Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til"

Transkript

1 Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille garanti for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. 4 og Ved rejseudbydere eller rejseformidlere forstås i denne lov 1) rejseudbydere, rejseformidlere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der på ansøgningstidspunktet er registreret i Rejsegarantifonden, jf. 8 i lov om en rejsegarantifond, eller 2) luftfartsselskaber, der af Statens Luftfartsvæsen har fået udstedt en licens efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) eller en koncession efter luftfartsloven. Garantistillelse 3. Vækstfonden administrerer garantiordningen og kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut om statsgaranti for konkrete udlån. Vækstfonden indgår en aftale med økonomi- og erhvervsministeren om administration af garantiordningen. 4. Et pengeinstitut kan opnå statsgaranti på op til 80 pct. af pengeinstituttets eksisterende eller nye konkrete udlån ydet til dækning af tab lidt af en kreditværdig rejseudbyder eller rejseformidler, som følge af lukningen af luftrummet over Danmark i perioden fra den 15. april til den 21. april Garantien nedskrives forholdsmæssigt ved nedbringelse af lånet. Stk. 2. Tabet opgøres som 1) rejseudbyderens eller rejseformidlerens omsætningstab på det danske marked i perioden nævnt i stk. 1 opgjort som forskellen mellem rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i perioden nævnt i stk. 1 og rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i 1. kvartal 2010, således at differencen tillægges en kompensation for meromkostninger svarende til 20 pct. af omsætningstabet eller 2) rejseudbyderens eller rejseformidlerens omsætningstab på det danske marked i perioden nævnt i stk. 1 opgjort som forskellen mellem rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i perioden og rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i måneden forud for denne periode, således at differencen tillægges dokumenterbare nettomeromkostninger, som følge af lukningen af luftrummet i perioden nævnt i stk. 1. Stk. 3. Der kan ikke stilles garanti for eksisterende eller nye lån optaget til dækning af tab, der udgør mindre end kr. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at garantiordningen finder anvendelse på udlån til dækning af tab, der er lidt i andre perioder i 2010 end perioden nævnt i stk. 1. Ansøgning om statsgaranti 5. Ansøgning om garanti, indgives af det långivende pengeinstitut til Vækstfonden senest den 31. december Stk. 2. Pengeinstituttets ansøgning skal indeholde følgende oplysninger: 1) Rejseudbyderens eller rejseformidlerens tab opgjort efter 4, stk. 2, nr. 1 eller 2, og dokumentation herfor. 2) Pengeinstituttets kreditvurdering af rejseudbyderen eller formidleren. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgningsproceduren og krav til ansøgningen, herunder om indsendelse af finansielle nøgletal fra den pågældende rejseudbyder eller rejseformidler, der er nødvendige for behandling af ansøgningen. 6. Vækstfonden kan af det långivende pengeinstitut kræve oplysninger, som Vækstfonden vurderer er nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 10/02438 AU004043

2 2 Stk. 2. Vækstfonden meddeler afslag på en ansøgning om garanti, såfremt rejseudbyderen eller rejseformidleren ikke vurderes at være kreditværdig. Rammer for garantistillelse 7. Garantien har en løbetid på højst 3 år. Stk. 2. Vækstfonden fastsætter på baggrund af en individuel risikovurdering og regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren i medfør af stk. 3 en årlig risikopræmie samt stiftelsesprovision til dækning af administrationsomkostninger. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om rammer for garantistillelse, herunder om beregning af risikopræmie. 8. Ved garantistillelse for eksisterende udlån foretager Vækstfonden kontrol med pengeinstituttets kreditvurdering. Stk. 2. I det omfang, der er stillet anden sikkerhed for låntagers øvrige lån i pengeinstituttet, skal der foretages en ligelig fordeling af anden sikkerhedsstillelse mellem det statsgaranterede lån og låntagers øvrige lån. Betaling under statsgarantien 9. Staten indfrier garantien ved påkrav, når den er forfalden til betaling. Pengeinstituttet er forpligtet til at indsende en endelig, specificeret tabsopgørelse efter realisering af anden sikkerhed m.v. Staten kan højst udbetale et beløb svarende til 80 pct. af pengeinstituttets tab efter realisering af anden sikkerhed. Stk. 2. Vækstfonden kan forlange en erklæring fra det långivende pengeinstituts revisor om instituttets endelige tab på det samlede engagement på låntager indtil fem år efter instituttets endelige specificerede tabsopgørelse. Pengeinstituttet afholder omkostningerne hertil. Stk. 3. Overskud fra stiftelsesprovison og risikopræmie tilfalder statskassen. Staten dækker underskud i forbindelse med administration af ordningen. Administrative bestemmelser 10. Vækstfondens bestyrelse, jf. 3, stk. 1, i lov om Vækstfonden, træffer afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat, jf. 3, stk. 2, 1. pkt., i lov om Vækstfonden. Bestyrelsen kan fastsætte regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. 7, 8, 9, 10 og 12, stk. 2, i lov om Vækstfonden finder tilsvarende anvendelse på Vækstfondens virksomhed efter denne lov. Stk. 2. Afgørelser truffet af Vækstfonden i henhold til denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 11. Vækstfondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab og budget samt en beretning om sin virksomhed efter denne lov til økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for fornøden for tilsynet med fonden. 12. Hvis et pengeinstitut afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, vil Vækstfonden træffe afgørelse om, at lånegarantier, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder. Stk. 2. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, vil Vækstfonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i renteloven. Stk. 3. Såfremt erklæringen fra det långivende pengeinstituts revisor om instituttets endelige tab på lånet, jf. 9, stk. 2, viser, at der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger den ydede statsgaranti, træffer Vækstfonden afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb. Ikrafttræden m.v. 13. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. 14. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

3 3 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål og baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Virksomheder omfattet af garantiordningen 2.2. Kreditvurderingen af luftfartsselskaberne og rejsebureauerne 2.3. Administration af garantiordningen 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget har til formål at lette det likviditetspres, som luftfartsselskaber og rejsebureauer har oplevet som følge af lukningen af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbruddet i Island i april Vulkanudbruddet i Island i april 2010 medførte en længerevarende lukning af store dele af det europæiske luftrum forårsaget af askeskyen fra udbruddet. Luftrummet over Danmark var lukket i perioden fra den 15. april til den 21. april 2010 som en følge af askeskyen, hvilket havde store økonomiske konsekvenser for især luftfartsselskaberne og rejsebureauerne, der var forhindrede i at udføre deres erhvervsvirksomhed i perioden og desuden har måttet afholde ekstraudgifter i forbindelse med strandede passagerer. Lukningen af luftrummet over Danmark har således medført, at luftfartsselskaber og rejsebureauer har lidt væsentlige økonomiske tab på det danske marked. Virksomheder i andre erhverv har også været berørt, men i langt mindre omfang. Det skal blandt andet ses i lyset af, at luftfartsselskaber og rejsebureauer har en forpligtelse i forhold til de passagerer, der ikke er kommet af sted, eller som er strandet på en destination. Den alvorlige situation og behovet for en hurtig reaktion er anerkendt af Kommissionen, som den 27. april 2010 udsendte en informationsnote med forslag til mulige tiltag. Kommissionen vurderer, at medlemslandene hurtigt kan implementere kortsigtede tiltag, der kan lette likviditetspresset, og som ikke udgør statsstøtte, til fordel for luftfartsindustrien, herunder låne- og garantifaciliteter ydet på markedsvilkår. Det er på baggrund heraf efter regeringens opfattelse nødvendigt at etablere en dansk markedskonform ordning med garantifaciliteter for luftfartsselskaber og rejsebureauer, der driver erhverv på det danske marked, således at likviditetspresset lempes for selskaberne, der har likviditetsproblemer som en direkte følge af en ekstraordinær lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island i Lovforslagets indhold Med lovforslaget etableres en ordning, hvor staten kan stille garanti for op til 80 pct. af pengeinstitutters udlån til visse luftfartsselskaber og rejsebureauer til dækning af tab lidt som følge af lukningen af luftrummet over Danmark i perioden fra den 15. april 2010 til den 21. april Ordningen er sammensat således, at der er mulighed for at lade ordningen gælde i eventuelle yderligere perioder i 2010, såfremt luftrummet over Danmark skulle blive lukket igen på baggrund af yderligere vulkanudbrud i Island. Garantiordningen er markedskonform og opfylder Kommissionens betingelser for, hvornår en statslig garantiordning efter Kommissionens vurdering ikke indebærer statsstøtte, jf. Kommissionens meddelelse af 20. juni 2008 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Virksomheder omfattet af garantiordningen Lovforslaget foreslås at omfatte udlån til luftfartsselskaber og rejsebureauer, idet disse erhverv er hårdest ramt af lukningen af luftrummet over Danmark. For at leve op til deres forpligtelser har både luftfartsselskaberne og rejsebureauerne således allerede måttet afholde udgifter i forbindelse med strandede passagerer m.v., og i den forbindelse muligvis enten trukket på eksisterende kreditter eller optaget nye lån. Garantiordningen skal sikre, at de virksomheder, som er likviditetsmæssigt presset, opnår statsgaranti for 80 pct. af deres

4 4 lån til dækning af tab som følge af lukningen af luftrummet. Det vil gælde i forhold til såvel eksisterende som nye lån. Ordningen vil således på kort sigt kunne lette likviditetspresset hos virksomhederne. Luftfartsselskaberne er hårdt ramt af lukningen af luftrummet over Danmark, idet de er forpligtede over for flypassagererne efter en række EU-regler om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. Luftfartsselskaberne skønner, at deres tab i perioden fra den 15. april til 21. april 2010, hvor luftrummet var lukket over Danmark, udgør op til 800 mio. kr. Rejsebureauerne er henset til deres forpligtelser efter lov nr. 472 af 30. juni 1993 om pakkerejser (pakkerejseloven) ligeledes hårdt ramt af lukningen af luftrummet over Danmark. Rejsebureauernes tab hidrører især fra omkostninger, som påføres rejsebureauerne som følge af, at de skal dække deres kunders ophold og forplejning i den periode, de har været strandet i udlandet. Rejsebureauerne har således afholdt omkostninger på vegne af kunder som følge af omsorgspligtbestemmelsen i pakkerejseloven, ifølge hvilken rejsebureauet skal dække de ekstraomkostninger som opstår på grund af f.eks. manglende hjemrejsemulighed. Rejsebranchen vurderer, at de danske rejsebureauers omkostninger til assistance til strandede kunder som en følge af lukningen over luftrummet over Danmark i perioden fra den 15. april til den 21. april 2010 vil være mindst mio. kr. Beløbet kan dog vise sig at være endnu større, når rejsebureauerne har modtaget alle regninger Kreditvurderingen af luftfartsselskaberne og rejsebureauerne Statsgarantien foreslås baseret på en individuel kreditvurdering foretaget af det pengeinstitut, som yder det underliggende lån, således at garantien følger Kommissionens betingelser for markedskonformitet, jf. Kommissionens garantimeddelelse af 20. juni Det forhold, at statsgarantien maksimalt kan udgøre 80 pct. af et pengeinstituts udlån til et luftfartsselskab eller rejsebureau til dækning af deres tab i perioden, indebærer desuden, at pengeinstitutterne bærer en del af risikoen ved udlånet og dermed har et incitament til alene at yde statsgaranterede udlån til kreditværdige rejsebureauer eller luftfartsselskaber, som pengeinstituttet forventer, vil opfylde deres forpligtelser i henhold til låneengagementet Administration af garantiordningen Administrationen af ordningen varetages af Vækstfonden, der bl.a. har erfaring med administration af Vækstkaution-ordningen og dermed har en ekspertise, der med fordel kan benyttes ved administration af garantiordningen, der etableres ved denne lov. Garantiordningen er sammensat på en måde, der gør, at administrationen i forbindelse hermed vil være meget begrænset. Vækstfonden skal således træffe afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgninger om garanti på grundlag af objektive kriterier, herunder pengeinstituttets kreditvurdering. Vækstfonden skal alene foretage en skønsmæssig vurdering i forbindelse med indplacering i risikoklasser, fastsættelse af risikopræmie, og for eksisterende lån kontrol af pengeinstituttets kreditvurdering, men fonden vil i den forbindelse kunne udnytte sine erfaringer fra Vækstkaution-ordningen. Det er således staten, der stiller garantien og foretager udbetalinger under garantien. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne og kommunerne. Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvor mange luftfartsselskaber og rejsebureauer, der vil gøre brug af garantiordningen. Branchens eget skøn over deres mistede omsætning og ekstraudgifter ligger på ca. 880 mio. kr. fordelt med op til 800 mio. for luftfartsselskaberne og minimum 80 mio. kr. for rejsebureauerne. Det vil dog formentlig langt fra være alle selskaber, der ønsker at gøre brug af garantiordningen, herunder bl.a. fordi de ikke længere er tilstrækkeligt pressede rent likviditetsmæssigt, eller fordi de alene har lidt et mindre tab. Garantipræmierne fastsættes således, at garantiordningen vil være markedskonform. Ved garantistillelse for nye lån forventes den årlige præmiesats for selskaber med den højeste kreditkvalitet at være ca. 0,57 pct. af garantisummen, mens selskaber med den laveste kreditkvalitet, der dog stadigvæk er kreditværdige, forventes at skulle betale ca. 5,5 pct. af garantisummen årligt i risikopræmie. Ved garantistillelse for eksisterende lån indebærer Vækstfondens kontrol med kreditvurderingen, jf. 8, stk. 1, at risikopræmien bliver højere grundet administrationsomkostninger forbundet med kontrollen. I denne situation forventes den årlige præmiesats for selskaber med den højeste kreditkvalitet at være ca. 3,17 pct. af garantisummen, mens selskaber med den laveste kreditkvalitet, der dog stadigvæk er kreditværdige, forventes at skulle betale ca. 7,9 pct. af garantisummen årligt i risikopræmie. Garantiordningen er derfor i udgangspunktet ikke forbundet med tab for staten. Imidlertid kan det ikke ude-

5 5 lukkes, at udviklingen generelt samt omstændigheder omkring de luftfartsselskaber og rejsebureauer, der vil benytte ordningen, kan føre til, at der fremkommer tab, men der budgetteres ikke med det. Omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab, mv. dækkes i første omgang af stiftelsesprovisionen, der udgør 2 pct. af garantisummen. Et eventuelt underskud på ordningen forventes at kunne dækkes af præmieindtægterne. Et eventuelt overskud på ordningen tilfalder staten. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) vurderer, at forslaget vil have direkte positive konsekvenser i form af reduceret tabsrisiko for de danske pengeinstitutter, der har ydet kredit til luftfartsselskaber og rejsebureauer. Dette vil direkte betyde en styrkelse af luftfartsselskabernes og rejsebureauernes kreditværdighed. CKR vurderer, at lovforslaget vil medføre begrænsede omstillingsbyrder for pengeinstitutterne, idet det långivende pengeinstitut skal indsende en ansøgning til Vækstfonden, hvilket vil indebære en omstillingsbyrde. Hvis staten indfrier garantien, jf. den foreslåede 9, stk. 2, skal det långivende pengeinstitiut indsende en specificeret tabsopgørelse. Dette krav medfører ligeledes en omstillingsbyrde. Forslaget vurderes ikke at ville medføre løbende administrative byrder. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Forslaget vil have positive konsekvenser for de luftfartselskaber og rejsebureauer, der via et långivende pengeinstitut gør brug af garantiordningen, idet statsgarantien vil give luftfartselskaberne og rejsebureauerne mulighed for at få sikkerhed for 80 pct. af det tab, de har lidt som følge af lukningen af det danske luftrum forårsaget af vulkanudbrud i Island. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ikke konsekvenser i forhold til EUretten, idet garantiordningen er markedskonform og derfor ikke indebærer statsstøtte. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Grundet lovforslagets hastende karakter sendes lovforslaget i høring samtidig med fremsættelsen hos følgende myndigheder og organisationer: Økonomiske konsekvenser for det offentlige 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Det er muligt, at staten vil opnå et overskud, og det er ikke forventningen, at staten vil lide tab som følge af garantiordningen. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), BARD, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danske Biludlejere, Dansk Erhverv, DI, Danske Advokater, Feriehusudlejernes Brancheforening, Forbrugerrådet, Finans og Leasing, Finansforbundet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RID), Finansrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring & Pension, IATA, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Pakkerejse-Ankenævnet, Regionale Bankers Forening, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, Statens Luftfartsvæsen og Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening. Negative konsekvenser/merudgifter Garantiordningen er i udgangspunktet ikke forbundet med tab for staten. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at udviklingen generelt samt omstændigheder omkring de luftfartsselskaber og

6 6 Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Forslaget vil have positive konsekvenser for de luftfartsselskaber og rejsebureauer, der via et långivende pengeinstitut gør brug af garantiordningen. Ingen Administrative konsekvenser Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten rejsebureauer, der vil benytte ordningen, kan føre til, at der fremkommer tab, men der budgetteres ikke med det. Ordningen indebærer etablering af et forretningssystem, indgåelse af rammeaftaler med pengeinstitutter, tilsyn samt rapportering om aktivitet, løbende afrapportering og udfærdigelse af årsregnskab, mv. Ingen Det vurderes, at lovforslaget vil medføre begrænsede omstillingsbyrder. Forslaget vurderes ikke, at ville medføre løbende administrative byrder. Ingen Lovforslaget har ikke konsekvenser i forhold til EU-retten, idet garantiordningen er markedskonform og derfor ikke indebærer statsstøtte. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at der etableres en statslig garantiordning vedrørende pengeinstitutters udlån til rejseudbydere eller rejseformidlere, dvs. luftfartsselskaber og rejsebureauer, til dækning af disses tab lidt som følge af lukningen af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island i 2010, såfremt luftfartsselskabet eller rejsebureauet vurderes at være kreditværdig. Staten kan således ikke stille garanti for udlån til kriseramte virksomheder, som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, jf. EUT C 244 af , s. 2. Det er derfor en forudsætning for garantistillelsen, at det långivende pengeinstitut foretager en konkret kreditvurdering af det pågældende luftfartsselskab eller rejsebureau, og at denne kreditvurdering er afgørende for, om der kan stilles statsgaranti for lån optaget af luftfartsselskabet eller rejsebureauet. Til 2 Det foreslås, at ordningen skal finde anvendelse på udlån til rejseudbydere, formidlere eller formidlere for udenlandske rejseudbydere, der er registreret i Rejsegarantifonden. Det følger af 8, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009, at rejseudbydere, formidlere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal foretage anmeldelse til Rejsegarantifonden, som registrerer de pågældende i registeret. Det følger endvidere af 8, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond, at rejseudbydere, formidlere og formidlere for udenlandske rejseudbydere kun må udbyde og sælge rejseydelser, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden. Rejseudbyder defineres i 3, stk. 1, i rejsegarantifondloven, som enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. Formidlere defineres i 3, stk. 2, i rejsegarantifondloven, som enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en indenlandsk rejseudbyders navn. Formidler for en udenlandsk rejseudbyder defineres i 3, stk. 2, i rejsegarantifondloven som enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.

7 7 Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 518 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed, jf. FT , L 180, pkt. 3.1., at det alene er rejseudbydere af flytransport m.v., der er etableret i Danmark, der er omfattet af rejsegarantifondloven, og at det, som er afgørende for, om en rejseudbyder er etableret i Danmark, er, om arrangøren har et forretningssted eller en repræsentant i Danmark, som kunderne fysisk kan henvende sig til. Det er uden betydning, hvilket land rejseydelsen udgår fra, eller om ferien finder sted i udlandet eller i Danmark. Både danske og udenlandske luftfartsselskaber etableret i Danmark er omfattet af rejsegarantiordningen og skal derfor være registreret i Rejsegarantifonden. Ordningen omfatter endvidere luftfartsselskaber, der af Statens Luftfartsvæsen har fået udstedt en licens efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) eller en koncession efter luftfartsloven. Begrebet luftfartselskaber dækker bl.a. alle selskaber, der udfører lufttransport af passagerer, herunder helikopterselskaber og air-taxi-selskaber. Til 3 Det foreslås i bestemmelsen, at Vækstfonden skal administrere ordningen, og Vækstfonden indgår i den forbindelse en administrationsaftale med økonomi- og erhvervsministeren. Vækstfonden vil således behandle ansøgninger om garantistillelse efter loven og meddele et pengeinstitut tilsagn om statsgaranti, når de objektive betingelser herfor er opfyldt. Vækstfonden skal således påse, at de objektive kriterier for garantistillelse er opfyldt og vil på baggrund af det långivende pengeinstituts kreditvurdering af luftfartsselskabet eller rejsebureauet vurdere, hvilken risikopræmie der skal betales herfor. Ved ansøgning om garanti for eksisterende udlån foretager Vækstfonden kontrol med pengeinstituttets kreditvurdering efter den foreslåede 8, stk. 1. Det vil dog være staten og ikke Vækstfonden, der foretager eventuelle udbetalinger under garantien, jf. den foreslåede 9, stk. 1, og dækker eventuelle tab i forbindelse med ordningen, jf. den foreslåede 9, stk. 3, 2. pkt. Vækstfonden er et selvstændigt, særligt forvaltningssubjekt etableret ved lov om vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer (vækstfondloven). Forvaltningsloven finder anvendelse på Vækstfondens virksomhed, hvilket indebærer, at Vækstfondens afgørelser om garantistillelse er afgørelser i forvaltningslovens forstand. Offentlighedslovens regler om aktindsigt finder ikke anvendelse på Vækstfondens virksomhed, jf. vækstfondlovens 12, stk. 2, hvorefter formanden, bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i fonden under ansvar efter straffelovens f er forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Vækstfondens administration af den midlertidige statsgarantiordning falder uden for Vækstfondens sædvanlige formål, som angivet i 1 i vækstfondloven, og er dermed adskilt fra Vækstfondens opgaver i medfør af vækstfondloven, hvilket skal ses i lyset af, at der er tale om en ekstraordinær ordning af begrænset tidsmæssig udstrækning. Ordningen er således afskærmet fra Vækstfondens egenkapital og øvrige ordninger i den forstand, at Vækstfondens indtægter og udgifter i forbindelse med ordningen holdes adskilt fra Vækstfondens øvrige midler. Vækstfonden dækker sine udgifter til administration af ordningen via opkrævning af stiftelsesprovision, jf. den foreslåede 7, stk. 2. Til 4 Det foreslås i stk. 1, at der kan stilles statsgaranti for højst 80 pct. af et pengeinstituts konkrete udlån til dækning af luftfartsselskabets eller rejsebureauets tab på det danske marked som følge af lukningen af luftrummet over Danmark i perioden fra den 15. til den 21. april 2010 på grund af askeskyen fra vulkanudbruddet i Island. Dette indebærer, at garantien nedsættes forholdsmæssigt, efterhånden som lånet tilbagebetales, så garantien ikke på noget tidspunkt dækker mere end 80 pct. af det konkrete udlån. Der kan stilles garanti for såvel nye som eksisterende lån. Det er en forudsætning for garantistillelsen, at der så vidt muligt stilles anden sikkerhed for det statsgaranterede lån i det omfang, der er stillet anden sikkerhed for låntagers øvrige lån i pengeinstituttet, således at der så vidt muligt foretages en ligelig fordeling af anden sikkerhedsstillelse, jf. den foreslåede 8, stk. 2. For så vidt angår en garanti stillet for en kassekredit, vil denne kunne udgøre op til 80 pct. af det maksimalt tilladte træk på kreditten. Det er således i den forbindelse trækningsretten, der er afgørende for garantiens omfang, og garantien vil ikke ændres som en følge af træk på kreditten. Omlægning af statsgaranterede lån indebærer en ændring af låneforholdet, der vil medføre, at statsgarantien bortfalder.

8 8 Luftfartsselskabet eller rejsebureauet kan efter stk. 2 vælge mellem at opgøre tabet som enten det skønnede tab i perioden eller det præcise tab i perioden. Luftfartsselskabet eller rejsebureauet kan således vælge at opgøre tabet som omsætningstabet på det danske marked i perioden set i forhold til den gennemsnitlige daglige omsætning i 1. kvartal 2010 tillagt 20 pct. af omsætningstabet som kompensation for omkostninger i forbindelse med ekstra indkvartering af og forplejning til strandede passagerer. Luftfartsselskabet eller rejsebureauet kan alternativt vælge at opgøre tabet som omsætningstabet på det danske marked i perioden set i forhold til den gennemsnitlige daglige omsætning i måneden forud for perioden tillagt de dokumenterbare situationsspecifikke meromkostninger som følge af lukningen af luftrummet i perioden f.eks. omkostninger, som aktøren har haft i forbindelse med ekstra indkvartering og forplejning af strandede passagerer, fratrukket situationsspecifikke besparelser vedrørende f.eks. brændstof, lufthavnsafgifter og catering. Såfremt virksomheden er en del af en koncern, opgøres tabet samlet for koncernen. Koncernafgrænsningen skal forstås i lighed med det selskabsretlige koncernbegreb. Ifølge koncerndefinitionen omfatter koncernen en modervirksomhed (moderselskab) og en eller flere dattervirksomheder, hvor modervirksomheden øver en bestemmende indflydelse på dattervirksomhederne. Indflydelsen kan være baseret på ejerskab af andele, som giver adgang til flertallet af stemmerne, aftaler med (andre) ejere, men kan også foreligge, hvor modervirksomheden besidder et mindretal af stemmerne, mens de øvrige stemmer er spredt på mange inaktive ejere. Ved etablering af et koncernforhold medtages dattervirksomheden fra den dag, hvor den bestemmende indflydelse opstår. Dette følger af, at opnåelsen af den bestemmende indflydelse skal sidestilles med, at koncernen overtager alle dattervirksomhedens enkeltdele (aktiver og forpligtelser). Opgørelsen af nettotabet vil ikke blive kontrolleret på forhånd, men såfremt garantien kommer til udbetaling, vil opgørelsen af nettotabet blive kontrolleret, jf. den foreslåede 9, stk. 1 og 2. Der foreslås i stk. 3 en minimumsgrænse for, hvilke tab der kan stilles garanti for lånefinansieringen af. Der kan således ikke stilles statsgaranti for udlån til dækning af tab på mindre end kr. Det foreslås i stk. 4, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at garantiordningen skal finde anvendelse på udlån til dækning af tab lidt i andre perioder udover perioden fra den 15. til den 21. april Det er hensigten, at garantiordningen kun skal finde anvendelse på yderligere perioder, såfremt luftrummet over Danmark bliver lukket igen på grund af vulkanudbrud i Island. Ansøgningsfristen den 31. december 2010 sætter dog en tidsmæssig grænse for, hvilke islandske vulkanudbrud der kan forårsage, at garantiordningen finder anvendelse i yderligere perioder, idet ansøgningsfristen indebærer, at garantiordningen alene vil kunne finde anvendelse i vulkanudbrud og en heraf følgende lukning af luftrummet over Danmark i Til 5 Ansøgningsfristen er i den foreslåede stk. 1 fastlagt til den 31. december 2010, hvilket skal ses i lyset af, at der er tale om en midlertidig ordning til imødekommelse af luftfartselskabers og rejsebureauers akutte likviditetsmæssige problemer forårsaget af lukningen af luftrummet som en følge af vulkanudbruddet i april 2010 og eventuelt andre islandske vulkanudbrud i I den foreslåede stk. 2 angives, hvilke oplysninger, det foreslås, en ansøgning om statsgaranti skal indeholde. Der er for det første tale om oplysninger om luftfartselskabets eller rejsebureauets tab opgjort efter den foreslåede 4, stk. 2, nr. 1 eller 2, som der ansøges om statsgaranti for udlån til, jf. nr. 1, og dokumentation herfor. Herefter er der tale om oplysninger om pengeinstituttets kreditvurdering af luftfartselskabet eller rejsebureauet, jf. nr. 2. Kreditvurderingen skal indeholde oplysninger om grundlaget for kreditvurderingen og en angivelse af de faktorer, som pengeinstituttet har tillagt vægt ved kreditvurderingen. Efter den foreslåede stk. 3 kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om ansøgningsproceduren og krav til ansøgningen, herunder for eksempel om indsendelse af finansielle nøgletal fra det pågældende luftfartselskab eller rejsebureau til brug for placering af luftfartselskabet eller rejsebureauet i en risikoklasse og den heraf afhængige opgørelse af risikopræmien, herunder for eksempel de senest reviderede årsregnskaber og eventuelle perioderegnskaber for virksomheden, oversigt over bankens engagementer med virksomheden, redegørelse for pengeinstituttets samlede kreditvurdering af virksomheden samt opgørelse over det likviditetstab, der ligger til grund for udmålingen af garantibeløbet. Økonomi- og erhvervsministeren kan desuden fastsætte regler om, at pengeinstitutterne elektronisk registrerer virksomheden i et dertil hørende administrationssystem og i den forbindelse indtaster de nøgletal for virksomheden, som benyttes til at beregne risikoklassen og risikopræmien. Sideløbende vil pengeinstitutterne have mulighed for at fremsende materialet

9 9 som anført i stk. 2. Garantien vil være aktiv, når den første præmie er indbetalt. Til 6 Vækstfonden vil efter den foreslåede stk. 1 i forbindelse med behandling af en ansøgning om statsgaranti kunne kræve samtlige oplysninger af det långivende pengeinstitut, som efter Vækstfondens vurdering er nødvendige for, at Vækstfonden kan træffe afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles pengeinstituttet tilsagn om statsgaranti. Vækstfonden kan således udover oplysningerne nævnt i den foreslåede 5, stk. 2, kræve yderligere nødvendige oplysninger. Det foreslås i stk. 2, at Vækstfonden vil meddele afslag på statsgaranti for udlån til virksomheder, der vurderes ikke at være kreditværdige på grundlag af pengeinstituttets kreditvurdering eller Vækstfondens vurdering, der foretages efter den foreslåede 8, stk. 1. Til 7 Efter stk. 1, kan staten alene stille garantier med en løbetid på højst 3 år. Løbetiden vil afhænge af garantien, og det underliggende låns karakteristika, herunder garantibeløbets størrelse. Løbetiden vil blive aftalt med pengeinstituttet og vil blive fastsat under hensynstagen til risikopræmien, der skal ydes for lånet. Vækstfonden fastsætter efter stk. 2 en individuel årlig risikopræmie for det låntagende luftfartsselskab eller rejsebureau som betaling for en statsgaranti, således at risikopræmien udgør en procentdel af garantibeløbet afhængig af den individuelle risikovurdering af det pågældende luftfartsselskab eller rejsebureau. Beregningen foretages på grundlag af de regler herom, som økonomi- og erhvervsministeren fastsætter i medfør af den foreslåede stk. 3. Ved den individuelle risikovurdering skal der tages hensyn til garantien og det underliggende låns karakteristika, herunder garantibeløbets størrelse/varighed samt sandsynligheden for, at låntageren misligholder sine forpligtelser. Med udgangspunkt i pengeinstitutternes kreditvurdering opereres med en præmie differentieret efter risikoklasser. Placeringen i en risikoklasse foretages på grundlag af finansielle nøgletal for det pågældende luftfartsselskab eller rejsebureau for 2008 og I forbindelse med engagementer på over 10 mio. kr. foretages der desuden en objektiv vurdering af nøgletal for de første 3 måneder i Ved garantistillelse for nye lån forventes den årlige præmiesats for selskaber med den højeste kreditkvalitet at være ca. 0,57 pct. af garantisummen, mens selskaber med den laveste kreditkvalitet, der dog stadigvæk er kreditværdige, forventes at skulle betale ca. 5,5 pct. af garantisummen årligt i risikopræmie. Ved garantistillelse for eksisterende lån indebærer Vækstfondens kontrol med kreditvurderingen, jf. 8, stk. 1, at risikopræmien bliver højere grundet administrationsomkostninger forbundet med kontrollen. I denne situation forventes den årlige præmiesats for selskaber med den højeste kreditkvalitet at være ca. 3,17 pct. af garantisummen, mens selskaber med den laveste kreditkvalitet, der dog stadigvæk er kreditværdige, forventes at skulle betale ca. 7,9 pct. af garantisummen årligt i risikopræmie. Overskud hidrørende fra opkrævede risikopræmier i forbindelse med garantistillelse tilfalder statskassen, jf. den foreslåede 9, stk. 3, 1. pkt. Efter stk. 2, fastsætter Vækstfonden desuden en stiftelsesprovision på 2 pct. af garantisummen til dækning af fondens omkostninger i forbindelse med administration af ordningen. Det er hensigten, at denne del af ordningen skal hvile i sig selv, således at stiftelsesprovisionen dækker administrationsomkostningerne fuldt ud. Eventuelle overskud tilfalder staten, jf.den foreslåede 9, stk. 3, 1. pkt. Eventuelle underskud vil blive dækket af staten, der i videst mulig omfang vil dække underskuddet via opkrævede risikopræmier, jf. den foreslåede 9, stk. 3, 2. pkt. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges i stk. 3 til at fastsætte regler om rammer for garantistillelsen. Det er hensigten, at ministeren skal fastsætte regler om beregningsmetoden for risikopræmier, hvoraf det vil fremgå, at rejseudbyderne og rejseformidlerne vil blive inddelt i risikoklasser på baggrund af de økonomiske oplysninger, der fremgår af den foreslåede 7, stk. 2, og at risikopræmien fastsættes på baggrund heraf. Til 8 Det foreslås, at Vækstfonden for eksisterende udlån foretager kontrol med pengeinstituttets kreditvurdering. Vækstfonden kontrollerer således, om selskabet, efter Vækstfondens vurdering, er placeret i den korrekte risikoklasse, der er afgørende for fastsættelse af risikopræmie, jf. 7, stk. 2, samt at tabsopgørelsen, der ligger til grund for ansøgningen, er korrekt. Det foreslås i stk. 2, at der skal stilles anden sikkerhed for det statsgaranterede lån i det omfang, der er stillet anden sikkerhed for låntagers øvrige lån i pengeinstituttet, således at der foretages en ligelig fordeling af anden sikkerhedsstillelse.

10 10 Til 9 Det fremgår af stk. 1, at staten indfrier en garanti efter påkrav, når den er forfalden til betaling. Det er således staten, der på baggrund af pengeinstituttets tabsopgørelse udbetaler penge til det långivende pengeinstitut under statsgarantien. Det er en forudsætning herfor, at anden sikkerhed i form af pant m.v. realiseres før beregning af statens udbetaling under garantien, således af staten udbetaler et beløb svarende til højst 80 pct. af pengeinstituttets tab efter realisering af anden sikkerhed. Tab i forbindelse med udbetaling under garantien bæres af staten, der i videst mulig udstrækning vil søge tabet dækket via opkrævet risikopræmie, jf. den foreslåede 7, stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan i bekendtgørelsen, der udstedes i medfør af 7, stk. 3, fastlægge retningslinjer for, hvorvidt, der kan foretages a contoudbetalinger af garantien til det långivende pengeinstitut, selvom det endelige tab, som staten skal dække i henhold til ordningen, endnu ikke er opgjort. Efter stk. 2 kan Vækstfonden forlange en erklæring fra det långivende pengeinstituts revisor om instituttets endelige tab indtil fem år efter instituttets endelige tabsopgørelse, og pengeinstituttet afholder omkostningerne til udarbejdelse af denne erklæring. Efter stk. 3 vil et overskud hidrørende fra såvel opkrævet stiftelsesprovision som risikopræmier i forbindelse med garantistillelse tilfalde statskassen. Et eventuelt underskud i forbindelse med ordningen vil blive dækket af staten. Dette indebærer for det første, at udbetalinger under garantien foretages af staten, og for det andet, at et eventuelt underskud i forbindelse med Vækstfondens administration af ordningen vil blive dækket af staten. Sådanne underskud vil så vidt muligt blive dækket af opkrævet stiftelsesprovision og af de opkrævede risikopræmier. Til 10 Det er efter stk. 1 som udgangspunkt bestyrelsen, der træffer afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør heraf. Fondens sekretariat afgiver en indstilling til brug herfor. Bestyrelsen kan dog uddelegere afgørelseskompetencen til sekretariatet. Bestemmelserne om tilsyn og revision, der fremgår af 7, 8, 9, 10 og 12, stk. 2, i lov om Vækstfonden, finder tilsvarende anvendelse på Vækstfondens virksomhed efter denne lov. Det fastslås i stk. 2, at Vækstfondens afgørelser efter loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Efter stk. 1, aflægger bestyrelsen et årligt regnskab, en beretning om sin virksomhed efter loven samt årsregnskab og årsbudget for garantier udstedt efter loven til økonomi- og erhvervsministeren. Det årlige regnskab for ordningen vil indgå i Vækstfondens samlede årsregnskab, der revideres af Rigsrevisionen, jf. vækstfondlovens 8. Årsregnskabet samt beretningen vil indgå til økonomi- og erhvervsministerens tilsyn med Vækstfonden efter 7 i vækstfondloven. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter stk. 2 kræve oplysninger af Vækstfonden til brug for ministerens tilsyn med vækstfonden. Til 12 Det foreslås i stk. 1, at såfremt et pengeinstitut afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, vil det medføre, at en lånegaranti, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder efter Vækstfondens afgørelse herom. Vækstfondlovens 12, stk. 3, hvorefter en afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger af betydning for en sags afgørelse sanktioneres med bøde eller fængselsstraf, finder ikke anvendelse på Vækstfondens virksomhed efter denne lov. Men straffelovens bestemmelser finder også anvendelse her. Det foreslås i stk. 2, at Vækstfonden vil kræve garantiudbetalinger, der er foretaget på grundlag af et urigtigt grundlag, herunder urigtige eller vildledende oplysninger, tilbagebetalt af det pågældende pengeinstitut. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i renteloven. Efter den foreslåede stk. 3, vil Vækstfonden, såfremt erklæringen fra det långivende pengeinstituts revisor om instituttets endelige tab på lånet, jf. 9, stk. 2, viser, at der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger den ydede statsgaranti, træffe afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb. Til 13 Det foreslås i stk. 1, at loven grundet lovforslagets hastende karakter skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det foreslås i stk. 2, at lovforslaget grundet lovforslagets hastende karakter kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Til 14 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. Til 11

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen.

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen. 2009/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 10/02438 Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Lovforslag nr. L 217 Folketinget

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Lovforslag nr. L 217 Folketinget Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2009-10 Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1.

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Erhvervsudvalget 2009-10 L 217 Bilag 4 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg 26. maj 2010 Høringsnotat vedr. forslag til lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 2014/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 Fremsat den 12.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere