Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter"

Transkript

1 Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden 13 Risikoforhold 14 Investeringspolitik og finansiering 18 Skadeforsikringsaktiviteter 24 Livsforsikringsaktiviteter 28 Øvrige aktiviteter 29 Samarbejdspartnere 31 Aktionærforhold 35 Medarbejderforhold 36 Informationsteknologi 38 Anvendt regnskabspraksis 43 Regnskabsberetning 46 Påtegninger 47 Revisionspåtegninger 49 Femårsoversigt 50 Resultatopgørelse 52 Balance 54 Pengestrømsanalyse 55 Noter 69 Afkast og aktiver til markedsværdi, livsforsikring 70 Teknisk resultat skadeforsikring Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter 82 Repræsentantskab 83 Bestyrelse 84 Ledelse 85 Topdanmark i Danmark 86 Adresser 87 Finanskalender Topdanmark driver landsdækkende skadeforsikrings- samt livsog pensionsforsikringsvirksomhed. Omkring hver femte indbygger i Danmark, godt hver tiende danske erhvervsvirksomhed samt halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. I Topdanmarks målsætning indgår det at være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern på det danske marked samt at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Disse mål søges nået gennem en fortsat udbygning af Topdanmarks position på det danske marked samt gennem en kontrolleret indtjeningsvækst. Grundlaget for lønsomhed er en effektiv organisation og en høj kvalitet i kundebetjeningen. Til private samt mindre erhvervsvirksomheder tilbydes enkle og overskuelige produkter, mens større erhvervs- og industrivirksomheder samt landbrug tilbydes mere individuelt tilpassede forsikringsløsninger. Salget af forsikringer sker primært gennem Topdanmarks eget landsdækkende distributionsnet af forsikringsbutikker og assurandører. Topdanmarks egen salgsorganisation suppleres på det danske marked af en distributionsaftale med BG Bank. Internationalt deltager Topdanmark i forsikringsalliancen - Eureko. Topdanmark har medarbejdere og har som mål at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Veluddannede og motiverede medarbejdere er forudsætningen for en effektiv organisation og et højt kvalitetsniveau i kundebetjeningen. Topdanmarks slogan er lige til at gå til. Det betyder, at Topdanmark i alle henseender søger at være tilgængelig. Kunderne skal eksempelvis hurtigt og nemt kunne komme i kontakt med den rette person i Topdanmark. Stadig flere kunder benytter nu muligheden for at anmelde skader via telefon eller Internet. Derved slipper kunderne for en mere tidskrævende skriftlig skadeanmeldelse. I denne årsberetning er det gennemgående tema skadebehandling illustreret gennem udtalelser fra medarbejdere, kunder og leverandører. 2

2 Organisationsdiagram 3

3 1997 i sammendrag 1997 blev et tilfredsstillende år for Topdanmark med et overskud på 411 mio. kr. efter overførsel af 40 mio. kr. til udjævningshensættelser. I 1996 var resultatet 272 mio. kr., uden at der blev foretaget udjævningshensættelser. Resultatet for 1997 svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. Korrigeret for gevinster fra ekstraordinære forhold på 44 mio. kr. blev resultatet på 367 mio. kr. i 1997 mod 273 mio. kr. i Resultatudviklingen i 1997 udviser fremgang inden for alle Topdanmarks hovedområder. Navnlig er det tilfredsstillende, at kerneforretningsområderne skadeog livsforsikring har fortsat de senere års positive udvikling. Med en stigning på 9,9 pct. og 16,8 pct. er præmiefremgangen inden for både skade- og livsforsikring fortsat i Combined ratio, netto, i skadeforsikringsselskabet er faldet fra 104,5 til 100,8. Hermed er målet om en combined ratio, netto, i niveauet 100 realiseret. For 1997 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 118 mio. kr. svarende til 30 kr. pr. aktie. Hermed udloddes 29 pct. af årets overskud. Det er hensigten, at udlodningen skal finde sted i form af tilbagekøb af egne aktier. Resultatet for 1998 ventes ikke at blive påvirket af ekstraordinære gevinster. Under forudsætning af uændrede valuta- og værdipapirkurser forventes i 1998 et resultat på mio. kr. 4

4 Beløb i mio. kr Hovedtal Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultat af forsikring: Topdanmark Forsikring ekskl. Liv Topdanmark Liv Øvrige Resultat af forsikring i alt Resultat af øvrige aktiviteter Resultat i moderselskab Årets resultat Resultat før ekstraordinære forhold Ekstraordinære forhold Årets resultat Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital (%) Resultat pr. aktie (kr.) Indre værdi (kr.) Udlodning pr. aktie (kr.) 30* Kurs ultimo * I form af tilbagekøb af egne aktier. 5

5 Direktionens og bestyrelsens beretning Topdanmark på rette kurs. Overskud på 411 mio. kr. og fremgang inden for alle hovedområder Topdanmarks resultat for 1997 blev et overskud på 411 mio. kr., efter at der er overført 40 mio. kr. til opbygning af udjævningshensættelser i Topdanmark Forsikring og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring. Resultatet for 1996 var 272 mio. kr., uden at der blev foretaget udjævningshensættelser. Korrigeret for gevinster fra ekstraordinære forhold på 44 mio. kr. er resultatet steget fra 273 mio. kr. i 1996 til 367 mio. kr. i Både fremgangen i det ordinære resultat og selve resultatniveauet betragtes som tilfredsstillende. Resultatet på 411 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. og ligger på niveau med de opjusterede resultatforventninger, som blev udtrykt i halvårsmeddelelsen for Her blev der forventet et overskud i størrelsesordenen mio. kr. Resultatudvikling i mio. kr Skadeforsikring 259 mio. kr. 229 mio. kr. Livsforsikring 50 mio. kr. 36 mio. kr. Øvrige aktiviteter 11 mio. kr. -12 mio. kr. Moderselskabet 91 mio. kr. 19 mio. kr. Årets resultat 411 mio. kr. 272 mio. kr. Topdanmark har i 1997 øget ejerandelen i BG Bank fra godt 5 pct. til 10 pct. Investeringen i BG Bank er i henhold til Topdanmarks regnskabspraksis optaget til indre værdi. Det kan oplyses, at kursværdien af Topdanmarks aktiepost i BG Bank ved udgangen af 1997 oversteg den bogførte værdi med 489 mio. kr. Resultatudviklingen udviser fremgang inden for alle Topdanmarks hovedområder. Navnlig er det tilfredsstillende, at kerneforretningsområderne skade- og livsforsikring fortsat har en positiv resultatudvikling. Resultatfremgangen er opnået, samtidig med at Topdanmarks præmiefremgang inden for både skadeog livsforsikring har oversteget den generelle markedstilvækst. Topdanmark har således i 1997 fortsat de senere års udvikling med stigende markedsandele. Egenkapitalen blev i 1997 øget fra mio. kr. til mio. kr. svarende til årets resultat med tillæg af et provenu på 10 mio. kr. i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier. Udlodningspolitik Som en følge af den tilfredsstillende resultatudvikling har bestyrelsen i 1997 drøftet Topdanmarks udlodningspolitik med henblik på at genoptage udlodningen til aktionærerne for regnskabsåret Det er bestyrelsens hensigt i de kommende år - under skyldig hensyntagen til selskabets resultatudvikling og finansieringsbehov - at foreslå en udlodning til aktionærerne på mellem 25 pct. og 40 pct. af årets overskud. For 1997 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 118 mio. kr. svarende til 30 kr. pr. aktie. Hermed udloddes 29 pct. af årets overskud. For at aktionærerne selv kan bestemme tidspunktet for, hvornår de ønsker at realisere afkastet af Topdanmark-aktien, er det hensigten, at udlodningen skal finde sted i form af tilbagekøb af egne aktier. Tilbagekøbet vil i 1998 ske ved, at Topdanmark via aktiemarkedet køber egne aktier i to lige store portioner. Første gang påbegyndes tilbagekøbet i uge 17 efter årsregnskabets offentliggørelse 1. april 1998, og anden gang påbegyndes tilbagekøbet i uge 37 efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet 31. august Bestyrelsen agter efterfølgende at indstille til den førstkommende generalforsamling, at aktiekapitalen nedskrives svarende til antallet af tilbagekøbte aktier. Væsentlige aktiviteter Topdanmark har siden refinansieringen i 1994/95 haft to overordnede målsætninger: At genoprette selskabets finansielle handlefrihed samt at koncentrere aktiviteterne om kerneområderne skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. Hvad angår målet om at genoprette den finansielle handlefrihed, er der i 1997 gennemført en række tiltag. 6

6 Anne Friland, marketingkonsulent, og Arne Kemner, tekstforfatter, Topdanmarks marketingafdeling i Ballerup - En vigtig del af Topdanmarks image er skadebehandlingen. Derfor blev der i flere store kampagner i 1997 sat fokus på skadebehandling. I februar 1997 førtidsindfriede moderselskabet Topdanmark et lån på 800 mio. kr. med forfald i august Førtidsindfrielsen var sidste brik i refinansieringsplanen fra 1994/95. Førtidsindfrielsen blev bl.a. finansieret ved, at Topdanmark reducerede ejerandelen i Sydbank fra knap 23 pct. til godt 5 pct. Salget af Sydbank-aktierne tilførte moderselskabet et provenu på 458 mio. kr. Senere i 1997 blev Topdanmark Bank likvideret efter at være trådt i frivillig, solvent likvidation i I forbindelse med likvidationen blev der udloddet 301 mio. kr. til moderselskabet. Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark, med de seneste års positive resultatudvikling kombineret med de nævnte tiltag for at forbedre selskabets finansielle position, nu har reetableret et tilfredsstillende indtjeningsgrundlag og en solid og fleksibel balancestruktur. Topdanmark har således fuldt ud genopbygget den finansielle handlefrihed og står godt rustet til at møde de udfordringer og gribe de muligheder, som vil opstå for at udvikle kernefor retningen i de kommende år. 7

7 Direktionens og bestyrelsens beretning Det er ledelsens forventning, at det danske forsikringsmarked i stigende grad vil blive domineret af de udbydere, der kan betjene kunderne med de mest effektive og relevante salgskanaler og de laveste omkostningsprocenter. Med henblik på at udbygge kerneforretningen indledte Topdanmark i 1996 et tæt forretningsmæssigt samarbejde med BG Bank og Nykredit. Sigtet med samarbejdet var fra Topdanmarks side at supplere selskabets eksisterende distributionskanaler med salg af forsikringsprodukter gennem samarbejdspartnernes salgskanaler. Da de produkter, der tilbydes, tager udgangspunkt i Topdanmarks eksisterende produktsortiment, og da skadebehandlingen kan ske inden for rammerne af den eksisterende skadeadministration, bevirker samarbejdet, at afsætningskraften øges, uden at det påvirker de faste omkostninger. BG Bank og Nykredit ønskede i 1997 at ophæve deres indbyrdes samarbejdsaftale. Som en følge af de positive erfaringer med salg af både skade- og livsforsikringsprodukter gennem BG Banks bankafdelinger valgte Topdanmark at fortsætte med BG Bank som strategisk samarbejdspartner på det danske marked. Efter ophævelsen af det strategiske samarbejde med Nykredit, reducerede Nykredit ejerandelen i Topdanmark fra 14 pct. til under 5 pct. For at understøtte det forretningsmæssige samarbejde mellem Topdanmark og BG Bank øgede Topdanmark samtidig ejerandelen i BG Bank fra godt 5 pct. til 10 pct., mens BG Bank øgede ejerandelen i Topdanmark fra 10 pct. til 15 pct. Det forretningsmæssige samarbejde med BG Bank blev udbygget i Eksempelvis er der på skadeforsikringsområdet etableret en forretningsenhed i Topdanmark under navnet BG Skade, der uddanner og servicerer BG Banks afdelingsnet. I 1996 erhvervede Topdanmark den skadeforsikringsportefølje, som BG Bank havde indtegnet. Tilsvarende overtog BG Bank privatkundeaktiviteterne fra Topdanmark Bank. Overdragelsen af aktiviteter, der med større fordel kan drives af den anden samarbejdspartner, er fortsat i Garantiforsikringsselskabet Topdanmark Garanti blev primo 1997 overdraget til BG Bank og tog navneforandring til BG Garanti. Overdragelsen af Topdanmark Garanti skyldtes, at garantiforsikring ikke hænger naturligt sammen med skade- og livsforsikringsvirksomhed. Derimod har garantiforsikringsvirksomhed værdi for en bank som en del af produktsortimentet over for erhvervskunder. I slutningen af 1997 overtog Topdanmark de sidste 50 pct. af aktiekapitalen i BG Pension fra BG Bank. Overtagelsen skete af praktiske årsager, idet det medfører en række administrative og omkostningsmæssige fordele. Det er aftalt, at BG Bank kan genindtræde som 50 pct.-aktionær. Topdanmark nedbragte i 1997 ejerandelen i Eureko B.V. fra 6,9 pct. til 3,6 pct., hvilket tilførte Topdanmark Forsikring et provenu på 243 mio. kr. Kapitalnedbringelsen påvirker ikke Topdanmarks forretningsmæssige tilknytning til Eureko-alliancen, der fortsætter uændret. Som et led i Topdanmarks fokusering på kerneaktiviteterne har alle ikke-strategiske aktiviteter siden 1994/95 været under afvikling i et kontrolleret forløb. Hovedparten af afviklingsaktiviteterne er samlet i selskabet Topdanmark Invest. I 1997 blev afviklingsporteføljen nedbragt med 19 pct. og udgjorde ultimo året 2 pct. af koncernens samlede aktiver. Det er ledelsens vurdering, at der er hensat tilstrækkeligt på afviklingsforretningen. Direktionen i Topdanmark Forsikring blev i 1997 udvidet med Poul Almlund, der har været ansat i Topdanmark koncernen siden 1979, senest som vicedirektør. Poul Almlund har overtaget direktionsansvaret for økonomi, finans, aktuariat og genforsikring. Direktionen i Topdanmark består fortsat af administrerende direktør Michael Pram Rasmussen, mens direktionen i Topdanmark Forsikring udgøres af administrerende direktør Michael Pram Rasmussen, direktør Leif Larsen og direktør Poul Almlund. Samlet er det ledelsens vurdering, at der i 1997 blev taget mange skridt i den rigtige retning. Topdanmark har en klar og enkel udviklingsstrategi. Organisationen er velmotiveret og har viljen til at nå selskabets mål og fortsætte den positive udvikling som en uafhængig, toneangivende og værdiskabende virksomhed. Udfordringen er nu at fastholde udviklingen til glæde for Topdanmarks aktionærer, kunder og medarbejdere. 8

8 Henrik Werenberg, markedsanalytiker, Topdanmarks marketingafdeling i Ballerup - Vi ved fra vores undersøgelser, at Topdanmarks mest tilfredse kunder er dem, som har haft en skade. Mål og strategier Topdanmark ønsker at sikre selskabets aktionærer værditilvækst gennem øget forretningsomfang og lavere omkostningsprocent Mål Det er Topdanmarks mål: * At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde. * At drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. * At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie. * At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Strategi Det er Topdanmarks strategi: * At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primær t baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med BG Bank. * At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst. * At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet. * At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning. Topdanmarks udviklingsstrategi At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primært baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med BG Bank Topdanmarks strategi tager udgangspunkt i at være en dynamisk virksomhed, der løbende effektiviserer driften og gennem en fleksibel organisation er forandringsparat. Herved er det hensigten at udnytte de muligheder, der opstår for at øge selskabets position på det danske marked i form af organisk vækst og gennem etablering af samarbejde med andre organisationer. Selskabets fortsatte vækst søges realiseret gennem en effektivisering af afsætningskraften kombineret med en reduktion af omkostningsprocenten. Omkostningsprocenten skal således fortsat ligge under det generelle niveau på det danske marked. Afsætningsmæssigt vil Topdanmark fortsætte med at øge kompetencen i det personlige salgskorps gennem uddannelse og øget anvendelse af pc-baserede salgsværktøjer. Endvidere er butiksnettet i 1997 og 1998 blevet udvidet med tre forsikringsbutikker til 38 butikker. * At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. 9

9 Som et supplement til selskabets egne salgskanaler distribueres både skade- og livsforsikringsprodukter gennem samarbejdspartneren BG Banks bankafdelinger. Hertil kommer salg af livsforsikringsprodukter gennem en række regionalbanker. Det er Topdanmarks opfattelse, at distributionskraften i form af selskabets egne og samarbejdspartnernes salgskanaler er tilstrækkelig til at opretholde en fremgang i præmieindtægten inden for såvel skade- som livsforsikring, der overstiger den generelle markedsudvikling. I 1997 steg præmieindtægten inden for henholdsvis skade- og livsforsikring således med 9,9 pct. og 16,8 pct., hvilket ligger væsentligt over den generelle markedstilvækst. Topdanmarks konkurrencedygtighed tager udgangspunkt i en gradvis reduktion af omkostningsprocenten. I 1997 blev omkostningsprocenten reduceret fra 24,6 pct. til 24,0 pct., hvilket kan sammenlignes med et markedsniveau på omkring 30 pct. Omkostningsudviklingen holdes i ro gennem en restriktiv omkostningskontrol kombineret med øget teknologianvendelse. Eksempelvis reduceres administrationsomkostningerne gennem en automatiseret dataindsamling, der er en af fordelene ved Topdanmarks pc-baserede salgsværktøjer. At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst Topdanmark vil skabe værdi til aktionærerne gennem: * En præmiefremgang, der overstiger markedsniveauet. * En faldende omkostningsprocent, der ligger under det generelle markedsniveau. * Et reduceret omkostningsniveau for genforsikringsdækning. * En combined ratio, netto, i niveauet 100. Ud over en faldende omkostningsprocent ønsker Topdanmark at nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning. For at udjævne resultatudsving fra større enkeltskader eller serier af skader har Topdanmark en relativt høj genforsikringsdækning. I 1997 udgjorde afgiven præmie til genforsikringsdækning således 9,2 pct. af bruttopræmieindtægten inden for skadeforsikring. Som et led i gradvist at reducere genforsikringsdækningen, er der i 1997 overført 40 mio. kr. til udjævningshensættelser. Det er intentionen at fortsætte opbygningen af udjævningshensættelser. Så længe der stadig er overkapacitet på genforsikringsmarkedet, vil Topdanmark fortsætte med en relativt høj genforsikringsdækning. Køb af genforsikring er i 1997 blevet samlet i et selvstændigt forretningsområde med det sigte at søge en bedre udnyttelse af Topdanmark koncernens genforsikringsdækning. Det er Topdanmarks filosofi, at reduktionen i omkostnings- og genforsikringsprocenten ud over at komme aktionærerne til gode også skal komme kunderne til gode. Det relativt lavere omkostningsniveau betyder, at Topdanmark ikke har samme behov for præmiestigninger som markedet og derved gennem lavere præmier kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige priser. Med denne filosofi kan Topdanmark tillade en svagt stigende skadeprocent, samtidig med at situationen med stigende markedsandel og en combined ratio, netto, i niveauet 100 kan opretholdes. Med det nuværende renteniveau er målet en combined ratio, netto, i niveauet 100. Det betyder, at de samlede udgifter til erstatninger, erhvervelse af nye kunder, administration samt køb af genforsikringsdækning ikke må overstige præmieindtægterne. I 1997 blev combined ratio, netto, reduceret fra 104,5 til 100,8. June Worre, skadechef, Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Vi har afskaffet bureaukratiet i skadebehandlingen - det skal være lige til at gå til. Målet er, at den medarbejder, der først har kontakt med kunden, også færdigbehandler skaden - og gerne med det samme. Det giver hurtig skadebehandling, tilfredshed hos kunderne og lavere administrationsomkostninger. 10

10 Mål og strategier Topdanmark har herudover ikke fastsat en specifik afkastmålsætning. Dette skyldes, at selskabet indtægtsfører såvel realiserede som urealiserede kursgevinster over resultatopgørelsen, hvilket medfører udsving i nettoresultatet. Hertil kommer, at Topdanmark ikke ønsker at foretage uhensigtsmæssige beslutninger for at opfylde kortsigtede afkastkrav. Topdanmark ønsker derimod at sikre aktionærerne et langsigtet, stabilt afkast på niveau med de bedste, sammenlignelige finansielle virksomheder i Norden. At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed Topdanmark har historisk set haft en forholdsvis lav risikoeksponering. Den valgte finansielle risiko har været beskeden, og der er genforsikret i meget betydeligt omfang. Den lave risikoeksponering skal ses i sammenhæng med en egenkapitaldækning, der - i hvert fald i perioder - ikke har været tilstrækkelig til at danne et komfortabelt grundlag for et udvidet risikoomfang. Det er Topdanmarks opfattelse, at egenkapitaldækningen ved udgangen af 1997 har nået et niveau, hvor udlodningen til aktionærerne kan genoptages - svarende til et niveau på mellem 25 pct. og 40 pct. af årets overskud - samtidig med at den risiko, som selskabet accepterer, forøges gradvist. Dette gælder især den driftsmæssige risiko. Værditilvæksten i Topdanmark-aktien skal skabes gennem forøget forretningsomfang og stør re selvbehold, mens en højere risikoprofil på porteføljeaktiverne ikke i sig selv vurderes at have væsentlig indflydelse på Topdanmark-aktiens værdi. En øget porteføljeeksponering vil således blot medføre et øget afkastkrav fra aktionærernes side. En øget finansiel eksponering vil samtidig medføre en øget samvariation med aktionærernes øvrige investeringer. At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet Topdanmark er medlem af den europæiske forsikringsalliance Eureko. Medlemskabet af Eureko betyder, at Topdanmarks internationale forsikringsaktiviteter fortrinsvis sker gennem de øvrige partnere i Eureko-samarbejdet. Deltagelsen i Eureko-samarbejdet betyder, at Topdanmark ledelsesmæssigt kan koncentrere sig om det danske marked, samt at Topdanmark i forbindelse med udviklingsprojekter kan supplere med knowhow fra Eureko-partnerne. At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning Topdanmark har siden 1994 haft en fokuseret strategi baseret på at drive dansk forsikringsvirksomhed. Alle aktiviteter, der ligger uden for dette område, har siden været under gradvis afvikling. Størrelsen af de ikke-strategiske investeringer ligger nu på et relativt beskedent niveau, idet de ved udgangen af 1997 udgjorde 405 mio. kr. svarende til 2 pct. af koncernens samlede aktiver. Det er planen at fortsætte udfasningen i et kontrolleret tempo, og det vurderes, at der er foretaget tilstrækkelige hensættelser til afløbet af disse aktiviteter. Topdanmarks udviklingsstrategi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at skabe tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Det indgår derfor som et centralt element i udviklingsstrategien at opbygge og vedligeholde en god cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere. Topdanmark søger at skabe værdi til aktionærerne gennem en langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst kombineret med en aktionærvenlig udlodningspolitik. Kunderne sikres kvalitet for pengene dels i form af en kvalificeret betjening af kompetente medarbejdere og dels i form af, at Topdanmark som følge af en relativt lav omkostningsprocent kan tillade en lidt højere skadeprocent og dermed tilbyde mere konkurrencedygtige priser. Endelig ønsker Topdanmark gennem dynamik og vækst fortsat at være en motiverende arbejdsplads for kvalificerede og tilfredse medarbejdere. Hertil kommer, at tilfredse aktionærer skaber en fair aktiekurs, hvilket - for medarbejderne - er den bedste sikring af deres arbejdsplads. 11

11 Forventninger til fremtiden Forventet overskud i 1998 på mellem 340 og 390 mio. kr blev året, hvor Topdanmark koncernens turnaround blev fuldendt, således at koncernen igen udviste et normalt underliggende driftsresultat. Årets resultat på 411 mio. kr. var imidlertid påvirket af ekstraordinære gevinster på 44 mio. kr., hvorfor det underliggende driftsresultat udgjorde 367 mio. kr. I 1998 forventes resultatet ikke at blive påvirket af ekstraordinære gevinster. I løbet af 1997 voksede indtjeningsgrundlaget i koncernen, som følge af at bruttopræmieindtægten steg med 9,9 pct. på skadeforsikringsområdet, samt at egenkapitalen voksede med 14,4 pct. Investeringsafkastet i 1997 var på 7,7 pct. og præget af bl.a. gevinster på aktieporteføljen. I 1998 vil resultatet af investeringer være påvirket af stigningen i den korte rente, samtidig med at der ikke forventes tilsvarende aktiekursgevinster. Investeringsafkastet må derfor forventes at blive noget lavere i 1998 end i På skadeforsikringssiden vil der i 1998 ikke blive gennemført ekstraordinære præmiestigninger. Dette ventes at medføre, at erstatningsprocenten efter genforsikring vil stige svagt. Det forventes, at fremgangen i bruttopræmieindtægten for skadeforsikring i 1998 fortsat vil ligge over markedsvæksten på 4-5 pct. Fremgangen vil dog ligge på et mere moderat niveau end i Omkostningsprocenten faldt i 1997 fra 24,6 til 24,0. Det forventes, at omkostningsprocenten vil falde svagt i 1998 og dermed neutralisere noget af effekten af en stigende skadeprocent. Det fortsatte fald i omkostningsprocenten skyldes en fortsat stram omkostningsstyring samt en fremgang i bruttopræmieindtægten. Investeringen i BG Bank udgør 18 pct. af investeringsaktiverne i skadeforsikringsselskabet. Resultatet i forsikringskoncernen er derfor påvirket af resultatudviklingen i BG Bank, idet BG Banks resultat indgår i Topdanmarks resultat svarende til ejerandelen på 10 pct. I 1998 er der i Topdanmarks resultatforventninger forudsat en egenkapitalforrentning i BG Bank på 6 pct. svarende til et resultatbidrag på 54 mio. kr. Der er alene tale om en budgetteknisk forudsætning og ikke en vurdering. Finanstilsynet har i 1998 pålagt arbejdsskadeselskaberne at opbygge en udjævningshensættelse. Normalt ville en sådan udjævningshensættelse skulle fordeles mellem arbejdsskadeselskaberne gennem den såkaldte Løntalspool for at undgå konkurrenceforvridning. Finanstilsynet har meddelt, at det ikke skal ske i dette tilfælde, hvilket betyder en ekstraudgift for Topdanmarks arbejdsskadeselskab på mio. kr. Resultatet i Topdanmark Livsforsikring må ifølge Finanstilsynets retningslinier maksimalt svare til, at egenkapitalen forrentes med kundernes bonusrente efter realrenteafgift med et tillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet af syge- og ulykkesforsikring. For 1998 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på mio. kr. Resultatet i forsikringskoncernen for 1998 ventes herefter at ligge i størrelsesordenen mio. kr. Resultatet af afviklingsaktiviteterne forventes at blive tæt på nul kr. i Moderselskabet har i 1998 for regnskabsåret 1997 til hensigt at udlodde 118 mio. kr. til aktionærerne i form af tilbagekøb af egne aktier. Samtidig forventes administrationsomkostningerne at falde svagt. Resultatet i moderselskabet ventes at blive på mio. kr. Det samlede resultat for hele Topdanmark koncernen forventes herefter at blive mellem 340 og 390 mio. kr. i 1998 under forudsætning af uændrede valuta- og værdipapirkurser. Resultatforventninger for 1998 sammenholdt med resultatet i 1997 i mio. kr Skadeforsikring Livsforsikring Øvrige aktiviteter 0 11 Moderselskabet Årets resultat Michael Hansen, gruppeleder i Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Hver tredje kunde, som ringer til skadeafdelingen, får klaret hele sin skadesag i én og samme omgang, første gang de ringer. Er der brug for en taksator, er han hos kunden senest dagen efter. 12

12 Risikoforhold Konservativ risikoprofil, hvor sammentræf af begivenheder ikke væsentligt forrykker den økonomiske stilling i koncernen Koncernens risikoforhold er vist i form af forskellige risikoscenarier. Disse risikoscenarier viser virkningen af forskellige begivenheder i henholdsvis livsforsikringskoncernen, resten af koncernen og den samlede Topdanmark koncern. Generelt vil selv ganske voldsomme negative udsving i livsforsikringskoncernen ikke påvirke egenkapitalen og resultatet i den samlede Topdanmark koncern eller den indre værdi af Topdanmark-aktien. Baggrunden for dette er, at i livsforsikringskoncernen er det fortrinsvis de forsikredes opsparing, der administreres, og såvel positive som negative påvirkninger vil først og fremmest ramme de forsikredes opsparing. Hertil kommer, at der i livsforsikringskoncernen er ufordelte bonusreserver og merværdier af ejendomme og værdipapirer, som ved udgangen af 1997 udgjorde 974 mio. kr. Som en konsekvens heraf skal der ganske usædvanlige tab til, før det vil have nogen resultateffekt i Topdanmark koncernen. Forholdet mellem livsforsikringskoncernens egenkapital og de forsikredes opsparing i livsforsikringskoncernen var 1:12,7 ved udgangen af Det betyder, at udsving i livsforsikringskoncernen højst vil kunne påvirke egenkapitalen i Topdanmark koncernen med 7,9 pct. Hertil kommer ovennævnte buffer på 974 mio. kr. i form af ufordelte bonusreserver m.v., som bliver ramt først. Ydermere vil en del af renteeksponeringen i livsforsikringskoncernen blive dækket ind af realrenteafgift, idet kurstab på fastforrentede fordringer er fradragsberettigede. I de nedenfor anførte risikoforhold er der taget hensyn hertil. I forhold til udgangen af 1996 er investeringen i Sydbank reduceret væsentligt. Således blev ejerandelen i Sydbank reduceret fra knap 23 pct. i 1996 til godt 5 pct. i Omkring halvdelen af investeringen i Sydbank ligger i livsforsikringskoncernen og har dermed kun begrænset effekt på resultatet. De risici, der er oplyst i nedenstående tabel, anses for at være de væsentligste. Herudover er der Topdanmarks aktieinvesteringer i Eureko B.V. og BG Bank. Ejerandelen i Eureko B.V. blev i 1997 reduceret fra 6,9 pct. til 3,6 pct. Eureko B.V. indgår herefter som en unoteret porteføljeaktie og optages til en forsigtigt ansat markedsværdi, der ved udgangen af 1997 udgjorde 197 mio. kr. Investeringen i BG Bank er øget, så ejerandelen ved udgangen af 1997 udgjorde 10 pct. mod godt 5 pct. i Investeringen i BG Bank er optaget til indre værdi, og ved udgangen af 1997 lå kursværdien af Topdanmarks ejerandel 489 mio. kr. over den indre værdi. Investeringen i BG Bank, der ved udgangen af 1997 var bogført til 823 mio. kr., er Topdanmarks største enkeltaktiv, og en ændring i BG Banks indre værdi vil have en større effekt end ændringen af værdien i noget andet aktiv i koncernen. Generelt er det Topdanmarks opfattelse, at koncernens risikoprofil er konservativ, og at selv et sammentræf af begivenheder ikke afgørende vil forrykke Topdanmarks økonomiske stilling. En realisering af samtlige risikoscenarier ville medføre et samlet tab på 254 mio. kr. svarende til 7,6 pct. af egenkapitalen og 65 kr. pr. aktie. Risikoforhold ved forskellige scenarier pr. 1. marts 1998 Risiko- Livkoncern Resten af Ændring i Ændring i scenarie mio. kr. TD koncernen moderselskabets indre værdi mio. kr. egenkapital (%) kr. Rentebærende fordringer a -94,9-77,4-2,3-20 Indeksobligationer b -55, Valuta c -9,3-22,7-0,7-6 Aktier d -270,7-37,1-1,1-9 Udlån e -12,0-6,7-0,2-2 Ejendomme f -147, Afviklingsforretninger g 0-43,2-1,3-11 Omkostninger h -1,8-9,4-0,3-2 Erstatninger f.e.r. i 0-27,1-0,8-7 Stormkatastrofer j 0-22,2-0,7-6 Lånegarantier k 0-8,0-0,2-2 a: Den effektive rente stiger med 1 procentpoint b: Kursværdien falder med 5 pct. c: Årligt valutakurstab med en sand - synlighed på 2,5 pct. eller mindre d: Tab på aktiebeholdningerne på 10 pct. e: 5 pct. tab på udlån f: Fald i ejendommenes markedsværdi på 10 pct. g: 10 pct. tab på afviklingsaktiviteterne h: Stigning i omkostningerne på 1 pct. i: Stigning i erstatningerne på 1 pct. j: Stormkatastrofe som århundredets storm i 1981 til nutidspriser k: 10 pct. tab på lånegarantier under afvikling 13

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere