Gi r det mening? Bachelor vinter UCLillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gi r det mening? Bachelor vinter 2013-14 UCLillebælt"

Transkript

1 Gi r det mening? Titel : Gi r det mening? Navn : Henrik Boisen, hold 9211 Studie nr. : Vejleder : Frida Nyrup Censor : Niels Rosendal Jensen Antal tegn : Bachelor vinter UCLillebælt

2 Indholdsfortegnelse: 1. Abstrakt s.3 2. Indledning s.3 3. Problemformulering s.4 4. Empiri s.4 5. En ny virkelighed - udviklingen inden for bosteds området i Kerteminde kommune s.5 6. Pædagogen i en unik position s.6 7. Beboer sammensætning en ulige cocktail s.7 8. Manglende anerkendelse s Et hult menneske kan også udvikler sig s Dys-funktionalitet s Problemknuseren møder motivationen s Forudsætningen for at lære nyt s Latente motivation s Et stort ansvar s Afgiftning s The Dreamteam s Konklusion s.23 Litteraturliste s.26 2

3 1. Abstrakt Med udgangspunkt i bostedet Blokken forsøger dette bachelorprojekt at beskrive kompleksiteten i det pædagogiske arbejde med borgere med særlige og/eller psykosociale vanskeligheder i alderen år. Projektet forsøger at skabe et billede af hvorfor mange af de nyligt tilknyttede borgere på bostederne i Kerteminde Kommune virker umotiverede og u-samarbejdsvillige. I den forbindelse behandles udviklingen på bosteds området også. Dette bachelorprojekt giver ikke et entydigt eller endeligt svar på hvordan man motiverer voksne mennesker med disse vanskeligheder, da dette er for komplekst og ikke kan forsimples til standard løsninger. Derimod behandles forskellige teorier som giver pædagogen, mulighed for at forstå borgerens forudsætning, for at samarbejde og herunder borgerens latente motivation. Teorier jeg mener kan hjælpe pædagoger på bosteder med at opfylde servicelovens tilbud(sel 85) om at skabe meningsfuld støtte og vejledning. Projektet henvender sig til andre pædagogstuderende og forsøger bl.a. at give et realistisk øjebliksbillede af en pædagogisk arbejdsplads under forandring og hvad det vil sige at arbejde i et bofællesskab for voksne med nedsat funktionsevne(udviklingshæmning) samt mennesker med særlige og/eller psykosociale vanskeligheder. God fornøjelse. Henrik Boisen 2. Indledning: Efter finanskrises udbrud i 2008 har man inden for Kerteminde Kommunes voksenforvaltning mærket hvordan besparelser og effektivisering er blevet implementeret. Jeg har arbejdet indenfor det socialpædagogiske voksenområde de seneste syv år og set hvordan bostederne i Kerteminde Kommune gradvist har ændret sig fra en tryg base for mennesker med nedsat funktions niveau(udviklingshæmmede) til en mere uhomogen størrelse. Efter finanskrisens start i 2008, har mange kommuner landet over været tvunget til at spare og tænke nyt. Blandt de nye tiltag har været hjemtagelse af borgere fra relativt dyre specialinstitutioner til de eksisterende botilbud i kommunerne. Dette har medført en forandringsproces i bostederne som ikke er set tidligere, en proces der har testet de ansattes omstillingsevne, og bygger på det finansministeriets kalder Laveste Effektive Omkostnings Niveau, L.E.O.N.(Finansministeriet, 2012). Et princip der har eksisteret i lang tid (også før finanskrisen) men som lige så stille og af tvungne omstændigheder er sivet fra det private erhvervsliv og over i den offentlige sektor. Vi må derfor bruge pengene så fornuftigt som muligt og tilbyde støtte og vejledning som virker. Det har medført ændringer i pædagogernes arbejdsvilkår på bostederne, som jeg senere vil komme ind på. Disse nye borgere er blevet tilknyttet bofællesskaber som Blokken, og har typisk en meget turbulent opvækst med i bagagen. Hvilket har medført en del utryghed og frustrationer især blandt de gamle beboere, naboer og pædagoger. En af de største og mest frustrerende udfordringer har været og er 3

4 stadigvæk de nye borgeres manglende motivation til at samarbejde og deres flagrende livsstil. Deres tilgang til pædagogerne står ofte i skærende kontrast til de veldresserede udviklingshæmmede, som i mange år har udgjort kernen af borgere i Kerteminde Kommunes bofællesskaber. Fælles for både nye og gamle beboere er dog deres manglende evne til langsigtede planlægning. Dette bachelor projekt tager primært udgangspunkt i bofællesskabet Blokken, som lige nu står i en omstillingsproces, hvor den tidligere trygge base er under ombygning til en ny tryg base for både borgere med særlige og/eller psykosociale vanskeligheder og udviklingshæmmede. Men hvad er det de nye beboere har med i bagagen og hvordan gør det dem anderledes fra de gamle hvad er meningsfuldt for dem og hvordan motiverer vi dem til at samarbejde omkring bostedets kerneydelser? Alle spørgsmål som vi dagligt i en eller anden form må forholde os til og som gør vores arbejde som hjemmevejledere i Blokken interessant, udfordrende, varierende og svært. 3. Problemformulering Hvordan påvirker besparelser og hjemtagelser af borgere med særlige vanskeligheder bostederne i Kerteminde Kommune og hvilke udfordringer har disse hjemtagelser medført på et pædagogisk plan? Hvilken rolle spiller pædagogen i forhold til at vække borgerens latente motivation og hvad kan man med fordel fokuserer på,, når man arbejder med umiddelbart umotiveret borgere? Har kommunen et medansvar for borgernes umiddelbare mangel på motivation, og i så fald hvordan påvirker det borgerne i bostedet Blokkens oplevelse af sammenhæng. 4. Empiri: Jeg arbejder som hjemmevejleder i bofællesskabet Blokken og har syv kollegaer fordelt på to bosteder, heraf er fire nære kollegaer, alle er pædagoger. De har fulgt min uddannelse med interesse og fundet ud af at jeg bringer ny viden til bostedet, derfor har de fra første dag også vist interesse og givet mig feedback i udarbejdelsen af dette bachelorprojekt. Vores samarbejde startede allerede da jeg skulle vælge emne til bachelorprojektet, hvor en kollega sagde Du kan jo lige så godt skrive bachelor om de udfordringer vi står med lige nu. Det gav god mening og hermed gjort. På et af de efterfølgende P-møder bragte jeg projektet på banen, og vi fik en snak om det. Fokus samlede sig hurtigt på udfordringen med at motiverer de nye beboere til samarbejde med os. I hele denne skriveproces har vi diskuteret den viden jeg har indhentet, hvilket forhåbentligt også kan kommer andre uden for bofællesskabet til gode via mine refleksioner. Internt har især Per Revstedts latent motivationsteori givet mange af os fornyet håb og troen på at vores arbejde rent faktisk nytter. 4

5 Mine refleksioner og indspark i hverdage har virket, men ikke fjernet al frustration, da nogle kollegaer stadigvæk er meget mærket efter de seneste ændringerne på bostedet og mister af og til lidt af gejsten. Udviklingen har medført større fokus på hvad de nye tiltag gør ved os som pædagoger, hvilket jeg også vender tilbage til i afsnittet om afgiftning. 5. En ny virkelighed - udviklingen inden for bosteds området i Kerteminde Kommune Inden for de sidste 5-6 år har meget ændret sig på bostederne i Kerteminde Kommune, eksempelvis er ledelsen blevet indskrænket fra tre ledere af fire bosteder, til én leder af syv bosteder. Af samme grund er ledelsen nu distanceledelse og flere opgaver er overdraget til personalet, hvilket både medfører glæde og frustrationer. Man skal registrere og indberette mere selv, men har også større frihed til at planlægge arbejdstid selv. I samme periode er beboersammensætningen lige så stille blevet ændret så, de gamle udviklingshæmmede beboere i dag bor dør om dør med nye beboere, der typisk har en meget turbulent opvækst med i bagagen. Bofællesskabet Blokken har f.eks. eksisteret i 12 år og været hjem for otte relativt rolige voksne mennesker med div. former for funktionsnedsættelser(udviklingshæmning). I dag er yderligere syv nye borgere i alderen år blevet tilknyttet alle med psykosociale og/eller særlige vanskeligheder. De nye beboer har et andet selvbillede, helt andre vaner og andre måder at reagerer på det lovpligtige tilbud om støtte og vejledning 1. Desuden ligner de i langt højere grad, og imod sætning til de gamle beboere, jævnaldrende normalt fungerende unge voksne. De nyder ungdommen og samles med venner for at drikke og fester så snart lejligheden byder sig. En af de positive sider jeg har oplevet, ved den effektiviserings baserede nytænkning er bostedernes udvikling mod en klar definition af de kerneydelser man som ansat pædagog kan tilbyde borgeren(sel 85). Denne fokus på kerneydelser har efter min opfattelse smittet positivt af på vores professionelle faglighed og forbedret vores tilgang til borgerne. Eksempel: Jeg mindes min første år som hjemmevejleder som meget frustrerende fordi alle havde deres egen dagsorden og ledelsen virkede snæversynet og til tider uprofessionel. F.eks. gik den første borger jeg blev kontaktperson for i skjorte og jakkesæt når lederen var på arbejde, fordi han var bange for hende. Hun havde indtaget en moderrolle over for de udviklingshæmmede. Den leder er i dag fyret pga. besparelser og jeg har stadigvæk kontakt med borgeren, som i dag går han i det tøj han ønsker og tager fint tøj på når han skal noget specielt. En anden forskel ses i vores tilgang til rollen som kontaktperson. Da jeg startede som hjemmevejleder i et andet bosted, oplevede jeg dagligt hvordan kollegaerne typisk arbejde meget 1 Jævnført SEL 85, Lov om social service(serviceloven) 5

6 individuelt med deres borger, hvilket også sker i dag men med et langt større fokus på vidensdeling og faglige argumentation. Jeg tror besparelserne har sat skub i en professionalisering af pædagogfaget, for en af grundende til at borgeren jeg lige beskrev har ændret adfærd, skyldes ændringer i pædagogerne tilgang til ham. Vi er blevet bedre til at givet borgerne plads og mulighed for reelt at tage aktivt medejerskab i deres liv. Der er gradvist ved at blive gjort op med mange års praksis, hvor kontaktpædagogen ved bedst og ind er sneget en kultur hvor sparring, diskussion skaber grobund for faglige argumenter. En udvikling som jeg ser det der er sket glidende uden tab af det empatiske fundament som pædagogisk relations arbejde i bostederne bygger på. 6. Pædagogen i en unik position I bostederne står relationen til borgeren centralt og det er vigtigt at denne relation er så god som mulig, for uden den er det stort set umuligt at vise vejen til nye kompetencer. Nogle gange dummer de nye borgere i Blokken sig så meget, at deres tilknytning til bofællesskabet hænger i en tynd tråd, i disse situationer har det det tværfaglige samarbejde kommet til sin ret. Eksempelvis har sagsbehandlere i enkelte, meget tilspidsede situationer været nødt til at overtage bussemandsrollen og konfronterer borgerene med div. problemer. Grunden til at pædagogen overlader bussemandsrollen til sagsbehandleren skal findes i beboernes sårbarhed og utallige oplevelser af svigt. Så det er for ikke at skræmme borgeren væk fra bostedet og ødelægge den kontakt pædagogerne har opbygget at rollefordelingen ind imellem ændre sig på denne måde. Det tager lang tid at (gen)opbygge den spæde tillid borgerene viser os, selvom de har boet her i både halve eller hele år. Det er så at sige for ikke at ødelægge hjemmevejlederens unikke position ift. borgeren at vi samarbejder med sagsbehandleren på denne forholdsvis nye måde og det virker. For det er igennem den gode relation vi kan påvirke både de nye og gamle beboere til større selvstændighed (Lynge, 2009) Selvom vi står i en unik god position for at påvirke en borger over tid, så er det uanset funktionsevne og mængden af omsorgssvigt og nederlag i livet, stadigvæk borgerens eget ansvar at samarbejde, ligesom det er dem selv der står til ansvar for egne handlinger, da de er jo voksen mennesker. Vi kan altså ikke tvinge dem til at samarbejde, men vi kan som den professionelle pædagog tage ansvaret for at relationen ikke brydes, når en borger viser sine frustrationer. Pædagogen må vedholdende tilbyde sin støtte og vejledning i troen på, at det arbejde han laver kan medfører en reel ændring(killén, 2005). Og når vi så står der foran en borger med en umotiveret attitude er det vigtigt at medtænke deres funktionsniveau og eventuelle forsvarsmekanisme. Måske er vi med til at aktiverer frustrationen og forsvaret fordi det vi siger eller forsøger at sætte i gang, ikke giver mening eller skubber borgeren for langt ud på utryg grund (ZNU 2 ). 2 Lev Vygotskys, Zonen for Nærmeste Udvikling(ZNU) 6

7 Det er altså ikke bare manglende motivation vi møder, hvilket jeg senere vender tilbage til og giver eksempler på, for at vise at også disse borgere som alle andre mennesker besidder et reelt, men ofte latent motivation potentiale. Her vil jeg dog fremhæve at hvis en borger ikke selv kan ændre sin umotiveret attitude, er det en pædagogisk opgave i bostedet, at vise vejen ved at gøre alternativet tydeligt og troværdigt(revstedt, 2004). Alternativet kan vises på mange måder hvilket understreger hjemmevejlederes unikke position fordi han typisk har en relativ god adgang til borgen via hverdagens mange kontaktflader (sms, økonomi, ekstern brev kommunikation, madlavning, konflikt løsning og meget mere). Alle disse kontaktflader er hver især små vigtige arenaer som hører ind under bo-træningen og de sætter os i en gunstig tillidsskabende position og hvorfra vi før eller siden(viser erfaringer fra Blokken) får lov til at møde borgerne med paraderne nede, som de faktisk er. Disse mange arenaer og kontaktflader giver også pædagogen mulighed for at gentage alternativet mange gange og over tid vise, at vi er til at stole på og at vi ikke giver op bare fordi de viser deres frustrationer. Frustrationerne har mange ansigter, én borger vil eksempelvis nogle dage ikke tale til os. Når vi er i samme rum kigger han bare på os. Efter et år med utallige af disse dage sagde han til sin kontaktpædagog, Jeg gør det for at se hvad I kan holde til. Underforstået er I til at stole på? Når man arbejder i sådan et spændingsfelt gør det noget ved os som pædagoger og mennesker hvilket jeg også komme ind på i afsnittet om afgiftning. Denne test viser lidt om hvorfor arbejdet er anderledes med de nye borgere og hvor vigtigt vedholdenhed og stabilitet er når vi arbejder med psykosocialt udsatte og omsorgssvigtede mennesker. I modsætning til mange af de udviklingshæmmede beboere tager det endnu længere tid at opnå disse menneskers tillid, fordi deres opvækst ofte er oversået med svigt fra tillidspersoner(rygård, 2011 ). Blokkens beboere har alle oplevet svigt, men i varierende form og grad, men fælles for dem alle er at de har et meget lidt overskud til at lære nyt. Ofte må vi droppe planlagte tiltag fordi beboren har et her og nu behov for at at tale om deres frustrationer. I disse snakke ser vi ofte hvordan beboeren går i hak fordi de mangler ressourcer til at ændre på situationen, derfor tager det lang tid for mange af blokkens beboere at tilegne sig nye kompetencer også de helt elementære så som at gå i bad, børste tænder osv. Arbejdet er tidskrævende hvilket ikke altid er det personalet har mest af, men tids frustrationen kan personalet dog langt hen ad vejen planlægge sig ud af, der er bare ingen der ved hvornår beboerne afviser os eller har det skidt og skal støttes. Det er i situationer som disse vi mærker besparelserne på bosteds området, for det er tit her vi mangler en ekstra hånd 7. Beboersammensætning en ulige cocktail Udover de positive konsekvenser har der også været nogle mere uhensigtsmæssige følger af at hver lille kommunale budgetudvalg har valgt at lukket sig mere eller minder om egne snævre økonomiske interesser. Vi kan i Blokken nu se hvordan det har fået betydning for alle beboerne i bofælleskabet og jeg vil her komme med et par eksempler på hvorfor arbejdet i bostederne er blevet mere kompliceret. 7

8 Den nye beboersammensætning har eksempelvis medført sociale udfordringer hvor mange flere skal spise aftensmad sammen. Problemerne eller udfordringerne opstår bl.a. fordi mange af de nye beboere ser sig selv som bedre end de gamle beboere og som en siger, Hvorfor skal jeg bo og spise sammen med en flok handicappede! En af de mest tydelige måde hvormed de nye adskiller sig på, er med deres sproglige overlegenhed og det faktum, at de ikke ligner handicappede hvilket de reelt er, men bare på et følelsesmæssigt og socialt plan. Hvorimod mange af de gamle beboere trods deres funktionsnedsættelse viser sig langt bedre fungerende rent social, hvilket ofte bunder i at de har en helt anden tryg opvækst med hjemmefra. Dem der er mest omsorgsskadet/tilknytningsforstyrrede er derfor ikke ligefrem motiveret for at deltage i det sociale støtte tilbud vi traditionelt tilbyder i bofællesskabet, så som fælles spisning. Men de deltager ofte alligevel, især sidst på måneden fordi de har brugt deres penge og ikke har mere mad i køleskabet. Pædagogerne i Blokken fortæller at de egentlig godt ved hvorfor de nye beboere ikke oplever deres tilknytning meningsfuld, for de kan ikke spejle sig i dem de skal sidde til bords med. Pædagogerne fortæller desuden om mangelfulde overleveringer fra diverse specialinstitutioner, som må læses med kritiske briller da de sjældent giver et fyldestgørende realistisk billede af de borgere som tilknyttes. Hertil kommer flere nylige eksempler på sagsbehandlere der ikke kan give de ny beboere en meningsfuld forklaring på hvorfor de er placeret i Blokken. Oveni i det hele er borgerens ofte ringe selvindsigt og accept af at de har behov for støtte fra os for, at kunne klare sig selv i dagens Danmark. Denne manglende tilknytningsfølelse reagere beboerne forskelligt på. Nogle af de gamle isolerer sig og de nye lukker sig inde(følelsesmæssigt) hvor andre igen vælger at holde sig væk fra bostedet. De har hver især et reaktionsmønster som vi lige så stille får stykket sammen og begynder at bygge støttende strukturer op omkring. Ud over det pædagogiske arbejde der ligger i at skabe struktur omkring en borger som ikke gider samarbejde, så er det også en personlig udfordringerne for pædagogen at have den fornødne tålmodighed. Jeg er eksempelvis kontaktperson for en ung mand som snyder alle han kan snyde inkl. mig og mine kollegaer. Han stjæler biler og andre ulovlige ting og laver i det hele taget utrolige mange dumme ting. Når jeg ser ham eller han en sjælden gang opsøger mig (typisk når han mangler noget) har jeg lyst til at sige én million ting til ham, men jeg ender med bare at rose ham for den måde han har lagt sit nye gulvtæppe i soveværelset. Hvis jeg ikke vil skubbe ham fra mig er jeg nødt til at møde ham i nuet, for det er her han er. Jeg må anerkende ham og i dette tilfælde hans håndværksmæssige ressourcer, på trods af viden om en masse fejlskud fra hans side. Der kommer selvfølgelig situationer hvor jeg får mulighed for at konfronteret ham med hans uhensigtsmæssige handlinger, f.eks. når han modtager bøder og ikke kan betale dem eller har mistet sin scooter(konfiskeret af politi). Men han er ikke vokset op som os andre, han har ikke haft et stabilt forbillede hele sin barndom, han har ikke haft en mor eller far som med deres livserfaring oplyste en vej mod en håndværker uddannelse, gymnasium eller universitetet. Resultatet er at han i dag forlader sin lejlighed og bofællesskabet for at lave det han lige nu har lyst til. Fremtiden er ikke førtidspension og penge til 8

9 at leve stabilt som de gamle beboere, for ham og mange andre af hans ligesindede er fremtiden et stort sort hul, hvor det kan være meget svært at få øje på den langsigtede mening og plan i livet. Og det ud fra denne forståelsesramme langt de fleste nye borgere starter deres treårige STU 3 forløb på. Et forløb som både sagsbehandleren og vi kontaktpædagoger sælger dem på div. møder, fordi vi godt kan se den langsigtede mening med uddannelse, hvilket de fleste borgere også kan til at starte med, men når hverdagen melder sig overskygges den kommunale indsats af manglen på cigaretter eller scooterbenzin. I den forbindelse bliver det interessant at se hvordan den nye kontanthjælpsreform kommer til at motiverer eller demotiverer vores borgeren. I den nye lov som starter 1/ kan borgere der ikke lever op til de gældende krav udsættes for sanktioner(beskæftigelsesministeriet, 2013). Altså en økonomisk straf for manglede deltagelse. Hvis de mister penge, hvilket nogle højst sandsynligt gør i starten så kan de ikke betale deres husleje osv.. Vi har en borger som har forstået beskæftigelsesminister Mette Frederiksens budskab om at tage aktivt medejerskab og samarbejde. Men denne beboer lider af angst og har meget fravær fra STU. Hun planlægger at flytter hjem til sin familie, for hun kan slet ikke leve op til kravene, hun er 19 år og aner ikke hvad hun skal med sit liv. Der er dog en vis forståelse ude i samfundet for mennesker som denne unge kvinde. Eksempelvis udtalte Tænketanken Cevea her efter nytår, at straf nok ikke er vejen frem for alle og derfor giver det ikke mening at presse ledige i job, for det er ikke alene økonomiske incitamenter der driver det arbejdende menneske(berlingske 2014). Den unge kvinde her er et eksempel på hvordan beboerne reagerer på ændringer. Penge betyder selvfølgelig noget for hende, men mest af alt mangler hun noget meningsfuldt at lave. Hun er nok lige som mig og mange andre interesseret i at arbejde, men med noget meningsfuldt og så kommer penge jo hen af vejen. Heldigvis er hendes reaktion på kontanthjælpsreformen en undtagelse blandt beboerne i Blokken for de fleste andres vedkommende er motivationen stadigvæk tilstede og vi har f.eks. i den nyligt overstået december 2013 oplevet flere at de nye beboere komme og spørge ind til hvad et CV er. Men det er en hårfin balance mellem at motiverer og sanktionerer og op ad bakke hvis det vi som samfund tilbyder, om det så er STU forløb, brænde kløvning eller ADL træning 4 ikke opleves som meningsfuldt for de unge mennesker på kontanthjælp og endnu mere op ad bakke hvis det reelt ligger uden for borgerens faktiske formåen lige nu. I så fald gider de slet ikke stå op og suger alskens dårligdomme til sig for at slippe for at komme af sted om morgnen. Nogle gange er de nye beboeres reaktioner på ændringer opgivende, andre gange lige modsat. Her er et eksempel kompleksiteten og på uhensigtsmæssige adfærd. 3 Særlig Tilrettelagt Uddannelse(STU) og tager typisk tre år. 4 Almindelig Daglig Levevis(ADL) 9

10 Eksempel: F og E bor begge i samme bofællesskab. F er gode venner med E og F viser sig en glad aften fra sin gavmilde side, da han betaler for mad og alkohol til E, så de kan feste sammen. Efter et par dage har F brugt sine penge og vil have penge fra E for det mad han gav hende. Dette kommer som en overraskelse for E, da hun ikke mener de aftalte at hun lånte penge den aften de festede i F s lejlighed. F er fast besluttet på at få sine penge, men E har ingen penge. Dette resulterer i at F et par dage efter samler en gruppe ligesindede og en nat(hvor personalet er kørt hjem) sparker de døren ind hos E og truer hende til at betale eller give dem noget som repræsenterer samme værdi. Som pædagog er det svært at forudse disse episoder og optrin, vi halter hele tide bagefter, men da borgerne sladre om hinanden hele tiden, kommer vi før eller siden på banen og må herefter forsøge at bearbejde denne sociale adfærd og lærer F nye strategier. Episoder som denne bliver hurtigt kendt af alle beboerne i bostedet og skaber utryghed og i tilfældet med E, skræmte det livet af hende. Hun isolerede sig efterfølgende i en meget lang periode og det gik bl.a. ud over hendes fremmøde på STU. Hun mistede fokus og motivationen. F havde fokus på egne behov og var meget motiveret for at få pengene for det gav god mening i hans optik og i nuet, men han evner i bund og grund ikke at vise empati for andre end dem der nu og her kan bekræfte hans behov. Så da han nogle dage senere står og mangler penge og E ikke vil/kan betale, bekræfter E ham i at man ikke kan stole på andre mennesker. I sådanne situationer har han lært at angreb er det rette forsvar 5, og hvor har han lært det? 8. Manglende anerkendelse Hvor denne mistillid så kommer fra er der selvsagt ikke et entydigt svar på. Men vi ved at mennesket fødes socialt, uden ondskab og i en ubevidst positiv forventning om at blive mødt med anerkendelse. Og vi ved at det/de miljø(er) vi vokser i og de mennesker vi omgiver os med gennem livet har stor betydning for vores forståelse af omverden og hvilke strategier vi benytte i vores tilgang til livet(nørgaard, 2005). Men vokser, vi som mange af de nye beboere i Blokken, op i en familie hvor respekten, trykheden og det udviklende sprog fra mor og far er erstattet af manglende anerkendelser og uhensigtsmæssige strategier, kan det være én af forklaringerne på hvorfor de nye beboere viser mistillid til pædagogen og omverden. Alex Honneth kommer i sin anerkendelses teori med et godt bud på, og en forståelse af, hvor mistillid og omsorgssvigt kan stamme fra(nørgaard, 2005), hvilket kan hjælpe pædagogen i hans tilgang til de nye beboere, når de fremstår umotiverede eller i forsvarsposition. I anerkendelsesteorien opererer Honneth med anerkendelse eller manglende anerkendelse(krænkelser) inden for tre sfære; Den private, den retslige og den solidariske sfære. 5 Hjernen(reptil) lukker ned for vores tillærte adfærd og i løbet af millisekunder aktiveres handlingsmønstre (overlevelses strategier) ud fra vores udviklingshistorie. Vi kan enten fryse, flygte eller angribe. Det lyder primitivt og er primitivt for det stammer helt tilbage fra vores tid som jægere og urmennesket, hvilket gav god mening for at overleve mod dyrene(løbner, 2006) 10

11 Mange af Blokkens nye beboerne har oplevet krænkelser i en eller flere af disse sfære og i særdeleshed inden for privatsfæren: I den private sfære udvikler vi os som mennesker og anerkendes for vores værdier og bruger de ressourcer vi har til rådighed. Vi udvikler empati og giver hinanden social støtte i en forventning om nære tillidspersoners anerkendelse(lynge, 2009). Næsten alle vores nye borgere har i deres opvækst oplevet krænkelser inden for denne sfære, typisk i form af misrøgt, vold og/eller seksuelle overgreb fra nære familie medlemmer. Altså tillidsbrud fra centrale personer barnet ønsker anerkendelse af og spejler sig i og dermed skabe et stabilt eller ustabilt fundament til sin videre læring i skyggen af(metner; Storgaard, 2012). Tillidspersoner har skabte usikkerhed i stedet for tryghed hvilket i værste fald kan få negativ indflydelse på borgerens indlæring potentiale, sociale funktionsniveau og omverdens tillid. Et mønster der kan risikerer at gentager sig hele livet i form af forsvarsmekanismer og altså også over for pædagogen selvom tilliden er skabt og relations arbejdet begynder at bære frugt. Krænkelser i den retslige sfære er også med til at komplicere vores støtte og vejledning, da det er her vi anerkendes ift. love og oplever at vi kan handle som ligeværdig medlem af samfundet(lynge, 2009). I den solidariske sfære anerkendes vi via vores positive engagement i relation til fællesskaber og grupper(lynge, 2009). Hvilket ikke altid er lige let selv om vi er født sociale. Jeg vil lige vende tilbage til den retslige sfære og her eksemplificerer hvor kompliceret visse borgeres opvækst har været og hermed hvad det er vi som pædagoger skal forstå for at kunne motiverer til nye strategier: Eksempel: W. en ung mand på 18 år som jeg er kontaktperson for. Han flagre en del og er svær at få en stabil kontakt med, ind i mellem har vi møder med hans sagsbehandler, i øvrigt den anden på seks mdr.. Før disse møder siger han om sagsbehandlerene(som her repræsenterer lov og ret), at Jeg har haft så mange sagsbehandlere, at jeg ikke kan huske dem fra hinanden, men én ting de alle har til fælles er at de lover mere end de kan holde. Hans plejemor berettede ved overleveringen om fire sagsbehandler skift på et år og den frustration det var ikke at have et langvarigt stabilt kontaktforløb med kommunen i W s barndom. Jeg kan godt genkende W frustration, for sagsbehandlere, vikarer og pædagoger skifter hele tiden også i et bofællesskab som Blokken. Han har i den tid jeg/vi har haft kontakt med ham flere gange vist at han siger ja til f.eks. STU men i realiteten ikke har ro til så langt et forløb. Han finder de små daglige rutiner meningsløse for hvad skal jeg med et traktorkørekort når jeg vil være kok osv.? 11

12 Og hvis W s oplevelse af at samarbejde med kommunen bygger på sådan en mistillid, eller rettere svigt i hans optik, er det jo ikke underligt at han let kan føle sig krænket og har svært ved hele tiden at give os endnu en chance. På den måde kommer han let til at virke umotiveret. Men jeg har et pædagogisk håb, om at det kan lykkedes os at ændre W s opfattelse af svigt fra kommunen og i dette håb ligger en positiv forventning til fremtiden(linder; Mortensen, 2009) og i hverdagen er det håbet jeg forsøger at smitte de tilsyneladende umotiverede borgere med. Det er mit håb, at borgerne vi støtter og vejleder oplever håbets positive kerne som noget forståeligt og realistisk, så det kan smitte af på borgerens latente motivation, hvilket jeg forklarer nærmere afsnittet om latent motivation. W og plejemoderens fortællinger står ikke i sagsbehandlernes overleverings papirerne til pædagogen, for kommunerne fører endnu ikke intern statistikker på alle de skift vi tilbyder borgere med særlige vanskeligheder. Men W og plejemoderes frustration er guld værd når vi som kontaktpersoner skal skabe relation, tillid og mening med den indsats vi er sat til at tilbyde W. Fordi informationerne giver os mulighed for langt bedre mulighed for, at forstå hvorfor han eksempelvis er så sensitivt eller hvorfor han bliver væk fra bo-træningen og møderne med sagsbehandleren osv.. Erfaringen med Blokkens de nye beboere er at der ikke skal mange utilsigtede hændelser(fejl) til fra kommunens eller kontaktpædagogernes side, før borgeren har luget lunten om endnu et svigt og fundet på noget andet at lave som han/hun oplever som mere meningsfuldt her og nu. W sensitivitet skyldes måske hans dilemma fyldte relation til familien. Han ved godt at mor og far ikke har været de bedste forældre(narkoman/hjemløs), men han ser stadigvæk mor og håber måske inderst inde på en ændring. Hans følelserne for hende er helt sikker langt stærkere end dem han har til den professionel pædagog og kommunen som har fulgt han hele livet. Når man som W er i sådan et følelsesmæssigt spændingsfelt er det vel forståeligt at han i affekt give samfundet skylden for svigtene og hans svære livsituation og det undre mig at vi som samfund ikke lykkedes bedre med at hjælpe mennesker som W, for kommunen viste jo godt at far var junkie og mor drak. Måske skal årsagen til manglede vidensdeling findes internt i kommunerne, jeg har selv oplevet mangelfulde overleveringer og oplevet hvordan dette har kompliceret mit arbejde. Hvordan mon så ikke W har det og her taler vi ikke om arbejde med hans forståelse og tilhørsforhold til samfundet. Det er samfundets skyld synger Steffen Brandt er det nok ment som en opsang til den mere velfungerende del af befolkningen, men også en og hentyder til at vi tager mere aktiv ansvar for vores situation. Og på bølgelængde med beskæftigelsesministrens tese ift. den netop ikrafttrædelse af kontanthjælpsreformen, hvilket også er lige præcist det vi forsøger at lærer beboerne i Blokken gennem vores ADL træning(bo-træning), men det er som sagt ikke lige let for alle. Med sin anerkendelsesteori giver Honneth pædagogen et fagligt fundament hvorpå vi skaber forståelse for hvorfor vi møder umotiverede borger. Det er bl.a. ud fra denne indsigt at man kan opbygge en individuel nuanceret indsats og forståelsesramme. Det kræver meget tid og mange små skridt at ændre på borgernes forståelse af sig selv og omverden(metner; Storgård, 2012). Heldigvis er vi mennesker født sociale og har en enorm drift mod anerkendelse hvilke øger pædagogens mulighed for at påvirke borgeren og tænde en latent motivation som vi alle besidder(revstedt, 1995). 12

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 -

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - Hvem henvender vi os til...- 3 - Metoder... - 4 - At møde beboerne i øjenhøjde...-

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere