Fremtidens miljø skabes i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens miljø skabes i dag"

Transkript

1 Fremtidens miljø skabes i dag

2 INDHOLD HVAD ER ECODESIGN? > Hvorfor Ecodesign 3 > Flere forskellige virkemidler 8 > Hvordan fungerer det 11 > Tilblivelsen af Ecodesign-regler 12 > Konkrete eksempler på regler 13 HVOR BØR ECODESIGN FORBEDRES > Er kravene ambitiøse nok? 15 > Tager det for lang tid før reglerne får effekt? 16 > Hvilke produkter? 16 > Kun energikrav? 17 > Samlede anbefalinger 18 Udgivet af: Fremtidens miljø skabes i dag Publikationen er svanemærket Blegdamsvej 4B 2200 København N Tlf Web: ISBN: Tekst: Jeppe Juul Layout: Designkonsortiet, v. Hanne Koch 1. udgave: Marts 2012 Udgivet med støtte fra Energisparefonden. Det Økologiske Råd er en forening som arbejder for bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Vi gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat, og udgiver tidsskriftet Global Økologi.

3 HVAD ER ECODESIGN Ecodesign er en række EU-regler for energirelaterede produkter (fx fjernsyn og køleskabe), der fastsætter minimumskrav til produktets miljøbelastning - primært energiforbruget. Disse krav er særdeles omkostnings-effektive og medfører både en privatøkonomisk og samfundsøkonomisk besparelse, ligesom det mindsker efterspørgsel efter fossile brændstoffer herunder brændstoffer importeret uden for EU fra lande vi traditionelt ikke har lyst til at være afhængige af. Minimumskrav til energieffektiviteten af disse produkter er således et af de (få) områder hvor vi både personligt og samfundsmæssigt tjener/sparer penge på at nedbringe vores CO 2 -udledning. HVORFOR ECODESIGN Hvis vi skal nedbringe EUs og Danmarks CO 2 - belastning, er det nødvendigt at vores udnyttelse af energi bliver meget mere effektiv og det er faktisk den hurtigste og billigste måde at nedbringe CO 2 -udslippet på. Mulighederne for vedvarende energi er ikke uendelige så med mindre vi nedbringer energiforbruget, bliver det svært at omlægge til 100 % vedvarende energi i løbet af de næste år.. Det vurderes at ca. 80 % af et produkts samlede miljøbelastning bliver fastlagt i designfasen, da der blandt andet her fastlægges hvilke komponenter, der skal bruges i produktet samt hvor energieffektive de er. Derfor er designfasen også et af de mest effektive steder at effektivisere energiforbruget. Ecodesign prøver netop at fastsætte krav til produkters energieffektivitet og har derigennem en betydning for konstruktions-designet af produkter. Ved at sætte minimums energieffektivitets krav fjernes forældede og ineffektive produkter fra markedet. M tons CO 2 -ækvivalenter Potentiale for kosteffektive energibesparelser År Figur 1 Energibesparelser er essentielle for at nå EUs klimamål. Lineær fremskrivning af EU 27s udledning af drivhusgasser frem mod målet om en 80 % reduktion i 2050 i forhold til (Wesselink et. Al., Energy savings in 2020 p.4) 3

4 EU har fastlagt de såkaldte mål, der skal nås i Nærmere bestemt er målet at EU i 2020 skal have minimum 20 % vedvarende energi, minimum 20 % reduktion i CO 2 - udledningen og være 20 % mere energieffektiv. Mens de to første mål er bindende for medlemslandene, er målet for energieffektivisering det ikke (primo 2012). Indsatsen i medlemslandene for energieffektivisering har, under et, ikke været stor nok og den bliver det næppe foreløbig, medmindre mål eller midler gøres bindende. Ud over målene har EU også vedtaget at CO 2 -udledningen skal være sænket med % i Figur 1 viser, at en langt højere, og omkostningseffektiv, energieffektivitet har potentialet til at bidrage med halvdelen af den lovede besparelse på CO 2 -udledning. Kost-effektive energibesparelser Ikke-kosteffektive energibesparelserelser Mtoe (Primær energi) Slutforbrug besparelser 20% energibesparelser BESPARELSE Vedvarende energi Euro / GJ OMKOSTNINGER Figur 2 Omkostningseffektivitet i energieffektiviserings-tiltag. Den øverste stiplede linie viser EUs samlede energiefterspørgsel (primær energi målt i million tons olie-ækvivalenter) i forhold til den forventede udvikling, såfremt man ikke havde lavet nogen tiltag. I søjlen til højre er vist de tiltag, som skal til for at opnå 20 % besparelse i Ca. 90 % opnås ved besparelser, som har negative omkostninger. I modsætning til den måde man normalt snakker om energibesparelser på er her også medtaget de energibesparelser, der opnås ved at erstatte fossilt brændstof med vedvarende energi, hvilket i denne udregning har positive omkostninger. Det stribede område til venstre viser EUs samlede energiefterspørgsel efter der er lavet energieffektiviserings-tiltag svarende til 2020 målsætningen. Det skal bemærkes at figuren tager udgangspunkt i en diskonteringsrate på 4% for husholdninger og 8 % for industrien. Den forventede oliepris er i beregningerne sat meget lavt til 60 $ pr. tønde. Det internationale energiagentur forventer i de kommende år en gennemsnitlig oliepris på over 100 $ tønde, hvilket gør mange energibesparelser endnu mere attraktive end vist her også vedvarende energi. (Wesselink et. Al., Energy savings in 2020 p.6) 4

5 Den overvejende del af energieffektiviserings-tiltagene EU kan foretage, er omkostningseffektive, således at tiltagene sparer flere penge end de koster i forhold til den forventede udvikling hvis man ikke gjorde noget (Business-as-usual BAU). Fordelingen mellem de tiltag, der bidrager positivt økonomisk eller negativt økonomisk i forhold til at nå EU s mål om 20 % højere energieffektivitet i 2020, kan ses på Figur 2. Energiforbrugende produkter (EuP)er produkter, der direkte bruger energi fx i form af strøm eller olie, fx køleskabe, frysere, fjernsyn, fjernsynsbokse, og elpærer. Energirelaterede produkter (ErP) er produkter, der er direkte energiforbrugende eller som indirekte har betydning for et energiforbrug. Fx bruger et vindue ikke energi, men alt efter hvor isolerende vinduet virker, har det en indvirkning på energiforbruget i det hus, hvor det sættes i. Det vurderes i rapporten Energy Savings 2020, at EU ved at nå 20 %-målet, i 2020 årligt vil spare ca mia. kr. i energiudgifter. I forhold til Ecodesign er der ikke tale om små mængder energi der kan spares. Kommissionen forventer, at de ecodesign-krav, der er blevet indført for de første 12 produktkategorier, vil medføre en årlig besparelse på 376 TWh fra 2020 (i forhold til det forventede forbrug med Ecodesign krav Indførelse Forventet besparelse Standby December TWh TV-modtagerbokse Februar TWh Vej- og kontorbelysning Marts TWh Boligbelysning Marts TWh Eksterne strømforsyninger April TWh El-motorer Juli TWh Cirkulationspumper Juli TWh Husholdningskøleskab Juli TWh Fjernsyn Juli TWh Husholdningsopvaskemaskine November TWh Husholdningsvaskemaskine November ,5 TWh Ventilatorer Marts TWh Total 376 TWh Figur 3 De forventede besparelser årligt i EU fra 2020 på grund af ecodesign-krav. 5

6 Figur 4 Effekten af Ecodesign-kravene på de første 9 produktgrupper (Wesselink et.al., Energy savings in 2020 p. 31) BAU=Business-as-usual 2005 elforbruget for 9 produktgrupper 2020 BAU - Med effekten af de indførte ecodesignkrav for de 9 produktgrupper 2020 BAU - Effekten hvis man indførte de mest ambitiøse krav El-besparelser Elforbrug udgangspunkt i 2007), svarende til små 14 % af EUs samlede elforbrug. Alene kravene til elektriske motorer forventes at spare hvad der svarer til 5 % af EUs samlede el-forbrug, mens kravene til cirkulationspumper forventes at spare EU for hvad der svarer til Irlands samlede elforbrug (ca. 80 % af Danmarks). Som det kan ses på Figur 4, forventes strømforbruget til de første 9 produktgrupper - på grund af de vedtagne ecodesign-krav - at ligge 17 % under det ellers forventede forbrug et såkaldt business-as-usual scenarie (BAU). Hvis man i stedet for havde vedtaget de mest muligt ambitiøse krav, ville forbruget på disse produkter forventeligt have været 25 % under BAU. 6

7 17 % 26 % Varmekedler Vandvarmere Energiforbrugende produkter (andre) 24 % 17 % Landbrug mm. Vejtransport 10 % 6 % Industri Figur 5 Fordelingen i 2005 af EU s CO 2 -udledning. Her opgjort på en anden måde end man normalt ser det, hvor andelen af udledningen fra produkter tydeliggøres: f.eks. optræder kraft- og varmeværker ikke i sig selv, men forbruget er anført i f.eks. kedler, vandvarmere og energiforbrugende produkter. Kilde: (www.ecoboiler.org) Det er meget forskelligt fra produktgruppe til produktgruppe, hvor stor en energibesparelse ecodesign-krav kan give. Fx har flere produktgrupper, der igennem en årrække har været mærket med energimærket, gennemgået nogle teknologispring, der hurtigt har højnet energieffektiviteten. Dette betyder at ecodesign-krav KWh år til disse produkter umiddelbart har en forholdsmæssigt mindre effekt end produktkategorier, der ikke tidligere har haft energieffektivitet som et væsentligt konkurrence-parameter. I figur 6 ses bl.a. den voldsomme udvikling i energieffektivitet, der har været for udvalgte hårde hvidevarer. Figur 6 Udviklingen i energiforbruget for nye produkter i Danmark (kwt/år pr. apparat). (Energistyrelsen: Energistatistik 2010) Frysere Tørretumblere Opvaskemaskiner 7 Vaskemaskiner Køleskabe TV

8 1.000 stk. elapparater Frysere Tørretumblere Opvaskemaskiner Vaskemaskiner Køleskabe TV Mikrobølgeovne Figur 7 Udviklingen i antallet af udvalgte produkter i danske hjem (Energistyrelsen: Energistatistik 2010) Samtidig med at energiforbruget er blevet sænket markant pr. apparat i perioden, er der dog sket en voldsom stigning i antallet af disse produkter i de danske hjem, og i mange tilfælde også i størrelsen af apparaterne. Det sidste ses særlig tydeligt for TV (figur 6). Figur 7 viser udviklingen i antallet af apparater i danske hjem. Samlet er elforbruget i de danske hjem derfor steget med ca. 30 % de sidste 30 år. FLERE FORSKELLIGE VIRKEMIDLER Ecodesign er et af redskaberne i den såkaldte produktintegrerede miljøpolitik i EU. Ud over Ecodesign er der også ordningerne for energimærkning og miljømærkning samt den offentlige grønne indkøbspolitik (Green Public Procurement GPP), der skal fremme energieffektive og/eller miljøvenlige produkter. Ecodesign-direktivet blev vedtaget i 2005 og blev i 2009 udvidet til at omfatte energirelaterede produkter. Lidt forsimplet kan man sige at ecodesign fjerner de energi/miljømæssigt ringeste produkter fra markedet. Dette betyder at ecodesignkrave- 8

9 ne i praksis er usynlige for forbrugerne, da der ikke er tale om et mærke, men om krav til producenter for at de må sætte deres produkter på markedet. Mange af disse tilbageværende lovlige produkter på markedet energimærkes, således at forbrugerne får et redskab til at vælge de mest energieffektive produkter. Energimærkningen sker på baggrund af den kendte A-G mærkning, der skal hjælpe forbrugerne til at få hurtig information om, hvor energieffektive produkterne er i forhold til hinanden. A-G er for nogle produktgrupper ændret, så skalaen nu også rummer energiklasserne A+, A++, A+++, og til gengæld er de laveste skåret fra, så skalaen f.eks. stopper ved C eller D. Det har den alvorlige ulempe, at mange forbrugere stadig tror, at A er den bedste kategori, hvor det i virkeligheden er en midtergruppe og på vej til at ligge i den dårligste ende. Derudover kan man også i nogle tilfælde diskutere måden hvorpå energimærkningen beregnes. For eksempel beregnes energimærkningen på fjernsyn ikke i forhold til det konkrete fjernsyns samlede areal, men i forhold til effektiviteten af den brugte skærm, hvilket betyder at 42 fjernsyn sagtens kan blive A- mærket, mens et mindre fjernsyn kan blive C- mærket selvom det mindre fjernsyn bruger mindre energi. Til gengæld er energimærkningen af fjernsyn udvidet til også at oplyse det forventede samlede årsforbrug, hvorfor forbrugerne ud over at sammenligne A-G-mærker, også kan sammenligne det beregnede årsforbrug af energi. I Danmark er der også Go Energi mærket, der findes på produkter, der er blandt de mest energieffektive på markedet og som underkastes ekstra kontrol. Derudover arbejder EU for at fremme en grøn offentlig indkøbspolitik hvor det offentlige kan stille miljøkrav til de produkter, der indkøbes således at der kun købes fra den bedre del af miljøspektret. Dette blandt andet for gennem det offentliges indkøb at bane vejen for flere miljøvenlige produkter. Endelig er der EUs miljømærke Blomsten, som gives til produkter, der hører blandt de miljømæssigt set bedste 20 % på markedet. Blomsten suppleres af en række nationale og regionale miljømærker i Norden af Svanemærkningen. 9

10 Figur 8 Illustration af EU s forbrugerrettede virkemidler. Produkter på markedet energimærkes. De bedste kategorier kan søge om at få miljømærke hvis de også opfylder miljøkrav udover lavt energiforbrug. De dårligste kategorier kan forbydes via Ecodesign-regler. A B C D E F G De mindst effektive produkter forbydes via Eco-design-krav Energimærkning Figur 8 illustrerer de forbrugerrettede virkemidler. Ved en stramning af reglerne forbyder Ecodesign fx. produkter, der ligger i de eksisterende energiklasser C-G, hvorefter, der laves en ny skala for de tilbageværende lovlige produkter. Ecodesigndirektivet (rammedirektiv) Ecodesignkrav til Køleskabe Ecodesignkrav til TV Ecodesignkrav til Belysning Ecodesignkrav til Elmotorer Ecodesignkrav til Etc. Figur 9 Udmøntningen af Ecodesign-direktivet 10

11 HVORDAN FUNGERER DET? Ecodesign-direktivet eller EuP-direktivet som det også kaldes er et såkaldt rammedirektiv, der opsætter rammerne for tilblivelsen af den egentlige lovgivning. Udmøntningen foregår via forordninger, der har umiddelbar retsvirkning i medlemslandene. I princippet dækker direktivet alle energirelaterede produkter bortset fra transport. Men da det er en stor proces at lave regler for bare en enkelt produktgruppe, arbejdes der efter 3- årige arbejdsplaner. Ved udarbejdelsen af arbejdsplanen udvælges en gruppe af konkrete produkter ud fra en vurdering af energibesparelses-potentialet. Disse produkter laves der regler for i den kommende periode. Der er lavet ecodesignregler for følgende produktgrupper (ultimo 2011): > Standby-forbrug (tværgående for en lang række produkter) > Eksterne strømforsyninger > Lyskilder beregnet til boligbelysning > Elmotorer 0, kw > Husholdningskøle- og fryseskabe > Simple digitale modtagerbokse > Lyskilder beregnet til kontor- eller vejbelysning > TV > Cirkulationspumper > Opvaskemaskiner > Vaskemaskiner > Ventilatorer 11

12 TILBLIVELSEN AF ECODESIGN-REGLER 1. På baggrund af et forstudie af energibesparelsespotentialet for en lang række forskellige produktgrupper fastlægger Kommissionen en 3-årig arbejdsplan for Ecodesign, der opremser de produkter, der skal undersøges nærmere. 2. Herefter laves der et grundigt forberedende studie af hver enkelt produktgruppe baseret på en fast procedure, der bl.a. analyserer energibesparelses-potentialet i at lave ecodesignregler. Hvert studie følges af en gruppe af interessenter, der forelægges delresultater fra undersøgelsen og kommer med input til processen. Studierne bruges også som baggrund til energi- og miljømærkning af produkter. 3. På baggrund af slutrapporten for en produktgruppe fremsætter Kommissionen et forslag til ecodesign-regler, der fremsendes til Konsultations Forummet, der ud over repræsentanter for medlemsstaterne også har repræsentanter for interesserede parter - fra erhvervs-, forbruger-, og miljø-organisationer. 4. På baggrund af de inputs de får, fremsætter Kommissionen et revideret forslag til den Regulerende Komite, der består af repræsentanter fra EUs medlemslande. Komiteen stemmer så om forslagets udformning. 5. Herefter fremsendes det vedtagne forslag (forordningen) til EU-Parlamentet, der har 3 måneder til evt. at gøre indsigelser eller afvise forslaget. Herefter publiceres forordningen i Official Journal og forordningen vil typisk blive gældende umiddelbart her efter (20 dage). Og de første krav vil blive gældende 1-2 år herefter og trin to hvor kravene strammes typisk 2 år efter. PRODUKTSTUDIERNE Hvert studie opdeles i 8 dele 1. Definition 2. Økonomi- og markedsanalyse 3. Forbrugeradfærd 4. Teknisk anlyse af eksisterende produkter 5. Definition af et basis-produkt og basis-scenarie 6. Teknisk analyse Den bedst tilgængelige teknologi (BAT) 7. Forbedringspotentiale 8. Tiltag, effekt og følsomhedsanalyse 12

13 Den første ecodesign arbejdsplan gjaldt for årene og omfattede følgende produktkategorier: > Klimaanlæg og ventilationssystemer > Varmeudstyr drevet af elektricitet eller fossilt brændstof > Udstyr til tilberedelse af fødevarer > Industri- og laboratorieovne > Værktøjsmaskiner > Netværk, udstyr til behandling og lagring af data > Køle- og fryseudstyr > Lyd- og billedudstyr > Transformatorer > Vandforbrugende udstyr Hertil kommer en række produkter, der allerede indgik i arbejdet førend den første handlingsplan blev lavet. Den næste arbejdsplan for forventes fremlagt af Kommissionen primo Derudover følges arbejdet løbende af Ecodesign arbejdsgruppen, der i praksis består af de samme lande/organisationer som konsultationsforummet, ligesom der i nogle lande også er en national høringsproces med informationsmøder og mulighed for at indsende høringssvar, som det bl.a. praktiseres i Danmark. Den danske position i forhold til den konkrete regeldannelse fastlægges af Folketingets Europaudvalg efter indstilling fra regeringen. KONKRETE EKSEMPLER PÅ REGLER El-pærer Den del af Ecodesign-reglerne der har fået suverænt mest offentlig opmærksomhed er forbuddet mod glødepærer, eller ecodesign-kravene til lyskilder beregnet til boligbelysning, som det reelt hedder. Formålet med reglerne er at fjerne de mindst energieffektive belysningskilder fra markedet, hvilket i praksis bl.a. betyder en langsom fjernelse af de energi-ineffektive glødepærer. Se figur 10 på næste side. I gennemsnit tager ovenstående proces 4 år, hvorefter kravene som regel træder i kraft henholdsvis 2 og 4 år senere. Derudover fjernes også de dårligste kompakte lysstof pærer (Lavenergipærer), ligesom der stilles en række kvalitetskrav til fx opstartstid, holdbarhed m.m. 13

14 Figur 10 Oversigt over udfasning af glødepærer de grønne felter er forbud (Kilde Go energi) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 100 % forbrug % forbrug % forbrug Figur 11 Forskellige pærers energiforbrug, som % af forbruget i traditionelle glødepærer (Europa Kommissionen 2009) 30 % 20 % 10 % 0 % % forbrug <20 % forbrug Traditionelle glødepærer 2. Forbedrede glødepærer (energimærkningsklasse C, xenon-gasfyldt halogenpære) 3. Forbedrede glødepærer (energimærkningsklasse B, halogenlampe med infrarød belægning) 4. Kompaktlysstofrør 5. Lysdioder (LED) 14

15 HVOR BØR ECODESIGN FORBEDRES ER KRAVENE AMBITIØSE NOK? Det vigtigste i forbindelse med tilblivelsen af ecodesign-regler for et givent produkt, er at fastlægge realistiske, men alligevel ambitiøse energikrav. Rapporten Energy savings in practice gennemgår 6 forskellige produktgrupper og holder de vedtagne slut-krav op mod potentialet som det er lagt frem i udredningsrapporten. Det fremgår at i 4 ud af de 6 produktgrupper, har man fastsat minimumskravene på et niveau, der ligger under hvad der ville garantere forbrugeren det mest omkostningseffektive produkt, når brugsfasen også medtages. Dette på trods af at det eksplicit er målet at lægge kravene på dette niveau. I Figur 12 vises kw-forbruget for 4 almindelige produktgrupper for henholdsvis standard-produkter, de mest omkostningseffektive (medregnet både anskaffelses- og brugsfasen) og så de mest energieffektive produkter. Som det ses er der hele 500 kwh i forskel i årsforbrug mellem standardprodukt- pakken og den mest energieffektive pakke, hvilket i Danmark svarer til ca kr om året. Der er således et stort uindløst besparelsespotentiale. Selvom kravene blev fastsat til et ambitiøst niveau svarende til de mest energieffektive produkter, ville det i de fleste tilfælde stadig være omkostningseffektivt i forhold til standard-produktet. Besparelsen vil blot blive mindre. > Ambitionsniveauet for energibesparelserne bør hæves i forbindelse med ecodesign-krav, så der tages udgangspunkt i de mest energieffektive produkter. Så kan man i særlige tilfælde gå ned på kun at kræve de mest omkostningseffektive, men aldrig under dette. KWh/år Boligbelysning 400 Vaskemaskine 200 Køleskab og fryser 0 Standard Mest kosteffektive Mest energieffektive Fjernsyn Figur 12 Energiforbruget hos henholdsvis et standardprodukt, det mest kosteffektive produkt, og det mest energieffektive produkt. ( Energy savings in practice, p. 9) 15

16 TAGER DET FOR LANG TID FØR REGLERNE FÅR EFFEKT? Som tidligere nævnt tager det som regel ca. 4 år fra et produkt er udvalgt, til reglerne bliver vedtaget. Herefter træder reglerne normalt gradvist i kraft i to stadier. Første stadie typisk 1-2 år efter vedtagelsen og det sidste stadie typisk efter ca. 3 år. Den lange tilblivelsesproces betyder, at man, når man fastlægger ambitionsniveauet i de afsluttende forhandlinger om kravene til en bestemt produktgruppe, ofte diskuterer ud fra tal, der er 3-4 år gamle. Da der for mange produktgrupper foregår en betydelig produktudvikling og en samtidig udvikling i produktionsapparatet, vil de økonomiske analyser, der laves i forbindelse med udredningsrapporten overvurdere omkostningerne ved at kræve endnu mere energieffektive produkter, og dette betyder at kravene bliver mindre ambitiøse end de burde være. Også efter vedtagelsen af reglerne foregår der en udvikling i teknologien, der igen ofte vil medvirke til at øgede energieffektivitetskrav vil være billigere at gennemføre. Dette betyder at man også af denne grund risikerer at få mindre omkostnings- og energieffektive produkter end nødvendigt. Samtidig betyder den langvarige tilblivelsesproces, at der er mange tabte år hvor besparelsen ikke er realiseret, hvilket konkret medfører en fortsat stor udledning af CO 2, og samtidig må man realisere CO 2 -besparelse et sted hvor det er dyrere at gøre det for at opfylde målene. En del af den lange tid der går skyldes dels at Kommissionen har meget begrænsede ressourcer til sin rådighed, og dels at der ikke i direktivet eller andre steder er opstillet nogen egentlige mål for hvornår en proces omkring en produktgruppe skal være tilendebragt. Dette har i flere tilfælde betydet at produktgrupper er blevet udskudt igennem længere tid. Der bør indføres > tidsfrister for vedtagelse af ecodesign-regler. > krav om at der gennemføres opdatering af benchmark umiddelbart før fremsættelse af endeligt forslag således at det sikres at kravene sættes ud fra aktuelt teknologiniveau. HVILKE PRODUKTER? Med revisionen af Ecodesign-direktivet i 2009, blev der åbnet op for at der kunne sættes ecodesign-krav til en endnu bredere vifte af pro- 16

17 dukter. Nogle af de produktgrupper, der overvejes er bl.a. isolerings-materialer og vinduer. Disse produkter er allerede indirekte reguleret via det såkaldte bygningsdirektiv (The Energy Performance of Buildings Directive EPBD) - hvor fokus er på bygningers samlede energiforbrug. Dette har åbnet en diskussion om hvordan disse produkter bedst reguleres og om det er hensigtsmæssigt at regulere de samme produkter i to forskellige systemer. Der er allerede regulering af disse produktgrupper (enkeltvis eller som et samlet hele), og samtidig er der stadig masser af produkter, der hverken er dækket af ecodesign- eller bygningsdirektivet. Set i lyset heraf bør udarbejdelsen af nye regler inden for ecodesign-direktivet prioritere andre produkter end dem der naturligt hører under bygningsdirektivet. Der bør primært fokuseres på produktgrupper, hvor direkte eller indirekte energiforbrug ikke allerede bliver reguleret ad anden vej fx via Bygningsdirektivet. KUN ENERGIKRAV? Selvom direktivet lægger op til at der også skal stilles miljøkrav i forbindelse med produkterne, er dette reelt ikke tilfældet i praksis, hvor det altafgørende fokus er på energiforbruget. Det skyldes at ecodesign metoden foreskriver at der indledende bliver lavet en screening i forhold til de vigtigste miljøbelastninger for pågældende produktgruppe. Dette har betydet at der primært er blevet fokus på energiforbruget. Dog medtages støj, NO x udledning, vandforbrug samt kølemidlers drivhusgaseffekt også i nogen af reguleringerne. De fleste er nok enige om at energiforbruget er det vigtigste at regulere set i forhold til klimaudfordringen. Samtidig er energiforbrug også et miljøparameter, hvor det er meget nemt at beregne den privat- og samfundsøkonomiske besparelse. For andre miljøparametre er det nemt at udregne meromkostningerne for producenten, men svært at beregne værdien af miljøeffekten ved fx fjernelse af brommerede flammehæmmere fra elektronikprodukter. Samtidig vil fokus på flere miljøparametre kræve betydelig flere data og komplicere processen betydeligt, hvilket vil kræve mange flere ressourcer til arbejdet i Kommissionen og landene. Mange frygter at et større antal miljøparametre vil forlænge både 17

18 tilblivelses- og den efterfølgende beslutningsproces betydeligt. Samtidig har nogle aktører været bekymrede for, at medtagelsen af andre miljøparametre end energi kunne medføre en fordyrelse af produktet, der ville betyde at ambitionsniveauet på energieffektiviteten ville blive sænket for stadig at kunne lægge kravene omkring den mest omkostnings-effektive løsning. > Det sidste kunne løses ved at kun energi skal medregnes når man fastlægger det mest omkostningseffektive ambitionsniveau, samtidig med at man alligevel medtager andre miljøkrav, der kan begrundes med brede miljømæssige overvejelser. > Hvis yderligere miljøparametre skal medtages kan det overvejes at lave et parallelt miljø(eco)direktiv. En del af disse miljøparametre reguleres dog i dag i andre direktiver. F.eks. reguleres indhold af farlige kemikalier i EU s såkaldte REACH-lovgivning, og specielt i elektronik reguleres indhold af farlige stoffer og indsamling til genanvendelse i henholdsvis ROHS og WEEE-direktiverne. SAMLEDE ANBEFALINGER For at fremme en udvikling, der effektivt begrænser CO 2 -udledningen og fremmer omkostningseffektive løsninger, bør alle aktører i stigende grad tage Ecodesign-processen seriøst for at få maksimal energieffektivitet i de produkter, der sælges på det europæiske marked. Vi opfordrer derfor bl.a. til: > At der fastsættes mere ambitiøse mål for energibesparelserne i forbindelse med fastsættelse af ecodesign-krav, så der tages udgangspunkt i de mest energieffektive produkter. Man kan i særlige tilfælde gå ned på kun at kræve de mest omkostningseffektive, men aldrig under dette niveau > At der primært fokuseres på produktgrupper, der ikke allerede bliver reguleret for direkte eller indirekte energiforbrug af anden vej fx via Bygningsdirektivet. > At der indføres tidsfrister for vedtagelse af ecodesign-regler. > At kun energi skal medregnes, når man fastlægger det mest omkostningseffektive ambitionsniveau, også selv om man medtager andre miljøkrav > At såfremt der ønskes regulering af betydeligt flere ikke-energi forhold, bør dette ske i en særlig lovgivning, f.eks. et parallelt miljø(eco)direktiv, så det ikke forsinker energireglerne. 18

19 YDERLIGERE INFORMATIONER OM HÆFTETS EMNE: Energy saving How to triple the impact of energy saving policies in Europe, af Bart Wesselink (Ecofys), Robert Harmsen (Ecofys), Wolfgang Eichhammer (Fraunhofer ISI) 2010) Energy Savings in Practice Potential and delievery of EU Ecodesign measures, af Matthieu Ballu og Edouard Toulouse Oversigt over lovgivning og initiativer DG energy Ecodesign arbejdsplanen EU side om pærer og ecodesign Ecodesign-direktivet Euractiv liste over ecodesign-begivenheder Energistyrelsens side om Ecodesign Sider/Ecodesign.aspx Det Økologiske råds side om Ecodesign 19

20 Fremtidens miljø skabes i dag

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere