Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. november 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-18:15 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose Lex (V) Peter H. S. Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Evaluering af budgetprocessen for Status - etablering af nyt plejecenter Status vedrørende Nordjysk Mad I/S Foreløbigt regnskab for etablering af Nordjysk Mad I/S Fælles hjælpemiddeldepot Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Venteliste til plejehjem og plejecentre Revision af vedtægter for Ældrerådet Udmøntning af budget 2013 vedr. Kornumgaard Generel drøftelse af kapacitetstilpasning på Ældreområdet Omlægning af indsatser på ældreområdet Orientering Lukket sag - Afslag på plejehjemsbolig Lukket sag - Orientering

3 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Fraværende /dwfslj Åben sag ÆO Fraværende: Peter H.S. Kristensen

4 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordenen /dwfslj Åben sag ÆO Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen. Ingen bemærkninger.

5 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Evaluering af budgetprocessen for 2013 Resumé: A26/dwokjd 12/18009 Åben sag ÆO Borgmesteren har anmodet om en evaluering af årets budgetproces, således at erfaringerne kan indgå i forslaget til proces for budgetlægningen for Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til årets budgetproces. Med henblik på at inddrage erfaringerne fra indeværende års budgetproces til planlægningen af næste års budgetproces, gennemføres en evaluering af budgetprocessen i henholdsvis fagudvalg, hovedudvalg og Økonomiudvalg på møderne i december måned, således at eventuelle fremrykninger og andre ændringer kan iværksættes hensigtsmæssigt. Forretningsledelsen evaluerede budgetprocessen på møde den 6. november 2012, og knytter følgende bemærkninger til evalueringen: Afdækningskatalogerne bør udarbejdes tidligere på året, så fagudvalgenes politiske behandling og prioritering af disse kan ske inden sommerferien. MED-systemet vil også få mulighed for behandling af afdækningskatalogerne inden sommerferien, hvis udarbejdelse fremskyndes. Kvaliteten af afdækningskatalogerne er generelt god. Det er vigtigt, at der sker en endelig fastlåsning af indholdet på et aftalt tidspunkt, da der ellers let opstår usikkerhed omkring indholdet. Budgetbemærkningerne kan anvendes mere aktivt i forhold til oplysning omkring fakta og udviklingsretninger for de enkelte politikområder. Det er væsentligt, at hele Byrådet får gennemgået spørgsmål/svar på temamøder. Beslutningerne omkring masterplaner og øvrige store analysearbejder bør foregå uafhængigt af budgetvedtagelsen, men effekterne skal selvfølgelig indregnes i beslutningsgrundlagene. Forretningsledelsen ser det som et aktiv, at Forretningsledelsen er deltagere i budgetseminarerne. Forretningsledelsen synes, der er gode erfaringer fra fællesmøderne med Økonomiudvalget, både i forbindelse med gennemgangen af afdækningskatalogerne og i forbindelse med opsamlingen på budgetaftalen. Forretningsledelsen bemærker, at 2013 er et valgår, hvilket kan sætte en anden dagsorden for inddragelsesprocessen og for budgetprocessen generelt. Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget blandt andet drøfter:

6 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 497 Fagudvalgenes rolle i forhold til afdækningskatalogerne Fagudvalgenes rolle i forhold til prioritering af afdækningsforslag i forslag til 1. behandling Kvaliteten af det udarbejdede materiale, herunder blandt andet: Budgetbemærkninger Sammendrag af budget Afdækningskataloger Spørgsmål/svar Inddragelse af brugere og ansatte Budgetseminar - form og indhold Den overordnede tidsplan for budgettet Der fremkom følgende synspunkter i drøftelsen: Materiale bør være færdigt til tiden og ikke ændres sidst i forløbet. Skævdeling af sparekrav, som Økonomiudvalget melder ud. Ønske om at være tidligere ude, så rammebesparelse i det endelige budget, kan undgås. Bruge temamøder til at afklare nogle af de tunge emner. Hermed er man som politiker klædt på tidligere til brug for drøftelser med baglandet. Ikke fuld enighed om Forretningsledelsens sidste pind.

7 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Status - etablering af nyt plejecenter Resumé: P05/dwsbhak 11/1639 Åben sag ÆO Der vil løbende blive givet en status på projektet Referat fra det senest afholdte byggemøde vedhæftes til orientering. Totalentreprenøren foreslår, at der holdes rejsegilde kl. ca. 14,30 på Plejecenter Grønnegade sidst i januar. Der ønskes en drøftelse i udvalget heraf, således at udvalgets ønsker er kendt forud for bygherremødet den 14. december, hvor arrangementet skal drøftes nærmere. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter ønsker til rejsegilde. Uge 3 ikke god. Til efterretning. Bilag: Bygherremøde nr. 18

8 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Status vedrørende Nordjysk Mad I/S Resumé: P05/dwsbhak 09/34721 Åben sag ÆO Der vil løbende blive givet en mundtlig status for projektet. Der har været afholdt 2. bestyrelsesmøde den 26. oktober Referat vedlægges. Der blev den 15. november 2012 holdt indvielse af Nordjysk Mad I/S. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning. Bilag: Offentligt referat

9 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Foreløbigt regnskab for etablering af Nordjysk Mad I/S Resumé: P05/dwsbhak 09/34721 Åben sag ÆO Status for økonomi i forbindelse med etablering af Nordjysk Mad I/S. Fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering. Ældreomsorgsudvalget har i møde den 1. november 2012 anmodet om en status for økonomien i forbindelse med etablering af Nordjysk Mad I/S. Der blev oprindeligt afsat 6 mio. kr. på anlægsbudgettet til tilbygning, indkøb af nye madvogne og andet inventar samt konsulentbistand. Det foreløbige regnskab viser, at det oprindeligt afsatte beløb forventes overholdt. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Til efterretning. Bilag: Foreløbigt anlægsregnskab

10 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Fælles hjælpemiddeldepot Resumé: Ø54/dwsbhak 10/16629 Åben sag ÆO/SS/ØK/BY Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tiltræder, at der arbejdes videre med etablering af et forretningsgrundlag for et fælles hjælpemiddeldepot i samarbejde med Region Nordjylland, Aalborg Kommune og evt. andre interesserede kommuner. Det fælles hjælpemiddeldepot forventes organiseret som et interessentskab, og der sigtes mod, at det nye selskab starter sin virksomhed pr. 1. januar Der har på administrativt plan været afholdt møde med Aalborg og Jammerbugt kommuner om et muligt fremtidigt samarbejde om drift og administration af hjælpemiddeldepot. Dette mulige samarbejde bygger på, at Aalborg Kommune og Region Nordjylland har drøftet muligheden af at lave et fælles hjælpemiddeldepot organiseret som et interessentskab, og begge parter er åbne overfor at lade flere kommuner indgå i dette samarbejde. Ideen i et samarbejde mellem region og kommuner er dels at opnå stordriftsfordele, dels at borgerne ikke oplever situationer, hvor regionen henter et midlertidigt hjælpemiddel, og kommunen efterfølgende kommer med et tilsvarende hjælpemiddel, idet behovet for hjælpemidlet nu er varigt. Brønderslev Kommune vil med et samarbejde opnå en række fordele. Udbud af hjælpemidler er en stor og meget kompleks opgave, og denne opgave vil løbende blive håndteret i dette samarbejde. Derudover vil der i samarbejdet blive taget hånd om udbringning og afhentning af hjælpemidler, rengøring, reparation samt drift af hjælpemiddeldepot m.v. Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapudvalg har den 3. oktober 2012 principgodkendt at der arbejdes videre med sagen, og har samtidig bedt om, at mulighederne for etablering af et OPPsamarbejde på området integreres i det videre arbejde. Region Nordjyllands Forretningsudvalg behandlede sagen den 13. november Der arbejdes nu på at etablere et forretningsgrundlag som grundlag for en endelig beslutning. Der sigtes mod, at et interessentskab kan starte sin virksomhed pr. 1. januar Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i arbejdet med etablering af et forretningsgrundlag som fundament for etablering af et fælles hjælpemiddeldepot med Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Visitationschef Tina Grønbæk deltager under dette punkt. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

11 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 502 Indstilles godkendt med tilføjelse af, at udvalget så vidt muligt ønsker en lokal filial af hjælpemiddeldepotet bevaret, samt mulighederne for et OPP-samarbejde undersøgt.

12 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Resumé: G01/dwsbts 12/20709 Åben sag ÆO Regeringen fremsætter i november 2012 et lovforslag med henblik på at ændre reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet. Loven forventes vedtaget i Til orientering i Ældreomsorgsudvalget. Ifølge forslaget vil Byrådet stadig være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandør for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje og madservice i eget hjem ( 83 i serviceloven). Men fremover kan Byrådet tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Visitationschef Tina Grønbæk deltager under dette punkt. Udvalget ønsker en beskrivelse af, hvordan Brønderslev Kommune kan deltage i den undersøgelse, som de nye regelsæt giver mulighed for. Bilag: KL - Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet - hvad nu?

13 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Venteliste til plejehjem og plejecentre Resumé: G01/dwsbbc 10/1640 Åben sag ÆO Der foreligger nu venteliste pr. 13. november 2012 til plejehjem og plejecentre. Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering. Til efterretning. Bilag: Venteliste pr. 13. november 2012 Venteliste pr. 13. november grafisk

14 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Revision af vedtægter for Ældrerådet Resumé: P24/dwsbsus 10/952 Åben sag ÆR Forslag om revision af vedtægterne for Ældrerådet i Brønderslev Kommune. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede vedtægter. Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010 ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Ved lovændringen blev klageråd nedlagt, og flere bestemmelser vedrørende ældreråd blev ændret. Vedtægter skal revideres ved begyndelsen af en kommunal valgperiode og hvis ændringer i lovgivningen gør det nødvendigt eller hensigtsmæssig. I vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune foreslås der rettelser i følgende : 4 Loven stiller ikke længere krav om personlige stedfortrædere eller om, at der skal være lige så mange stedfortrædere som medlemmer. Antallet af stedfortrædere aftales med kommunalbestyrelsen. 5 Drøftelse af fordele og ulemper ved brevvalg og fremmødevalg. 5 Tilføjelse af tekst om, at valgperioden følger kommunalbestyrelsens valgperiode. 6 Tilføjelse af tekst om, at Ældrerådet konstituerer sig selv senest 15 dage efter valget med formand og næstformand. 7 Tilføjelse af tekst om, at medlemmer af ældrerådet modtager diæter og udgiftsgodtgørelse med videre efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Beslutning i Ældrerådet den 29. oktober 2012: 4 Teksten rettes til: Endvidere vælges indtil 9 stedfortrædere. 5 Teksten rettes til: Valget kan afholdes som brevvalg eller fremmødevalg. 5 Teksten rettes til: Byrådet udsender stemmesedler/valgkort til de borgere i kommunen, der er stemmeberettigede. Der tilføjes: Valgperioden følger kommunalbestyrelsens. 6 I teksten tilføjes i Ældrerådet konstituerer sig selv senest 15 dage efter valget med formand og næstformand 6 Teksten rettes til: Ældrerådet holder møde hver måned bortset fra juli måned. 7 Linjen Ældrerådet sender årligt budgetforslag til Byrådet slettes.

15 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 506 Denne beslutning er Eddy Marrup uenig i. 7 Tilføjelse: Medlemmer af Ældrerådet modtager diæter og udgiftsgodtgørelse med videre efter reglerne i 16a i Lov om kommunernes styrelse. 9 Tekst tilføjes: Vedtægten skal revideres ved begyndelsen af en kommunal valgperiode, og hvis ændringer i lovgivningen gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Godkendt. Bilag: Inspirationspapirer til revision af vedtægter for ældreråd/seniorråd Forslag til rettelser i vedtægterne for Ældrerådet i Brønderslev Kommune

16 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Udmøntning af budget 2013 vedr. Kornumgaard Resumé: S00/dwokph 12/174 Åben sag ÆO/ØK Stillingtagen til realisering af den forudsatte besparelse vedrørende Kornumgaard i budget Der er indgået budgetaftale mellem alle partier i Brønderslev Byråd. På Ældreomsorgsudvalgets område indeholder budgetaftalen bl.a. en reduktion af plejecentret Kornumgaards budget med 0,7 mio.kr. i 2013 stigende til 1,0 mio.kr. i 2014 og efterfølgende år. Kornumgaard har i vedhæftede bilag nærmere beskrevet, hvordan besparelsen kan udmøntes. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at det meddeles Kornumgaard, at den vedtagne besparelse ønsket realiseret. Personalemæssige konsekvenser Besparelsen vil betyde en reduktion i antal stillinger på Kornumgaard, jf. beskrivelsen i vedhæftede bilag. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Indstilles godkendt. Bilag: Kornumgaard, afdækning til budget 2013

17 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Generel drøftelse af kapacitetstilpasning på Ældreområdet Resumé: S00/dwokph 12/174 Åben sag ÆO Budgetaftalen for 2013 indeholder en besparelse på 5,49 mio. kr. i 2013 vedrørende kapacitetstilpasninger på Ældreområdet. Desuden fremgår det af budgetaftalen, at der skal træffes beslutning om dette punkt i Byrådets december-møde i Det foreslås, at der træffes beslutning om, hvordan besparelse vedrørende kapacitetstilpasning på Ældreområdet skal udmøntes. Der er indgået budgetaftale mellem alle partier i Brønderslev Byråd. For Ældreomsorgsudvalget indeholder budgetaftalen bl.a. følgende: Kapacitetstilpasning af plejeboliger Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter udmøntningen af budgetaftalen for udvalgets område, herunder også de generelle elementer i aftalen (reduktion af lønbudgetter generelt samt manglende prisfremskrivning). Personalemæssige konsekvenser: Kan ikke pt. opgøres. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 4. oktober 2012: Der er fremkommet forskellige ønsker, som ønskes belyst frem mod beslutning i sagen på december-mødet i Byrådet: Udgifter til Valdemarsgade ved etablering af genoptrænings- og rehabiliteringspladser? Udgifter til Stenumgård ved etablering af genoptrænings- og rehabiliteringspladser? Er der alternativ til etablering af gruppe- 83 Kan Hellevadlund bruges til andre formål, fx distriktskontor i stedet for erhvervsparken? Den økonomiske konsekvens af at lukke plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Hellevadlund, Stenumgård og Tonnishave? Hvad skal de 2 mio.kr. i anlægsbudgettet bruges til? Hvordan kan der laves en hurtigere personaletilpasning, når der er nedgang i beboerantal på et plejecenter?

18 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 509 Sagen genoptages på næste møde. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 1. november 2012: På mødet den 4. oktober 2012 bad udvalget belysning af en række forhold, samt at sagen blev genoptaget på det kommende møde. Siden sidst er der afholdt borgermøde i Asaa, referat vedlagt. Referatet er tilsendt Borgerforeningen i Asaa. De øvrige forhold, der var ønsket belyst, vil foreligge til udvalgsmødet den 29. november Med henblik på at sikre fornøden tid til at udarbejde en indstilling til Byrådet om kapacitetstilpasning foreslås, at der reserveres et ekstra udvalgsmøde den 7. december Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget genoptager drøftelsen om kapacitetstilpasning samt reserverer den 7. december 2012, kl til et ekstra udvalgsmøde. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. november 2012: Til næste møde den 29. november 2012 udarbejdes et notat vedr. udbud og Friplejehjem. Oversigt over hjemmehjælp der ydes over døgnet i Asaa, samt den demografiske udvikling af behovet for hjælp. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Af budgetaftalen for 2013 fremgår følgende: "Kapacitetstilpasning og omlægning af indsatser på ældreområdet Udmøntningen af kapacitetstilpasning på plejecenterområdet på 5,49 mio. kr. og omlægning af indsatser på ældreområdet på 1,6 mio. kr., skal ske ved, at Ældreomsorgsudvalget pålægges at fremkomme med et beslutningsforslag til Byrådets december-møde i Beslutningsforslaget skal beskrive, hvorledes tilpasningen skal ske, og indeholde beskrivelse af evt. nye tilbud. I processen skal der ske borgerinddragelse." Fagenheden har i forlængelse af spørgsmål stillet på de seneste 2 møder udarbejdet notater, som svarer på de stillede spørgsmål. Se bilag. Der har den 17. november 2012 været afholdt møde mellem Handelsstandsforeningen i Aså og Ældreomsorgsudvalget. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller til Byrådet, hvordan kapacitetstilpasningen på plejecenterområdet skal gennemføres. Personalemæssige konsekvenser: Såfremt der bliver tale om nedlæggelse af plejehjem, vil der blive tale om personalemæssige konsekvenser i form af omflytninger/afskedigelser, idet fagenheden vil forsøge at omplacere involverede medarbejdere, men afskedigelser kan ikke udelukkes.

19 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 510 Udsættes. Borgerforeningen i Aså inviteres til møde den 6. december 2012 kl. 15. Bilag: Budgetaftale - de politiske partier Nedlæggelse af plejecentre Østvendsyssel - ombygning af Tonnishave Boligselskabet Nordjylland, ombygning af Tonnishave Boligselskabet Nordjylland, økonomi vedr. ombygning af Tonnishave Danske Diakoner - ombygning af Tonnishave Notat af 29. oktober 2012 Budgetmæssige ændringer Materiale fra møde med Ældreomsorgsudvalget den 17. november 2012 Referat fra borgermødet i Asaa den 11. oktober 2012 Kapacitetstilpasning på Ældreområdet 2013 Gruppehjemmehjælp i ældreboliger mm. Placering af distriktskontor i øst 2 mio.kr. i anlæg på budget 2013 Tilpasning af normering ved ledige boliger Asaa borgere Aså-borgere på plejecentre

20 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Omlægning af indsatser på ældreområdet Resumé: A26/dwsbksv 12/16289 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY Budgetaftalen for 2013 indeholder en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2013 vedrørende omlægning af indsatser på ældreområdet. Besparelsesforslaget indeholder 3 elementer, nemlig udrulning af FRI-projektet til at gælde alle distrikter i den kommunale hjemmepleje, etablering af Stenumgård som plejecenter for demente samt oprettelse af genoptrænings- og rehabiliteringspladser i Valdemarsgade. Af budgetaftalen for 2013 fremgår det endvidere, at der skal træffes beslutning om dette punkt i Byrådets december-møde. Det foreslås i forlængelse heraf, at Ældreomsorgsudvalget foretager indstilling til Byrådet om, hvilke omlægninger af indsatser på ældreområdet, der ønskes gennemført. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsætter i forlængelse af Masterplan for Ældreområdet 2012 forslag om oprettelse af genoptrænings- og rehabiliteringspladser i Valdemarsgade. Forslaget er en del af en større omlægning af indsatser, hvor borgerne styrkes i at forblive aktive og uafhængige, frem for at modtage passiv varig hjælp. Dette vil bl.a. ske i kraft af en koordineret og opfølgende indsats fra kommunens side. Se eventuelt afdækningskatalogets forslag 1 "Omlægning af indsatser" i bilag. Beregninger viser, at kommunen ved omlægningen af indsatser vil opnå en besparelse i 2013 på 1,6 mio. kr., med en helårsvirkning på 3,1 mio. kr. Ved oprettelse af særlige rehabiliterings- og genoptræningspladser bliver det i højere grad muligt at: arbejde tæt sammen med akutteamet og sygehusene, reducere behovet for hjemmehjælp, reducere behovet for indlæggelser - og herved spare på kommunens udgifter til den aktive medfinansiering. For at opnå den nødvendige plads i Valdemarsgade foreslår fagenheden, at det nuværende demensafsnit i Valdemarsgade flyttes til Stenumgård. Se tidsplan i bilag. Fordelen ved at placere genoptræningspladserne i Valdemarsgade er: at plejecentret i dag allerede rummer kommunens aflastningspladser. Ved tilføjelse af rehabiliterings- og genoptræningspladser samles alle kommunens midlertidige pladser ét sted, at man ved at samle disse tre grupper med lignende problematikker, i højere grad udnytter medarbejdernes faglige ekspertise samt opnår en større fleksibilitet indenfor medarbejdergruppen, at det bliver muligt at udnytte fællesarealerne til træningslokaler,

21 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 512 at der allerede er etableret udendørs træningsfaciliteter i Valdemarsgade, som alle tre grupper kan profitere af. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender: flytning af demensafsnittet i Valdemarsgade til Stenumgård, samt etablering af genoptræningspladser og rehabiliteringspladser i Valdemarsgade. Personalemæssige konsekvenser: Tiltaget vil betyde en omorganisering af terapeuter og visitatorer, således at disse organiseres i Ældreområdet. Der vil ske en forskydning i behovet for de forskellige faggrupper - sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Påtegning fra Center for Økonomi: Der henvises til afdækningskatalog, derfor ingen yderligere bemærkninger. Beslutning i Ældrerådet den 10. september 2012: Ældrerådet fastholder tidligere anbefaling om flytning af demensafsnittet i Valdemarsgade til Stenumgård, samt etablering af genoptræningspladser og rehabiliteringpladser i Valdemarsgade. Ældrerådet anbefaler den foreslåede omlægning af indsatser. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 13. september 2012: Peer Thisted og Peter H.S. Kristensen indstiller fagenhedens forslag godkendt og begærer sagen i Byrådet. Lone Lex, Knud Pedersen og Karl Emil Nielsen foreslår, at forslaget indgår i budgetdrøftelserne. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. september 2012: Udsat. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 4. oktober 2012: Genoptagelse af drøftelse i lyset af budgetaftale vedrørende budget Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 4. oktober 2012: Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. november 2012:

22 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side 513 Følgende ønsker vurderet: Borgergrundlag til rehabiliterings og genoptræningspladser. Anden fysisk placering af rehabilitering/genoptræning og aflastningspladser. Sagen genoptages på næste møde. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Af budgetaftalen for 2013 fremgår følgende: "Kapacitetstilpasning om omlægning af indsatser på ældreområdet Udmøntning af kapacitetstilpasning på plejecenterområdet på 5,49 mio. kr. og omlægning af indsatser på ældreområdet på 1,6 mio. kr. skal ske ved, at Ældreomsorgsudvalget pålægges at fremkomme med et beslutningsforslag til Byrådets december-møde i Beslutningsforslaget skal beskrive, hvorledes tilpasningen skal ske, og indeholde beskrivelse af evt. nye tilbud. I processen skal der ske borgerinddragelse." Fagenheden har i forlængelse af spørgsmål stillet på de seneste 2 møder udarbejdet notater, som svarer på de stillede spørgsmål. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller til Byrådet, hvilke omlægninger af indsatserne på ældreområdet, der ønskes gennemført. Peer Thisted, Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller fagenhedens forslag. Karl Emil Nielsen indstiller, at genoptrænings- og rehabiliteringspladserne oprettes på Stenumgård og Valdemarsgades nuværende funktion fastholdes. Bilag: Tidsplan - Valdemarsgade/Stenumgård Omlægning af indsatser - afdækning Økonomioversigt

23 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Orientering I06/dwsbts 12/2392 Åben sag ÆO Der ønskes en drøftelse af visitationskriterierne til plejecentre i begyndelsen af det nye år.

24 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Lukket sag - Afslag på plejehjemsbolig

25 Ældreomsorgsudvalget, den 29. november 2012 Side Lukket sag - Orientering

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. april 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-16:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 23. januar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:00 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 08. august 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2013 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 31. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 28. november 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:30-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 19. december 2012 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-23:30 Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Knud L. Pedersen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 09. august 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-10:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2012 Lokale: Dronninglund Kunstcenter Tidspunkt: Kl. 15:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-16:40 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 07.01.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Freddy Aldenborg, formand Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. november 2010 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013

Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013 Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013 Tids- og procesplan for budgetlægning 2014 m.m. Økonomi og kommunaldirektøren udarbejder den 21. januar 2013 oplæg til tids- og procesplan for budget 2014.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. december 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Carsten Møller Nielsen (A) Karl

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Carsten Møller Nielsen Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere