VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S JANUAR 2009

2 Indhold Side Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted Formål og opgaver Selskabsform Selskabets interessenter Afregningsprincipper Kapitalfremskaffelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsens kompetence Direktion Tegningsret Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Regnskab og budget Revision Selskabets opløsning Tvister Bilag Ikrafttræden Bilag A: Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelsesforholdet mellem interessenterne indbyrdes. Bilag B: Fordeling af indskud. Bilag C: Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Bilag D: Fordelingsnøgle, jvf. vedtægternes Side 1

3 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 1.2. Selskabets hjemsted er Fredericia kommune. 2. Formål og opgaver Selskabet har til formål gennem etablering af et fælleskommunalt transmissionssystem at levere fjernvarme baseret på udnyttelse af overskudsvarme og kraftvarme, suppleret med lokal spids- og reserveproduktion Selskabet er uafhængigt af eksisterende forsyningsselskaber og skal økonomisk hvile i sig selv Selskabet skal forestå planlægning og projektering samt etablering og finansiering af et transmissionssystem for varmt vand fra varmeproducerende anlæg, industrivirksomheder m.v. til interessentkommunerne. Transmissionssystemet omfatter ledningsnet, inkl. diverse bygværker, fra produktionsanlæggenes hegn frem til og med vekslerstationer ved overgang til de lokale net, jfr. bilag A Selskabet skal forestå drift og vedligeholdelse af transmissionssystemet Interessentkommunerne skal aftage varme fra transmissionssystemet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmeplanlægning For leverancer til interessentkommunerne påhviler det selskabet at koordinere det samlede varmeaftag og den lokale spids- og reserveproduktion Til dækning af varmebehovet indkøber selskabet varme fra varmeproducerende anlæg, kraftværker, industrivirksomheder m.v., samt den til opfyldelse af selskabets Side 2

4 leveringsforpligtelser i henhold til de i bilag D for de enkelte interessentkommuner anførte varmeaftag, nødvendige spids- og reserveproduktion fra lokale varmeværker Selskabet kan indtræde i et landsdækkende eller regionalt samarbejde med andre selskaber og organisationer. 3. Selskabsform Selskabet er et interessentskab I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i det fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner, jfr. 5.2.II.A og bilag A Interessenterne ejer selskabet i samme forhold som de hæfter efter Selskabets interessenter Interessentskabets deltagere er: Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 4.2. Hver af interessenterne skal være berettiget til ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter at udtræde af selskabet med et varsel, som andrager 5 år til udgangen af et regnskabsår En udtrædende interessent har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver En udtrædende interessent er pligtig til overfor selskabet at forrente og amortisere den del af selskabets lån, som den pågældende interessent måtte have stillet garanti for, indtil lånene er fuldt amortiseret En udtrædende interessent vedbliver i øvrigt at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil disse forpligtelser er fuldt afviklede. Side 3

5 5. Afregningsprincipper Indkøb af varme og koordineringen af varmeaftag, inkl. spids- og reserveproduktion, skal ske på den for selskabet selskabsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde Varme aftages af interessentkommunerne til en pris, der sammensættes af følgende elementer: I. Variable omkostninger (forbrugsafhængige udgifter): a. Den del af indkøbsprisen der, i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne og spids- og reservelastproducenterne, afregnes som variable produktionsomkostninger. b. Selskabets egne variable driftsomkostninger. II. Faste omkostninger (forbrugsuafhængige udgifter): A. Omkostningerne ved planlægning, projektering, anlæg og udbygning af transmissionssystemet, alle til anlægget hørende installationer og finansieringsomkostningerne i anlægsfasen. B. De andele af varmeindkøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne afregnes som faste produktionsomkostninger. C. Selskabets egne faste driftsomkostninger Den variable andel af varmeprisen, jfr. 5.2.I, opgøres årligt og fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til den af hver enkelt kommune aftagne varme, heri medregnet spids- og reserveproduktion. Lokalt produceret overskudsvarme i den enkelte kommune indgår ikke i beregningen Til brug for fordelingen af de faste omkostninger er transmissionssystemet opdelt i strækninger, som angivet i bilag A med tilhørende kortbilag Den andel af de under 5.2.II.A nævnte omkostninger, der i henhold til bilag A henføres til en eller flere, men ikke samtlige interessentkommuner, fordeles mellem disse i forhold til de varmeaftag, hvormed hver enkelt af de pågældende interessentkommuner belaster den pågældende ledningsstrækning ved fuld udbygning De resterende under 5.2.II.A nævnte faste omkostninger, herunder den regionale samleskinne, samt de under pkt. B og C anførte faste omkostninger, fordeles Side 4

6 mellem interessentkommunerne i forhold til de anmeldte nettovarmebehov ved fuld udbygning, fraregnet lokalt produceret overskudsvarme fra de ved selskabets stiftelse eksisterende affalds- og træflisforbrændingsanlæg. De herved fremkomne forholdstal aftag fra TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) er angivet i bilag D Overskrider en eller flere interessentkommuner de i bilag D angivne varmeaftag, kan en sådan overskridelse tillades, såfremt overskridelsen på intet tidspunkt forringer den økonomiske og tekniske situation for TVIS øvrige interessentkommuner. Forårsager det forøgede varmeaftag, at transmissionsnettet belastes udover de 60% af maksimaleffekten, som ledningsnettet er dimensioneret for, kan den pågældende kommune belastes med de deraf følgende forøgede driftsudgifter, jfr. bilag C Den variable andel af varmeprisen betales løbende i takt med forbruget. Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve periodiske á conto bidrag. Der foretages og udsendes en årlig slutopgørelse. Varmeregnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Slutopgørelse skal være fremsendt senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb De i 5.2.II.A nævnte faste omkostninger fordeles løbende mellem interessentkommunerne, idet der føres mellemregningskonto med hver enkelt interessentkommune. Interessentkommunerne fastlægger selv, i hvilken takt mellemregningskontoen skal udlignes Den til enhver tid henstående mellemregningssaldo forrentes med en gennemsnitsrente, der modsvarer selskabets løbende finansieringsomkostninger De i 5.2.II.B og C nævnte faste omkostninger betales løbende og opkræves sammen med den variable andel af varmeprisen Varmepriserne skal i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4 i lov om varmeforsyning og skal anmeldes overfor det af økonomi- og erhvervsministeren nedsatte energitilsyn Fastsatte betalingsterminer skal nøje overholdes. I tilfælde af fristoverskridelser forrentes restancebeløbet fra forfaldsdagen til betaling sker med morarente i henhold til renteloven. Side 5

7 6. Kapitalfremskaffelse Den nødvendige kapital, som ikke kan tilvejebringes gennem driften, tilvejebringes ved optagelse af lån, for hvilke interessenterne skal garantere Ovennævnte garanti fordeles mellem interessenterne i samme forhold, som de ejer selskabet, jfr Bestyrelsens sammensætning Interessentskabets øverste styrende organ er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer fra hver interessentkommune er således: Fredericia kommune 3 Kolding kommune 2 Middelfart kommune 1 Vejle kommune For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig stedfortræder, der under medlemmets midlertidige forfald tiltræder bestyrelsen Interessentkommunernes bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for disse vælges af den pågældende kommunes kommunalbestyrelse. Fredericia, Kolding og Vejle kommuner skal hver vælge ét bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlemmer af bestyrelsen for et varmeforsyningsselskab, der modtager varme fra selskabet. Kolding kommune kan yderligere vælge et bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlem af bestyrelsen for et sådant varmeforsyningsselskab, således at begge Kolding kommunes bestyrelsesmedlemmer har den nævnte baggrund. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med stedfortrædere skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen for den kommune, der har valgt den pågældende Valg sker for de kommunale råds funktionstid og foretages på det konstituerende møde i de respektive interessentkommuner Den siddende bestyrelse fortsætter med at fungere, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig. Side 6

8 7.7. Udtræder et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder i valgperioden af den kommunalbestyrelse, som har indvalgt medlemmet eller stedfortræderen, vælger kommunalbestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer eller stedfortrædere, der som medlemmer af et varmeforsyningsselskabs bestyrelse er indvalgt i medfør af 7.4, og som i valgperioden udtræder af bestyrelsen. 8. Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest den 15. januar det år, der følger efter det år, hvor valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Mødet indkaldes af formanden for den afgående bestyrelse Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer sin formand og næstformand. Næstformanden overtager formandens funktioner ved dennes midlertidige forfald Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning ved brev til hvert enkelt medlem med mindst 7 dages varsel Bestyrelsesmøde skal med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, dog mindst 6 gange årligt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, og samtidig opgiver hvilke emner, der ønskes behandlet Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes møde, hvor der aflægges årsberetning, og hvor regnskab for det sidst forløbne driftsår forelægges til godkendelse Inden udgangen af juni afholdes et møde, hvor et af direktøren udarbejdet forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag forelægges til 1. behandling. 2. behandling foretages senest 1. oktober, hvor budgettet og flerårige budgetoverslag undergives bestyrelsens drøftelse og beslutning. Under 2. behandling af budgettet kan der alene fremsættes ændringsforslag. Poster, til hvilke der ikke er fremsat ændringsforslag, anses for vedtaget uden afstemning Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Side 7

9 8.8. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Over bestyrelsens beslutninger føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Herudover ydes kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid for kommunalbesty-relsesmedlemmer gældende regler. Når møde afholdes uden for interessentkommunerne ydes godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. 9. Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen er selskabets øverste styrende organ Under bestyrelsens afgørelser henhører: A. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt af langsigtede økonomiske forpligtelser, der forudsættes i budget og flerårige budgetoverslag. B. Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. C. Fastlæggelse af retningslinier for salg af varme til interessentkommunerne. D. Fastlæggelse af overordnede retningslinier for forsikringsmæssige forhold. E. Valg af revision. F. Ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør. G. Godkendelse af kontrakter vedrørende køb af varme. H. Optagelse af lån. I. Beslutning om indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer, jfr J. Ændring af selskabets vedtægter. K. Beslutning om interessentskabets opløsning. L. Meddelelse af prokura. Side 8

10 9.3. De under 9.2.A, H, J og K nævnte sager skal gøres til genstand for 2 behandlinger i bestyrelsen. Anden behandling kan tidligst finde sted 4 uger efter første behandling Beslutning om ændring af interessentskabets vedtægter, indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer samt om opløsning af interessentskabet forelægges interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse forudsætter godkendelse af samtlige interessentkommuner. 10. Direktion Bestyrelsen antager en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet Direktørens arbejde og pligter, såvel som det ham tilkommende vederlag, fastsættes ved kontrakt Direktøren deltager i selskabets bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 11. Tegningsret Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og selskabets direktør i forening eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Selskabet kan ikke tegnes af en stedfortræder. 12. Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse: A.. B. Antagelse og afskedigelse af revision. C. Fastsættelse af honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. D. Indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer. E. Opløsning af selskabet. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeriet måtte fastsætte i medfør af den kommunale styrelseslov, 58. Side 9

11 13. Regnskab og budget Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse og frem til 31. december Over interessentskabets udgifter og indtægter skal der føres et nøje specificeret bogholderi, således at indtægter og udgifter kan fordeles omhyggeligt og forsvarligt på selskabets forskellige aktiviteter Bestyrelsen lader ved hvert regnskabsårs udløb udarbejde en årsrapport omfattende årsberetning, resultatopgørelse og status Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, samt i overensstemmelse med myndighedernes krav Årsrapporten underskrives af bestyrelsens medlemmer og af selskabets direktør, og skal være afsluttet og revideret senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb Den godkendte årsrapport med samtlige tilhørende revisionsberetninger fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne samt til tilsynsmyndigheden Direktøren lader hvert år udarbejde forslag til budget for det følgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag Forslaget til budgettet og de flerårige budgetoverslag forelægges inden udgangen af juni bestyrelsen til drøftelse og således, at 2. og sidste behandling kan finde sted senest den 1. oktober, jfr og Det godkendte budget fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden. 14. Revision Interessentskabets regnskabsførelse og årsrapport skal revideres af den af bestyrelsen antagne revision. Side 10

12 14.2. Som revision kan antages enten en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision Revisor skal til brug for bestyrelsen udarbejde revisionsberetninger, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet. Revisionsberetningerne skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen. 15. Selskabets opløsning Selskabet kan opløses, når dette besluttes af bestyrelsen, og godkendes af interessentkommunerne, jfr. 9.2., 9.3. og Selskabet kan endvidere opløses på begæring af én eller flere af interessenterne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jfr. lov om kommunernes styrelse, 60, stk Ved selskabets opløsning realiseres anlæggene og aktiverne i øvrigt, og selskabets samlede formue, efter at eventuelle lån og forpligtelser er indfriet, deles herefter mellem interessenterne i forhold til disses ejendomsret i henhold til 3.3., jfr Tvister Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem selskabet og en interessentkommune eller mellem interessentkommunerne indbyrdes afgøres efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter endeligt ved voldgift efter følgende regler Den, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden 14 dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, og det andet medlem skal være kyndig i energiforsy-ningsspørgsmål medmindre parterne, alt efter sagens natur, aftaler anden sammensætning for så vidt angår de 2 medlemmer. Det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer. Side 11

13 16.3. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere interessentkommuner eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 17. Bilag De i nærværende vedtægter nævnte bilag A, bilag B, bilag C og bilag D skal betragtes som integrerende del af vedtægterne, og kan alene ændres på samme måde som disse, jfr. 9.2., 9.3. og Ikrafttræden Nærværende vedtægter træder i kraft pr. den 1. november 1982, dog tidligst pr. den dato, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse foreligger i henhold til Den kommunale Styrelseslov, 60, stk. 1. ne er reviderede og ændrede ved bestyrelsesbeslutninger af 22. september og 3. november 2006 og er godkendt af interessentkommunerne, jfr. 9.4 samt af tilsynsmyndigheden. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Fredericia, den 12. december 2008 Side 12

14 Bilag A til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforholdet mellem interessenterne indbyrdes, jfr. vedtægternes 3.2. og 3.3. samt Transmissionsnettet opdeles i 3 hovedledninger, nemlig: Kolding Skærbækværket Vejle Børkop Fredericia Middelfart Fredericia samt en regional samleskinne, der forbinder de forskellige forsyningskilder og hovedledninger, jfr. kortskitsen side 3. De samlede udgifter til hovedledningerne henføres til de enkelte interessentkommuner, således at udgifterne til: 1. Hovedledningen mellem Kolding og Skærbækværket henføres til Kolding kommune. 2. Strækningen mellem Egeskov/Bøgeskov og Fredericia henføres til Vejle, Børkop og Fredericia kommuner. 3. Strækningen mellem Børkop og Egeskov/Bøgeskov henføres til Vejle og Børkop kommuner. 4. Strækningen mellem Vejle og Børkop henføres til Vejle kommune. 5. Strækningen mellem Snoghøj og Fredericia henføres til Fredericia og Middelfart kommuner. 6. Strækningen mellem Middelfart og Snoghøj henføres til Middelfart kommune. Hvor udgifterne til en ledningsstrækning henføres til flere kommuner sker fordelingen disse imellem i forhold til det af de pågældende kommuner angivne aftag af varme ved fuld udbygning fra den pågældende ledningsstrækning. Udgifterne til vekslerstationer ved overgang til lokale distributionsnet henføres til den enkelte kommune. Med hensyn til fordelingen af udgifterne til den regionale samleskinne henvises til vedtægten og bilag D. Bilag A Side 1

15 Den indbyrdes fordeling af samtlige de under 5.2.II. nævnte faste omkostninger er tillige bestemmende for det interne hæftelsesforhold interessenterne imellem, og for hvor stor en ideel andel af selskabet hver interessentkommune ejer, jfr og 3.3., samt for hvor stor en del af de af selskabet optagne lån den enkelte interessentkommune skal stille garanti for, jfr. vedtægternes 6.2. Fordelingstallene vil være at regulere i overensstemmelse med de faktisk samlede anlægsudgifter for de fælleskommunale anlæg og eventuel vedtægternes Side 2 Bilag A

16 VEJLE JYLLAND SHELL REGIONAL SAMLESKINNE HOVEDLEDNING - OPDELT I STRÆKNINGER VEKSLERSTATION FREDERICIA FYN KOLDING SKÆRBÆK VÆRKET MIDDELFART Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er Børkop kommune sammenlagt med Vejle kommune. Bilag A Side 3

17 Bilag B til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Fordeling af indskud. Den enkelte interessentkommunes andel af det enkelte regnskabsårs samlede indskud beregnes i forhold til kommunernes angivne varmeaftag ved fuld udbygning: Børkop kommune Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 245 TJ/år 1751 TJ/år 1648 TJ/år 397 TJ/år 1486 TJ/år hvilket svarer til følgende procentvise fordeling af det enkelte års indskud mellem interessentkommunerne: Børkop kommune 4,43 % Fredericia kommune 31,68 % Kolding kommune 29,82 % Middelfart kommune 7,18 % Vejle kommune 26,89 % Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er de foran angivne varmeaftag erstattet af det i bilag D anførte. Side 1 Bilag B

18 Bilag C til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Marginalpris for varmesalg udover det vedtægtsmæssigt bestemte aftag som projektgrundlag, jfr Grundlaget er dyreste pris hos TVIS primærproducenter, p.t. Skærbækværkets budgetpris for 1998, i henhold til specifikation fra Skærbækværket. Marginalprisen er således prisen for den første GJ udover den budgetterede produktionsmængde. Interessentkommuner, som aftager varme fra TVIS transmissionssystem udover det vedtægtsmæssigt bestemte maksimale aftag, betaler meromkostningerne til merproduktionen hos dyreste primærproducent samt merudgifterne til TVIS elforbrug ved forøget varmetransport, som variable omkostninger. Samtlige faste driftsomkostninger og faste produktionsomkostninger fordeles mellem interessentkommunerne efter nøgletal som angivet i vedtægterne for TVIS, dog således at nøgletallet, der anvendes for en kommune, som overskrider det udmeldte maksimale aftag fra TVIS, jfr. vedtægternes bilag D, er det faktiske aftag. Fordeling af TVIS faste anlægsomkostninger, vedrørende renter og afdrag på anlægslån ændres ikke. Meraftaget regnes afbrydeligt til enhver tid, når transmissionssystemet ikke er i stand til at levere varme til meraftag uden at stille øvrige interessentkommuner ringere i teknisk og økonomisk henseende. Bilag C Side 1

19 Bilag D til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Nedenstående tabel danner grundlag for den i vedtægternes angivne fordelingsnøgle: TJ/år Fredericia Kolding Middelfart Vejle I alt Aftag fra TVIS Fredericia, den 12. december 2008 Side 1 Bilag D

20

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere