Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30."

Transkript

1 Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Indenrigs- og sundhedsministeriet indkalder i brev af d. 15. juni 2011 ansøgninger til ministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse Rådhuset 8000 Aarhus C Sagsnr. M3/2011/ Journalnr A00 Sagsbeh. Hanne Linnemann Aarhus Kommune har modtaget såvel Sundhedsstyrelsens MTV om hjerneskaderehabilitering som Sundhedsstyrelsens to forløbsprogrammer om rehabilitering af voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. Aarhus Kommune vil gerne anerkende resultaterne af det store arbejde, der er lagt i disse publikationer; og samtidigt udtrykke stor tilfredshed med, at der er sat fokus på emnet hjerneskaderehabilitering. Telefon Direkte telefon Fax E-post direkte Den nuværende indsats Aarhus Kommune har gennem flere år og særligt efter strukturreformen i haft fokus på at etablere tilbud og koordinere indsatsen for voksne med senhjerneskade. Det er bl.a. sket i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. Region Midtjylland og Hjerneskadeforeningen samt internt i kommunen i samarbejdet mellem de forskellige magistratsafdelinger. Aarhus er en stor kommune med en bred vifte af tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, og der er neurofaglige specialkompetencer til rådighed på flere niveauer. 1

2 Antallet af personer med rehabiliteringsbehov kendes ikke med sikkerhed. Med udgangspunkt i MTV-rapportens oplysninger om, at der i Danmark årligt vil være mellem og personer, der får behov for neurorehabilitering (side 71), må man formode, at mellem 250 og 450 borgere i Aarhus Kommune årligt vil få et rehabiliteringsbehov p.g.a. hjerneskade. Tilbuddene til borgere med erhvervet hjerneskade er i Aarhus Kommune delt mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse. Tilbuddene om ydelser er organisatorisk placeret i forskellige administrative enheder på tværs af magistratsafdelinger og forvaltninger. Det vidt forgrenede net af tilbud vanskeliggør en effektiv sagsgang, ligesom de enkelte rehabiliteringsforløb flere gange kan savne kontinuitet og koordinering. Samtidigt udfordres samarbejdet og sagsbehandlingen af, at der ikke anvendes det samme IT-system i sagsbehandlingen magistratsafdelingerne imellem. Aarhus Kommune har gennem de seneste 2 år etableret et samarbejdsforum (benævnt Neurosamrådet), der fast hver 14. dag mødes 1-2 timer med henblik på at koordinere enkelte hjerneskaderehabiliteringsforløb. Neurosamrådet består af 3 repræsentanter fra henholdsvis Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse (Voksen Handicap området samt Hjerneskadecentret) og fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Med baggrund i de tilstedeværende ressourcer har dette samarbejdsforum været nødsaget til udelukkende at fokusere på de allermest komplekse forløb, hvor flere aktører har været involveret samtidigt. Aarhus Kommune har medvirket i udvikling af nye samarbejdsrelationer bl.a. med de eksterne samarbejdspartnere. Der er bl.a. etableret fast struktur med månedlige fælles møde med Regionshospitalet, Hammel Neurocenter med henblik på at koordinere efterfølgende rehabiliteringsbehov for indlagte borgere med erhvervet hjerneskade fra Aarhus Kommune. Samtidigt gennemføres også forsøg med afholdelse af video-konferencer i samarbejde med Regionshospitalet Skive-Viborg;

3 neurorehabiliteringsenheden i Skive i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade fra Aarhus Kommune. En styrket indsats formål med ansøgningen Det er erfaringerne fra kommunes samarbejdsforum på hjerneskadeområdet (Neurosamrådet), som Aarhus Kommune, med denne ansøgning, gerne vil bygge videre på, hvor modeller for en yderligere styrket indsats kan afprøves og dokumenteres med henblik på at finde en bæredygtig model ved udmøntningsperiodens udløb i Ansøgningen til ministeriets pulje på senhjerneskadeområdet skal ses som et bidrag til at kunne implementere Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer samt den sundhedsaftale, som Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået i forhold til målgruppen. Hovedudfordringen i Aarhus Kommune ligger primært i at få koordineret indsatsen/tilbuddene mellem magistratsafdelingerne, så borgerne (og pårørende) oplever sammenhængende og effektive forløb/tilbud og i at gøre optimal brug af de neurofaglige specialkompetencer, som findes i kommunen på de rette tidspunkter/i de rette situationer. Samtidigt opleves det, at der er for få neurofaglige kompetencer hos basispersonalet. Der er behov for at få afklaret og afprøvet, hvordan en tovholderfunktion på hjerneskadeområdet skal se ud i en stor kommune. Hvor er behovet for koordinering og hvor stort er behovet både set i borgerperspektiv og i et økonomisk perspektiv. Samtidigt er der stadig udviklingsmuligheder i samarbejdet både internt mellem magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, og eksternt med eksempelvis hospitaler og de praktiserende læger, som ikke er udnyttet til fulde. Formålet er overordnet set at medvirke til at borgeren med senhjerneskade oplever koordinerede og effektive forløb med involvering af fagligt kompetent personale. I sidste ende forventes det at give øget livskvalitet, bedre funktionsevne, og flere borgere med senhjerneskade i arbejde på almindelige vilkår, og dermed også en økonomisk gevinst for kommunen.

4 Aarhus Kommunes ansøgning til puljen omfatter: 1) Etablering af en hjerneskadekoordineringsfunktion; herunder arbejde med udvikling af rehabiliteringsplaner, udbygning af samarbejdet med hospitaler, praktiserende læger, kommunale og regionale rehabiliteringstilbud samt udvikling af tovholderfunktionen i en stor kommune 2) Fremme af adgangen til neurofaglige kompetencer samt gennemførelse af neurofaglig kompetenceudvikling af involverede faggrupper primært til rehabilitering på basalt niveau Aarhus Kommune ønsker at søge i alt kr. fordelt på 2,225 mio. kr. i 2012 samt kr. årligt i 2013 og Der henvises til bilag 1. Ansøgningen uddybes i det følgende. Aarhus Kommune medvirker samtidigt i den fælles ansøgning, som kommunerne i Region Midt har udarbejdet. Aarhus Kommunes baggrund for at medvirke i den fælles kommunale ansøgning ligger primært i det planlagte samarbejde om kompetenceudvikling med henblik på at styrke medarbejdernes viden og kompetencer på hjerneskaderehabiliteringsområdet. Den fælles kommunale ansøgning fra kommunerne i Region Midt er vedlagt. Som det fremgår af fælles ansøgningen, udgør Aarhus Kommunes andel i alt kr. ( ). Aarhus Kommunes ansøgning til puljen omfatter således både kommunens egen ansøgning samt den fælles kommunale ansøgning et beløb på i alt 7,7 mio. kr. 1.Etablering af en kommunal hjerneskadekoordineringsfunktion Aarhus Kommune ønsker at etablere en ny, fælles hjerneskadekoordineringsfunktion (hjerneskadeteam), som har tilstrækkelig kapacitet til at indgå i en bred vifte af opgaver i form af koordinering af forløb, rådgivning af hjerneskaderamte og deres pårørende samt samarbejdspartnere og sikre kompetenceudvikling af involverede faggrupper i forskellige forvaltninger samt udviklingsopgaver.

5 I løbet af projektperioden skal det afklares, hvordan et permanent hjerneskadeteam skal organiseres i Aarhus Kommune, hvilken kapacitet der skal være og hvilke målgrupper, det skal kunne håndtere. I det følgende beskrives nærmere, hvilke opgaver/funktioner et kommende hjerneskadeteam i Aarhus Kommune forventes at skulle varetage. Hjerneskadeteamets opgaver/funktioner Hjerneskadeteamet varetager opgaver både i forhold til den enkelte borger og i forhold til intern/ekstern koordinering. Sikrer, at den enkelte person og dennes pårørende har én kommunal tovholder/kontaktperson. Målgruppen for hjerneskadeteamet er voksne med senhjerneskade. Det forventes, at hovedfokus bliver på borgere i den erhvervsaktive alder Sikrer samarbejdet i det interdisciplinære team omkring borgeren; herunder sikrer samarbejdet med involverede eksterne fagpersoner, andre kommuner og specialiserede kommunale og regionale hjerneskadetilbud Sikrer fælles målsætning mellem borgeren og de professionelle; bl.a. ved udarbejdelse handleplan og udarbejdelse af en plan for rehabiliteringsindsatsen i kommunalt regi Vurderer løbende og justerer behovet for den enkelte faggruppes delindsats i forhold til den samlede rehabiliteringsindsats og borgerens ressourcer Sikrer visitation og bevilling til aftalte indsatser og støtter borgeren i forhold til egenomsorg Formidler aktivt kontakt til relevante dele af sundhedsvæsenet/specialiserede hjerneskadetilbud ved overgange mellem sektorer og forskellige behandlere Deltager i den overordnede planlægning af den samlede kommunale indsats for personer med erhvervet hjerneskade

6 Medvirker til kvalitetsudvikling af eksisterende og nye tilbud til målgruppen i Aarhus Kommune Understøtter den almindelige sagsbehandlers/sundhedsfaglige/socialfaglige medarbejdes arbejde med specialiseret neurofaglig viden Medvirker i netværk mellemkommunalt, regionalt og nationalt på området og samarbejder med relevante patientforeninger Medvirker til at udbrede kendskabet til hjerneskadeteamets tilbud til borgere, pårørende, samarbejdspartnere internt og eksternt. Der vil i projektperioden blive afprøvet og dokumenteret forskellige modeller for løsning af de ovennævnte opgaver/funktioner. Herudover forventes også, at der i løbet af projektperioden arbejdes med udvikling af individuelle, tværmagistratslige rehabiliteringsplaner for borgere med erhvervet hjerneskade i Aarhus Kommune, videreudvikling af samarbejdet med hospitaler og praktiserende læger samt udvikling af tovholderfunktionen i en stor kommune. Organisering af hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet forventes opbygget som en ny fælles enhed. I projektperioden fortsættes med den nuværende model fra Neurosamrådet, hvor de deltagende fagpersoner organisatorisk er forankret i to magistratsafdelinger. I løbet af perioden eller i forbindelse med slutevalueringen skal der foreligge forslag til en hensigtsmæssig fremadrettet organisering og forankring. Hjerneskadeteamet forventes på sigt fysisk placeret i Rehabiliteringsparken, Marselisborg Centret. I projektperioden vil der i samarbejde med de to magistratsafdelinger blive stillet de nødvendige kontorarbejdspladser til rådighed. Hjerneskadeteamets arbejdsgange Modtager henvendelser fra borgere med erhvervet hjerneskade Modtager henvendelser fra pårørende Modtager henvendelser fra hospitaler, praktiserende læger, kommunens egne institutioner, ansatte Deltager ved borgers indlæggelse samt i status- og udskrivningsmøder via videokonferencer med Regionshospitalet

7 Hammel Neurocenter og Regionshospital Skive, Neurorehabiliteringsenheden, samt andre forløb, hvor det er muligt og relevant Sikrer at der er foretaget relevant udredning, indhenter oplysninger og laver generel afklaring af behov Ved behov indhentes rådgivning og/eller udredning fra VISO Har samtaler med borgeren og afdækker behov Er tovholder/koordinator indtil tilbud påbegyndes, og hver gang borger har en sektor-overgang mellem forskellige tilbud Foretager jævnligt revurdering af om borgeren modtager rehabilitering på relevant niveau. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af hjerneskadeteamets opgaver og funktioner tidligere i denne ansøgning. Ressourcer i hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune forventes at kunne varetages af 4,0 stillinger med neurofaglig kompetence. I projektperioden skal kapaciteten og sammensætningen vurderes. Hjerneskadeteamet vil være tværfagligt sammensat. Der ansøges om midler til etablering af de 4,0 stillinger, idet disse stillinger i projektperioden suppleres af de ressourcer, som Aarhus Kommune hidtil har brugt på Neurosamrådet, hvilket skønsmæssigt antager 1,0 stilling. Herudover ansøges om budget til projektledelse, evaluering og administrativ assistance, til køb af ydelser (i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb) samt budget til kommunikation. I alt 2,225 mio. kr. i 2012 og 2,375 årligt i 2013 og Udvikling af rehabiliteringsplaner for borgere, der modtager hjerneskaderehabilitering i Aarhus Kommune Aarhus Kommune har i samarbejdet med bl.a. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive, Neurorehabiliteringsenheden og de øvrige kommuner i Region Midtjylland udviklet tværfaglige statusrapporter, der løbende angiver borgerens funktionsevne og mål for indsatsen. De tværfaglige statusrapporter sendes løbende (i rehabiliteringsforløbet) til kommunen). Ved afslutning af rehabiliteringsforløb ved den regionale højt specialiserede funktion, sendes en endelig tværfaglig status samt evt. en genoptræningsplan.

8 For nuværende foregår der ingen en systematisk formidling af disse statusrapporter, genoptræningsplaner m.m. på tværs af magistratsafdelingerne. For den enkelte borger udarbejdes der heller ikke systematisk en fælles kommunal rehabiliteringsplan med fælles målsætning for forløbet/indsatsen. Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune skal medvirke til, at der fremover sker en systematisk indsamling af dokumenter, og sikre, at der udarbejdes en fælles tværmagistratslig rehabiliteringsplan for den enkelte borgers rehabiliteringsforløb. 2. Fremme af adgangen til neurofaglige kompetencer hos kommunens personale og neurofaglig kompetenceudvikling En af Hjerneskadeteamets opgaver bliver at fremme adgangen til neurofaglige kompetencer og tilbyde neurofaglig kompetenceudvikling til de involverede faggrupper i de forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune. Kompetenceudviklingen tænkes på forskellig vis både som gruppebaseret vidensdeling/kompetenceudvikling eksempelvis til alle kommunens sagsbehandlere eller som indsatser/sidemandsoplæring i forhold til enkelte forløb/borgere f.eks. i en af kommunens plejeboligenheder. Hjerneskadeteamet skal sammen med projektlederen afdække behovet for kompetenceudvikling, og udvikle forskellige kompetenceudviklingstilbud. Hvis Aarhus Kommune modtager de ansøgte puljemidler til kompetenceudvikling jf. den fælles kommunale ansøgning med de øvrige kommuner i regionen, vil samarbejdet om kompetenceudvikling ske i dette regi. Herudover vil det være Hjerneteamets ansatte, der i samarbejde med relevante fagpersoner på hjerneskadeområdet tilrettelægger kompetenceudviklingen. Monitorering af patientforløb Hjerneskadeteamets opgave bliver også at være behjælpelig med at indsamle data via validerede scoresystemer/spørgeskemaer, som kan beskrive det samlede patientforløb fra den akutte sygehusbehandling, videre i den sygehusbaserede rehabilitering og slutteligt til kommunale genoptræning og/eller rehabilitering.

9 Det er ønsket, at der på sigt kan skaffes data til at monitorere det samlede patientforløb. Udvælgelse af scoresystemer/spørgeskemaer sker i et samarbejde mellem sundhedspersoner med neurofaglig viden i primær og sekundær sektoren. Opgaven tænkes løst i tæt samarbejde med professor, overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen Aarhus Universitet og Regionshospitalet, Hammel Neurocenter. Projektledelse/evaluering og administrativ assistance Der ansøges om ressourcer til projektledelse/tovholder for projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune, evaluering og administrativ assistance. Projektlederen ansættes i projektperioden ( ), og refererer til Koordineringsgruppen for samarbejdet mellem MSB (Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse) og MSO (Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg). Projektlederens opgaver er: at være tovholder for projektet og sikre fremdrift i henhold til de indsatser, der er angivet i projektbeskrivelsen at udarbejde midtvejsrapport og slutevaluering af projektet at være tovholder i forhold til arbejdet med at udvikle rehabiliteringsplaner for borgere, der modtager hjerneskaderehabilitering i Aarhus Kommune at medvirke til at udvikle og løbende koordinere kompetenceudviklingstilbud til ansatte i Aarhus Kommune at udarbejde informationsmateriale og medvirke til at synliggøre Hjerneskadeteamets tilbud Evaluering af projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune Projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune skal evalueres med henblik på at finde en permanent og hensigtsmæssig hjerneskadekoordineringsfunktion i kommunen. Med evalueringen ønskes fokus på: at Hjerneskadeteamet har fokus på den rette målgruppe at afdække den mest hensigtsmæssige personaleressourceindsats i forhold til opgaverne at afdække hvilke opgaver, der optimalt hører til i et Hjerneskadeteam og hvilke, der bedst løses i den øvrige driftsorganisation

10 hvordan den optimale hjerneskadekoordineringsfunktion ser ud i Aarhus Kommune; herunder stillingtagen til den organisatoriske forankring at afdække og sikre optimale arbejdsgange i forhold til de forskellige forløb (f.eks. når borgeren udskrives fra Hammel Neurocenter eller Neurorehabiliteringsenheden i Skive, fra Aarhus Universitetshospital eller når borgeren henvises fra egen læge (evt. med en gammel skade). Eller når borgeren skal flytte mellem de kommunale tilbud. Om der er opnået tilstrækkelig kendskab til Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune og hvordan det kan bruges Om borgere, pårørende, samarbejdspartnere oplever, at Hjerneskadeteamet medvirker til at skabe effektive og sammenhængende forløb Om der kan påvises økonomiske gevinster ved bedre koordinerede forløb via Hjerneskadeteamet eksempelvis ved kortere sygedagpengeforløb, bostøtteforløb og sagsbehandlingstider At involverede faggrupper i Aarhus Kommune har opnået den neurofaglige viden og de handlekompetencer, der skal til, for at de kan understøtte den for borgeren mest hensigtsmæssige individuelle rehabiliteringsindsats Evalueringsmetoder Projekt Hjerneskadeteam i Aarhus Kommune tænkes evalueret ved anvendelse af forskellige metoder: fokusgruppe interviews af ansatte i Hjerneskadeteamet, øvrige ansatte i de to Magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, samarbejdspartnere og relevante patientforeninger interviews med hjerneskaderamte og deres pårørende audit metoden bl.a. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på hospitalerne i regionen spørgeskema og simpel registrering af aktiviteten i Hjerneskadeteamet systematisk indsamling af relevante data med henblik på databearbejdning Projektlederen udarbejder en systematisk oversigt over evalueringspunkterne, målemetode og tids- og handleplan for evalueringen af projektet.

11 Aarhus Kommune ser frem til at høre nærmere, og står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis det er ønsket. Chefkonsulent Hanne Linnemann kan træffes på eller tlf Med venlig hilsen Erik Kaastrup-Hansen Direktør Sociale forhold og Beskæftigelse Hosea Dutschke Direktør Sundhed og Omsorg

12 Bilag 1. Budget Aarhus Kommune ønsker at søge i alt kr. fordelt på 2,225 mio. kr. i 2012 og kr. årligt i 2013 og Aarhus Kommunes egen ansøgning ,0 stillinger med neurofaglige kompetencer (á gennemsnitligt 0,5 mio. kr.) Administrativ bistand (projektledelse og evaluering) Kommunikation og køb af ydelser*) kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ialt kr kr kr. *) i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb Aarhus Kommune supplerer med ressourcer svarende til 1,0 stilling, som indgår i den nuværende koordineringsindsats på hjerneskadeområdet, og stiller de nødvendige kontorfaciliteter til rådighed. Aarhus Kommune medvirker samtidigt i den fælles ansøgning, som kommunerne i Region Midt har udarbejdet. Aarhus Kommunes baggrund for at medvirke i den fælles kommunale ansøgning ligger primært i det planlagte samarbejde om kompetenceudvikling med henblik på at styrke medarbejdernes viden og kompetencer på hjerneskaderehabiliteringsområdet. Aarhus Kommunes andel af fælles ansøgningen udgør i alt kr. ( ). Aarhus Kommunes medvirken i fælles ansøgning med de øvrige kommuner i regionen Samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midt om kompetenceudvikling på hjerneskaderehabiliterings området Understøttelse af komplekse sager kr Ialt kr kr kr.

13 Aarhus Kommunes ansøgning til puljen omfatter således både kommunens egen ansøgning samt den fælles kommunale ansøgning en samlet ansøgning på i alt 7,7 mio. kr. fordelt over 3 år.

14 Bilag 2. Tidsplan Besked fra Indenrigs- og sundhedsministeriet om ansøgningen til puljemidler 15. november 2011 Ansættelse af personale i Hjerneskaderådgivningen 1. februar 2012 Udarbejdelse af skabelon for rehabiliteringsplaner 1. oktober 2012 Afdækning af behov for kompetence- udvikling og opstart af systematisk kompetenceudvikling 1. januar 2013 Midtvejsrapport til Indenrigs- og sundhedsministeriet maj 2013 Sluttidspunkt for indsamling af data til evalueringsrapport 1. februar 2014 Evalueringsrapport færdig 1. august 2014 Administrativ og politisk behandling af forslag til en permanent hjerneskade- koordineringsfunktion i Aarhus Kommune Efteråret 2014

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 2014 Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 NOTAT marts 2014 Udarbejdet af Lisbeth Majgaard og Helene Henrichsen Udkast - notat: Hvorfor fortsat udvidet hjerneskadekoordination

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering BAGGRUND Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Personkreds Forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade omfatter alle personer med et rehabiliteringsbehov grundet en akut opstået hjerneskade. Organisatoriske

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis 1 HVAD ER ALMEN PRAKSIS ROLLE? Almen praksis funktion Generalist Gatekeeper Tovholder for den lægelige behandling Kontinuitet 2 FAMILIELÆGE Hvor

Læs mere

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund 1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret 2. Projektets baggrund Brønderslev Kommune har besluttet, at ændre indsatserne indenfor sundhed og velfærd. Vi vil foretage et paradigmeskifte, hvor klassiske

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test Projekt KORE og Projekt Nye veje Præsentation af erfaringer med tværsektorielt samarbejde

Læs mere

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden j.nr. 29.00.00-P20-1-11 Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Projekt Hurtigere overblik og udvikling i eget

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Beskæftigelse Jobcenter Rudersdal Stationsvej 36 3460 Birkerød

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Idéoplæg. Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade.

Idéoplæg. Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Idéoplæg Projekttitel Foreløbig projekttitel Del af eventuelt program Projektidé Overordnet formål, mål og indhold Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Indenrigs- og sundhedsministeriets

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder

Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder Seniorforsker, klinisk lektor. DEFACTUM, Region Midtjylland Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

GOP udveksling Status august 2013

GOP udveksling Status august 2013 GOP udveksling Status august 2013 DGOP modtagere (76) Konverteret til korrespondance modtagere (22) DGOP Konverteret Samlet oversigt november korrespondanc i alt e august 2012 2012 Region Hovedstaden 26

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed. Maj 2014

Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed. Maj 2014 Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed Maj 2014 1 Fakta En erhvervet hjerneskade defineres som: Apopleksi,som er en fælles betegnelse for hjerneskader forårsaget af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere