Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013."

Transkript

1 Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag, og som har betydning for magistratens budgetforslag for MBA-Budget og Regnskab 8100 Aarhus C Større budgetændringer i de enkelte afdelinger, der ikke er af teknisk karakter, samt ændringer i afdelingernes mål er beskrevet i bilag 1. Budgetbemærkninger, takstoversigter, personaletal samt en oversigt over alle budgetændringer kan ses på H-drevet (Hotellet): Budget og Regnskab/Budget 2014/Afdelingernes budget. Der tages først stilling til konsekvenserne af budgetmodellerne i magistratens budgetforslag. Ændringerne som følge af budgetmodellerne, hvis de beregnes og udmøntes som hidtil, er præsenteret i afsnit 4. Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Troels Rottbøll Telefon Direkte telefon Fax Der var i vid udstrækning taget højde for Afdelingernes budgetforslag i de vurderinger af den samlede økonomi, som blev præsenteret på byrådskonferencen den 6. og 7. maj De budgetændringer, der beskrives i notatet forventes samlet set ikke at give anledning til ændrede forventninger til det økonomiske råderum. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013 Tabel 1 viser de overordnede ændringer i udgifterne i de enkelte år, siden byrådet vedtog budgettet for Indtægtssiden vurderes først i magistratens budgetforslag. Derfor er der i tabellen alene vist ændringer på udgiftssiden. Ændringerne vises inkl. konsekvenserne af budgetmodellerne. Side 1 af 8

2 Tabel 1: Ændringer af udgifterne siden B2013 i årene Mio. kr Aktivitetsbestemt medfinansiering -11,8-10,8-9,8-8,8 Overførsler -4,9-103,8-193,5-186,6 Anlæg -20,7-38,1-37,8-58,4 Service -12,4-5,2-14,7 50,0 Inklusive konsekvenserne af budgetmodellerne, foreslåede ændringer vedr. barselsudligningsordningen, AKUT-ordning, og tværgående pulje til velfærdsteknologi. Eksklusiv: Ældreboliger, Forsyningsvirksomheder, videreførelse af KB-bevillinger og anlægsændringer i 2017, der blev besluttet i budget 2013 Ændringer i aktivitetsbestemt medfinansiering Borgmesterens Afdeling foreslår, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i MSO reduceres med 20 mio. kr. årligt på baggrund af R2012 (se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beløb). Ud af de 20 mio. kr. foreslås det, at de 10 mio. kr. afsættes på en reserve, således at byrådet kan træffe beslutning om eventuel anvendelse til en tværgående pulje til velfærdsteknologi. Alternativt vil det økonomiske råderum forøges med 10 mio. kr. Korrektionen var indarbejdet i de økonomiske nøgletal som blev præsenteret på byrådskonferencen 6. og 7. maj Hvis korrektionen ikke tiltrædes, vil nøgletallene og dermed råderummet forringes med 10 mio. kr. årlig. Endvidere budgetteres der med merudgifter på 5,1 mio. kr. i 2014 stigende til 8,1 mio. kr. i 2017 til aktivitetsbestemt medfinansiering i MSB. Herudover foreslår Borgmesterens Afdeling budgettet forøget med 3 mio. kr. årligt. Det sker på baggrund af MSB s seneste vurdering af det forventede udgiftsniveau for stationær og ambulant psykiatri i 2013 og frem. Ændringer på overførselsområdet De samlede ændringer på overførselsområdet medfører mindreudgifter på 5 mio. kr. i 2014 faldende til 187 mio. kr. i Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med indtægterne fra budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og balancetilskud. Udviklingen i udgifter til overførselsindkomster (førtidspension, kontanthjælp, aktivering mv.) er nærmere beskrevet i bilag 5. Særligt på førtidspensionsområdet forventes en markant reduceret udgiftsvækst. Side 2 af 8

3 Det forventes, at mindreudgifterne på det budgetgaranterede område vil blive modsvaret af samlede mindreindtægter dog afhængigt af udgiftsudviklingen i Aarhus sammenlignet med resten af landet. Erfaringsmæssig får Aarhus sjældent dækket alle udgifterne herfra, hvorfor der i tråd med tidligere år forudsættes et årligt tab på 25 mio. kr. Området for de forsikrede ledige, der finansieres af beskæftigelsestilskuddet, ligger uden for budgetgarantien. Som besluttet i forbindelse med budget 2013 budgetteres området med et årligt tab på 31 mio. kr. På det ikke styrbare område vedr. seniorjob er der i Borgmesterens Afdeling budgetteret med en årlig merudgift på 38,1 mio. kr. Det skyldes en markant stigning i antallet af personer i seniorjob fra slutningen af Finansieringen til udgifterne til seniorjob i kommunen sker dels via en refusion per fuldtidsansat, og dels via bloktilskuddet. Kompensationen gennem bloktilskuddet for 2014 er først kendt, når regeringen og KL indgår en økonomiaftale for Merudgifterne kan således forventes modsvaret af tilsvarende merindtægter alt afhængigt af udviklingen i Aarhus i forhold til udviklingen på landsplan. Anlæg Mindreudgifterne i årene i tabel 1 skyldes flere forhold: Der er udarbejdet nye skøn over forskelsværdierne, hvilket giver anledning til at nedskrive reserven til letbanen med 18,9 mio. kr., 19,1 mio. kr. 18,8 mio. kr. og 58,4 mio. kr. i årene Desuden er tilskuddet til Kulturhovedstad 2017 flyttet fra anlæg til drift altså en rent teknisk ændring. Endelig er indtægtskravet i forbindelse med godsbanen nedskrevet med 7,1 mio. kr. i henhold til aftale om Sølystgade 30 af 7. marts Bygningsgruppen har i bilag 6 redegjort for genopretningsbehovet i kommunens bygninger. På baggrund heraf foreslås det, at anlægsreserven til genopretning på 80,5 mio. kr. i 2016 og 2017 udmøntes til Teknik og Miljø. Ændringer i serviceudgifterne Set i forhold til overslagsårene i budget 2013 falder serviceudgifterne med 12 mio. kr. i året 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i De væsentligste ændringer er beskrevet i nedenstående. Barselsudligningsordningen medfører årlige mindreudgifter på 15,5 mio. kr. Ændringen påvirker både nøgletallene og serviceudgifterne. Det foreslås, at afdelingerne indberetter den permanente rammevirk- Side 3 af 8

4 ning i forbindelse med magistratens budget Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 7. På de ikke-styrbare serviceområder er der årlige mindreudgifter på 2,5 mio. kr. (bilag 2 ekskl. Budgetmodeller og aktivitetsbestemt medfinansiering). De ikke-styrbare mindreudgifter er indarbejdet i budgetforslaget. Byrådets vedtagelse af ny skolestruktur i Aarhus Kommune ændrer det oprindelige forlig på området. Aftalen medførte en årlig mindre besparelse på 4 mio. kr. end oprindeligt forudsat i budget I budgetforslaget flyttes udgiften til kulturhovedstad 2017 fra anlæg til service i kulturforvaltningen. Projektet er finansieret af salg af kommunale ejendomme. Konkret flyttes 8,8 mio. kr. i 2014, 18,8 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 17,7 mio. kr. i Reserve til eventuel tværgående velfærdsteknologisk pulje Som beskrevet under Sundhed og Omsorg i bilag 1 foreslås der optaget en reserve på 10 mio. kr. årligt finansieret af mindreudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Det foreslås samtidig, at der i budgetdrøftelserne tages stilling til, om reservebeløbet skal anvendes til at oprette en tværgående pulje til velfærdsteknologi (som foreslået af Sundhed og Omsorg i R2012). Merudgifter på det sociale område Statsforvaltningens afgørelse i sagen om ventelister på botilbud til voksne udviklingshæmmede autister, og de styringstiltag som er opgivet på BPA-området vil medføre merudgifter fra 2013 og frem. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskabsindstillingen for 2012 forventes der optaget en reserve til formålet på 15 mio. kr. i I den videre budgetlægning skal der tages stilling til finansieringen af merudgifterne i de efterfølgende år. Den foreløbige vurdering er, at merudgifterne i 2014 og frem vil være i størrelsesorden 30 mio. kr. i 2014, 40 mio. kr. i 2015 samt 35 mio. kr. årligt i 2016 og Den endelige opgørelse af merudgifterne forventes fastlagt inden fremsendelsen af magistratens budgetforslag. Side 4 af 8

5 AKUT-ordning Som beskrevet i bilag 1 foreslås det at gøre den lokale AKUT-ordning permanent hvorfor det foreslås at indarbejde en årlig merudgift på 0,45 mio. kr. i 2014 og frem. Budgetmodeller Serviceudgifterne på de befolkningsafhængige områder ændres som følge af den seneste befolkningsprognose samt ændringer i efterspørgselsprocenter. Endvidere er der budgetmodeller på afledt drift af nye veje samt hjælpemidler. Der tages stilling til budgetmodellernes økonomiske konsekvenser i forbindelse med magistratens budgetforslag. Budgetmodellerne indarbejdes teknisk i Opus i afdelingernes budgetforslag. Den tekniske indarbejdelse af budgetmodellerne i Opus sker af flere årsager, herunder at det gør det muligt at beregne takster på børneområdet. I afdelingernes budget tages der altså ikke stilling til, om budgetmodellerne skal udmøntes med fuld effekt. Den beslutning vil først blive taget i forbindelse magistratens budget. I nedenstående tabeller fremgår de beløb, der teknisk er indarbejdet i Opus. Tabel 2 viser de mer- og mindreudgifter i budgetmodellerne, der følger af den seneste befolkningsprognose, ændrede efterspørgselsprocenter samt konsekvenserne af budgetmodellerne på vej- og hjælpemiddelområdet. Udgifterne som følge af budgetmodeller er 21,8 mio. kr. mindre i 2014 end i budgetoverslagsåret 2014 i budget Merudgiften på 41,7 mio. kr. i 2017 (som er et nyt budgetoverslagsår) er beregnet ift. udgiften i 2016, og indeholder således væksten fra 2016 til Tabel 2: Oversigt over mer-/mindreudgifter i forhold til overslagsårene i B på områder dækket af budgetmodeller: Budget vedrørende Dagpasning Børnesundhed Skole og SFO Handicappede børn og unge Børn og Unge i alt Sundhed og Omsorg - plejemodeller Realvækst hjælpemidler Vedligehold nye veje Socialforvaltningen Aarhus Kommune i alt Side 5 af 8

6 I lighed med tidligere år er konsekvenserne af budgetreduktionerne i budget 2013 indarbejdet i de enhedspriser, der anvendes i beregningen af budgetmodellerne fra 2014 og frem. Budgetmodellen på socialforvaltningens område er udvidet med et beløb svarende til BPAordningen, da området er blevet en del af det styrbare budget. Budgettet hertil vil skulle overføres til Sundhed og Omsorg. Som følge af aftalen om struktur og styreform forventes ændringen indarbejdet i magistratens budgetforslag. Tabel 3: Oversigt over mer-/mindreudgifter i årene i forhold til budgetåret 2013 på de befolkningsafhængige områder: Budget vedrørende Dagpasning Børnesundhed Skole og SFO Handicappede børn og unge* Børn og Unge i alt Sundhed og Omsorg - plejemodeller Socialforvaltningen Aarhus Kommune i alt Det skal understreges, at merudgifterne fra budgetmodellerne kun er en del af effekterne af befolkningsvæksten. Merudgifterne modsvares af merindtægter fra skatter, øget andel af statstilskuddet samt udgiftsbehovsudligningsordningen. 3. Udviklingen i de samlede serviceudgifter Tabel 4 viser de samlede serviceudgifterne i budgetforslaget. Serviceudgifterne er vist inkl. de ændringer, der foreslås i notatet. Tabel 4. Serviceudgifter i Afdelingernes budgetforslag (2014-priser) Mio. kr Serviceudgifter Inklusive konsekvenserne af budgetmodellerne, de opsamlede merudgifter på de ikkestyrbare områder (bilag 3), foreslåede ændringer vedr. barselsudligningsordningen, AKUT-ordning, byrådsbeslutninger om forbrug af opsparing (tabel 5), og tværgående pulje til velfærdsteknologi Eksklusive ønskerne om forbrug af decentralt overskud (bilag 4). Serviceudgifterne falder med ca. 583 mio. kr. fra 2013 til Det meste af udviklingen fra 2013 til 2014 var indeholdt i budgettet for Servicevækstrammen for 2014 fastlægges først endelig i forbindelse med regeringsaftalen, som igen i år forventes indgået i medio juni. Vurderingen er, at der ikke vil blive problemer med at overholde servicerammen i Side 6 af 8

7 I budgetproceduren for budget 2014 blev det besluttet at reservere minimum 50 mio. kr. serviceramme til uforudsete merudgifter. Reservationen skal imødegå unødige opbremsninger midt i budgetåret, og der er altså ikke tale om en finansieret forbrugsmulighed. Da de budgetterede serviceudgifter i 2014 er langt under sidste års serviceramme, vil reservationen efter al sandsynlighed kunne ske uden, krav om tvungen opsparing på de styrbare områder. 4. Forbrug af opsparing I procedureindstillingen for budget 2014 er der krav om, at der i afdelingernes budget ikke budgetteres med forbrug af opsparet overskud. Tabel 6 viser de undtagelser, hvor byrådsbeslutninger giver anledning til, at budgettet overstiger den økonomiske ramme i en afdeling. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget, herunder i serviceudgifterne og budgetbemærkningerne. Tabel 5: Oversigt over byrådsbeslutninger, der medfører, at der i 2014 budgetteres med forbrug af decentralt overskud (1.000 kr.) Mag. afd. Bemærkning 2014 MTM MTM MTM Budget 2012: Opprioritering af byggesagsbehandlingen Budget 2012: Ekstra indsats vedr. udbud og indkøb 514 Budget 2013: Digitalisering af byggesagsbehandlingen MTM Budget 2013: VVM-undersøgelse vedr. letbanen I alt I tabellen er der ikke medtaget de byrådsbeslutninger, som medfører forbrug af decentralt opsparet overskud, og som samtidig forhøjer afdelingernes ramme. Ud over ovenstående har magistratsafdelingerne udarbejdet en liste over initiativer, som ønskes finansieret enten via opsparet overskud på de decentraliserede områder, eller via overførsel af ikke forbrugte eksterne bevillinger. Ønskerne fremgår af bilag 4, og beløber sig samlet set til 180 mio. kr. i Ønskerne i bilag 4 er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Begrænsninger på tilladelse til forbrug af decentral opsparing i 2014 skyldes delvist servicevækstrammen og udsigten til sanktioner, men er primært styret af udviklingen i likviditeten. Det foreslås, at imødekommelse af ønskerne i bilag 4 indgår i en politisk prioritering i budgetforhandlingerne, og ses i sammenhæng med øvrige behov for at tilvejebringe likviditet. Som beskrevet i regnskabsindstillingen vedr. Side 7 af 8

8 2012, vil Borgmesterens Afdeling frem mod magistratens budgetforslag vurdere mulighederne for at lempe restriktionerne på forbrug af opsparing fremadrettet. Hvis serviceudgifterne ved budgetvedtagelsen ligger under vækstrammen, foreslås det, at Budget og Regnskab i lighed med tidligere år bemyndiges til at forøge den ovenomtalte reservation af servicevækstramme til forbrug af decentral opsparing. Bilagsoversigt Bilag 1: Beskrivelse af væsentlige ændringer på de enkelte magistratsafdelingers område. Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Henviste sager Oversigt over merudgifter på de ikke-styrbare områder i afdelingernes budget Oversigt over initiativer, som ønskes finansieret via opsparet overskud på de decentraliserede områder Budgetlægning af de ikke styrbare områder i beskæftigelsesforvaltningen for Bilag 6: Bygningsstyregruppens forslag til udmøntning af anlægsreserven for 2016 og 2017 Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Barselsudligningsordningen Følgebrev fra MSB Følgebrev fra MTM Følgebrev fra MSO Følgebrev fra MKB Følgebrev fra MBU Følgebrev fra BA Bilag 14: Pladsbehov 2014 Side 8 af 8

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2016-2019 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 5 Budgetlovens

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere