Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter"

Transkript

1 Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden 13 Risikoforhold 14 Investeringspolitik og finansiering 18 Skadeforsikringsaktiviteter 24 Livsforsikringsaktiviteter 28 Øvrige aktiviteter 29 Samarbejdspartnere 31 Aktionærforhold 35 Medarbejderforhold 36 Informationsteknologi 38 Anvendt regnskabspraksis 43 Regnskabsberetning 46 Påtegninger 47 Revisionspåtegninger 49 Femårsoversigt 50 Resultatopgørelse 52 Balance 54 Pengestrømsanalyse 55 Noter 69 Afkast og aktiver til markedsværdi, livsforsikring 70 Teknisk resultat skadeforsikring Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter 82 Repræsentantskab 83 Bestyrelse 84 Ledelse 85 Topdanmark i Danmark 86 Adresser 87 Finanskalender Topdanmark driver landsdækkende skadeforsikrings- samt livsog pensionsforsikringsvirksomhed. Omkring hver femte indbygger i Danmark, godt hver tiende danske erhvervsvirksomhed samt halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. I Topdanmarks målsætning indgår det at være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern på det danske marked samt at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Disse mål søges nået gennem en fortsat udbygning af Topdanmarks position på det danske marked samt gennem en kontrolleret indtjeningsvækst. Grundlaget for lønsomhed er en effektiv organisation og en høj kvalitet i kundebetjeningen. Til private samt mindre erhvervsvirksomheder tilbydes enkle og overskuelige produkter, mens større erhvervs- og industrivirksomheder samt landbrug tilbydes mere individuelt tilpassede forsikringsløsninger. Salget af forsikringer sker primært gennem Topdanmarks eget landsdækkende distributionsnet af forsikringsbutikker og assurandører. Topdanmarks egen salgsorganisation suppleres på det danske marked af en distributionsaftale med BG Bank. Internationalt deltager Topdanmark i forsikringsalliancen - Eureko. Topdanmark har medarbejdere og har som mål at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Veluddannede og motiverede medarbejdere er forudsætningen for en effektiv organisation og et højt kvalitetsniveau i kundebetjeningen. Topdanmarks slogan er lige til at gå til. Det betyder, at Topdanmark i alle henseender søger at være tilgængelig. Kunderne skal eksempelvis hurtigt og nemt kunne komme i kontakt med den rette person i Topdanmark. Stadig flere kunder benytter nu muligheden for at anmelde skader via telefon eller Internet. Derved slipper kunderne for en mere tidskrævende skriftlig skadeanmeldelse. I denne årsberetning er det gennemgående tema skadebehandling illustreret gennem udtalelser fra medarbejdere, kunder og leverandører. 2

2 Organisationsdiagram 3

3 1997 i sammendrag 1997 blev et tilfredsstillende år for Topdanmark med et overskud på 411 mio. kr. efter overførsel af 40 mio. kr. til udjævningshensættelser. I 1996 var resultatet 272 mio. kr., uden at der blev foretaget udjævningshensættelser. Resultatet for 1997 svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. Korrigeret for gevinster fra ekstraordinære forhold på 44 mio. kr. blev resultatet på 367 mio. kr. i 1997 mod 273 mio. kr. i Resultatudviklingen i 1997 udviser fremgang inden for alle Topdanmarks hovedområder. Navnlig er det tilfredsstillende, at kerneforretningsområderne skadeog livsforsikring har fortsat de senere års positive udvikling. Med en stigning på 9,9 pct. og 16,8 pct. er præmiefremgangen inden for både skade- og livsforsikring fortsat i Combined ratio, netto, i skadeforsikringsselskabet er faldet fra 104,5 til 100,8. Hermed er målet om en combined ratio, netto, i niveauet 100 realiseret. For 1997 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 118 mio. kr. svarende til 30 kr. pr. aktie. Hermed udloddes 29 pct. af årets overskud. Det er hensigten, at udlodningen skal finde sted i form af tilbagekøb af egne aktier. Resultatet for 1998 ventes ikke at blive påvirket af ekstraordinære gevinster. Under forudsætning af uændrede valuta- og værdipapirkurser forventes i 1998 et resultat på mio. kr. 4

4 Beløb i mio. kr Hovedtal Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultat af forsikring: Topdanmark Forsikring ekskl. Liv Topdanmark Liv Øvrige Resultat af forsikring i alt Resultat af øvrige aktiviteter Resultat i moderselskab Årets resultat Resultat før ekstraordinære forhold Ekstraordinære forhold Årets resultat Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital (%) Resultat pr. aktie (kr.) Indre værdi (kr.) Udlodning pr. aktie (kr.) 30* Kurs ultimo * I form af tilbagekøb af egne aktier. 5

5 Direktionens og bestyrelsens beretning Topdanmark på rette kurs. Overskud på 411 mio. kr. og fremgang inden for alle hovedområder Topdanmarks resultat for 1997 blev et overskud på 411 mio. kr., efter at der er overført 40 mio. kr. til opbygning af udjævningshensættelser i Topdanmark Forsikring og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring. Resultatet for 1996 var 272 mio. kr., uden at der blev foretaget udjævningshensættelser. Korrigeret for gevinster fra ekstraordinære forhold på 44 mio. kr. er resultatet steget fra 273 mio. kr. i 1996 til 367 mio. kr. i Både fremgangen i det ordinære resultat og selve resultatniveauet betragtes som tilfredsstillende. Resultatet på 411 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. og ligger på niveau med de opjusterede resultatforventninger, som blev udtrykt i halvårsmeddelelsen for Her blev der forventet et overskud i størrelsesordenen mio. kr. Resultatudvikling i mio. kr Skadeforsikring 259 mio. kr. 229 mio. kr. Livsforsikring 50 mio. kr. 36 mio. kr. Øvrige aktiviteter 11 mio. kr. -12 mio. kr. Moderselskabet 91 mio. kr. 19 mio. kr. Årets resultat 411 mio. kr. 272 mio. kr. Topdanmark har i 1997 øget ejerandelen i BG Bank fra godt 5 pct. til 10 pct. Investeringen i BG Bank er i henhold til Topdanmarks regnskabspraksis optaget til indre værdi. Det kan oplyses, at kursværdien af Topdanmarks aktiepost i BG Bank ved udgangen af 1997 oversteg den bogførte værdi med 489 mio. kr. Resultatudviklingen udviser fremgang inden for alle Topdanmarks hovedområder. Navnlig er det tilfredsstillende, at kerneforretningsområderne skade- og livsforsikring fortsat har en positiv resultatudvikling. Resultatfremgangen er opnået, samtidig med at Topdanmarks præmiefremgang inden for både skadeog livsforsikring har oversteget den generelle markedstilvækst. Topdanmark har således i 1997 fortsat de senere års udvikling med stigende markedsandele. Egenkapitalen blev i 1997 øget fra mio. kr. til mio. kr. svarende til årets resultat med tillæg af et provenu på 10 mio. kr. i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier. Udlodningspolitik Som en følge af den tilfredsstillende resultatudvikling har bestyrelsen i 1997 drøftet Topdanmarks udlodningspolitik med henblik på at genoptage udlodningen til aktionærerne for regnskabsåret Det er bestyrelsens hensigt i de kommende år - under skyldig hensyntagen til selskabets resultatudvikling og finansieringsbehov - at foreslå en udlodning til aktionærerne på mellem 25 pct. og 40 pct. af årets overskud. For 1997 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 118 mio. kr. svarende til 30 kr. pr. aktie. Hermed udloddes 29 pct. af årets overskud. For at aktionærerne selv kan bestemme tidspunktet for, hvornår de ønsker at realisere afkastet af Topdanmark-aktien, er det hensigten, at udlodningen skal finde sted i form af tilbagekøb af egne aktier. Tilbagekøbet vil i 1998 ske ved, at Topdanmark via aktiemarkedet køber egne aktier i to lige store portioner. Første gang påbegyndes tilbagekøbet i uge 17 efter årsregnskabets offentliggørelse 1. april 1998, og anden gang påbegyndes tilbagekøbet i uge 37 efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet 31. august Bestyrelsen agter efterfølgende at indstille til den førstkommende generalforsamling, at aktiekapitalen nedskrives svarende til antallet af tilbagekøbte aktier. Væsentlige aktiviteter Topdanmark har siden refinansieringen i 1994/95 haft to overordnede målsætninger: At genoprette selskabets finansielle handlefrihed samt at koncentrere aktiviteterne om kerneområderne skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. Hvad angår målet om at genoprette den finansielle handlefrihed, er der i 1997 gennemført en række tiltag. 6

6 Anne Friland, marketingkonsulent, og Arne Kemner, tekstforfatter, Topdanmarks marketingafdeling i Ballerup - En vigtig del af Topdanmarks image er skadebehandlingen. Derfor blev der i flere store kampagner i 1997 sat fokus på skadebehandling. I februar 1997 førtidsindfriede moderselskabet Topdanmark et lån på 800 mio. kr. med forfald i august Førtidsindfrielsen var sidste brik i refinansieringsplanen fra 1994/95. Førtidsindfrielsen blev bl.a. finansieret ved, at Topdanmark reducerede ejerandelen i Sydbank fra knap 23 pct. til godt 5 pct. Salget af Sydbank-aktierne tilførte moderselskabet et provenu på 458 mio. kr. Senere i 1997 blev Topdanmark Bank likvideret efter at være trådt i frivillig, solvent likvidation i I forbindelse med likvidationen blev der udloddet 301 mio. kr. til moderselskabet. Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark, med de seneste års positive resultatudvikling kombineret med de nævnte tiltag for at forbedre selskabets finansielle position, nu har reetableret et tilfredsstillende indtjeningsgrundlag og en solid og fleksibel balancestruktur. Topdanmark har således fuldt ud genopbygget den finansielle handlefrihed og står godt rustet til at møde de udfordringer og gribe de muligheder, som vil opstå for at udvikle kernefor retningen i de kommende år. 7

7 Direktionens og bestyrelsens beretning Det er ledelsens forventning, at det danske forsikringsmarked i stigende grad vil blive domineret af de udbydere, der kan betjene kunderne med de mest effektive og relevante salgskanaler og de laveste omkostningsprocenter. Med henblik på at udbygge kerneforretningen indledte Topdanmark i 1996 et tæt forretningsmæssigt samarbejde med BG Bank og Nykredit. Sigtet med samarbejdet var fra Topdanmarks side at supplere selskabets eksisterende distributionskanaler med salg af forsikringsprodukter gennem samarbejdspartnernes salgskanaler. Da de produkter, der tilbydes, tager udgangspunkt i Topdanmarks eksisterende produktsortiment, og da skadebehandlingen kan ske inden for rammerne af den eksisterende skadeadministration, bevirker samarbejdet, at afsætningskraften øges, uden at det påvirker de faste omkostninger. BG Bank og Nykredit ønskede i 1997 at ophæve deres indbyrdes samarbejdsaftale. Som en følge af de positive erfaringer med salg af både skade- og livsforsikringsprodukter gennem BG Banks bankafdelinger valgte Topdanmark at fortsætte med BG Bank som strategisk samarbejdspartner på det danske marked. Efter ophævelsen af det strategiske samarbejde med Nykredit, reducerede Nykredit ejerandelen i Topdanmark fra 14 pct. til under 5 pct. For at understøtte det forretningsmæssige samarbejde mellem Topdanmark og BG Bank øgede Topdanmark samtidig ejerandelen i BG Bank fra godt 5 pct. til 10 pct., mens BG Bank øgede ejerandelen i Topdanmark fra 10 pct. til 15 pct. Det forretningsmæssige samarbejde med BG Bank blev udbygget i Eksempelvis er der på skadeforsikringsområdet etableret en forretningsenhed i Topdanmark under navnet BG Skade, der uddanner og servicerer BG Banks afdelingsnet. I 1996 erhvervede Topdanmark den skadeforsikringsportefølje, som BG Bank havde indtegnet. Tilsvarende overtog BG Bank privatkundeaktiviteterne fra Topdanmark Bank. Overdragelsen af aktiviteter, der med større fordel kan drives af den anden samarbejdspartner, er fortsat i Garantiforsikringsselskabet Topdanmark Garanti blev primo 1997 overdraget til BG Bank og tog navneforandring til BG Garanti. Overdragelsen af Topdanmark Garanti skyldtes, at garantiforsikring ikke hænger naturligt sammen med skade- og livsforsikringsvirksomhed. Derimod har garantiforsikringsvirksomhed værdi for en bank som en del af produktsortimentet over for erhvervskunder. I slutningen af 1997 overtog Topdanmark de sidste 50 pct. af aktiekapitalen i BG Pension fra BG Bank. Overtagelsen skete af praktiske årsager, idet det medfører en række administrative og omkostningsmæssige fordele. Det er aftalt, at BG Bank kan genindtræde som 50 pct.-aktionær. Topdanmark nedbragte i 1997 ejerandelen i Eureko B.V. fra 6,9 pct. til 3,6 pct., hvilket tilførte Topdanmark Forsikring et provenu på 243 mio. kr. Kapitalnedbringelsen påvirker ikke Topdanmarks forretningsmæssige tilknytning til Eureko-alliancen, der fortsætter uændret. Som et led i Topdanmarks fokusering på kerneaktiviteterne har alle ikke-strategiske aktiviteter siden 1994/95 været under afvikling i et kontrolleret forløb. Hovedparten af afviklingsaktiviteterne er samlet i selskabet Topdanmark Invest. I 1997 blev afviklingsporteføljen nedbragt med 19 pct. og udgjorde ultimo året 2 pct. af koncernens samlede aktiver. Det er ledelsens vurdering, at der er hensat tilstrækkeligt på afviklingsforretningen. Direktionen i Topdanmark Forsikring blev i 1997 udvidet med Poul Almlund, der har været ansat i Topdanmark koncernen siden 1979, senest som vicedirektør. Poul Almlund har overtaget direktionsansvaret for økonomi, finans, aktuariat og genforsikring. Direktionen i Topdanmark består fortsat af administrerende direktør Michael Pram Rasmussen, mens direktionen i Topdanmark Forsikring udgøres af administrerende direktør Michael Pram Rasmussen, direktør Leif Larsen og direktør Poul Almlund. Samlet er det ledelsens vurdering, at der i 1997 blev taget mange skridt i den rigtige retning. Topdanmark har en klar og enkel udviklingsstrategi. Organisationen er velmotiveret og har viljen til at nå selskabets mål og fortsætte den positive udvikling som en uafhængig, toneangivende og værdiskabende virksomhed. Udfordringen er nu at fastholde udviklingen til glæde for Topdanmarks aktionærer, kunder og medarbejdere. 8

8 Henrik Werenberg, markedsanalytiker, Topdanmarks marketingafdeling i Ballerup - Vi ved fra vores undersøgelser, at Topdanmarks mest tilfredse kunder er dem, som har haft en skade. Mål og strategier Topdanmark ønsker at sikre selskabets aktionærer værditilvækst gennem øget forretningsomfang og lavere omkostningsprocent Mål Det er Topdanmarks mål: * At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde. * At drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. * At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie. * At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Strategi Det er Topdanmarks strategi: * At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primær t baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med BG Bank. * At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst. * At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet. * At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning. Topdanmarks udviklingsstrategi At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primært baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med BG Bank Topdanmarks strategi tager udgangspunkt i at være en dynamisk virksomhed, der løbende effektiviserer driften og gennem en fleksibel organisation er forandringsparat. Herved er det hensigten at udnytte de muligheder, der opstår for at øge selskabets position på det danske marked i form af organisk vækst og gennem etablering af samarbejde med andre organisationer. Selskabets fortsatte vækst søges realiseret gennem en effektivisering af afsætningskraften kombineret med en reduktion af omkostningsprocenten. Omkostningsprocenten skal således fortsat ligge under det generelle niveau på det danske marked. Afsætningsmæssigt vil Topdanmark fortsætte med at øge kompetencen i det personlige salgskorps gennem uddannelse og øget anvendelse af pc-baserede salgsværktøjer. Endvidere er butiksnettet i 1997 og 1998 blevet udvidet med tre forsikringsbutikker til 38 butikker. * At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. 9

9 Som et supplement til selskabets egne salgskanaler distribueres både skade- og livsforsikringsprodukter gennem samarbejdspartneren BG Banks bankafdelinger. Hertil kommer salg af livsforsikringsprodukter gennem en række regionalbanker. Det er Topdanmarks opfattelse, at distributionskraften i form af selskabets egne og samarbejdspartnernes salgskanaler er tilstrækkelig til at opretholde en fremgang i præmieindtægten inden for såvel skade- som livsforsikring, der overstiger den generelle markedsudvikling. I 1997 steg præmieindtægten inden for henholdsvis skade- og livsforsikring således med 9,9 pct. og 16,8 pct., hvilket ligger væsentligt over den generelle markedstilvækst. Topdanmarks konkurrencedygtighed tager udgangspunkt i en gradvis reduktion af omkostningsprocenten. I 1997 blev omkostningsprocenten reduceret fra 24,6 pct. til 24,0 pct., hvilket kan sammenlignes med et markedsniveau på omkring 30 pct. Omkostningsudviklingen holdes i ro gennem en restriktiv omkostningskontrol kombineret med øget teknologianvendelse. Eksempelvis reduceres administrationsomkostningerne gennem en automatiseret dataindsamling, der er en af fordelene ved Topdanmarks pc-baserede salgsværktøjer. At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst Topdanmark vil skabe værdi til aktionærerne gennem: * En præmiefremgang, der overstiger markedsniveauet. * En faldende omkostningsprocent, der ligger under det generelle markedsniveau. * Et reduceret omkostningsniveau for genforsikringsdækning. * En combined ratio, netto, i niveauet 100. Ud over en faldende omkostningsprocent ønsker Topdanmark at nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning. For at udjævne resultatudsving fra større enkeltskader eller serier af skader har Topdanmark en relativt høj genforsikringsdækning. I 1997 udgjorde afgiven præmie til genforsikringsdækning således 9,2 pct. af bruttopræmieindtægten inden for skadeforsikring. Som et led i gradvist at reducere genforsikringsdækningen, er der i 1997 overført 40 mio. kr. til udjævningshensættelser. Det er intentionen at fortsætte opbygningen af udjævningshensættelser. Så længe der stadig er overkapacitet på genforsikringsmarkedet, vil Topdanmark fortsætte med en relativt høj genforsikringsdækning. Køb af genforsikring er i 1997 blevet samlet i et selvstændigt forretningsområde med det sigte at søge en bedre udnyttelse af Topdanmark koncernens genforsikringsdækning. Det er Topdanmarks filosofi, at reduktionen i omkostnings- og genforsikringsprocenten ud over at komme aktionærerne til gode også skal komme kunderne til gode. Det relativt lavere omkostningsniveau betyder, at Topdanmark ikke har samme behov for præmiestigninger som markedet og derved gennem lavere præmier kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige priser. Med denne filosofi kan Topdanmark tillade en svagt stigende skadeprocent, samtidig med at situationen med stigende markedsandel og en combined ratio, netto, i niveauet 100 kan opretholdes. Med det nuværende renteniveau er målet en combined ratio, netto, i niveauet 100. Det betyder, at de samlede udgifter til erstatninger, erhvervelse af nye kunder, administration samt køb af genforsikringsdækning ikke må overstige præmieindtægterne. I 1997 blev combined ratio, netto, reduceret fra 104,5 til 100,8. June Worre, skadechef, Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Vi har afskaffet bureaukratiet i skadebehandlingen - det skal være lige til at gå til. Målet er, at den medarbejder, der først har kontakt med kunden, også færdigbehandler skaden - og gerne med det samme. Det giver hurtig skadebehandling, tilfredshed hos kunderne og lavere administrationsomkostninger. 10

10 Mål og strategier Topdanmark har herudover ikke fastsat en specifik afkastmålsætning. Dette skyldes, at selskabet indtægtsfører såvel realiserede som urealiserede kursgevinster over resultatopgørelsen, hvilket medfører udsving i nettoresultatet. Hertil kommer, at Topdanmark ikke ønsker at foretage uhensigtsmæssige beslutninger for at opfylde kortsigtede afkastkrav. Topdanmark ønsker derimod at sikre aktionærerne et langsigtet, stabilt afkast på niveau med de bedste, sammenlignelige finansielle virksomheder i Norden. At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed Topdanmark har historisk set haft en forholdsvis lav risikoeksponering. Den valgte finansielle risiko har været beskeden, og der er genforsikret i meget betydeligt omfang. Den lave risikoeksponering skal ses i sammenhæng med en egenkapitaldækning, der - i hvert fald i perioder - ikke har været tilstrækkelig til at danne et komfortabelt grundlag for et udvidet risikoomfang. Det er Topdanmarks opfattelse, at egenkapitaldækningen ved udgangen af 1997 har nået et niveau, hvor udlodningen til aktionærerne kan genoptages - svarende til et niveau på mellem 25 pct. og 40 pct. af årets overskud - samtidig med at den risiko, som selskabet accepterer, forøges gradvist. Dette gælder især den driftsmæssige risiko. Værditilvæksten i Topdanmark-aktien skal skabes gennem forøget forretningsomfang og stør re selvbehold, mens en højere risikoprofil på porteføljeaktiverne ikke i sig selv vurderes at have væsentlig indflydelse på Topdanmark-aktiens værdi. En øget porteføljeeksponering vil således blot medføre et øget afkastkrav fra aktionærernes side. En øget finansiel eksponering vil samtidig medføre en øget samvariation med aktionærernes øvrige investeringer. At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet Topdanmark er medlem af den europæiske forsikringsalliance Eureko. Medlemskabet af Eureko betyder, at Topdanmarks internationale forsikringsaktiviteter fortrinsvis sker gennem de øvrige partnere i Eureko-samarbejdet. Deltagelsen i Eureko-samarbejdet betyder, at Topdanmark ledelsesmæssigt kan koncentrere sig om det danske marked, samt at Topdanmark i forbindelse med udviklingsprojekter kan supplere med knowhow fra Eureko-partnerne. At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning Topdanmark har siden 1994 haft en fokuseret strategi baseret på at drive dansk forsikringsvirksomhed. Alle aktiviteter, der ligger uden for dette område, har siden været under gradvis afvikling. Størrelsen af de ikke-strategiske investeringer ligger nu på et relativt beskedent niveau, idet de ved udgangen af 1997 udgjorde 405 mio. kr. svarende til 2 pct. af koncernens samlede aktiver. Det er planen at fortsætte udfasningen i et kontrolleret tempo, og det vurderes, at der er foretaget tilstrækkelige hensættelser til afløbet af disse aktiviteter. Topdanmarks udviklingsstrategi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at skabe tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Det indgår derfor som et centralt element i udviklingsstrategien at opbygge og vedligeholde en god cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere. Topdanmark søger at skabe værdi til aktionærerne gennem en langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst kombineret med en aktionærvenlig udlodningspolitik. Kunderne sikres kvalitet for pengene dels i form af en kvalificeret betjening af kompetente medarbejdere og dels i form af, at Topdanmark som følge af en relativt lav omkostningsprocent kan tillade en lidt højere skadeprocent og dermed tilbyde mere konkurrencedygtige priser. Endelig ønsker Topdanmark gennem dynamik og vækst fortsat at være en motiverende arbejdsplads for kvalificerede og tilfredse medarbejdere. Hertil kommer, at tilfredse aktionærer skaber en fair aktiekurs, hvilket - for medarbejderne - er den bedste sikring af deres arbejdsplads. 11

11 Forventninger til fremtiden Forventet overskud i 1998 på mellem 340 og 390 mio. kr blev året, hvor Topdanmark koncernens turnaround blev fuldendt, således at koncernen igen udviste et normalt underliggende driftsresultat. Årets resultat på 411 mio. kr. var imidlertid påvirket af ekstraordinære gevinster på 44 mio. kr., hvorfor det underliggende driftsresultat udgjorde 367 mio. kr. I 1998 forventes resultatet ikke at blive påvirket af ekstraordinære gevinster. I løbet af 1997 voksede indtjeningsgrundlaget i koncernen, som følge af at bruttopræmieindtægten steg med 9,9 pct. på skadeforsikringsområdet, samt at egenkapitalen voksede med 14,4 pct. Investeringsafkastet i 1997 var på 7,7 pct. og præget af bl.a. gevinster på aktieporteføljen. I 1998 vil resultatet af investeringer være påvirket af stigningen i den korte rente, samtidig med at der ikke forventes tilsvarende aktiekursgevinster. Investeringsafkastet må derfor forventes at blive noget lavere i 1998 end i På skadeforsikringssiden vil der i 1998 ikke blive gennemført ekstraordinære præmiestigninger. Dette ventes at medføre, at erstatningsprocenten efter genforsikring vil stige svagt. Det forventes, at fremgangen i bruttopræmieindtægten for skadeforsikring i 1998 fortsat vil ligge over markedsvæksten på 4-5 pct. Fremgangen vil dog ligge på et mere moderat niveau end i Omkostningsprocenten faldt i 1997 fra 24,6 til 24,0. Det forventes, at omkostningsprocenten vil falde svagt i 1998 og dermed neutralisere noget af effekten af en stigende skadeprocent. Det fortsatte fald i omkostningsprocenten skyldes en fortsat stram omkostningsstyring samt en fremgang i bruttopræmieindtægten. Investeringen i BG Bank udgør 18 pct. af investeringsaktiverne i skadeforsikringsselskabet. Resultatet i forsikringskoncernen er derfor påvirket af resultatudviklingen i BG Bank, idet BG Banks resultat indgår i Topdanmarks resultat svarende til ejerandelen på 10 pct. I 1998 er der i Topdanmarks resultatforventninger forudsat en egenkapitalforrentning i BG Bank på 6 pct. svarende til et resultatbidrag på 54 mio. kr. Der er alene tale om en budgetteknisk forudsætning og ikke en vurdering. Finanstilsynet har i 1998 pålagt arbejdsskadeselskaberne at opbygge en udjævningshensættelse. Normalt ville en sådan udjævningshensættelse skulle fordeles mellem arbejdsskadeselskaberne gennem den såkaldte Løntalspool for at undgå konkurrenceforvridning. Finanstilsynet har meddelt, at det ikke skal ske i dette tilfælde, hvilket betyder en ekstraudgift for Topdanmarks arbejdsskadeselskab på mio. kr. Resultatet i Topdanmark Livsforsikring må ifølge Finanstilsynets retningslinier maksimalt svare til, at egenkapitalen forrentes med kundernes bonusrente efter realrenteafgift med et tillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet af syge- og ulykkesforsikring. For 1998 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på mio. kr. Resultatet i forsikringskoncernen for 1998 ventes herefter at ligge i størrelsesordenen mio. kr. Resultatet af afviklingsaktiviteterne forventes at blive tæt på nul kr. i Moderselskabet har i 1998 for regnskabsåret 1997 til hensigt at udlodde 118 mio. kr. til aktionærerne i form af tilbagekøb af egne aktier. Samtidig forventes administrationsomkostningerne at falde svagt. Resultatet i moderselskabet ventes at blive på mio. kr. Det samlede resultat for hele Topdanmark koncernen forventes herefter at blive mellem 340 og 390 mio. kr. i 1998 under forudsætning af uændrede valuta- og værdipapirkurser. Resultatforventninger for 1998 sammenholdt med resultatet i 1997 i mio. kr Skadeforsikring Livsforsikring Øvrige aktiviteter 0 11 Moderselskabet Årets resultat Michael Hansen, gruppeleder i Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Hver tredje kunde, som ringer til skadeafdelingen, får klaret hele sin skadesag i én og samme omgang, første gang de ringer. Er der brug for en taksator, er han hos kunden senest dagen efter. 12

12 Risikoforhold Konservativ risikoprofil, hvor sammentræf af begivenheder ikke væsentligt forrykker den økonomiske stilling i koncernen Koncernens risikoforhold er vist i form af forskellige risikoscenarier. Disse risikoscenarier viser virkningen af forskellige begivenheder i henholdsvis livsforsikringskoncernen, resten af koncernen og den samlede Topdanmark koncern. Generelt vil selv ganske voldsomme negative udsving i livsforsikringskoncernen ikke påvirke egenkapitalen og resultatet i den samlede Topdanmark koncern eller den indre værdi af Topdanmark-aktien. Baggrunden for dette er, at i livsforsikringskoncernen er det fortrinsvis de forsikredes opsparing, der administreres, og såvel positive som negative påvirkninger vil først og fremmest ramme de forsikredes opsparing. Hertil kommer, at der i livsforsikringskoncernen er ufordelte bonusreserver og merværdier af ejendomme og værdipapirer, som ved udgangen af 1997 udgjorde 974 mio. kr. Som en konsekvens heraf skal der ganske usædvanlige tab til, før det vil have nogen resultateffekt i Topdanmark koncernen. Forholdet mellem livsforsikringskoncernens egenkapital og de forsikredes opsparing i livsforsikringskoncernen var 1:12,7 ved udgangen af Det betyder, at udsving i livsforsikringskoncernen højst vil kunne påvirke egenkapitalen i Topdanmark koncernen med 7,9 pct. Hertil kommer ovennævnte buffer på 974 mio. kr. i form af ufordelte bonusreserver m.v., som bliver ramt først. Ydermere vil en del af renteeksponeringen i livsforsikringskoncernen blive dækket ind af realrenteafgift, idet kurstab på fastforrentede fordringer er fradragsberettigede. I de nedenfor anførte risikoforhold er der taget hensyn hertil. I forhold til udgangen af 1996 er investeringen i Sydbank reduceret væsentligt. Således blev ejerandelen i Sydbank reduceret fra knap 23 pct. i 1996 til godt 5 pct. i Omkring halvdelen af investeringen i Sydbank ligger i livsforsikringskoncernen og har dermed kun begrænset effekt på resultatet. De risici, der er oplyst i nedenstående tabel, anses for at være de væsentligste. Herudover er der Topdanmarks aktieinvesteringer i Eureko B.V. og BG Bank. Ejerandelen i Eureko B.V. blev i 1997 reduceret fra 6,9 pct. til 3,6 pct. Eureko B.V. indgår herefter som en unoteret porteføljeaktie og optages til en forsigtigt ansat markedsværdi, der ved udgangen af 1997 udgjorde 197 mio. kr. Investeringen i BG Bank er øget, så ejerandelen ved udgangen af 1997 udgjorde 10 pct. mod godt 5 pct. i Investeringen i BG Bank er optaget til indre værdi, og ved udgangen af 1997 lå kursværdien af Topdanmarks ejerandel 489 mio. kr. over den indre værdi. Investeringen i BG Bank, der ved udgangen af 1997 var bogført til 823 mio. kr., er Topdanmarks største enkeltaktiv, og en ændring i BG Banks indre værdi vil have en større effekt end ændringen af værdien i noget andet aktiv i koncernen. Generelt er det Topdanmarks opfattelse, at koncernens risikoprofil er konservativ, og at selv et sammentræf af begivenheder ikke afgørende vil forrykke Topdanmarks økonomiske stilling. En realisering af samtlige risikoscenarier ville medføre et samlet tab på 254 mio. kr. svarende til 7,6 pct. af egenkapitalen og 65 kr. pr. aktie. Risikoforhold ved forskellige scenarier pr. 1. marts 1998 Risiko- Livkoncern Resten af Ændring i Ændring i scenarie mio. kr. TD koncernen moderselskabets indre værdi mio. kr. egenkapital (%) kr. Rentebærende fordringer a -94,9-77,4-2,3-20 Indeksobligationer b -55, Valuta c -9,3-22,7-0,7-6 Aktier d -270,7-37,1-1,1-9 Udlån e -12,0-6,7-0,2-2 Ejendomme f -147, Afviklingsforretninger g 0-43,2-1,3-11 Omkostninger h -1,8-9,4-0,3-2 Erstatninger f.e.r. i 0-27,1-0,8-7 Stormkatastrofer j 0-22,2-0,7-6 Lånegarantier k 0-8,0-0,2-2 a: Den effektive rente stiger med 1 procentpoint b: Kursværdien falder med 5 pct. c: Årligt valutakurstab med en sand - synlighed på 2,5 pct. eller mindre d: Tab på aktiebeholdningerne på 10 pct. e: 5 pct. tab på udlån f: Fald i ejendommenes markedsværdi på 10 pct. g: 10 pct. tab på afviklingsaktiviteterne h: Stigning i omkostningerne på 1 pct. i: Stigning i erstatningerne på 1 pct. j: Stormkatastrofe som århundredets storm i 1981 til nutidspriser k: 10 pct. tab på lånegarantier under afvikling 13

13 Morten Hatting, operatør, Tophuset i Ballerup - Topdanmark sendte 2,5 mia. kr. i erstatning til kunderne i Det er mere end checks om dagen, som kuverteres og sendes af sted dagen efter afslutningen af skadebehandlingen. Investeringspolitik og finansiering Fald i investeringsresultatet bl.a. som følge af forringede resultater i associerede virksomheder Den finansielle risiko vil blive øget Koncernen accepterer generelt kun finansielle risici inden for forholdsvis forsigtige rammer. Denne grundlæggende holdning præger porteføljevalget i såvel livsforsikringskoncernen som den øvrige del af koncernen, om end de to enheders forskellighed, hvad angår investeringshorisont, regulering, skatteforhold og ejerinteresse, betyder, at forsigtigheden udmønter sig i ganske forskellige porteføljevalg. I begge porteføljer anvendes de samme redskaber til risikostyring. Den løbende overvågning af den aktuelle risiko gennemføres ved udarbejdelse af daglige opgørelser over finansresultatet, alle væsentlige positioner samt disses indflydelse på den samlede eksponering. Porteføljernes markedsrisiko opdeles i renterisiko, valutarisiko og aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko. Ved bedømmelse af den samlede eksponering medregnes både aktiv- og passivsiden samt positioner i off-balance instrumenter. Den samlede renteeksponering udtrykkes som det tab, der ville fremkomme ved en rentestigning på 1 procentpoint. Ved opgørelse af den samlede valutarisiko anvendes en metode, der tager hensyn til de enkelte valutaers volatiliteter og til korrelationen mellem valutaerne. Ud fra markedets historiske bevægelser beregnes en sandsynlighedsfordeling for det afkast, der vil fremkomme som følge af forskydninger mellem de enkelte valutaers værdi. Valutarisikoen defineres herefter som det maksimale tab, der med en sandsynlighed på 97,5 pct. ikke vil blive overskredet. Metoden er i de senere år blevet et alment anerkendt mål for finansiel risiko under betegnelsen Value at Risk. Aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger om eksponeringsstørrelser. Topdanmark koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring Topdanmarks investeringer har i størstedelen af 1997 været præget af en forventning om stabile eller let stigende lange renter. Rentefølsomheden har på denne baggrund været holdt på et lavt niveau - omkring mio. kr. - indtil begyndelsen af december 1997, hvorefter rentefølsomheden gradvis blev hævet til lidt over 50 mio. kr. 14

14 Resultatet af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 382 mio. kr. i 1997 mod 431 mio. kr. i Nedgangen skyldes hovedsageligt, at afkastet af investeringer i associerede virksomheder (BG Bank, Eureko B.V. og Sydbank) faldt fra 154 mio. kr. i 1996 til 101 mio. kr. i Dette modvirkedes dog til en vis grad af afkastet af den likviditet, der fremkom ved salget af Sydbank-aktier efter 1. kvartal. Afkastet af nettoporteføljeaktiver efter forvaltningsomkostninger faldt fra 289 mio. kr. i 1996 til 271 mio. kr. i Afkastet i 1997 udgjorde 9,2 pct. før intern finansiering og 7,7 pct. efter indregning af afkastet af likviditet på mellemregningskonti. Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde mio. kr. ultimo 1997 svarende til 61 pct. af de samlede investeringsaktiver. Porteføljen består fortrinsvis af variabelt forrentede obligationer, pengemarkedsindskud og afdækkede fastforrentede papirer. Rammen for rentefølsomhed er fastsat til 80 mio. kr. og rammen for valutarisiko til 5,2 mio. kr. pr. dag; ultimo 1997 udgjorde den faktiske rentefølsomhed 51 mio. kr. og valutarisikoen 2,0 mio. kr. pr. dag. De samlede aktieinvesteringer på mio. kr. udgøres i al væsentlighed af investeringerne i BG Bank (823 mio. kr.), Eureko B.V. (197 mio. kr.) og Topdanmark Livsforsikring (805 mio. kr.). Aktieinvesteringerne herudover udgjorde 477 mio. kr., som for en vis del relaterer sig til den primære forretning. De egentlige porteføljeaktier har en værdi af 338 mio. kr., som fortrinsvis er placeret i danske børsnoterede aktier. Ved afdækning med finansielle instrumenter sker der en regnskabsteknisk forskydning mellem renter og kursgevinster. Når rentestrukturen er stejl, som den har været i det forløbne år, vil afdækning af obligationspositioner regnskabsmæssigt udmønte sig i kurstab, der kompenseres af forøgede renteindtægter. Tilsvarende vil afdækkede aktiver i højt forrentede valutaer og afdækkede passiver i lavt forrentede valutaer føre til forøgede renteindtægter kombineret med regnskabstekniske kurstab. Fordeling af finansafkast på henholdsvis kursgevinster og renter er således tættere forbundet med regnskabsteknik end med realia. Topdanmark har derfor valgt at ophøre med denne opdeling i hovedtallene. Livsforsikringskoncernen Ultimo 1997 udgjorde markedsværdien af livsforsikringskoncernens investeringsaktiver mio. kr. Heraf var størstedelen placeret i danske nominalobligationer (4.542 mio. kr.), mens investeringen i udenlandske obligationer udgjorde mio. kr.; 250 mio. kr. var investeret i pantebreve, hvoraf næsten 90 pct. er garanterede. Ultimo 1997 udgjorde livsforsikringkoncernens rentefølsomhed efter realrenteafgift 106 mio. kr., og valutarisikoen udgjorde efter realrenteafgift 0,5 mio. kr. pr. dag. Investeringen i indeksobligationer udgjorde mio. kr. størstedelen med udløb i 2026 eller før. Investeringen i aktier udgjorde mio. kr., der fordeler sig med mio. kr. i danske børsnoterede Investeringsaktiver til markedsværdi Mio. kr. Livs- forsikring Koncern ekskl. livsforsikring Rentebærende investeringsaktiver Aktier Indeksobligationer Grunde og bygninger Ikke konsoliderede dattervirksomheder 29 0 Associerede virksomheder Aktier i Topdanmark Livsforsikring Investeringsaktiver i alt

15 Investeringspolitik og finansiering aktier, 704 mio. kr. i udenlandske børsnoterede aktier og 15 mio. kr. i unoterede aktier. Den største enkeltinvestering udgjorde 119 mio. kr., og værdien af de fem største investeringer udgjorde 481 mio. kr. Livsforsikringskoncernens ejendomsinvesteringer er samlet i Topdanmark Ejendom koncernen, hvis aktiver omfatter ejendomme til en bogført værdi på mio. kr. Heraf udgør domicilejendomme ca. en tredjedel. Markedsværdien af ejendomsporteføljen blev forøget med 229 mio. kr. i 1997 sammenlignet med Efter realrenteafgift udgjorde livsforsikringskoncernens afkast til markedsværdi 10,6 pct. i 1997 mod 10,5 pct. i Finansiering Det er et led i Topdanmarks finansieringsstrategi, at kapitalstrukturen afspejler investeringernes likviditetsgrad. Investeringer i datterselskaber tilstræbes således finansieret ved hjælp af egenkapital, mens porteføljeaktiver kan finansieres gennem optagelse af lån med tilstrækkelig lang løbetid til at sikre et rimeligt fremtidigt likviditetsberedskab. Ved udgangen af 1997 udgjorde Topdanmarks egenkapital mio. kr., mens investeringer i datterselskaber udgjorde mio. kr. Indfrielse af lån Den 10. februar 1997 førtidsindfriede Topdanmark et lån på 800 mio. kr. Lånet blev optaget i 1995 med forfald i august Moderselskabets aktiepost i Topdanmark Forsikring var pantsat som sikkerhed for lånet. Denne pantsætning blev således ophævet pr. 10. februar Lånet på 800 mio. kr. blev umiddelbart afløst af et lån på 450 mio. kr. med udløb i august 1998, men i kraft af en tidligere end påregnet styrkelse af likviditeten gennem salget af en aktiepost på 17 pct. i Sydbank og afviklingen af Topdanmark Bank blev dette lån allerede indfriet 1. april Topdanmark har herefter ingen langfristet gæld. Ratings Topdanmark har ikke udstedt rated gæld. Niveau for finansiel risiko Topdanmark ønsker, at en investering i selskabets aktie i højere grad skal opfattes som en investering i en forsikringsvirksomhed end som en investering i en investeringsvirksomhed, hvor resultatet i overvejende grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Regnskabsmæssigt investeringsafkast Koncern ekskl. Livsforsikring Livsforsikring Mio. kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter m.v., netto Realiserede gevinster og tab, netto Urealiserede gevinster og tab, netto Administrationsomkostninger Valutakursregulering Realrenteafgift Indtægter af nettoporteføljeaktiver Investeringsafkast i alt

16 Laus Mikkelsen, kontorchef, Topdanmarks skadeafdeling i Ballerup - Indimellem kan der være tvivl om et bilag i en skadesag. Derfor har vi anskaffet en Docubox, som afslører, hvis der er rettet i beløbet på en regning, men også, hvis tekst og tal er utydelige. Det letter skadebehandlingen til glæde for kunder og administration. Baggrunden herfor er, at Topdanmark vurderer, at selskabets aktie kan være attraktiv for investorer, som ønsker en risikospredning. Dette kan opnåes, hvis risikoprofilen på aktien i væsentlig grad er præget af forsikringsrisiko, men ikke hvis aktien i overvejende omfang samvarierer med det finansielle marked i øvrigt. Således er det Topdanmarks opfattelse, at aktionærerne i princippet vil være bedst tjent med, at selskabets kapitalgrundlag primært udnyttes i forbindelse med accept af forsikringsrisiko. Imidlertid er Topdanmark opmærksom på, at en stor del af selskabets aktionærer er underlagt restriktioner, der bevirker, at de ikke er i stand til at øge den af Topdanmark valgte finansielle risiko. Der er derfor truffet beslutning om en vis forøgelse af den finansielle risiko. Beslutningen om at forøge den finansielle risiko skal ses i lyset af, at samvariation mellem afkastet af den rene forsikringsforretning og afkastet af de finansielle investeringer er tæt på nul. Når den ene eksponering giver et resultat over middel, vil den anden således ofte give et resultat under middel. Den forøgelse af den samlede risiko, der følger af at hæve den finansielle risiko, vil derfor være mindre end forøgelsen i den finansielle risiko isoleret set. Hertil kommer, at kapitalgrundlaget, til at bære disse forøgede risici ved udgangen af 1997, vurderes til at være tilstrækkeligt. Konkret er rammen for rentefølsomhed for koncernen eksklusive livsforsikring pr. 4. september 1997 hævet fra 50 mio. kr. til 80 mio., og det er besluttet, at eksponeringen i porteføljeaktier skal hæves fra 338 mio. kr. ved udgangen af 1997 til ca. 500 mio. kr. i løbet af Hertil kommer ca. 300 mio. kr. investeret i Eureko, Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme m.fl. 17

17 Skadeforsikringsaktiviteter Combined ratio, netto, på 100,8 og præmiefremgang inden for alle forretningsområder Skadeforsikringsaktiviteterne udgøres efter frasalget af garantiselskabet pr. 1. januar 1997 alene af Topdanmark Forsikring, Topdanmark Arbejdsskadeforsikring og syge- og ulykkesdelen i livsforsikringskoncernen. I 1997 blev stort set al indgående genforsikring afviklet. Resultatet i Topdanmark Forsikring blev i 1997 et overskud på 309 mio. kr. mod 265 mio. kr. i Heraf bidrog datterselskabet Topdanmark Livsforsikring med 50 mio. kr. i 1997 mod 36 mio. kr. i Resultatet i Topdanmark Forsikring svarer til en egenkapitalforrentning på 13,7 pct. Bruttopræmieindtægten i Topdanmark koncernen steg fra mio. kr. i 1996 til mio. kr. i Heraf udgjorde bruttopræmieindtægten i skadeforsikringsselskabet - Topdanmark Forsikring mio. kr. mod mio. kr. i Præmiefremgangen blev herved på 9,9 pct. for Topdanmark koncernen og 9,8 pct. for Topdanmark Forsikring. Korrigeret for indeksreguleringer og præmieforhøjelser var præmiefremgangen på ca. 6 pct. Herved er den positive udvikling fastholdt, og markedsandelen, der i 1996 lå på godt 13 pct., er blevet udbygget i Endvidere betyder præmiefremgangen, at Topdanmark Forsikring i 1997 overtog placeringen som det næststørste skadeforsikringsselskab på det danske marked. Præmiefremgangen er opnået inden for alle forretningsområder. Salget af skadeforsikringsprodukter gennem BG Bank har haft fuld effekt i 1997, og salgsfremgangen gennem BG Bank repræsenterede 1,7 procentpoint af den samlede præmiefremgang på 9,8 pct. i Topdanmark Forsikring. I 1998 ventes præmiefremgangen i Topdanmark Forsikring at ligge på et mere moderat niveau, bl.a. som en følge af at der ikke i 1998 vil blive gennemført ekstraordinære præmiestigninger. Skadeprocenten blev reduceret fra 75,4 i 1996 til 74,7 i Udviklingen i skadeprocenten var påvirket af to modsatrettede forhold. Skadeprocenten faldt på den ene side som en følge af reducerede afviklingstab. Afløbstabet var i 1997 på 27 mio. kr. svarende til 0,8 procentpoint af skadeprocenten. På den anden side var der et øget antal storskader i 1997 samt udgifter til skybrud. Storskaderne var i vidt omfang dækket af Topdanmarks genforsikringsprogram. Som en følge af at der ikke i 1998 forventes gennemført ekstraordinære præmiestigninger, ventes skadeprocenten efter genforsikring at stige svagt i Omkostningsprocenten blev reduceret fra 24,6 i 1996 til 24,0 i Herved er de senere års positive udvikling i omkostningsprocenten fortsat i Faldet i omkostningsprocenten skyldes en kombination af en restriktiv omkostningskontrol og væksten i bruttopræmieindtægten. I 1998 ventes omkostningsprocenten at vise et svagt fald. Combined ratio, brutto, der består af udgifter til skader, salg og administration i procent af bruttopræmieindtægten, lå herefter på 98,7 i 1997 mod 100,0 i Søren Ø. Nielsen, autotaksator, på besøg hos Toyota i Kolding - Jeg er altid fremme på værkstedet, hvor den skadede bil er indleveret, inden for samme døgn - nogle gange går der kun nogle få timer. På værkstedet kan kunderne indlevere den skadede bil og udfylde skadeanmeldelse på stedet. Sværere er det ikke. 18

18 Nettoudgiften til genforsikring udgjorde 2,1 pct. af bruttopræmieindtægten i 1997 mod 4,5 pct. i Den faldende udgift til genforsikringsdækning skyldtes dels, at en række af storskaderne var dækket af genforsikringsprogrammet, og dels forbedrede genforsikringsvilkår. De samlede forsikringsmæssige udgifter til skader, salg, administration samt genforsikring faldt herefter i procent af bruttopræmieindtægten (combined ratio, netto) fra 104,5 i 1996 til 100,8 i Et niveau med en combined ratio, netto, på omkring 100 er tilfredsstillende og ventes fastholdt i Den positive udvikling i combined ratio, netto, er hovedårsagen til, at det forsikringstekniske resultat i Topdanmark Forsikring blev forbedret fra et underskud på 30 mio. kr. i 1996 til et overskud på 61 mio. kr. i 1997 svarende til en stigning på 91 mio. kr. Hertil kommer udjævningshensættelser på 30 mio. kr. i 1997 i Topdanmark Forsikring. Samlet steg det reelle forsikringstekniske resultat således med 121 mio. kr. i Privat Forretningsområde Privat betjener privatmarkedet samt mindre erhvervsvirksomheder. Salg og servicering udføres af Privats godt 90 assurandører, 38 forsikringsbutikker og via telefonsalg. Hoved- og nøgletal - Topdanmark Forsikring Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Omkostninger Afgiven forretning Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Finansindtægter i øvrigt Ordinært resultat Ekstraordinære poster Resultat Egenkapital Forsikringsmæsssige hensættelser f.e.r Aktiver i alt Nøgletal Skadeprocent 74,7 75,4 74,6 Omkostningsprocent 24,0 24,6 25,2 Combined ratio, brutto 98,7 100,0 99,8 Afgiven forretning i procent 2,1 4,5 3,1 Combined ratio, netto 100,8 104,5 102,9 Egenkapitalforrentning (%) 13,7 12,2 10,9 1: Privat 43 pct. 2: Landbrug23 pct. 3: Erhverv 17 pct. 4: Industri 14 pct. 5: Partnere 3 pct. 19

19 Skadeforsikringsaktiviteter Salgsorganisationen blev i 1997 udbygget med flere assurandører og to forsikringsbutikker i henholdsvis Fredericia og Hvidovre. I foråret 1998 bliver forsikringsbutik nummer 38 åbnet i Skive. I slutningen af 1997 blev salgsorganisationen på privatmarkedet ændret, så de fleste administrative opgaver nu er samlet på hovedkontoret. Samtidig er privatmarkedet blevet opdelt i syv decentrale salgsområder, der alene har ansvaret for salgsrettede aktiviteter. Bruttopræmieindtægten på Privat steg i 1997 fra mio. kr. til mio. kr. svarende til en stigning på 8,3 pct. Præmiefremgangen er sket inden for samtlige privatforsikringsområder på trods af en intensiv konkurrence. Skadeprocenten udviklede sig ligesom det samlede økonomiske resultat tilfredsstillende. Motorpræmierne for hele Topdanmark steg med 12,6 pct. i 1997, hvilket blandt andet skyldtes, at der med virkning fra 1. marts 1997 blev varslet præmiestigninger på gennemsnitlig 8 pct. for ca. en tredjedel af porteføljen. Ved samme lejlighed blev der stillet krav om installering af startspærre i yderligere et antal tyverieftertragtede biltyper. På trods af at antallet af biltyverier på landsplan stagnerede på et meget højt niveau, medvirkede kravet om installering af startspærre til, at antallet af tyverier for Topdanmarks portefølje af disse biler faldt med 16 pct. i Motorområdet var begunstiget af en ganske mild vinter, men samtidig også præget af en fortsat utilfredsstillende udvikling med hensyn til personskadeudgifter. Samlet for motorforsikringsområdet blev resultatet i 1997 dog lidt bedre end i På de øvrige privatforsikringsområder udviklede præmieindtægten sig ligeledes tilfredsstillende med en samlet stigning på 11,1 pct var præget af større skadeudgifter end året før, blandt andet på grund af udgifter til dækning af skader efter storm og skybrud. Således betød de mange skybrud først på sommeren 1997 en samlet ekstraudgift på knap 20 mio. kr. Året blev også præget af flere og dyrere indbrudsskader, ligesom der også var en stigning i antallet af ulykkesforsikringsskader. Samlet blev resultatet for de øvrige privatforsikringsområder lidt dårligere end i Peder Hansen, murermester, Holbæk - Når der er brug for en murer til at udbedre en skade, rykker jeg ud samme dag, hvis det er nødvendigt. Og så kan sagen nogle gange klares umiddelbart. Partnere Forretningsområde Partnere har ansvaret for udvikling og etablering af salg af forsikringer gennem nye salgskanaler på privatmarkedet. I 1997 er for retningsområde Partneres salg udelukkende foregået gennem samarbejdspartneren BG Bank. Salget sker gennem BG Banks 256 bankafdelinger samt 14 posthuse var det første år, hvor salget gennem BG Bank havde fuld effekt. Forretningsområde Partnere havde i 1997 en præmieindtægt på 92 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 144,8 pct. i forhold til Præmiefremgangen udgjorde ca. 17,5 pct. af den samlede præmiefremgang i Topdanmark Forsikring. Den tilfredsstillende udvikling skyldtes blandt andet introduktionen af en ny selvstændig BG Bank produktlinie i begyndelsen af De foreløbige erfaringer viser, at skadeforløbet hos de kunder, der er indtegnet via BG Bank, ligger på samme tilfredsstillende niveau som Topdanmarks øvrige privatforsikringsportefølje. 20

20 I januar 1998 blev samarbejdet mellem BG Bank og Topdanmark yderligere udbygget ved etableringen af en særlig enhed - BG Skade - i forretningsområde Partnere. BG Skade varetager al forsikringsmæssig support af BG Banks medarbejdere. Det forventes, at præmiefremgangen gennem BG Bank vil fortsætte og bidrage med ca. 20 pct. af koncernens præmiefremgang i Det andet hovedområde i forretningsområde Partnere er Internet. Topdanmark har været på Internet siden Kundemæssigt har Topdanmark i første omgang valgt at tilbyde eksisterende kunder en række tillægsydelser så som muligheden for at anmelde skader via Internet. I løbet af 1998 vil udbuddet blive suppleret med salg af simple forsikringsprodukter bl.a. rettet mod unge mellem 18 og 27 år. Landbrug Forretningsområde Landbrug betjener alle typer landbrug samt private husstande og mindre erhvervsvirksomheder i landområderne. Salg og servicering gennemføres af forretningsområdets 160 assurandører understøttet af fem kundeservicecentre i Aalborg, Herning, Aabenraa, Næstved og Ballerup. Assurandørerne arbejder fra egen bopæl, hvilket sikrer, at kunderne let kan komme i kontakt med Topdanmark og få en kvalificeret og personlig betjening - forhold, der er væsentlige for Topdanmarks ønske om at være en decentral og lokalt baseret organisation med dybe rødder i landbruget og lokalsamfundet. Forretningsområdets salgs- og servicekoncept understøttes af et meget kundeorienteret pc-baseret salgsog administrationssystem. Systemet har sammen med en flad og kundevendt organisation medvirket til, at Topdanmark har formået at fortsætte væksten i forretningsvolumen på landbrugsmarkedet. Forretningsområdets samlede bruttopræmieindtægt voksede i 1997 med 7,6 pct. til 820 mio. kr. Præmievæksten på landbrugsmarkedet er realiseret, på trods af at markedet for landbrugsforsikringer totalt set er faldende. Skadeudgiften var i 1997 præget af første halvårs storme og øvrige vejrligsskader såsom lyn- og vandskader. Modsat bevirkede faldet i antallet af større brande, at forretningsområdet også i 1997 opnåede et tilfredsstillende resultat. Erhverv Forretningsområde Erhverv betjener mindre og mellemstore virksomheder på mellem tre og 50 ansatte. Ole Bjørn Hansen, storskadetaksator, på skadebesøg i Fredensborg - Jeg er fremme ved storskader to til tre timer efter kunden har anmeldt skaden, eller vi har fået besked fra politi eller brandvæsen. Det kan fx være en storbrand, hvor familien skal genhuses, eller en kvægbesætning skal have nyt tag over hovedet. 21

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Årsrapport 1998

Topdanmark Årsrapport 1998 Topdanmark Årsrapport 1998 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1998 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmark Årsrapport 1999

Topdanmark Årsrapport 1999 Topdanmark Årsrapport 1999 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1999 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 10 Formål, mål og strategier 14 Forventninger

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere