Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter"

Transkript

1 Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden 13 Risikoforhold 14 Investeringspolitik og finansiering 18 Skadeforsikringsaktiviteter 24 Livsforsikringsaktiviteter 28 Øvrige aktiviteter 29 Samarbejdspartnere 31 Aktionærforhold 35 Medarbejderforhold 36 Informationsteknologi 38 Anvendt regnskabspraksis 43 Regnskabsberetning 46 Påtegninger 47 Revisionspåtegninger 49 Femårsoversigt 50 Resultatopgørelse 52 Balance 54 Pengestrømsanalyse 55 Noter 69 Afkast og aktiver til markedsværdi, livsforsikring 70 Teknisk resultat skadeforsikring Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter 82 Repræsentantskab 83 Bestyrelse 84 Ledelse 85 Topdanmark i Danmark 86 Adresser 87 Finanskalender Topdanmark driver landsdækkende skadeforsikrings- samt livsog pensionsforsikringsvirksomhed. Omkring hver femte indbygger i Danmark, godt hver tiende danske erhvervsvirksomhed samt halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. I Topdanmarks målsætning indgår det at være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern på det danske marked samt at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Disse mål søges nået gennem en fortsat udbygning af Topdanmarks position på det danske marked samt gennem en kontrolleret indtjeningsvækst. Grundlaget for lønsomhed er en effektiv organisation og en høj kvalitet i kundebetjeningen. Til private samt mindre erhvervsvirksomheder tilbydes enkle og overskuelige produkter, mens større erhvervs- og industrivirksomheder samt landbrug tilbydes mere individuelt tilpassede forsikringsløsninger. Salget af forsikringer sker primært gennem Topdanmarks eget landsdækkende distributionsnet af forsikringsbutikker og assurandører. Topdanmarks egen salgsorganisation suppleres på det danske marked af en distributionsaftale med BG Bank. Internationalt deltager Topdanmark i forsikringsalliancen - Eureko. Topdanmark har medarbejdere og har som mål at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Veluddannede og motiverede medarbejdere er forudsætningen for en effektiv organisation og et højt kvalitetsniveau i kundebetjeningen. Topdanmarks slogan er lige til at gå til. Det betyder, at Topdanmark i alle henseender søger at være tilgængelig. Kunderne skal eksempelvis hurtigt og nemt kunne komme i kontakt med den rette person i Topdanmark. Stadig flere kunder benytter nu muligheden for at anmelde skader via telefon eller Internet. Derved slipper kunderne for en mere tidskrævende skriftlig skadeanmeldelse. I denne årsberetning er det gennemgående tema skadebehandling illustreret gennem udtalelser fra medarbejdere, kunder og leverandører. 2

2 Organisationsdiagram 3

3 1997 i sammendrag 1997 blev et tilfredsstillende år for Topdanmark med et overskud på 411 mio. kr. efter overførsel af 40 mio. kr. til udjævningshensættelser. I 1996 var resultatet 272 mio. kr., uden at der blev foretaget udjævningshensættelser. Resultatet for 1997 svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. Korrigeret for gevinster fra ekstraordinære forhold på 44 mio. kr. blev resultatet på 367 mio. kr. i 1997 mod 273 mio. kr. i Resultatudviklingen i 1997 udviser fremgang inden for alle Topdanmarks hovedområder. Navnlig er det tilfredsstillende, at kerneforretningsområderne skadeog livsforsikring har fortsat de senere års positive udvikling. Med en stigning på 9,9 pct. og 16,8 pct. er præmiefremgangen inden for både skade- og livsforsikring fortsat i Combined ratio, netto, i skadeforsikringsselskabet er faldet fra 104,5 til 100,8. Hermed er målet om en combined ratio, netto, i niveauet 100 realiseret. For 1997 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 118 mio. kr. svarende til 30 kr. pr. aktie. Hermed udloddes 29 pct. af årets overskud. Det er hensigten, at udlodningen skal finde sted i form af tilbagekøb af egne aktier. Resultatet for 1998 ventes ikke at blive påvirket af ekstraordinære gevinster. Under forudsætning af uændrede valuta- og værdipapirkurser forventes i 1998 et resultat på mio. kr. 4

4 Beløb i mio. kr Hovedtal Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultat af forsikring: Topdanmark Forsikring ekskl. Liv Topdanmark Liv Øvrige Resultat af forsikring i alt Resultat af øvrige aktiviteter Resultat i moderselskab Årets resultat Resultat før ekstraordinære forhold Ekstraordinære forhold Årets resultat Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital (%) Resultat pr. aktie (kr.) Indre værdi (kr.) Udlodning pr. aktie (kr.) 30* Kurs ultimo * I form af tilbagekøb af egne aktier. 5

5 Direktionens og bestyrelsens beretning Topdanmark på rette kurs. Overskud på 411 mio. kr. og fremgang inden for alle hovedområder Topdanmarks resultat for 1997 blev et overskud på 411 mio. kr., efter at der er overført 40 mio. kr. til opbygning af udjævningshensættelser i Topdanmark Forsikring og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring. Resultatet for 1996 var 272 mio. kr., uden at der blev foretaget udjævningshensættelser. Korrigeret for gevinster fra ekstraordinære forhold på 44 mio. kr. er resultatet steget fra 273 mio. kr. i 1996 til 367 mio. kr. i Både fremgangen i det ordinære resultat og selve resultatniveauet betragtes som tilfredsstillende. Resultatet på 411 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. og ligger på niveau med de opjusterede resultatforventninger, som blev udtrykt i halvårsmeddelelsen for Her blev der forventet et overskud i størrelsesordenen mio. kr. Resultatudvikling i mio. kr Skadeforsikring 259 mio. kr. 229 mio. kr. Livsforsikring 50 mio. kr. 36 mio. kr. Øvrige aktiviteter 11 mio. kr. -12 mio. kr. Moderselskabet 91 mio. kr. 19 mio. kr. Årets resultat 411 mio. kr. 272 mio. kr. Topdanmark har i 1997 øget ejerandelen i BG Bank fra godt 5 pct. til 10 pct. Investeringen i BG Bank er i henhold til Topdanmarks regnskabspraksis optaget til indre værdi. Det kan oplyses, at kursværdien af Topdanmarks aktiepost i BG Bank ved udgangen af 1997 oversteg den bogførte værdi med 489 mio. kr. Resultatudviklingen udviser fremgang inden for alle Topdanmarks hovedområder. Navnlig er det tilfredsstillende, at kerneforretningsområderne skade- og livsforsikring fortsat har en positiv resultatudvikling. Resultatfremgangen er opnået, samtidig med at Topdanmarks præmiefremgang inden for både skadeog livsforsikring har oversteget den generelle markedstilvækst. Topdanmark har således i 1997 fortsat de senere års udvikling med stigende markedsandele. Egenkapitalen blev i 1997 øget fra mio. kr. til mio. kr. svarende til årets resultat med tillæg af et provenu på 10 mio. kr. i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier. Udlodningspolitik Som en følge af den tilfredsstillende resultatudvikling har bestyrelsen i 1997 drøftet Topdanmarks udlodningspolitik med henblik på at genoptage udlodningen til aktionærerne for regnskabsåret Det er bestyrelsens hensigt i de kommende år - under skyldig hensyntagen til selskabets resultatudvikling og finansieringsbehov - at foreslå en udlodning til aktionærerne på mellem 25 pct. og 40 pct. af årets overskud. For 1997 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 118 mio. kr. svarende til 30 kr. pr. aktie. Hermed udloddes 29 pct. af årets overskud. For at aktionærerne selv kan bestemme tidspunktet for, hvornår de ønsker at realisere afkastet af Topdanmark-aktien, er det hensigten, at udlodningen skal finde sted i form af tilbagekøb af egne aktier. Tilbagekøbet vil i 1998 ske ved, at Topdanmark via aktiemarkedet køber egne aktier i to lige store portioner. Første gang påbegyndes tilbagekøbet i uge 17 efter årsregnskabets offentliggørelse 1. april 1998, og anden gang påbegyndes tilbagekøbet i uge 37 efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet 31. august Bestyrelsen agter efterfølgende at indstille til den førstkommende generalforsamling, at aktiekapitalen nedskrives svarende til antallet af tilbagekøbte aktier. Væsentlige aktiviteter Topdanmark har siden refinansieringen i 1994/95 haft to overordnede målsætninger: At genoprette selskabets finansielle handlefrihed samt at koncentrere aktiviteterne om kerneområderne skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. Hvad angår målet om at genoprette den finansielle handlefrihed, er der i 1997 gennemført en række tiltag. 6

6 Anne Friland, marketingkonsulent, og Arne Kemner, tekstforfatter, Topdanmarks marketingafdeling i Ballerup - En vigtig del af Topdanmarks image er skadebehandlingen. Derfor blev der i flere store kampagner i 1997 sat fokus på skadebehandling. I februar 1997 førtidsindfriede moderselskabet Topdanmark et lån på 800 mio. kr. med forfald i august Førtidsindfrielsen var sidste brik i refinansieringsplanen fra 1994/95. Førtidsindfrielsen blev bl.a. finansieret ved, at Topdanmark reducerede ejerandelen i Sydbank fra knap 23 pct. til godt 5 pct. Salget af Sydbank-aktierne tilførte moderselskabet et provenu på 458 mio. kr. Senere i 1997 blev Topdanmark Bank likvideret efter at være trådt i frivillig, solvent likvidation i I forbindelse med likvidationen blev der udloddet 301 mio. kr. til moderselskabet. Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark, med de seneste års positive resultatudvikling kombineret med de nævnte tiltag for at forbedre selskabets finansielle position, nu har reetableret et tilfredsstillende indtjeningsgrundlag og en solid og fleksibel balancestruktur. Topdanmark har således fuldt ud genopbygget den finansielle handlefrihed og står godt rustet til at møde de udfordringer og gribe de muligheder, som vil opstå for at udvikle kernefor retningen i de kommende år. 7

7 Direktionens og bestyrelsens beretning Det er ledelsens forventning, at det danske forsikringsmarked i stigende grad vil blive domineret af de udbydere, der kan betjene kunderne med de mest effektive og relevante salgskanaler og de laveste omkostningsprocenter. Med henblik på at udbygge kerneforretningen indledte Topdanmark i 1996 et tæt forretningsmæssigt samarbejde med BG Bank og Nykredit. Sigtet med samarbejdet var fra Topdanmarks side at supplere selskabets eksisterende distributionskanaler med salg af forsikringsprodukter gennem samarbejdspartnernes salgskanaler. Da de produkter, der tilbydes, tager udgangspunkt i Topdanmarks eksisterende produktsortiment, og da skadebehandlingen kan ske inden for rammerne af den eksisterende skadeadministration, bevirker samarbejdet, at afsætningskraften øges, uden at det påvirker de faste omkostninger. BG Bank og Nykredit ønskede i 1997 at ophæve deres indbyrdes samarbejdsaftale. Som en følge af de positive erfaringer med salg af både skade- og livsforsikringsprodukter gennem BG Banks bankafdelinger valgte Topdanmark at fortsætte med BG Bank som strategisk samarbejdspartner på det danske marked. Efter ophævelsen af det strategiske samarbejde med Nykredit, reducerede Nykredit ejerandelen i Topdanmark fra 14 pct. til under 5 pct. For at understøtte det forretningsmæssige samarbejde mellem Topdanmark og BG Bank øgede Topdanmark samtidig ejerandelen i BG Bank fra godt 5 pct. til 10 pct., mens BG Bank øgede ejerandelen i Topdanmark fra 10 pct. til 15 pct. Det forretningsmæssige samarbejde med BG Bank blev udbygget i Eksempelvis er der på skadeforsikringsområdet etableret en forretningsenhed i Topdanmark under navnet BG Skade, der uddanner og servicerer BG Banks afdelingsnet. I 1996 erhvervede Topdanmark den skadeforsikringsportefølje, som BG Bank havde indtegnet. Tilsvarende overtog BG Bank privatkundeaktiviteterne fra Topdanmark Bank. Overdragelsen af aktiviteter, der med større fordel kan drives af den anden samarbejdspartner, er fortsat i Garantiforsikringsselskabet Topdanmark Garanti blev primo 1997 overdraget til BG Bank og tog navneforandring til BG Garanti. Overdragelsen af Topdanmark Garanti skyldtes, at garantiforsikring ikke hænger naturligt sammen med skade- og livsforsikringsvirksomhed. Derimod har garantiforsikringsvirksomhed værdi for en bank som en del af produktsortimentet over for erhvervskunder. I slutningen af 1997 overtog Topdanmark de sidste 50 pct. af aktiekapitalen i BG Pension fra BG Bank. Overtagelsen skete af praktiske årsager, idet det medfører en række administrative og omkostningsmæssige fordele. Det er aftalt, at BG Bank kan genindtræde som 50 pct.-aktionær. Topdanmark nedbragte i 1997 ejerandelen i Eureko B.V. fra 6,9 pct. til 3,6 pct., hvilket tilførte Topdanmark Forsikring et provenu på 243 mio. kr. Kapitalnedbringelsen påvirker ikke Topdanmarks forretningsmæssige tilknytning til Eureko-alliancen, der fortsætter uændret. Som et led i Topdanmarks fokusering på kerneaktiviteterne har alle ikke-strategiske aktiviteter siden 1994/95 været under afvikling i et kontrolleret forløb. Hovedparten af afviklingsaktiviteterne er samlet i selskabet Topdanmark Invest. I 1997 blev afviklingsporteføljen nedbragt med 19 pct. og udgjorde ultimo året 2 pct. af koncernens samlede aktiver. Det er ledelsens vurdering, at der er hensat tilstrækkeligt på afviklingsforretningen. Direktionen i Topdanmark Forsikring blev i 1997 udvidet med Poul Almlund, der har været ansat i Topdanmark koncernen siden 1979, senest som vicedirektør. Poul Almlund har overtaget direktionsansvaret for økonomi, finans, aktuariat og genforsikring. Direktionen i Topdanmark består fortsat af administrerende direktør Michael Pram Rasmussen, mens direktionen i Topdanmark Forsikring udgøres af administrerende direktør Michael Pram Rasmussen, direktør Leif Larsen og direktør Poul Almlund. Samlet er det ledelsens vurdering, at der i 1997 blev taget mange skridt i den rigtige retning. Topdanmark har en klar og enkel udviklingsstrategi. Organisationen er velmotiveret og har viljen til at nå selskabets mål og fortsætte den positive udvikling som en uafhængig, toneangivende og værdiskabende virksomhed. Udfordringen er nu at fastholde udviklingen til glæde for Topdanmarks aktionærer, kunder og medarbejdere. 8

8 Henrik Werenberg, markedsanalytiker, Topdanmarks marketingafdeling i Ballerup - Vi ved fra vores undersøgelser, at Topdanmarks mest tilfredse kunder er dem, som har haft en skade. Mål og strategier Topdanmark ønsker at sikre selskabets aktionærer værditilvækst gennem øget forretningsomfang og lavere omkostningsprocent Mål Det er Topdanmarks mål: * At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde. * At drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. * At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie. * At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Strategi Det er Topdanmarks strategi: * At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primær t baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med BG Bank. * At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst. * At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet. * At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning. Topdanmarks udviklingsstrategi At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primært baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med BG Bank Topdanmarks strategi tager udgangspunkt i at være en dynamisk virksomhed, der løbende effektiviserer driften og gennem en fleksibel organisation er forandringsparat. Herved er det hensigten at udnytte de muligheder, der opstår for at øge selskabets position på det danske marked i form af organisk vækst og gennem etablering af samarbejde med andre organisationer. Selskabets fortsatte vækst søges realiseret gennem en effektivisering af afsætningskraften kombineret med en reduktion af omkostningsprocenten. Omkostningsprocenten skal således fortsat ligge under det generelle niveau på det danske marked. Afsætningsmæssigt vil Topdanmark fortsætte med at øge kompetencen i det personlige salgskorps gennem uddannelse og øget anvendelse af pc-baserede salgsværktøjer. Endvidere er butiksnettet i 1997 og 1998 blevet udvidet med tre forsikringsbutikker til 38 butikker. * At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. 9

9 Som et supplement til selskabets egne salgskanaler distribueres både skade- og livsforsikringsprodukter gennem samarbejdspartneren BG Banks bankafdelinger. Hertil kommer salg af livsforsikringsprodukter gennem en række regionalbanker. Det er Topdanmarks opfattelse, at distributionskraften i form af selskabets egne og samarbejdspartnernes salgskanaler er tilstrækkelig til at opretholde en fremgang i præmieindtægten inden for såvel skade- som livsforsikring, der overstiger den generelle markedsudvikling. I 1997 steg præmieindtægten inden for henholdsvis skade- og livsforsikring således med 9,9 pct. og 16,8 pct., hvilket ligger væsentligt over den generelle markedstilvækst. Topdanmarks konkurrencedygtighed tager udgangspunkt i en gradvis reduktion af omkostningsprocenten. I 1997 blev omkostningsprocenten reduceret fra 24,6 pct. til 24,0 pct., hvilket kan sammenlignes med et markedsniveau på omkring 30 pct. Omkostningsudviklingen holdes i ro gennem en restriktiv omkostningskontrol kombineret med øget teknologianvendelse. Eksempelvis reduceres administrationsomkostningerne gennem en automatiseret dataindsamling, der er en af fordelene ved Topdanmarks pc-baserede salgsværktøjer. At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst Topdanmark vil skabe værdi til aktionærerne gennem: * En præmiefremgang, der overstiger markedsniveauet. * En faldende omkostningsprocent, der ligger under det generelle markedsniveau. * Et reduceret omkostningsniveau for genforsikringsdækning. * En combined ratio, netto, i niveauet 100. Ud over en faldende omkostningsprocent ønsker Topdanmark at nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning. For at udjævne resultatudsving fra større enkeltskader eller serier af skader har Topdanmark en relativt høj genforsikringsdækning. I 1997 udgjorde afgiven præmie til genforsikringsdækning således 9,2 pct. af bruttopræmieindtægten inden for skadeforsikring. Som et led i gradvist at reducere genforsikringsdækningen, er der i 1997 overført 40 mio. kr. til udjævningshensættelser. Det er intentionen at fortsætte opbygningen af udjævningshensættelser. Så længe der stadig er overkapacitet på genforsikringsmarkedet, vil Topdanmark fortsætte med en relativt høj genforsikringsdækning. Køb af genforsikring er i 1997 blevet samlet i et selvstændigt forretningsområde med det sigte at søge en bedre udnyttelse af Topdanmark koncernens genforsikringsdækning. Det er Topdanmarks filosofi, at reduktionen i omkostnings- og genforsikringsprocenten ud over at komme aktionærerne til gode også skal komme kunderne til gode. Det relativt lavere omkostningsniveau betyder, at Topdanmark ikke har samme behov for præmiestigninger som markedet og derved gennem lavere præmier kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige priser. Med denne filosofi kan Topdanmark tillade en svagt stigende skadeprocent, samtidig med at situationen med stigende markedsandel og en combined ratio, netto, i niveauet 100 kan opretholdes. Med det nuværende renteniveau er målet en combined ratio, netto, i niveauet 100. Det betyder, at de samlede udgifter til erstatninger, erhvervelse af nye kunder, administration samt køb af genforsikringsdækning ikke må overstige præmieindtægterne. I 1997 blev combined ratio, netto, reduceret fra 104,5 til 100,8. June Worre, skadechef, Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Vi har afskaffet bureaukratiet i skadebehandlingen - det skal være lige til at gå til. Målet er, at den medarbejder, der først har kontakt med kunden, også færdigbehandler skaden - og gerne med det samme. Det giver hurtig skadebehandling, tilfredshed hos kunderne og lavere administrationsomkostninger. 10

10 Mål og strategier Topdanmark har herudover ikke fastsat en specifik afkastmålsætning. Dette skyldes, at selskabet indtægtsfører såvel realiserede som urealiserede kursgevinster over resultatopgørelsen, hvilket medfører udsving i nettoresultatet. Hertil kommer, at Topdanmark ikke ønsker at foretage uhensigtsmæssige beslutninger for at opfylde kortsigtede afkastkrav. Topdanmark ønsker derimod at sikre aktionærerne et langsigtet, stabilt afkast på niveau med de bedste, sammenlignelige finansielle virksomheder i Norden. At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed Topdanmark har historisk set haft en forholdsvis lav risikoeksponering. Den valgte finansielle risiko har været beskeden, og der er genforsikret i meget betydeligt omfang. Den lave risikoeksponering skal ses i sammenhæng med en egenkapitaldækning, der - i hvert fald i perioder - ikke har været tilstrækkelig til at danne et komfortabelt grundlag for et udvidet risikoomfang. Det er Topdanmarks opfattelse, at egenkapitaldækningen ved udgangen af 1997 har nået et niveau, hvor udlodningen til aktionærerne kan genoptages - svarende til et niveau på mellem 25 pct. og 40 pct. af årets overskud - samtidig med at den risiko, som selskabet accepterer, forøges gradvist. Dette gælder især den driftsmæssige risiko. Værditilvæksten i Topdanmark-aktien skal skabes gennem forøget forretningsomfang og stør re selvbehold, mens en højere risikoprofil på porteføljeaktiverne ikke i sig selv vurderes at have væsentlig indflydelse på Topdanmark-aktiens værdi. En øget porteføljeeksponering vil således blot medføre et øget afkastkrav fra aktionærernes side. En øget finansiel eksponering vil samtidig medføre en øget samvariation med aktionærernes øvrige investeringer. At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet Topdanmark er medlem af den europæiske forsikringsalliance Eureko. Medlemskabet af Eureko betyder, at Topdanmarks internationale forsikringsaktiviteter fortrinsvis sker gennem de øvrige partnere i Eureko-samarbejdet. Deltagelsen i Eureko-samarbejdet betyder, at Topdanmark ledelsesmæssigt kan koncentrere sig om det danske marked, samt at Topdanmark i forbindelse med udviklingsprojekter kan supplere med knowhow fra Eureko-partnerne. At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning Topdanmark har siden 1994 haft en fokuseret strategi baseret på at drive dansk forsikringsvirksomhed. Alle aktiviteter, der ligger uden for dette område, har siden været under gradvis afvikling. Størrelsen af de ikke-strategiske investeringer ligger nu på et relativt beskedent niveau, idet de ved udgangen af 1997 udgjorde 405 mio. kr. svarende til 2 pct. af koncernens samlede aktiver. Det er planen at fortsætte udfasningen i et kontrolleret tempo, og det vurderes, at der er foretaget tilstrækkelige hensættelser til afløbet af disse aktiviteter. Topdanmarks udviklingsstrategi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at skabe tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Det indgår derfor som et centralt element i udviklingsstrategien at opbygge og vedligeholde en god cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere. Topdanmark søger at skabe værdi til aktionærerne gennem en langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst kombineret med en aktionærvenlig udlodningspolitik. Kunderne sikres kvalitet for pengene dels i form af en kvalificeret betjening af kompetente medarbejdere og dels i form af, at Topdanmark som følge af en relativt lav omkostningsprocent kan tillade en lidt højere skadeprocent og dermed tilbyde mere konkurrencedygtige priser. Endelig ønsker Topdanmark gennem dynamik og vækst fortsat at være en motiverende arbejdsplads for kvalificerede og tilfredse medarbejdere. Hertil kommer, at tilfredse aktionærer skaber en fair aktiekurs, hvilket - for medarbejderne - er den bedste sikring af deres arbejdsplads. 11

11 Forventninger til fremtiden Forventet overskud i 1998 på mellem 340 og 390 mio. kr blev året, hvor Topdanmark koncernens turnaround blev fuldendt, således at koncernen igen udviste et normalt underliggende driftsresultat. Årets resultat på 411 mio. kr. var imidlertid påvirket af ekstraordinære gevinster på 44 mio. kr., hvorfor det underliggende driftsresultat udgjorde 367 mio. kr. I 1998 forventes resultatet ikke at blive påvirket af ekstraordinære gevinster. I løbet af 1997 voksede indtjeningsgrundlaget i koncernen, som følge af at bruttopræmieindtægten steg med 9,9 pct. på skadeforsikringsområdet, samt at egenkapitalen voksede med 14,4 pct. Investeringsafkastet i 1997 var på 7,7 pct. og præget af bl.a. gevinster på aktieporteføljen. I 1998 vil resultatet af investeringer være påvirket af stigningen i den korte rente, samtidig med at der ikke forventes tilsvarende aktiekursgevinster. Investeringsafkastet må derfor forventes at blive noget lavere i 1998 end i På skadeforsikringssiden vil der i 1998 ikke blive gennemført ekstraordinære præmiestigninger. Dette ventes at medføre, at erstatningsprocenten efter genforsikring vil stige svagt. Det forventes, at fremgangen i bruttopræmieindtægten for skadeforsikring i 1998 fortsat vil ligge over markedsvæksten på 4-5 pct. Fremgangen vil dog ligge på et mere moderat niveau end i Omkostningsprocenten faldt i 1997 fra 24,6 til 24,0. Det forventes, at omkostningsprocenten vil falde svagt i 1998 og dermed neutralisere noget af effekten af en stigende skadeprocent. Det fortsatte fald i omkostningsprocenten skyldes en fortsat stram omkostningsstyring samt en fremgang i bruttopræmieindtægten. Investeringen i BG Bank udgør 18 pct. af investeringsaktiverne i skadeforsikringsselskabet. Resultatet i forsikringskoncernen er derfor påvirket af resultatudviklingen i BG Bank, idet BG Banks resultat indgår i Topdanmarks resultat svarende til ejerandelen på 10 pct. I 1998 er der i Topdanmarks resultatforventninger forudsat en egenkapitalforrentning i BG Bank på 6 pct. svarende til et resultatbidrag på 54 mio. kr. Der er alene tale om en budgetteknisk forudsætning og ikke en vurdering. Finanstilsynet har i 1998 pålagt arbejdsskadeselskaberne at opbygge en udjævningshensættelse. Normalt ville en sådan udjævningshensættelse skulle fordeles mellem arbejdsskadeselskaberne gennem den såkaldte Løntalspool for at undgå konkurrenceforvridning. Finanstilsynet har meddelt, at det ikke skal ske i dette tilfælde, hvilket betyder en ekstraudgift for Topdanmarks arbejdsskadeselskab på mio. kr. Resultatet i Topdanmark Livsforsikring må ifølge Finanstilsynets retningslinier maksimalt svare til, at egenkapitalen forrentes med kundernes bonusrente efter realrenteafgift med et tillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet af syge- og ulykkesforsikring. For 1998 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på mio. kr. Resultatet i forsikringskoncernen for 1998 ventes herefter at ligge i størrelsesordenen mio. kr. Resultatet af afviklingsaktiviteterne forventes at blive tæt på nul kr. i Moderselskabet har i 1998 for regnskabsåret 1997 til hensigt at udlodde 118 mio. kr. til aktionærerne i form af tilbagekøb af egne aktier. Samtidig forventes administrationsomkostningerne at falde svagt. Resultatet i moderselskabet ventes at blive på mio. kr. Det samlede resultat for hele Topdanmark koncernen forventes herefter at blive mellem 340 og 390 mio. kr. i 1998 under forudsætning af uændrede valuta- og værdipapirkurser. Resultatforventninger for 1998 sammenholdt med resultatet i 1997 i mio. kr Skadeforsikring Livsforsikring Øvrige aktiviteter 0 11 Moderselskabet Årets resultat Michael Hansen, gruppeleder i Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Hver tredje kunde, som ringer til skadeafdelingen, får klaret hele sin skadesag i én og samme omgang, første gang de ringer. Er der brug for en taksator, er han hos kunden senest dagen efter. 12

12 Risikoforhold Konservativ risikoprofil, hvor sammentræf af begivenheder ikke væsentligt forrykker den økonomiske stilling i koncernen Koncernens risikoforhold er vist i form af forskellige risikoscenarier. Disse risikoscenarier viser virkningen af forskellige begivenheder i henholdsvis livsforsikringskoncernen, resten af koncernen og den samlede Topdanmark koncern. Generelt vil selv ganske voldsomme negative udsving i livsforsikringskoncernen ikke påvirke egenkapitalen og resultatet i den samlede Topdanmark koncern eller den indre værdi af Topdanmark-aktien. Baggrunden for dette er, at i livsforsikringskoncernen er det fortrinsvis de forsikredes opsparing, der administreres, og såvel positive som negative påvirkninger vil først og fremmest ramme de forsikredes opsparing. Hertil kommer, at der i livsforsikringskoncernen er ufordelte bonusreserver og merværdier af ejendomme og værdipapirer, som ved udgangen af 1997 udgjorde 974 mio. kr. Som en konsekvens heraf skal der ganske usædvanlige tab til, før det vil have nogen resultateffekt i Topdanmark koncernen. Forholdet mellem livsforsikringskoncernens egenkapital og de forsikredes opsparing i livsforsikringskoncernen var 1:12,7 ved udgangen af Det betyder, at udsving i livsforsikringskoncernen højst vil kunne påvirke egenkapitalen i Topdanmark koncernen med 7,9 pct. Hertil kommer ovennævnte buffer på 974 mio. kr. i form af ufordelte bonusreserver m.v., som bliver ramt først. Ydermere vil en del af renteeksponeringen i livsforsikringskoncernen blive dækket ind af realrenteafgift, idet kurstab på fastforrentede fordringer er fradragsberettigede. I de nedenfor anførte risikoforhold er der taget hensyn hertil. I forhold til udgangen af 1996 er investeringen i Sydbank reduceret væsentligt. Således blev ejerandelen i Sydbank reduceret fra knap 23 pct. i 1996 til godt 5 pct. i Omkring halvdelen af investeringen i Sydbank ligger i livsforsikringskoncernen og har dermed kun begrænset effekt på resultatet. De risici, der er oplyst i nedenstående tabel, anses for at være de væsentligste. Herudover er der Topdanmarks aktieinvesteringer i Eureko B.V. og BG Bank. Ejerandelen i Eureko B.V. blev i 1997 reduceret fra 6,9 pct. til 3,6 pct. Eureko B.V. indgår herefter som en unoteret porteføljeaktie og optages til en forsigtigt ansat markedsværdi, der ved udgangen af 1997 udgjorde 197 mio. kr. Investeringen i BG Bank er øget, så ejerandelen ved udgangen af 1997 udgjorde 10 pct. mod godt 5 pct. i Investeringen i BG Bank er optaget til indre værdi, og ved udgangen af 1997 lå kursværdien af Topdanmarks ejerandel 489 mio. kr. over den indre værdi. Investeringen i BG Bank, der ved udgangen af 1997 var bogført til 823 mio. kr., er Topdanmarks største enkeltaktiv, og en ændring i BG Banks indre værdi vil have en større effekt end ændringen af værdien i noget andet aktiv i koncernen. Generelt er det Topdanmarks opfattelse, at koncernens risikoprofil er konservativ, og at selv et sammentræf af begivenheder ikke afgørende vil forrykke Topdanmarks økonomiske stilling. En realisering af samtlige risikoscenarier ville medføre et samlet tab på 254 mio. kr. svarende til 7,6 pct. af egenkapitalen og 65 kr. pr. aktie. Risikoforhold ved forskellige scenarier pr. 1. marts 1998 Risiko- Livkoncern Resten af Ændring i Ændring i scenarie mio. kr. TD koncernen moderselskabets indre værdi mio. kr. egenkapital (%) kr. Rentebærende fordringer a -94,9-77,4-2,3-20 Indeksobligationer b -55, Valuta c -9,3-22,7-0,7-6 Aktier d -270,7-37,1-1,1-9 Udlån e -12,0-6,7-0,2-2 Ejendomme f -147, Afviklingsforretninger g 0-43,2-1,3-11 Omkostninger h -1,8-9,4-0,3-2 Erstatninger f.e.r. i 0-27,1-0,8-7 Stormkatastrofer j 0-22,2-0,7-6 Lånegarantier k 0-8,0-0,2-2 a: Den effektive rente stiger med 1 procentpoint b: Kursværdien falder med 5 pct. c: Årligt valutakurstab med en sand - synlighed på 2,5 pct. eller mindre d: Tab på aktiebeholdningerne på 10 pct. e: 5 pct. tab på udlån f: Fald i ejendommenes markedsværdi på 10 pct. g: 10 pct. tab på afviklingsaktiviteterne h: Stigning i omkostningerne på 1 pct. i: Stigning i erstatningerne på 1 pct. j: Stormkatastrofe som århundredets storm i 1981 til nutidspriser k: 10 pct. tab på lånegarantier under afvikling 13

13 Morten Hatting, operatør, Tophuset i Ballerup - Topdanmark sendte 2,5 mia. kr. i erstatning til kunderne i Det er mere end checks om dagen, som kuverteres og sendes af sted dagen efter afslutningen af skadebehandlingen. Investeringspolitik og finansiering Fald i investeringsresultatet bl.a. som følge af forringede resultater i associerede virksomheder Den finansielle risiko vil blive øget Koncernen accepterer generelt kun finansielle risici inden for forholdsvis forsigtige rammer. Denne grundlæggende holdning præger porteføljevalget i såvel livsforsikringskoncernen som den øvrige del af koncernen, om end de to enheders forskellighed, hvad angår investeringshorisont, regulering, skatteforhold og ejerinteresse, betyder, at forsigtigheden udmønter sig i ganske forskellige porteføljevalg. I begge porteføljer anvendes de samme redskaber til risikostyring. Den løbende overvågning af den aktuelle risiko gennemføres ved udarbejdelse af daglige opgørelser over finansresultatet, alle væsentlige positioner samt disses indflydelse på den samlede eksponering. Porteføljernes markedsrisiko opdeles i renterisiko, valutarisiko og aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko. Ved bedømmelse af den samlede eksponering medregnes både aktiv- og passivsiden samt positioner i off-balance instrumenter. Den samlede renteeksponering udtrykkes som det tab, der ville fremkomme ved en rentestigning på 1 procentpoint. Ved opgørelse af den samlede valutarisiko anvendes en metode, der tager hensyn til de enkelte valutaers volatiliteter og til korrelationen mellem valutaerne. Ud fra markedets historiske bevægelser beregnes en sandsynlighedsfordeling for det afkast, der vil fremkomme som følge af forskydninger mellem de enkelte valutaers værdi. Valutarisikoen defineres herefter som det maksimale tab, der med en sandsynlighed på 97,5 pct. ikke vil blive overskredet. Metoden er i de senere år blevet et alment anerkendt mål for finansiel risiko under betegnelsen Value at Risk. Aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger om eksponeringsstørrelser. Topdanmark koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring Topdanmarks investeringer har i størstedelen af 1997 været præget af en forventning om stabile eller let stigende lange renter. Rentefølsomheden har på denne baggrund været holdt på et lavt niveau - omkring mio. kr. - indtil begyndelsen af december 1997, hvorefter rentefølsomheden gradvis blev hævet til lidt over 50 mio. kr. 14

14 Resultatet af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 382 mio. kr. i 1997 mod 431 mio. kr. i Nedgangen skyldes hovedsageligt, at afkastet af investeringer i associerede virksomheder (BG Bank, Eureko B.V. og Sydbank) faldt fra 154 mio. kr. i 1996 til 101 mio. kr. i Dette modvirkedes dog til en vis grad af afkastet af den likviditet, der fremkom ved salget af Sydbank-aktier efter 1. kvartal. Afkastet af nettoporteføljeaktiver efter forvaltningsomkostninger faldt fra 289 mio. kr. i 1996 til 271 mio. kr. i Afkastet i 1997 udgjorde 9,2 pct. før intern finansiering og 7,7 pct. efter indregning af afkastet af likviditet på mellemregningskonti. Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde mio. kr. ultimo 1997 svarende til 61 pct. af de samlede investeringsaktiver. Porteføljen består fortrinsvis af variabelt forrentede obligationer, pengemarkedsindskud og afdækkede fastforrentede papirer. Rammen for rentefølsomhed er fastsat til 80 mio. kr. og rammen for valutarisiko til 5,2 mio. kr. pr. dag; ultimo 1997 udgjorde den faktiske rentefølsomhed 51 mio. kr. og valutarisikoen 2,0 mio. kr. pr. dag. De samlede aktieinvesteringer på mio. kr. udgøres i al væsentlighed af investeringerne i BG Bank (823 mio. kr.), Eureko B.V. (197 mio. kr.) og Topdanmark Livsforsikring (805 mio. kr.). Aktieinvesteringerne herudover udgjorde 477 mio. kr., som for en vis del relaterer sig til den primære forretning. De egentlige porteføljeaktier har en værdi af 338 mio. kr., som fortrinsvis er placeret i danske børsnoterede aktier. Ved afdækning med finansielle instrumenter sker der en regnskabsteknisk forskydning mellem renter og kursgevinster. Når rentestrukturen er stejl, som den har været i det forløbne år, vil afdækning af obligationspositioner regnskabsmæssigt udmønte sig i kurstab, der kompenseres af forøgede renteindtægter. Tilsvarende vil afdækkede aktiver i højt forrentede valutaer og afdækkede passiver i lavt forrentede valutaer føre til forøgede renteindtægter kombineret med regnskabstekniske kurstab. Fordeling af finansafkast på henholdsvis kursgevinster og renter er således tættere forbundet med regnskabsteknik end med realia. Topdanmark har derfor valgt at ophøre med denne opdeling i hovedtallene. Livsforsikringskoncernen Ultimo 1997 udgjorde markedsværdien af livsforsikringskoncernens investeringsaktiver mio. kr. Heraf var størstedelen placeret i danske nominalobligationer (4.542 mio. kr.), mens investeringen i udenlandske obligationer udgjorde mio. kr.; 250 mio. kr. var investeret i pantebreve, hvoraf næsten 90 pct. er garanterede. Ultimo 1997 udgjorde livsforsikringkoncernens rentefølsomhed efter realrenteafgift 106 mio. kr., og valutarisikoen udgjorde efter realrenteafgift 0,5 mio. kr. pr. dag. Investeringen i indeksobligationer udgjorde mio. kr. størstedelen med udløb i 2026 eller før. Investeringen i aktier udgjorde mio. kr., der fordeler sig med mio. kr. i danske børsnoterede Investeringsaktiver til markedsværdi Mio. kr. Livs- forsikring Koncern ekskl. livsforsikring Rentebærende investeringsaktiver Aktier Indeksobligationer Grunde og bygninger Ikke konsoliderede dattervirksomheder 29 0 Associerede virksomheder Aktier i Topdanmark Livsforsikring Investeringsaktiver i alt

15 Investeringspolitik og finansiering aktier, 704 mio. kr. i udenlandske børsnoterede aktier og 15 mio. kr. i unoterede aktier. Den største enkeltinvestering udgjorde 119 mio. kr., og værdien af de fem største investeringer udgjorde 481 mio. kr. Livsforsikringskoncernens ejendomsinvesteringer er samlet i Topdanmark Ejendom koncernen, hvis aktiver omfatter ejendomme til en bogført værdi på mio. kr. Heraf udgør domicilejendomme ca. en tredjedel. Markedsværdien af ejendomsporteføljen blev forøget med 229 mio. kr. i 1997 sammenlignet med Efter realrenteafgift udgjorde livsforsikringskoncernens afkast til markedsværdi 10,6 pct. i 1997 mod 10,5 pct. i Finansiering Det er et led i Topdanmarks finansieringsstrategi, at kapitalstrukturen afspejler investeringernes likviditetsgrad. Investeringer i datterselskaber tilstræbes således finansieret ved hjælp af egenkapital, mens porteføljeaktiver kan finansieres gennem optagelse af lån med tilstrækkelig lang løbetid til at sikre et rimeligt fremtidigt likviditetsberedskab. Ved udgangen af 1997 udgjorde Topdanmarks egenkapital mio. kr., mens investeringer i datterselskaber udgjorde mio. kr. Indfrielse af lån Den 10. februar 1997 førtidsindfriede Topdanmark et lån på 800 mio. kr. Lånet blev optaget i 1995 med forfald i august Moderselskabets aktiepost i Topdanmark Forsikring var pantsat som sikkerhed for lånet. Denne pantsætning blev således ophævet pr. 10. februar Lånet på 800 mio. kr. blev umiddelbart afløst af et lån på 450 mio. kr. med udløb i august 1998, men i kraft af en tidligere end påregnet styrkelse af likviditeten gennem salget af en aktiepost på 17 pct. i Sydbank og afviklingen af Topdanmark Bank blev dette lån allerede indfriet 1. april Topdanmark har herefter ingen langfristet gæld. Ratings Topdanmark har ikke udstedt rated gæld. Niveau for finansiel risiko Topdanmark ønsker, at en investering i selskabets aktie i højere grad skal opfattes som en investering i en forsikringsvirksomhed end som en investering i en investeringsvirksomhed, hvor resultatet i overvejende grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Regnskabsmæssigt investeringsafkast Koncern ekskl. Livsforsikring Livsforsikring Mio. kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter m.v., netto Realiserede gevinster og tab, netto Urealiserede gevinster og tab, netto Administrationsomkostninger Valutakursregulering Realrenteafgift Indtægter af nettoporteføljeaktiver Investeringsafkast i alt

16 Laus Mikkelsen, kontorchef, Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Indimellem kan der være tvivl om et bilag i en skadesag. Derfor har vi anskaffet en Docubox, som afslører, hvis der er rettet i beløbet på en regning, men også, hvis tekst og tal er utydelige. Det letter skadebehandlingen til glæde for kunder og administration. Baggrunden herfor er, at Topdanmark vurderer, at selskabets aktie kan være attraktiv for investorer, som ønsker en risikospredning. Dette kan opnåes, hvis risikoprofilen på aktien i væsentlig grad er præget af forsikringsrisiko, men ikke hvis aktien i overvejende omfang samvarierer med det finansielle marked i øvrigt. Således er det Topdanmarks opfattelse, at aktionærerne i princippet vil være bedst tjent med, at selskabets kapitalgrundlag primært udnyttes i forbindelse med accept af forsikringsrisiko. Imidlertid er Topdanmark opmærksom på, at en stor del af selskabets aktionærer er underlagt restriktioner, der bevirker, at de ikke er i stand til at øge den af Topdanmark valgte finansielle risiko. Der er derfor truffet beslutning om en vis forøgelse af den finansielle risiko. Beslutningen om at forøge den finansielle risiko skal ses i lyset af, at samvariation mellem afkastet af den rene forsikringsforretning og afkastet af de finansielle investeringer er tæt på nul. Når den ene eksponering giver et resultat over middel, vil den anden således ofte give et resultat under middel. Den forøgelse af den samlede risiko, der følger af at hæve den finansielle risiko, vil derfor være mindre end forøgelsen i den finansielle risiko isoleret set. Hertil kommer, at kapitalgrundlaget, til at bære disse forøgede risici ved udgangen af 1997, vurderes til at være tilstrækkeligt. Konkret er rammen for rentefølsomhed for koncernen eksklusive livsforsikring pr. 4. september 1997 hævet fra 50 mio. kr. til 80 mio., og det er besluttet, at eksponeringen i porteføljeaktier skal hæves fra 338 mio. kr. ved udgangen af 1997 til ca. 500 mio. kr. i løbet af Hertil kommer ca. 300 mio. kr. investeret i Eureko, Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme m.fl. 17

17 Skadeforsikringsaktiviteter Combined ratio, netto, på 100,8 og præmiefremgang inden for alle forretningsområder Skadeforsikringsaktiviteterne udgøres efter frasalget af garantiselskabet pr. 1. januar 1997 alene af Topdanmark Forsikring, Topdanmark Arbejdsskadeforsikring og syge- og ulykkesdelen i livsforsikringskoncernen. I 1997 blev stort set al indgående genforsikring afviklet. Resultatet i Topdanmark Forsikring blev i 1997 et overskud på 309 mio. kr. mod 265 mio. kr. i Heraf bidrog datterselskabet Topdanmark Livsforsikring med 50 mio. kr. i 1997 mod 36 mio. kr. i Resultatet i Topdanmark Forsikring svarer til en egenkapitalforrentning på 13,7 pct. Bruttopræmieindtægten i Topdanmark koncernen steg fra mio. kr. i 1996 til mio. kr. i Heraf udgjorde bruttopræmieindtægten i skadeforsikringsselskabet - Topdanmark Forsikring mio. kr. mod mio. kr. i Præmiefremgangen blev herved på 9,9 pct. for Topdanmark koncernen og 9,8 pct. for Topdanmark Forsikring. Korrigeret for indeksreguleringer og præmieforhøjelser var præmiefremgangen på ca. 6 pct. Herved er den positive udvikling fastholdt, og markedsandelen, der i 1996 lå på godt 13 pct., er blevet udbygget i Endvidere betyder præmiefremgangen, at Topdanmark Forsikring i 1997 overtog placeringen som det næststørste skadeforsikringsselskab på det danske marked. Præmiefremgangen er opnået inden for alle forretningsområder. Salget af skadeforsikringsprodukter gennem BG Bank har haft fuld effekt i 1997, og salgsfremgangen gennem BG Bank repræsenterede 1,7 procentpoint af den samlede præmiefremgang på 9,8 pct. i Topdanmark Forsikring. I 1998 ventes præmiefremgangen i Topdanmark Forsikring at ligge på et mere moderat niveau, bl.a. som en følge af at der ikke i 1998 vil blive gennemført ekstraordinære præmiestigninger. Skadeprocenten blev reduceret fra 75,4 i 1996 til 74,7 i Udviklingen i skadeprocenten var påvirket af to modsatrettede forhold. Skadeprocenten faldt på den ene side som en følge af reducerede afviklingstab. Afløbstabet var i 1997 på 27 mio. kr. svarende til 0,8 procentpoint af skadeprocenten. På den anden side var der et øget antal storskader i 1997 samt udgifter til skybrud. Storskaderne var i vidt omfang dækket af Topdanmarks genforsikringsprogram. Som en følge af at der ikke i 1998 forventes gennemført ekstraordinære præmiestigninger, ventes skadeprocenten efter genforsikring at stige svagt i Omkostningsprocenten blev reduceret fra 24,6 i 1996 til 24,0 i Herved er de senere års positive udvikling i omkostningsprocenten fortsat i Faldet i omkostningsprocenten skyldes en kombination af en restriktiv omkostningskontrol og væksten i bruttopræmieindtægten. I 1998 ventes omkostningsprocenten at vise et svagt fald. Combined ratio, brutto, der består af udgifter til skader, salg og administration i procent af bruttopræmieindtægten, lå herefter på 98,7 i 1997 mod 100,0 i Søren Ø. Nielsen, autotaksator, på besøg hos Toyota i Kolding - Jeg er altid fremme på værkstedet, hvor den skadede bil er indleveret, inden for samme døgn - nogle gange går der kun nogle få timer. På værkstedet kan kunderne indlevere den skadede bil og udfylde skadeanmeldelse på stedet. Sværere er det ikke. 18

18 Nettoudgiften til genforsikring udgjorde 2,1 pct. af bruttopræmieindtægten i 1997 mod 4,5 pct. i Den faldende udgift til genforsikringsdækning skyldtes dels, at en række af storskaderne var dækket af genforsikringsprogrammet, og dels forbedrede genforsikringsvilkår. De samlede forsikringsmæssige udgifter til skader, salg, administration samt genforsikring faldt herefter i procent af bruttopræmieindtægten (combined ratio, netto) fra 104,5 i 1996 til 100,8 i Et niveau med en combined ratio, netto, på omkring 100 er tilfredsstillende og ventes fastholdt i Den positive udvikling i combined ratio, netto, er hovedårsagen til, at det forsikringstekniske resultat i Topdanmark Forsikring blev forbedret fra et underskud på 30 mio. kr. i 1996 til et overskud på 61 mio. kr. i 1997 svarende til en stigning på 91 mio. kr. Hertil kommer udjævningshensættelser på 30 mio. kr. i 1997 i Topdanmark Forsikring. Samlet steg det reelle forsikringstekniske resultat således med 121 mio. kr. i Privat Forretningsområde Privat betjener privatmarkedet samt mindre erhvervsvirksomheder. Salg og servicering udføres af Privats godt 90 assurandører, 38 forsikringsbutikker og via telefonsalg. Hoved- og nøgletal - Topdanmark Forsikring Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Omkostninger Afgiven forretning Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Finansindtægter i øvrigt Ordinært resultat Ekstraordinære poster Resultat Egenkapital Forsikringsmæsssige hensættelser f.e.r Aktiver i alt Nøgletal Skadeprocent 74,7 75,4 74,6 Omkostningsprocent 24,0 24,6 25,2 Combined ratio, brutto 98,7 100,0 99,8 Afgiven forretning i procent 2,1 4,5 3,1 Combined ratio, netto 100,8 104,5 102,9 Egenkapitalforrentning (%) 13,7 12,2 10,9 1: Privat 43 pct. 2: Landbrug23 pct. 3: Erhverv 17 pct. 4: Industri 14 pct. 5: Partnere 3 pct. 19

19 Skadeforsikringsaktiviteter Salgsorganisationen blev i 1997 udbygget med flere assurandører og to forsikringsbutikker i henholdsvis Fredericia og Hvidovre. I foråret 1998 bliver forsikringsbutik nummer 38 åbnet i Skive. I slutningen af 1997 blev salgsorganisationen på privatmarkedet ændret, så de fleste administrative opgaver nu er samlet på hovedkontoret. Samtidig er privatmarkedet blevet opdelt i syv decentrale salgsområder, der alene har ansvaret for salgsrettede aktiviteter. Bruttopræmieindtægten på Privat steg i 1997 fra mio. kr. til mio. kr. svarende til en stigning på 8,3 pct. Præmiefremgangen er sket inden for samtlige privatforsikringsområder på trods af en intensiv konkurrence. Skadeprocenten udviklede sig ligesom det samlede økonomiske resultat tilfredsstillende. Motorpræmierne for hele Topdanmark steg med 12,6 pct. i 1997, hvilket blandt andet skyldtes, at der med virkning fra 1. marts 1997 blev varslet præmiestigninger på gennemsnitlig 8 pct. for ca. en tredjedel af porteføljen. Ved samme lejlighed blev der stillet krav om installering af startspærre i yderligere et antal tyverieftertragtede biltyper. På trods af at antallet af biltyverier på landsplan stagnerede på et meget højt niveau, medvirkede kravet om installering af startspærre til, at antallet af tyverier for Topdanmarks portefølje af disse biler faldt med 16 pct. i Motorområdet var begunstiget af en ganske mild vinter, men samtidig også præget af en fortsat utilfredsstillende udvikling med hensyn til personskadeudgifter. Samlet for motorforsikringsområdet blev resultatet i 1997 dog lidt bedre end i På de øvrige privatforsikringsområder udviklede præmieindtægten sig ligeledes tilfredsstillende med en samlet stigning på 11,1 pct var præget af større skadeudgifter end året før, blandt andet på grund af udgifter til dækning af skader efter storm og skybrud. Således betød de mange skybrud først på sommeren 1997 en samlet ekstraudgift på knap 20 mio. kr. Året blev også præget af flere og dyrere indbrudsskader, ligesom der også var en stigning i antallet af ulykkesforsikringsskader. Samlet blev resultatet for de øvrige privatforsikringsområder lidt dårligere end i Peder Hansen, murermester, Holbæk - Når der er brug for en murer til at udbedre en skade, rykker jeg ud samme dag, hvis det er nødvendigt. Og så kan sagen nogle gange klares umiddelbart. Partnere Forretningsområde Partnere har ansvaret for udvikling og etablering af salg af forsikringer gennem nye salgskanaler på privatmarkedet. I 1997 er for retningsområde Partneres salg udelukkende foregået gennem samarbejdspartneren BG Bank. Salget sker gennem BG Banks 256 bankafdelinger samt 14 posthuse var det første år, hvor salget gennem BG Bank havde fuld effekt. Forretningsområde Partnere havde i 1997 en præmieindtægt på 92 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 144,8 pct. i forhold til Præmiefremgangen udgjorde ca. 17,5 pct. af den samlede præmiefremgang i Topdanmark Forsikring. Den tilfredsstillende udvikling skyldtes blandt andet introduktionen af en ny selvstændig BG Bank produktlinie i begyndelsen af De foreløbige erfaringer viser, at skadeforløbet hos de kunder, der er indtegnet via BG Bank, ligger på samme tilfredsstillende niveau som Topdanmarks øvrige privatforsikringsportefølje. 20

20 I januar 1998 blev samarbejdet mellem BG Bank og Topdanmark yderligere udbygget ved etableringen af en særlig enhed - BG Skade - i forretningsområde Partnere. BG Skade varetager al forsikringsmæssig support af BG Banks medarbejdere. Det forventes, at præmiefremgangen gennem BG Bank vil fortsætte og bidrage med ca. 20 pct. af koncernens præmiefremgang i Det andet hovedområde i forretningsområde Partnere er Internet. Topdanmark har været på Internet siden Kundemæssigt har Topdanmark i første omgang valgt at tilbyde eksisterende kunder en række tillægsydelser så som muligheden for at anmelde skader via Internet. I løbet af 1998 vil udbuddet blive suppleret med salg af simple forsikringsprodukter bl.a. rettet mod unge mellem 18 og 27 år. Landbrug Forretningsområde Landbrug betjener alle typer landbrug samt private husstande og mindre erhvervsvirksomheder i landområderne. Salg og servicering gennemføres af forretningsområdets 160 assurandører understøttet af fem kundeservicecentre i Aalborg, Herning, Aabenraa, Næstved og Ballerup. Assurandørerne arbejder fra egen bopæl, hvilket sikrer, at kunderne let kan komme i kontakt med Topdanmark og få en kvalificeret og personlig betjening - forhold, der er væsentlige for Topdanmarks ønske om at være en decentral og lokalt baseret organisation med dybe rødder i landbruget og lokalsamfundet. Forretningsområdets salgs- og servicekoncept understøttes af et meget kundeorienteret pc-baseret salgsog administrationssystem. Systemet har sammen med en flad og kundevendt organisation medvirket til, at Topdanmark har formået at fortsætte væksten i forretningsvolumen på landbrugsmarkedet. Forretningsområdets samlede bruttopræmieindtægt voksede i 1997 med 7,6 pct. til 820 mio. kr. Præmievæksten på landbrugsmarkedet er realiseret, på trods af at markedet for landbrugsforsikringer totalt set er faldende. Skadeudgiften var i 1997 præget af første halvårs storme og øvrige vejrligsskader såsom lyn- og vandskader. Modsat bevirkede faldet i antallet af større brande, at forretningsområdet også i 1997 opnåede et tilfredsstillende resultat. Erhverv Forretningsområde Erhverv betjener mindre og mellemstore virksomheder på mellem tre og 50 ansatte. Ole Bjørn Hansen, storskadetaksator, på skadebesøg i Fredensborg - Jeg er fremme ved storskader to til tre timer efter kunden har anmeldt skaden, eller vi har fået besked fra politi eller brandvæsen. Det kan fx være en storbrand, hvor familien skal genhuses, eller en kvægbesætning skal have nyt tag over hovedet. 21

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark Årsrapport 1998

Topdanmark Årsrapport 1998 Topdanmark Årsrapport 1998 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1998 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center.

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 19. april 2012 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. 2011 blev et godt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6.

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 15. april 2015 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretningen på Topdanmarks generalforsamling.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere