Likvider Kapitalandele og obligationer Afledte finansielle instrumenter REPO-forretninger Andre aktiver...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver..."

Transkript

1

2 Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i regnskabsperioden fra 18. juli juni Udsigterne for de finansielle markeder næste periode... 9 Risici og risikostyring Administrationsomkostninger Vidensressourcer Væsentlige aftaler Vigtig information Generelle risikofaktorer Halvårsregnskab for afdeling Formuepleje Fokus Kort beskrivelse Stamdata Indledning Afdelingsspecifikke risici Risikorammer Noter Ledelsesberetning for afdeling Formuepleje Fokus Markedsforholdene Markedsforventninger til 2. halvår Resultatopgørelse Balance Noter Nøgletal Anvendt regnskabspraksis Generelt Generelt om usikkerhed ved indregning og måling Resultatopgørelsen Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Skat Balancen

3 Likvider Kapitalandele og obligationer Afledte finansielle instrumenter REPO-forretninger Andre aktiver Gældsforpligtelser Indre værdi Afkast i procent Omkostningsprocent Standardafvigelse/Volatilitet Sharpe Ratio

4 Foreningsoplysninger Foreningens adresse Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C Tlf Mail: Websted: Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager Aarhus N CVR-nr Forvalter Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C CVR-nr Rådgiver Investeringsrådgiver Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C CVR-nr Depotselskab Nordea Danmark A/S Strandgade 3 Christiansbro 1401 København K Cvr-nr Foreningens bestyrelse Carsten With Thygesen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Vinther, Medlem Henrik Ahlefeldt-Laurvig, Medlem Børge Obel, Medlem Lars Sylvest, Medlem Registreringsoplysninger, CVR/FT.nr. CVR-nr FT nr

5

6 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen Resultat og formue Foreningens afdeling, Formuepleje Fokus, realiserede et overskud i dets første periode på 37,087 millioner kroner. Kapitalforeningens formue udgjorde pr. 30. juni ,9 millioner kroner. Antallet af navnenoterede investorer var ved udgangen af perioden 554. Væsentlige begivenheder siden halvårsskiftet Foreningen har ikke i perioden siden balancedagen konstateret forhold, der forrykker vurderingen af halvårsrapporten. Der er ved aflæggelsen af dette halvårsregnskab ikke konstateret usikkerheder ved indregning og måling, da langt størstedelen af afdelingens aktiver udgøres af børsnoterede værdipapirer på effektive markeder. Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til opgørelse af en korrekt dagsværdi for finansielle instrumenter, idet ledelsen i visse tilfælde udøver et skøn i forbindelse med opgørelse heraf. Disse skøn foretages i overensstemmelse med regnskabspraksis på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske, jævnfør måling af finansielle instrumenter. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger end andre, er: Noterede finansielle instrumenter, som er prissat på markeder med lav omsætning. Unoterede finansielle instrumenter hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Ændringer og nyheder Kapitalforeningens eneste afdeling, Formuepleje Fokus, blev oprettet den 18. juli 2013 som en afdeling under Hedgeforeningen Formuepleje Fokus og børsnoteret den 19. juli 2014 med det formål at videreføre investeringerne og investeringsstrategien fra Formuepleje Fokus A/S. I løbet af efteråret 2013 blev værdipapirer med mere overført via apportindskud i foreningen fra Formuepleje Fokus A/S, der i stedet modtog investeringsbeviser i afdeling Formuepleje Fokus. Den 8. januar 2014 fik investorer i Formuepleje Fokus A/S tildelt beviser i foreningen efter et nærmere bestemt bytteforhold. Det betød, at investorer, som havde haft deres investeringer i Formuepleje Fokus A/S, nu havde deres investeringer i foreningens afdeling. Foreningens investeringer og risikorammer var helt identiske med Formuepleje Fokus A/S. Migreringen fra at være aktionær i et selskab til at blive investor i en forening betød samtidig, at investorerne kunne nyde godt at den øgede investorbeskyttelse i foreningen. Kapitalforeningen Formuepleje Fokus afdeling Fokus skiftede den 23. maj 2014 status fra at være en hedgeforening til nu at være en kapitalforening. Statusskiftet skyldtes udelukkende den nye lovgivning, og der var ingen ændringer i forhold til foreningens risikoprofil, investeringsrammer og skattestatus. Lov om investeringsforeninger m.v. er ændret som følge af, at de tidligere special-, hedge-, godkendte fåmands-, professionelle foreninger og ikke godkendte fåmandsforeninger ikke længere er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. Ændringen gennemfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direktivet). Hedgeforeningen vil fremover være en alternativ investeringsfond (kapitalforening). En alternativ investeringsfond er en investeringsenhed, der rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en 6

7 defineret investeringspolitik til fordel for investorerne, og som ikke skal have tilladelse som en dansk UCITS efter Lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen er således omfattet af den generelle regulering i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. på lige fod med andre alternative investeringsfonde. En kapitalforening, som hedgeforeningen omdannes til, vil dog ikke ændres på væsentlige punkter. Væsentlige markedsbegivenheder i regnskabsperioden fra 18. juli juni 2014 Markedsudviklingen i perioden frem til 30. juni 2014 kan overordnet beskrives således: Den amerikanske centralbank (FED) annoncerer i 2013 muligt ophør af bankens opkøb af obligationer for 85 milliarder dollar hver måned. I juli præciseres det, at obligationsopkøbene kan blive nedtrappet, hvis økonomien fortsat viser styrke. I august beretter det europæiske statistikbureau, Eurostat, at Europa i andet kvartal 2013 var krøbet ud af den recession, der ellers har dækket området siden I efteråret opstod der krise i USA omkring gældsloftet og budgetforhandlingerne. I slutningen af oktober nåede politikerne en midlertidig løsning på problematikkerne, hvilket gav optimisme til aktierne, der sendte markedet op med 3,5 procent. Året afsluttedes med iværksættelsen af den annoncerede nedtrapning af FED s opkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Det affødte stigende renter i både USA og Europa. Året blev indledt med positive forventninger til den globale vækst. Tegn på en afmatning samt kredituro i Kina skabte nervøsitet på de finansielle markeder i januar. Desuden neddroslede den amerikanske centralbank (FED) som ventet yderligere 10 milliarder dollar af obligationsopkøbene, så banken fra februar ville købe for 65 milliarder dollar. De globale aktiemarkeder kunne derfor ikke fastholde de positive takter fra 2013 og faldt med 2% procent i januar. Nøgletallene var især fra USA generelt skuffende i februar. Det dårlige vejr var imidlertid en stor del af forklaringen. På trods af stigende usikkerhed på kort sigt var der fortsat tiltro til, at opsvinget er på rette vej. Nøgletallene fra Kina og USA i begyndelsen af andet kvartal tydede på, at de to vækstlokomotiver var på vej op i gear igen. Der var dog stadig uro om Rusland/Ukrainekonflikten i april, hvorfor renterne fortsatte ned. ECB overraskede i maj ved at indikere, at der kunne komme nye lempelser allerede på mødet i juni. FED er begyndt at neddrosle obligationsopkøbene, men den amerikanske centralbankschef, Janet Yellen, signalerede, at der fortsat er behov for en lempelig pengepolitik i USA. ECB levede op til forventningerne på mødet i juni med rentenedsættelser og yderligere udlån til bankerne. Det var historisk, at banken valgte at indføre en negativ rente på 0,1 procent for bankernes indskud. Derved håbede ECB, at bankerne ville låne penge ud til virksomheder og forbrugere i stedet for at parkere penge hos centralbankerne. 7

8 ECB leverede varen i juni, hvilket fik den 10-årige danske rente til at falde yderligere, og den faldt alt i alt 0,3 procentpoint i andet kvartal. År til dato er den nu faldet med hele 0,7 procent -point i år og er tæt på det rekordlave niveau fra maj sidste år. Den danske tiårige rente faldt fra 1,65 procent til 1,28 procent foreningens første regnskabsperiode fra 18. juli 2013 til 30. juni

9 Udsigterne for de finansielle markeder næste periode De overordnede udsigter for de finansielle markeder i den næste periode er præget af en underliggende forbedring af de globale vækstforhold og en fortsat lav kort rente. I takt med stigende global vækst forventes det, at den lange rente vil stige. Ved udgangen af den forgangne periode var de finansielle markeder præget af lav volatilitet og en unaturligt lav risikopræmie. Dette forventes at normalisere sig i løbet af den næste periode, hvor der kan forventes større udsving i primært aktiekurserne. Fremadrettede indikatorer tyder dog på, at den globale vækst igen er på rette spor. I USA peger tillidsindikatorerne på, at væksten vil accelerere til omkring 3,5 procent de kommende kvartaler og lande på knap 2,5 procent for hele året. Optimismen blandt de mindre virksomheder er også stigende, hvilket er vigtigt for jobskabelsen i USA. I Europa stiger optimismen blandt virksomhederne og husholdningerne, som forventes at medføre stigende forbrug. Opsvinget i Europa er dog stadig afdæmpet, hvorfor estimatet for væksten primo 2014 på 1 procent i år fastholdes. Nøgletal fra Kina tyder på en stabilisering af økonomien, og sammen med seneste stimuleringstiltag fra landets regering forventes væksten i år at blive på omkring 7,8 procent mod ventet 8,5 procent ved indgangen af Samlet vurderes det, at væksten i de udviklede lande kommer op på 2 procent i 2014 fra 1,2 procent i Globalt set vurderes væksten at komme op på 3,4 procent mod 2,9 procent i Der er stigende divergens mellem pengepolitikken blandt de store centralbanker, hvor første renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank (FED) og Bank of England er rykket nærmere, og samtidig forventes FED at afslutte obligationsopkøbene i oktober. Modsat har Den Europæiske Centralbank (ECB) lempet pengepolitikken yderligere, og det er heller ikke usandsynligt at den japanske centralbank vil komme med nye tiltag. Samlet set vil den globale pengepolitik stadig være meget lempelig med rigeligt likviditet, hvilket vil være understøttende for den globale økonomi i andet halvår. Ved indgangen til 2014 vurderede vi stabile korte danske renter samt stigende lange danske renter, men især de lange renter har overrasket med at falde markant. Efter de seneste udmeldinger fra ECB vil de korte til mellemlange danske renter højest sandsynligt være lave de kommende år, men vi ser øget risiko for at de lange renter kan begynde at stige i andet halvår. Øget aktivitet i USA kan medføre stigende lange amerikanske renter, og det vil sandsynligvis smitte af på lange europæiske renter i et vist omfang. Risici Vi vurderer stadig, at den største og mest betydningsfulde risiko til vores forventninger til andet halvår 2014 er, hvis forbedrede vækstudsigter og nedtrapning af obligationsopkøbene fra den amerikanske centralbank (FED) medfører forventninger om tidligere og hurtigere renteforhøjelser fra de store centralbanker. Det vil højest sandsynligt medføre et betydeligt salg af statsobligationer og skabe volatilitet i alle aktivklasser, og generelt vil alle aktivklasser få lave afkast. Stigende geopolitisk uro mellem den vestlige verden og Rusland samt i Mellemøsten vil resultere i højere risikoaversion, stigende oliepriser samt vækstnedgang, hvilket vil ramme afkastet på risikofyldte aktiver såsom aktier. Et andet risikoscenarie er, at den globale vækst skuffer med uventet vækstnedgang i alle de store regioner, og hvor det viser sig at den forventede vækst er mindre end antaget. Det vil medføre, at mere risikofyldte aktiver såsom aktier vil falde kraftigt, mens kurserne vil stige på sikre statsobligationer. 9

10 Omstilling i den kinesiske økonomi til at være forbrugsorienteret og ikke eksportorienteret kan udløse en bankkrise og hermed en hård landing i den kinesiske økonomi. Det vil også ramme de globale vækstudsigter og udløse fald i risikofyldte aktiver. Omvendt kan den globale vækst overraske markant positivt som følge af mindre finanspolitiske opstramninger i USA og Europa, større reformvilje i emerging markets samt effektive penge- og finanspolitiske stimuli i Japan. Det vil være positivt for aktier, mens sikre obligationer vil falde i kurs. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. 10

11 Risici og risikostyring Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere. Risikoen ved at investere via en kapitalforening kan overordnet beskrives ved fem forhold: 1. Investors valg 2. Investeringsmarkederne 3. Investeringsbeslutningerne 4. Driften af foreningen 5. Markedsføring 1. Risici knyttet til investors valg af afdelinger Før man investerer, er det vigtigt at fastlægge en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Det er også afgørende, at man er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. At fastlægge sin investeringsprofil sker mest hensigtsmæssigt i samråd med en rådgiver. Dertil bør man altid grundigt gennemgå væsentlig investorinformation og andet dokumentationsmateriale. Ønsker man for eksempel en stabil kursudvikling i investeringsbeviser, bør man som udgangspunkt investere i afdelingerne med forholdsvis lav risiko. Det er afdelinger, der er markeret med 1, 2 eller 3 på nedenstående risikoskala. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er afdelinger med en risikoindikator på 6 eller 7 sjældent velegnede for de fleste investorer. Risikoindikatoren måler de årlige udsving i indre værdi (standardafvigelse). Formuepleje Fokus placering på risikoskalaen: Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering. De enkelte afdelingers risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fremgår under omtalen af de enkelte afdelinger. Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med en høj risiko og giver en risikoindikator på 6 eller 7. Små historiske udsving er lig med en lavere risiko og en risikoindikator på 1 eller 2. Afdelingens risikoindikator er ikke konstant over tid. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder som eksempelvis uro på finansmarkederne, finanskriser, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. 11

12 Da Formuepleje Fokus endnu ikke har eksisteret i fem år, er risikokategorien for denne afdeling fastsat ud fra den maksimale øvre risikogrænse, som bestyrelsen har fastsat for afdelingen. Man skal som investor være opmærksom på, at dele af risikomålingen vedrørende risikogrænser bygger på statistiske beregninger og simuleringer. Det betyder, at den faktiske risiko i afdelingen kan afvige fra den forventede risiko. De statistiske beregninger afhænger af estimationsmetode og observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger er baseret på metodemæssige forudsætninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det handler om at forudsige fremtidige risici. 2. Risici i relation til investeringsmarkederne Risici i relation til markederne kan typisk opdeles i markedsmæssige risici som eksempelvis påvirkning fra konjunkturer, politiske risici, valuta, renter med videre, som stammer fra den enkelte investering. Foreningen håndterer disse risici indenfor de givne rammer på de enkelte markeder. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitik, interne kontrolprocedurer samt lovgivningens krav om risikospredning. 3. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Afdelingernes afkast er målt før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger. For at fastholde afdelingernes risikoprofil, har foreningens bestyrelse fastsat risikorammer som redegjort for andetsteds i regnskabet. Investeringsbeslutninger i foreningens afdeling er baseret på foreningens forvalter og rådgiveres forventninger til fremtiden. Foreningen forsøger at opstille et realistisk fremtidsbillede af eksempelvis renteudvikling og konjunkturer m.v. Ud fra disse forventede fremtidsbilleder foretages investeringerne. Denne type beslutninger er altid forbundet med usikkerhed. Der er altid risiko for, at virkeligheden udvikler sig anderledes end forventet uanset hvor gode analyser, der foretages. I forbindelse med handel med værdipapirer sker der levering mod kontanter. Risikoen for, at det ikke sker, kaldes handelsrisiko. Denne risiko er afdækket gennem depotbanken. Nordea Danmark A/S er depotbank for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus. 4. Risici knyttet til driften af foreningen Foreningen forvaltes af forvalteren, Formuepleje Fund Management A/S, som beskæftigede 21 medarbejdere ved udgangen af første halvår af Formuepleje Fund Management A/S er underlagt kontrol af Finanstilsynet og har tilladelse til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens aktivitet stiller betydelige krav til forretningsprocesser og vidensressourcer blandt selskabets medarbejdere. Selskabet har det seneste år foretaget og vil fortsat foretage investeringer indenfor it med henblik på at understøtte foreningens forretningsudvikling. De kritiske forretningsprocesser i forbindelse med driften af foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning er at udvikle investeringsprodukter, porteføljepleje samt performancemåling og overvågning, modtagelse af indskud og indløsninger fra medlemmer samt rapportering af afkast, risici og indre værdier med videre. For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer risikoen for fejl. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og det tilstræbes, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret. 5. Risici i relation til markedsføring Den væsentligste risiko i forbindelse med markedsføring vurderes at være, at markedsføringsmaterialet bliver bedømt til ikke på retmæssig vis at beskrive det underliggende produkt, nemlig afdelingen i foreningen. Utilstrækkelig information i markedsføringsmaterialet kan indebære både en økonomisk risiko og en risiko for skade på omdømmet. Forvalteren forsøger at 12

13 minimere denne risiko ved en meget grundig procedure for udarbejdelse og godkendelse af markedsføringsmateriale. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger er omkostninger, som er knyttet til selve driften af foreningen. Administrationsomkostningerne fordeles i henhold til den indgåede administrationsaftale med investeringsforvaltningsselskabet Formuepleje Fund Management, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Herigennem dækkes bl.a. omkostninger til for eksempel lønninger, husleje, it og kontorhold. Foreningen afholder blandt andet omkostninger til revisor, Finanstilsyn og bestyrelse. Herudover afholder hver afdeling en række andre driftsomkostninger, såsom udgifter til information og markedsføring, depotbank, honorar til afdelingernes porteføljerådgiver. Den konkrete administrationsomkostningsprocent fremgår af regnskabet. ÅOP Årlige omkostninger i procent (ÅOP) samler omkostninger ved at spare op i en afdeling i foreningen i et enkelt og overskueligt nøgletal. ÅOP er udviklet i en arbejdsgruppe under Finanstilsynet med deltagelse fra Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Finansrådet, Økonomiministeriet, Dansk Aktionærforening og InvesteringsFondsBranchen (IFB) ÅOP beregnes ud fra en investeringshorisont på syv år. Det vil sige, at ÅOP afspejler de årlige omkostninger ved at eje et givet investeringsbevis i syv år. Ved hjælp af den særlige ÅOP-beregner på InvesteringsFondsBranchens hjemmeside, investering.dk, kan man imidlertid beregne omkostningerne ud fra en tidshorisont, som man selv vælger. ÅOP består af summen af følgende tre delelementer: Administrationsomkostninger i procent, Handelsomkostninger i procent og 1/7 af maksimal indtrædelsesomkostning og udtrædelsesomkostning. Administrationsomkostninger i procent fremgår særskilt af hoved- og nøgletalsskemaet under hvert enkelt afdelingsregnskab. Den aktuelle ÅOP for afdeling Fokus er beregnet til 2,71 procent. Vidensressourcer Foreningen har adgang til en bred og dybtgående ekspertviden i foreningens forvalter Formuepleje Fund Management A/S. Der henvises til særskilt afsnit vedrørende Risikofaktorer, punkt 4, Risici knyttet til driften af foreningen. Væsentlige aftaler Foreningen har indgået aftale om forvaltning med Formuepleje Fund Management A/S. Forvalteren har indgået rådgivningsaftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Desuden er der indgået depositaraftale med Nordea Danmark A/S. Vigtig information Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Generelle risikofaktorer Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at samtlige 13

14 afdelingens investeringer påvirkes negativt af landespecifikke politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder udviklingen i landets valuta og rente, kunne påvirke investeringernes værdiudvikling væsentligt. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører ofte en lavere risiko for den samlede portefølje end investering i enkeltlande eller markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for kraftige markedsreaktioner på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold. Desuden medfører investeringer i udlandet en valutarisiko, der kan skabe yderligere afkastvariation målt i danske kroner, se nedenfor. Valuta Den indre værdi af en afdeling med valutaeksponering vil blive påvirket af udsving i valutakurserne. Afdelinger, som udelukkende investerer i danske aktier eller obligationer, har derimod ingen direkte valutarisiko. Afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor foreningen systematisk kurssikrer valutaeksponeringen, har en meget begrænset valutarisiko. Hvis en afdeling anvender systematisk valutakurssikring, vil det fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde i afdelingsberetningen. Renterisiko Når renten ændres, påvirker det værdien af obligationerne. Hvordan værdien påvirkes, afhænger af den enkelte obligations egenskaber. Det har således stor betydning, om det er en fastforrentet, en variabelt forrentet eller måske en indeksobligation, der er tale om. Ved at beregne obligationens varighed får man et udtryk for, hvor meget kursen på obligationen forventes at ændre sig med ved en given renteændring. Jo større varighed, jo større kursændringer og dermed risiko vil en renteændring medføre. Varigheden indgår som et af de instrumenter, risikoen styres med. Managerrisiko Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompetencerne hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke managerne kan identificere aktier- og obligationer og låntagning, som udvikler sig i positiv retning, vil investorerne lide tab. Processen med at udvælge afdelingens managere er derfor en væsentlig risikofaktor. 14

15 Halvårsregnskab for afdeling Formuepleje Fokus Kort beskrivelse Afdelingen investerer overvejende i danske realkreditobligationer for egne og lånte midler. Afdelingen kan dog investere sin formue i obligationer, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed. Over 5 år er målet et afkast målt på indre værdi på mindst (3,5 x (50% NDEA CM MTG 2y + 50% NDEA CM MTG 3y)) - (2,5 x (CIBOR 3m + 0,3%)), hvilket svarer til en obligation med lang løbetid. Stamdata ISIN-kode DK Afdelingstype Akkumulerende Benchmark (3,5 x (50% NDEA CM MTG 2y + 50% NDEA CM MTG 3y)) - (2,5 x (CIBOR 3m + 0,3%)), hvilket svarer til en obligation med lang løbetid. Etableret 18. juli 2013 Risikoklassificering Kapitalforeningsafdeling: RØD, 6 Indledning Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henviser vi til det gældende prospekt, der kan hentes på Risikoprofil De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Risikofaktorer. Afdelingsspecifikke risici Generelt Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål. Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved dels at tage aktive positioner i forhold til den forventede udvikling på rente- og obligationsmarkederne, dels ved at gearer investeringerne. Afdelingen vil typisk optage lån for, hvad der svarer til fire gange formuen. Dette niveau vil dog variere i takt med generelle markedsudsving, ændringer i aktivsammensætning etc. Afdelingen investerer i danske stats - og realkreditobligationer, aktier optaget til handel på et reguleret marked, investeringsforeninger, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Afdelingen kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af afdelingens afkast og risikoprofil, afdækning af valutakursrisiko eller til gearing af egenkapitalen. For at fastholde 15

16 afdelingens risikoprofil har bestyrelsen fastsat rammer for, hvor meget afdelingen kan investere i de enkelte aktivtyper. De præcise rammer fremgår af prospektet. Faktorer som aktivsammensætning, gearing og generelle markedsudsving vil påvirke risikoen i afdelingen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra målsætningen om et positivt afkast. Gearing Afdelingen anvender gearing i sin investeringsstrategi. Gearing er investering for lånte midler, hvilket øger udsvingene i afkastet og dermed også risikoen for tab. Ved investering for lånte midler er der en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Som investor kan du dog aldrig tabe mere end dit indskud i afdelingen. Bestyrelsen har opstillet en øvre grænse for gearing i afdelingen. Likviditetsrisiko Finansielle kriser og lignende kan medføre, at værdipapirerne ikke længere kan handles, eller at de kun kan handles i begrænset omfang. Dette kaldes likviditetsrisiko, hvilket kan påvirke afdelingens afkast negativt. Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten er høj. Kreditrisiko Afdelingen investerer i obligationer, hvilket indebærer en risiko for, at udsteder af obligationen ikke kan overholde sin betalingsforpligtelse. Afdelingens afkast vil blandt andet være påvirket af ændringer i renteniveau, valutakurser, den økonomiske udvikling samt udviklingen i de økonomiske forhold hos udsteder af obligationen heriblandt rating af udsteder. Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt en øvre grænse på risikorammer for bruttoeksponering, positions- og markedsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko og gearingsrisiko. De præcise risikorammer fremgår af prospektet. Renterisiko Renteændringer affødt af ændringer i det generelle renteniveau eller ændringer af kreditspændene på de forskellige obligationsklasser påvirker afdelingens resultater. Stiger renten, vil kursværdien af obligationsbeholdningen falde og dermed påføre afdelingen tab. Samme konsekvens vil en isoleret udvidelse af kreditspændet på de enkelte obligationsklasser have. Hvor stort, kurstabet kan blive, afhænger dels af obligationsporteføljens sammensætning og dels af størrelsen på rentestigningen eller rentespændsudvidelsen. Finansielle instrumenter Afdelingen anvender i nogen grad afledte finansielle instrumenter som supplement til den underliggende aktie- og obligationsportefølje samt til styring af den samlede valutakursrisiko. Risikoen ved investering i afledte finansielle instrumenter afhænger af det underliggende aktiv, som de afledte finansielle instrumenter er baseret på. Investeringerne via afledte finansielle instrumenter skal dog ses i sammenhæng med den underliggende investeringsstrategi, og risiciene på de afledte finansielle instrumenter er ligesom i de underliggende aktivklasser påvirket af rente-, aktie- og valutakurs- samt modparts- og afviklingsrisiko. 16

17 Risikorammer Afdelingens risikorammer er nøje defineret i vedtægterne samt prospekt. Disse kan findes på Tillige har bestyrelse og direktion defineret risikorammer som sætter yderligere begrænsninger i forhold til vedtægterne. Risikorammerne overvåges og kontrolleres dagligt. Nedenfor ses et overblik over risikorammerne pr. 30/ Aktuel Bestyrelse Bruttoeksponering 1.115% 1.500% Positions- og markedsrisiko Øvrige værdipapirer 0% - Største enkelt udsteder 59% 80% Øvrige obligationer 2% 10% Koncentrationsrisiko Lange positioner 464% 500% Standardafvigelse 1 års sigt 4% 30% 3 års sigt 3% 24% 5 års sigt 2% 23% Positions- og markedsrisiko Optionsjusteret varighed 1,3-1 til 6 Gearingsrisiko 354% 500% Valutakursrisiko Valutalån i DKK eller EUR 100% 100% Valutalån i andre valutaer 0% 10% Afdækning af EUR lån 67% 100% Opdateret pr. 30. juni Noter Bruttoeksponeringen Ved bruttoeksponeringen forstås afdelingens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue. Afdelingens samlede nettopositioner opgøres som summen af nedenstående: 1. Kursværdien af afdelingens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. 2. Likvide midler, herunder valuta. 3. Kursværdien af afdelingens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. 17

18 Nettoeksponering mod enkeltaktie Nettoeksponering mod en enkeltaktie beregnes for hver aktie som markedsværdien af lange aktiepositioner, fratrukket den numeriske værdi af værdien af korte aktiepositioner. Eksponering via derivater og finansielle instrumenter af enhver art medgår således i opgørelsen af rammen. Enhver nettoeksponering mod en enkeltaktie må numerisk maksimalt udgøre 10% af den samlede nettoaktieeksponering. Koncentrationsrisiko Afdelingen investerer i: Obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, den danske stat og KommuneKredit optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af regionale myndigheder optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Aktier optaget til handel på et reguleret marked. Danske og udenlandske UCITS, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Derivater, der kan anvendes som risikoafdækning af afdelingens renterisiko, aktie- og aktiemarkedsrisiko og valutarisiko. Derivater må ligeledes anvendes til at opnå lang såvel som kort eksponering. Derivaterne kan handles OTC. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Ved lang position forstås en position, der giver gevinst ved kursstigning for det pågældende (underliggende) aktiv. Standardafvigelse/Udsving i afkast Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet meget omkring gennemsnittet. Ved lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delperioder. Standardafvigelsen på 1, 3, og 5 års sigt er angivet annualiseret for hver periode. Positions og markedsrisiko Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering er efter modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på aktieindeks. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår således i opgørelsen af rammen. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering. Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed opgøres via Nordea Analytics. Gearingsrisiko/Lån 1. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500% af formuen. 2. Bestyrelsen har besluttet, at der skal tages aktion umiddelbart, hvis der forekommer tab i afdelingen: Opstår der tab på mere end 10 procent i forhold til indre værdi primo henholdsvis ultimo en måned, så skal bestyrelsen informeres uden unødigt ophold. Indtil bestyrelsen har taget stilling til, hvilke konsekvenser tabene skal have for de fremtidige risikorammer i afdelingen, må gearingen ikke øges i afdelingen og nye forretninger, der netto øger risikoen, må ikke indgås. Eksisterende forretninger skal ikke lukkes ned, men tilpasning inden for rammerne kan fortsat effektiveres. Afdelingen kan ikke anvende finansielle instrumenter til gearing, uden disse medgår i opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500% af formuen. Valutalån Eksponeringen opgøres efter modregning af valutaterminskontrakter, derivater og finansielle instrumenter af enhver art som medgår i opgørelsen af rammen. Ved opgørelse af valutalån i andre valutaer end danske kroner og euro skal derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse hermed medgå i opgørelsen af rammen. 18

19 Ledelsesberetning for afdeling Formuepleje Fokus Afdelingen Formuepleje Fokus realiserede et overskud i sin første periode på 37,087 millioner kroner. Investeringsforeningens formue udgjorde pr. 30. juni ,9 millioner kroner. Nærværende regnskab er den første periodemeddelelse, hvorfor udviklingen i den forgangne periode ikke kan sammenholdes med forventninger i den seneste årsrapport. Markedsforholdene Afdelingen Formuepleje Fokus har leveret et afkast siden opstarten i juli 2014 på i alt 9,64 procent pr. 30. juni Afdelingen har et benchmark på (3,5 x (50% NDEA CM MTG 2y + 50% NDEA CM MTG 3y)) - (2,5 x (CIBOR 3m + 0,3%)), hvilket svarer til en obligation med lang løbetid. Performance har i perioden været tilfredsstillende, når der sammenholdes med afdelingens afkastmål svarende til en obligation med lang løbetid. Afdelingen er investeret i en bred portefølje af obligationer, hvor porteføljen havde et fremragende andet halvår 2013, hvor især to faktorer bidrog. For det første steg de lange renter mere end de korte renter, hvilket porteføljerne var positioneret til. For det andet blev de højt forrentede og konverteringstruede realkreditobligationer prisfastsat højere af markedet, da udtrækkene i denne kategori generelt var lavere gennem hele Det var et tema, som porteføljen også var positioneret til ved inden af Første halvår 2014 har ikke været helt så positiv som det forgangne. Obligationsporteføljen er blevet ramt af de kraftigt faldende lange renter, men har heldigvis vundet langt det meste hjem på positioneringen til lave korte renter. Set over hele perioden har afkastet for obligationsporteføljen været bedre end benchmark og meget tilfredsstillende. Fremadrettet er obligationsporteføljerne positioneret til at de korte renter fortsat skal ligge lavt, mens de lange renter forventes at stige kraftigt. Desuden er eksponeringen fortsat begrænset til den allerhøjeste kreditkvalitet. I takt med, at renteniveauet er faldet, vil det fremadrettede afkast være mindre på grund af lavere løbende renteindtægt, så derfor forventes et væsentligt lavere afkast for resten af året. Der er udsigt til, at især de længere renter vil stige i løbet af andet halvår, og derfor har afdelingen afdækket noget af obligationsporteføljen mod stigende lange renter ved hjælp af finansielle instrumenter, hvor der tjenes penge ved stigende lange renter og modsat ved faldende lange renter. Derved vil afkastet være nogenlunde stabilt uanset om renterne ligger uforandret eller stiger med op til 1 procentpoint. Risikoen i afdelingen er, at de kortere renter stiger kraftigt, hvilket vil betyde kurstab på den underliggende obligationsbeholdning, eller de længere renter falder kraftigt, i så fald vil tabet på afdækningen trække ned. En anden risikofaktor er kreditrisikoen i takt med, at spændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer er indsnævret. Der er dog svært at tro, at spændet skal udvides markant, dels er der fortsat stor tiltro til dansk realkredit, og dels er der udsigt til, at der er rigtig mange penge i omløb hos bankerne i lang tid endnu, og det vil være med til at holde kreditspændet lavt. Markedsforventninger til 2. halvår 2014 Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet medianafkast for aktier på 8 procent pro anno (inklusiv aktieudbytter), et obligationsafkast på 1,5 procent pro anno og en finansieringsrente inklusiv valutakursbevægelser på 0,5 procent pro anno. Der er fortsat usikkerhed omkring vækstbilledet, om end der tegner sig et billede af, at USA er godt på vej ud af de senere års lavkonjunktur, hvorimod de europæiske økonomier fortsat kæmper med dønningerne fra den europæiske gældskrise. 19

20 Udviklingen i Emerging Markets har den seneste tid vist tegn på stabilitet og bedring, hvilket også understøtter et positivt vækstbillede. Geopolitiske risici såsom den nuværende konflikt omkring Ukraine vil sandsynligvis bidrage til midlertidig uro den kommende tid. Obligationsstrategien i selskabet er p.t. lagt an på, at have lav rentefølsomhed. Dette skyldes en forventning om, at renterne i den kommende tid fortsat vil være lave, men dog stige en smule fra de nuværende niveauer. EUR og DKK vil også det kommende regnskabsår udgøre finansieringsvalutaen. 20

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Delårsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Halvårsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR 2014 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013 Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort 29. november 2013 Side 1 af 37 Foreningens Navn og adresse Hedgeforeningen Formuepleje Pareto c/o

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus Delårsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Stabil Global Fokus Indhold Foreningsoplysninger... 3 Den globale udvikling... 5 Forventninger... 8 Ledelsespåtegning... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere