Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier"

Transkript

1 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 21 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

2 Bilag 1 - Side -2 af 21 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund Den daværende regering oprettede i 2008 den såkaldte Kvalitetsfond, hvorfra de fem regioner kunne søge om midler til hospitalsbyggerier. Ansøgningerne vurderes af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. Region Hovedstaden har nu modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til alle kvalitetsfondsprojekter, dvs.: Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet andet er nævnt. Denne rapport indeholder en samlet halvårlig statusrapportering for Region Hovedstadens større hospitalsbyggeprojekter. Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgende byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Endvidere indeholder rapporten en status på de offentligt-private innovationssamarbejde, der er iværksat i relation til de større hospitalsbyggerier, samt en status for administrationens arbejde med implementering af sociale klausuler i regionens kontrakter. Endelig redegøres for den særlige problemstilling, der er vedrørende prisregulering af byggerierne. Det Nye Rigshospital Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset opføres, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvidelse til i alt P-pladser. Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt budget på 359 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospitalet. 2

3 Bilag 1 - Side -3 af 21 Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 09-p/l Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Det Nye Rigshospital For Nordfløjen er der forventet byggestart primo 2015 med indflytning primo For patienthotel og administrationsbygning var der byggestart i januar 2014, og bygningen står færdig medio Opførelsen af parkeringshuset påbegyndes august 2014 og forventes afsluttet medio Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Status og nyere politiske beslutninger Der er i november 2014 måned indgået betingede entreprisekontrakter for 6 af de 7 entrepriser for den kommende Nordfløj. De modtagene tilbud holder sig indenfor den samlede budgetramme, der er afsat til projektet. Det er sket en mindre justering indenfor rammen, da det har været nødvendig at reducere i det afsatte beløb til terræn og landskab. Der udstår nu kun udbud af entreprise vedrørende landskab - og terrænarbejde. Licitationsdato for Nordfløjen blev flyttet fra den 25. august 2014 til den 8. september Flytningen skete fordi der, som opfølgning på spørgsmål fra de bydende, blev justeret på udbudstidsplanen. Forskydning samt ændret udbudstidsplan kan rummes indenfor den gældende hovedtidsplan. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på m². Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsanmodning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har efterfølgende, på mødet i juni 2014, fået forelagt en sag om kvartalsrapportering af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på m². Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 en bevilling til genhusning af patienthotellet på et nærliggende hotel i 16 måneder. Administrationen genhuses ligeledes, så nedrivning af de røde bygninger kan ske hurtigere. 3

4 Bilag 1 - Side -4 af 21 Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patienthotel/administrationsbygning og for parkeringshuset. Regionsrådet godkendte den 12. marts 2013 dispositionsforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på m². Regionsrådet besluttede på mødet den 22. maj 2012 at tildele totalrådgiverkontrakten til den endelige vinder af udbud med forhandling. Forretningsudvalget godkendte den 13. september 2011 at udbetale vederlag til to af de bydende, som var ukonditionsmæssige. Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebetingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ekspertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i tilstrækkelig grad. Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Rigshospitalet Kort om projektet Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital og vil på sigt også have kapacitet til at betjene Gentofte Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus i udkanten af matriklen. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og udveksler erfaringer med Regional Sterilcentral Herlev. Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget for 2014 forhøjet med 154 mio.kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 4

5 Bilag 1 - Side -5 af 21 Mio. kr., 14-p/l Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Regional Sterilcentral Rigshospitalet Projektets anlægsramme er reduceret med 150 mio.kr. (2014 p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2015, idet udgifter til maskiner og øvrigt udstyr forudsættes leasingfinansieret. Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Institut. Projektet forventes fortsat at være klar til ibrugtagning inden kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet står færdigt i Status og nyere politiske beslutninger Projektafdelingen har sammen med ALECTIA foreslået en række besparelser, således at programkravene stadig opfyldes og kalkulationen holder sig inden for det fastlagte budget. Projektforslag for bygning og installationer samt bygherreleveranceprojektet (udstyr, automation, IT og inventar) er færdiggransket og forelægges regionsrådet som en selvstændig mødesag på mødet i december Uddrag af tidligere politiske beslutninger I april 2014 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling til finansiering af sterilcentralens andel af udgifterne til nedrivning i byggefeltet og til opførelse af kælder under sterilcentralen. Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af totalrådgiverudbuddet. Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af totalrådgivning. Forretningsudvalget blev den 27. marts 2012 orienteret om, at Rigshospitalet ville være den mest hensigtsmæssige placering af Regional Sterilcentral 1. Nyt Hospital Herlev Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning og en akutmodtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvindebarn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Desuden udvides servicebygningen med m², kapellet med 530 m² samt en 5

6 Bilag 1 - Side -6 af 21 opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B). Endvidere etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-teknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning, Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv. Projektet har et samlet budget på mio. kr. Derforuden har der været en stigning i investeringsudgifterne på 40 mio. kr. 09-p/l pga. fordeling af energilånepuljen. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 09-p/l Projektstart til og med I alt Nyt Hospital Herlev Kvinde-barn-bygningen forventes klar til ibrugtagning i juli 2018, og servicebygningen kan tages i brug i løbet af 1. kvartal Først sent i forløbet udbydes it, medicoteknik og løst inventar, så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes. Forud for selve byggeriet etableres der i primo 2015 nye indog udkørselsforhold, byggeplads, udgravning til nybyggeri mv. Dette skal sikre driften af det eksisterende hospital under udførelsen af de mange byggeaktiviteter. Endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etablering af en selvstændig bygning til Center for fordybelse og Tro. Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv. (delprojekt A): Et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Totalrådgiver for servicebygning og kapel (delprojekt B): Alectia A/S og C.F. Møller. Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital: Grontmij samt Hou og Partnere. Status og nyere politiske beslutninger Nyt Hospital Herlev har gennemført prækvalifikationsprocessen vedr. delprojekt A samt Center for Fordybelse og Tro. Resultatet af den gennemførte 6

7 Bilag 1 - Side -7 af 21 prækvalifikation viser, at der er modtaget i alt 114 ansøgninger til de 17 fremtidige udbud. Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra hospitalet. Næste fase er igangsat og omfatter 1. års drift, afprøvning, indreguleringer og dokumentation. De første analyser af det rensede spildevand ser lovende ud og overholder ønsket rensningsgrad. Region Hovedstaden afventer endeligt svar på fremsendt udbetalingsanmodning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for servicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev. For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og dermed sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.02,2 mio. kr. til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt. Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investeringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er planlagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m 2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt en investeringsbevilling til udførelse af nye vejtilslutninger og forberedende arbejder inden for matriklen. Regionsrådet godkendte på mødet den 12. marts 2013 udbygningsaftale om trafikal infrastruktur samt investeringsbevilling på 2 mio. kr. (2013- p/l) til forarbejder vedrørende udbygningsaftalens trafikale foranstaltninger uden for hospitalets matrikel. Regionsrådet godkendte på mødet den 5. februar 2013 dispositionsforslaget for kvalitetsfondsprojektets delprojekt A (konkurrenceprojekt) samt skemaer med projektoplysninger ved faseskift for hele kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev med henblik på fremsendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet godkendte den 10. april 2012 bygge- og anlægsprogram for kvinde-barn-bygning og akutmodtagelse samt et rådgiverudbud for udvidelse af servicebygning og tekniske anlæg. Regionsrådet godkendte den 15. november 2011byggeprogram og styringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel. 7

8 Bilag 1 - Side -8 af 21 Regionsrådet godkendte på mødet den 24. maj 2011 dommerkomitéens afgørelse om vinderprojekt for udbygning af Herlev Hospital. Endvidere godkendte regionsrådet, at der kunne indgås aftale med det vindende konsortium om totalrådgivning. Regionsrådet godkendte i marts 2011, at der udbetales honorar til én af byderne, såfremt denne anerkender, at projektet er ukonditionsmæssigt, samt at der afholdes udgifter til advokat, rådgiver m.v., såfremt byderen påklager, at projektet er ukonditionsmæssigt. Regionsrådet godkendte på mødet den 25. maj 2010 konkurrenceprogrammet samt nedsættelse af en bedømmelseskomité. Ligeledes blev det godkendt, at der kunne gennemføres et totalrådgiverudbud vedrørende servicebygning og kapel. Regionsrådet godkendte den 22. december 2009, at regionen overtager sygeplejeskolen (Arkaden) ved Herlev Hospital, og at bygningen indgår i den videre planlægning som en del af kvalitetsfondsprojektet for Herlev Hospital. Regionsrådet godkendte på mødet den 27. oktober 2009 et idéoplæg for udbygningsplanen på Herlev Hospital, der udgjorde udgangspunktet for udarbejdelsen af et konkurrencegrundlag for nybyggeriet. Regional Sterilcentral Herlev Kort om projektet Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Glostrup Hospital og Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og udveksler erfaringer med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Herlev forventes ibrugtaget primo Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014 p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur, som finansieres via midler i kvalitetsfondsprojektet. Projektets anlægsramme er, i forbindelse med budgetforliget for 2015, reduceret med 150 mio.kr. (2014 p/l), idet udgifter til maskiner og øvrigt udstyr forudsættes leasingfinansieret. 8

9 Bilag 1 - Side -9 af 21 Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 14-p/l Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Regional Sterilcentral Herlev Status og nyere politiske beslutninger Færdiggørelse er forsinket fra primo 2018 til medio 2018, blandt andet på grund af ændring i byggetid til levering og installation af udstyr. Projektforslag blev afleveret til bygherre primo november 2014 til kommentering. Administrationen forventer at kunne fremlægge projektforslag og anmodning om udførelsesbevilling for regionsrådet på mødet i februar Licitationen for byggeri finder sted efter sommerferien 2015 med forventet byggestart ultimo Uddrag af tidligere politiske beslutninger Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver. Regionsrådet har den 16. april 2013 godkendt tildelingskriterier for udbuddet af totalrådgiver samt bevilling til projektering, udbud og licitation. Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Sterilcentral 2 på Herlev Hospital. Nyt Hospital Hvidovre Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning. Nybyggeriet vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatalafdeling, kardiologisk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, herunder kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder med 325 P-pladser. Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier (etape 1-5) samt bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af 320 fire-sengsstuer til én- og tosengsstuer (etape 6). Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. der fordeler sig med 0,92 mia. kr. til nybyggeriet og 0,53 mia. kr. til ombygningen. 9

10 Bilag 1 - Side -10 af 21 Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 09-p/l Projektstart til og med Investeringsudgifter I alt Nyt Hospital Hvidovre Nybyggeriet forventes udført fra ultimo 2016 til medio Ombygningen af det eksisterende hospital (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift opdelt i flere etaper. Første etape 1-4 udføres fra april 2013 til december 2016, etape 5 i og etape 6 (sengebygningerne) i perioden efter afslutningen af nybyggeriet. Der pågår et pilotprojekt vedrørende ombygning af sengestuer i mindre etaper. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Programmering og projektering af nybyggeriet pågår og forventes afsluttet medio Mindre ombygningsarbejde er allerede gennemført af hospitalets egen byggeafdeling. Ombygning af sengeafsnit fra fire-sengsstuer til énog to-sengsstuer pågår som nævnt som et pilotprojekt. Pilotprojektet skal fastlægge, hvordan den gennemgående standard og indretning skal se ud, samt om ombygningen, ved at bygge i flere men mindre etaper som beskrevet ovenfor, kan igangsættes allerede i 2015 i stedet for i Dette vil sikre, at projektets samlede tidsplan bliver mere fleksibel og dermed robust. Endeligt byggeprogram foreligger, og arbejdet med dispositionsforslag er påbegyndt. Dispositionsforslag og senere projektforslag for nybyggeriet vil ved faseskifte i blive forelagt til godkendelse i regionsrådet. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen og en investeringsbevilling til projekteringen af nybyggeriet. Regionsrådet godkendte den 16. april 2013 en investeringsbevilling til gennemførelse af etape 1-4 af ombygningen. Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsættelse af en bedømmelseskomité. 10

11 Bilag 1 - Side -11 af 21 Regionsrådet godkendte den 20. september 2011 investeringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram og gennemførelse af projektkonkurrence. Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for udbygning af Nyt Hospital Hvidovre samt investeringsbevilling til udarbejdelsen af byggeprogram. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på m² med 126 retspsykiatriske sengepladser med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og udendørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på øst-delen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 09-p/l Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Ny Retspsykiatri Sct. Hans Projektet forventes klar til ibrugtagning i Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S, WSP UK Ltd. og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Der har været lav aktivitet på projektet i 2014, da der er pågået dialog med Roskilde Kommune vedr. skærpede krav til projektet fremsat af Roskilde Kommune. Resultatet af dialogen med kommunen er et elleve punktsprogram, som er et grundlag for udarbejdelse af tillæg til lokalplan for området. Grundlaget for lokalplanen blev godkendt i Plan- og teknikudvalget i Roskilde Kommune den 21. august 2014, hvorefter projektet blev genoptaget. Dog foregår der fortsat en dialog med Roskilde Kommune vedr. de arkitektoniske rammer. Der forventes en afklaring inden udgangen af

12 Bilag 1 - Side -12 af 21 Dispositionsforslag for nybyggeriet skønnes forelagt til godkendelse i regionsrådet i 3. kvartal Den samlede konsekvens for byggeriets tidsplan er en forsinkelse af projektet på ca. 1-1½ år. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver. Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en projektkonkurrence i to faser. Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogrammet, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel. Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans, samt en investeringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram og ansøgning til regeringens ekspertpanel. Nyt Hospital Nordsjælland Kort om projektet Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på m² og opføres i henhold til det endelige tilsagn om kvalitetsfondsmidler - uden produktionskøkken. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 12

13 Bilag 1 - Side -13 af 21 Mio. kr., 09-p/l Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Nordsjælland Bygherrerådgiver: Cowi A/S. Byggeriet forventes igangsat i med indflytning ultimo Projektet forløber planmæssigt, og den samlede tidsplan overholdes. Status og nyere politiske beslutninger Brugerprocessen har været den primære aktivitet i andet halvår 2014 og forventes afsluttet ultimo december Den 20. august blev der afholdt kick-off arrangement med efterfølgende opstart af programgruppemøder. I de 21 byggeprogram-delprojekter arbejdes der i følgegrupperne bl.a. med identifikation af de forhold der skal afklares inden udarbejdelsen af byggeprogrammet. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver. Regionsrådet har den 18. juni 2013 godkendt en bevilling til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser på den ene halvdel af byggegrunden (etape 1). Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gennemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Beslutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte høring om placering og miljøvurdering. Regionsrådet godkendte den 10. april 2012 idéoplægget for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Nordsjælland. 13

14 Bilag 1 - Side -14 af 21 Regionsrådet besluttede på mødet den 6. marts 2012 at sende programmet for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen og den tilhørende miljøvurdering i høring. Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Bispebjerg Hospitals matrikel omfatter nybyggeri af et somatisk akuthospital, en samlet laboratorie- og logistikbygning, nye parkeringsfaciliteter og en gennemgribende renovering af dele af de eksisterende bygninger. Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og ortopædkirurgi samt funktioner inden for det medicinske område. Projektet omfatter nybyggeri af m² og ombygning af ca m². Derudover etableres 975 nye parkeringspladser del i nyt parkeringshus og dels ved overfladeparkering på matriklen. Projektet har et budget på 2,95 mia. kr. 09-p/l. Ud over kvalitetsfondsbyggeriet gennemføres også en udbygning og modernisering af rammerne for psykiatrien på Bispebjerg-matriklen, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg-matriklen, hvor også Børneog Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg, er placeret. Projektet omfatter ny opførelse af m² og renovering af m². Projektet har et budget på 1,03 mia. kr. 09-p/l, som finansieres via regionens investeringsbudget. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de to projekters forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 09-p/l Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Nyt Hosp. Bisp Ny Psyk. Bisp Byggeprocessen er igangsat med etablering af tilkørsel og lyskryds fra Tuborgvej, oprettelse af ny brandvej på Bispebjerg Bakke samt med etablering af parkeringsanlæg i det sydvestlige hjørne af matriklen. Disse indledende processer er afsluttet november Byggeperioden strækker sig med etapevis byggeri og indflytning fra 2014 til

15 Bilag 1 - Side -15 af 21 Status og nyere politiske beslutninger Det første samlede spadestik for byggeriet blev markeret den 21. november 2014 med deltagelse af regionsrådsformand og hospitalsdirektørerne. Vedrørende akuthuset er der den 18. august 2014 modtaget syv konkurrenceforslag. Bedømmelsesforløbet af konkurrencens første fase pågår. Der indstilles i december 2014, overfor Regionsrådet, 1-3 vindere af projektkonkurrencen, med efterfølgende offentliggørelse, ligeledes i december Herefter igangsættes konkurrencens 2. fase. Projektforslag til logistik og laboratoriebygning blev af regionsrådet godkendt den 19. august Laboratorie- og logistikbygningens samlede areal er ca m 2, fordelt med hhv m 2 til somatik og m 2 til psykiatri. Regionsrådet godkendte samtidig konkurrenceprogram og byggeprogram for nybyggeri på Psykiatrien. Projektkonkurrencens første fase pågår med frist for aflevering af projektkonkurrenceforslag den 5. januar 2015 samt efterfølgende bedømmelse frem til sommer I forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg vurderes den nuværende el-forsyningsinfrastruktur på Bispebjerg Hospital ikke at være tilstrækkelig samt uhensigtsmæssigt placeret, når aktiviteterne på matriklen udvides. Regionsrådet besluttede den 17. juni 2014 at bevilge 16,1 mio. kr. til flytning og udvidelse af kapacitet på forsyningsområdet. Bevillingen vil ikke medføre et øget kassetræk i 2014, da finansieringen kommer fra allerede afsatte midler. Der blev den 14. august 2014 indgået totalentreprisekontrakt med 5E-Byg med henblik på opførelse af parkeringshuset. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg. Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev godkendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en bedømmelseskomité for konkurrencen I april 2014 godkendte Regionsrådet dispositionsforslag for lab samt bevillinger i alt 33,5 mio. kr. til bygherrer udgifter. Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Regionsrådet godkendte på mødet den 16. april 2013 kriterier for udbud af parkeringshus i totalentreprise. 15

16 Bilag 1 - Side -16 af 21 Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 en investeringsbevilling på 75,7 mio. kr. til Nyt Hospital Bispebjerg, en investeringsbevilling på 30,5 mio. kr. til Ny Psykiatri Bispebjerg samt udarbejdelse af endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel. Regionsrådet tiltrådte på mødet den 19. juni 2012, at der blev indgået kontrakt med vinderen af helhedsplanskonkurrencen, det britiske firma BDP, med det danske firma TKT og Rambøll A/S som underleverandører. Den 28. februar 2012 blev forretningsudvalget orienteret om de to vindere af fase 1, der blev valgt til at fortsætte i konkurrencens anden fase. Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2011 grundlaget for helhedsplanskonkurrencen. Regionsrådet godkendte på mødet den 20. september 2011 konkurrencebetingelserne for projektkonkurrencen vedr. helhedsplan for hele matriklen samt nedsatte en bedømmelseskomité. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 planen for indplacering af psykiatrien på Bispebjergmatriklen. Regionsrådet godkendte på møde den 25. maj 2010 foreløbig ansøgning til Ekspertpanelet. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 planen for indplacering af psykiatrien på Bispebjergmatriklen. Regionsrådet godkendte på møde den 25. maj 2010 foreløbig ansøgning til Ekspertpanelet. Nyt Hospital Glostrup Kort om projektet Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget. Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsbyggerierne. Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfatter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til 487 parkeringspladser. Projektets samlede bygningsanlæg udgør m 2 og har et budget på 809 mio. kr. (2014-p/l). Budgettet fordeler sig med 730 mio. kr. til det nye neurorehabiliteringshus og 79 mio. kr. til parkeringshus. I marts 2014 godkendte 16

17 Bilag 1 - Side -17 af 21 Regionsrådet at udskille udgifter til tekniske anlæg, 28,4 mio. kr. i et offentligt-privat partnerskab samt en forhøjelse på 12,5 mio. kr. til udvidelse af parkeringsfaciliteter med 100 P-pladser. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 2013 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Mio. kr., 14-priser Investeringsudgifter Projektstart til og med I alt Nyt Hospital Glostrup Der er i forhold til status fra juni 2014 sket et fald i investeringsudgifterne fra 825 mio. kr. 14-p/l til 808 mio. kr. 14-p/l. Faldet skyldes, som tidligere nævnt, at de tekniske anlæg er blevet til et offentligt-privat partnerskab. Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2016 med ibrugtagning i 2018, og parkeringshuset indvies den 11. december Bygherrerådgiver: Rambøll A/S med Friis & Moltke A/S samt Brunsgaard & Laursen. Totalentreprenør for parkeringshus: 5E Byg med underrådgiverne Grontmij A/S og Christensen & Co arkitekter A/S. Status og nyere politiske beslutninger Kombineret byggeprogram og projektforslag for nyt neurorehabiliteringshus er afleveret og fremlægges som selvstændig mødesag for regionsrådet i december Dispositionsforslaget er baseret på det vindende konkurrenceforslag, som godkendes af regionsrådet den 17. december 2013 og er viderebearbejdet i en brugerproces med inddragelse af brugere fra såvel klinikken som driftsorganisationen samt tidligere patienter og med involvering af interessentgrupper. Det kombinerede byggeprogram og dispositionsforslaget danner grundlag for det kommende projektforslag, der forventes forelagt for regionsrådet medio Uddrag af tidligere politiske beslutninger Marts 2014 godkendelse af OPP omkring tekniske anlæg med reduktion af budget som følge. Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endelige vinder af projektkonkurrencen og godkendt, at der efterfølgende kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning. Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr. (2013-p/l), og at den 17

18 Bilag 1 - Side -18 af 21 eksisterende investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr. (2013-p/l). Forretningsudvalget blev den 11. juni 2013 orienteret om vinderne af fase 1 i projektkonkurrencen om det nye neurorehabiliteringshus, og vinderne blev offentliggjort samme dag. Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurrenceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier. Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskriterier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske anlæg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurrencen for neurorehabiliteringshuset. Regionsrådet har på mødet den 20. september 2011 godkendt idéoplæg for det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 21. juni 2011 besluttet, at der nedsættes en politisk følgegruppe for nybyggeriet på Glostrup Hospital, idet projektet på baggrund af byggeriets størrelse og kompleksitet håndteres efter principperne for kvalitetsfondsbyggerierne. Offentligt-Private Innovationssamarbejde og innovationsprojekter Med udgangspunkt i det politiske grundlag for byggeri og region Hovedstaden innovationspolitik arbejdes der fortløbende på at udvikle offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) i regi af hospitalsbyggerierne. Region Hovedstaden har fokus på OPI for at udvikle nye løsninger til sundhedsvæsnet, og samtidig understøtte vækst og udvikling i regionen. Hensigten er at udvikle løsninger, der er nye på markedet, som er bedre og/eller billigere end eksisterende løsninger og samtidig bidrager til vækst, udvikling og beskæftigelse i erhvervslivet. En række OPI-projekter er under udvikling i forbindelse med byggerierne. Projekterne drives af den enkelte byggeorganisation med bistand fra Center for Økonomi og Center for Regional Udvikling. På nuværende tidspunkt er der 11 OPI-projekter med udspring i kvalitetsfondsbyggerierne og Nyt Hospital Glostrup. Finansieringen til projekterne kommer dels fra interne midler, bidrag fra private parter og fra Markedsmodningsfondens puljen til innovative offentlige indkøb. Det Nye Rigshospital har igangsat OPI-projektet TTT Tag, track and trace om mærkning og sporing af sterilvarer med RFID-tags i et projekt, der også omfatter samarbejde med Region Nordjylland. Projektets primære pri- 18

19 Bilag 1 - Side -19 af 21 vate samarbejdspartner er firmaet Caretag Surgical. Projektet har i 2013 opnået fondsstøtte fra Markedsmodningsfonden. Projektet afsluttes ultimo 2014, og der arbejdes på projektkonklusioner samt business case. Det Nye Rigshospital samarbejder også med firmaet Montana i et innovationssamarbejde om udvikling af et nyt sengebord. Region Hovedstadens Psykiatri har igangsat et OPI-projekt om udvikling af en ny seng til psykiatrien, der opfylder psykiatriens specifikke behov i forhold til bl.a. sikkerhed og komfort. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Region Syddanmark og de primære private samarbejdsparter, der skal forestå udviklingsarbejdet og produktionen af sengen, er Agitek ApS, Alvritrol B.V. og B.V. Spring Produkties B.V. og med Protac A/S som underleverandør til færdigudvikling af en multi-pude. Der er på nuværende tidspunkt blevet udviklet en demomodel af sengen. Nyt Hospital Hvidovre har igangsat et OPI-projekt, om udnyttelse af solafskærmningslameller til at opvarme og afkøle luft i hospitalets ventilationssystem. Afskærmningen er monteret på sydfacaden af Hvidovre Hospital, og der måles på effekterne. Projektets primære private samarbejdspartner er firmaet Venetian Solar. Nyt Hospital Glostrup har igangsat et OPI-projekt om udvikling af kognitivt stimulerende elementer til neurorehabilitering. Projektets primære private samarbejdspartner er Halskov og Dalsgaard Design. Projektet har i april 2014 modtaget støtte på 2 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden. Projektet er på vej ind i næste fase. Nyt Hospital Glostrup gennemfører også et OPI-projekt om døgnrytmelys i samarbejde med virksomheden Chromaviso og Solutors. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem byggeorganisationen og Neurologisk Afdeling. Projektet forløber planmæssigt og der arbejdes bl.a. på udvikling af døgnrytmesengelampe i et parallelt projekt. Nyt Hospital Glostrup deltager endvidere i et OPI-projekt om UV-behandling af ventilationsluft. Målet for dette projekt er bedre hygiejne og lavere energiforbrug. Projektet er ved at finde en ny privat partner, da samarbejdet med den første private partner ikke gav ønsket fremdrift og resultater. Nyt Hospital Nordsjælland har igangsat et OPI-projekt om udvikling af en ny hospitalsseng, der funktionsmæssigt forventes at kunne tilbyde en række konkrete fordele ift. hygiejne, patientkomfort, pladsbesparelse mv. Projektets primære private samarbejdspartner er firmaet IDEAssociates Ldt. Projektet har i april 2014 modtaget støtte på 2 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden. Der er løbende udvikling i projektet og der arbejdes på nuværende tidspunkt med en demomodel. Nyt Hospital Nordsjælland deltager ligeledes i OPIprojekt om udvikling af en ny affaldsspand og system til affaldshåndtering. Projektets primære private samarbejdspartnere er virksomhederne USON Plast og Attention. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i ultimo 2014 igangsat et OPIprojekt om adgangskontrol via ansigtsgenkendelse. Projektets primære private samarbejdspartner er firmaet TriVision. 19

20 Bilag 1 - Side -20 af 21 Nyt Hospital Herlev har den 2. oktober 2014 indviet det nye rensningsanlæg til hospitalsspildevand. Projektet har siden medio 2012 været et OPI samarbejde med bl.a. Grundfos Biobooster. Sociale klausuler I juni måned besluttede Regionsrådet at sætte øget fokus på regionens anvendelse og sanktioner af arbejdsklausuler på bygge- og anlægsopgaver. Administrationen har i forlængelse af beslutningen i samarbejde med Kammeradvokaten udfærdiget et sæt paradigmer til brug for regionens bygge- og anlægsopgaver. Fremtidige kontrakter vil blive udarbejdet med udgangspunkt i disse paradigmer. Tilpasningen af kontrakterne er foretaget med henblik på at sætte øget fokus på kontrol- og sanktionsbestemmelser, vedrørende arbejdsklausuler. Tilpasningerne drejer sig derfor primært om implementering af de politisk vedtagne kontraktklausuler. For alle kontrakter gælder, at de tilsammen udgør et udgangspunkt for de aftaler, som regionen indgår, og at aftalerne konkret skal tilpasses det aktuelle projekt. Hensigten er at modvirke social dumping og sikre medarbejderne en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Det er Hovedentreprenøren (dvs. bygherrens direkte kontraktpart) der er ansvarlig både for egen og for underentreprenørens overholdelse af klausulen. Hovedentreprenøren forpligter sig ligeledes til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår, og forpligtelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos under-entreprenører på pladsen. Ved manglende overholdelse medfører, at der er tale om en væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen, og bygherren kan som følge heraf gøre de almindelige misligholdelses beføjelser gældende. Bygherren har generelt, i henhold til entrepriseretten, adgang til, hvor der ikke levers retmæssig ydelse, at foretage tilbagehold i betalingen, indtil ydelsen i henhold til entreprisekontrakten er retmæssig erlagt, da udgangspunktet er, at entreprenøren alene opnår betaling for præsterede ydelser. Hertil kommer en økonomisk sanktion i form af en bod. Manglende overholdelse af arbejdsklausuler vil endvidere, efter udbudsdirektivet, kunne betragtes som en så alvorlig fejl, at udelukkelse fra fremtidige udbud efter en konkret vurdering vil kunne komme på tale. Herudover udgør overtrædelse af arbejdsklausulen en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet, der principielt giver bygherren adgang til at ophæve kontrakten. 20

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. juni 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. juni 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 20. juni 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013 Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038523-0076 TBR/HAI Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af 2013 11. december 2012 mellem Region Nordjylland og Konsortium Indigo om teknisk

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret juni 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april 2015 30. juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Budget og Byggestyring Center

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT 16. marts 2010-31. marts 2014 KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL 1. Indledning

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 11. januar 2012 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen/Jacob Møller/Jane Charlotte Andersen E mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere