VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S JANUAR 2009

2 Indhold Side Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted Formål og opgaver Selskabsform Selskabets interessenter Afregningsprincipper Kapitalfremskaffelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsens kompetence Direktion Tegningsret Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Regnskab og budget Revision Selskabets opløsning Tvister Bilag Ikrafttræden Bilag A: Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelsesforholdet mellem interessenterne indbyrdes. Bilag B: Fordeling af indskud. Bilag C: Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Bilag D: Fordelingsnøgle, jvf. vedtægternes Side 1

3 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 1.2. Selskabets hjemsted er Fredericia kommune. 2. Formål og opgaver Selskabet har til formål gennem etablering af et fælleskommunalt transmissionssystem at levere fjernvarme baseret på udnyttelse af overskudsvarme og kraftvarme, suppleret med lokal spids- og reserveproduktion Selskabet er uafhængigt af eksisterende forsyningsselskaber og skal økonomisk hvile i sig selv Selskabet skal forestå planlægning og projektering samt etablering og finansiering af et transmissionssystem for varmt vand fra varmeproducerende anlæg, industrivirksomheder m.v. til interessentkommunerne. Transmissionssystemet omfatter ledningsnet, inkl. diverse bygværker, fra produktionsanlæggenes hegn frem til og med vekslerstationer ved overgang til de lokale net, jfr. bilag A Selskabet skal forestå drift og vedligeholdelse af transmissionssystemet Interessentkommunerne skal aftage varme fra transmissionssystemet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmeplanlægning For leverancer til interessentkommunerne påhviler det selskabet at koordinere det samlede varmeaftag og den lokale spids- og reserveproduktion Til dækning af varmebehovet indkøber selskabet varme fra varmeproducerende anlæg, kraftværker, industrivirksomheder m.v., samt den til opfyldelse af selskabets Side 2

4 leveringsforpligtelser i henhold til de i bilag D for de enkelte interessentkommuner anførte varmeaftag, nødvendige spids- og reserveproduktion fra lokale varmeværker Selskabet kan indtræde i et landsdækkende eller regionalt samarbejde med andre selskaber og organisationer. 3. Selskabsform Selskabet er et interessentskab I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i det fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner, jfr. 5.2.II.A og bilag A Interessenterne ejer selskabet i samme forhold som de hæfter efter Selskabets interessenter Interessentskabets deltagere er: Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 4.2. Hver af interessenterne skal være berettiget til ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter at udtræde af selskabet med et varsel, som andrager 5 år til udgangen af et regnskabsår En udtrædende interessent har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver En udtrædende interessent er pligtig til overfor selskabet at forrente og amortisere den del af selskabets lån, som den pågældende interessent måtte have stillet garanti for, indtil lånene er fuldt amortiseret En udtrædende interessent vedbliver i øvrigt at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil disse forpligtelser er fuldt afviklede. Side 3

5 5. Afregningsprincipper Indkøb af varme og koordineringen af varmeaftag, inkl. spids- og reserveproduktion, skal ske på den for selskabet selskabsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde Varme aftages af interessentkommunerne til en pris, der sammensættes af følgende elementer: I. Variable omkostninger (forbrugsafhængige udgifter): a. Den del af indkøbsprisen der, i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne og spids- og reservelastproducenterne, afregnes som variable produktionsomkostninger. b. Selskabets egne variable driftsomkostninger. II. Faste omkostninger (forbrugsuafhængige udgifter): A. Omkostningerne ved planlægning, projektering, anlæg og udbygning af transmissionssystemet, alle til anlægget hørende installationer og finansieringsomkostningerne i anlægsfasen. B. De andele af varmeindkøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne afregnes som faste produktionsomkostninger. C. Selskabets egne faste driftsomkostninger Den variable andel af varmeprisen, jfr. 5.2.I, opgøres årligt og fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til den af hver enkelt kommune aftagne varme, heri medregnet spids- og reserveproduktion. Lokalt produceret overskudsvarme i den enkelte kommune indgår ikke i beregningen Til brug for fordelingen af de faste omkostninger er transmissionssystemet opdelt i strækninger, som angivet i bilag A med tilhørende kortbilag Den andel af de under 5.2.II.A nævnte omkostninger, der i henhold til bilag A henføres til en eller flere, men ikke samtlige interessentkommuner, fordeles mellem disse i forhold til de varmeaftag, hvormed hver enkelt af de pågældende interessentkommuner belaster den pågældende ledningsstrækning ved fuld udbygning De resterende under 5.2.II.A nævnte faste omkostninger, herunder den regionale samleskinne, samt de under pkt. B og C anførte faste omkostninger, fordeles Side 4

6 mellem interessentkommunerne i forhold til de anmeldte nettovarmebehov ved fuld udbygning, fraregnet lokalt produceret overskudsvarme fra de ved selskabets stiftelse eksisterende affalds- og træflisforbrændingsanlæg. De herved fremkomne forholdstal aftag fra TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) er angivet i bilag D Overskrider en eller flere interessentkommuner de i bilag D angivne varmeaftag, kan en sådan overskridelse tillades, såfremt overskridelsen på intet tidspunkt forringer den økonomiske og tekniske situation for TVIS øvrige interessentkommuner. Forårsager det forøgede varmeaftag, at transmissionsnettet belastes udover de 60% af maksimaleffekten, som ledningsnettet er dimensioneret for, kan den pågældende kommune belastes med de deraf følgende forøgede driftsudgifter, jfr. bilag C Den variable andel af varmeprisen betales løbende i takt med forbruget. Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve periodiske á conto bidrag. Der foretages og udsendes en årlig slutopgørelse. Varmeregnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Slutopgørelse skal være fremsendt senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb De i 5.2.II.A nævnte faste omkostninger fordeles løbende mellem interessentkommunerne, idet der føres mellemregningskonto med hver enkelt interessentkommune. Interessentkommunerne fastlægger selv, i hvilken takt mellemregningskontoen skal udlignes Den til enhver tid henstående mellemregningssaldo forrentes med en gennemsnitsrente, der modsvarer selskabets løbende finansieringsomkostninger De i 5.2.II.B og C nævnte faste omkostninger betales løbende og opkræves sammen med den variable andel af varmeprisen Varmepriserne skal i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4 i lov om varmeforsyning og skal anmeldes overfor det af økonomi- og erhvervsministeren nedsatte energitilsyn Fastsatte betalingsterminer skal nøje overholdes. I tilfælde af fristoverskridelser forrentes restancebeløbet fra forfaldsdagen til betaling sker med morarente i henhold til renteloven. Side 5

7 6. Kapitalfremskaffelse Den nødvendige kapital, som ikke kan tilvejebringes gennem driften, tilvejebringes ved optagelse af lån, for hvilke interessenterne skal garantere Ovennævnte garanti fordeles mellem interessenterne i samme forhold, som de ejer selskabet, jfr Bestyrelsens sammensætning Interessentskabets øverste styrende organ er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer fra hver interessentkommune er således: Fredericia kommune 3 Kolding kommune 2 Middelfart kommune 1 Vejle kommune For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig stedfortræder, der under medlemmets midlertidige forfald tiltræder bestyrelsen Interessentkommunernes bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for disse vælges af den pågældende kommunes kommunalbestyrelse. Fredericia, Kolding og Vejle kommuner skal hver vælge ét bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlemmer af bestyrelsen for et varmeforsyningsselskab, der modtager varme fra selskabet. Kolding kommune kan yderligere vælge et bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlem af bestyrelsen for et sådant varmeforsyningsselskab, således at begge Kolding kommunes bestyrelsesmedlemmer har den nævnte baggrund. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med stedfortrædere skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen for den kommune, der har valgt den pågældende Valg sker for de kommunale råds funktionstid og foretages på det konstituerende møde i de respektive interessentkommuner Den siddende bestyrelse fortsætter med at fungere, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig. Side 6

8 7.7. Udtræder et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder i valgperioden af den kommunalbestyrelse, som har indvalgt medlemmet eller stedfortræderen, vælger kommunalbestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer eller stedfortrædere, der som medlemmer af et varmeforsyningsselskabs bestyrelse er indvalgt i medfør af 7.4, og som i valgperioden udtræder af bestyrelsen. 8. Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest den 15. januar det år, der følger efter det år, hvor valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Mødet indkaldes af formanden for den afgående bestyrelse Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer sin formand og næstformand. Næstformanden overtager formandens funktioner ved dennes midlertidige forfald Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning ved brev til hvert enkelt medlem med mindst 7 dages varsel Bestyrelsesmøde skal med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, dog mindst 6 gange årligt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, og samtidig opgiver hvilke emner, der ønskes behandlet Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes møde, hvor der aflægges årsberetning, og hvor regnskab for det sidst forløbne driftsår forelægges til godkendelse Inden udgangen af juni afholdes et møde, hvor et af direktøren udarbejdet forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag forelægges til 1. behandling. 2. behandling foretages senest 1. oktober, hvor budgettet og flerårige budgetoverslag undergives bestyrelsens drøftelse og beslutning. Under 2. behandling af budgettet kan der alene fremsættes ændringsforslag. Poster, til hvilke der ikke er fremsat ændringsforslag, anses for vedtaget uden afstemning Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Side 7

9 8.8. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Over bestyrelsens beslutninger føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Herudover ydes kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid for kommunalbesty-relsesmedlemmer gældende regler. Når møde afholdes uden for interessentkommunerne ydes godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. 9. Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen er selskabets øverste styrende organ Under bestyrelsens afgørelser henhører: A. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt af langsigtede økonomiske forpligtelser, der forudsættes i budget og flerårige budgetoverslag. B. Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. C. Fastlæggelse af retningslinier for salg af varme til interessentkommunerne. D. Fastlæggelse af overordnede retningslinier for forsikringsmæssige forhold. E. Valg af revision. F. Ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør. G. Godkendelse af kontrakter vedrørende køb af varme. H. Optagelse af lån. I. Beslutning om indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer, jfr J. Ændring af selskabets vedtægter. K. Beslutning om interessentskabets opløsning. L. Meddelelse af prokura. Side 8

10 9.3. De under 9.2.A, H, J og K nævnte sager skal gøres til genstand for 2 behandlinger i bestyrelsen. Anden behandling kan tidligst finde sted 4 uger efter første behandling Beslutning om ændring af interessentskabets vedtægter, indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer samt om opløsning af interessentskabet forelægges interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse forudsætter godkendelse af samtlige interessentkommuner. 10. Direktion Bestyrelsen antager en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet Direktørens arbejde og pligter, såvel som det ham tilkommende vederlag, fastsættes ved kontrakt Direktøren deltager i selskabets bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 11. Tegningsret Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og selskabets direktør i forening eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Selskabet kan ikke tegnes af en stedfortræder. 12. Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse: A.. B. Antagelse og afskedigelse af revision. C. Fastsættelse af honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. D. Indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer. E. Opløsning af selskabet. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeriet måtte fastsætte i medfør af den kommunale styrelseslov, 58. Side 9

11 13. Regnskab og budget Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse og frem til 31. december Over interessentskabets udgifter og indtægter skal der føres et nøje specificeret bogholderi, således at indtægter og udgifter kan fordeles omhyggeligt og forsvarligt på selskabets forskellige aktiviteter Bestyrelsen lader ved hvert regnskabsårs udløb udarbejde en årsrapport omfattende årsberetning, resultatopgørelse og status Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, samt i overensstemmelse med myndighedernes krav Årsrapporten underskrives af bestyrelsens medlemmer og af selskabets direktør, og skal være afsluttet og revideret senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb Den godkendte årsrapport med samtlige tilhørende revisionsberetninger fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne samt til tilsynsmyndigheden Direktøren lader hvert år udarbejde forslag til budget for det følgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag Forslaget til budgettet og de flerårige budgetoverslag forelægges inden udgangen af juni bestyrelsen til drøftelse og således, at 2. og sidste behandling kan finde sted senest den 1. oktober, jfr og Det godkendte budget fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden. 14. Revision Interessentskabets regnskabsførelse og årsrapport skal revideres af den af bestyrelsen antagne revision. Side 10

12 14.2. Som revision kan antages enten en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision Revisor skal til brug for bestyrelsen udarbejde revisionsberetninger, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet. Revisionsberetningerne skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen. 15. Selskabets opløsning Selskabet kan opløses, når dette besluttes af bestyrelsen, og godkendes af interessentkommunerne, jfr. 9.2., 9.3. og Selskabet kan endvidere opløses på begæring af én eller flere af interessenterne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jfr. lov om kommunernes styrelse, 60, stk Ved selskabets opløsning realiseres anlæggene og aktiverne i øvrigt, og selskabets samlede formue, efter at eventuelle lån og forpligtelser er indfriet, deles herefter mellem interessenterne i forhold til disses ejendomsret i henhold til 3.3., jfr Tvister Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem selskabet og en interessentkommune eller mellem interessentkommunerne indbyrdes afgøres efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter endeligt ved voldgift efter følgende regler Den, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden 14 dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, og det andet medlem skal være kyndig i energiforsy-ningsspørgsmål medmindre parterne, alt efter sagens natur, aftaler anden sammensætning for så vidt angår de 2 medlemmer. Det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer. Side 11

13 16.3. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere interessentkommuner eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 17. Bilag De i nærværende vedtægter nævnte bilag A, bilag B, bilag C og bilag D skal betragtes som integrerende del af vedtægterne, og kan alene ændres på samme måde som disse, jfr. 9.2., 9.3. og Ikrafttræden Nærværende vedtægter træder i kraft pr. den 1. november 1982, dog tidligst pr. den dato, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse foreligger i henhold til Den kommunale Styrelseslov, 60, stk. 1. ne er reviderede og ændrede ved bestyrelsesbeslutninger af 22. september og 3. november 2006 og er godkendt af interessentkommunerne, jfr. 9.4 samt af tilsynsmyndigheden. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Fredericia, den 12. december 2008 Side 12

14 Bilag A til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforholdet mellem interessenterne indbyrdes, jfr. vedtægternes 3.2. og 3.3. samt Transmissionsnettet opdeles i 3 hovedledninger, nemlig: Kolding Skærbækværket Vejle Børkop Fredericia Middelfart Fredericia samt en regional samleskinne, der forbinder de forskellige forsyningskilder og hovedledninger, jfr. kortskitsen side 3. De samlede udgifter til hovedledningerne henføres til de enkelte interessentkommuner, således at udgifterne til: 1. Hovedledningen mellem Kolding og Skærbækværket henføres til Kolding kommune. 2. Strækningen mellem Egeskov/Bøgeskov og Fredericia henføres til Vejle, Børkop og Fredericia kommuner. 3. Strækningen mellem Børkop og Egeskov/Bøgeskov henføres til Vejle og Børkop kommuner. 4. Strækningen mellem Vejle og Børkop henføres til Vejle kommune. 5. Strækningen mellem Snoghøj og Fredericia henføres til Fredericia og Middelfart kommuner. 6. Strækningen mellem Middelfart og Snoghøj henføres til Middelfart kommune. Hvor udgifterne til en ledningsstrækning henføres til flere kommuner sker fordelingen disse imellem i forhold til det af de pågældende kommuner angivne aftag af varme ved fuld udbygning fra den pågældende ledningsstrækning. Udgifterne til vekslerstationer ved overgang til lokale distributionsnet henføres til den enkelte kommune. Med hensyn til fordelingen af udgifterne til den regionale samleskinne henvises til vedtægten og bilag D. Bilag A Side 1

15 Den indbyrdes fordeling af samtlige de under 5.2.II. nævnte faste omkostninger er tillige bestemmende for det interne hæftelsesforhold interessenterne imellem, og for hvor stor en ideel andel af selskabet hver interessentkommune ejer, jfr og 3.3., samt for hvor stor en del af de af selskabet optagne lån den enkelte interessentkommune skal stille garanti for, jfr. vedtægternes 6.2. Fordelingstallene vil være at regulere i overensstemmelse med de faktisk samlede anlægsudgifter for de fælleskommunale anlæg og eventuel vedtægternes Side 2 Bilag A

16 VEJLE JYLLAND SHELL REGIONAL SAMLESKINNE HOVEDLEDNING - OPDELT I STRÆKNINGER VEKSLERSTATION FREDERICIA FYN KOLDING SKÆRBÆK VÆRKET MIDDELFART Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er Børkop kommune sammenlagt med Vejle kommune. Bilag A Side 3

17 Bilag B til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Fordeling af indskud. Den enkelte interessentkommunes andel af det enkelte regnskabsårs samlede indskud beregnes i forhold til kommunernes angivne varmeaftag ved fuld udbygning: Børkop kommune Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 245 TJ/år 1751 TJ/år 1648 TJ/år 397 TJ/år 1486 TJ/år hvilket svarer til følgende procentvise fordeling af det enkelte års indskud mellem interessentkommunerne: Børkop kommune 4,43 % Fredericia kommune 31,68 % Kolding kommune 29,82 % Middelfart kommune 7,18 % Vejle kommune 26,89 % Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er de foran angivne varmeaftag erstattet af det i bilag D anførte. Side 1 Bilag B

18 Bilag C til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Marginalpris for varmesalg udover det vedtægtsmæssigt bestemte aftag som projektgrundlag, jfr Grundlaget er dyreste pris hos TVIS primærproducenter, p.t. Skærbækværkets budgetpris for 1998, i henhold til specifikation fra Skærbækværket. Marginalprisen er således prisen for den første GJ udover den budgetterede produktionsmængde. Interessentkommuner, som aftager varme fra TVIS transmissionssystem udover det vedtægtsmæssigt bestemte maksimale aftag, betaler meromkostningerne til merproduktionen hos dyreste primærproducent samt merudgifterne til TVIS elforbrug ved forøget varmetransport, som variable omkostninger. Samtlige faste driftsomkostninger og faste produktionsomkostninger fordeles mellem interessentkommunerne efter nøgletal som angivet i vedtægterne for TVIS, dog således at nøgletallet, der anvendes for en kommune, som overskrider det udmeldte maksimale aftag fra TVIS, jfr. vedtægternes bilag D, er det faktiske aftag. Fordeling af TVIS faste anlægsomkostninger, vedrørende renter og afdrag på anlægslån ændres ikke. Meraftaget regnes afbrydeligt til enhver tid, når transmissionssystemet ikke er i stand til at levere varme til meraftag uden at stille øvrige interessentkommuner ringere i teknisk og økonomisk henseende. Bilag C Side 1

19 Bilag D til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Nedenstående tabel danner grundlag for den i vedtægternes angivne fordelingsnøgle: TJ/år Fredericia Kolding Middelfart Vejle I alt Aftag fra TVIS Fredericia, den 12. december 2008 Side 1 Bilag D

20

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Selskabets formål er at forestå distribution af naturgas herunder anlæg og drift af distributionsnettet.

Selskabets formål er at forestå distribution af naturgas herunder anlæg og drift af distributionsnettet. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Naturgasfordelingsselskabet i Midt-/Nordjyske Region I/S, "Naturgas Midt-Nord I/S". Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål og opgaver Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Nærværende vedtægter erstatter eksisterende vedtægter med ikrafttrædelse 1. februar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. juli 2016 1. NAVN,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S

Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S Gældende pr. 30. juni 2010 Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S 1. Navn/selskabsform/interessenter/hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Modtagestation Vendsyssel

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 10. december 1970 er et interessentselskab, hvis navn er I/S Ugelbølle Vandværk. Selskabet har hjemsted i Rønde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere