Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019"

Transkript

1 Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har ved ekstraordinært møde d drøftet forslagene til Spareplan i Region Midt og har følgende overvejelser og kommentarer. Tab af højtspecialiserede funktioner - lukning af fertilitetsklinikken på AUH: LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har stor forståelse for forslaget om at samle fertilitetsbehandlingerne i RM på to enheder fremfor tre. Det er velkendt at færre enheder giver en forøget mulighed for effektivisering pga fordele ved stordrift med optimal udnyttelse af såvel laboratoriefasciliteter og personale. Vi er imidlertid uforstående overfor valget af lukning af fertilitetsklinikken på AUH. Fertilitetsklinikken på AUH varetager flere højtspecialiserede funktioner med stærke samarbejdsflader til andre afdelinger på AUH, som vil blive svækket ved en flytning. Følgende højtspecialiserede funktioner vil svækkes i RM: PGD-behandling tilbydes kun på AUH og på RH. Behandlingen varetages i tæt samarbejde med klinisk-genetisk afdeling. Kvinder med komplicerede endokrine forstyrrelser, som ofte håndteres af et multidisciplinært team forankret på AUH. Udredning og behandling af mænd med androgene sygdomme. Cryopræservering af ovarier hos patienter, der skal gennemgå kemoterapi. Det er børn og unge mennesker, hvis fertilitet er truet af den behandling, de skal gennemgå som følge af en kræftsygdom, men som ved cryopræservering af deres ovarier kan genvinde chancen for at opnå graviditet efter endt behandling. Se bilag 1. Supplerende udredning af konsekvenserne ved lukning af fertilitetsklinikken på AUH fremsendes direkte til Koncernledelsen i RM. Svækkelse af højtspecialiseret funktion - besparelse på klinisk diætist Den kliniske diætists funktion er en integreret del af behandlingen af gravide diabetikere. Den diætiske håndtering af denne patientgruppe kræver særlig ekspertice og tæt samarbejde med specialt uddannede læger og sygeplejersker, som det er vanskeligt at forestille sig kan varetages i kommunalt regi udenfor hospitalet uden konsekvens for den faglige kvalitet. For udførlig redegørelse se vedlagte bilag 2. Generelle forhold: Der fremsættes i spareplanen en række forslag særligt i Temagruppe 8, som ikke er præcist konkretiseret og som efter opfattelsen i LMU i Kvindesygdomme og fødsler meget vel kan få karakter af grønthøster besparelse, som rammer bredt. Kvindesygdomme og fødsler har i det forløbne år lukket 21 senge og reduceret budgettet med 13 mill. Dette er sket gennem grundig gennemgang af samtlige patientforløb på afdelingen mhp optimering. Der er sket en reduktion i antallet af patientkontakter i de enkelte patientforløb, der er omlagt til ambulant behandling i den udstrækning, det var muligt og liggetiden for indlagte patienter er reduceret betydeligt. Det har haft konsekvenser på den service, der leveres og et ulige tilbud til patienterne, når der sammenlignes med andre afdelinger i RM. Der er således effektiviseret i stor udstrækning på AUH i den kliniske praksis og den gevinst kan ikke høstes igen.

2 I RM varetages gynækologi på 5 enheder og fødsler på 6 enheder. Specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen angiver, at fødsler skal varetages på afdelinger med neonatal dækning. Dette er ikke tilfældet på 2 (Horsens og Holstebro) af de 6 enheder i RM. Vagtberedskaber er omkostningstunge og kræver en minimumsbemanding. Der ville kunne konkretiseres besparelser i en langt større udstrækning, hvis der var villighed til at vurdere behovet for enheder i RM. Med venlig hilsen Jannie Dalby Salvig Ledende overlæge Kvindesygdomme og fødsler Formand for LMU Tanja Lyth Jordemoder, FTR Kvindesygdomme og Fødsler Næstformand for LMU

3 Bilag 1. Vedr. Forslag om lukning af fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus. Fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus har højt specialiserede funktioner som er begrundet i den geografiske nærhed til andre specialer og subspecialer således at man kan behandle patienter med komplekse problemstillinger herunder fertilitet. Den gynækologiske onkologi og børneonkologien er eksempler på dette. Indenfor den gynækologiske onkologi samarbejder vi tæt omkring Kryo behandlingen. Unge kvinder med gynækologisk kræft har mulighed for at få nedfrosset væv fra æggestokken i forbindelse med den gynækologiske kræftoperation. Hvis funktionen flyttes skal patienten enten gennem to operationer eller også er mulighed for bevaret fertilitet ikke længere et tilbud til denne gruppe unge kvinder. Patienter med livmoderhalskræft er et andet eksemplet hvor succesfuld opnåelse og gennemførelse af fremtidige graviditeter er et samarbejde mellem specialister indenfor cancerkirurgi, avanceret laparoskopi, fertilitet og obstetrik alle subspecialer som forefindes på AUH. Hovedparten af kryopatienter er børn i massiv kemoterapi. For disse er det altafgørende at de kan håndteres anæstesiologisk og kirurgisk på et center med børneanæstesi, trænede kirurger og tæt relation til børneonkologerne på Skejby. Vi ser derfor med stor bekymring på Region Midts udmelding om lukning af fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus og opfordrer til genovervejelse af placering af de to fremtidige fertilitetsklinikker i regionen. Lone Kjeld Petersen Overlæge, dr med Gynækologisk onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

4 Bilag 2. Høringssvar vedrørende spareplan : Vedrørende tema 5: reduktion af diætister, med fokus på diætist tilknyttet obstetrisk søjle på afdeling for kvindesygdomme og fødsler. Graviditet er en særlig tilstand, der sætter store krav til den gravides ernæring og energiomsætning. Under graviditet skal det således sikres, at ikke kun moderen, men også fosteret, får tildelt den energi og de vitaminer, mineraler og sporstoffer, der er nødvendige for udviklingen af et sund foster hos en sund mor. Under graviditet ændres den gravides behov for tilførslen af kalorier og sportstoffer kontinuerligt som følge af moderkagens og fosterets vækst. Gravide, der lider af sygdomme, der kan indvirke på eller påvirke den gravides ernæring, har følgeligt særlige behov. Viden om de ernæringsmæssige forhold, der således knytter sig til udvalgte grupper af gravide, er specialviden. En betydelig del af diætistopgaverne i afdelingen er på denne vis forbundet med særlige og specielle sygdomme, som det ikke kan forventes at de kommunale diætistfunktioner har et tilstrækkeligt kendskab til (jf. sparekataloget, Tema 5, Klinisk Service, forslag 13, side 36). Til afdeling for kvindesygdomme og fødsler er der derfor tilknyttet en diætist (30 timer/uge). Diætisten bruges næsten udelukkende i obstetrikken, tilknyttet Klinik for Gravide, hvor hun samarbejder med obstetriker, sygeplejersker og jordemødre i behandlingen af gravide. Diætisten er essentiel i behandling af følgende gravide: Behandling af gravide med type 1 og 2 diabetes Behandling af af gravide med gestationel diabetes (GDM) Gravide med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi Gravide med stomi og behandling med iv ernæring Gastric bypass med spiseproblemer og el. vitamin mineralmangler Nyresyge gravide med stort protein tab Svær hyperemesis Ad Type 1 og type 2 diabetes: Behandlingen af gravide med insulinkrævende sukkersyge er en højt specialiseret funktion, jf. Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Behandlingen varetages i Danmark på blot 4 universitetshospitaler. Behandlingen beror på en multidisciplinær indsats involverende bl.a. obstetriker, endokrinolog og diætist. Da gravide med insulinkrævende sukkersyge samles på få universitetshospitaler betyder det, at den enkelte, kommunale diætist i det daglige kun vil møde et fåtal af disse patienter og derfor ikke opnå rutine i behandlingen af disse. Ad GDM: Diætisten er hjørnestenen i behandling af gravide med gestationel diabetes (GDM). Ved denne patientgruppe startes behandling med hjemmemonitorering af plamaglukose, diæt og motionsvejledning, evt insulin behandling, tæt obstetrisk kontrol og igangsættelses af fødslen.

5 Det har vist sig at behandlingen mindsker risikoen for alvorlige komplikationer hos den nyfødte med 75% og risikoen for for store børn med 50%. Vi har oplevet gode resultater på AUH for lige præcis denne patient gruppe, hvilket især skyldes diætisten. Som vist i figuren kan man se at gennem årene er det lykkes at få normalvægtige børn. fig1: Z score tager højde for gestationsalder. Z score på 0 sv. til normal vægt for gestationsalderen 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Z-score GDM Skejby Afdelingen har landsdelsfunktion for gravide diabetikere der behandles med insulin. Vi får derfor ofte henvist GDM gravide fra regionssygehusene, hvor man ikke har kunnet komme igennem med diætvejledning alene, og derfor henviser til insulinbehandling. Vi oplever ofte at vores diætist lykkes at diætvejlede, således den gravide undgår insulin behandling. Hvis diætist spares væk: En kommunal diætist har ikke det samme erfaringsgrundlag som diætisten i Klinik for Gravide. En kommunal diætist vil kun se få gravide med GDM. Forventeligt vil dette medfører at flere GDM gravide vil skulle behandles med insulin. Dette er langt mere ressource krævende. Der er flere kontroller, ultralyds skanninger og risiko for komplicerede fødsler.

6 Fig 2: Z score for GDM diæt behandlet og GDM insulin behandlet. Figuren viser at GDM insulin behandlede for større børn. 1 0,8 0,6 0,4 0, GDM Diet GDM Insulin GDM All Antallet af gravide med GDM er stigende, formentlig pga stigende BMI og ældre antal fødende. I dag stilles diagnosen GDM ved en sukkerbelastning med en 2 timers værdi på 9.0. WHO anbefaler at grænsen sættes til 8,5, hvilket vil blive indført i Danmark. Dette medfører selvsagt en stigning i antallet af GDM og dermed yderst vigtigt at denne gruppe får den bedste behandling. Figur 2: antallet af GDM gravide på AUH * GDM Skejby

7 Diætisten tilknyttet Klinik for Gravide er særdeles aktiv. Hun har deltaget i den nationale guideline gruppe for behandling af gravide med GDM (Behandling af gestationel diabetes, Sandbjerg Guideline 2007), medlem af Sundhedsstyrelsens Diabetes styregruppe (Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes diabetes (Type 1 og Type 2) før graviditeten.), samt bidraget til bogkapitel om diabetes og graviditet. Hun deltager i videnskabelige internationale konferencer og bidrager til forskningen på afdeligen. Diætisten diætvejleder også de mere komplicerede tilstande, der kan ses ved visse gravide, som spiseforstyrrelser, svær hyperemesis, hvor sondebehandling og indlæggelse kan komme på tale, gravide med stomi, nyresyge med stort protein tab, gastric bypass opererede gravide og andre sjældent forekommende tilstande. En del af disse tilstande vil henhøre under en højt specialiseret funktion, dvs have en karakter der gør, at særlig indsats er påkrævet, og samtidigt også en sjælden forekomst, hvorfor den kommunale diætist ikke kan forventes at have et sufficient erfaringsgrundlag for behandling og kontrol af disse patientgrupper. Til daglig er der et tæt samarbejde med diætisten og obstetriker, da hun lokalemæssigt er i klinik for gravide. Det har medført et frugtbart samarbejde, hvor man dagligt konferer den bedste behandling af den gravide. Overlæge dr.med. Per Ovesen, Overlæge PhD, Jens Fuglsang Overlæge PhD, Lone Storgaard,

8 Høringssvar: Lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital Udarbejdet af Afdelingsledelsen på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Afsnitsledelsen og professorerne på Fertilitetsklinikken. FAKTABOX Barnløshed er en folkesygdom, der rammer mindst 15 % af befolkningen Hvert 10. barn er resultat af barnløshedsbehandling Ved lukning af Aarhusklinikken vil der være stor risiko for tab af højt specialiserede funktioner indenfor fertilitet med øgede udgifter/tab af indtægter på op mod 3 mio. kr. til følge. De højtspecialiserede funktioner vil herefter kun kunne udføres på Rigshospitalet. Lukning af Fertilitetsklinikken vil desuden medføre forringet kvalitet af andre højtspecialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital, hvor patienter med komplicerende sygdomme (fx endometriose eller onkologiske sygdomme) netop henvises, for at eksperter i et tværfagligt samarbejde kan optimere behandlingen, herunder hvis kvindens fertilitet er truet. Ligeledes vil det være vanskeligt at fortsætte den højtspecialiserede kryobehandling i Vestdanmark ved lukning af Fertilitetsklinikken, og man må frygte at aktiviteten kun vil kunne udføres på Rigshospitalet. Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital har ambulante konsultationer om året. En lukning vil medføre o ulempe for 60% af Regionens fertilitetspatienter grundet helt unødvendig transport o patienterne vil årligt skulle køre næsten 1 mio. km til behandling o Øgede udgifter til befordringstilskud på mindst 1 mio. kr. pr.år o Tidsforbruget på landevejen vil betyde tabt arbejdsfortjeneste på omkring 4 mio. kr. pr.år Der opereres med en ressourcereduktion, som vil medføre o øgede ventelister på grund af undernormering o tab af indtægter på udenregionspatienter o udgifter til behandling af Region Midt patienter uden for regionen Såfremt klinikken lukkes vil Aarhus Universitetshospital være det eneste universitetshospital i Danmark og Norden uden fertilitetsklinik. SAMLET KONKLUSION På baggrund af ovenstående vil vi opfordre til at forslaget om lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital trækkes tilbage. Der opnås ikke den anslåede besparelse og følgevirkningerne bl.a. i form af tab af højtspecialiserede funktioner er alvorlige. Afdelingsledelsen på afd. Y, Afsnitsledelsen og professorerne på Fertilitetsklinikken vil gerne tilkendegive, at en grundig konsekvensanalyse af forslaget om at lukke Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital forekommer uholdbart i forhold til økonomi og faglighed. Vi respekterer behovet for besparelser. 1

9 Der er 3 fertilitetsklinikker i Regionen, og det kan undre, at man vil lukke og opdele netop den klinik, som har de ekstra højtspecialiserede funktioner, hvor ekspertisen ikke findes på de andre klinikker, og som netop ikke umiddelbart kan flyttes. Tab af de højtspecialiserede funktioner vil også have afledte effekter på samarbejdspartnere, som tager hånd om tilstødende højtspecialiserede funktioner. Man må betvivle, at der på sigt er tale om en reel besparelse for regionen og frygte, at der snarere kan blive tale om merudgifter. Barnløshed er en folkesygdom, som opleves af mindst 15 % af befolkningen. Fertilitetsbehandling involverer derfor en meget stor befolkningsgruppe, hovedsagelig bestående af erhvervsaktive personer. Desuden foregår fertilitetsbehandling i behandlingsforløb med mange (6-8) ambulante konsultationer, hvorfor geografiske og afstandsmæssige forhold har stor betydning. Tab af højtspecialiserede funktioner Ægsorteringsbehandling er en højt specialiseret funktion, som kun udføres på Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalet, og kan ifølge lovgivningen ikke udføres på privatklinikker. Da Aarhus Universitetshospital suverænt har den højeste succesrate, har Odense Universitetshospital valgt at sende deres patienter til Aarhus Universitetshospital. Region Midt mister derved udenregionale indtægter ved evt. lukning. Denne velfungerende højtspecialiserede funktion risikerer at smuldre ved evt. lukning af Aarhus Universitetshospitals Fertilitetsklinik, da ægsortering kræver ekspertise, som ikke findes hverken i Skive eller Horsens, og som kræver måneders/års oplæring. Teknikken kræver højt specialiseret personale, raffineret udstyr, særlige laboratoriefaciliteter og et tæt samarbejde med Klinisk genetisk afdeling. Ægsorteringsbehandlingerne kræver både lægelig ekspertise samt særlige molekylærbiologiske og bioanalytiske kompetencer, og en sådan bemanding kræver at specialister vil finde det attraktivt at søge ansættelse ved en Fertilitetsklinik, som oftest vil medføre en transporttid på 1,5 times (96 km) eller 3 timer dagligt (230 km). Selv om enkelte evt. vil flytte med, vil mange af eksperterne ikke følge med, hvorfor funktionen vil være kompromitteret i måneder/år, og vil sandsynligvis tabes. Desuden skal der gøres opmærksom på, at der bygningsmæssigt er særlige krav til denne behandling. Det er således nødvendigt, at der indrettes tre fysisk separate laboratorier til biopsi, mix, og analyse. Flytning af højtspecialiserede funktioner vil kræve godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Hvis de aktuelle 50 årlige PGD behandlinger flyttes til Rigshospitalet vil det koste Region Midt 1,4 mio. at få behandlet egne borgere på Rigshospitalet, og 1,4 mio. kr. i tabte udenregionsindtægter, ligesom der skal dækkes transportudgifter for disse kvinder/par. Dette giver en samlet tab for Regionen på knap 3 mio. kr.. Behovet for PGD i Vestdanmark er på ca behandlinger pr. år, således at der kunne tjenes udenregionsindtægt ved at opruste denne funktion. Øvrige højtspecialiserede funktioner der risikerer at gå tabt Mandlig infertilitet, og andre avancerede endokrinologiske problemstillinger, der kræver særlig diagnostik. Dette kræver også at eksperterne vil flytte til Horsens/Skive. Ellers vil ventetiden stige og patienterne vil søge uden for regionen. Nedfrysning af æggestokke- og testikelvæv (Kryo-behandling) for at bevare børns og unge kræftpatienters mulighed for at få børn efter at de er blevet helbredt med kemobehandlinger, der ofte er skadelige for 2

10 funktionen af æggestokke eller testikler. Hovedparten af disse patienter er børn i massiv kemoterapi, og skal ofte behandles subakut. For disse er det altafgørende, at de kan håndteres anæstesiologisk og kirurgisk på et center med børneanæstesi, trænede kirurger og tæt relation til børneonkologerne på Aarhus Universitetshospital. Man kan frygte at denne funktion vil blive samlet på Rigshospitalet, såfremt Fertilitetsklinikken lukkes. Dette vil være endnu en belastning af disse svært syge patienter lige efter at diagnosen er stillet. Desuden er denne behandling omfattet af Vævsloven, og kan således ikke flyttes uden godkendelse af egnede faciliteter og Sundhedsstyrelsens tilladelse. Afledte effekter Ved evt. lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital vil dette få afsmittende effekter på det tætte samarbejde, som Fertilitetsklinikken har med partnere på Universitetshospitalet. Fertilitetsklinikkens læger tilkaldes ikke sjældent under operative indgreb ved uforudsete komplicerede forhold af betydning for fertiliteten, hvor en tværfaglig vurdering er af afgørende betydning. Ligeledes drøftes komplicerede fertilitetspatienter, som netop findes på en Universitetshospitalsafdeling hyppigt med de ekspertiser indenfor endometriose, onkologi eller klinisk genetik, så patienten får den optimale behandling uden at skulle vente i uger på tilsyn. Samarbejdspartnere er således bl.a.: Klinisk Genetisk afdeling, Endometrioseteamet på gynækologisk og gastroenterologisk afdeling, Onkologisk team, Infektionsmedicinsk afdeling, Endokrinologisk afdeling, Cardiologisk afdeling, Molekylærmedicins afdeling (MOMA). Et samarbejde, som ikke blot handler om patienter, som på grund af komplicerende sygdomme netop henvises til Aarhus Universitetshospital, hvor et sådant samarbejde er muligt, men også har betydning for forskning og udvikling. En lukning vil dermed betyde, at afdelinger ude i landet ikke fremover har et jysk kraftcenter at henvise disse patienter til, og vil muligvis være henvist til at sende disse patienter til Rigshospitalet. Økonomi Tab af indtægter og øgede udgifter. De meget beskedne ressourcer, der ifølge forslaget skal tilføres klinikkerne i Horsens og Skive vil ikke efter bedste skøn kunne sikre en personalemæssig kapacitet, som svarer til det øgede antal behandlinger, der skal varetages efter evt. lukning af klinikken i Aarhus. Dette kan medføre ventetider, som dels betyder, at klinikkerne ikke er attraktive for udenregionspatienter og dermed indtægtstab for Region Midt, dels at indenregionspatienter søger til klinikker uden for regionen med deraf følgende øgede udgifter. En tilførsel af resurser vil derefter reducere effekten af besparelsen markant. Stort tab i arbejdsfortjeneste - patientperspektiv. Næsten 60% af Regionens kvinder i den fertile alder bor i en afstand, så det er lettest at blive behandlet i Århus. Herud over ved vi, at mange arbejder eller studerer i Aarhus, og derfor hellere vil behandles på Aarhus Universitetshospital, selvom de bor nærmere en af de andre klinikker. Denne ekstra transport vil samtidig øge samfundets udgifter væsentligt til transportrefusion uden at det giver ekstra sundhed. Det må skønnes, at øgede udgifter til befordringstilskud vil være mindst på 1 mio. kr. årligt Da Fertilitetsklinikkens patienter overvejende er unge erhvervsaktive kvinder/par, vil den øgede unødvendige transporttid (mellem 96 km og 230 km transport pr. besøg) give et indtægtstab for patienterne og en tabt arbejdsfortjeneste for arbejdsgiverne totalt på et skønnet beløb på ca. 4 mio.kr. om året i 3

11 Behandlingskvalitet Alle klinikker i Region Midt har en høj kvalitet, men da Aarhus Universitetshospital har langt flest af de alvorligt syge patienter, som har mange andre komplicerende lidelser, kan tal mellem klinikker være svære at sammenligne, men Aarhus Universitetshospital har generelt ligget i toppen nationalt, og var i 2013 Danmarks bedste offentlige klinik. Klinikken har i fire af de seneste 5 år ligget som nr. 1 af Universitetsklinikkerne, som har det mest sammenlignelige patientgrundlag. Andre forhold Uddannelse. En universitetsafdeling bør principielt dække alle faglige aspekter af det gynækologisk obstetriske speciale for at kunne give et komplet og relevant uddannelsesmæssigt tilbud præ- og postgraduat, og ikke mindst i speciallægeuddannelsen. Reproduktionsmedicin udgør et meget stort område både klinisk og forskningsmæssigt. En evt. flytning vil besværliggøre opfyldelsen af de universitære opgaver afdelingen har i relation til bl.a. klinikophold. Forskning. Den mest forskningstunge Fertilitetsklinik flyttes fra et frugtbart forskningsmiljø på Aarhus Universitetshospital. På grund af de særlige netværk, der naturligt er til stede på et Universitetshospital har en fertilitetsklinik på et Universitetshospital således optimale vilkår for etablering af forskningsmæssige netværk på højt niveau, lettere adgang til rekruttering af kvalificeret forskningsinteresseret personale og adgang til forskningsfaciliteter og -udstyr. Disse forhold muliggør forskning på højt internationalt niveau, hvilket også er tilfældet. Alle Universitetshospitaler i Danmark og Norden har en fertilitetsklinik. Som ovenfor nævnt indgår Fertilitetsklinikken i et tæt samarbejde med andre eksperter på Aarhus Universitetshospital. Et samarbejde til gavn for patienter, og vigtig for forskning og udvikling. Behandlingerne på en fertilitetsklinik omfatter højt specialiserede processer, hvilket giver mulighed for at udføre forskning indenfor fx genetiske sygdomme og menneskers fertilitet - områder hvor der sker en rivende udvikling, hvilket smitter af på andre områder indenfor et universitetshospital. På baggrund af ovenstående vil vi opfordre til, at forslaget om lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital trækkes tilbage. Med venlig hilsen Jannie Dalby Salvig, Ledende overlæge, PhD. Afd. for Kvindesygdomme og fødsler (Y), Aarhus Universitetshospital Johnny Hindkjær, Biolog, Leder af laboratoriet i Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital Ulla Breth Knudsen, Lægelig Leder af fertilitetsklinikken, Professor, PhD., Aarhus Universitetshospital Hans Jakob Ingerslev, Professor, overlæge, Dr.Med., Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital Erik Ernst, Professor, overlæge, PhD. Afd. for Kvindesygdomme og fødsler (Y), Aarhus Universitetshospital i (Danmarks Statistik (SLON10) angiver en fortjeneste for hver time på 250,25 kr. pr. præsteret arbejdstime (medianløn)). 4

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

AC's bidrag til FORSK2020

AC's bidrag til FORSK2020 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Projektleder Anders Hoff Fremsendt pr. e-mail til anho@fi.dk AC's bidrag til FORSK2020 AC vil hermed gerne give et skriftligt bidrag til udviklingen af et nyt prioriteringsgrundlag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Region Midtjylland Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 16 Samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling.

Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling. 2003 Å r s b e r e t n i n g I n d h o l d Leveren l-æ-n-g-e-r-e leve! 4 Den nødvendige ansigtskirurgi 6 Patientundervisning med potentiale 8 Stamceller skal reparere syge hjerter 10 Operation forbedret

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Birgitte Klock Clausen Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, teknologi og samfundsvidenskab 2. dobbelt modul 2003 Vejledere:

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

1-001 - Sørn Henrik Strand.-Jensen - Til forretning. Hører til journalnummer: 1-21-78-4-14 Udskrevet den 19-05-2015. midt.

1-001 - Sørn Henrik Strand.-Jensen - Til forretning. Hører til journalnummer: 1-21-78-4-14 Udskrevet den 19-05-2015. midt. 1-001 - Sørn Henrik Strand.-Jensen - Til forretning Hører til journalnummer: 1-21-78-4-14 midt regionmidtjylland 1 Kære Forretningsudvalg i RM Aarhus den 28 april 2015 Museum Ovartaci Hvad er museet for

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Evaluerings rapport. TeleSkejby. Kristian Ambjørn Groth

Evaluerings rapport. TeleSkejby. Kristian Ambjørn Groth Evaluerings rapport TeleSkejby Kristian Ambjørn Groth Indhold Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Anbefalinger... 4 Vurdering af løsningen... 4 Anbefalinger til andre... 4 Kort beskrivelse af TeleSkejby...

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere