Indhold 1 Indledning Erfaringerne fra akkreditering Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4."

Transkript

1 Små humanistiske uddannelser Opsamlende analyse fra Danmarks Akkrediteringsinstitution april 2014

2 Indhold 1 Indledning Erfaringerne fra akkreditering Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser Analyse Kritisk masse i uddannelsesmiljøet Forskningsbasering Samarbejde med andre (små) uddannelser Frafald Dimittenders arbejdsmarkedssituation Kvalitetssikring på små uddannelser Uddannelsernes egne løsningsforslag Kritisk masse i uddannelsesmiljø Forskningsbasering Frafald Dimittenders arbejdssituation Perspektiver Udviklingspotentiale indenfor kvalitetssikring og akkreditering Metode Kvalitative interview med udvalgte aktører Registeranalyse Appendiks 1

3 Forord I løbet af årene har akkrediteringer vist, at der findes en række særlige kvalitetsforhold, der går igen på små humanistiske uddannelser. Når det gælder kvaliteten og kvalitetssikringen, har uddannelser med ganske få studerende i kraft af deres størrelse både nogle særlige styrker og nogle særlige udfordringer. I denne opsamlende analyse afdækker Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) dette nærmere Analysen er i langt overvejende grad baseret på viden fra de akkrediteringsrapporter for de enkelte uddannelser, som AI har udarbejdet. Vi ser på tværs af rapporterne, trækker data ud og supplerer med kvalitative interview og registerdata. Akkrediteringsarbejdet er altid bundet op på en række faste kriterier for kvalitet og relevans. Denne analyse viser, at små humanistiske uddannelser har sværere end andre uddannelser ved at sikre opfyldelsen af nogle af disse kriterier på tilfredsstillende vis. Derfor har vi i analysen en udpræget løsningsorienteret tilgang, så analysen kan medvirke og inspirere til arbejdet med at udvikle uddannelserne. Vi præsenterer en række perspektiver, der kan styrke miljøerne omkring de små humanistiske uddannelser. Perspektiverne bygger både på vores analyser og på uddannelsernes egne forslag. Ét element går særligt igen i perspektiverne, nemlig øget samarbejde. Små uddannelser med begrænset og skrøbeligt forskningsmiljø kan få meget ud af samarbejde, som kan medvirke til at sikre og udvikle bedre og fagligt stærkere små humanistiske uddannelser til gavn for både de studerende, uddannelsesinstitutionerne og samfundet generelt. At kvalitetssikre små uddannelser er ofte en udfordring i kraft af det begrænsede antal studerende. Vi beskriver derfor også perspektiver på, hvordan disse udfordringer kan håndteres. God læselyst! Anette Dørge, direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Denne opsamlende analyse er resultatet af et af Danmarks Akkrediteringsinstitutions analyse- og formidlingsprojekter, hvor vi stiller den viden, vi opnår gennem det omfattende akkrediteringsarbejde, til rådighed for uddannelsesinstitutionerne og den uddannelsespolitiske samfundsdebat. 3

4 Redaktion Denne opsamlende analyse er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og DAMVAD A/S Fra Danmarks Akkrediteringsinstitution bestod redaktionen af akkrediteringskonsulent Jacob Frost Szpilman, fuldmægtig Kristian Klausen og sekretariatschef Rune Heiberg Hansen 4

5 1 Indledning Små humanistiske uddannelser rummer i kraft af deres størrelse kvalitetsmæssige styrker og potentialer, men også udfordringer. Det er disse styrker, potentialer og udfordringer, vi ser nærmere på i denne opsamlende analyse. I perioden er der blevet akkrediteret 23 eksisterende humanistiske uddannelser med et optag på under 30 studerende gennem den koordinerede tilmelding i Udgangspunktet for analysen er akkrediteringsrapporter, som vi har suppleret og perspektiveret med kvalitative interview og registerdata. På baggrund af akkrediteringerne af de små uddannelser har vi identificeret fem temaer, der hver især analyseres nærmere: Kritisk masse i uddannelsesmiljøet Forskningsbasering Samarbejde med andre (små) uddannelser Frafald Dimittenders arbejdssituation I forlængelse af analysen af disse temaer opstiller vi en række perspektiver på, hvordan små humanistiske uddannelser kan blive styrket, ligesom vi beskriver de forslag, uddannelserne selv har stillet. Vi forholder os ikke nærmere til uddannelsernes økonomiske rammer. For såvel store som små uddannelser gælder det fælles princip, at det er universitetets ansvar, at der udbydes uddannelser med god kvalitet og relevans. Det ansvar gælder også de økonomiske rammer. Rapportens opbygning Kapitel 2 giver det overordnede billede af uddannelserne ud fra vurdering af akkrediteringskriterierne i gennemførte uddannelsesakkrediteringer. I de kvalitative interview vi har gennemført på uddannelserne, har uddannel- 1 Analysen kigger udelukkende på eksisterende uddannelser serne selv angivet deres centrale bud på små humanistiske uddannelsers særlige styrker. Disse er præsenteret i kapitel 3. Den primære analyse af uddannelserne findes i kapitel 4, hvor de ovennævnte 5 temaer analyseres ud fra akkrediteringsrapporter, kvalitative interview og registerdata, ligesom udfordringer med at kvalitetssikre små uddannelser analyseres. I forlængelse af den tematiserede analyse af uddannelsernes udfordringer i kapitel 4 gengiver vi i kapitel 5 uddannelsernes egne bud på løsninger. På baggrund af analyser og uddannelsernes egne løsningsforslag perspektiverer vi i kapitel 6 mulige måder at håndtere de centrale udfordringer, der er identificeret i analysen. Endelig beskriver i kapitel 7 den anvendte metode nærmere. I appendiks 1 findes udfoldede beskæftigelsesdata for dimittender, tal for hvilke bacheloruddannelser frafaldne bachelorstuderende skifter til, samt tal for hvilke kandidatuddannelser bachelorkandidater vælger. Styrker, potentialer og udfordringer Små humanistiske uddannelser tjener flere formål. De forsyner kandidater til fx gymnasier, museer, eksporterhverv og det bredere samfund, og de leverer vigtige bidrag til andre uddannelser og forskningsområder. Herudover har små humanistiske uddannelser en række styrkepunkter. Et gennemgående træk i akkrediteringsrapporter og fra interview med studieledere, studienævnsrepræsentanter, undervisere og studerende samt frafaldne og dimittender er muligheden for intensive uddannelsesforløb, takket være stor nærhed mellem undervisere og studerende. Denne nærhed giver mulighed for stærke faglige og sociale fællesskaber. Netop det, at uddannelsesmiljøerne og de bagvedliggende forskningsmiljøer er små, er samtidig kilde til tværgående kvalitetsudfordringer. En central kvalitetsudfordring er skrøbelighed, hvilket bl.a. betyder, at de bagvedliggende forskningsmiljøer kan være udfordret, når det gælder til stadighed at sikre en tilstrækkelig forskningsbasering ikke mindst

6 på kandidatniveau. Det betyder også, at uddannelserne er sårbare over for fx sygdom blandt underviserne. Samtidig betyder størrelsen, at krav til undervisning og administration for de få ansatte VIP er (fuldtidsansat videnskabeligt personale) på de små uddannelser begrænser deres mulighed for også at finde tid til at forske. En anden problemstilling går på frafald. Uddannelserne har et klart højere frafald på bachelorniveauet end for humaniora generelt. Dette gælder ikke mindst for sprogfagene, hvor propædeutikken fremstår en særlig årsag til højt frafald. Ligeledes har uddannelsernes dimittender generelt en højere ledighedsgrad end på humaniora som helhed men ikke markant. Udfordringen kan være de snævre kompetenceprofiler, der karakteriserer disse små uddannelser. Grundlæggende har flere af uddannelserne forholdsvist klart definerede arbejdsmarkeder, fx gymnasier eller indenfor arkæologiske udgravninger og museer, men når der ikke er tilstrækkelige jobmuligheder dér - fx pga. museumslukninger eller nedgang i byggeriet, er det svært for dimittenderne at finde akademiske job i andre brancher. Ikke mindst, fordi det er uklart for mulige arbejdsgiver, hvordan faglighederne kan anvendes, men også fordi kompetenceprofilen på uddannelserne i høj grad er udviklet med specifikke arbejdsområder for øje. I vores analyse af akkrediteringsrapporter og interview med studieledere, studienævnsrepræsentanter og VIP er har vi identificeret en række gennemgående perspektiver, der kan styrke små humanistiske uddannelser. Gennem samarbejde mellem uddannelser inden for beslægtede fagområder eller deciderede sammenlægninger af uddannelser og områder, kan der skabes synergi og en større kritisk masse, bl.a. i forbindelse med at løfte de administrative opgaver, der ses som en udfordring på de små uddannelser. Både i akkrediteringer og interview kan vi se, at sådanne formaliserede samarbejdsrelationer eller sammenlægninger kan styrke kvaliteten på uddannelserne. Samarbejdet er hidtil primært foregået blandt beslægtede områder på samme institution. Der kan derfor ligge et potentiale i mere formaliserede samarbejder mellem små ensartede uddannelser på tværs af de danske universiteter. Da der i en række tilfælde er tale om meget små fagområder, hvor det primære forskningsfællesskab findes internationalt, kan en mulig arena for yderligere udvikling ligeledes være mere formaliserede uddannelsessamarbejder på tværs af universiteter i fx Norden. Frafaldsproblematikken har hidtil generelt været svær at vurdere, da de små populationer af studerende delvist skjuler problemstillingen. Men vores analyse viser, at en målrettet problemidentifikation og efterfølgende indsats markant kan reducere frafaldet. Som løsning på udfordringen med snævre kompetenceprofiler peger analysen både ind i uddannelserne og udad mod arbejdsmarkedet. Én type løsninger handler om bedre markedsføring af uddannelsernes kompetencer til en større del af arbejdsmarkedet. Et andet perspektiv er uddannelserne selv, hvor bedre karrierevejledning kombineret med tættere relationer til et bredere aftagerfelt undervejs, og et arbejde med at lægge flere generelle kompetencer ind i uddannelsens kompetenceprofil, kan gøre, at dimittenderne kan søge bredere. 6

7 2 Erfaringerne fra akkreditering I dette kapitel beskriver vi de små humanistiske uddannelser i forhold til de kriterier, der indgik i akkrediteringen af universitetsuddannelser fra 2010 til Tabel 1. Akkrediteringskriterier Kriterier anvendt i akkrediteringer siden 2010 K1: Behov for uddannelsen K2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet K3: Uddannelsens faglige profil og niveau K4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse K5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Figur 1 viser vurderingerne af akkrediteringskriterierne for små humanistiske uddannelser set i forhold til henholdsvis humaniora generelt og alle universitetsuddannelser under et. Den endelige afgørelse om akkreditering bygger på en helhedsvurdering af den samlede uddannelses styrker og svagheder. Figur 1. Kriterievurderinger 100% 80% 60% 40% 20% Alle HUM Små HUM tendernes situation på arbejdsmarkedet ofte pga. det lille antal dimittender. I figur 1 udmærker de små humanistiske uddannelser sig ved alle på tilfredsstillende vis at opfylde kriteriet om uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (K3), hvilket er 10 procentpoint højere end både universitetsuddannelserne samlet og humaniora generelt. Kriteriet om uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (K4) opfylder de små humanistiske uddannelser også væsentligt bedre. Som det fremgår af figur 1, har små humanistiske uddannelser generelt flere kritiske kriterievurderinger vedrørende relevans og kvalitetssikring. Den lave andel af tilfredsstillende vurderinger på kriterium 5 om kvalitetssikring dækker i et vist omfang over et specifikt problem på et enkelt fakultet. Som det ses af figur 1, ligger andelen af tilfredsstillende vurderinger af kriteriet om at uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet (K2) på niveau med hovedområdet og lidt under gennemsnittet for universitetsuddannelserne samlet. Figur 2: Spredning af vurderinger på kriterium 2, forskningsbasering 100% 0% K1 K2 K3 K4 K5 Figuren angiver andelen af kriterierne, der er blevet vurderet som værende tilfredsstillende. Når det gælder kriteriet om behov for uddannelsen (K1), ligger de små humanistiske uddannelser lidt, men ikke væsentligt, under humaniora som helhed men stort set på niveau med universitetsuddannelserne samlet. Et gennemgående problem i kriterievurderingen er manglende struktur i dialogen med aftagere og dimittender samt mangelfuld viden om dimit- 80% 60% 40% 20% 0% Alle HUM Små HUM Ikke tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende 7

8 Som figur 2 viser, har en væsentlig større andel af de små humanistiske uddannelser dog fået en ikke tilfredsstillende vurdering af kriteriet om forskningsbasering end humaniora og alle universitetsfag generelt (18,2 procent ikke tilfredsstillende vurderinger, mod henholdsvis 5 og 7,9 procent for de to andre grupper). Blandt de små humanistiske uddannelser, findes der dermed også en gruppe med kvalitetsudfordringer på forskningsbaseringen af mere alvorlig karakter. Analyseområde Vi ser i analysen på humanistiske uddannelser med bacheloroptag på mindre end 30 studerende i Vi har også inkluderet enkelte uddannelser med et optag på studerende, hvis disse uddannelser enten har haft væsentligt lavere optag i tidligere år, eller hvis der er særlige forhold der taler for, at uddannelsen inkluderes (fx at opnå bred institutionsdækning). Analysen dækker bl.a. alle de uddannelser, der er på finanslovens småfagsordning, jf. finansloven for med undtagelse af uddannelserne koreastudier og finsk ved Københavns Universitet, der begge gennemgår akkrediteringsforløb samtidig med at denne rapport bliver færdiggjort. Herudover har vi udvalgt forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi på både Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der var en del af småfagsordningen inden den seneste revision i Til sidst har vi udvalgt tysk på både Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Uddannelsen er dels udvalgt for at opnå bred institutionsdækning inden for én uddannelse, dels for at se i hvilket omfang, en lille uddannelse med et mere klart afgrænset arbejdsmarked (gymnasieskolen) deler de udfordringer, vi beskrev indledningsvis. Andre uddannelser, der passer på analysens udvælgelseskriterier, er for eksempel italiensk, latin, græsk (klassisk), indianske sprog og kulturer, og indoeuropæisk. Tabel 2. Uddannelser, der indgår i analysen af små humanistiske uddannelser og deres bacheloroptag Institution KU AU SDU Fag Optag i 2013 Eskimologi 14 Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) 12 Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) Asienstudier (indologi) 8 Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 14 Asienstudier (thai/sydøstasienstudier) 7 Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier) 5 Asienstudier (tibetologi) 11 Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) 9 Klassisk arkæologi 19 Forhistorisk arkæologi 31 Portugisiske og Brasilianske Studier 31* Brasilianske studier 16 Klassiske sprog 20 Sydasienstudier 20 Østeuropastudier 28 Klassisk arkæologi 19 Forhistorisk arkæologi 22 Tysk 29 Oldtidskundskab 37 Tysk 18 AAU Tysk 10 Anm.: Optag pr. 1/10, Optaget for tysk på RUC er ikke opgjort da der er tale om en kombinationsuddannelse *ikke optag i 2012 Som grundlag for de følgende analyseafsnit har vi gennemgået 14 akkrediteringsrapporter, der dækker de uddannelser i tabel 2, der er blevet akkrediteret. Akkrediteringsrapporterne har dannet grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelser om uddannelserne, og er tilgængelige på akkrediteringsrådets hjemmeside, Akkrediteringsrapporterne er fra perioden , hvilket betyder, at der både indgår uddannelser som er vurderet efter de 10 kriterier, der var gældende frem til midten af 2010, og uddannelser som er vurderet efter de 5 kriterier, der var gældende 39 8

9 fra 2010 til I analyseafsnittet har vi fokuseret på sammenlignelige forhold på uddannelserne, og vi kommer derfor ikke med baggrund i akkrediteringsrapporten nærmere ind på kriterievurderingerne for den enkelte uddannelse eller forskellene mellem de 5 og 10 kriterier. For 17 af uddannelserne har vi samlet gennemført kvalitative interview med studieledere, studienævnsrepræsentanter og videnskabeligt personale, nuværende studerende, frafaldne studerende og dimittender. Interview og analyse heraf er gennemført af DAMVAD A/S, der også har biddraget til den samlede analyse. Hovedparten af de uddannelser, hvis akkrediteringsrapporter er gennemgået, udbydes af Københavns Universitet, hvor de er forankret på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og Saxo-Instituttet. Fire uddannelser (to sammenhængende bachelor- og kandidatuddannelser) er forankret på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. 9

10 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser I dette kapitel beskriver vi de styrker underviserne og de studerende på de undersøgte uddannelser selv har beskrevet som særlige for små humanistiske uddannelser. De studerende, underviserne og studielederne fremhæver overordnet set to hovedstyrker ved de små uddannelser. Den første hovedstyrke omhandler undervisningsforløbet og det faglige niveau, mens en anden styrke er den tætte relation mellem underviser og de studerende. Der er en naturlig sammenhæng mellem de to styrker, da en tæt relation mellem underviser og studerende ofte giver intensive undervisningsforløb. Intensivt undervisningsforløb og højt fagligt niveau Det faglige niveau særligt på bacheloruddannelsen - beskrives af de studerende, underviserne og studielederne som højt. De oplever også, at der stilles høje krav til de studerende blandt andet, fordi de i løbet af korte, intensive forløb skal tilegne sig nye fremmedsprog. De høje krav betyder blandt at en del studerende falder fra i løbet af uddannelsen, hvilket beskrives mere udførligt senere i rapporten. Det faglige niveau kan holdes højt, fordi der er mere tid til den enkelte studerende både i og uden for undervisningen, end tilfældet ofte er på de større uddannelser. Undervisningen foregår oftest som seminarer frem for forelæsninger og er meget dialogbaseret. De studerende oplever derfor at have mulighed for at blive hørt samt at have mulighed for at påvirke undervisningen og komme med input og ønsker til tilrettelæggelsen af timerne. Det begrænsede antal studerende betyder, at underviserne i høj grad udformer undervisningen og progressionen til den enkelte studerendes behov og niveau. Dette er særligt udbredt i sprogfagene og på uddannelser, der har propædeutiske forløb, da de studerende her ofte har forskellige sproglige forudsætninger, når de påbegynder uddannelsen. Det betyder, at mange studerende oplever en meget hurtig sproglig udvikling. Tæt fagligt og socialt miljø: Mesterlæremodellen De små uddannelser er i høj grad kendetegnet ved, at det videnskabelige personale og de studerende har et tæt forhold til hinanden. De mødes ofte i forbindelse med faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen, hvilket giver et uformelt miljø, som betragtes som særdeles positivt af både studerende og undervisere. Både studerende og undervisere beskriver, at uddannelserne fungerer efter det, man kan kalde en mesterlæremodel. De studerende knytter sig i løbet af uddannelsen til en eller flere undervisere, som vejleder dem på forskellige projekter, sparrer med dem om eksamensopgaver og i det hele taget fungerer som mentorer og lærermestre set i en faglig kontekst. Dette er særligt udbredt på kandidatuddannelsen, hvor de studerende i højere grad får vejledning end egentlig undervisning. Undervisere og studerende beskriver at der er mange arrangementer i krydsfeltet mellem det sociale og det faglige. Disse arrangementer medvirker til, at de studerende kender hinanden på tværs af årgangene, hvilket giver mulighed for faglig sparring og støtte gennem uddannelsen. Dette er særligt afgørende for de små uddannelser, da hver enkelt årgang er relativt lille og en del falder fra i løbet af det første år. Ældre studerende fungerer derfor også som vejledere for yngre studerende, hvilket skaber dygtigere studerende og et tæt fagligt miljø. 10

11 4 Analyse I dette kapitel analyserer vi de små uddannelser i forhold til følgende fem temaer: Kritisk masse i uddannelsesmiljøet Forskningsbasering Samarbejde med andre (små) uddannelser Frafald Dimittenders arbejdssituation Hvert tema er analyseret ud fra flere komplementære metodiske tilgange og alle analyser bygger på mindst to uafhængige datakilder. Først analyserer vi temaet gennem akkrediteringsrapporterne. Her er der tale om systematiske og sammenlignelige analyser, der alle er gennemført med inddragelse af eksterne eksperter gennem de ekspertpaneler, der indgår i hver akkrediteringsproces. Dernæst analyserer vi uddannelsernes egne vurderinger gennem interview med studieledere, studienævnsrepræsentanter og undervisere, nuværende studerende, frafaldne og dimittender. Det giver os mulighed for at få miljøernes egne opfattelser af styrker og udfordringer i spil. Endelig har vi for en række af temaerne fået adgang til registerdata vedrørende bl.a. optag, frafald, studieskift og beskæftigelsesmønstre for de analyserede uddannelser. Hermed får vi mulighed for at supplere den kvalitative analyse med kvantitative analyser. 4.1 Kritisk masse i uddannelsesmiljøet Små bacheloruddannelser endnu mindre kandidatuddannelser De opgørelser over uddannelsernes optag og antallet af indskrevne studerende, der indgår i akkrediteringsrapporterne, tegner et billede af et begrænset antal studerende på bacheloruddannelserne og et meget lille optag på kandidatuddannelserne. Optaget på bacheloruddannelsen ligger således typisk under 15 om året, og nogle uddannelserne har kun haft optag hvert andet år. Da kandidatuddannelserne forudsætter de specifikke færdigheder, der er opnået på bacheloruddannelsen, er optaget på kandidatuddannelserne endnu mindre og ligger typisk på under fem studerende om året. For nogle af de gennemgåede uddannelser kan der være flere år mellem, at der optages studerende på kandidatuddannelsen. Tabel 3 viser studenterbestanden på de små humanistiske uddannelser, der indgår i analysen. Til tider meget få studerende udfordrer de normale metoder til kvalitetssikring af uddannelserne. Dermed bliver kvalitetssikringen ofte meget personafhængig, hvilket indebærer risiko for, at kvalitetssikringen ikke er tilstrækkelig systematisk eller at den overser centrale problemstillinger. Vi har derfor samlet en analyse af udfordringer med kvalitetssikring af små uddannelser. Denne samlede analyse af kvalitetssikring giver endvidere mulighed for at perspektivere målrettet på bedre kvalitetssikring. 11

12 Tabel 3. Studenterbestand på de små humanistiske uddannelser; bachelor (kandidat) KU AU SDU Fag Eskimologi 32 (6) 34 (4) 37 (2) Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, 107(52) 108(53) 118(42) ægyptologi) Asienstudier (indologi) 17 (3) 21 (3) 24 (4) Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 37 (6) 28 (6) 31 (6) Asienstudier (thai/sydøstasienstudier) 16 (2 ) 16 (2 ) 21 (2 ) Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier) 13 (1 ) 11 (2 ) 15 (1 ) Asienstudier (tibetologi) 12 (2 ) 21 (2 ) 24 (2 ) Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) 52 (1 ) 40 (1 ) 40 (1 ) Klassisk arkæologi 41 (14) 45 (13) 44 (14) Forhistorisk arkæologi 89 (96 ) 98 (83 ) 110(73 ) Portugisiske og brasilianske studier 16 (9) 10 (7) 5 (2) Brasilianske studier 41 (3) 51 (3) 57 (4) Klassiske sprog 34 (12) 31 (12) 38 (10) Sydasienstudier 38 (0) 44 (0) 49 (0) Østeuropastudier 67(7 ) 69(10 ) 82 (9 ) Klassisk arkæologi 54 (17) 60 (18) 70 (14) Forhistorisk arkæologi 68 (48) 77 (45) 85 (34) Tysk 107(25) 111(26) 108(28) Oldtidskundskab 44 (11) 72 (10) 82 (12) Tysk 51 (19) 56 (18) 51 (18) AAU Tysk 25 (10) 29 (7) 28 (10) Anm.: Bestand pr. 1/10 Tal i parentes er optag på kandidatuddannelsen, hvor disse er tilgængelige. Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) udgår, da data er indrapporteret sammen med den større uddannelse i arabisk. Tysk (i kombination med andet fag) ved RUC udgår, da der er tale om en kombinationsuddannelse. Statistisk kode for kandidatdelen er ikke fundet, så institutionens egne tal anvendes. Det bemærkes, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem resultater. Få undervisere betyder mindre og mere sårbart fagudbud De bagvedliggende forskningsmiljøers størrelse herunder antallet af fastansatte videnskabelige medarbejdere giver i sig selv en begrænsning på, hvor mange kurser, der kan udbydes på de enkelte uddannelser. Der er færre undervisere til at deles om undervisningsopgaverne, hvorfor flere af de interviewede undervisere således beskriver, at man ikke kan tilbyde den samme variation og volumen i antallet af fag og kurser, som man kan på større uddannelser. Derudover understreger flere af de interviewede studieledere, studienævnsrepræsentanter og undervisere, at tilrettelæggelsen af undervisningen på de små uddannelser generelt er mere sårbar over for sygdom, barsel, pensionering og lignende blandt personalet, end det er tilfældet for store uddannelser. De oplever i den sammenhæng, at der ofte er begrænsede ressourcer til at ansætte eksterne lektorer og vikarer, og at der er udfordringer forbundet med frikøb af ansatte til forskning, fordi der i så fald ikke er mulighed for at få dækket undervisningsbehovet med de nødvendige ressourcer. Begrænsninger i forhold til oprettelse af fag og kurser Udover et kursusudbud, der er begrænset af antallet af undervisere, har alle uddannelsesinstitutioner også minimumsgrænser for, hvor mange studerende der skal være tilmeldt et fag/kursus, for at det bliver oprettet. De små uddannelser med få studerende er særligt udsatte i den sammenhæng, ikke mindst på kandidatuddannelserne, da det kan være vanskeligt at få nok tilmeldte studerende. Konsekvensen for de studerende er enten at måtte følge de kurser, der udbydes, men som muligvis er mindre relevante, eller at gennemføre uden undervisning ved hjælp af vejledning og selvstudium. Jeg fik god vejledning til opgaver og speciale, men undervisningsmæssigt var overbygningen nærmere et selvstudium. Det er ikke rimeligt - når man udbyder en uddannelse, skal man også kunne tilbyde de studerende undervisning. (Dimittend, klassiske studier) 12

13 Akkrediteringsrapporterne viser, at begge muligheder er realiteter for de studerende på de små uddannelser og i særlig grad på kandidatuddannelserne. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Københavns Universitet har mange små uddannelser. På instituttet har man fastsat grænsen for oprettelse af kurser til tre studerende. Det er en meget lav grænse i forhold til, hvad man ser andre steder, hvor typiske grænser er 8-12 studerende. Det betyder, at der for de små fag på ToRS er en bedre mulighed for at oprette kurser til de studerende. Selv med den lave grænse viser akkrediteringsrapporterne dog, at en række af instituttets kandidatuddannelser har et meget begrænset antal udbudte kurser, da det kan være vanskeligt at samle selv tre studerende. Mindre hold opleves som en fordel De interviewede studerende understreger omvendt, at det er en stor fordel, at der på mange små uddannelser ofte er relativt små holdstørrelser på de udbudte fag og kurser. Det muliggør ifølge de studerende bedre niveaudeling og en mere differentieret undervisning. Ligeledes oplever de studerende, at det giver bedre tilrettelæggelse af undervisningen efter den enkelte studerendes evner og niveau, samt en høj grad af deltagelse, interaktion og dialog mellem underviser og studerende. De interviewede studerende oplever, at det på små hold samtidig er meget let at komme i kontakt med underviserne både i og uden for undervisningen, og at underviserne er meget behjælpelige med at give den ønskede vejledning og sparring. En studerende beskriver det således: Vi er tit i dialog med underviserne. Er vi utilfredse, siger vi det eller sender en mail om det. Vi kender alle underviserne. De ved, hvem vi er. Normalt vil man nok være bange for at gå op på et kontor til en underviser, man aldrig har haft kontakt med før. Når vi har fået karakterer, så er jeg fx ikke bange for at spørge om, hvorfor jeg har fået den karakter, jeg har. (Studerende, områdestudie) Brug af fællesundervisning på de små uddannelser styrker og udfordringer Brug af fællesundervisning mellem flere uddannelser er en typisk måde at udvide kursusudbuddet, viser akkrediteringsrapporterne. Den ene form, som fællesundervisningen tager, er samlæsning mellem bacheloruddannelser og kandidatuddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af bacheloruddannelserne, hvor de studerende følger den samme undervisning, men hvor niveauforskellen opnås i udprøvningen af den enkelte studerende. Den anden form for fællesundervisning er kurser, der udbydes på tværs af to eller flere uddannelser. På de fire områdestudier tyrkisk, arabisk, hebraisk og persisk på Københavns Universitet, der er samlet i fagklyngen Mellemøstens sprog og samfund, starter de bachelorstuderende på første semester med at have kurset Mellemøstens moderne historie på 15 ECTS-point, der udbydes på tværs af de fire områder sideløbende med, at de studerende har propædeutik med hver deres sprog. På andet semester har de studerende fra alle fire områder samlæsning i faget Videnskab og videnskabsteori på 15 ECTS-point. Fordelen ved samlæsning på tværs af uddannelserne, er at det giver de studerende flere undervisningstimer og det kan give dem indblik i emner, der dækker et bredere emneområde end det, der dækkes af uddannelsens nære forskningsmiljø. De interviewede undervisere, studieledere, studienævnsrepræsentanter og studerende fremhæver ligeledes en række styrker ved at gennemføre visse undervisningsforløb som samlæsning med eksempelvis nabofag og an- 13

14 dre uddannelser inden for det samme fagområde. Studieledere, studienævnsrepræsentanter og undervisere forklarer, at samlæsning kan give økonomiske stordriftsfordele, fordi man ikke behøver at udbyde samme generelle fag på flere uddannelser. De studerende fortæller samtidig, at undervisning gennemført sammen med studerende fra andre uddannelser giver kendskab til andre studerendes fagligheder og styrker den sociale dimension på uddannelsen. Risici ved fællesundervisning Der er to primære risici forbundet med brugen af fællesundervisning. For det første, om de studerendes forskellige forudsætninger kan rummes inden for rammerne af kurset uden, at det går ud over niveauet i undervisningen. For det andet kan det have indflydelse på de studerendes profil og niveau, hvis de følger et betydeligt antal kurser, der udbydes som fællesundervisning, og som har et bredere sigte end den enkelte uddannelse. Det sidste kan erodere uddannelsens kernefaglighed. Desto højere, og mere specialiseret niveau den studerende befinder sig på, desto mere problematisk kan det være at have fællesundervisning. Fællesundervisning stiller derfor store krav til undervisernes pædagogiske kompetencer og til tilrettelæggelsen af uddannelsen, og set med akkrediteringsbriller kan fællesundervisning med fordel primært anvendes på generiske eller introducerende fag - og i begrænset omfang. De fleste interviewede studerende mener ikke, at der forskel på det faglige niveau i de samlæste og de ikke-samlæste fag, men anser det, som beskrevet ovenfor, som en fordel at læse enkelte fag med studerende fra andre uddannelser. En mindre gruppe af de interviewede studerende mener dog netop, at samlæsning kan være en udfordring, fordi undervisningen kan ende med hverken at være målrettet studerende på den ene eller anden uddannelse. Undervisningen kan blive for generel og derfor ikke tilstrækkeligt relevante for den enkelte uddannelse. Derudover mener nogle studerende, at det er en udfordring, at de i visse tilfælde skal afslutte faget med forskellige prøveformer. De studerende oplever, at det kan være svært for underviseren at tilpasse undervisningen tilstrækkeligt og mest hensigtsmæssigt til forskellige prøveformer. Det faglige og sociale miljø på de små uddannelser Flere undervisere og studerende giver i de gennemførte interview udtryk for, at det faglige og sociale miljø på de små uddannelser i høj grad understøttes af et godt udbud af forskellige arrangementer. Arrangementerne er meget forskelligartede; fra foredragsrækker med danske og udenlandske gæsteforelæsere, til kulturarrangementer og konferencer mv. De faglige arrangementer er med til at skabe og opretholde de tætte relationer mellem de studerende og underviserne, der findes på de små uddannelser understreges det af begge parter i interviewene. Samtidig fortæller mange af de interviewede studerende og dimittender, at mere uformelle sociale arrangementer er med til at skabe stærkere bånd mellem de studerende på de små uddannelser, også på tværs af årgangene. Både studerende og undervisere beskriver, at der er en stærk kontakt og faglig sparring mellem de studerende på tværs af årgangene. Det kræver dog, ifølge de studerende, også en stor indsats og engagement fra dem selv, hvis man skal opretholde et godt socialt miljø på uddannelsen. På små uddannelser er næsten alle studerende således forpligtede til at bidrage til planlægning og tilrettelæggelse af arrangementer, hvilket ikke er tilfældet på større uddannelser. Da der kan være stor forskel på de studerendes vilje hertil, er der, ifølge de studerende, ofte forskel på det sociale sammenhold på tværs af årgange, men også på tværs af uddannelser. 14

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne

Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne Brugerundersøgelse udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Studie- og erhvervsvejledning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere