttes med eksamen. Skolen har forespurgt Kursusudvalget om tilfredsheden med udbuddet, da vi aflyser meget af vore katalogudbud. Kursusudvalget oplever, at vores udbud er fyldestgørende, og kunne ikke komme med yderligere input. Skolen ønsker, at der skal kigges på den konstruktion, der er lige nu med LUU og kursusudvalget. 7. Status på udviklingsarbejdet med praktikvejlederkurser v/agnethe 8. Eventuelt og gensidig orientering I Vejen og Billund Kommune arbejdes der med praktikvejledernes opkvalificering. Sammen med skolen er der igangsat et udviklingsprojekt hvor Lilly Marianne Jacobsen fra Vejen Kommune og Anne Marie Jacobsen fra Billund Kommune er med. Et forløb for praktikvejledere der opstarter i september 2015 og strækker sig et år frem. Der er sammensat forskelige AMU forløb til opkvalificeringen i alt 4 kurser på 20 dage i alt. Det er alle praktikvejledere, der skal med, på blandende holdene af SSH og SSA. Teamlederne skal også opkvalificeres, dog ikke i AMU regi. Hensigten er, at understøtte praktikvejlederens læring og dermed øge transfer. Varde Kommune afventer med forløb til Der er desværre ikke stor aktivitet i kursusafdeling lige pt. Vi er udfordret af det omkringliggende samfund samt EUD og kommunalreform. De tidligere længerevarende opkvalificeringsforløb på 9 og 12 uger, har vi ikke længere. Vi har alligevel hele tiden kontakt med arbejdsgiverne. Der er dog gang i opkvalificeringen indenfor demensområdet, især i Varde Kommune. 8

9 Et nyt LIV projekt starter igen og afholdes i efteråret. Syv hold med tidlig opsporing i udegrupperne i Esbjerg Kommune. Tværfagligt samarbejde med UC syd om udvikling af kursusforløb vedr. de akutte færdigheder, et forløb for både sygeplejersker og SSA ere. Den korte liggetid på sygehusene og den kroniske patient er en udfordring. For at undgå hyppige indlæggelser, udvikles et efteruddannelsesforløb i samarbejde med UC Syd og SOSU SYD. Vi håber praksis vil finde disse forløb interessante. Det er samme model som kursusforløbet tværfaglig sårpleje. Netop afholdt et kursusforløb igen med stor succes og med 32 deltagere.. Kriminalforsorgen, har en udfordring i radikalisering af de indsatte. Det er typisk psykisk sårbare unge, der er påvirkelige. Til at imødekomme dele af denne udfordring mener skolen, at den har kompetencer, som vi kan byde ind med til Kriminalforsorgen. Vi har en specialuddannet sygeplejerske, der kan undervise i dobbelt diagnoser. Skolen er interesseret i forskellige samarbejdsflader, og hvordan vi får dialogen? Vi kan tilbyde mange forskellige forløb, men hvem skal vi have fat i er vigtigt. Evt. skabe partnerskaber. Hvor går vi hen med det. Vi skal kompetenceudvikle i en fælles retning. FOA foreslog, at vi tog kontakt til Esbjerg Kommune, da de står med en udfordring, hvor de skal gå fra seks til tre distrikter. Her kan tilbydes noget med kultur, samarbejde på tværs af forskellige kulturer, og om hvordan man møder hinanden. Janne Klemmensen afdelingschef ved Esbjerg Kommune kan kontaktes. En tendens på SVS er at kompetenceudvikle så tæt på patienter som muligt. Der vil være brug for, at rykke ud i tæt samarbejde med det fagspecifikke personale, så både det pædagogiske og det fagspecifikke går hånd i hånd. I regions regi er der faglige og dygtige personer, men det pædagogiske er der måske ikke helt så meget fokus på, når det handler om efteruddannelse. Det er her vi som skole kan gøre en forskel. Den pædagogisk læring er vigtig, og den har skolen patent på. Vi ved noget om at flytte mennesker, og vi ved noget om, hvordan der skabes de nødvendige relationer for at opfylde de samarbejder, der er nødvendige. Ved det afsluttede projekt LIV 1 har dele af undervisningen været placeret i praksis. Der findes kompetencemidler i Kompetencefonden omkring kr pr. person til efteruddannelse. Det er nyt for Regionen, at de er med i brugen af kompetencemidlerne. Man er velkommen til at henvende sig til skolen, hvis der skal ske et samarbejde på området omkring fundraising. Mange kommuner har 9

10 fundraisere siddende til at udvikle og søge midler. Vi samarbejder gerne med disse. Den 21. maj afsluttes et AMU kursus i Innovation for i alt 58 medarbejdere på SVS. AMUmålet er i alt på to dage, der har været afholdt over tre gange. Der skal evaluere på det i morgen. Der har været et stærkt og godt samarbejde med Herdis Gregersen og Anette Bager udtaler Ulla Kappel fra SVS. Der bliver formentligt planlagt et ekstraordinært møde i LUU før sommerferien. Efter sommerferien er det næstkommende planlagte møde den 28. august Uddannelseschef Agnethe Haahr takker LUU for godt samarbejde. Mødet i dag er hendes sidste, inden hun siger farvel til skolen for at nyde sit otium. 10

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Deltagere: Bente Bruun Jørgensen, Birgitte Christensen, Pia Søndergaard Rahn, Connie Geisler, Gitte Kloster, Lene Mackenhauer og Agnethe Haahr

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere