Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014"

Transkript

1 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder Charlotte Gjørup Konsulent Lene Mackenhauer, Underviser Herdis Gregersen, Uddannelseschef Agnethe Haahr, Referent Gitte Kloster. Afbud: Ledende Oversygeplejerske Christian Jørgensen, Afdelingsleder Pia Søndergaard Rahn, Funktionsleder Birgitte Christensen. 1. Opsamling fra sidste møde den 17/2 14 Præsentation af Charlotte Gjørup fra Vejen Kommune, ny i kursusudvalget. Præsentation af Herdis Gregersen, ny teamkoordinator kursusteamet (inviteret med) Næste gang kompetenceafklaring ved Birgitte, hvor langt er man kommet i psykiatrien? 2. Anvendelse af kompetencespindet i kompetenceafklaringsprocessen - Billund Kommune. Oplæg v/ Lisbet Schmidt. Meget spændende oplæg (powerpoint) medsendes referatet. 3. Er der evt. behov for brush-up kurser for social- og sundhedshjælpere og for social- og sundhedsassistenter uddannet før revision i jan 2013? Hvad tænker man i kommunerne? Er der behov for brush-up kurser for personalegruppen - henholdsvis SSH og SSA. I Varde Kommune er der fremadrettet to spor. Der er SSH, der ønsker at tage uddannelse til SSA, og der er SSH, der ikke ønsker det, her kan brush-up kurser måske blive relevant. Især vigtigt for de SSHere, der har den gamle uddannelse, at blive opdateret. SSHere med den nye uddannelse, kan også have brug for at udviklet på deres kompetencer. En arbejdsgruppe i Varde Kommune skal se på kompetenceudvikling for SSH-personalegruppe, beslutning fra arbejdsgruppen afventes. Afventer indhold i ny EUD reform. Esbjerg Kommune kan ikke give tilbagemelding endnu. Plan for kompetenceudvikling ligger på Jane Klemmensens bord. Der ønskes konstant kompetenceudvikling for personalegrupperne. Medicinhåndtering er et af fokuspunkterne. Brush- up er ikke relevant lige nu. Vejen Kommune tilslutter sig ovenstående, ikke et behov lige nu, afventer Ny EUD reform. Billund Kommune har andre planer for kompetenceudvikling. Her afholdes nye fokusområder hver 14 dag med et ud kørende personale, der deltager på teammøderne. Fokusområde kan eksempelvis være hygiejne, en SSA der følges en hel dag med en sygeplejerske. På den måde sker der kompetenceudvikling internt i stedet for at sende på kursus. Der er fokus på: Tidlig opsporing, det nære sundhedsvæsen og dokumentation.. 1

2 FOA: Et Brush-up kursus kan gøre, at en SSHer kan blive i job, eller gøre dem klar til optagelse på SSA- uddannelsen. Forebyggelse hos borgeren er en del af SSH ens opgaver, det ligger i uddannelsen og også dokumentationen. Er der imidlertid komplekse opgaver, er det nødvendigt med tilknytning til SSA /sygeplejerske. SSHéns opgaver består mest af personlig og praktisk bistand hos borgerene, ikke så meget rengøring. 4. Udbud af naturfag på niveau D som erhvervsrettet enkeltfag under Åbent Uddannelse. Til SSHér forud for SSA optag. Varighed 2 uger. Ingen VEU-godtgørelse. Deltagerbetaling på ca kr. Varde Kommune har medarbejdere som måske kan bruge et enkeltfag. Det kan være de medarbejdere, der ikke kommer ind på SSA-uddannelsen, men udgiften skal bruges fra kompetencemidlerne. Der skal ligeledes være mulighed for en kompensation i form af eksempelvis SVU. Kan kompetenceudviklingsmidlerne fra KL bruges til dette, så kan det være en mulighed. Det er kr ,00 pr. år, til den enkelte medarbejder.. Midlerne skal medarbejderen selv søge til sin efteruddannelse. FOA vil sætte en artikel i deres lokale fagblad omkring anvendelse af kompetencemidlerne. Der ligger en stor pulje inden for uddannelsesområdet til rådighed til udvikling af medarbejdernes kompetencer. Skolen undersøger om kompetencemidlerne kan bruges til at betale deltagerbetaling, og ligeså om der kan udbetales SVU til arbejdsgiver for tabt arbejdsfortjeneste. Efterskrift: Kompetencemidlerne dækker deltagerbetaling og der kan søges SVU for tabt arbejdsfortjeneste. Se link. Skolen gør opmærksom på, at der er planlagt med FVU forløb i matematik forud for SSA optag. Har skolen viden om, hvorfor SSHere ikke kommer ind på SSA uddannelsen, er det naturfag de falder på eksempelvis? Hvis kommunerne kender til forklaringen, kan de gøre noget mere målrettet for deres SSHere. Naturfag er det fag skolen umiddelbart mener, at der er behov for at opkvalificere for SSH. Efterskrift: SSHére vælges ikke fortrinsvis fra pga. manglende naturfagskompetencer, det er en helhedsvurdering der ligger til grund for sorteringen. Kan bl.a. være generelle lave karakterer på grundfag og områdefag, manglende udtalelser, dårlig formuleret udtalelse m.m. Ikke et entydigt billede. Den gode ansøgning, når man gerne vil uddanne sig, kan FOA udbyde til medlemmerne. 5. Drøftelser af og erfaringer med E-læring som pædagogisk metode i praksis. Input til evt. programmer. Guide2know ved indehaver Marianne Hvid udbyder e-learning-kurser, og de bruges af Billund Kommune. Kvalicare er også et godt e-learning-program. Skal skolen bruge kræfter på at kigge på e-learning-programmer? 2

3 Undervisning kan med fordel være en kombination. Undervisning kan f.eks. foregå på Facetime. Billund Kommune er gået i kompagniskab med Vejle Kommune om at udvikle e-learningprogrammer. E-learning-kurser er en del af fremtiden, hensigtsmæssigt hvis skolen kan være med. E-learning kan ikke stå alene, det skal være et samspil og også face to face. Det at kunne drøfte, udvikle sig sammen er meget vigtigt for læring. Det ene udelukker ikke det andet. Kommunerne kan eventuelt gå i partnerskab med skolen omkring ønsker til e-learning-programmer for medarbejderne. Esbjerg Kommune laver deres egne e-learning-programmer i forhold til medicinhåndtering, hvor meget det bliver brugt vides ikke. Hvordan kan vi få e-learning ind i AMU-kurserne skal drøftes. Vi skal have arbejdet med digitaliseringen af AMU og have lærerne opkvalificeret. En anden SOSU skole udbyder fjernundervisning i forhold til praktikvejlederkurser. Flere i Kursusudvalget ser tendenser til, at medarbejderne bliver hjemme i eget regi og udvikles. Driften kan ikke rumme at medarbejderne skal afsted på efteruddannelse hele tiden. Kommunerne presses i tid og økonomi. Der udvikles mere og mere internt eller sammen med andre kommuner. Der indgås mange partnerskabsaftaler i kommunerne. Transfer, hvor undervisningen rykker ud i praksis bliver meget efterspurgt. 6. Gensidig orientering. - Hvad rører sig på hver vores områder? Mange opgaver lægges ud til Frit Valgs området. Lene M har været ude på stederne, for at lægge inspirationsmateriale, og for at tilbyde samarbejde om kompetenceudvikling. ABC er eneste Frit Valg i Esbjerg Kommune. Forslag om at Kommunerne og skolen går sammen om at udbyde et to dages kursus for Frit Valgs leverandører. Endvidere sammensætte et kursusforløb for pårørende, der ønsker at være plejeperson for et familiemedlem. Et familiemedlem kan selv byde sig ind som leverandør af plejen, det hedder en 94er. Medarbejderen i Frit Valgs området eller en pårørende kan blive ansat om SSH, dog uden at være det! Ligesom kommunen skal sikre arbejdsmiljø og sikkerhed, har kommunen ansvaret for plejen, når en pårørende skal have ferie eller er syg. Forslag til at der nedsættes en gruppe omkring Frit Valg / pårørende som plejeperson. Varde Kommune, Bente Bruun vil gerne være med. Billund Kommune har også en teamleder der kan være med. Kursusudvalget melder tilbage, hvem der ønsker at være med i gruppen. Gruppen skal først starte op i foråret Skolen har indgået en partnerskabsaftale med Hospice om et projekt ift. opkvalificering af medarbejdere fra Varde Kommune. Kurset hedder Hospicemetoder i praksis, og omhandler den alvorlig syge borger. Det har været et godt forløb siger Varde Kommune. Kurset er foregået på Hospice, og er meget praksisnær. Der har været mange sidegevinster i forhold til kursusafholdelse på Hospice. 3

4 Skolen er med i et tværfagligt sårbehandlingskursus med UC SYD. Desværre kun SSAere, der deltager på nær en enkelt sygeplejerske. Det er et tre dages AMU -kursus. Lærerne på kurset er en speciallæge, sårsygeplejersker, hygiejnesygeplejersker og en lærer fra skolen. Herdis Gregersen fra kursusteamet deltager i et projekt for Esbjerg Kommune Projekt LIV læring i virkeligheden. Indhold på kurset er tidlig opsporing af sygdomstegn. Der er syv hold i alt og retter sig til personalet på demens afsnittene i Esbjerg Kommune. Der arbejdes meget bevidst med transfertankegangen, hvor der er fokus på læring i før, under og efter fasen. Der er i alt fire undervisere på et forløb. To sygeplejersker, en fysioterapeut og en diætist. Lærergruppen samarbejder om hvert hold. Alle teamledere på Områdecentrene i Esbjerg Kommune har haft besøg af en sygeplejerske, som har været på føl dag i praksis. Observationer og cases herfra integreres i undervisningen. Projektkonsulenten har været ude til teamdage på Områdecentrene, så medarbejderne har kunnet smage på, hvad de gerne vil være bedre til. Det betyder, at hver enkelt har sine egne læringsmål med til kurset, der er fokus på hvad den enkelte gerne vil lære under kursusforløbet. Kurset er et fem dages AMU-kursus, der er bredt ud over seks dage. Tre af de 5 dage foregår på skolen, de andre dage afholdes i praksis. Der er givet tid og rum til, at den viden man har tillært, kan anvendes i praksis. Der er filmet situationer hos borgerne, der kan bruges i undervisningen. Skolens simulationslokale er taget i brug til undervisningen. Alle syv hold har fået de to første dage. Projektet slutter omkring den og evalueres af UC. Der udgives en rapport i januar 2015 om projektet. Skolens projektleder og Esbjerg Kommunens projektleder arbejder tæt sammen om forløbet. Invester i dig selv og din sundhed, spis og bevæg dig sundere. Kan sættes i FOA bladet i 2015, hvis skolen vil planlægge et forløb. Prisen er afgørende. Det kan tænkes ind i en familierelateret aktivitet. Tag manden og børnene med. Alle skal rykkes for at det flytter noget. Tænke helhedsorienteret. Kursusforløb på afbetaling over nogle gange, kan det være muligt fremover. Møde forbrugerne hvor de er! 7. Nyt kursuskatalog. Udgives elektronisk på skolens hjemmeside. Der udsendes små foldere til gengæld for kursuskataloget til samarbejdspartnere. Udbuddet i det elektroniske kursuskatalog er kun et lille bitte udpluk af de kurser skolen har udbudsgodkendelse til. Der findes over 100 forskellige AMU-kurser inden for sundhed og omsorg samt det pædagogiske område. Det elektroniske kursuskatalog er ikke lavet på baggrund af økonomiske besparelser, men på baggrund af udviklingen i samfundet. Skolen kan meget hurtigere reagere og trække af på nye tendenser med et elektronisk katalog. Der blev enighed i Kursusudvalget om at et digitalt kursuskatalog var en god idé. Når det nye kursuskatalog går i luften for 2015 udsendes information om dette i skolens nyhedsbrev. Her skal ligeledes gøres opmærksom på, at det kun er et udpluk af det vi kan tilbyde. Hvis man ønsker et Kursuskatalog skal man bede om det, så kan skolen printe og sende, man kan også selv printe et eksemplar. Det vil være en god ide at linke op til portalen i kommunerne og ligeledes FOA. I det digitale kursuskatalog er der henvisninger og link til relevante faglige hjemmesider. 4

5 På kan alle udbuddene på området ses. Husk at tilmelde jer skolens Nyhedsbrev. På forsiden af skolens hjemmeside tilmeldes til Nyhedsbrevet. 8. Næste møde Mandag den 20. april 2015 kl Skolen indkalder Kursusudvalget via Outlook. 9. Evt. Intet at tilføje. 5

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere