Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?"

Transkript

1 TBB Boligformer Konkurs- og anden insolvensret Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden er i dag økonomisk nødlidende, hvilket har rejst en række insolvensretlige spørgsmål. Et af disse er, om kurator, uden andelshavernes samtykke, kan forsøge at rekonstruere en andelsboligforening, der er taget under konkursbehandling. Dette spørgsmål undersøges i denne artikel. Af ph.d.-stipendiat Niels Henning Lund Nørmølle, Juridisk Institut, Aarhus Universitet(1) 1. Indledning(1) Et antal andelsboligforeninger stiftet i perioden er i dag nødlidende. Dette skyldes ofte en kombination af store formuetab, finansiering med risikofyldte låntyper og underbudgettering, der har medført, at andelshavernes boligafgift skal forhøjes væsentligt for at dække foreningernes reelle driftsudgifter.(2) Det har ført til, at andelshaverne i en række foreninger har ønsket at»smide håndklædet i ringen«og få afviklet foreningerne gennem konkurs, mens kreditorerne typisk har ønsket at»holde liv«i foreningerne for at undgå tab ved salg af ejendommene i forbindelse med konkurs. Dette har rejst en række insolvensretlige spørgsmål,(3) som i øjeblikket prøves ved domstolene. Et spørgsmål er, om andelsboligforeningerne har en selvstændig retlig interesse i konkursbehandling, når deres største måske eneste kreditor modsætter sig dette.(4) I foreninger, der allerede er taget under konkursbehandling, er der opstået spørgsmål om, hvorvidt kurator har hjemmel til at forsøge at rekonstruere en andelsboligforening i forbindelse med konkursbehandlingen. Det sidste spørgsmål vil blive behandlet i denne artikel. Indledningsvis redegøres i afsnit 2 for problemstillingerne omkring nødlidende andelsboligforeninger. I afsnit 3 redegøres kort for konkursbehandlingen af AB Klostergården. Herefter analyseres i afsnit 4, hvorvidt kurators manglende varetagelse af afviklingshensyn er i strid med kuratorfuldmagten. I afsnit 5 analyseres, hvorvidt konkurslovens 144 giver hjemmel til tvungen konkursretlig rekonstruktion, mens det i afsnit 6 diskuteres, hvad en eventuel rekonstruktion under konkurs indebærer. Afslutningsvis indeholder afsnit 7 konklusion og bemærkninger. 2. Andelsboligforeninger i krise nødlidende eller bare fattig? Mange foreninger har lidt store formuetab som følge af finansiering med renteswapaftaler, som pga. kursudviklingen i dag har negative værdier,(5) og fald i ejendomsvurderingerne(6) enten som følge af den økonomiske krise eller som følge af urealistiske valuarvurderinger. Et formuetab gør imidlertid ikke i sig selv en andelsboligforening nødlidende. En forening bliver først nødlidende, såfremt den har et vedvarende driftsmæssigt underskud. En række foreninger stiftet i perioden er karakteriseret ved, at de er underbudgetterede, bl.a. fordi de ikke har taget tilstrækkelig højde for vedligeholdelsesudgifter, at de er tyndt kapitaliserede, da der ikke er foretaget reelle indskud ved stiftelsen, at de samtidig er 100 % lånefinansieret, ofte med afdragsfrie lån,(7) og at der er budgetteret med løbende finansiering gennem salg af tomme andele.(8) Dette har medført, at boligafgiften ikke dækker foreningernes driftsudgifter. Andelshaverne har derfor ofte stået over for valget mellem yderligere indskud og væsentlige stigninger i boligafgift eller at kaste håndklædet i ringen og søge afvikling gennem konkurs. En række foreninger har valgt det sidste og er mod kreditors ønske blevet erklæret konkurs. 3. Rekonstruktion under en konkursbehandling? I de verserende sager er den praktiske interesse i konkursbehandling vendt på hovedet, da det er skyldnerne og ikke kreditorerne, der søger afvikling. Foreningernes væsentligste kreditorer er realkreditog pengeinstitutter, der som panthavere typisk har udsigt til at realisere ganske betydelige tab, da andelshaverne som udgangspunkt alene hæfter med deres indskud.(9) Omvendt har andelshaverne der allerede ved foreningens insolvens har mistet deres indskud en interesse i konkursbehandling, da de har udsigt til frigørelse fra at betale en boligafgift, der er væsentligt højere end den oprindelige boligafgift i forbindelse med stiftelsen, uden umiddelbar udsigt til at redde foreningens økonomi. Et eksempel herpå er AB Klostergården. Den blev den 31. maj 2011 efter egenbegæring taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten. Siden er der opstået en tvist, der har været genstand for en række kendelser. Spørgsmålet er, om kurator mod andelshavernes vilje, men med samtykke fra kreditor kan anvende konkurslovens 144 til at løfte foreningen ud af konkurs.(10)(11) Nogle andelshavere har under sagsforløbet nedlagt påstande om: At kurator skulle tilpligtes at afhænde boets ejendom snarest muligt,(12) at kurator skulle afsættes,(13) og at kurator skulle pålægges at ophøre med at fortsætte bobehandlingen direkte eller analogt efter KL 144.(14) Ingen af påstandene er blevet taget til følge, og domstolene har samtidig afvist at tage stilling til kurators mulige anvendelse af KL 144.(15) Domstolene afventer kurators endelige forsøg på tilbagelevering, før spørgsmålet vil blive prøvet.(16) Domstolene har med kendelserne indtaget en afventende position, da skifteretten ex officio kunne have givet kurator pålæg om at varetage afviklingshensyn, jf. KL 127, hvis det fandtes, at kurators dispositioner var uhjemlede og udgjorde en trænering af boets behandling i strid med KL 110, stk. 1, 2. pkt.(17) For de efterfølgende inhabilitetsproblematikker i skifteretten, se U H. Det er således fortsat uafklaret, om kurator har hjemmel til at gennemføre rekonstruktionen. Desuagtet er AB Klostergården under en de facto rekonstruktionsbehandling, da kurator har frasolgt andele og omlagt lån med henblik på at skabe solvent drift.(18) Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 4. Kuratorfuldmagten kræver den afvikling? Det har i sagen om AB Klostergården været fremført, at kurator handler i strid med kuratorfuldmagten ved ikke at varetage afviklingshensyn. Det vil i det følgende blive analyseret, om kuratorfuldmagten eo ipso kræver afviklingsrelevans af kurators dispositioner. 4.1 Indledende om kuratorfuldmagten Kurator handler på boets vegne, og hans dispositioner i medfør af kuratorhvervet binder boet på massekravsniveau, jf. KL 93, nr. 3. Det kræver dog, at kurator handler inden for grænserne af kuratorfuldmagten.(19) Falder en disposition uden for kuratorfuldmagten, er den ikke bindende for boet efter almindelige repræsentationsretlige principper og kan medføre kuratoransvar.(20) 4.2 Kræver kuratorfuldmagten efter KL 110, stk. 1, 1. pkt., afvikling? Kuratorfuldmagten henvises i teorien ofte til at følge af KL 110, stk. 1, 1. pkt., hvoraf overordnet fremgår nogle af kurators opgaver og deraf følgende kompetencer.(21) KL 110, stk. 1, 1. pkt., har følgende ordlyd:»kurator skal ved udførelsen af sit hverv varetage boets interesser og herunder sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende.«det kan ikke udledes af ordlyden i KL 110, stk. 1, 1. pkt., hvorvidt kuratorfuldmagten direkte kræver afviklingsrelevans af kurators dispositioner. Bestemmelsen fremgik før 1996-loven af KL 115, stk. 1, som indeholdt en mere detaljeret opregning af kurators arbejdsopgaver.(22) Den tidligere KL 115, stk. 1, havde følgende ordlyd:»kurator skal ved udførelsen af sit hverv varetage boets interesser, repræsentere boet under retstvister samt uden ugrundet ophold foretage, hvad der er nødvendigt til boets behandling. Han skal således sørge for, at al skyldnerens ejendom inddrages under boet, sikres på tilbørlig måde og afhændes bedst muligt, og forestå driften af skyldnerens virksomhed, såfremt den fortsættes for boets regning. Han skal inddrive boets tilgodehavender og indsætte boets kontante midler i et pålideligt pengeinstitut til en passende rente. Han skal endvidere fremskaffe de nødvendige oplysninger til brug ved prøvelsen af de anmeldte fordringer og fremsatte krav.«det fremgår af forarbejderne til lovændringen, at der med den kortere formulering, der i mindre grad eksemplificerer kurators opgaver,»[ ] ikke [er] tilsigtet nogen realitetsændring af kurators kompetence.«(23) Ifølge den tidligere 115, stk. 1, skulle kurator bl.a. sørge for, at skyldnerens ejendom blev inddraget under boet og»afhændes bedst muligt«. Dette må dog fortolkes som et krav om, at kurator ved afhændelse skal søge at maksimere realisationsværdierne, så kreditorerne opnår størst mulig dividende, og dermed ikke som et krav om generelt at skulle varetage afviklingshensyn. KL 110, stk. 1, 1. pkt., synes således hverken udtømmende at opregne kurators arbejdsopgaver eller efter ordlyden konkret at forholde sig til, om kurators dispositioner i sidste ende skal tjene til afvikling af boet. KL 110, stk. 1, 1. pkt., synes alene at indeholde eksempler på hensyn, kompetencer og arbejdsopgaver, der indeholdes i den almindeligt gældende kuratorfuldmagt. Såfremt konkursloven ikke indeholdt en bestemmelse svarende til KL 110, stk. 1, 1. pkt., ville kuratorfuldmagten alligevel være gældende. Kuratorfuldmagten er derfor antagelig ikke statisk, men må følge udviklingen af de retlige principper. Det konkrete indhold af KL 110, stk. 1, 1. pkt., skal derfor forstås i lyset af, at der er tale om en retlig standard. Særligt påbuddet om at»varetage boets interesse«må siges at være en generel vending, der indeholder en del elasticitet. Et bud på det overordnede indhold af kuratorfuldmagten kunne være, at kurator skal arbejde for at sikre kreditorernes økonomiske interesser, hvor dette ikke krænker skyldnerens eller andres rettigheder sml. KL 127 i overensstemmelse med de måder, konkursboet kan sluttes, og de beføjelser, konkursloven positivt giver kurator. Hvorvidt kurator handler i strid med kuratorfuldmagten ved ikke at varetage afviklingshensyn, må derfor afhænge af, om han har hjemmel til at kunne afslutte en konkursbehandling gennem en rekonstruktion. 5. KL 144 en rekonstruktionshjemmel? Som det fremgår af afsnit 3, anfører kurator KL 144 som hjemmel til under konkursbehandlingen af AB Klostergården at arbejde mod en rekonstruktion af foreningen. I det følgende vil det blive analyseret, om KL 144 indeholder hjemmel hertil direkte eller efter en analogi. 5.1 KL 144 som hjemmel til rekonstruktion under konkurs Reglerne om konkursboets afslutning findes i KL kapitel 18 om Slutning og Udlodning, der hjemler forskellige afslutningsmåder. Hovedreglen er, at et konkursbo sluttes ved udlodning af boets realiserede værdier som dividende, jf. KL (24) KL 144 indeholder dog hjemmel til, at et bo under opfyldelse af en række betingelser kan udleveres til skyldneren, og konkursen hæves. KL 144, stk. 1, har følgende ordlyd:»fremlægger skyldneren efter udløbet af anmeldelsesfristen samtykke fra samtlige fordringshavere eller bevis for, at de er fyldestgjort, sluttes boet straks, og dets aktiver udleveres til skyldneren med fradrag af omkostningerne ved boets behandling.«konkursloven indeholder ikke anden positiv hjemmel til at slutte et konkursbo uden afvikling og udlodning. KL 144 strækker helt tilbage til konkursloven af 1872 ( 98), hvor den var en delvis kodifikation af de før gældende regler om adgangen til frivillige akkorder under konkurs.(25) Bestemmelsens indhold er stort set det samme, som fandtes i den oprindelige udgave i konkursloven af Forarbejderne til konkursloven af 1872 indeholdt ingen bemærkninger om formålet med bestemmelsen, men opstillede et krav om, at anmeldelsesfristen skulle være udløbet, før en skyldner kunne kræve boet udleveret. Ellers var der som det også var tilfældet med konkursreglerne fra før 1872 givet de fordringshavere, der havde meldt sig først,»[ ]Adgang til at tiltvinge sig gunstigere Vilkår, end der efter Boets Tilstand egentlig burde bydes dem[ ]«. Det vil sige, at de kunne opnå gunstigere vilkår ved frivillig akkord, end de fordringshavere, der endnu ikke havde nået at anmelde deres krav i boet.(26) Bestemmelsens formål kan dog udledes af dens historie og ordlyd. Bestemmelsen formål må herefter antages at være, at selve konkursprocessens iværksættelse ikke skal være til hinder for, at skyldnere opnår frivillige akkorder med de selvsamme kreditorer, som konkursprocessen skal sikre fyldestgørelse. Betingelserne for at kunne løfte en skyldner ud af konkurs efter ordlyden i KL 144 er for det første, at anmeldelsesfristen på 4 uger efter KL 128 skal være udløbet. For det andet skal skyldneren dokumentere, at samtlige fordringshavere samtykker eller er fyldestgjort. For det tredje skal skyldneren fremsætte begæringen. Muligheden for, at bestemmelsen kan anvendes direkte over for en modvillig skyldner, må afvises, da bestemmelsen efter sin ordlyd udelukkende er en skyldnerkompetence.(27) Lars Lindencrone Petersen har i et bidrag til Festskrift til Werlauff kortfattet diskuteret spørgsmålet om, hvorvidt skyldneren ville kunne modsætte sig, at boet sluttes efter begæring fra kreditorerne, hvis skyldneren af den ene eller anden grund ønsker konkursbehandlingen fortsat.(28) Med henvisning til en diskussion i Bet , s. 225 f. (ad lovudkastets 139) om, hvorvidt kra- Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 vene til skyldnerens bevis, for at kreditorer er blevet fyldestgjort, skal skærpes, udleder han, at formålet med KL 144 er at give skyldneren et krav på at få boet udleveret når betingelserne i bestemmelsen er opfyldt hvis han har opnået en akkord. Han anfører ligeledes, at Konkurslovsudvalget næppe havde fantasi til at forestille sig, at en skyldner, der var solvent, ville ønske bobehandlingen fortsat. På baggrund heraf konkluderer han med henvisning til bestemmelsens formål og forarbejder, samt ordlyd og forarbejder til KL 15, stk. 3, at når skyldneren ikke er insolvent, skal han ikke længere være undergivet konkursbehandling. Han kan derfor ikke modsætte sig konkursens ophør. Det synes dog yderst tvivlsomt, at der af diskussionen i Bet kan udledes noget nærmere om formålet med KL 144. Først og fremmest afvises det i betænkningen at skærpe kravene i bestemmelsen, og dernæst er KL 144 som nævnt ovenfor væsentlig ældre end disse forarbejder. Det kan endvidere nævnes, at hvor en forening søger at opløse sig, må insolvensen afgøres ud fra en vurdering af, om skyldneren er insufficient, og ikke om denne er illikvid, jf. princippet i SEL 233, stk. 2.(29) KL 15, stk. 3, synes ikke i sig selv at give noget fortolkningsbidrag til indholdet af KL 144, da bestemmelsen er en nyskabelse, der henhører under et separat rekonstruktionsregelsæt.(30) Kurator i AB Klostergården kan derfor ikke anvende bestemmelsen direkte. 5.2 Kan kurator anvende KL 144 efter en analogi? Når KL 144 ikke kan anvendes direkte, er spørgsmålet, om en rekonstruktion under konkurs kan støttes på en analog anvendelse af bestemmelsen. Betingelserne for at kunne anvende en bestemmelse analogt er almindeligvis forekomsten af»årsagernes lighed«, og at retstilstanden er utilsigtet mangelfuld, således at der er tale om»et hul i lovgivningen«.(31) Ifølge KL 144 kan skyldneren ophæve konkursen, efter dekretet er afsagt, hvis alle kreditorer enten er fyldestgjort eller samtykker. I tilfældet med AB Klostergården under konkurs er det kurators plan at fyldestgøre alle kreditorerne med undtagelse af foreningens væsentligste kreditor og panthaver Nordea. Nordea har i den forbindelse samtykket i en ophævelse af konkursen og vil fortsætte sine engagementer med foreningen efter tilbageleveringen.(32) Dette udgør tilstrækkelige fællestræk med princippet i KL 144 til at leve op til kravet om»årsagernes lighed« Et eksistererede rekonstruktionsregelsæt taler imod analogi Spørgsmålet er herefter, om der kan siges at være»et hul i lovgivningen«dvs. at retstilstanden utilsigtet er mangelfuld. I 2011 indførtes afsnit 1A om Rekonstruktion i konkursloven, der erstattede reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord.(33) Indenretlig rekonstruktion har opsættende virkning på afgørelsen om afsigelse af et konkursdekret, jf. KL 24, 1. pkt. I de tilfælde, hvor begæringer om konkurs og rekonstruktion konkurrerer, vil rekonstruktionsbegæringen blive behandlet først, jf. KL 24, 2. pkt. En rekonstruktionsbehandling, der slutter med stadfæstelse af et forslag, som indeholder bestemmelse om tvangsakkord, medfører bortfald af konkurrerende konkursbegæringer, jf. KL 24, 3. pkt. Det er muligt at indlede rekonstruktion, indtil afsigelse af konkursdekret.(34) Såfremt Nordea i sagen om AB Klostergården ville undgå konkursbehandling, kunne man have fremsat rekonstruktionsbegæring, jf. KL 11, stk. 1, inden konkursdekretet blev afsagt. Det følger af forarbejderne, at Konkursrådet overvejede, om rekonstruktion og konkurs skulle være et enstrenget og samlet system, men fandt at det burde være tostrenget.(35) Et enstrenget system ville indebære en sammenfletning og udvidelse af konkurs- og rekonstruktionsreglerne. Konkursrådet valgte at foreslå en model, hvor man sammenlagde og udbyggede reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord, hvilket blev til de nuværende rekonstruktionsregler i afsnit 1A. Konkursrådet udtalte i den forbindelse, at den enstrengede model havde den ulempe, at rekonstruktion (betalingsstandsning og tvangsakkord) og konkurs ikke havde sammenfaldende formål:»hvor en betalingsstandsning og en tvangsakkord naturligt indgår i overvejelserne om, hvordan skyldnerens virksomhed kan videreføres, har reglerne om konkurs navnlig som formål at afvikle skyldnerens bo med henblik på, at fordringshaverne kan få den bedst mulige dækning af deres krav.«(36) Det var Konkursrådets opfattelse, at det ville være meget vanskeligt at varetage disse modsatrettede hensyn med ensartede regler.(37) I tilknytning til adskillelsen af rekonstruktion og konkurs i to separate systemer valgte man samtidig at ophæve adgangen til tvangsakkordering under konkurs.(38) Konkursrådets anbefalinger har dannet grundlag for reglernes udformning, og det er derfor svært at se manglen på rekonstruktionsbeføjelser for kurator under konkursregelsættet som udtryk for»et hul i lovgivningen« Kan hensynet til kreditor bære en analogislutning? I AB Klostergården har kurator anført følgende opfattelse:»det er kurators opgave, i den helt særlige situation, hvor konkursbehandlingen er til skade for kreditorerne, at virke for, at der skabes rentabel drift i andelsboligforeningen med henblik på ophævelse af konkursdekretet.«(39) Synspunktet dækker antageligt over, at det ville være formalistisk at gennemtvinge en konkurs, hvor det endnu er muligt at foretage rekonstruktionsskridt til undgåelse af afværgelige tab for kreditor. Andelsboligforeninger er her i insolvensretlig sammenhæng specielle, da indtægtsgrundlaget udgøres af andelshavernes boligafgift, der som udgangspunkt ikke forsvinder uden foreningens opløsning. Argumentationen er ikke overbevisende i konkursretlig sammenhæng, da den for konkursregelsættet hverken synes at finde udtryk i forarbejder eller positive regler Er en analogi efter KL 144 baseret på et svækket frivillighedsprincip? Under hensyntagen til rekonstruktionsreglernes forarbejder som redegjort for i er det særdeles vanskeligt at argumentere for, at der er tale om en mangel i retstilstanden. En sådan opfattelse synes kun at kunne finde støtte i en overordnet udviklingstendens inden for de insolvensretlige principper. Rekonstruktionsreformen har medført et delvist opgør med et insolvensretligt frivillighedsprincip, hvilket kan tale for i videre omfang at kunne påtvinge en skyldner en gældsordning, når denne er en juridisk person. Historisk kunne betalingsstandsning kun ske efter anmeldelse fra skyldneren, jf. den tidligere KL 10, og tvangsakkord kunne alene åbnes efter skyldnerens begæring, jf. den tidligere KL 166, stk. 1.(40) Skyldneren havde også adgang til at ændre eller trække sit akkordforslag tilbage med skifterettens tilladelse, jf. den tidligere KL 172. De dagældende regler var udtryk for et frivillighedsprincip, hvorefter skyldneren ikke kunne påtvinges en gældsordning, og»tvangen«i en tvangsakkord var rettet mod mindretallet blandt kreditorerne. Dette frivillighedsprincip kommer også til udtryk i KL 144, da reglen er en skyldnerkompetence, i tråd med de tidligere gældende rekonstruktionsregler. Med de nye rekonstruktionsregler, hvor rekonstruktionsbegæring kan fremsættes ikke blot af skyldneren, men også af fordringshavere, jf. KL 11, stk. 1, er der sket et delvist opgør med frivillighedsprincippet.(41) Dette skal ses i sammenhæng med, at de nye rekonstruktionsregler giver mulighed for tvungen ledelsesovertagelse. Frivillighedsprincippet ses stadig ved, at når en rekonstruktionsbegæring er indgivet af fordringshaveren, og skyldneren ikke på forhånd har samtykket i den, jf. KL 11, stk. 4, 1. pkt., eller samtykket efterfølgende i skifteretten, jf. KL 11, stk. 4, 2. pkt., anses rekonstruktionsbegæringen som konsekvens deraf for en Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 konkursbegæring, jf. KL 11, stk. 5. Skyldneren kan også på ethvert tidspunkt kræve rekonstruktionens ophør, jf. KL 15, stk. 1, nr. 3, og skyldneren skal også tiltræde rekonstruktionsforslaget, for at det kan vedtages, jf. KL 13 b, stk. 2. Udgangspunktet er, at skyldneren ikke kan tvinges ind i rekonstruktion, men tvungen ledelsesovertagelse, jf. KL 12 a og 12 b, medfører frivillighedsprincippets fravigelse, så rekonstruktøren træffer beslutning i skyldnerens sted. Rekonstruktøren overtager ikke generalforsamlingens kompetencer, bortset fra revisorudpegning, men skal tiltræde dens beslutninger, for at de får virkning, jf. KL 12, stk. 6. Tvungen ledelsesovertagelse er betinget af, at skyldneren ikke er en fysisk person eller en sammenslutning, hvor mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte, jf. KL 12 a, stk. 1, og 12 b, stk. 1.(42) Efter de tidligere gældende regler er det meget tvivlsomt, om KL 144 ville kunne være blevet anvendt analogt, da samtykke ifølge et overordnet frivillighedsprincip krævedes i enhver henseende til at indlede tiltag til gældsordninger. Efter indførelsen af de nye rekonstruktionsregler er frivillighedsprincippet blevet svækket for visse juridiske personer. Isoleret set kan udviklingen måske også ses som udtryk for en generel svækkelse af frivillighedsprincippet i forhold til KL 144, så bestemmelsen ikke længere alene er en skyldnerkompetence. Dette synes dog i lyset af rekonstruktionsreformens forarbejder m.v. at være yderst tvivlsomt. 6. Hvad indebærer en tvungen rekonstruktion under konkurs? Såfremt domstolene kommer frem til, at en andelsboligforening uden andelshavernes samtykke kan rekonstrueres under en konkurs, må det som anført ovenfor i afsnit være baseret på en svækkelse af frivillighedsprincippet. Såfremt man opgiver kravet om skyldnerens samtykke, vil det rejse en række nye problemstillinger. De to mest oplagte problemer er for det første, at foreningen efter»rekonstruktionen«ifølge vedtægterne kan beslutte at opløse sig, og for det andet usikkerheden om, hvilken retlig ramme en»rekonstruktion under konkurs«skal iklædes? Da foreningen efterfølgende har mulighed for at opløse sig, er det vigtigt, at»tilbageleveringen af foreningen«sker på et sådant grundlag, at andelshaverne har interesse i at drive deres forening videre. Hvis ikke, må det forventes, at andelshaverne efterfølgende på en generalforsamling træffer beslutning om at opløse foreningen ved en frivillig likvidation(43) og udmelde likvidatorer efter vedtægten.(44) Selv om foreningen er likviditetsmæssigt solvent, må likvidatorerne konstatere, at foreningens formue er utilstrækkelig til at fyldestgøre kreditorerne. Likvidationen kan derfor ikke gennemføres, og likvidatorerne må indgive konkursbegæring i overensstemmelse med princippet i selskabslovens 233, stk. 2.(45) Man kan således ganske vist gøre foreningen likviditetsmæssig solvent her og nu, men er løsningen baseret på en fortsat høj eller stigende boligafgift uden umiddelbar udsigt til at mindske gælden, vil sandsynligheden, for at foreningen vælger likvidation, være meget stor.(46) Ud fra samfundsmæssige hensyn må dette betragtes som et uhensigtsmæssigt ressourcespild. En akkord synes derfor at være en forudsætning for, at en forening vil fortsætte driften. Man kan diskutere, hvorvidt skifteretten ved en eventuel rekonstruktion under konkurs vil lægge vægt på dette forhold. Henter man vejledning i rekonstruktionsreglerne, er det næppe tilfældet. Her stadfæster skifteretten vedtagne rekonstruktionsforslag, medmindre der foreligger en nægtelsesgrund.(47) Der er ikke nogen af nægtelsesgrundene i KL 13 e, der omhandler den situation, at der ikke er rimelig udsigt til opfyldelse af en tvangsakkord. Det var der i den tidligere gældende regel i KL 180, nr. 4, hvorefter skifteretten fakultativt kunne nægte stadfæstelse. Ved rekonstruktionsreformen valgte Konkursrådet ikke at videreføre nægtelsesgrundene i den tidligere KL 180, nr Konkursrådet mente, at hensynet til at sikre fordringshaverne størst mulig indflydelse talte for at begrænse skifterettens adgang til at gribe ind i vedtagelsen af rekonstruktionsforslag.(48) Konkursrådet har med rekonstruktionsreformen primært haft erhvervsdrivende virksomheder for øje.(49) Det er ikke oplagt, at de samme synspunkter, der har dannet grundlag for reglernes udformning, passer med foreninger, der drives med primært ikke-økonomiske formål, og som efter de deklaratoriske regler selv kan træffe beslutning om opløsning.(50) Det kan derfor siges at være uhensigtsmæssigt at gennemføre en tvungen rekonstruktion i en situation, hvor resultatet overvejende sandsynligt bliver en efterfølgende opløsning. Såfremt domstolene accepterer, at kurator kan tilbagelevere AB Klostergården, er det dog mest nærliggende, at de vil afholde sig fra at foretage en mere indgående prøvelse af hensigtsmæssigheden end under en rekonstruktionsbehandling. Vedrørende det andet problem, om hvilken retlig ramme en konkursretlig tvungen rekonstruktion skal iklædes, er det i højere grad en spekulativ øvelse. Konkursreglerne er som nævnt i afsnit ikke udformet med henblik på at rumme rekonstruktion. KL 144 kan måske kaldes en»rekonstruktionsregel«, men det er efter bestemmelsen end ikke en betingelse, at skyldneren har opnået en akkord.(51) KL 144 kræver alene samtykke eller fyldestgørelse af kreditorerne og giver ikke anden vejledning. Det er oplagt at søge vejledning i principperne fra rekonstruktionsregelsættet som ovenfor men det er uklart i hvilket omfang. F.eks. kan en rekonstruktionsbehandling pga. fristerne i regelsættet maksimalt vare et år, men skal disse frister overføres til en konkursretlig rekonstruktionsbehandling?(52) De to regelsæt er som nævnt i afsnit adskilt, da man mente det var vanskeligt at indrette reglerne på en sådan måde, at afvikling og videreførelse kunne varetages med de samme regler. Det er derfor et åbent spørgsmål, hvilken grad af asymmetri og uforudsete følger en tvungen konkursretlig rekonstruktion vil medføre for det eksisterende insolvenssystem. 7. Konklusion og afsluttende bemærkninger På baggrund af analysen af kuratorfuldmagten må det antages, at den ikke eo ipso kræver, at kurators dispositioner i sidste ende skal varetage afviklingshensyn, men at kuratorfuldmagten er en retlig standard, hvis indhold må fastlægges i overensstemmelse med udviklingen inden for de insolvensretlige principper. Følgelig handler kurator inden for kuratorfuldmagtens grænser, hvis han ellers har hjemmel til at foretage en konkursretlig rekonstruktion, og dispositionerne er i overensstemmelse hermed. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kurator har hjemmel til at foretage en konkursretlig rekonstruktion mod skyldnerens vilje, indeholder KL ikke anden mulig hjemmel end KL 144. KL 144 kan ikke anvendes direkte, da den er en skyldnerkompetence. Spørgsmålet er herefter, om det er muligt at slutte analogt fra bestemmelsens princip. Det må konstateres, at»årsagernes lighed«foreligger. Det er dog vanskeligt at argumentere for forekomsten af»et hul i lovgivningen«, da der allerede i konkurslovens afsnit 1A eksisterer rekonstruktionsregler, som indledningsvis kunne være blevet bragt i anvendelse på kreditors initiativ. Der er ligeledes tale om en klar og velovervejet adskillelse af rekonstruktionsbehandling og konkursbehandling, hvorfor det er tvivlsomt, at kurator kan påtage sig en rolle som rekonstruktør. Det er blevet fremført som synspunkt, at konkursbehandlingen er til skade for kreditor, og at der er en oplagt mulighed for, at kurator kan gøre skyldneren solvent i løbende drift. Dette er dog ikke et synspunkt, der for kurators beføjelser virker til at have været set før eller at have haft Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 støtte i konkursreglernes forarbejder for så vidt angår konkursregelsættet, hvorfor det er tvivlsomt. En analog anvendelse af KL 144 kan derfor kun finde støtte i en insolvensretlig udviklingstendens, men selv dette synes at stride mod rekonstruktionsreformens forarbejder. Såfremt domstolene accepterer en tvungen konkursretlig rekonstruktion, vil dette medføre en række problemer. Først og fremmest kan AB Klostergårdens andelshavere efterfølgende beslutte at opløse foreningen, hvilket må antages at bringe foreningen ind i konkurssystemet igen. Kurator må, for at undgå dette, skabe incitament for andelshaverne til videreførelse. Det er dog usandsynligt, at skifteretten vil forholde sig til hensigtsmæssigheden af resultatet i videre omfang end under rekonstruktionsregelsættet. For det andet passer konkursregelsættets regler dårligt på en tvungen konkursretlig rekonstruktion, og det er overordentligt besværligt at forestille sig, hvilken grad af støtte man kan hente i rekonstruktionsregelsættet. Det er derfor som nævnt et åbent spørgsmål, hvilken grad af asymmetri og uforudsete følger en tvungen konkursretlig rekonstruktion vil medføre. Retspolitisk kan man under alle omstændigheder stille spørgsmål ved fornuften i, at domstolene skulle tillade tvungne gennemførelser af rekonstruktioner, der på forhånd er dømt til at fejle. En kurator/rekonstruktør bør ikke kunne gennemføre en rekonstruktion, som må forventes kort efter at returnere til konkurssystemet. Derudover må det også blankt erkendes, at konkursregelsættet på ingen måde er skabt til hensigtsmæssigt at varetage så vidtgående rekonstruktionsbestræbelser, men er rettet mod afvikling. Såfremt kurator bør gives videre rekonstruktionsbeføjelser, bør dette ske gennem lovgivning, da retsområdet er grundigt lovreguleret. Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 5

6 (1) Denne artikel er i sin oprindelige udgave skrevet ifm. kandidatkursusfaget Masterclass i juridisk analyse på Jura, AU, under vejledning af professor Mette Neville. Jeg vil gerne takke professor Lasse Højlund Christensen for faglig sparring omkring forskellige konkursretlige spørgsmål. (2) Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentarer, 4. udg. (2012), s (3) Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentarer, 4. udg. (2012), s. 129 ff. (4) AB Odinsvej forsøgte at blive taget under konkursbehandling, men både skifteretten og landsretten fandt, at foreningen savnede den fornødne retlige relevante interesse. Sagen er speciel og uden vidtrækkende præjudikatværdi, da landsrettens kendelse er konkret begrundet, og der er oplagte misbrugsbetragtninger, eftersom foreningen tilbageholdt betalinger af terminsydelser til kreditor og indbetalte boligafgiften på foreningens kassekredit, for hvilken andelshaverne hæftede pro rata. For kendelsen, se T:BB (5) Negative renteswapaftaler skal medtages i andelsværdiberegningen, jf. ABL 5, stk. 1, jf. U H. Dette har medført, at nogle foreningers egenkapital er blevet væsentligt reduceret eller negativ. Til eksempel havde AB Thyra Danebod på Frederiksberg en renteswapaftale med en negativ dagsværdi på 33 mio. kr., og foreningens egenkapital var derfor negativ med ca. 25 mio. kr. Se af Simon Nyborg (den 6/2/2015). Se artiklen af Mette Neville & Torben Winnerskjold: T:BB : Renteswaps i andelsboligforeninger. (6) Ofte har foreningerne erhvervet ejendomme til meget høje anskaffelsespriser i perioden og har i mange tilfælde oplevet et fald i ejendomsværdien, der påvirker foreningsformuen, jf. ABL 5, stk. 2. (7) Manglen på indskud og lånefinansiering på 100 % kan give anledning til problemer, da der herved ikke skabes friværdi, der senere kan belånes. (8) Et eksempel på dette er AB Duegården, der blev stiftet i Foreningen købte sin ejendom for 360 mio. kr. Lejerne skulle hver blot betale et indskud på kr., hvilket blev dækket ved modregning af vedligeholdelseskonto og deposita. Efter stiftelsen opvurderedes værdien af foreningen efter valuarvurdering til 468 mio. kr., hvilket medførte, at værdien af de enkelte andelsboliger blev opgjort til kr. Købet blev finansieret ved hjælp af lån med tilknyttet trapperenteswapaftale og afdragsfrihed. For at budgettet kunne hænge sammen, var det en forudsætning, at foreningen skulle sælge 6-7 andele om året. Det viste sig ikke at være muligt, da der ikke løbende var nok tomme lejligheder. Se By- og Boligudvalget BYB Alm.del Bilag 68 Andelsbasen.dk, Høring om Andelsboligmarkedet 23. april 2013, udgivet: , s (9) Finn Träff & Rasmus Juul-Nyholm, A/B Andelsboliger, 1. udg. (2011), s. 38. (10) Allerede den 23. oktober 2012 forsøgte kurator at ophæve konkursen i medfør af KL 144 ved at indgive begæring herom til skifteretten. Den 31. oktober afsagde skifteretten kendelse om, at begæringen ikke for tiden kunne tages til følge, da der i boet var anmeldt fordringer af andelshaverne (bl.a. på deres indskud), der ikke var prøvet. Herudover var andelshaverne ikke fyldestgjort eller havde givet samtykke til, at boet kunne sluttes efter KL 144. Skifteretten konstaterede, at den i forbindelse med en begæring om ophævelse af konkursen ikke kunne tage stilling til de anmeldte kravs berettigelse, da en sådan prøvelse udelukkende kunne ske i forbindelse med fordringsprøvelse. Dermed blev der heller ikke taget stilling til en eventuel analog anvendelse af KL 144. Denne kendelse er kort refereret som en del af sagsfremstillingen i Sø- & Handelsrettens kendelse af 23. januar 2013 (K 1342/11-E), s. 3. Kurator har med henblik på indgivelse af ny begæring om ophævelse af konkursen den 28. februar 2013 foretaget fordringsprøvelse af de af andelshaverne anmeldte krav. Kurator afviste i den forbindelse samtlige fordringer. Se Kreditorinformation nr. 6, Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs, CVR-nr , Rettens sagsnr. K 1342/11-E, s. 5. (11) Der verserer ligeledes en omstødelsessag mod en af generalforsamlingen vedtaget annullation af en boligafgiftsforhøjelse, som kurator har udlagt til kreditor. Se Kreditorinformation nr. 4, Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs, CVR-nr , Rettens sagsnr. K 1342/11-E, s. 6. Der er faldet dom uden dissens i landsretten, hvorefter påstanden om omstødelse ikke er taget til følge. Se ØLD af 20. juni 2014, 20. afd. nr. B Det må bemærkes, at sagen ikke direkte vedrører omstødelse af en boligafgiftsnedsættelse, men en annullation af en vedtaget fremtidig boligafgiftsforhøjelse. Kreditor har valgt at anke dommen til Højesteret. Se»Andelssag anket til Højesteret«, Jyllands-Posten, 07/07/2014, sektion: ERHVERV & ØKO- NOM, s. 7. (12) ØLK af 21. januar 2013, 1. afd. Kære nr. B (13) ØLK af 8. april 2013, 17. afd. Kære nr. B (14) ØLK af 8. april 2013, 17. afd. Kære nr. B (15) Denne artikels omfang tillader ikke et detaljeret referat. Se evt. T:BB og U Ø, hvor hhv. kendelserne B og B er refereret. (16) ØLK af 8. april 2013, 17. afd. Kære nr. B (17) Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, 3. udg. (2014), s (18) Kreditorinformation nr. 5, Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs, CVR-nr , Rettens sagsnr. K 1342/11-E, s. 5. (19) Anders Ørgaard: Konkursret, 11. udgave (2014), s. 29. (20) Ibid. (21) Ibid. (22) LBK nr. 588 af 01/09/1986 Historisk (konkursloven). (23) Bet , s. 55. (24) Medmindre det viser sig, at en konkursbehandling er fuldkommen nyttesløs, når der end ikke er tilstrækkelige aktiver til at dække omkostningerne ved bobehandlingen ud over den sikkerhed, der kan kræves efter KL 27, jf (25) Jens Olaus Hansen: Systematisk Fremstilling af det Danske Skiftevæsen Et Forslag, 3. udg. (1837), s. 478 og s (26) Forslag til Lov om Konkurs m.m., Bemærkninger til foranstående Lovforslag, Rigsdagstidende, Tillæg A, Lovforslag, Ord. Samling , s (27) Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, 2. udgave (2012), s Der anføres i denne tidligere udgave følgende om, hvorvidt skyldneren skal fremsætte begæringen:»det må efter affattelsen af 144 antages, at det er en betingelse for udlevering efter bestemmelsen, at det er skyldneren, der fremsætter begæring herom. Skyldneren vil i almindelighed også have en interesse heri, men skulle dette undtagelsesvis ikke være tilfældet, vil det således næppe være muligt for en eller flere fordringshavere at påtvinge skyldneren en afslutning af bobehandlingen.«3. udgaven indeholder ikke denne passus og oplyser i fodnoterne på s. 357 om ændringen med henvisning til en modsatrettet opfattelse fremført i et bidrag af Lars Lindencrone Petersen i Niels Fenger m.fl.: Festskrift til Erik Werlauff, 1. udgave (2012), s (28) Niels Fenger m.fl.: Festskrift til Erik Werlauff, 1. udgave (2012), s (29) Se diskussionen herom i afsnit 6. (30) Se betragtningerne nedenfor i afsnit (31) Jens Evald: At tænke juridisk, 3. udg. (2009), s. 38. (32) Kreditorinformation nr. 6, Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs, CVR-nr , Rettens sagsnr. K 1342/11-E, s. 6. (33) L nr. 718 ændring af konkursloven og forskellige andre love (rekonstruktion m.v.). (34) Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, 3. udg. (2014), s. 37. (35) Bet , s (36) Bet , s. 57. (37) Bet , s (38) Bet , s. 64. (39) T:BB OE (40) LBK nr af 23/10/2007 Historisk (konkursloven). (41) Sml. Bet , s Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 6

7 (42) For en nærmere gennemgang af, hvornår og hvordan tvungen ledelsesovertagelse kan indtræde efter rekonstruktionsregelsættet, se Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen m.fl.: Rekonstruktion Teori og praksis, 1. udg. (2011), s. 167 ff. (43) Dette var det efterfølgende resultat af rekonstruktionen af AB Duegården, der besluttede at opløse sig og udmeldte likvidatorer. Ved Sø- & Handelsrettens kendelse af 19/12/2014 (K 812/14) blev foreningens konkursbegæring taget til følge. Nykredit har anket sagen. Forløbet kan følges på (44) Normalvedtægt for en privat andelsboligforening udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen 34 om opløsning ved likvidation, (den 06/02/2015). (45) ABL indeholder ikke regler om likvidation, og almindelige andelsboligforeninger er ikke omfattet af selskabsloven eller lov om erhvervsdrivende virksomhed. (46) Det er et problem, at de omtalte formuetab betyder, at andelshaverne ikke har nogen friværdi i deres andele pga. reglerne om maksimalpris for andelsboliger, jf. ABL 5, stk. 1. (47) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen m.fl.: Rekonstruktion Teori og praksis, 1. udg. (2011), s (48) Bet , s På s. 242 udtaler Konkursrådet følgende:»hvis fordringshaverne desuagtet giver deres støtte til et forslag, hvor der ikke er rimelig udsigt til rekonstruktionens gennemførelse, vil de være bevidste om disse særlige ufordelagtige forhold ved rekonstruktionsforslaget og have accepteret dem som vilkår.«(49) Bet , s. 55. (50) Man kan forestille sig den situation, at rekonstruerede foreninger ikke ville kunne opløse sig, fordi de findes at mangle den fornødne retlige interesse i konkursbehandling, og at man på den måde kan holde dem ude af insolvenssystemet. Dette ville være en nyskabelse, da det ville betyde, at insolvente (insufficiente) foreninger hermed ikke kan opløse sig uden kreditorernes accept. Se note 40, hvor det omtales, at AB Duegården har fået sin konkursbegæring taget til følge. (51) Erwin Munch-Petersen: Konkurssurrogater En Retssammenlignende Undersøgelse (1932), s (52) Bemærk at AB Klostergården har været under konkursbehandling siden den 31. maj Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 7

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Elmann SAGSØGERNES PÅSTANDSDOKUMENT

Elmann SAGSØGERNES PÅSTANDSDOKUMENT 9. januar 2014 48796-007 KWE/AAE 000020 Elmann SAGSØGERNES PÅSTANDSDOKUMENT I Sø-& Handelsretten, Skifteafdeling sag P-8-13 Jette og Lars Erik Sebbelov Gartnersvinget 4 3220 Tisvildeleje (advokat Kasper

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 22. januar 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af funktionschef Mette Bøcher. Der foretoges: P-8-13 1) Jette Sebbelov 2) Lars Erik Sebbelov mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

DOM. Den 31. maj 2011 blev Andelsboligforeningen C taget under konkursbehandling.

DOM. Den 31. maj 2011 blev Andelsboligforeningen C taget under konkursbehandling. DOM Afsagt den 4. maj 2015 P-8-13 A og B (advokat Kasper Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen C under konkurs (kurator, advokat Bo Lauritzen) Sagens baggrund og parternes påstande Den 31. maj

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. april 2012 (J.nr. 2011-0025346) Registrering

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.79 Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0033336) Ikke grundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere