Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019"

Transkript

1 Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har ved ekstraordinært møde d drøftet forslagene til Spareplan i Region Midt og har følgende overvejelser og kommentarer. Tab af højtspecialiserede funktioner - lukning af fertilitetsklinikken på AUH: LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har stor forståelse for forslaget om at samle fertilitetsbehandlingerne i RM på to enheder fremfor tre. Det er velkendt at færre enheder giver en forøget mulighed for effektivisering pga fordele ved stordrift med optimal udnyttelse af såvel laboratoriefasciliteter og personale. Vi er imidlertid uforstående overfor valget af lukning af fertilitetsklinikken på AUH. Fertilitetsklinikken på AUH varetager flere højtspecialiserede funktioner med stærke samarbejdsflader til andre afdelinger på AUH, som vil blive svækket ved en flytning. Følgende højtspecialiserede funktioner vil svækkes i RM: PGD-behandling tilbydes kun på AUH og på RH. Behandlingen varetages i tæt samarbejde med klinisk-genetisk afdeling. Kvinder med komplicerede endokrine forstyrrelser, som ofte håndteres af et multidisciplinært team forankret på AUH. Udredning og behandling af mænd med androgene sygdomme. Cryopræservering af ovarier hos patienter, der skal gennemgå kemoterapi. Det er børn og unge mennesker, hvis fertilitet er truet af den behandling, de skal gennemgå som følge af en kræftsygdom, men som ved cryopræservering af deres ovarier kan genvinde chancen for at opnå graviditet efter endt behandling. Se bilag 1. Supplerende udredning af konsekvenserne ved lukning af fertilitetsklinikken på AUH fremsendes direkte til Koncernledelsen i RM. Svækkelse af højtspecialiseret funktion - besparelse på klinisk diætist Den kliniske diætists funktion er en integreret del af behandlingen af gravide diabetikere. Den diætiske håndtering af denne patientgruppe kræver særlig ekspertice og tæt samarbejde med specialt uddannede læger og sygeplejersker, som det er vanskeligt at forestille sig kan varetages i kommunalt regi udenfor hospitalet uden konsekvens for den faglige kvalitet. For udførlig redegørelse se vedlagte bilag 2. Generelle forhold: Der fremsættes i spareplanen en række forslag særligt i Temagruppe 8, som ikke er præcist konkretiseret og som efter opfattelsen i LMU i Kvindesygdomme og fødsler meget vel kan få karakter af grønthøster besparelse, som rammer bredt. Kvindesygdomme og fødsler har i det forløbne år lukket 21 senge og reduceret budgettet med 13 mill. Dette er sket gennem grundig gennemgang af samtlige patientforløb på afdelingen mhp optimering. Der er sket en reduktion i antallet af patientkontakter i de enkelte patientforløb, der er omlagt til ambulant behandling i den udstrækning, det var muligt og liggetiden for indlagte patienter er reduceret betydeligt. Det har haft konsekvenser på den service, der leveres og et ulige tilbud til patienterne, når der sammenlignes med andre afdelinger i RM. Der er således effektiviseret i stor udstrækning på AUH i den kliniske praksis og den gevinst kan ikke høstes igen.

2 I RM varetages gynækologi på 5 enheder og fødsler på 6 enheder. Specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen angiver, at fødsler skal varetages på afdelinger med neonatal dækning. Dette er ikke tilfældet på 2 (Horsens og Holstebro) af de 6 enheder i RM. Vagtberedskaber er omkostningstunge og kræver en minimumsbemanding. Der ville kunne konkretiseres besparelser i en langt større udstrækning, hvis der var villighed til at vurdere behovet for enheder i RM. Med venlig hilsen Jannie Dalby Salvig Ledende overlæge Kvindesygdomme og fødsler Formand for LMU Tanja Lyth Jordemoder, FTR Kvindesygdomme og Fødsler Næstformand for LMU

3 Bilag 1. Vedr. Forslag om lukning af fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus. Fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus har højt specialiserede funktioner som er begrundet i den geografiske nærhed til andre specialer og subspecialer således at man kan behandle patienter med komplekse problemstillinger herunder fertilitet. Den gynækologiske onkologi og børneonkologien er eksempler på dette. Indenfor den gynækologiske onkologi samarbejder vi tæt omkring Kryo behandlingen. Unge kvinder med gynækologisk kræft har mulighed for at få nedfrosset væv fra æggestokken i forbindelse med den gynækologiske kræftoperation. Hvis funktionen flyttes skal patienten enten gennem to operationer eller også er mulighed for bevaret fertilitet ikke længere et tilbud til denne gruppe unge kvinder. Patienter med livmoderhalskræft er et andet eksemplet hvor succesfuld opnåelse og gennemførelse af fremtidige graviditeter er et samarbejde mellem specialister indenfor cancerkirurgi, avanceret laparoskopi, fertilitet og obstetrik alle subspecialer som forefindes på AUH. Hovedparten af kryopatienter er børn i massiv kemoterapi. For disse er det altafgørende at de kan håndteres anæstesiologisk og kirurgisk på et center med børneanæstesi, trænede kirurger og tæt relation til børneonkologerne på Skejby. Vi ser derfor med stor bekymring på Region Midts udmelding om lukning af fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus og opfordrer til genovervejelse af placering af de to fremtidige fertilitetsklinikker i regionen. Lone Kjeld Petersen Overlæge, dr med Gynækologisk onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

4 Bilag 2. Høringssvar vedrørende spareplan : Vedrørende tema 5: reduktion af diætister, med fokus på diætist tilknyttet obstetrisk søjle på afdeling for kvindesygdomme og fødsler. Graviditet er en særlig tilstand, der sætter store krav til den gravides ernæring og energiomsætning. Under graviditet skal det således sikres, at ikke kun moderen, men også fosteret, får tildelt den energi og de vitaminer, mineraler og sporstoffer, der er nødvendige for udviklingen af et sund foster hos en sund mor. Under graviditet ændres den gravides behov for tilførslen af kalorier og sportstoffer kontinuerligt som følge af moderkagens og fosterets vækst. Gravide, der lider af sygdomme, der kan indvirke på eller påvirke den gravides ernæring, har følgeligt særlige behov. Viden om de ernæringsmæssige forhold, der således knytter sig til udvalgte grupper af gravide, er specialviden. En betydelig del af diætistopgaverne i afdelingen er på denne vis forbundet med særlige og specielle sygdomme, som det ikke kan forventes at de kommunale diætistfunktioner har et tilstrækkeligt kendskab til (jf. sparekataloget, Tema 5, Klinisk Service, forslag 13, side 36). Til afdeling for kvindesygdomme og fødsler er der derfor tilknyttet en diætist (30 timer/uge). Diætisten bruges næsten udelukkende i obstetrikken, tilknyttet Klinik for Gravide, hvor hun samarbejder med obstetriker, sygeplejersker og jordemødre i behandlingen af gravide. Diætisten er essentiel i behandling af følgende gravide: Behandling af gravide med type 1 og 2 diabetes Behandling af af gravide med gestationel diabetes (GDM) Gravide med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi Gravide med stomi og behandling med iv ernæring Gastric bypass med spiseproblemer og el. vitamin mineralmangler Nyresyge gravide med stort protein tab Svær hyperemesis Ad Type 1 og type 2 diabetes: Behandlingen af gravide med insulinkrævende sukkersyge er en højt specialiseret funktion, jf. Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Behandlingen varetages i Danmark på blot 4 universitetshospitaler. Behandlingen beror på en multidisciplinær indsats involverende bl.a. obstetriker, endokrinolog og diætist. Da gravide med insulinkrævende sukkersyge samles på få universitetshospitaler betyder det, at den enkelte, kommunale diætist i det daglige kun vil møde et fåtal af disse patienter og derfor ikke opnå rutine i behandlingen af disse. Ad GDM: Diætisten er hjørnestenen i behandling af gravide med gestationel diabetes (GDM). Ved denne patientgruppe startes behandling med hjemmemonitorering af plamaglukose, diæt og motionsvejledning, evt insulin behandling, tæt obstetrisk kontrol og igangsættelses af fødslen.

5 Det har vist sig at behandlingen mindsker risikoen for alvorlige komplikationer hos den nyfødte med 75% og risikoen for for store børn med 50%. Vi har oplevet gode resultater på AUH for lige præcis denne patient gruppe, hvilket især skyldes diætisten. Som vist i figuren kan man se at gennem årene er det lykkes at få normalvægtige børn. fig1: Z score tager højde for gestationsalder. Z score på 0 sv. til normal vægt for gestationsalderen 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Z-score GDM Skejby Afdelingen har landsdelsfunktion for gravide diabetikere der behandles med insulin. Vi får derfor ofte henvist GDM gravide fra regionssygehusene, hvor man ikke har kunnet komme igennem med diætvejledning alene, og derfor henviser til insulinbehandling. Vi oplever ofte at vores diætist lykkes at diætvejlede, således den gravide undgår insulin behandling. Hvis diætist spares væk: En kommunal diætist har ikke det samme erfaringsgrundlag som diætisten i Klinik for Gravide. En kommunal diætist vil kun se få gravide med GDM. Forventeligt vil dette medfører at flere GDM gravide vil skulle behandles med insulin. Dette er langt mere ressource krævende. Der er flere kontroller, ultralyds skanninger og risiko for komplicerede fødsler.

6 Fig 2: Z score for GDM diæt behandlet og GDM insulin behandlet. Figuren viser at GDM insulin behandlede for større børn. 1 0,8 0,6 0,4 0, GDM Diet GDM Insulin GDM All Antallet af gravide med GDM er stigende, formentlig pga stigende BMI og ældre antal fødende. I dag stilles diagnosen GDM ved en sukkerbelastning med en 2 timers værdi på 9.0. WHO anbefaler at grænsen sættes til 8,5, hvilket vil blive indført i Danmark. Dette medfører selvsagt en stigning i antallet af GDM og dermed yderst vigtigt at denne gruppe får den bedste behandling. Figur 2: antallet af GDM gravide på AUH * GDM Skejby

7 Diætisten tilknyttet Klinik for Gravide er særdeles aktiv. Hun har deltaget i den nationale guideline gruppe for behandling af gravide med GDM (Behandling af gestationel diabetes, Sandbjerg Guideline 2007), medlem af Sundhedsstyrelsens Diabetes styregruppe (Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes diabetes (Type 1 og Type 2) før graviditeten.), samt bidraget til bogkapitel om diabetes og graviditet. Hun deltager i videnskabelige internationale konferencer og bidrager til forskningen på afdeligen. Diætisten diætvejleder også de mere komplicerede tilstande, der kan ses ved visse gravide, som spiseforstyrrelser, svær hyperemesis, hvor sondebehandling og indlæggelse kan komme på tale, gravide med stomi, nyresyge med stort protein tab, gastric bypass opererede gravide og andre sjældent forekommende tilstande. En del af disse tilstande vil henhøre under en højt specialiseret funktion, dvs have en karakter der gør, at særlig indsats er påkrævet, og samtidigt også en sjælden forekomst, hvorfor den kommunale diætist ikke kan forventes at have et sufficient erfaringsgrundlag for behandling og kontrol af disse patientgrupper. Til daglig er der et tæt samarbejde med diætisten og obstetriker, da hun lokalemæssigt er i klinik for gravide. Det har medført et frugtbart samarbejde, hvor man dagligt konferer den bedste behandling af den gravide. Overlæge dr.med. Per Ovesen, Overlæge PhD, Jens Fuglsang Overlæge PhD, Lone Storgaard,

8 Høringssvar: Lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital Udarbejdet af Afdelingsledelsen på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Afsnitsledelsen og professorerne på Fertilitetsklinikken. FAKTABOX Barnløshed er en folkesygdom, der rammer mindst 15 % af befolkningen Hvert 10. barn er resultat af barnløshedsbehandling Ved lukning af Aarhusklinikken vil der være stor risiko for tab af højt specialiserede funktioner indenfor fertilitet med øgede udgifter/tab af indtægter på op mod 3 mio. kr. til følge. De højtspecialiserede funktioner vil herefter kun kunne udføres på Rigshospitalet. Lukning af Fertilitetsklinikken vil desuden medføre forringet kvalitet af andre højtspecialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital, hvor patienter med komplicerende sygdomme (fx endometriose eller onkologiske sygdomme) netop henvises, for at eksperter i et tværfagligt samarbejde kan optimere behandlingen, herunder hvis kvindens fertilitet er truet. Ligeledes vil det være vanskeligt at fortsætte den højtspecialiserede kryobehandling i Vestdanmark ved lukning af Fertilitetsklinikken, og man må frygte at aktiviteten kun vil kunne udføres på Rigshospitalet. Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital har ambulante konsultationer om året. En lukning vil medføre o ulempe for 60% af Regionens fertilitetspatienter grundet helt unødvendig transport o patienterne vil årligt skulle køre næsten 1 mio. km til behandling o Øgede udgifter til befordringstilskud på mindst 1 mio. kr. pr.år o Tidsforbruget på landevejen vil betyde tabt arbejdsfortjeneste på omkring 4 mio. kr. pr.år Der opereres med en ressourcereduktion, som vil medføre o øgede ventelister på grund af undernormering o tab af indtægter på udenregionspatienter o udgifter til behandling af Region Midt patienter uden for regionen Såfremt klinikken lukkes vil Aarhus Universitetshospital være det eneste universitetshospital i Danmark og Norden uden fertilitetsklinik. SAMLET KONKLUSION På baggrund af ovenstående vil vi opfordre til at forslaget om lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital trækkes tilbage. Der opnås ikke den anslåede besparelse og følgevirkningerne bl.a. i form af tab af højtspecialiserede funktioner er alvorlige. Afdelingsledelsen på afd. Y, Afsnitsledelsen og professorerne på Fertilitetsklinikken vil gerne tilkendegive, at en grundig konsekvensanalyse af forslaget om at lukke Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital forekommer uholdbart i forhold til økonomi og faglighed. Vi respekterer behovet for besparelser. 1

9 Der er 3 fertilitetsklinikker i Regionen, og det kan undre, at man vil lukke og opdele netop den klinik, som har de ekstra højtspecialiserede funktioner, hvor ekspertisen ikke findes på de andre klinikker, og som netop ikke umiddelbart kan flyttes. Tab af de højtspecialiserede funktioner vil også have afledte effekter på samarbejdspartnere, som tager hånd om tilstødende højtspecialiserede funktioner. Man må betvivle, at der på sigt er tale om en reel besparelse for regionen og frygte, at der snarere kan blive tale om merudgifter. Barnløshed er en folkesygdom, som opleves af mindst 15 % af befolkningen. Fertilitetsbehandling involverer derfor en meget stor befolkningsgruppe, hovedsagelig bestående af erhvervsaktive personer. Desuden foregår fertilitetsbehandling i behandlingsforløb med mange (6-8) ambulante konsultationer, hvorfor geografiske og afstandsmæssige forhold har stor betydning. Tab af højtspecialiserede funktioner Ægsorteringsbehandling er en højt specialiseret funktion, som kun udføres på Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalet, og kan ifølge lovgivningen ikke udføres på privatklinikker. Da Aarhus Universitetshospital suverænt har den højeste succesrate, har Odense Universitetshospital valgt at sende deres patienter til Aarhus Universitetshospital. Region Midt mister derved udenregionale indtægter ved evt. lukning. Denne velfungerende højtspecialiserede funktion risikerer at smuldre ved evt. lukning af Aarhus Universitetshospitals Fertilitetsklinik, da ægsortering kræver ekspertise, som ikke findes hverken i Skive eller Horsens, og som kræver måneders/års oplæring. Teknikken kræver højt specialiseret personale, raffineret udstyr, særlige laboratoriefaciliteter og et tæt samarbejde med Klinisk genetisk afdeling. Ægsorteringsbehandlingerne kræver både lægelig ekspertise samt særlige molekylærbiologiske og bioanalytiske kompetencer, og en sådan bemanding kræver at specialister vil finde det attraktivt at søge ansættelse ved en Fertilitetsklinik, som oftest vil medføre en transporttid på 1,5 times (96 km) eller 3 timer dagligt (230 km). Selv om enkelte evt. vil flytte med, vil mange af eksperterne ikke følge med, hvorfor funktionen vil være kompromitteret i måneder/år, og vil sandsynligvis tabes. Desuden skal der gøres opmærksom på, at der bygningsmæssigt er særlige krav til denne behandling. Det er således nødvendigt, at der indrettes tre fysisk separate laboratorier til biopsi, mix, og analyse. Flytning af højtspecialiserede funktioner vil kræve godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Hvis de aktuelle 50 årlige PGD behandlinger flyttes til Rigshospitalet vil det koste Region Midt 1,4 mio. at få behandlet egne borgere på Rigshospitalet, og 1,4 mio. kr. i tabte udenregionsindtægter, ligesom der skal dækkes transportudgifter for disse kvinder/par. Dette giver en samlet tab for Regionen på knap 3 mio. kr.. Behovet for PGD i Vestdanmark er på ca behandlinger pr. år, således at der kunne tjenes udenregionsindtægt ved at opruste denne funktion. Øvrige højtspecialiserede funktioner der risikerer at gå tabt Mandlig infertilitet, og andre avancerede endokrinologiske problemstillinger, der kræver særlig diagnostik. Dette kræver også at eksperterne vil flytte til Horsens/Skive. Ellers vil ventetiden stige og patienterne vil søge uden for regionen. Nedfrysning af æggestokke- og testikelvæv (Kryo-behandling) for at bevare børns og unge kræftpatienters mulighed for at få børn efter at de er blevet helbredt med kemobehandlinger, der ofte er skadelige for 2

10 funktionen af æggestokke eller testikler. Hovedparten af disse patienter er børn i massiv kemoterapi, og skal ofte behandles subakut. For disse er det altafgørende, at de kan håndteres anæstesiologisk og kirurgisk på et center med børneanæstesi, trænede kirurger og tæt relation til børneonkologerne på Aarhus Universitetshospital. Man kan frygte at denne funktion vil blive samlet på Rigshospitalet, såfremt Fertilitetsklinikken lukkes. Dette vil være endnu en belastning af disse svært syge patienter lige efter at diagnosen er stillet. Desuden er denne behandling omfattet af Vævsloven, og kan således ikke flyttes uden godkendelse af egnede faciliteter og Sundhedsstyrelsens tilladelse. Afledte effekter Ved evt. lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital vil dette få afsmittende effekter på det tætte samarbejde, som Fertilitetsklinikken har med partnere på Universitetshospitalet. Fertilitetsklinikkens læger tilkaldes ikke sjældent under operative indgreb ved uforudsete komplicerede forhold af betydning for fertiliteten, hvor en tværfaglig vurdering er af afgørende betydning. Ligeledes drøftes komplicerede fertilitetspatienter, som netop findes på en Universitetshospitalsafdeling hyppigt med de ekspertiser indenfor endometriose, onkologi eller klinisk genetik, så patienten får den optimale behandling uden at skulle vente i uger på tilsyn. Samarbejdspartnere er således bl.a.: Klinisk Genetisk afdeling, Endometrioseteamet på gynækologisk og gastroenterologisk afdeling, Onkologisk team, Infektionsmedicinsk afdeling, Endokrinologisk afdeling, Cardiologisk afdeling, Molekylærmedicins afdeling (MOMA). Et samarbejde, som ikke blot handler om patienter, som på grund af komplicerende sygdomme netop henvises til Aarhus Universitetshospital, hvor et sådant samarbejde er muligt, men også har betydning for forskning og udvikling. En lukning vil dermed betyde, at afdelinger ude i landet ikke fremover har et jysk kraftcenter at henvise disse patienter til, og vil muligvis være henvist til at sende disse patienter til Rigshospitalet. Økonomi Tab af indtægter og øgede udgifter. De meget beskedne ressourcer, der ifølge forslaget skal tilføres klinikkerne i Horsens og Skive vil ikke efter bedste skøn kunne sikre en personalemæssig kapacitet, som svarer til det øgede antal behandlinger, der skal varetages efter evt. lukning af klinikken i Aarhus. Dette kan medføre ventetider, som dels betyder, at klinikkerne ikke er attraktive for udenregionspatienter og dermed indtægtstab for Region Midt, dels at indenregionspatienter søger til klinikker uden for regionen med deraf følgende øgede udgifter. En tilførsel af resurser vil derefter reducere effekten af besparelsen markant. Stort tab i arbejdsfortjeneste - patientperspektiv. Næsten 60% af Regionens kvinder i den fertile alder bor i en afstand, så det er lettest at blive behandlet i Århus. Herud over ved vi, at mange arbejder eller studerer i Aarhus, og derfor hellere vil behandles på Aarhus Universitetshospital, selvom de bor nærmere en af de andre klinikker. Denne ekstra transport vil samtidig øge samfundets udgifter væsentligt til transportrefusion uden at det giver ekstra sundhed. Det må skønnes, at øgede udgifter til befordringstilskud vil være mindst på 1 mio. kr. årligt Da Fertilitetsklinikkens patienter overvejende er unge erhvervsaktive kvinder/par, vil den øgede unødvendige transporttid (mellem 96 km og 230 km transport pr. besøg) give et indtægtstab for patienterne og en tabt arbejdsfortjeneste for arbejdsgiverne totalt på et skønnet beløb på ca. 4 mio.kr. om året i 3

11 Behandlingskvalitet Alle klinikker i Region Midt har en høj kvalitet, men da Aarhus Universitetshospital har langt flest af de alvorligt syge patienter, som har mange andre komplicerende lidelser, kan tal mellem klinikker være svære at sammenligne, men Aarhus Universitetshospital har generelt ligget i toppen nationalt, og var i 2013 Danmarks bedste offentlige klinik. Klinikken har i fire af de seneste 5 år ligget som nr. 1 af Universitetsklinikkerne, som har det mest sammenlignelige patientgrundlag. Andre forhold Uddannelse. En universitetsafdeling bør principielt dække alle faglige aspekter af det gynækologisk obstetriske speciale for at kunne give et komplet og relevant uddannelsesmæssigt tilbud præ- og postgraduat, og ikke mindst i speciallægeuddannelsen. Reproduktionsmedicin udgør et meget stort område både klinisk og forskningsmæssigt. En evt. flytning vil besværliggøre opfyldelsen af de universitære opgaver afdelingen har i relation til bl.a. klinikophold. Forskning. Den mest forskningstunge Fertilitetsklinik flyttes fra et frugtbart forskningsmiljø på Aarhus Universitetshospital. På grund af de særlige netværk, der naturligt er til stede på et Universitetshospital har en fertilitetsklinik på et Universitetshospital således optimale vilkår for etablering af forskningsmæssige netværk på højt niveau, lettere adgang til rekruttering af kvalificeret forskningsinteresseret personale og adgang til forskningsfaciliteter og -udstyr. Disse forhold muliggør forskning på højt internationalt niveau, hvilket også er tilfældet. Alle Universitetshospitaler i Danmark og Norden har en fertilitetsklinik. Som ovenfor nævnt indgår Fertilitetsklinikken i et tæt samarbejde med andre eksperter på Aarhus Universitetshospital. Et samarbejde til gavn for patienter, og vigtig for forskning og udvikling. Behandlingerne på en fertilitetsklinik omfatter højt specialiserede processer, hvilket giver mulighed for at udføre forskning indenfor fx genetiske sygdomme og menneskers fertilitet - områder hvor der sker en rivende udvikling, hvilket smitter af på andre områder indenfor et universitetshospital. På baggrund af ovenstående vil vi opfordre til, at forslaget om lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital trækkes tilbage. Med venlig hilsen Jannie Dalby Salvig, Ledende overlæge, PhD. Afd. for Kvindesygdomme og fødsler (Y), Aarhus Universitetshospital Johnny Hindkjær, Biolog, Leder af laboratoriet i Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital Ulla Breth Knudsen, Lægelig Leder af fertilitetsklinikken, Professor, PhD., Aarhus Universitetshospital Hans Jakob Ingerslev, Professor, overlæge, Dr.Med., Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital Erik Ernst, Professor, overlæge, PhD. Afd. for Kvindesygdomme og fødsler (Y), Aarhus Universitetshospital i (Danmarks Statistik (SLON10) angiver en fortjeneste for hver time på 250,25 kr. pr. præsteret arbejdstime (medianløn)). 4

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Oversigt: Her får du den bedste hospitalsbehandling INDHOLD: Landets bedste behandling Her får du den bedste

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere