Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30."

Transkript

1 Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Indenrigs- og sundhedsministeriet indkalder i brev af d. 15. juni 2011 ansøgninger til ministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse Rådhuset 8000 Aarhus C Sagsnr. M3/2011/ Journalnr A00 Sagsbeh. Hanne Linnemann Aarhus Kommune har modtaget såvel Sundhedsstyrelsens MTV om hjerneskaderehabilitering som Sundhedsstyrelsens to forløbsprogrammer om rehabilitering af voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. Aarhus Kommune vil gerne anerkende resultaterne af det store arbejde, der er lagt i disse publikationer; og samtidigt udtrykke stor tilfredshed med, at der er sat fokus på emnet hjerneskaderehabilitering. Telefon Direkte telefon Fax E-post direkte Den nuværende indsats Aarhus Kommune har gennem flere år og særligt efter strukturreformen i haft fokus på at etablere tilbud og koordinere indsatsen for voksne med senhjerneskade. Det er bl.a. sket i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. Region Midtjylland og Hjerneskadeforeningen samt internt i kommunen i samarbejdet mellem de forskellige magistratsafdelinger. Aarhus er en stor kommune med en bred vifte af tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, og der er neurofaglige specialkompetencer til rådighed på flere niveauer. 1

2 Antallet af personer med rehabiliteringsbehov kendes ikke med sikkerhed. Med udgangspunkt i MTV-rapportens oplysninger om, at der i Danmark årligt vil være mellem og personer, der får behov for neurorehabilitering (side 71), må man formode, at mellem 250 og 450 borgere i Aarhus Kommune årligt vil få et rehabiliteringsbehov p.g.a. hjerneskade. Tilbuddene til borgere med erhvervet hjerneskade er i Aarhus Kommune delt mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse. Tilbuddene om ydelser er organisatorisk placeret i forskellige administrative enheder på tværs af magistratsafdelinger og forvaltninger. Det vidt forgrenede net af tilbud vanskeliggør en effektiv sagsgang, ligesom de enkelte rehabiliteringsforløb flere gange kan savne kontinuitet og koordinering. Samtidigt udfordres samarbejdet og sagsbehandlingen af, at der ikke anvendes det samme IT-system i sagsbehandlingen magistratsafdelingerne imellem. Aarhus Kommune har gennem de seneste 2 år etableret et samarbejdsforum (benævnt Neurosamrådet), der fast hver 14. dag mødes 1-2 timer med henblik på at koordinere enkelte hjerneskaderehabiliteringsforløb. Neurosamrådet består af 3 repræsentanter fra henholdsvis Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse (Voksen Handicap området samt Hjerneskadecentret) og fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Med baggrund i de tilstedeværende ressourcer har dette samarbejdsforum været nødsaget til udelukkende at fokusere på de allermest komplekse forløb, hvor flere aktører har været involveret samtidigt. Aarhus Kommune har medvirket i udvikling af nye samarbejdsrelationer bl.a. med de eksterne samarbejdspartnere. Der er bl.a. etableret fast struktur med månedlige fælles møde med Regionshospitalet, Hammel Neurocenter med henblik på at koordinere efterfølgende rehabiliteringsbehov for indlagte borgere med erhvervet hjerneskade fra Aarhus Kommune. Samtidigt gennemføres også forsøg med afholdelse af video-konferencer i samarbejde med Regionshospitalet Skive-Viborg;

3 neurorehabiliteringsenheden i Skive i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade fra Aarhus Kommune. En styrket indsats formål med ansøgningen Det er erfaringerne fra kommunes samarbejdsforum på hjerneskadeområdet (Neurosamrådet), som Aarhus Kommune, med denne ansøgning, gerne vil bygge videre på, hvor modeller for en yderligere styrket indsats kan afprøves og dokumenteres med henblik på at finde en bæredygtig model ved udmøntningsperiodens udløb i Ansøgningen til ministeriets pulje på senhjerneskadeområdet skal ses som et bidrag til at kunne implementere Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer samt den sundhedsaftale, som Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået i forhold til målgruppen. Hovedudfordringen i Aarhus Kommune ligger primært i at få koordineret indsatsen/tilbuddene mellem magistratsafdelingerne, så borgerne (og pårørende) oplever sammenhængende og effektive forløb/tilbud og i at gøre optimal brug af de neurofaglige specialkompetencer, som findes i kommunen på de rette tidspunkter/i de rette situationer. Samtidigt opleves det, at der er for få neurofaglige kompetencer hos basispersonalet. Der er behov for at få afklaret og afprøvet, hvordan en tovholderfunktion på hjerneskadeområdet skal se ud i en stor kommune. Hvor er behovet for koordinering og hvor stort er behovet både set i borgerperspektiv og i et økonomisk perspektiv. Samtidigt er der stadig udviklingsmuligheder i samarbejdet både internt mellem magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, og eksternt med eksempelvis hospitaler og de praktiserende læger, som ikke er udnyttet til fulde. Formålet er overordnet set at medvirke til at borgeren med senhjerneskade oplever koordinerede og effektive forløb med involvering af fagligt kompetent personale. I sidste ende forventes det at give øget livskvalitet, bedre funktionsevne, og flere borgere med senhjerneskade i arbejde på almindelige vilkår, og dermed også en økonomisk gevinst for kommunen.

4 Aarhus Kommunes ansøgning til puljen omfatter: 1) Etablering af en hjerneskadekoordineringsfunktion; herunder arbejde med udvikling af rehabiliteringsplaner, udbygning af samarbejdet med hospitaler, praktiserende læger, kommunale og regionale rehabiliteringstilbud samt udvikling af tovholderfunktionen i en stor kommune 2) Fremme af adgangen til neurofaglige kompetencer samt gennemførelse af neurofaglig kompetenceudvikling af involverede faggrupper primært til rehabilitering på basalt niveau Aarhus Kommune ønsker at søge i alt kr. fordelt på 2,225 mio. kr. i 2012 samt kr. årligt i 2013 og Der henvises til bilag 1. Ansøgningen uddybes i det følgende. Aarhus Kommune medvirker samtidigt i den fælles ansøgning, som kommunerne i Region Midt har udarbejdet. Aarhus Kommunes baggrund for at medvirke i den fælles kommunale ansøgning ligger primært i det planlagte samarbejde om kompetenceudvikling med henblik på at styrke medarbejdernes viden og kompetencer på hjerneskaderehabiliteringsområdet. Den fælles kommunale ansøgning fra kommunerne i Region Midt er vedlagt. Som det fremgår af fælles ansøgningen, udgør Aarhus Kommunes andel i alt kr. ( ). Aarhus Kommunes ansøgning til puljen omfatter således både kommunens egen ansøgning samt den fælles kommunale ansøgning et beløb på i alt 7,7 mio. kr. 1.Etablering af en kommunal hjerneskadekoordineringsfunktion Aarhus Kommune ønsker at etablere en ny, fælles hjerneskadekoordineringsfunktion (hjerneskadeteam), som har tilstrækkelig kapacitet til at indgå i en bred vifte af opgaver i form af koordinering af forløb, rådgivning af hjerneskaderamte og deres pårørende samt samarbejdspartnere og sikre kompetenceudvikling af involverede faggrupper i forskellige forvaltninger samt udviklingsopgaver.

5 I løbet af projektperioden skal det afklares, hvordan et permanent hjerneskadeteam skal organiseres i Aarhus Kommune, hvilken kapacitet der skal være og hvilke målgrupper, det skal kunne håndtere. I det følgende beskrives nærmere, hvilke opgaver/funktioner et kommende hjerneskadeteam i Aarhus Kommune forventes at skulle varetage. Hjerneskadeteamets opgaver/funktioner Hjerneskadeteamet varetager opgaver både i forhold til den enkelte borger og i forhold til intern/ekstern koordinering. Sikrer, at den enkelte person og dennes pårørende har én kommunal tovholder/kontaktperson. Målgruppen for hjerneskadeteamet er voksne med senhjerneskade. Det forventes, at hovedfokus bliver på borgere i den erhvervsaktive alder Sikrer samarbejdet i det interdisciplinære team omkring borgeren; herunder sikrer samarbejdet med involverede eksterne fagpersoner, andre kommuner og specialiserede kommunale og regionale hjerneskadetilbud Sikrer fælles målsætning mellem borgeren og de professionelle; bl.a. ved udarbejdelse handleplan og udarbejdelse af en plan for rehabiliteringsindsatsen i kommunalt regi Vurderer løbende og justerer behovet for den enkelte faggruppes delindsats i forhold til den samlede rehabiliteringsindsats og borgerens ressourcer Sikrer visitation og bevilling til aftalte indsatser og støtter borgeren i forhold til egenomsorg Formidler aktivt kontakt til relevante dele af sundhedsvæsenet/specialiserede hjerneskadetilbud ved overgange mellem sektorer og forskellige behandlere Deltager i den overordnede planlægning af den samlede kommunale indsats for personer med erhvervet hjerneskade

6 Medvirker til kvalitetsudvikling af eksisterende og nye tilbud til målgruppen i Aarhus Kommune Understøtter den almindelige sagsbehandlers/sundhedsfaglige/socialfaglige medarbejdes arbejde med specialiseret neurofaglig viden Medvirker i netværk mellemkommunalt, regionalt og nationalt på området og samarbejder med relevante patientforeninger Medvirker til at udbrede kendskabet til hjerneskadeteamets tilbud til borgere, pårørende, samarbejdspartnere internt og eksternt. Der vil i projektperioden blive afprøvet og dokumenteret forskellige modeller for løsning af de ovennævnte opgaver/funktioner. Herudover forventes også, at der i løbet af projektperioden arbejdes med udvikling af individuelle, tværmagistratslige rehabiliteringsplaner for borgere med erhvervet hjerneskade i Aarhus Kommune, videreudvikling af samarbejdet med hospitaler og praktiserende læger samt udvikling af tovholderfunktionen i en stor kommune. Organisering af hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet forventes opbygget som en ny fælles enhed. I projektperioden fortsættes med den nuværende model fra Neurosamrådet, hvor de deltagende fagpersoner organisatorisk er forankret i to magistratsafdelinger. I løbet af perioden eller i forbindelse med slutevalueringen skal der foreligge forslag til en hensigtsmæssig fremadrettet organisering og forankring. Hjerneskadeteamet forventes på sigt fysisk placeret i Rehabiliteringsparken, Marselisborg Centret. I projektperioden vil der i samarbejde med de to magistratsafdelinger blive stillet de nødvendige kontorarbejdspladser til rådighed. Hjerneskadeteamets arbejdsgange Modtager henvendelser fra borgere med erhvervet hjerneskade Modtager henvendelser fra pårørende Modtager henvendelser fra hospitaler, praktiserende læger, kommunens egne institutioner, ansatte Deltager ved borgers indlæggelse samt i status- og udskrivningsmøder via videokonferencer med Regionshospitalet

7 Hammel Neurocenter og Regionshospital Skive, Neurorehabiliteringsenheden, samt andre forløb, hvor det er muligt og relevant Sikrer at der er foretaget relevant udredning, indhenter oplysninger og laver generel afklaring af behov Ved behov indhentes rådgivning og/eller udredning fra VISO Har samtaler med borgeren og afdækker behov Er tovholder/koordinator indtil tilbud påbegyndes, og hver gang borger har en sektor-overgang mellem forskellige tilbud Foretager jævnligt revurdering af om borgeren modtager rehabilitering på relevant niveau. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af hjerneskadeteamets opgaver og funktioner tidligere i denne ansøgning. Ressourcer i hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune forventes at kunne varetages af 4,0 stillinger med neurofaglig kompetence. I projektperioden skal kapaciteten og sammensætningen vurderes. Hjerneskadeteamet vil være tværfagligt sammensat. Der ansøges om midler til etablering af de 4,0 stillinger, idet disse stillinger i projektperioden suppleres af de ressourcer, som Aarhus Kommune hidtil har brugt på Neurosamrådet, hvilket skønsmæssigt antager 1,0 stilling. Herudover ansøges om budget til projektledelse, evaluering og administrativ assistance, til køb af ydelser (i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb) samt budget til kommunikation. I alt 2,225 mio. kr. i 2012 og 2,375 årligt i 2013 og Udvikling af rehabiliteringsplaner for borgere, der modtager hjerneskaderehabilitering i Aarhus Kommune Aarhus Kommune har i samarbejdet med bl.a. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive, Neurorehabiliteringsenheden og de øvrige kommuner i Region Midtjylland udviklet tværfaglige statusrapporter, der løbende angiver borgerens funktionsevne og mål for indsatsen. De tværfaglige statusrapporter sendes løbende (i rehabiliteringsforløbet) til kommunen). Ved afslutning af rehabiliteringsforløb ved den regionale højt specialiserede funktion, sendes en endelig tværfaglig status samt evt. en genoptræningsplan.

8 For nuværende foregår der ingen en systematisk formidling af disse statusrapporter, genoptræningsplaner m.m. på tværs af magistratsafdelingerne. For den enkelte borger udarbejdes der heller ikke systematisk en fælles kommunal rehabiliteringsplan med fælles målsætning for forløbet/indsatsen. Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune skal medvirke til, at der fremover sker en systematisk indsamling af dokumenter, og sikre, at der udarbejdes en fælles tværmagistratslig rehabiliteringsplan for den enkelte borgers rehabiliteringsforløb. 2. Fremme af adgangen til neurofaglige kompetencer hos kommunens personale og neurofaglig kompetenceudvikling En af Hjerneskadeteamets opgaver bliver at fremme adgangen til neurofaglige kompetencer og tilbyde neurofaglig kompetenceudvikling til de involverede faggrupper i de forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune. Kompetenceudviklingen tænkes på forskellig vis både som gruppebaseret vidensdeling/kompetenceudvikling eksempelvis til alle kommunens sagsbehandlere eller som indsatser/sidemandsoplæring i forhold til enkelte forløb/borgere f.eks. i en af kommunens plejeboligenheder. Hjerneskadeteamet skal sammen med projektlederen afdække behovet for kompetenceudvikling, og udvikle forskellige kompetenceudviklingstilbud. Hvis Aarhus Kommune modtager de ansøgte puljemidler til kompetenceudvikling jf. den fælles kommunale ansøgning med de øvrige kommuner i regionen, vil samarbejdet om kompetenceudvikling ske i dette regi. Herudover vil det være Hjerneteamets ansatte, der i samarbejde med relevante fagpersoner på hjerneskadeområdet tilrettelægger kompetenceudviklingen. Monitorering af patientforløb Hjerneskadeteamets opgave bliver også at være behjælpelig med at indsamle data via validerede scoresystemer/spørgeskemaer, som kan beskrive det samlede patientforløb fra den akutte sygehusbehandling, videre i den sygehusbaserede rehabilitering og slutteligt til kommunale genoptræning og/eller rehabilitering.

9 Det er ønsket, at der på sigt kan skaffes data til at monitorere det samlede patientforløb. Udvælgelse af scoresystemer/spørgeskemaer sker i et samarbejde mellem sundhedspersoner med neurofaglig viden i primær og sekundær sektoren. Opgaven tænkes løst i tæt samarbejde med professor, overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen Aarhus Universitet og Regionshospitalet, Hammel Neurocenter. Projektledelse/evaluering og administrativ assistance Der ansøges om ressourcer til projektledelse/tovholder for projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune, evaluering og administrativ assistance. Projektlederen ansættes i projektperioden ( ), og refererer til Koordineringsgruppen for samarbejdet mellem MSB (Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse) og MSO (Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg). Projektlederens opgaver er: at være tovholder for projektet og sikre fremdrift i henhold til de indsatser, der er angivet i projektbeskrivelsen at udarbejde midtvejsrapport og slutevaluering af projektet at være tovholder i forhold til arbejdet med at udvikle rehabiliteringsplaner for borgere, der modtager hjerneskaderehabilitering i Aarhus Kommune at medvirke til at udvikle og løbende koordinere kompetenceudviklingstilbud til ansatte i Aarhus Kommune at udarbejde informationsmateriale og medvirke til at synliggøre Hjerneskadeteamets tilbud Evaluering af projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune Projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune skal evalueres med henblik på at finde en permanent og hensigtsmæssig hjerneskadekoordineringsfunktion i kommunen. Med evalueringen ønskes fokus på: at Hjerneskadeteamet har fokus på den rette målgruppe at afdække den mest hensigtsmæssige personaleressourceindsats i forhold til opgaverne at afdække hvilke opgaver, der optimalt hører til i et Hjerneskadeteam og hvilke, der bedst løses i den øvrige driftsorganisation

10 hvordan den optimale hjerneskadekoordineringsfunktion ser ud i Aarhus Kommune; herunder stillingtagen til den organisatoriske forankring at afdække og sikre optimale arbejdsgange i forhold til de forskellige forløb (f.eks. når borgeren udskrives fra Hammel Neurocenter eller Neurorehabiliteringsenheden i Skive, fra Aarhus Universitetshospital eller når borgeren henvises fra egen læge (evt. med en gammel skade). Eller når borgeren skal flytte mellem de kommunale tilbud. Om der er opnået tilstrækkelig kendskab til Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune og hvordan det kan bruges Om borgere, pårørende, samarbejdspartnere oplever, at Hjerneskadeteamet medvirker til at skabe effektive og sammenhængende forløb Om der kan påvises økonomiske gevinster ved bedre koordinerede forløb via Hjerneskadeteamet eksempelvis ved kortere sygedagpengeforløb, bostøtteforløb og sagsbehandlingstider At involverede faggrupper i Aarhus Kommune har opnået den neurofaglige viden og de handlekompetencer, der skal til, for at de kan understøtte den for borgeren mest hensigtsmæssige individuelle rehabiliteringsindsats Evalueringsmetoder Projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune tænkes evalueret ved anvendelse af forskellige metoder: fokusgruppe interviews af ansatte i Hjerneskadeteamet, øvrige ansatte i de to Magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, samarbejdspartnere og relevante patientforeninger interviews med hjerneskaderamte og deres pårørende audit metoden bl.a. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på hospitalerne i regionen spørgeskema og simpel registrering af aktiviteten i Hjerneskadeteamet systematisk indsamling af relevante data med henblik på databearbejdning Projektlederen udarbejder en systematisk oversigt over evalueringspunkterne, målemetode og tids- og handleplan for evalueringen af projektet.

11 Aarhus Kommune ser frem til at høre nærmere, og står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis det er ønsket. Chefkonsulent Hanne Linnemann kan træffes på eller tlf Med venlig hilsen Erik Kaastrup-Hansen Direktør Sociale forhold og Beskæftigelse Hosea Dutschke Direktør Sundhed og Omsorg

12 Bilag 1. Budget Aarhus Kommune ønsker at søge i alt kr. fordelt på 2,225 mio. kr. i 2012 og kr. årligt i 2013 og Aarhus Kommunes egen ansøgning ,0 stillinger med neurofaglige kompetencer (á gennemsnitligt 0,5 mio. kr.) Administrativ bistand (projektledelse og evaluering) Kommunikation og køb af ydelser*) kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ialt kr kr kr. *) i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb Aarhus Kommune supplerer med ressourcer svarende til 1,0 stilling, som indgår i den nuværende koordineringsindsats på hjerneskadeområdet, og stiller de nødvendige kontorfaciliteter til rådighed. Aarhus Kommune medvirker samtidigt i den fælles ansøgning, som kommunerne i Region Midt har udarbejdet. Aarhus Kommunes baggrund for at medvirke i den fælles kommunale ansøgning ligger primært i det planlagte samarbejde om kompetenceudvikling med henblik på at styrke medarbejdernes viden og kompetencer på hjerneskaderehabiliteringsområdet. Aarhus Kommunes andel af fælles ansøgningen udgør i alt kr. ( ). Aarhus Kommunes medvirken i fælles ansøgning med de øvrige kommuner i regionen Samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midt om kompetenceudvikling på hjerneskaderehabiliterings området Understøttelse af komplekse sager kr Ialt kr kr kr.

13 Aarhus Kommunes ansøgning til puljen omfatter således både kommunens egen ansøgning samt den fælles kommunale ansøgning en samlet ansøgning på i alt 7,7 mio. kr. fordelt over 3 år.

14 Bilag 2. Tidsplan Besked fra Indenrigs- og sundhedsministeriet om ansøgningen til puljemidler 15. november 2011 Ansættelse af personale i Hjerneskaderådgivningen 1. februar 2012 Udarbejdelse af skabelon for rehabiliteringsplaner 1. oktober 2012 Afdækning af behov for kompetence- udvikling og opstart af systematisk kompetenceudvikling 1. januar 2013 Midtvejsrapport til Indenrigs- og sundhedsministeriet maj 2013 Sluttidspunkt for indsamling af data til evalueringsrapport 1. februar 2014 Evalueringsrapport færdig 1. august 2014 Administrativ og politisk behandling af forslag til en permanent hjerneskade- koordineringsfunktion i Aarhus Kommune Efteråret 2014

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test Projekt KORE og Projekt Nye veje Præsentation af erfaringer med tværsektorielt samarbejde

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Indfrielse af formål og resultatmål

Indfrielse af formål og resultatmål Projektevaluering Vedrørende delprojektet: Implementering og anvendelse af rehabiliteringsplaner i Herning Kommunes hjerneskadeteam for børn og unge med erhvervet hjerneskade Hjerneskadeteamet i Herning

Læs mere

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv HjerneSagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen v/ Lise Beha Erichsen, direktør. Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv De sidste måneder har

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

FORSLAG TIL ENSARTET OPFØLGNING AF KOGNITIV FUNKTION. Klaus Christensen, Spastikerforeningen Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet

FORSLAG TIL ENSARTET OPFØLGNING AF KOGNITIV FUNKTION. Klaus Christensen, Spastikerforeningen Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet 1 FORSLAG TIL ENSARTET OPFØLGNING AF KOGNITIV FUNKTION Klaus Christensen, Spastikerforeningen Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet BAGGRUNDEN FOR KOGNITIV OPFØLGNING En stor andel af børn med CP har

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Barrierer og muligheder for at sikre velkoordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade

Barrierer og muligheder for at sikre velkoordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade Barrierer og muligheder for at sikre velkoordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade s kortlægning vedrørende borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade Oktober

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Rapport til ministeriet

Rapport til ministeriet Rapport til ministeriet Projekt Styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade i Herning Kommune 2012 2014 Herning Kommunes Hjerneskadekoordinator 1. Projektbaggrund Herning Kommune valgte

Læs mere

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Rehabiliteringskonference Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Titel Kompetenceudvikling og vidensdeling i forhold til rehabilitering af borgere med apopleksi og håndtering af overgangen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde Socialstyrelsen Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader Att. Sanne Dragholm, kontorchef Den 7. september 2015 Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Opbygning af sundhedsaftalen

Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft v. oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen www.regionmidtjylland.dk Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftalen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade Til: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Økonomi og Planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Direkte 3863-4448 Dato: 9. august 2012 Ansøgning til Ministeriet for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til puljen: Ansøger Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til puljen: Ansøger Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til puljen: Til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Der søges 3.432.504 kr. Udover Ringking-Skjern Kommunes

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer 2 Rehabiliteringskonference den 9. november 2009 Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark OPDRAG Vilkår for rehabilitering

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) Merete Røn Christensen, Chef for Genoptræning København

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) Merete Røn Christensen, Chef for Genoptræning København KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen - Socialforvaltningen ANSØGNING OM ØKONOMISK TILSKUD FRA INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERI-

Læs mere

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE DECEMBER 2014 GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE En faglig visitationsretningslinje hjerneskade en faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Bilag 1 til central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Bilag 1 til central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Bilag 1 til central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Indhold Indledning... 3 1. Baggrunden for den centrale

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen 26. november 2014 Høring: Faglig visitationsretningslinje genoptræning og rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi (DSF) har

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Projektets hovedbestanddele Hvorfor er projektet startet? Statslige midler på i alt 100 mill. kr. til deling de 5 regioner imellem til

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

med erhvervet hjerneskade

med erhvervet hjerneskade Høringsudkast 5. november 2014 Faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade Faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere