1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Kommunens økonomi er stram ligesom i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet. Men effektiviseringer og mange års stram økonomistyring er grundlaget for, at økonomien i Aarhus er karakteriseret ved balance og stabilitet. Budgetforslaget for 2015 opfylder de økonomiske mål, og der er råd til at finansiere de nødvendige udvidelser som følger af, at vi bliver flere. Flere indbyggere giver en øget efterspørgsel efter servicetilbud. Hvis vi fortsætter praksis med at afholde de udgifter, der følger af budgetmodellerne, vil budgettet de næste fire år sammenlagt stige med 709 mio. kr.. Socialområdet får 197 mio. kr. mere over de næste fire år. Ældreområdet tilføres 201 mio. kr., mens budgettet på børne- og ungeområdet tilføres godt 302 mio. kr. i perioden Vejområdet tilføres 8 mio. kr. i de fire år. En by der vokser medfører flere udgifter til service, men også flere indtægter fra skatter, øget andel af statstilskud samt udgiftsbehovsudligning. Indtægterne er indeholdt i budgettet, mens udgifterne til service som følge af befolkningsudviklingen og øvrige budgetmodeller skal drøftes i den videre budgetlægning. Klik her for at angive tekst. side 1 af 11

2 Byrådet har besluttet, at alle afdelinger skal bidrage til et effektiviseringskrav på 0,5 % af lønsummen. Pengene herfra er indregnet i budgetforslaget og bidrager til, at der er råd til at indarbejde budgetmodellerne, samtidig med at der er balance i økonomien. Herudover er der råd til at tage hånd om en række påtrængende udfordringer. Vejområdet foreslås tilført 30 mio. kr. årligt til vedligeholdelsesopgaven. Dette er på niveau med det løft, som området fik i 2011 for en 4-årig periode. I budgetforslaget er der til Aarhus Lufthaven reserveret 17 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 og 2017 til gennemførslen af en ny forretningsplan, investeringer og underskudsdækning. Borgmesterens Afdeling har analyseret og berigtiget de sidste fem års momsrefusion. Analysen indebærer en gevinst på 6,9 mio. kr. På reserven er der afsat penge til at Business Region Aarhus styrkes med 0,7 mio. kr. årligt. Aarhus Kommunes andel af merudgifterne til anlæg af Aarhus Letbane tilvejebringes via provenu fra dækningsafgiften og forudsættes lånefinansieret. Renteudgifterne hertil er indarbejdet i budgetforslaget. Der er også fundet finansiering til anlægsinvesteringer der er ca. 110 mio. kr. større i 2018 end i Det højere anlægsniveau i 2018 og årene frem til og med 2023 følger af de investeringsplaner, som byrådet besluttede i budgetterne for 2013 og I økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, er der afsat 350 mio. kr. til sundhedsområdet. I budgetforslaget er Aarhus Kommunes andel svarende til 20,3 mio. kr. afsat på reserven. Byrådet skal i budgetforhandlingerne drøfte, hvordan pengene skal anvendes. Når de ovenfornævnte tiltag undtagen budgetmodellerne indregnes, er der i budgetperioden et råderum på 790 mio. kr., eller 198 mio. kr. i årligt gennemsnit. Hvis budgetmodellerne indregnes er råderummet i budgetperioden på 46 mio. kr. eller godt 11,5 mio. kr. i årligt gennemsnit. side 2 af 11

3 Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold. Rådmand Thomas Medom tog forbehold i forhold til fortsatte effektiviseringskrav fra 2016, og det afsatte beløb til vejvedligeholdelse m.m. 2. Beslutningspunkter At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2015 i overensstemmelse med det nedenstående. At 2) der på fællesmøderne mellem magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud. At 3) der i budgetdrøftelserne tages stilling til de økonomiske konsekvenser af budgetmodellerne. At 4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at optage reservebeløb, hvis der i den faseopdelte budgetlægning viser sig et problem med at overholde det aftalte anlægsniveau på landsplan. Borgmesterens Afdeling anmodes i det tilfælde om at igangsætte en proces i samarbejde med magistratsafdelingerne om udskydelse af konkrete anlægsprojekter. Forslag hertil forelægges byrådet i forbindelse med det forventede regnskab for Baggrund Fastsættelse af målet for de økonomiske nøgletal Af nøgletallene fremgår et overskud på den skattefinansierede del af driften. Gennemsnittet af dette driftsoverskud skal dække de gennemsnitlige anlægsudgifter på længere sigt. Det anlægsniveau, som ønskes afholdt, er dermed måltallet for driftsoverskuddet. Dette måltal er for perioden opgjort til 505 mio. kr. i årligt gennemsnit. Byrådet har besluttet et fast niveau for den finansielle egenkapital inklusiv en løbende korrektion som følge af den byrådsbesluttede plan for gældsafvikling. Målet er en finansiel egenkapital på mio. kr. ved udgangen af side 3 af 11

4 2018. Til sammenligning udgør kommunens samlede egenkapital mio. kr. ultimo Målet for den finansielle egenkapital er nærmere beskrevet i bilag 4. Udgangspunktet for de økonomiske nøgletal I juni indgik KL og regeringen en aftale, der fastlægger kommunernes økonomi i I forlængelse af aftalen udsendte KL i juli en tilskudsmodel, som beregner kommunernes udgifter og indtægter i perioden Tilskudsmodellen med korrektionerne beskrevet i afsnit 7 - danner udgangspunkt for de økonomiske nøgletal, som ligeledes præsenteres i afsnit 7. Analyser og bilag, der fremsendes sammen med budgetforslaget Med budgetforslaget afrapporteres analyser, som byrådet har besluttet gennemført. Resumeer af analyserne er vedlagt som bilag. I det omfang resumeerne bygger på mere omfattende analyser, kan disse findes på kommunens hjemmeside under Forslag til budget Her findes også de følgeskrivelser, som rådmændene har fremsendt sammen med magistratsafdelingernes budgetbidrag i form af budgetbemærkninger og takstoversigter. Med dette års budget fremsendes en analyse af vejområdets vedligeholdelsesbudgetter (bilag 5). Herudover er der vedlagt en analyse af de styringsmæssige rammer for BPA-området (bilag 6). Med forudsætningerne angivet i denne foreslås det, at BPA-området fuldt og helt får samme styringsmæssige status som de øvrige styrbare områder i Socialforvaltningen. Konsekvenserne i 2014 medtages i indstillingen om forventet regnskab for På baggrund af en indstilling fra Børn & Unge-byrådet har byrådet vedtaget at muligheden for at genetablere en skøjtebane i Aarhus skal undersøges (bilag 8). Endelig vedlægges analyser af kommunens hjemtagning af moms (bilag 7), Sociale Forhold og Beskæftigelses an- side 4 af 11

5 lægsplan for det sociale område (bilag 9), samt analyse af befordringsområdet (bilag 10). Usikkerhed i budgetforslaget Når der budgetteres over en 4-årig periode, vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed. Der er altid usikkerhed om udviklingen i skatterne og balancetilskuddet i overslagsårene. Særligt i budgettet for er der usikkerhed om beskæftigelsestilskuddet samt den forestående beskæftigelsesreforms betydning for økonomien i 2016 og I forlængelse af beskæftigelsesreformen forventes det, at der vil blive udarbejdet en ny udligningsreform gældende fra Resultatet af denne reform er også yderst usikkert. 4. Effekt Effekten på de økonomiske nøgletal af budgetforslaget er: I perioden et årligt driftsoverskud på de skattefinansierede områder på gennemsnitligt 779 mio. kr., før budgetmodellerne indregnes, og 654 mio. kr. efter budgetmodellerne indregnes. Driftsoverskuddet er et udtryk for et råderum til finansiering af anlæg og gældsafvikling. I forhold til målet for den finansielle egenkapital ved udgangen af 2018, er der et råderum på 790 mio. kr., før budgetmodellerne indregnes, og 46 mio. kr. efter budgetmodellerne indregnes. Et råderum i forhold til den finansielle egenkapital ved udgangen af 2018 på 790 mio. kr. eller 198 mio. kr. i gennemsnit svarer til, at der hvert år i gennemsnit kan oprettes 463 fuldtidsstillinger. Effektmål for de enkelte serviceområder er beskrevet i de budgetbemærkninger, som magistratsafdelingerne har udarbejdet. 5. Ydelse De kommunale ydelser i 2015 er beskrevet i de budgetbemærkninger, som magistratsafdelingerne har udarbejdet. Budgetbemærkningerne findes på kommunens hjemmeside og H-drevet (Hotellet). side 5 af 11

6 6. Organisering I de kommende budgetdrøftelser mellem byrådets partier skal der tages nærmere stilling til, hvordan den afsatte reserve vedr. sundhedsvæsenet skal udmøntes. Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal foretage en gensidig koordinering, så anlægsudgifter ikke overstiger 17,5 mia. kr. på landsplan. Anlægsniveauet er ikke omfattet af en egentlig sanktion, og det vides heller ikke om eller hvordan, anlægsniveauet fordels på kommunerne. Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at optage reservebeløb, hvis der i den faseopdelte budgetlægning viser sig et problem i forhold til at overholde det aftalte anlægsniveau på landsplan. Borgmesterens Afdeling anmodes i det tilfælde om frem mod det forventede regnskab for at igangsætte en proces i samarbejde med magistratsafdelingerne om udskydelse af konkrete anlægsprojekter. I sidste års budget blev der vedtaget en anlægsplan, der løber frem til Jf. budgetproceduren skal der i næste års budgetlægning tages stilling til, hvordan midlerne i anlægsplanen skal prioriteres konkret. I økonomiaftalen er det forudsat, at der kan realiseres besparelser på den kommunale del af beredskabsområdet. Besparelserne skal findes, dels via en sammenlægning af kommunale beredskaber og dels via en række identificerede effektiviseringstiltag. Der pågår i øjeblikket sonderinger mellem de østjyske beredskaber i forhold til mulige strukturscenarier (se bilag 1 for uddybning). 7. Ressourcer De økonomiske nøgletal uden budgetmodeller Indholdet af og forudsætningerne for de økonomiske nøgletal beskrives i nedenstående og uddybes i bilag 1 og 2. Byrådet vedtog i budget 2012, at det først er i den politiske behandling af budgettet, at konsekvenserne af budgetmodeller skal behandles. Nøgletallene præsenteres både uden og med budgetmodellerne. side 6 af 11

7 Tabel 1: Nøgletal i budgetperioden UDEN budgetmodeller Overskud på skattefinansierede driftsområder Skattefinansierede netto anlægsudgifter Resultat: skattefinansierede områder i alt R 2013 KB 2014 B mio. kr. / løbende priser Finansiel egenkapital Egenkapital Det gennemsnitlige overskud på de skattefinansierede driftsområder i perioden 2013 til 2018 er på 779 mio. kr., hvilket er over det fastsatte måltal. Samtidig er det gennemsnitlige anlægsniveau i perioden 677 mio. kr. Det samlede resultat på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder slår igennem i den finansielle egenkapital, der er mio. kr. med udgangen af En finansiel egenkapital på dette niveau er 790 mio. kr. bedre, end måltallet for den finansielle egenkapital. Hvad er indregnet i nøgletallene på indtægtssiden På indtægtssiden er der i overslagsårene indregnet et forhøjet balancetilskud for kommunerne under ét på 1,5 mia. kr. svarende til ca. 87 mio. kr. årligt for Aarhus Kommune. Dette svarer til den korrektion, der også var indlagt i budgettet for På baggrund af de seneste opgørelser fra skat, er det vedr. skatteindtægterne forudsat, at udskrivningsgrundlaget i Aarhus Kommune i 2013 stiger med 0,5 procentpoint mere end KL s skøn på landsplan. Mervæksten i udskrivningsgrundlaget i Aarhus i 2013 forklares hovedsagligt af en højere befolkningstilvækst end på landsplan. I årene forventes også større befolkningsvækst i Aarhus end på landsplan. Især i 2014 forventes der at være tale om en væsentlig mervækst. På den baggrund tillægges væksten i udskrivningsgrundlaget i Aarhus 1,0 side 7 af 11

8 procentpoint i 2014 og 0,4 procentpoint årligt i i forhold til KL s skøn for landsplan. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i selvbudgettering. Ligesom sidste år budgetteres der med et udskrivningsgrundlag svarende til statsgarantiniveau. Det betyder, at en eventuel positiv efterregulering skal ses i sammenhæng med udviklingen i den øvrige økonomi. For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne på indtægtssiden henvises til bilag 1. Hvad er indregnet i nøgletallene på udgiftssiden I budgetforslaget baserer udgifterne til overførselsområdet sig på de gennemsnitlige resultater på overførselsområdet i de seneste 10 kendte regnskaber. I 2015 anvendes gennemsnittet af resultaterne i , som er et tab på 29 mio. kr. årligt. Dette er dog justeret med virkningerne af investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet. I budgetforslaget er der budgetteret med et forventet tab på beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2014 i 2015 på 117 mio. kr. Det er 86 mio. kr. mere end det tab, der var budgetteret med i 2015 i budgettet for Samtidig er der forudsat mindreudgifter på overførselsudgifterne i 2014 på tilsvarende 86 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der i økonomiaftalen for 2015 blev aftalt, at der ikke vil ske en midtvejsregulering af overførslerne i Et mere præcist skøn for mindreudgifterne i 2014 vil blive fremlagt på 1. fællesmøde sammen med den samlede forventning til regnskabet for Det er forudsat, at de effektiviseringer på 0,5 % af lønsummen, der er besluttet i budgetproceduren anvendes til at finansiere de udfordringer, der er beskrevet i budgetforslaget. Med økonomiaftalen følger 20,3 mio. kr. årligt til sundhedsområdet. De 20,3 mio. kr. er foreløbigt optaget på en reserve. Jævnfør økonomiaftalen forudsættes beløbet til sundhed finansieret delvist af besparelser på befordringsområdet. side 8 af 11

9 Det er derfor forudsat, at Aarhus Kommune skal aflevere 1,6 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i de efterfølgende år som følge af besparelser på befordringsområdet. I budgetforslaget er det jf. økonomiaftalen forudsat, at der på beredskabsområdet som udgangspunkt kan realiseres besparelser på 2,9 mio. kr. i 2015 og 4,4 mio. kr. de efterfølgende år. Jævnfør bilag 1 foreslås en udmøntning af besparelsen dog at afvente en analyse af området. Der er i budgettet optaget en reserve på 30 mio. kr. årligt til vejområdet. Reservationen sker på baggrund af den analyse (resume i bilag 5), som er lavet af budgetterne til vejvedligeholdelse. Borgmesterens Afdeling har analyseret og berigtiget de sidste fem års momsrefusion. Analysen indebærer en nettogevinst på 6,9 mio. kr. På reserven er der afsat penge til at Business Region Aarhus styrkes med 0,67 mio. kr. årligt. I budgetforslaget er der også reserveret 35 mio. kr. til Aarhus Lufthavn til gennemførslen af en ny forretningsplan, investeringer samt underskudsdækning. I nøgletallene er der som følge af magistratens beslutning i afdelingernes budget reserveret 5 mio. kr. årligt til merudgifter som følge af tilsynsreformen på det sociale område. De forventede renteudgifter til lånefinansiering af Aarhus Kommunes andel af merudgifterne til anlæg af Aarhus Letbane er indarbejdet i budgetforslaget. Da Region Midtjylland har afsat 5 mio. kr. til et ekstraordinært indskud i driftsselskabet i 2015 (uddybet bilag 1), foreslås der i forbindelse med 1. Fællesmøde afsat et tilsvarende beløb i Aarhus Kommune. Herudover er der indregnet en række mindre mer- og mindreudgifter blandt andet på reserven. Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 1 samt i budgetbemærkningerne til reserven. side 9 af 11

10 De økonomiske nøgletal med budgetmodeller Hvis konsekvenserne af budgetmodellerne lægges ind i budgettet, vil der skulle tilføres serviceområderne 177 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden Herefter vil nøgletallene se ud som i tabel 2. Tabel 2: Nøgletal i budgetperioden MED budgetmodeller R 2013 KB 2014 B mio. kr. / løbende priser - Overskud på skattefinansierede driftsområder Skattefinansierede netto anlægsudgifter Resultat: skattefinansierede områder i alt Finansiel egenkapital Egenkapital Det gennemsnitlige overskud på de skattefinansierede driftsområder vil herefter være 654 mio. kr., hvilket er over det fastsatte måltal på 505 mio. kr. Den finansielle egenkapital vil være mio. kr. ved udgangen af perioden, hvilket er 46 mio. kr. bedre end det mål, der er fastsat for denne. Resultatet betyder, at der i årligt gennemsnit er et råderum på 11,5 mio. kr. Hvis budgetmodellerne indregnes og der samtidig ønskes igangsat nye initiativer i budgetperioden for mere end de 11,5 mio. kr. årligt, skal der findes finansiering hertil i den videre budgetlægning. Jacob Bundsgaard / Niels Højberg side 10 af 11

11 Bilag Bilag 1: Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for Bilag 2: Ændringer i økonomien siden budget Bilag 3: Indstillinger hvor finansieringen er henvist til budgetdrøftelserne Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital Bilag 5: Analyse af vejområdets vedligeholdelsesbudgetter (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 6: Analyse af de styringsmæssige rammer for BPAområdet (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 7: Analyse af kommunens hjemtagning af moms (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 8: Etablering af en udendørs skøjtebane Bilag 9: MSB s anlægsplan for det sociale område (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 10: Befordringsområdet (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Tidligere beslutninger Budgetproceduren for budget ; Byrådsvedtaget 5. marts 2014 Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget ; Magistratsvedtaget 10. juni 2014 Sagsnummer: 14/ Tlf.: E-post: Lix: 37 Sagsbehandler: Troels Rottbøll Tlf.: E-post: side 11 af 11

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt andet kravet om nulvækst i de kommunale

Læs mere

1. Resume Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolkningsvækst,

1. Resume Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolkningsvækst, Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten Dato 23. august 2018 Forslag til budget 2019-2022 1. Resume Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolkningsvækst, erhvervsmæssig fremgang, øgede skatteindtægter

Læs mere

Budgetlægningen for 2016-2019 er præget af, at den nye regering ønsker, at kommunerne i de kommende år skal aflevere et omprioriteringsbidrag.

Budgetlægningen for 2016-2019 er præget af, at den nye regering ønsker, at kommunerne i de kommende år skal aflevere et omprioriteringsbidrag. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten Dato 31. august 2015 Forslag til budget 2016-2019 1. Resume Byrådet i Aarhus Kommune har gennem krisen lagt vægt på, at kommunens økonomi skal være i balance.

Læs mere

Indstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016

Indstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016 Forslag til budget 2017 1. Resume Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 BORGMESTERENS

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2014 Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus. 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Forudsætninger i budgetforslaget for

Forudsætninger i budgetforslaget for Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23-08-2018 Forudsætninger i budgetforslaget for 2019-2022 I dette bilag gennemgås forudsætningerne for budgettet. De præsenterede tal er fortrinsvis opgjort på baggrund

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Budget og Planlægning

Borgmesterens Afdeling Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Budget og Planlægning Økonomisk redegørelse August 2014 1. Indledning... 2 2. Budgettet for 2015... 2 2.1 Byrådet vedtager budgettet den 9. oktober... 2 2.2 Aarhus er en by, der

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. Forslag til årsbudget for 2012-2015 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET

ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET V. KOMMUNALDIREKTØR JESPER KAAS SCHMIDT BUDGET 2019-22 31. AUGUST 2018 DISPOSITION 1. Afsættet for budgetlægningen 2. Forudsætninger i basisbudget 2019 2022 3. Mulige politiske

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Den 8. august 2005 Forslag til årsbudget for 2006 og budgetoverslag for årerne 2007-2009 1. Resume I overensstemmelse med bestemmelserne i den kommunale

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere