Topdanmark Årsrapport 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Årsrapport 1998"

Transkript

1 Topdanmark Årsrapport 1998

2 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden 13 Risikoforhold 15 Investeringspolitik og finansiering 18 Skadeforsikringsaktiviteter 25 Livsforsikringsaktiviteter 30 Samarbejdspartnere 32 Aktionærforhold 36 Medarbejderforhold 38 Informationsteknologi 40 Anvendt regnskabspraksis 45 Regnskabsberetning 50 Selskabets påtegninger 51 Revisionspåtegninger 52 Resultatopgørelse 54 Balance 56 Pengestrømsanalyse 57 Noter 71 Femårsoversigt 72 Teknisk resultat skadeforsikring 74 Afkast og aktiver til markedsværdi, livsforsikring Topdanmark Forsikring 76 Femårsoversigt 77 Resultatopgørelse 78 Balance 80 Noter 86 Repræsentantskab 87 Bestyrelse 88 Ledelse 89 Topdanmark i Danmark 90 Adresser 91 Finanskalender/analytikere Kort om Topdanmark Topdanmark driver skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed i Danmark. Stadig flere danskere benytter Topdanmark som deres forsikringsselskab. Omkring hver femte indbygger i Danmark, mere end hver tiende danske erhvervsvirksomhed samt halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. Det er Topdanmarks målsætning at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast samt at være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern på det danske marked. Disse mål søges nået gennem udbygning af den positive sammenhæng mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Tilfredse kunder og dygtige medarbejdere er således ifølge Topdanmarks forretningsfilosofi nøglen til at sikre tilfredse aktionærer. Grundlaget for lønsomhed er en effektiv organisation og en høj kvalitet i kundebetjeningen. Til private samt mindre erhvervsvirksomheder tilbydes enkle og overskuelige produkter, mens større erhvervs- og industrivirksomheder tilbydes individuelt tilpassede forsikringsløsninger. Salget af forsikringer sker primært gennem forsikringsbutikker, assurandører og telefonsalg. Topdanmarks eget distributionsnet suppleres på det danske marked af en distributionsaftale med BG Bank. Internationalt deltager Topdanmark i forsikringsalliancen Eureko. Topdanmark har medarbejdere og har som mål at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Topdanmarks ejerkreds består af ca private og institutionelle investorer. Topdanmarkaktien indgår i KFX-indekset på Københavns Fondsbørs. Topdanmark afholder i 1999 selskabets 100-årsjubilæum. I denne anledning er uddrag fra selskabets 100-årige historie temaet i denne årsrapport. 2

3 Organisationsdiagram Juridisk struktur Topdanmark A/S Topdanmark Invest A/S Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab Topdanmark Livsforsikring ll A/S Topdanmark Ejendom A/S Forretningsmæssig struktur Direktion Stabe Servicefunktioner Privat Partnere Landbrug Erhverv Industri & Sø Liv og Pension Genforsikring Finans 3

4 1998 i sammendrag 1998 blev et rigtigt godt år for Topdanmark med en resultatfremgang efter skat fra 411 mio. kr. i 1997 til 906 mio. kr. i 1998 Det underliggende driftsresultat, det vil sige resultatet før ekstraordinære forhold og skat, udgjorde 508 mio. kr. i 1998 mod 371 mio. kr. i Det underliggende driftsresultat i 1998 svarer til en egenkapitalforrentning på 13,6 pct. Topdanmark havde i 1998 en præmiefremgang inden for skadeforsikring på 6,7 pct. og på 15,1 pct. inden for livs- og pensionsforsikring, heraf 15,4 pct. på løbende præmier. Hermed udbyggede Topdanmark positionen på det danske forsikringsmarked i Primært som en følge af et ekstraordinært gunstigt skadeforløb er combined ratio i Topdanmark koncernen faldet fra 100,0 i 1997 til 95,1 i For regnskabsåret 1998 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udloddes 250 mio. kr., svarende til 28 pct. af årets overskud. Det er hensigten, at udlodningen ligesom for regnskabsåret 1997 finder sted i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Resultatet for 1999 ventes ikke at blive påvirket af ekstraordinære forhold og indtægtsførsel af skat. Under forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast på 7 pct. p.a. i forhold til kursniveauet pr. 23. marts 1999 forventes i 1999 et resultat før skat på mio. kr. Dette kan sammenlignes med det underliggende driftsresultat i 1998 på 508 mio. kr. Efter skat ventes i 1999 et resultat på mio. kr

5 Hovedtal og nøgletal Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Forsikring: Topdanmark Forsikring ekskl. Liv Topdanmark Liv Øvrige Resultat af forsikring i alt Øvrige aktiviteter Moderselskab Resultat før skat Skat Årets resultat Underliggende driftsresultat Ekstraordinære forhold Skat Årets resultat Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital (%) Resultat pr. aktie * Indre værdi * Udlodning pr. aktie * ** Kurs ultimo * Efter fradrag af tilbagekøbte aktier. ** I form af tilbagekøb af egne aktier. Skadeforsikring Erstatningsprocent 70,4 74,3 75,5 76,0 75,8 Omkostningsprocent 23,6 24,0 24,8 25,8 26,1 Afgiven forretning i procent 1,1 1,7 4,1 2,8 0,1 Combined ratio 95,1 100,0 104,4 104,6 102,0 5

6 Direktionens og bestyrelsens beretning 1998 blev et år med fremgang for Topdanmark med et overskud på 906 mio. kr blev et rigtigt godt år for Topdanmark. En solid resultatfremgang blev kombineret med en udbygning af Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Resultatet efter skat steg fra 411 mio. kr. i 1997 til 906 mio. kr. i Korrigeret for ekstraordinære forhold og skat på i alt 398 mio. kr. steg det underliggende driftsresultat fra 371 mio. kr. i 1997 til 508 mio. kr. i 1998, svarende til en stigning på 37 pct. Det underliggende driftsresultat svarer til en egenkapitalforrentning på 13,6 pct. og anses for tilfredsstillende set i forhold til Topdanmarks risikoprofil. Fremgangen i det underliggende driftsresultat er sket trods en fortsat opbygning af udjævningshensættelser. I 1998 blev der overført 78 mio. kr. til udjævningshensættelser i Topdanmark Forsikring og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring mod 40 mio. kr. i Hertil kom lavere finansindtægter som en følge af det generelle rentefald i Den positive udvikling skyldtes resultatfremgang i koncernens kerneforretning, skade- samt livs- og pensionsforsikring. Navnlig er det positivt, at det forsikringstekniske resultat i skadeforsikringsforretningen steg med 165 mio. kr. i Resultatfremgangen er opnået samtidig med en præmiefremgang inden for både skadeforsikring (6,7 pct.) og livs- og pensionsforsikring (15,1 pct.). Både præmiefremgangen på skadeforsikring og præmiefremgangen på løbende præmie på livs- og pensionsforsikring (15,4 pct.) oversteg Dansk forsikringshistorie tog for alvor sin begyndelse, da flere store brande hærgede København i 1700-tallet. Først kom en halvoffentlig brandkasse, som skulle hindre en gentagelse af de økonomiske problemer, der fulgte efter brandene. Siden hen fulgte flere frivillige brandkasser for resten af landet. Årets resultat overstiger Topdanmarks egne resultatforventninger for I halvårsmeddelelsen for 1998 blev resultatforventningerne for det underliggende driftsresultat således opjusteret til mio. kr. Årets resultat kan sammenfattes således: Resultatudvikling Mio. kr Underliggende driftsresultat Ekstraordinære forhold Skat Årets resultat den generelle markedstilvækst. Stigningstakterne i 1998 var imidlertid lavere end i 1997 og afspejler den intensiverede konkurrencemæssige situation på det danske forsikringsmarked. Resultatet af ekstraordinære forhold steg fra 44 mio. kr. i 1997 til 269 mio. kr. i Hovedårsagen til stigningen i ekstraordinære forhold i 1998 var en gevinst på 262 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Kapital Holding, som er resultatet af fusionen mellem BG Bank og Realkredit Danmark. I 1998 blev der samlet indtægtsført skat på 129 mio. kr. mod en skatteudgift i 1997 på 4 mio. kr. Indtægtsførslen af skat skyldtes vedtagelse af den såkaldte Pinsepakke, der medførte, at forsik- 6

7 Den nye lov af 1898 om arbejdsulykkesforsikring gav liv til flere nye forsikringsselskaber - blandt dem Mejeriernes Ulykkesforsikring (MU) og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring (AU). MU var et af mange selskaber, som udsprang af den danske andelsbevægelse i landbruget. Det gensidige selskab tilbød mælkekuske og andre ansatte på andelsbevægelsens mejerier ulykkesforsikringer - et af dem var Smidstrup Andelsmejeri. ringsselskaber er skattepligtige af alle former for indtægter. Lovændringen betød, at Topdanmarks skattemæssige underskud og andre skatteaktiver fik en værdi, hvor de tidligere var værdiansat til nul kr. Egenkapitalen blev i 1998 øget fra mio. kr. til mio. kr. Egenkapitaludviklingen svarer til årets resultat samt en nedskrivning på 118 mio. kr. som en følge af tilbagekøbet af Topdanmark-aktier i For en nærmere gennemgang af koncernens økonomiske udvikling, herunder skatteforhold, henvises til Regnskabsberetningen side 45. Kapital Holding Det er Topdanmarks opfattelse, at det danske forsikringsmarked fremover vil blive domineret af selskaber med den stærkeste afsætningskraft og de laveste administrationsomkostninger. For at øge afsætningskraften har Topdanmark som supplement til egne salgskanaler siden 1996 haft et afsætningsmæssigt samarbejde med BG Bank. Samarbejdet har udviklet sig positivt, idet Topdanmark i stigende grad afsætter både skade- og livsforsikringsprodukter gennem BG Banks filialer. I 1998 udgjorde salget gennem BG Bank 15 pct. og 76 pct. af præmiefremgangen for henholdsvis skade- og livsforsikring. Det forretningsmæssige samarbejde blev udbygget i 1998, idet Topdanmark ved udgangen af 1997 overtog de sidste 50 pct. af aktiekapitalen i BG Pension. Overtagelsen har medført en række administrative og omkostningsmæssige fordele. Topdanmark koncernen opererer herefter med to 100 pct. ejede livsforsikringsselskaber: Topdanmark Livsforsikring, der primært anvender Topdanmarks egne salgskanaler, samt BG Pension, der anvender BG Banks filialer som distributionskanal. De to selskaber drives som et koncernfællesskab med fælles ledelse, administration og domicil. Det forretningsmæssige samarbejde understøttes af gensidige aktiebesiddelser. Topdanmark besad frem til fusionen mellem BG Bank og Realkredit Danmark 10 pct. af aktiekapitalen i BG Bank. Efter fusionen besidder Topdanmark 5 pct. af aktiekapitalen i Kapital Holding. Kapital Holding besidder tilsvarende 15 pct. af aktiekapitalen i Topdanmark. Topdanmark optager aktiebeholdningen i Kapital Holding til indre værdi. Ved udgangen af 1998 lå markedsværdien på Topdanmarks andel af Kapital Holding 279 mio. kr. under den bogførte indre værdi. Aktieoptioner og medarbejderaktier Med henblik på at sikre en fælles incitamentstruktur for aktionærer og medarbejdere/ledelse er det besluttet at udstede medarbejderaktier i Endvidere er der udarbejdet et aktieoptionsprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Det grundlæggende princip for tildeling af medarbejderaktier og ret til at købe aktieoptioner er, at såvel indtjeningsmulighed som risiko følger den enkeltes indflydelse på værdiskabelsen til aktionærerne. Større indflydelse giver således mulighed for en større ekstra indtjening, men samtidig også en større risiko for ikke at få nogen ekstra indtjening eller for at lide et direkte tab, hvis der ikke skabes værdi til aktionærerne. Aktieoptionsprogrammet og den planlagte medarbejderaktieemission er nærmere omtalt på side 33. Udlodning Topdanmark vedtog i 1997 en udlodningspolitik, hvorefter det var hensigten i de kommende år under skyldig hensyntagen til selskabets resultat- 7

8 Tilbud til aktionærerne i Topdanmarks depotsystem Topdanmark har i 1997 og 1998 tilbudt alle aktionærerne i selskabets eget depotsystem omkostningsfrit salg af op til ti aktier. Formålet med tilbuddet var dels at øge likviditeten i Topdanmark-aktien dels at reducere det relativt høje omkostningsniveau, der er forbundet med administrationen af depotsystemet. I de første mange år blev Mejeriernes Ulykkesforsikring (senere MLU) styret af C.H.J. Heiede og hustruen fra familiens køkkenbord i en lejlighed i København. Det mindedes forsikringsdirektørens søn og tidligere MLU-ansatte C.H. Heiede under et besøg i Topdanmark i I løbet af tilbudsperioden blev antallet af aktionærer reduceret fra til aktionærer, og i alt Topdanmark-aktier er blevet videreformidlet til aktiemarkedet. Herved er andelen af frit omsættelige aktier forøget med 8 pct. En dynamisk 100-års-jubilar Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark i 1998 har fortsat den positive resultat- og forretningsmæssige udvikling. Tidligere års positive udvikling må imidlertid ikke blive en sovepude og må ikke erstatte den dynamik i organisationen, der er nødvendig for at sikre en fortsat positiv udvikling til glæde for aktionærer, kunder og medarbejdere. udvikling og finansieringsbehov at udlodde mellem 25 pct. og 40 pct. af årets ordinære resultat. I henhold hertil blev der for regnskabsåret 1997 udloddet 118 mio. kr. eller 29 pct. af årets overskud i form af tilbagekøb af egne aktier. I 1998 har Topdanmark foretaget en revurdering af selskabets kapitalstruktur, og på denne baggrund er det for regnskabsårene 1998, 1999 og 2000 fortsat under skyldig hensyntagen til resultatudviklingen og finansieringsbehov bestyrelsens hensigt årligt at udlodde 250 mio. kr. i form af tilbagekøb af egne aktier. Ledelsen vil fortsat koncentrere sig om at gøre kerneforretningen endnu mere lønsom. Udfordringen i de kommende år er hele tiden at blive bedre. Organisationen skal være mere fleksibel og lære hurtigere end de øvrige deltagere i markedet, så Topdanmark kan udnytte de muligheder, som opstår ved hurtige skift i markedet og på teknologiområdet. Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark ved indgangen til 1999, hvor Topdanmark fejrer sit 100-års-jubilæum, står godt rustet til at tage udfordringerne op i et stadigt mere dynamisk marked. Baggrunden for det foreslåede udlodningsniveau er et ønske om ikke at operere med unødvendig overskudskapital i forhold til solvensbehov og væksten i forretningen. Med det foreslåede udlodningsniveau vil egenkapitalen efter Topdanmarks opfattelse komme til at ligge på et passende niveau i forhold til koncernens forventede forretningsomfang ved udgangen af For regnskabsåret 1998 medfører en udlodning på 250 mio. kr., at der udloddes 28 pct. af årets overskud. Udlodningspolitikken er uddybet på side 32. 8

9 Mål og strategier Topdanmarks udviklingsstrategi bygger på at vedligeholde og udbygge den gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere Topdanmarks mål og strategier er uændrede i forhold til Mål At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde. At drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie. At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning. Topdanmarks udviklingsstrategi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Det centrale element i Topdanmarks udviklingsstrategi er derfor at vedligeholde og udbygge den gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere. Aktionærer At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Strategi At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primært baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med Kapital Holding. Medarbejdere Kunder At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst. At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. Aktionærer Mål: At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet. I 1908 besluttede Mejeriernes Ulykkesforsikring, at der skulle flere varer på hylderne. Nu skulle landbruget også tilbydes arbejdsulykkesforsikringer. Derfor blev navnet ændret til Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (MLU). Det var også et område, hvor Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring forsøgte at hente kunder. Gennem mere end ti år kæmpede de to selskaber om de samme kunder, indtil det blev besluttet at stoppe kundefangsten hos hinanden. 9

10 Ny lovgivning i kongeriget Danmark var endnu engang anledning til udvidelse af forretningsområdet. Fra og med 1919 skulle alle motorkøretøjer have en motoransvarsforsikring. Johan Meier fra Aabenraa købte bil i 1929 og samtidig hermed en motoransvarsforsikring i MLU. I februar 1999 fejrede han 70-års-jubilæum som kunde og elitebilist i Topdanmark. Og bil har han fortsat. Topdanmark ønsker at skabe værdi til aktionærerne gennem en langsigtet kontrolleret indtjeningsvækst. De vigtigste elementer til at skabe værdi er: At præmiefremgangen overstiger markedsniveauet. At omkostningsprocenten er faldende og ligger under det generelle markedsniveau. At omkostningsniveauet for genforsikringsdækning reduceres. Målet for combined ratio afhænger af renteniveauet. For 1999 sigtes efter en combined ratio på omkring 98. Topdanmark ønsker at udbygge konkurrenceevnen gennem en gradvist reduceret omkostningsprocent (administrations- og erhvervelsesomkostninger i procent af bruttopræmieindtægten), således at den også fremover ligger under markedsniveauet. Reduktionen i omkostningsprocenten tager udgangspunkt i, at præmievæksten skal ligge højere end markedsniveauet. Samtidig skal en stram styring af den nominelle omkostningsudvikling sikre, at omkostningsudviklingen til stadighed ligger under præmievæksten. En fortsat lav omkostningsprocent betyder, at Topdanmark ikke i samme omfang som markedet får behov for præmieforhøjelser og derved kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige priser. Med denne forretningsfilosofi kan Topdanmark tillade en svagt stigende erstatningsprocent til gavn for kunderne, samtidig med at markedsandelen fortsat udbygges, og combined ratio ligger på et lønsomt niveau. Ud over en fokusering på administrations- og erhvervelsesomkostninger ønsker Topdanmark at nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning. For at reducere sårbarheden over for større enkeltskader eller serier af skader har Topdanmark de senere år opbygget udjævningshensættelser. Omkostningerne til genforsikringsdækning vil gradvist blive reduceret, samtidig med at opbygningen af udjævningshensættelser fortsætter. Sideløbende med at effektivisere driften vil Topdanmark optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. Topdanmark ønsker en balancestruktur, hvor egenkapitalen ikke er belastet med unødvendig overskudskapital i forhold til væksten i forretningen og solvensbehov. Det er hensigten at føre en udlodningspolitik i overensstemmelse hermed. Det er Topdanmarks opfattelse, at kun drifts-/forsikringsmæssige risici og ikke finansielle risici bidrager til at skabe værdi til aktionærerne. Aktionærerne vil således med fordel selv kunne foretage deres investeringer tilpasset deres egen risikoprofil uden at skulle betale administrationsomkostninger til Topdanmark. Hertil kommer, at det investeringsafkast, Topdanmark præsterer, vil korrelere med aktionærernes øvrige investeringsafkast. Derimod vil afkast, som kommer fra forsikringsmæssige risici, skabe værdi til aktionærerne, idet det ikke korrelerer med aktionærernes øvrige investeringsafkast. Det er følgelig Topdanmarks politik at udlodde unødvendig overskudskapital til aktionærerne og at øge selskabets driftsmæssige risici gennem øget forretningsomfang samt ved at nedbringe omfanget af genforsikringsdækning. Kunder Mål: At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde 10

11 Topdanmark ønsker at udbygge positionen på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien bygger på: Organisk vækst Vækst via samarbejdspartnere Opkøb Organisk vækst Topdanmarks egne salgskanaler er bygget op omkring et lokalt forankret assurandørkorps og butiksnet, som suppleres af telefonsalg. Topdanmark søger til stadighed at effektivisere afsætningskraften bl.a. ved at øge kompetencen i assurandørkorpset gennem uddannelse og øget anvendelse af automatiserede pc-salgs- og administrationsværktøjer. Samtidig ønsker Topdanmark at være synlig i lokalsamfundet, hvilket medfører, at forsikringsbutikker indgår som en naturlig del af Topdanmarks afsætningskanaler. Topdanmark ønsker ud over konkurrencedygtige priser også at tilbyde synlige fordele for kunderne. I 1999 vil markedsføringen tage udgangspunkt i at kommunikere konkurrencemæssige fordele fx med hensyn til forsikringsmæssig dækning samt hurtig og effektiv skadebehandling. På trods af at afsætningsstyrken i Topdanmarks egne salgskanaler gennem de senere år har medført øget markedsandel, vurderer Topdanmark, at den stigende konkurrence vil bevirke, at den organiske vækst fremover kun vil matche markedsvæksten. For fortsat at opnå en præmiefremgang, der overstiger markedet, har Topdanmark indgået et distributionsmæssigt samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere Siden etableringen af det afsætningsmæssige samarbejde med BG Bank i 1996 er en stadig større andel af Topdanmarks nysalg tegnet gennem denne salgskanal. I 1998 stammede således 15 og 76 pct. af præmievæksten på henholdsvis skade- og livsforsikringssalget fra salg gennem BG Bank. BG Bank er pr. 1. juli 1998 fusioneret med Realkredit Danmark, og Topdanmark har positive forventninger til, at der i årene fremover også kan etableres et distributionsmæssigt samarbejde med Realkredit Danmark. Ud over samarbejdet med BG Bank afsætter Topdanmark livsforsikringsprodukter gennem en række regionalbanker. Det er Topdanmarks opfattelse, at afsætningskraften gennem selskabets egne og samarbejdspartnernes salgskanaler er tilstrækkelig til at opretholde en fremgang i præmieindtægten, der overstiger det generelle markedsniveau. Opkøb Topdanmark står med et sundt finansielt beredskab og er med en fleksibel og forandringsparat organisation godt rustet, såfremt der skulle opstå muligheder i forsikringsmarkedet for opkøb eller samarbejdsaftaler. Medarbejdere Mål: At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale Topdanmark bestræber sig på at blive oplevet som en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig og faglig udvikling. En decentral organisationsstruktur baseret på rammestyring medvirker til at skabe en fleksibel organisation, der fremmer selvstændigt initiativ og sikrer en hurtig og effektiv beslutningsstruktur. Det er Topdanmarks opfattelse, at fremgangen i de senere år er blevet skabt på baggrund af en stor og motiveret indsats fra medarbejderne kombineret med en enkel og sund forretningsfilosofi. I 1998 er koncernens grundlæggende værdier og principper blevet samlet og videreformidlet til medarbejderne. Dette sætter Topdanmark i stand til at skubbe initiativ og ansvar længere ud i organisationen i forvisning om, at medarbejdernes adfærd og beslutninger foregår efter samme grundlæggende holdninger i hele organisationen. Regelmæssige udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere er en fast forankret del af hverdagen i Topdanmark. Klare aftaler om, hvad der skal nås, hjælper med til at skabe et resultatorienteret arbejdsklima med mulighed for individuel udvikling og arbejdsglæde. For at skabe større overensstemmelse mellem medarbejdernes arbejdsindsats og aktionærernes krav om værdiskabelse har Topdanmark regelmæssigt udstedt medarbejderaktier og har i 1998 indført et revolverende aktieoptionsprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Murermestervillaernes storhedstid var første halvdel af dette århundrede. Siden 1937 har man kunnet forsikre ejendommens værdier i Topdanmark. Det blev vedtaget på et møde i MLU s bestyrelse. Netop husene fra de første dage med disse forsikringer har meget få bygningsskader. Det viser en undersøgelse udført i 1998 af Topdanmarks bygningskonsulent Jens Winther. 11

12 Forventninger til fremtiden Efter et par års flirten mellem MLU og Tryg endte fusionsplanerne i stedet med en sammenlægning af AU og MLU i Året efter fik Danmarks største skadeforsikringsselskab navnet Topsikring. I 1974 tog Nordeuropas største kontorlandskab i Ballerup imod de fusionerede medarbejdere. Forventet overskud i 1999 på mellem 380 og 420 mio. kr. efter skat I 1999 forventes resultatet ikke at blive påvirket af ekstraordinære forhold og indtægtsførsel af skat. Indtjeningsgrundlaget i koncernen består af de forretningsmæssige aktiviteter inden for livs- og skadeforsikring. Hertil kommer investeringsaktiviteterne, som finder sted i de forretningsdrivende selskaber med tilhørende datterselskaber. Indtjeningsgrundlaget i koncernens skadeforsikringsvirksomhed er vokset i løbet af 1998, idet præmieindtægten er øget med 6,7 pct. Erstatningsprocenten faldt i 1998 fra 74,3 til 70,4 som en følge af et ekstraordinært gunstigt skadeforløb var således præget af en meget mild vinter samt af en meget lav trafikintensitet under den 14 dage lange strejke i foråret. Da der ikke kan forventes et tilsvarende ekstraordinært gunstigt skadeforløb i 1999, ventes en stigende erstatningsprocent. Heller ikke i 1999 ventes der gennemført ekstraordinære præmieforhøjelser, og Topdanmarks præmievækst forventes derfor, på grund af den hårde konkurrence, kun at ville ligge svagt over markedsvæksten på 4 5 pct. og således under stigningstakten på 6,7 pct. i Omkostningsprocenten faldt i 1998 fra 24,0 til 23,6. Der forventes et svagt fald også i 1999 som følge af en fortsat stram omkostningsstyring. Samlet forventes combined ratio i 1999 at ligge i niveauet 98 mod en combined ratio i 1998 på 95,1. Investeringsresultatet i skadeforsikringsvirksomheden vil i 1999 være præget af det noget lavere renteniveau end i Resultatet af investeringsaktiviteterne vil i øvrigt være præget af den relativt store investering i Kapital Holding, der ved udgangen af 1998 udgjorde mio. kr. Budgetteknisk er der forudsat et afkast på ca. 10 pct. af investeringen i Kapital Holding før skat, svarende til et afkast på 110 mio. kr. Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden forventes herefter at udgøre mio. kr. inklusive 110 mio. kr. fra investeringen i Kapital Holding. Overskuddet i Topdanmark Livsforsikring er underlagt Finanstilsynets retningslinier og må højst udgøre en forrentning af egenkapitalen svarende til bonusrenten efter realrenteafgift med et tillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet af syge- og ulykkesforsikring. For 1999 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på mio. kr. Resultatet af øvrige aktiviteter, der hovedsageligt består af Topdanmarks afviklingsaktiviteter, forventes at blive nul kr. i I moderselskabet ventes administrationsomkostningerne at falde med 6 mio. kr., bl.a. som en følge af at antallet af aktionærer er blevet reduceret med Resultatet i moderselskabet forventes at blive mio. kr. Resultatet før skat ventes herefter i 1999 at blive på mio. kr., hvilket kan sammenlignes med det underliggende driftsresultat i 1998 på 508 mio. kr. I 1998 er der indtægtsført skat på 129 mio. kr. Skatteaktivet i moderselskabet udgjorde 152 mio. kr., som er relateret til selskaber uden for livsforsikringskoncernen. I årene fremover skal dette skatteaktiv udgiftsføres i takt med, at koncernens skattepligtige overskud forbruger af skatteaktivet. For 1999 ventes en skattemæssig udgiftsførsel i størrelsesordenen mio. kr. Hertil kommer en skønnet skat af resultatandelen i Kapital Holding på 30 mio. kr. Det samlede resultat efter skat for hele Topdanmark koncernen forventes herefter at blive på mellem 380 og 420 mio. kr. i 1999 under forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast efter skat på 7 pct. p.a. i forhold til kursniveauet pr. 23. marts Resultatforventninger for 1999 sammenholdt med resultatet i 1998 Mio. kr Skadeforsikring Resultatandel af investeringen i Kapital Holding/BG Bank Fusionsgevinst ved etablering af Kapital Holding Livsforsikring Øvrige aktiviteter 0 9 Moderselskabet Resultat før skat Skat Årets resultat

13 Risikoforhold Selv et sammentræf af negative begivenheder vil ikke forrykke koncernens stilling væsentligt Koncernens risikoforhold er illustreret i tabellen på side 14, der viser effekten af en negativ udvikling på en række forskellige områder i livsforsikringskoncernen, resten af Topdanmark koncernen og den samlede Topdanmark koncern. Livsforsikringskoncernen I livsforsikringskoncernen giver et større eller mindre finansafkast sig fortrinsvis udtryk i et større eller mindre afkast til de forsikrede. Generelt vil selv ganske voldsomme negative udsving i værdien af livsforsikringskoncernens aktiver være uden direkte indflydelse på egenkapital og resultat i den samlede Topdanmark koncern. Ydelsesgarantierne udgør imidlertid ikke kun en risiko ved en negativ udvikling på de finansielle markeder. Med regeringsindgrebet i foråret 1998, den såkaldte Pinsepakke, blev det vedtaget, at realrenteafgiften fra og med 2000 skal afløses af en ny form for beskatning. Hvor realrenteafgiftssatsen til en vis grad tilpasser sig renteniveauet, således at satsen falder, når renteniveauet er lavt, og stiger, når renteniveauet er højt, vil beskatningen fra 2000 ske med en fast sats på 26 pct., uafhængigt af renteniveauet. Hertil kommer, at ejendoms- og aktieafkast, der tidligere har været ubeskattet, vil blive beskattet fremover allerede med virkning fra 2. juni Det gamle landbrugsforsikringsselskab med halvdelen af Danmarks landmænd som kunder indtog hovedstaden i Topsikring åbnede Danmarks første forsikringsbutik i hjertet af København. Adressen var Axeltorv, side om side med dansk landbrugs hovedkvarter. I dag er butikken flyttet længere ned ad gaden over for Vesterport Station. Tab i livsforsikringskoncernen vil således først og fremmest ramme koncernens bonusudjævningsreserver og merværdier på ejendoms- og værdipapirporteføljen. Denne buffer udgjorde 843 mio. kr. for livsforsikringskoncernen ved udgangen af Selv om samtlige risikoforhold udviklede sig negativt med størrelser, som angivet i tabellen, ville Topdanmarks resultat og egenkapital have været upåvirket i Tab, der overstiger koncernens bonusudjævningsreserver og merværdier på ejendoms- og værdipapirporteføljen, vil kun i et vist omfang blive dækket af de forsikrede. Dette skyldes, at koncernen har udstedt garantier for, at de forsikrede vil oppebære en ydelse baseret på en opgørelsesrente på 2,5 pct. eller 4,5 pct. efter realrenteafgift, alt efter hvornår forsikringen er tegnet. Den faste sats på 26 pct. vil i sig selv udgøre en væsentlig skærpelse af beskatningen, idet realrenteafgiftssatsen efterhånden ville falde til mellem 0 og 10 pct., forudsat det nuværende renteog inflationsniveau. Sammenholdt med udvidelsen af beskatningsgrundlaget betyder den nye pensionsafkastbeskatningslov således, at liv- og pensionsselskabernes fremtidige afkast efter skat vil blive mindre end beregnet. Såfremt renten falder yderligere, kan afkastet efter skat blive så lavt, at ydelsesgarantierne baseret på en opgørelsesrente på 4,5 pct. ikke kan dækkes af den løbende indtjening. Som nævnt under afsnittet om livsforsikringsaktiviteter side 27, forhandles der mellem forsikringsbranchen og regeringen om en lempelsesmodel, hvor afgiftssatsen reduceres, hvis renten falder yderligere. På baggrund af den herskende usikkerhed har livsforsikringskoncernen imidlertid valgt at allokere 446 mio. kr. af bonusudjæv- 13

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere