VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S JANUAR 2009

2 Indhold Side Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted Formål og opgaver Selskabsform Selskabets interessenter Afregningsprincipper Kapitalfremskaffelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsens kompetence Direktion Tegningsret Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Regnskab og budget Revision Selskabets opløsning Tvister Bilag Ikrafttræden Bilag A: Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelsesforholdet mellem interessenterne indbyrdes. Bilag B: Fordeling af indskud. Bilag C: Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Bilag D: Fordelingsnøgle, jvf. vedtægternes Side 1

3 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 1.2. Selskabets hjemsted er Fredericia kommune. 2. Formål og opgaver Selskabet har til formål gennem etablering af et fælleskommunalt transmissionssystem at levere fjernvarme baseret på udnyttelse af overskudsvarme og kraftvarme, suppleret med lokal spids- og reserveproduktion Selskabet er uafhængigt af eksisterende forsyningsselskaber og skal økonomisk hvile i sig selv Selskabet skal forestå planlægning og projektering samt etablering og finansiering af et transmissionssystem for varmt vand fra varmeproducerende anlæg, industrivirksomheder m.v. til interessentkommunerne. Transmissionssystemet omfatter ledningsnet, inkl. diverse bygværker, fra produktionsanlæggenes hegn frem til og med vekslerstationer ved overgang til de lokale net, jfr. bilag A Selskabet skal forestå drift og vedligeholdelse af transmissionssystemet Interessentkommunerne skal aftage varme fra transmissionssystemet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmeplanlægning For leverancer til interessentkommunerne påhviler det selskabet at koordinere det samlede varmeaftag og den lokale spids- og reserveproduktion Til dækning af varmebehovet indkøber selskabet varme fra varmeproducerende anlæg, kraftværker, industrivirksomheder m.v., samt den til opfyldelse af selskabets Side 2

4 leveringsforpligtelser i henhold til de i bilag D for de enkelte interessentkommuner anførte varmeaftag, nødvendige spids- og reserveproduktion fra lokale varmeværker Selskabet kan indtræde i et landsdækkende eller regionalt samarbejde med andre selskaber og organisationer. 3. Selskabsform Selskabet er et interessentskab I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i det fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner, jfr. 5.2.II.A og bilag A Interessenterne ejer selskabet i samme forhold som de hæfter efter Selskabets interessenter Interessentskabets deltagere er: Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 4.2. Hver af interessenterne skal være berettiget til ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter at udtræde af selskabet med et varsel, som andrager 5 år til udgangen af et regnskabsår En udtrædende interessent har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver En udtrædende interessent er pligtig til overfor selskabet at forrente og amortisere den del af selskabets lån, som den pågældende interessent måtte have stillet garanti for, indtil lånene er fuldt amortiseret En udtrædende interessent vedbliver i øvrigt at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil disse forpligtelser er fuldt afviklede. Side 3

5 5. Afregningsprincipper Indkøb af varme og koordineringen af varmeaftag, inkl. spids- og reserveproduktion, skal ske på den for selskabet selskabsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde Varme aftages af interessentkommunerne til en pris, der sammensættes af følgende elementer: I. Variable omkostninger (forbrugsafhængige udgifter): a. Den del af indkøbsprisen der, i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne og spids- og reservelastproducenterne, afregnes som variable produktionsomkostninger. b. Selskabets egne variable driftsomkostninger. II. Faste omkostninger (forbrugsuafhængige udgifter): A. Omkostningerne ved planlægning, projektering, anlæg og udbygning af transmissionssystemet, alle til anlægget hørende installationer og finansieringsomkostningerne i anlægsfasen. B. De andele af varmeindkøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne afregnes som faste produktionsomkostninger. C. Selskabets egne faste driftsomkostninger Den variable andel af varmeprisen, jfr. 5.2.I, opgøres årligt og fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til den af hver enkelt kommune aftagne varme, heri medregnet spids- og reserveproduktion. Lokalt produceret overskudsvarme i den enkelte kommune indgår ikke i beregningen Til brug for fordelingen af de faste omkostninger er transmissionssystemet opdelt i strækninger, som angivet i bilag A med tilhørende kortbilag Den andel af de under 5.2.II.A nævnte omkostninger, der i henhold til bilag A henføres til en eller flere, men ikke samtlige interessentkommuner, fordeles mellem disse i forhold til de varmeaftag, hvormed hver enkelt af de pågældende interessentkommuner belaster den pågældende ledningsstrækning ved fuld udbygning De resterende under 5.2.II.A nævnte faste omkostninger, herunder den regionale samleskinne, samt de under pkt. B og C anførte faste omkostninger, fordeles Side 4

6 mellem interessentkommunerne i forhold til de anmeldte nettovarmebehov ved fuld udbygning, fraregnet lokalt produceret overskudsvarme fra de ved selskabets stiftelse eksisterende affalds- og træflisforbrændingsanlæg. De herved fremkomne forholdstal aftag fra TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) er angivet i bilag D Overskrider en eller flere interessentkommuner de i bilag D angivne varmeaftag, kan en sådan overskridelse tillades, såfremt overskridelsen på intet tidspunkt forringer den økonomiske og tekniske situation for TVIS øvrige interessentkommuner. Forårsager det forøgede varmeaftag, at transmissionsnettet belastes udover de 60% af maksimaleffekten, som ledningsnettet er dimensioneret for, kan den pågældende kommune belastes med de deraf følgende forøgede driftsudgifter, jfr. bilag C Den variable andel af varmeprisen betales løbende i takt med forbruget. Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve periodiske á conto bidrag. Der foretages og udsendes en årlig slutopgørelse. Varmeregnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Slutopgørelse skal være fremsendt senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb De i 5.2.II.A nævnte faste omkostninger fordeles løbende mellem interessentkommunerne, idet der føres mellemregningskonto med hver enkelt interessentkommune. Interessentkommunerne fastlægger selv, i hvilken takt mellemregningskontoen skal udlignes Den til enhver tid henstående mellemregningssaldo forrentes med en gennemsnitsrente, der modsvarer selskabets løbende finansieringsomkostninger De i 5.2.II.B og C nævnte faste omkostninger betales løbende og opkræves sammen med den variable andel af varmeprisen Varmepriserne skal i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4 i lov om varmeforsyning og skal anmeldes overfor det af økonomi- og erhvervsministeren nedsatte energitilsyn Fastsatte betalingsterminer skal nøje overholdes. I tilfælde af fristoverskridelser forrentes restancebeløbet fra forfaldsdagen til betaling sker med morarente i henhold til renteloven. Side 5

7 6. Kapitalfremskaffelse Den nødvendige kapital, som ikke kan tilvejebringes gennem driften, tilvejebringes ved optagelse af lån, for hvilke interessenterne skal garantere Ovennævnte garanti fordeles mellem interessenterne i samme forhold, som de ejer selskabet, jfr Bestyrelsens sammensætning Interessentskabets øverste styrende organ er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer fra hver interessentkommune er således: Fredericia kommune 3 Kolding kommune 2 Middelfart kommune 1 Vejle kommune For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig stedfortræder, der under medlemmets midlertidige forfald tiltræder bestyrelsen Interessentkommunernes bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for disse vælges af den pågældende kommunes kommunalbestyrelse. Fredericia, Kolding og Vejle kommuner skal hver vælge ét bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlemmer af bestyrelsen for et varmeforsyningsselskab, der modtager varme fra selskabet. Kolding kommune kan yderligere vælge et bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlem af bestyrelsen for et sådant varmeforsyningsselskab, således at begge Kolding kommunes bestyrelsesmedlemmer har den nævnte baggrund. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med stedfortrædere skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen for den kommune, der har valgt den pågældende Valg sker for de kommunale råds funktionstid og foretages på det konstituerende møde i de respektive interessentkommuner Den siddende bestyrelse fortsætter med at fungere, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig. Side 6

8 7.7. Udtræder et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder i valgperioden af den kommunalbestyrelse, som har indvalgt medlemmet eller stedfortræderen, vælger kommunalbestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer eller stedfortrædere, der som medlemmer af et varmeforsyningsselskabs bestyrelse er indvalgt i medfør af 7.4, og som i valgperioden udtræder af bestyrelsen. 8. Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest den 15. januar det år, der følger efter det år, hvor valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Mødet indkaldes af formanden for den afgående bestyrelse Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer sin formand og næstformand. Næstformanden overtager formandens funktioner ved dennes midlertidige forfald Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning ved brev til hvert enkelt medlem med mindst 7 dages varsel Bestyrelsesmøde skal med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, dog mindst 6 gange årligt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, og samtidig opgiver hvilke emner, der ønskes behandlet Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes møde, hvor der aflægges årsberetning, og hvor regnskab for det sidst forløbne driftsår forelægges til godkendelse Inden udgangen af juni afholdes et møde, hvor et af direktøren udarbejdet forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag forelægges til 1. behandling. 2. behandling foretages senest 1. oktober, hvor budgettet og flerårige budgetoverslag undergives bestyrelsens drøftelse og beslutning. Under 2. behandling af budgettet kan der alene fremsættes ændringsforslag. Poster, til hvilke der ikke er fremsat ændringsforslag, anses for vedtaget uden afstemning Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Side 7

9 8.8. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Over bestyrelsens beslutninger føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Herudover ydes kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid for kommunalbesty-relsesmedlemmer gældende regler. Når møde afholdes uden for interessentkommunerne ydes godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. 9. Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen er selskabets øverste styrende organ Under bestyrelsens afgørelser henhører: A. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt af langsigtede økonomiske forpligtelser, der forudsættes i budget og flerårige budgetoverslag. B. Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. C. Fastlæggelse af retningslinier for salg af varme til interessentkommunerne. D. Fastlæggelse af overordnede retningslinier for forsikringsmæssige forhold. E. Valg af revision. F. Ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør. G. Godkendelse af kontrakter vedrørende køb af varme. H. Optagelse af lån. I. Beslutning om indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer, jfr J. Ændring af selskabets vedtægter. K. Beslutning om interessentskabets opløsning. L. Meddelelse af prokura. Side 8

10 9.3. De under 9.2.A, H, J og K nævnte sager skal gøres til genstand for 2 behandlinger i bestyrelsen. Anden behandling kan tidligst finde sted 4 uger efter første behandling Beslutning om ændring af interessentskabets vedtægter, indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer samt om opløsning af interessentskabet forelægges interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse forudsætter godkendelse af samtlige interessentkommuner. 10. Direktion Bestyrelsen antager en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet Direktørens arbejde og pligter, såvel som det ham tilkommende vederlag, fastsættes ved kontrakt Direktøren deltager i selskabets bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 11. Tegningsret Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og selskabets direktør i forening eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Selskabet kan ikke tegnes af en stedfortræder. 12. Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse: A.. B. Antagelse og afskedigelse af revision. C. Fastsættelse af honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. D. Indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer. E. Opløsning af selskabet. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeriet måtte fastsætte i medfør af den kommunale styrelseslov, 58. Side 9

11 13. Regnskab og budget Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse og frem til 31. december Over interessentskabets udgifter og indtægter skal der føres et nøje specificeret bogholderi, således at indtægter og udgifter kan fordeles omhyggeligt og forsvarligt på selskabets forskellige aktiviteter Bestyrelsen lader ved hvert regnskabsårs udløb udarbejde en årsrapport omfattende årsberetning, resultatopgørelse og status Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, samt i overensstemmelse med myndighedernes krav Årsrapporten underskrives af bestyrelsens medlemmer og af selskabets direktør, og skal være afsluttet og revideret senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb Den godkendte årsrapport med samtlige tilhørende revisionsberetninger fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne samt til tilsynsmyndigheden Direktøren lader hvert år udarbejde forslag til budget for det følgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag Forslaget til budgettet og de flerårige budgetoverslag forelægges inden udgangen af juni bestyrelsen til drøftelse og således, at 2. og sidste behandling kan finde sted senest den 1. oktober, jfr og Det godkendte budget fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden. 14. Revision Interessentskabets regnskabsførelse og årsrapport skal revideres af den af bestyrelsen antagne revision. Side 10

12 14.2. Som revision kan antages enten en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision Revisor skal til brug for bestyrelsen udarbejde revisionsberetninger, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet. Revisionsberetningerne skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen. 15. Selskabets opløsning Selskabet kan opløses, når dette besluttes af bestyrelsen, og godkendes af interessentkommunerne, jfr. 9.2., 9.3. og Selskabet kan endvidere opløses på begæring af én eller flere af interessenterne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jfr. lov om kommunernes styrelse, 60, stk Ved selskabets opløsning realiseres anlæggene og aktiverne i øvrigt, og selskabets samlede formue, efter at eventuelle lån og forpligtelser er indfriet, deles herefter mellem interessenterne i forhold til disses ejendomsret i henhold til 3.3., jfr Tvister Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem selskabet og en interessentkommune eller mellem interessentkommunerne indbyrdes afgøres efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter endeligt ved voldgift efter følgende regler Den, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden 14 dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, og det andet medlem skal være kyndig i energiforsy-ningsspørgsmål medmindre parterne, alt efter sagens natur, aftaler anden sammensætning for så vidt angår de 2 medlemmer. Det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer. Side 11

13 16.3. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere interessentkommuner eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 17. Bilag De i nærværende vedtægter nævnte bilag A, bilag B, bilag C og bilag D skal betragtes som integrerende del af vedtægterne, og kan alene ændres på samme måde som disse, jfr. 9.2., 9.3. og Ikrafttræden Nærværende vedtægter træder i kraft pr. den 1. november 1982, dog tidligst pr. den dato, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse foreligger i henhold til Den kommunale Styrelseslov, 60, stk. 1. ne er reviderede og ændrede ved bestyrelsesbeslutninger af 22. september og 3. november 2006 og er godkendt af interessentkommunerne, jfr. 9.4 samt af tilsynsmyndigheden. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Fredericia, den 12. december 2008 Side 12

14 Bilag A til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforholdet mellem interessenterne indbyrdes, jfr. vedtægternes 3.2. og 3.3. samt Transmissionsnettet opdeles i 3 hovedledninger, nemlig: Kolding Skærbækværket Vejle Børkop Fredericia Middelfart Fredericia samt en regional samleskinne, der forbinder de forskellige forsyningskilder og hovedledninger, jfr. kortskitsen side 3. De samlede udgifter til hovedledningerne henføres til de enkelte interessentkommuner, således at udgifterne til: 1. Hovedledningen mellem Kolding og Skærbækværket henføres til Kolding kommune. 2. Strækningen mellem Egeskov/Bøgeskov og Fredericia henføres til Vejle, Børkop og Fredericia kommuner. 3. Strækningen mellem Børkop og Egeskov/Bøgeskov henføres til Vejle og Børkop kommuner. 4. Strækningen mellem Vejle og Børkop henføres til Vejle kommune. 5. Strækningen mellem Snoghøj og Fredericia henføres til Fredericia og Middelfart kommuner. 6. Strækningen mellem Middelfart og Snoghøj henføres til Middelfart kommune. Hvor udgifterne til en ledningsstrækning henføres til flere kommuner sker fordelingen disse imellem i forhold til det af de pågældende kommuner angivne aftag af varme ved fuld udbygning fra den pågældende ledningsstrækning. Udgifterne til vekslerstationer ved overgang til lokale distributionsnet henføres til den enkelte kommune. Med hensyn til fordelingen af udgifterne til den regionale samleskinne henvises til vedtægten og bilag D. Bilag A Side 1

15 Den indbyrdes fordeling af samtlige de under 5.2.II. nævnte faste omkostninger er tillige bestemmende for det interne hæftelsesforhold interessenterne imellem, og for hvor stor en ideel andel af selskabet hver interessentkommune ejer, jfr og 3.3., samt for hvor stor en del af de af selskabet optagne lån den enkelte interessentkommune skal stille garanti for, jfr. vedtægternes 6.2. Fordelingstallene vil være at regulere i overensstemmelse med de faktisk samlede anlægsudgifter for de fælleskommunale anlæg og eventuel vedtægternes Side 2 Bilag A

16 VEJLE JYLLAND SHELL REGIONAL SAMLESKINNE HOVEDLEDNING - OPDELT I STRÆKNINGER VEKSLERSTATION FREDERICIA FYN KOLDING SKÆRBÆK VÆRKET MIDDELFART Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er Børkop kommune sammenlagt med Vejle kommune. Bilag A Side 3

17 Bilag B til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Fordeling af indskud. Den enkelte interessentkommunes andel af det enkelte regnskabsårs samlede indskud beregnes i forhold til kommunernes angivne varmeaftag ved fuld udbygning: Børkop kommune Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 245 TJ/år 1751 TJ/år 1648 TJ/år 397 TJ/år 1486 TJ/år hvilket svarer til følgende procentvise fordeling af det enkelte års indskud mellem interessentkommunerne: Børkop kommune 4,43 % Fredericia kommune 31,68 % Kolding kommune 29,82 % Middelfart kommune 7,18 % Vejle kommune 26,89 % Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er de foran angivne varmeaftag erstattet af det i bilag D anførte. Side 1 Bilag B

18 Bilag C til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Marginalpris for varmesalg udover det vedtægtsmæssigt bestemte aftag som projektgrundlag, jfr Grundlaget er dyreste pris hos TVIS primærproducenter, p.t. Skærbækværkets budgetpris for 1998, i henhold til specifikation fra Skærbækværket. Marginalprisen er således prisen for den første GJ udover den budgetterede produktionsmængde. Interessentkommuner, som aftager varme fra TVIS transmissionssystem udover det vedtægtsmæssigt bestemte maksimale aftag, betaler meromkostningerne til merproduktionen hos dyreste primærproducent samt merudgifterne til TVIS elforbrug ved forøget varmetransport, som variable omkostninger. Samtlige faste driftsomkostninger og faste produktionsomkostninger fordeles mellem interessentkommunerne efter nøgletal som angivet i vedtægterne for TVIS, dog således at nøgletallet, der anvendes for en kommune, som overskrider det udmeldte maksimale aftag fra TVIS, jfr. vedtægternes bilag D, er det faktiske aftag. Fordeling af TVIS faste anlægsomkostninger, vedrørende renter og afdrag på anlægslån ændres ikke. Meraftaget regnes afbrydeligt til enhver tid, når transmissionssystemet ikke er i stand til at levere varme til meraftag uden at stille øvrige interessentkommuner ringere i teknisk og økonomisk henseende. Bilag C Side 1

19 Bilag D til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Nedenstående tabel danner grundlag for den i vedtægternes angivne fordelingsnøgle: TJ/år Fredericia Kolding Middelfart Vejle I alt Aftag fra TVIS Fredericia, den 12. december 2008 Side 1 Bilag D

20

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere