Indstilling Magistraten i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling Magistraten i Århus"

Transkript

1 Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Resume Magistraten har udarbejdet forslag til årsbudget for 2008 og budgetoverslag for Magistraten kan med tilfredshed konstatere, at kommunens økonomi er stabiliseret. Balancen i økonomien er forbedret på baggrund af besparelserne i budgettet for Derudover er udviklingen i den finansielle egenkapital forbedret i forhold til budgettet for Forbedringen skyldes blandt andet det råderum til servicevækst, som blev aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2007/01704 Sagsbehandler Anne Knudsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte I budgetperioden indeholder forslaget et samlet overskud i de fire år på 521 mio. kr. Dette resultat er præget af betydelige udsving i anlægsniveauerne. Disse udsving skyldes for det første et højt anlægsniveau i 2010 og 2011 som følge af byrådets tidligere beslutninger om Investeringer i fremtiden (særligt Multimediehuset), for det andet et ekstraordinært højt budget til jordkøb i 2010 og endelig indtægter ved salg af de bynære havnearealer (hvor udgiften afholdes i 2007). Såfremt der korrigeres for de nævnte udsving i anlægsudgifterne vil en årlig udgift på mio. kr. med de nuværende budgetforudsætninger balancere budgettets udgifter og indtægter i perioden Magistraten finder det væsentligt, at samtlige økonomiske forudsætninger er så aktuelle som muligt, og Magistratens vil på den baggrund afvente en præcis fastsættelse af rammen for en mulig serviceudvidelse indtil samtlige budgetforudsætninger er revurderet. Magistraten foreslår således, at der fremsendes et notat fra Økonomisk Afdeling med ajourførte økonomiske forudsætninger umiddelbart forud for de Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene

2 politiske drøftelser om budgetlægningen for På baggrund af dette notat fastsættes rammen for en mulig serviceudvidelse i Rådmand Dorthe Laustsen tager forbehold for indstillingen. 2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 20. december 2006 indstillingen Procedure og tidsplan for budgetlægningen for samt forslag til analyser. I overensstemmelse med denne indstilling samt med bestemmelserne i den kommunale styrelseslov har Magistraten udarbejdet forslag til årsbudget for 2008 og budgetoverslag for Beskrivelse af indstilling 3.1 De økonomiske nøgletal De økonomiske nøgletal over-/underskud på de skattefinansierede områder samt den finansielle egenkapital ser således ud i budgetforslaget: Tabel 3.1 Udvikling i overskud og finansiel egenkapital i budgetperioden (mio. kr., løbende priser): Overskud Finansiel egenkapital Den finansielle egenkapital var i budgettet for på mio. kr. ultimo Budgetforslaget indebærer således en forbedring af den finansielle egenkapital ultimo 2010 på 507 mio. kr. I 2011 reduceres den finansielle egenkapital med 30 mio. kr. til mio. kr. Nøgletallene i sidste års budget sammenlignet med budgetforslaget for kan ses i nedenstående figurer: Overskud Finansiel egenkapital Budget Magistratens Budgetforslag Budget Magistratens Budgetf orslag Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 2 af 10

3 Det kan ses af figurerne, at det samlede overskud i budgetperioden skal ses i lyset af et stort underskud i det korrigerede budget for Erfaringsmæssigt har det vist sig, at det korrigerede budget for indeværende år (her 2007) indeholder en relativt pessimistisk vurdering. I forhold til budgetlægningen for er det imidlertid flerårsperspektivet, der er afgørende, idet eventuelle forskydninger mellem det korrigerede budget for 2007 og de efterfølgende år ikke påvirker det samlede resultat ultimo Forbedringen ultimo 2010 skyldes en lang række modsatrettede ændringer, herunder også regnskabsresultatet for Ved regnskabsaflæggelsen for 2006 blev det vurderet, at konsekvensen ultimo 2010 ville være et fald i den finansielle egenkapital på ca. 90 mio. kr. Forbedringen skyldes især merindtægter fra de generelle tilskud, indkomstskat, selskabsskat og dækningsafgifter, mens der i budgetforslaget omvendt også er optaget yderligere merudgifter til de nye opgaver i forbindelse med strukturreformen. I bilag 2 er der nærmere redegjort for ændringerne i den økonomiske situation. Der er overskud på de skattefinansierede områder i 2008 og 2009, mens der er underskud i 2010 og Samlet er der tale om et overskud i budgetperioden på 521 mio. kr. Den store variation i over- /underskuddet i de enkelte budgetår skyldes blandt andet økonomien vedrørende havnearealerne, hvor der blandt andet er optaget meget store indtægter fra salg af havnearealer i budgettet i 2009 (ca. ½ mia. kr.). På trods af forbedringen i økonomien er der som nævnt fortsat underskud i de sidste år i budgetperioden, der dog skal ses i lyset af et relativt højt anlægsniveau i de pågældende år. Det skal oplyses, at merudgifter på de ikke-styrbare områder er indregnet i budgetforslaget, således at de indgår i opgørelsen af kommunens samlede økonomi. Merudgifterne er opsamlet i en oversigt i bilag Budgettets hovedelementer Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i Magistratens budgetforslag. (Der henvises til bilag 1 for en mere grundig gennemgang af samtlige poster i resultatopgørelsen.) Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 3 af 10

4 Beskrivelsen af den økonomiske udvikling i budgetforslaget for sker ved at sammenligne med det vedtagne budget for Det vil sige, at fokus er på den økonomiske udvikling hen over perioden (Der henvises til bilag 2 for en beskrivelse af ændringerne i årene i forhold til det, der var indeholdt i budgetoverslagsårene i budgettet for Fokus i bilag 2 er således de ændringer, der er sket, siden Byrådet sidste gang blev forelagt økonomien i budgettet.) Udviklingen i serviceudgifterne i forhold til vækstrammen Serviceudgifterne stiger fra mio. kr. i budget 2007 til i budget Væksten på 82 mio. kr. fra 2007 til 2008 skyldes blandt andet stigende udgifter til de nye opgaver fra strukturreformen, budgetmodeller, lovændringer m.v. Desuden er der optaget i alt 80 mio. kr. på budgetreserven på baggrund af regeringsaftalen. I aftalen afsættes der beløb til genoptræning, til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt til en udgiftsvækst på socialområdet som følge af væksten i amternes regnskabsresultat for 2006 (og dermed de opgaver, som kommunerne efterfølgende har overtaget). Det må forventes, at reservebeløbene udmøntes helt eller delvist i forbindelse med den tekniske udmøtning af reservebeløb, der finder sted på 1. fællesmøde mellem Magistrat og Økonomiudvalg om budgettet for I bilag 1 er der vist en samlet oversigt over væksten i serviceudgifterne i perioden fra 2007 til Der er på baggrund af KLs budgetvejledning beregnet en maksimal ramme for Århus Kommunes serviceudgifter i Rammen udgør mio. kr. Der er således et råderum i forhold til vækstrammen på 106 mio. kr. i Råderummet er stigende i budgetperioden og udgør 222 mio. kr. i Når der er et råderum i forhold til vækstrammen i budgetperioden, skyldes det først og fremmest, at besparelserne fra budget 2007 først er fuldt gennemført i Serviceudgifterne falder derfor fra 2007 til 2008, og igen til 2009 og Var besparelserne ikke gennemført, havde stigende udgifter til strukturreform, ikke-styrbare udgifter m.v. spist hele råderummet i 2008, 2009 og Udviklingen i udgifterne til overførsler Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 4 af 10

5 Udgifterne til overførsler falder fra mio. kr. i 2007 til mio. kr. i Herefter er der en vækst i udgifterne på knap 100 mio. kr. årligt i resten af budgetperioden. Udviklingen dækker over, at der generelt er sket et fald i udgifterne til overførsler som følge af de positive konjunkturer, hvilket først for alvor er slået igennem i budgettet for Der forventes dog fortsat en vækst i udgifterne til førtidspension, hvilket dels skyldes et fortsat relativt højt niveau af nytilkendelser, dels de ændrede refusionsregler, der betyder, at der kun er 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner (efter 1/1-2003), mens der som hovedregel er 50 % refusion på ældre sager, der ophører. Der er forudsat et årligt tab på overførselsområdet på 20 mio. kr. fra 2006 og frem, hvilket betyder, at tabet vokser til 100 mio. kr. i Tabet opstår, fordi væksten i udgifterne overstiger kompensationen via budgetgarantien. Det skal understreges, at KL forventer en lavere kompensation via budgetgarantien, end den der er anvendt i budgetforslaget. Hvis KLs forudsætninger om budgetgarantien blev anvendt, ville tabet således være endnu større. Forudsætningen om et tab på 20 mio. kr. årligt blev også anvendt i budget 2007, hvor udgangspunktet var regnskabet for Tabet fra 2005 til 2006 er nu opgjort til 12 mio. kr. Forudsætningen om et tab på 20 mio. kr. årligt er dog fastholdt, idet det årlige tab erfaringsmæssigt kan svinge fra år til år, og i gennemsnit over de seneste 6 år har været på ca. 17 mio. kr. Udviklingen i anlægsudgifterne Anlægsudgifterne falder fra 502 mio. kr. i budget 2007 til 329 mio. kr. i budget Herefter svinger udgifterne voldsomt mellem årene i budgetperioden med 12 mio. kr. 2009, 582 mio. kr. i 2010 og 453 mio. kr. i Det meget lave anlægsniveau i 2009 skyldes, at indtægter fra salg af havnearealer primært er budgetlagt i dette år, mens udgiften til køb af arealer samt byggemodning er fordelt mellem flere år, herunder en væsentlig del i det korrigerede budget for Herudover varierer anlægsudgifterne blandt andet som følge af Multimediehus-projektet, hvor størstedelen af udgiften falder i 2010 og Byrådet vedtog som en del af budgetproceduren for , at der i budgetlægningen i år skal udmøntes beløb fra anlægsbufferen og Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 5 af 10

6 fra anlægsreserven vedrørende strukturreformen. Der er som en del af budgetmaterialet vedlagt de samlede forslag fra magistratsafdelingerne til anvendelsen af disse anlægsreserver. Magistraten har som en del af budgetforslaget udmøntet beløb fra anlægsbufferen til henholdsvis en VVM-undersøgelse som en del af forberedelsen til etableringen af en multiarena og et elektronisk scenetræk til Musikhuset. Der resterer herefter beløb på anlægsbufferen på 36 mio. kr. i 2010 og 51 mio. kr. i 2011, som foreslås fordelt ved budgetdrøftelserne. Formålet med anlægsbufferen er at sikre midler til bygningsvedligeholdelse samt til nyanlæg, der skyldes befolkningsudviklingen. Tilsvarende resterer der beløb til nye opgaveområder som følge af strukturreformen på 25 mio. kr. i hvert af årene 2007, 2008 og 2009, som også foreslås fordelt ved budgetdrøftelserne. Der er den 31. maj 2007 indgået en aftale om anlægsinvesteringer mellem samtlige partier i Byrådet (aftalen Fremsyn for Århus ). Det skal foreslås, at de økonomiske konsekvenser af aftalen teknisk indarbejdes i forbindelse med fællesmøderne mellem Magistrat og Økonomiudvalg om budgettet for Udviklingen i skatteindtægterne Skatteindtægterne i er beregnet på baggrund af uændrede udskrivningsprocenter/-promiller. Skatteindtægterne stiger fra mio. kr. i budget 2007 til mio. kr. i budget Stigningen skyldes delvist den almindelige prisudvikling, idet indtægterne er opgjort i løbende priser. Derudover er stigningen en følge af relativt store grund- og ejendomsværdistigninger, der giver et merprovenu i budget Væksten i udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten er baseret på KLs skøn fra juni I 2005 har væksten i Århus Kommune dog været 5,7 % mod 4,8 % på landsplan. I 2006 er der forudsat en mervækst i Århus Kommune på 0,3 procentpoint, mens der i de efterfølgende år er forudsat den samme vækst i Århus Kommune som på landsplan. Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 6 af 10

7 Forudsætningen om en højere vækst i 2006 er videreført fra budgetlægningen i de seneste 2 år og er baseret på, at væksten i nogle år har været relativ høj i Århus Kommune. Forudsætningen blev fastholdt ved sidste års budgetlægning, selvom der i 2004 var en lavere vækst i Århus Kommune end på landsplan. Tidligere undersøgelser har desuden vist, at der på længere sigt er stort set den samme vækst i Århus Kommune som på landsplan. Det er baggrunden for, at forudsætningen om en mervækst ikke er ført videre efter Udviklingen i indtægterne fra generelle tilskud og udligning Indtægterne fra de generelle tilskud og udligningsordningerne er som hovedregel beregnet på grundlag af KLs tilskudsmodel (dog med en korrektion af indtægten fra budgetgarantien jævnfør ovenfor). Tilskudsmodellen beregner størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene for den enkelte kommune på baggrund af de forudsætninger for 2008, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen. I budgetoverslagsårene foretager modellen samme beregning, men baseret på KLs skøn over blandt andet statstilskuddets størrelse. Indtægterne fra generelle tilskud og udligning stiger fra mio. kr. i budget 2007 til mio. kr. i budget Stigningen skyldes især den almindelige prisudvikling, idet indtægterne er opgjort i løbende priser. Derudover skyldes stigningen en øget indtægt fra statstilskuddet via udligningsordningerne. Baggrunden herfor er indførelsen af en nettoudligningsordning sidste år, der gør, at en større del af bloktilskuddet fordeles via udligningsordningen. Ændringerne i tilskuds- og udligningssystemet er beskrevet i den økonomiske redegørelse fra august Der er i tilskudsmodellen forudsat en nulvækst i serviceudgifterne i overslagsårene , hvilket svarer til forudsætningen om overslagsårene i budgetlægningen sidste år. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering I forbindelse med budgetlægningen skal Byrådet tage stilling til, om Århus Kommune skal anvende selvbudgettering af skatteindtægterne og indtægterne fra de generelle tilskud og udligningsordningerne, eller om der alternativt skal vælges at tage imod statsgarantien for indtægterne. Det er i budgetforslaget foreløbigt forudsat, at der vælges selvbudgettering. Det anbefales at udskyde det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til fællesmøderne mellem Magistrat og Økonomiud- Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 7 af 10

8 valg. Der vil på det tidspunkt foreligge et mere sikkert men dog ikke endeligt skøn for indkomstskatteindtægterne i Usikkerhedsmomenter i budgetforslaget Der vil altid være indbygget en usikkerhed i budgetlægningen for en 4-årig periode, men der kan særligt peges på følgende usikkerhedsmomenter i det foreliggende budgetforslag: KL har udarbejdet de første prognoser for kommunernes medfinansiering af regionernes udgifter på sundhedsområdet. Det endelige resultat for 2007 som er det første år, hvor kommunerne medfinansierer vil først foreligge til næste år. Hertil kommer, at udgiftsudviklingen fremover vil afhænge af beslutninger i regionen. Der er således langt overvejende tale om ikke-styrbare udgifter for kommunen. Udviklingen i det aktivitetsbestemte bidrag på sundhedsområdet er derfor et stort usikkerhedsmoment i den økonomiske udvikling. Det samme gælder den midlertidige refusionsordning på det sociale område, der blev indført som en del af strukturreformen, og som udfases frem mod Den samlede refusion til kommunerne i 2007 vil blive opgjort i 2008, og hvis staten har merudgifter til ordningen, vil det blive modregnet i kommunernes bloktilskud. Der er i budgetforslaget forudsat en efterreguleringen af bloktilskuddet ud fra den refusionsindtægt, der er forventet i Århus Kommune. Efterreguleringen afhænger imidlertid af udviklingen i samtlige kommuner, hvilket giver en usikkerhed i budgetlægningen. Beløbsmæssigt er der dog tale om langt mindre beløb end på sundhedsområdet. Endelig er der usikkerhed om indtægterne fra skatter og generelle tilskud. Der vil altid være usikkerhed om udviklingen i udskrivningsgrundlaget, hvor udgangspunktet er udskrivningsgrundlaget i 2005, der er det senest opgjorte. Hertil kommer, at en stor del af bloktilskuddet fra og med 2007 fordeles via nettoudligningsordningen på grund af den tekniske indretning af tilskuds- og udligningssystemet. Kommunens andel af bloktilskuddet kan dermed ikke opgøres direkte på baggrund af kommunens andel af befolkningstallet, hvilket giver et usikkerhedsmoment i indtægten fra generelle tilskud og udligning. Problemstillingen er beskrevet i den økonomiske redegørelse, der udsendes sammen med budgetforslaget. Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 8 af 10

9 3.4 Magistratens vurdering Magistraten kan med tilfredshed konstatere, at kommunens økonomi er stabiliseret. Balancen i økonomien er forbedret på baggrund af besparelserne i budgettet for Derudover er udviklingen i den finansielle egenkapital forbedret i forhold til budgettet for Forbedringen skyldes blandt andet det råderum til servicevækst, som blev aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for Udgangspunktet for budgetlægningen er således som udgangspunkt positivt. Den finansielle egenkapital ultimo 2010 (det sidste år, der var indeholdt i budgettet for ) er forbedret med 507 mio. kr., og underskuddet i 2010 er reduceret med 90 mio. kr. I budgetperioden indeholder forslaget et samlet overskud i de fire år på 521 mio. kr. Dette resultat er præget af betydelige udsving i anlægsniveauerne. Disse udsving skyldes for det første et højt anlægsniveau i 2010 og 2011 som følge af byrådets tidligere beslutninger om Investeringer i fremtiden (særligt Multimediehuset), for det andet et ekstraordinært højt budget til jordkøb i 2010 og endelig indtægter ved salg af de bynære havnearealer (hvor udgiften afholdes i 2007). Såfremt der korrigeres for de nævnte udsving i anlægsudgifterne vil en årlig udgift på mio. kr. med de nuværende budgetforudsætninger balancere budgettets udgifter og indtægter i perioden Magistraten finder det væsentligt, at samtlige økonomiske forudsætninger er så aktuelle som muligt, og Magistratens vil på den baggrund afvente en præcis fastsættelse at rammen for en mulig serviceudvidelse indtil samtlige budgetforudsætninger er revurderet. Magistraten foreslår således, at der fremsendes et notat fra Økonomisk Afdeling med ajourførte økonomiske forudsætninger umiddelbart forud for de politiske drøftelser om budgetlægningen for På baggrund af dette notat fastsættes rammen for en mulig serviceudvidelse i Magistraten skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der er fremsendt en række sager fra magistratsafdelingerne, som er blevet henvist til budgetdrøftelserne, da de indeholder forslag til merudgifter på de skattefinansierede områder. En eventuel gennemførelse af forslagene i de henviste sager, skal indeholdes i prioriteringen af råderummet til serviceudvidelser. Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 9 af 10

10 4. Beslutningspunkter At 1) Byrådet godkender budgettet for 2008 i overensstemmelse med det foranstående. At 2) der i forbindelse med fællesmøderne mellem Magistrat og Økonomiudvalg tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering ved fastsættelsen af indtægterne fra indkomstskatten og de generelle tilskud. At 3) der i forbindelse med fællesmøderne mellem Magistrat og Økonomiudvalg foretages en teknisk indarbejdelse af de beløb, der følger af aftalen Fremsyn for Århus fra den 31. maj Rådmand Dorthe Lauststen tager forbehold for indstillingen. Nicolai Wammen / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Gennemgang af resultatopgørelsens poster (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Ændringer i økonomien siden budget (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 3: Oversigt over ikke-styrbare merudgifter (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 4: Oversigt over sager, der er henvist til budgetdrøftelserne (kopi til alle/+elektronisk) Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for årene Side 10 af 10

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Den 8. august 2005 Forslag til årsbudget for 2006 og budgetoverslag for årerne 2007-2009 1. Resume I overensstemmelse med bestemmelserne i den kommunale

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt andet kravet om nulvækst i de kommunale

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 BORGMESTERENS

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere