Topdanmark Årsrapport 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Årsrapport 1998"

Transkript

1 Topdanmark Årsrapport 1998

2 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden 13 Risikoforhold 15 Investeringspolitik og finansiering 18 Skadeforsikringsaktiviteter 25 Livsforsikringsaktiviteter 30 Samarbejdspartnere 32 Aktionærforhold 36 Medarbejderforhold 38 Informationsteknologi 40 Anvendt regnskabspraksis 45 Regnskabsberetning 50 Selskabets påtegninger 51 Revisionspåtegninger 52 Resultatopgørelse 54 Balance 56 Pengestrømsanalyse 57 Noter 71 Femårsoversigt 72 Teknisk resultat skadeforsikring 74 Afkast og aktiver til markedsværdi, livsforsikring Topdanmark Forsikring 76 Femårsoversigt 77 Resultatopgørelse 78 Balance 80 Noter 86 Repræsentantskab 87 Bestyrelse 88 Ledelse 89 Topdanmark i Danmark 90 Adresser 91 Finanskalender/analytikere Kort om Topdanmark Topdanmark driver skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed i Danmark. Stadig flere danskere benytter Topdanmark som deres forsikringsselskab. Omkring hver femte indbygger i Danmark, mere end hver tiende danske erhvervsvirksomhed samt halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. Det er Topdanmarks målsætning at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast samt at være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern på det danske marked. Disse mål søges nået gennem udbygning af den positive sammenhæng mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Tilfredse kunder og dygtige medarbejdere er således ifølge Topdanmarks forretningsfilosofi nøglen til at sikre tilfredse aktionærer. Grundlaget for lønsomhed er en effektiv organisation og en høj kvalitet i kundebetjeningen. Til private samt mindre erhvervsvirksomheder tilbydes enkle og overskuelige produkter, mens større erhvervs- og industrivirksomheder tilbydes individuelt tilpassede forsikringsløsninger. Salget af forsikringer sker primært gennem forsikringsbutikker, assurandører og telefonsalg. Topdanmarks eget distributionsnet suppleres på det danske marked af en distributionsaftale med BG Bank. Internationalt deltager Topdanmark i forsikringsalliancen Eureko. Topdanmark har medarbejdere og har som mål at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Topdanmarks ejerkreds består af ca private og institutionelle investorer. Topdanmarkaktien indgår i KFX-indekset på Københavns Fondsbørs. Topdanmark afholder i 1999 selskabets 100-årsjubilæum. I denne anledning er uddrag fra selskabets 100-årige historie temaet i denne årsrapport. 2

3 Organisationsdiagram Juridisk struktur Topdanmark A/S Topdanmark Invest A/S Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab Topdanmark Livsforsikring ll A/S Topdanmark Ejendom A/S Forretningsmæssig struktur Direktion Stabe Servicefunktioner Privat Partnere Landbrug Erhverv Industri & Sø Liv og Pension Genforsikring Finans 3

4 1998 i sammendrag 1998 blev et rigtigt godt år for Topdanmark med en resultatfremgang efter skat fra 411 mio. kr. i 1997 til 906 mio. kr. i 1998 Det underliggende driftsresultat, det vil sige resultatet før ekstraordinære forhold og skat, udgjorde 508 mio. kr. i 1998 mod 371 mio. kr. i Det underliggende driftsresultat i 1998 svarer til en egenkapitalforrentning på 13,6 pct. Topdanmark havde i 1998 en præmiefremgang inden for skadeforsikring på 6,7 pct. og på 15,1 pct. inden for livs- og pensionsforsikring, heraf 15,4 pct. på løbende præmier. Hermed udbyggede Topdanmark positionen på det danske forsikringsmarked i Primært som en følge af et ekstraordinært gunstigt skadeforløb er combined ratio i Topdanmark koncernen faldet fra 100,0 i 1997 til 95,1 i For regnskabsåret 1998 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udloddes 250 mio. kr., svarende til 28 pct. af årets overskud. Det er hensigten, at udlodningen ligesom for regnskabsåret 1997 finder sted i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Resultatet for 1999 ventes ikke at blive påvirket af ekstraordinære forhold og indtægtsførsel af skat. Under forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast på 7 pct. p.a. i forhold til kursniveauet pr. 23. marts 1999 forventes i 1999 et resultat før skat på mio. kr. Dette kan sammenlignes med det underliggende driftsresultat i 1998 på 508 mio. kr. Efter skat ventes i 1999 et resultat på mio. kr

5 Hovedtal og nøgletal Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Forsikring: Topdanmark Forsikring ekskl. Liv Topdanmark Liv Øvrige Resultat af forsikring i alt Øvrige aktiviteter Moderselskab Resultat før skat Skat Årets resultat Underliggende driftsresultat Ekstraordinære forhold Skat Årets resultat Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital (%) Resultat pr. aktie * Indre værdi * Udlodning pr. aktie * ** Kurs ultimo * Efter fradrag af tilbagekøbte aktier. ** I form af tilbagekøb af egne aktier. Skadeforsikring Erstatningsprocent 70,4 74,3 75,5 76,0 75,8 Omkostningsprocent 23,6 24,0 24,8 25,8 26,1 Afgiven forretning i procent 1,1 1,7 4,1 2,8 0,1 Combined ratio 95,1 100,0 104,4 104,6 102,0 5

6 Direktionens og bestyrelsens beretning 1998 blev et år med fremgang for Topdanmark med et overskud på 906 mio. kr blev et rigtigt godt år for Topdanmark. En solid resultatfremgang blev kombineret med en udbygning af Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Resultatet efter skat steg fra 411 mio. kr. i 1997 til 906 mio. kr. i Korrigeret for ekstraordinære forhold og skat på i alt 398 mio. kr. steg det underliggende driftsresultat fra 371 mio. kr. i 1997 til 508 mio. kr. i 1998, svarende til en stigning på 37 pct. Det underliggende driftsresultat svarer til en egenkapitalforrentning på 13,6 pct. og anses for tilfredsstillende set i forhold til Topdanmarks risikoprofil. Fremgangen i det underliggende driftsresultat er sket trods en fortsat opbygning af udjævningshensættelser. I 1998 blev der overført 78 mio. kr. til udjævningshensættelser i Topdanmark Forsikring og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring mod 40 mio. kr. i Hertil kom lavere finansindtægter som en følge af det generelle rentefald i Den positive udvikling skyldtes resultatfremgang i koncernens kerneforretning, skade- samt livs- og pensionsforsikring. Navnlig er det positivt, at det forsikringstekniske resultat i skadeforsikringsforretningen steg med 165 mio. kr. i Resultatfremgangen er opnået samtidig med en præmiefremgang inden for både skadeforsikring (6,7 pct.) og livs- og pensionsforsikring (15,1 pct.). Både præmiefremgangen på skadeforsikring og præmiefremgangen på løbende præmie på livs- og pensionsforsikring (15,4 pct.) oversteg Dansk forsikringshistorie tog for alvor sin begyndelse, da flere store brande hærgede København i 1700-tallet. Først kom en halvoffentlig brandkasse, som skulle hindre en gentagelse af de økonomiske problemer, der fulgte efter brandene. Siden hen fulgte flere frivillige brandkasser for resten af landet. Årets resultat overstiger Topdanmarks egne resultatforventninger for I halvårsmeddelelsen for 1998 blev resultatforventningerne for det underliggende driftsresultat således opjusteret til mio. kr. Årets resultat kan sammenfattes således: Resultatudvikling Mio. kr Underliggende driftsresultat Ekstraordinære forhold Skat Årets resultat den generelle markedstilvækst. Stigningstakterne i 1998 var imidlertid lavere end i 1997 og afspejler den intensiverede konkurrencemæssige situation på det danske forsikringsmarked. Resultatet af ekstraordinære forhold steg fra 44 mio. kr. i 1997 til 269 mio. kr. i Hovedårsagen til stigningen i ekstraordinære forhold i 1998 var en gevinst på 262 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Kapital Holding, som er resultatet af fusionen mellem BG Bank og Realkredit Danmark. I 1998 blev der samlet indtægtsført skat på 129 mio. kr. mod en skatteudgift i 1997 på 4 mio. kr. Indtægtsførslen af skat skyldtes vedtagelse af den såkaldte Pinsepakke, der medførte, at forsik- 6

7 Den nye lov af 1898 om arbejdsulykkesforsikring gav liv til flere nye forsikringsselskaber - blandt dem Mejeriernes Ulykkesforsikring (MU) og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring (AU). MU var et af mange selskaber, som udsprang af den danske andelsbevægelse i landbruget. Det gensidige selskab tilbød mælkekuske og andre ansatte på andelsbevægelsens mejerier ulykkesforsikringer - et af dem var Smidstrup Andelsmejeri. ringsselskaber er skattepligtige af alle former for indtægter. Lovændringen betød, at Topdanmarks skattemæssige underskud og andre skatteaktiver fik en værdi, hvor de tidligere var værdiansat til nul kr. Egenkapitalen blev i 1998 øget fra mio. kr. til mio. kr. Egenkapitaludviklingen svarer til årets resultat samt en nedskrivning på 118 mio. kr. som en følge af tilbagekøbet af Topdanmark-aktier i For en nærmere gennemgang af koncernens økonomiske udvikling, herunder skatteforhold, henvises til Regnskabsberetningen side 45. Kapital Holding Det er Topdanmarks opfattelse, at det danske forsikringsmarked fremover vil blive domineret af selskaber med den stærkeste afsætningskraft og de laveste administrationsomkostninger. For at øge afsætningskraften har Topdanmark som supplement til egne salgskanaler siden 1996 haft et afsætningsmæssigt samarbejde med BG Bank. Samarbejdet har udviklet sig positivt, idet Topdanmark i stigende grad afsætter både skade- og livsforsikringsprodukter gennem BG Banks filialer. I 1998 udgjorde salget gennem BG Bank 15 pct. og 76 pct. af præmiefremgangen for henholdsvis skade- og livsforsikring. Det forretningsmæssige samarbejde blev udbygget i 1998, idet Topdanmark ved udgangen af 1997 overtog de sidste 50 pct. af aktiekapitalen i BG Pension. Overtagelsen har medført en række administrative og omkostningsmæssige fordele. Topdanmark koncernen opererer herefter med to 100 pct. ejede livsforsikringsselskaber: Topdanmark Livsforsikring, der primært anvender Topdanmarks egne salgskanaler, samt BG Pension, der anvender BG Banks filialer som distributionskanal. De to selskaber drives som et koncernfællesskab med fælles ledelse, administration og domicil. Det forretningsmæssige samarbejde understøttes af gensidige aktiebesiddelser. Topdanmark besad frem til fusionen mellem BG Bank og Realkredit Danmark 10 pct. af aktiekapitalen i BG Bank. Efter fusionen besidder Topdanmark 5 pct. af aktiekapitalen i Kapital Holding. Kapital Holding besidder tilsvarende 15 pct. af aktiekapitalen i Topdanmark. Topdanmark optager aktiebeholdningen i Kapital Holding til indre værdi. Ved udgangen af 1998 lå markedsværdien på Topdanmarks andel af Kapital Holding 279 mio. kr. under den bogførte indre værdi. Aktieoptioner og medarbejderaktier Med henblik på at sikre en fælles incitamentstruktur for aktionærer og medarbejdere/ledelse er det besluttet at udstede medarbejderaktier i Endvidere er der udarbejdet et aktieoptionsprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Det grundlæggende princip for tildeling af medarbejderaktier og ret til at købe aktieoptioner er, at såvel indtjeningsmulighed som risiko følger den enkeltes indflydelse på værdiskabelsen til aktionærerne. Større indflydelse giver således mulighed for en større ekstra indtjening, men samtidig også en større risiko for ikke at få nogen ekstra indtjening eller for at lide et direkte tab, hvis der ikke skabes værdi til aktionærerne. Aktieoptionsprogrammet og den planlagte medarbejderaktieemission er nærmere omtalt på side 33. Udlodning Topdanmark vedtog i 1997 en udlodningspolitik, hvorefter det var hensigten i de kommende år under skyldig hensyntagen til selskabets resultat- 7

8 Tilbud til aktionærerne i Topdanmarks depotsystem Topdanmark har i 1997 og 1998 tilbudt alle aktionærerne i selskabets eget depotsystem omkostningsfrit salg af op til ti aktier. Formålet med tilbuddet var dels at øge likviditeten i Topdanmark-aktien dels at reducere det relativt høje omkostningsniveau, der er forbundet med administrationen af depotsystemet. I de første mange år blev Mejeriernes Ulykkesforsikring (senere MLU) styret af C.H.J. Heiede og hustruen fra familiens køkkenbord i en lejlighed i København. Det mindedes forsikringsdirektørens søn og tidligere MLU-ansatte C.H. Heiede under et besøg i Topdanmark i I løbet af tilbudsperioden blev antallet af aktionærer reduceret fra til aktionærer, og i alt Topdanmark-aktier er blevet videreformidlet til aktiemarkedet. Herved er andelen af frit omsættelige aktier forøget med 8 pct. En dynamisk 100-års-jubilar Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark i 1998 har fortsat den positive resultat- og forretningsmæssige udvikling. Tidligere års positive udvikling må imidlertid ikke blive en sovepude og må ikke erstatte den dynamik i organisationen, der er nødvendig for at sikre en fortsat positiv udvikling til glæde for aktionærer, kunder og medarbejdere. udvikling og finansieringsbehov at udlodde mellem 25 pct. og 40 pct. af årets ordinære resultat. I henhold hertil blev der for regnskabsåret 1997 udloddet 118 mio. kr. eller 29 pct. af årets overskud i form af tilbagekøb af egne aktier. I 1998 har Topdanmark foretaget en revurdering af selskabets kapitalstruktur, og på denne baggrund er det for regnskabsårene 1998, 1999 og 2000 fortsat under skyldig hensyntagen til resultatudviklingen og finansieringsbehov bestyrelsens hensigt årligt at udlodde 250 mio. kr. i form af tilbagekøb af egne aktier. Ledelsen vil fortsat koncentrere sig om at gøre kerneforretningen endnu mere lønsom. Udfordringen i de kommende år er hele tiden at blive bedre. Organisationen skal være mere fleksibel og lære hurtigere end de øvrige deltagere i markedet, så Topdanmark kan udnytte de muligheder, som opstår ved hurtige skift i markedet og på teknologiområdet. Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark ved indgangen til 1999, hvor Topdanmark fejrer sit 100-års-jubilæum, står godt rustet til at tage udfordringerne op i et stadigt mere dynamisk marked. Baggrunden for det foreslåede udlodningsniveau er et ønske om ikke at operere med unødvendig overskudskapital i forhold til solvensbehov og væksten i forretningen. Med det foreslåede udlodningsniveau vil egenkapitalen efter Topdanmarks opfattelse komme til at ligge på et passende niveau i forhold til koncernens forventede forretningsomfang ved udgangen af For regnskabsåret 1998 medfører en udlodning på 250 mio. kr., at der udloddes 28 pct. af årets overskud. Udlodningspolitikken er uddybet på side 32. 8

9 Mål og strategier Topdanmarks udviklingsstrategi bygger på at vedligeholde og udbygge den gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere Topdanmarks mål og strategier er uændrede i forhold til Mål At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde. At drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie. At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den direkte kerneforretning. Topdanmarks udviklingsstrategi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Det centrale element i Topdanmarks udviklingsstrategi er derfor at vedligeholde og udbygge den gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere. Aktionærer At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale. Strategi At udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien er primært baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med Kapital Holding. Medarbejdere Kunder At skabe værdi til aktionærerne gennem langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst. At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. Aktionærer Mål: At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast, som skal sikre en interessant og likvid aktie At deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko-samarbejdet. I 1908 besluttede Mejeriernes Ulykkesforsikring, at der skulle flere varer på hylderne. Nu skulle landbruget også tilbydes arbejdsulykkesforsikringer. Derfor blev navnet ændret til Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (MLU). Det var også et område, hvor Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring forsøgte at hente kunder. Gennem mere end ti år kæmpede de to selskaber om de samme kunder, indtil det blev besluttet at stoppe kundefangsten hos hinanden. 9

10 Ny lovgivning i kongeriget Danmark var endnu engang anledning til udvidelse af forretningsområdet. Fra og med 1919 skulle alle motorkøretøjer have en motoransvarsforsikring. Johan Meier fra Aabenraa købte bil i 1929 og samtidig hermed en motoransvarsforsikring i MLU. I februar 1999 fejrede han 70-års-jubilæum som kunde og elitebilist i Topdanmark. Og bil har han fortsat. Topdanmark ønsker at skabe værdi til aktionærerne gennem en langsigtet kontrolleret indtjeningsvækst. De vigtigste elementer til at skabe værdi er: At præmiefremgangen overstiger markedsniveauet. At omkostningsprocenten er faldende og ligger under det generelle markedsniveau. At omkostningsniveauet for genforsikringsdækning reduceres. Målet for combined ratio afhænger af renteniveauet. For 1999 sigtes efter en combined ratio på omkring 98. Topdanmark ønsker at udbygge konkurrenceevnen gennem en gradvist reduceret omkostningsprocent (administrations- og erhvervelsesomkostninger i procent af bruttopræmieindtægten), således at den også fremover ligger under markedsniveauet. Reduktionen i omkostningsprocenten tager udgangspunkt i, at præmievæksten skal ligge højere end markedsniveauet. Samtidig skal en stram styring af den nominelle omkostningsudvikling sikre, at omkostningsudviklingen til stadighed ligger under præmievæksten. En fortsat lav omkostningsprocent betyder, at Topdanmark ikke i samme omfang som markedet får behov for præmieforhøjelser og derved kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige priser. Med denne forretningsfilosofi kan Topdanmark tillade en svagt stigende erstatningsprocent til gavn for kunderne, samtidig med at markedsandelen fortsat udbygges, og combined ratio ligger på et lønsomt niveau. Ud over en fokusering på administrations- og erhvervelsesomkostninger ønsker Topdanmark at nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning. For at reducere sårbarheden over for større enkeltskader eller serier af skader har Topdanmark de senere år opbygget udjævningshensættelser. Omkostningerne til genforsikringsdækning vil gradvist blive reduceret, samtidig med at opbygningen af udjævningshensættelser fortsætter. Sideløbende med at effektivisere driften vil Topdanmark optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. Topdanmark ønsker en balancestruktur, hvor egenkapitalen ikke er belastet med unødvendig overskudskapital i forhold til væksten i forretningen og solvensbehov. Det er hensigten at føre en udlodningspolitik i overensstemmelse hermed. Det er Topdanmarks opfattelse, at kun drifts-/forsikringsmæssige risici og ikke finansielle risici bidrager til at skabe værdi til aktionærerne. Aktionærerne vil således med fordel selv kunne foretage deres investeringer tilpasset deres egen risikoprofil uden at skulle betale administrationsomkostninger til Topdanmark. Hertil kommer, at det investeringsafkast, Topdanmark præsterer, vil korrelere med aktionærernes øvrige investeringsafkast. Derimod vil afkast, som kommer fra forsikringsmæssige risici, skabe værdi til aktionærerne, idet det ikke korrelerer med aktionærernes øvrige investeringsafkast. Det er følgelig Topdanmarks politik at udlodde unødvendig overskudskapital til aktionærerne og at øge selskabets driftsmæssige risici gennem øget forretningsomfang samt ved at nedbringe omfanget af genforsikringsdækning. Kunder Mål: At være en på det danske marked uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde 10

11 Topdanmark ønsker at udbygge positionen på det danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien bygger på: Organisk vækst Vækst via samarbejdspartnere Opkøb Organisk vækst Topdanmarks egne salgskanaler er bygget op omkring et lokalt forankret assurandørkorps og butiksnet, som suppleres af telefonsalg. Topdanmark søger til stadighed at effektivisere afsætningskraften bl.a. ved at øge kompetencen i assurandørkorpset gennem uddannelse og øget anvendelse af automatiserede pc-salgs- og administrationsværktøjer. Samtidig ønsker Topdanmark at være synlig i lokalsamfundet, hvilket medfører, at forsikringsbutikker indgår som en naturlig del af Topdanmarks afsætningskanaler. Topdanmark ønsker ud over konkurrencedygtige priser også at tilbyde synlige fordele for kunderne. I 1999 vil markedsføringen tage udgangspunkt i at kommunikere konkurrencemæssige fordele fx med hensyn til forsikringsmæssig dækning samt hurtig og effektiv skadebehandling. På trods af at afsætningsstyrken i Topdanmarks egne salgskanaler gennem de senere år har medført øget markedsandel, vurderer Topdanmark, at den stigende konkurrence vil bevirke, at den organiske vækst fremover kun vil matche markedsvæksten. For fortsat at opnå en præmiefremgang, der overstiger markedet, har Topdanmark indgået et distributionsmæssigt samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere Siden etableringen af det afsætningsmæssige samarbejde med BG Bank i 1996 er en stadig større andel af Topdanmarks nysalg tegnet gennem denne salgskanal. I 1998 stammede således 15 og 76 pct. af præmievæksten på henholdsvis skade- og livsforsikringssalget fra salg gennem BG Bank. BG Bank er pr. 1. juli 1998 fusioneret med Realkredit Danmark, og Topdanmark har positive forventninger til, at der i årene fremover også kan etableres et distributionsmæssigt samarbejde med Realkredit Danmark. Ud over samarbejdet med BG Bank afsætter Topdanmark livsforsikringsprodukter gennem en række regionalbanker. Det er Topdanmarks opfattelse, at afsætningskraften gennem selskabets egne og samarbejdspartnernes salgskanaler er tilstrækkelig til at opretholde en fremgang i præmieindtægten, der overstiger det generelle markedsniveau. Opkøb Topdanmark står med et sundt finansielt beredskab og er med en fleksibel og forandringsparat organisation godt rustet, såfremt der skulle opstå muligheder i forsikringsmarkedet for opkøb eller samarbejdsaftaler. Medarbejdere Mål: At være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale Topdanmark bestræber sig på at blive oplevet som en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig og faglig udvikling. En decentral organisationsstruktur baseret på rammestyring medvirker til at skabe en fleksibel organisation, der fremmer selvstændigt initiativ og sikrer en hurtig og effektiv beslutningsstruktur. Det er Topdanmarks opfattelse, at fremgangen i de senere år er blevet skabt på baggrund af en stor og motiveret indsats fra medarbejderne kombineret med en enkel og sund forretningsfilosofi. I 1998 er koncernens grundlæggende værdier og principper blevet samlet og videreformidlet til medarbejderne. Dette sætter Topdanmark i stand til at skubbe initiativ og ansvar længere ud i organisationen i forvisning om, at medarbejdernes adfærd og beslutninger foregår efter samme grundlæggende holdninger i hele organisationen. Regelmæssige udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere er en fast forankret del af hverdagen i Topdanmark. Klare aftaler om, hvad der skal nås, hjælper med til at skabe et resultatorienteret arbejdsklima med mulighed for individuel udvikling og arbejdsglæde. For at skabe større overensstemmelse mellem medarbejdernes arbejdsindsats og aktionærernes krav om værdiskabelse har Topdanmark regelmæssigt udstedt medarbejderaktier og har i 1998 indført et revolverende aktieoptionsprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Murermestervillaernes storhedstid var første halvdel af dette århundrede. Siden 1937 har man kunnet forsikre ejendommens værdier i Topdanmark. Det blev vedtaget på et møde i MLU s bestyrelse. Netop husene fra de første dage med disse forsikringer har meget få bygningsskader. Det viser en undersøgelse udført i 1998 af Topdanmarks bygningskonsulent Jens Winther. 11

12 Forventninger til fremtiden Efter et par års flirten mellem MLU og Tryg endte fusionsplanerne i stedet med en sammenlægning af AU og MLU i Året efter fik Danmarks største skadeforsikringsselskab navnet Topsikring. I 1974 tog Nordeuropas største kontorlandskab i Ballerup imod de fusionerede medarbejdere. Forventet overskud i 1999 på mellem 380 og 420 mio. kr. efter skat I 1999 forventes resultatet ikke at blive påvirket af ekstraordinære forhold og indtægtsførsel af skat. Indtjeningsgrundlaget i koncernen består af de forretningsmæssige aktiviteter inden for livs- og skadeforsikring. Hertil kommer investeringsaktiviteterne, som finder sted i de forretningsdrivende selskaber med tilhørende datterselskaber. Indtjeningsgrundlaget i koncernens skadeforsikringsvirksomhed er vokset i løbet af 1998, idet præmieindtægten er øget med 6,7 pct. Erstatningsprocenten faldt i 1998 fra 74,3 til 70,4 som en følge af et ekstraordinært gunstigt skadeforløb var således præget af en meget mild vinter samt af en meget lav trafikintensitet under den 14 dage lange strejke i foråret. Da der ikke kan forventes et tilsvarende ekstraordinært gunstigt skadeforløb i 1999, ventes en stigende erstatningsprocent. Heller ikke i 1999 ventes der gennemført ekstraordinære præmieforhøjelser, og Topdanmarks præmievækst forventes derfor, på grund af den hårde konkurrence, kun at ville ligge svagt over markedsvæksten på 4 5 pct. og således under stigningstakten på 6,7 pct. i Omkostningsprocenten faldt i 1998 fra 24,0 til 23,6. Der forventes et svagt fald også i 1999 som følge af en fortsat stram omkostningsstyring. Samlet forventes combined ratio i 1999 at ligge i niveauet 98 mod en combined ratio i 1998 på 95,1. Investeringsresultatet i skadeforsikringsvirksomheden vil i 1999 være præget af det noget lavere renteniveau end i Resultatet af investeringsaktiviteterne vil i øvrigt være præget af den relativt store investering i Kapital Holding, der ved udgangen af 1998 udgjorde mio. kr. Budgetteknisk er der forudsat et afkast på ca. 10 pct. af investeringen i Kapital Holding før skat, svarende til et afkast på 110 mio. kr. Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden forventes herefter at udgøre mio. kr. inklusive 110 mio. kr. fra investeringen i Kapital Holding. Overskuddet i Topdanmark Livsforsikring er underlagt Finanstilsynets retningslinier og må højst udgøre en forrentning af egenkapitalen svarende til bonusrenten efter realrenteafgift med et tillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet af syge- og ulykkesforsikring. For 1999 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på mio. kr. Resultatet af øvrige aktiviteter, der hovedsageligt består af Topdanmarks afviklingsaktiviteter, forventes at blive nul kr. i I moderselskabet ventes administrationsomkostningerne at falde med 6 mio. kr., bl.a. som en følge af at antallet af aktionærer er blevet reduceret med Resultatet i moderselskabet forventes at blive mio. kr. Resultatet før skat ventes herefter i 1999 at blive på mio. kr., hvilket kan sammenlignes med det underliggende driftsresultat i 1998 på 508 mio. kr. I 1998 er der indtægtsført skat på 129 mio. kr. Skatteaktivet i moderselskabet udgjorde 152 mio. kr., som er relateret til selskaber uden for livsforsikringskoncernen. I årene fremover skal dette skatteaktiv udgiftsføres i takt med, at koncernens skattepligtige overskud forbruger af skatteaktivet. For 1999 ventes en skattemæssig udgiftsførsel i størrelsesordenen mio. kr. Hertil kommer en skønnet skat af resultatandelen i Kapital Holding på 30 mio. kr. Det samlede resultat efter skat for hele Topdanmark koncernen forventes herefter at blive på mellem 380 og 420 mio. kr. i 1999 under forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast efter skat på 7 pct. p.a. i forhold til kursniveauet pr. 23. marts Resultatforventninger for 1999 sammenholdt med resultatet i 1998 Mio. kr Skadeforsikring Resultatandel af investeringen i Kapital Holding/BG Bank Fusionsgevinst ved etablering af Kapital Holding Livsforsikring Øvrige aktiviteter 0 9 Moderselskabet Resultat før skat Skat Årets resultat

13 Risikoforhold Selv et sammentræf af negative begivenheder vil ikke forrykke koncernens stilling væsentligt Koncernens risikoforhold er illustreret i tabellen på side 14, der viser effekten af en negativ udvikling på en række forskellige områder i livsforsikringskoncernen, resten af Topdanmark koncernen og den samlede Topdanmark koncern. Livsforsikringskoncernen I livsforsikringskoncernen giver et større eller mindre finansafkast sig fortrinsvis udtryk i et større eller mindre afkast til de forsikrede. Generelt vil selv ganske voldsomme negative udsving i værdien af livsforsikringskoncernens aktiver være uden direkte indflydelse på egenkapital og resultat i den samlede Topdanmark koncern. Ydelsesgarantierne udgør imidlertid ikke kun en risiko ved en negativ udvikling på de finansielle markeder. Med regeringsindgrebet i foråret 1998, den såkaldte Pinsepakke, blev det vedtaget, at realrenteafgiften fra og med 2000 skal afløses af en ny form for beskatning. Hvor realrenteafgiftssatsen til en vis grad tilpasser sig renteniveauet, således at satsen falder, når renteniveauet er lavt, og stiger, når renteniveauet er højt, vil beskatningen fra 2000 ske med en fast sats på 26 pct., uafhængigt af renteniveauet. Hertil kommer, at ejendoms- og aktieafkast, der tidligere har været ubeskattet, vil blive beskattet fremover allerede med virkning fra 2. juni Det gamle landbrugsforsikringsselskab med halvdelen af Danmarks landmænd som kunder indtog hovedstaden i Topsikring åbnede Danmarks første forsikringsbutik i hjertet af København. Adressen var Axeltorv, side om side med dansk landbrugs hovedkvarter. I dag er butikken flyttet længere ned ad gaden over for Vesterport Station. Tab i livsforsikringskoncernen vil således først og fremmest ramme koncernens bonusudjævningsreserver og merværdier på ejendoms- og værdipapirporteføljen. Denne buffer udgjorde 843 mio. kr. for livsforsikringskoncernen ved udgangen af Selv om samtlige risikoforhold udviklede sig negativt med størrelser, som angivet i tabellen, ville Topdanmarks resultat og egenkapital have været upåvirket i Tab, der overstiger koncernens bonusudjævningsreserver og merværdier på ejendoms- og værdipapirporteføljen, vil kun i et vist omfang blive dækket af de forsikrede. Dette skyldes, at koncernen har udstedt garantier for, at de forsikrede vil oppebære en ydelse baseret på en opgørelsesrente på 2,5 pct. eller 4,5 pct. efter realrenteafgift, alt efter hvornår forsikringen er tegnet. Den faste sats på 26 pct. vil i sig selv udgøre en væsentlig skærpelse af beskatningen, idet realrenteafgiftssatsen efterhånden ville falde til mellem 0 og 10 pct., forudsat det nuværende renteog inflationsniveau. Sammenholdt med udvidelsen af beskatningsgrundlaget betyder den nye pensionsafkastbeskatningslov således, at liv- og pensionsselskabernes fremtidige afkast efter skat vil blive mindre end beregnet. Såfremt renten falder yderligere, kan afkastet efter skat blive så lavt, at ydelsesgarantierne baseret på en opgørelsesrente på 4,5 pct. ikke kan dækkes af den løbende indtjening. Som nævnt under afsnittet om livsforsikringsaktiviteter side 27, forhandles der mellem forsikringsbranchen og regeringen om en lempelsesmodel, hvor afgiftssatsen reduceres, hvis renten falder yderligere. På baggrund af den herskende usikkerhed har livsforsikringskoncernen imidlertid valgt at allokere 446 mio. kr. af bonusudjæv- 13

14 I 1970 erne blev Topsikring danskernes bilforsikringsselskab nummer et. Linien fra MLU-tiden blev ført videre med budskaber til bilisterne. Mange danskere kørte rundt med et klistermærke bag på folkevognen med teksten Flere venlige bilister. En massiv markedsføringskampagne støttede budskabet. Blandt andet i filmen Olsen Bandens sidste bedrifter fra ningsreserverne til dækning af risikoen for, at renten falder så meget, at der ikke kan opnås en tilstrækkelig indtjening efter skat til at dække et krav fra de kunder, der er lovet en ydelse baseret på en opgørelsesrente på 4,5 pct. eller mere, jvf. side 27. Herefter vil et afkast på 4 pct. efter skat være tilstrækkeligt til at dække alle udstedte garantier. Med den nuværende aktivfordeling svarer dette lavere afkast til, at obligationsrenten isoleret set skal falde med omkring 1,25 procentpoint. Et sådant rentefald ville give anledning til kursgevinster på mere end 200 mio. kr. Det er således kun en kombination af betydelige fald i såvel aktiekurser som renter, der kan betyde, at egen- kapitalen vil blive udsat for en negativ påvirkning i forbindelse med opfyldelse af garantierne. Kapital Holding De risici, der er oplyst i nedenstående tabel, anses for at være de væsentligste. Herudover er der Topdanmarks investering i Kapital Holding. Ejerandelen i Kapital Holding er 5 pct. svarende til en investering på mio. kr. ultimo Investeringen er optaget til indre værdi, og ved udgangen af 1998 lå markedsværdien af Topdanmarks ejerandel 279 mio.kr. under den indre værdi. Investeringen i Kapital Holding er Topdanmarks største enkeltaktiv, og en ændring i indre værdi vil have en større effekt end ændringen af værdien i noget andet aktiv i koncernen. Topdanmark koncernen Topdanmark koncernens samlede risikoprofil er fortsat konservativ. Trods Pinsepakken vil selv et sammentræf af negative begivenheder ikke forrykke koncernens stilling væsentligt. Såfremt samtlige områder udviklede sig negativt med størrelser, som vist i tabellen, ville det samlede tab udgøre 235 mio. kr., svarende til 5,7 pct. af egenkapitalen primo 1999, mellem 56 og 62 pct. af det forventede resultat for 1999 og 60 kr. pr. aktie. Risikoforhold ved forskellige scenarier pr. 1. marts 1999 Risikoscenarie Livsforsikrings- Resten af Topdanmark Ændring i moderselskabets Ændring i Mio. kr. koncern koncernen egenkapital (%) indre værdi (kr.) Rentebærende fordringer a -261,6-62,6-1,5-16 Indeksobligationer b -61, Valuta c -31,9-22,1-0,5-6 Aktier d -265,9-43,9-1,1-11 Udlån e -11,2-7,9-0,2-2 Ejendomme f -198, Afviklingsforretninger g 0-33,8-0,8-9 Omkostninger h -1,9-9,7-0,2-2 Erstatninger f.e.r i 0-27,8-0,7-7 Stormkatastrofer j 0-20,0-0,5-5 Lånegarantier k 0-7,4-0,2-2 a: Den effektive rente stiger med 1 procentpoint b: Kursværdien falder med 5 pct. c: Årligt valutakurstab med en sandsynlighed på 2,5 pct. eller mindre d: Tab på aktiebeholdningerne på 10 pct. e: 5 pct. tab på udlån f: Fald i ejendommenes markedsværdi på 10 pct. g: 10 pct. tab på afviklingsaktiviteterne h: Stigning i omkostningerne på 1 pct. i: Stigning i erstatningerne på 1 pct. j: Stormkatastrofe som århundredets storm i 1981 til nutidspriser k: 10 pct. tab på lånegarantier under afvikling 14

15 Investeringspolitik og finansiering Ombytning af BG Bank-aktier til Kapital Holding-aktier forøgede Topdanmarks investeringsresultat med 262 mio. kr. Topdanmark-aktiens risikoprofil Topdanmark-aktien har en risikoprofil, hvor de forsikringsmæssige risici er relativt store i forhold til de finansielle risici. Forsikringsrisici følger som en naturlig del af kerneforretningen, og forsikringsrelateret risiko kan være attraktiv for investorer, der ønsker en vis risikospredning i deres aktieportefølje. Finansielle risici opstår i forbindelse med investeringsaktiviteterne i skade- og i særdeleshed livsforsikringsvirksomhed. Dog er det ikke nødvendigvis attraktivt for aktionærerne, hvis Topdanmark påtager sig finansielle risici, da investorer som hovedregel selv kan erhverve sig sådanne ad andre veje. Imidlertid er det Topdanmarks opfattelse, at en stor del af selskabets aktionærer er underlagt restriktioner som fx manglende adgang til låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter der bevirker, at de ikke er i stand til at øge den af Topdanmark valgte finansielle risiko. Topdanmark har derfor valgt at opretholde et vist niveau af finansiel risiko. Kreditrisiko styres ud fra investeringsreglerne i Lov om Forsikringsvirksomhed suppleret med limits på den enkelte modpart. Såvel porteføljesammensætningen som niveau for finansiel risiko er forskellig i livsforsikringskoncernen og den øvrige del af koncernen som følge af de to delkoncerners væsensforskellighed hvad angår investeringshorisont, regulering, skatteforhold og ejerinteresser. Topdanmark koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringstekniske reserver udgjorde 636 mio. kr. i 1998 mod 386 mio. kr. i mio. kr. af afkastet i 1998 skyldtes, at Topdanmark ved etableringen af Kapital Holding fik ombyttet BG Bank-aktier til aktier i Kapital Holding med en højere indre værdi, jvf. side 45. Afkastet af porteføljeaktiver efter forvaltningsomkostninger faldt fra 271 mio. kr. i 1997 til 233 mio. kr. i Styring af finansielle risici Den løbende overvågning af den aktuelle risiko gennemføres ved udarbejdelse af daglige opgørelser over finansresultatet, alle væsentlige positioner samt disses indflydelse på den samlede eksponering. Ved bedømmelse af den samlede risikoeksponering medregnes både aktiv- og passivsiden samt positioner i off-balance instrumenter. Den samlede renteeksponering udtrykkes som det tab, der ville fremkomme ved en rentestigning på 1 procentpoint. Ved opgørelse af den samlede valutarisiko anvendes en metode, der tager hensyn til de enkelte valutaers volatiliteter og til korrelationen mellem valutaerne. Ud fra markedets historiske bevægelser beregnes en sandsynlighedsfordeling for det afkast, der vil fremkomme som følge af forskydninger mellem de enkelte valutaers værdi. Valutarisikoen defineres herefter som det maksimale tab, der med en sandsynlighed på 97,5 pct. ikke vil blive overskredet. Metoden er et alment anerkendt mål for finansiel risiko under betegnelsen Value at Risk. Aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger om beholdningsstørrelser. Nedgangen skyldtes især, at de aktier, der relaterer sig til den primære forretning, bl.a. Sydbank, gav et ringere afkast end aktiemarkedet generelt. Hertil kommer, at Topdanmarks porteføljer, der fortrinsvis består af danske realkreditobligationer og korte eller variabelt forrentede udenlandske værdipapirer, har været negativt påvirket af den udvidelse af rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer, der fulgte finanskrisen i andet halvår. Afkastet af porteføljeaktiverne efter forvaltningsomkostninger udgjorde 4,5 pct. Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde mio. kr. ultimo 1998, svarende til 51 pct. af de samlede investeringsaktiver. Rammen for rentefølsomhed er fastsat til 80 mio. kr. og rammen for valutarisiko til 5,2 mio. Topsikring sagde farvel til 86 år som gensidigt forsikringsselskab. I 1985 omdannedes selskabet til et aktieselskab, og senere på året noteredes aktierne på Københavns Fondsbørs. Alle medlemmer fik aktier i forhold til deres forsikringspræmie. Dermed blev Topsikring Danmarks første og største folkeaktieselskab med aktionærer med en eller flere hele aktier. Samtidig lanceredes planer for større ambitioner end blot dansk forsikring. 15

16 Allerede i 1972 tog Topdanmark de første skridt uden for landets grænser med genforsikring gennem datterselskabet Top International. Det medførte store erstatningsomkostninger i først og fremmest USA i forbindelse med asbestskader. Omkostningerne var tæt på at tage livet af Topsikring først i 80 erne. kr. pr. dag; ultimo 1998 udgjorde den faktiske rentefølsomhed 68 mio. kr. og valutarisikoen 2,2 mio. kr. pr. dag. De samlede aktieinvesteringer på mio. kr. bestod ved udgangen af 1998 i al væsentlighed af investeringerne i Kapital Holding (1.133 mio. kr.) og Topdanmark Livsforsikring (892 mio. kr.). Aktieinvesteringerne herudover udgjorde 744 mio. kr., som for en vis del relaterer sig til den primære forretning. De egentlige porteføljeaktier, hvoraf størstedelen er danske, børsnoterede aktier, havde ultimo 1998 en værdi på ca. 356 mio. kr. Livsforsikringskoncernen Ultimo 1998 udgjorde markedsværdien af livsforsikringskoncernens investeringsaktiver mio. kr. Heraf var størstedelen mio. kr. placeret i danske nominalobligationer, mens investeringen i udenlandske obligationer udgjorde 992 mio. kr.; 238 mio. kr. var investeret i pantebreve. Ultimo 1998 udgjorde livsforsikringskoncernens rentefølsomhed efter realrenteafgift 239 mio. kr., og valutakursrisikoen udgjorde efter realrenteafgift 1,4 mio. kr. pr. dag. Investeringen i indeksobligationer udgjorde mio. kr., heraf størstedelen med udløb i 2026 eller før. Investeringen i ejerandele udgjorde mio. kr., der fordeler sig med mio. kr. i danske, børsnoterede aktier, 853 mio. kr. i udenlandske, børsnoterede aktier og 23 mio. kr. i unoterede aktier. Livsforsikringskoncernens ejendomsinvesteringer er placeret i selskaberne Topdanmark Ejendom og Ejendomsselskabet BGP, hvis aktiver tilsammen omfatter ejendomme til en bogført værdi på mio. kr. Markedsværdien af ejendomsporteføljen er forøget med 488 mio. kr. Topdanmark Ejendom realiserede et overskud på 199 mio. kr. i 1998 mod 216 mio. kr. i Værdireguleringerne af porteføljen udgjorde 61 mio. kr. i 1998 mod 90 mio. kr. i Overskuddet i Ejendomsselskabet BGP udgjorde 19 mio. kr. i 1998, som var selskabets første år med ejendomsinvesteringsaktiviteter. Den budgetterede afkastprocent for 1999 udgør 7,1 pct. i Topdanmark Ejendom og 7,4 pct. i Ejendomsselskabet BGP. Ejendomskoncernens udlejningsprocent er over 99. Knap en tredjedel af porteføljen udgøres af domicilejendomme. Efter realrenteafgift opnåede livsforsikringskoncernen et afkast til markedsværdi på 5,9 pct. i 1998 mod 10,6 pct. i Beskatningsforhold Hen over året 1998 vedtog Folketinget en række nye love, der fundamentalt ændrede den skattemæssige situation for forsikringserhvervet. Ændringerne ramte såvel på selskabsskatteområdet som på beskatningen af pensionsopsparing. Selskabsskat Efter de hidtil gældende regler kunne et livsforsikringsselskab fratrække de beløb, der overførtes til hensættelser til fordel for kunderne. En del af de indtægter, der lå bag overførslerne, bestod imidlertid af skattefrie afkast på aktier og ejendomme. Konsekvensen af denne asymmetri var, at livsforsikringsselskaber genererede skattemæssige underskud, der via sambeskatningen kunne udnyttes af andre selskaber i en koncern. Efter det nye regelsæt, der blev vedtaget i juni 1998 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 1998, skal forsikringsselskabers fradrag for hensættelser og udbetalinger til de forsikrede og fradrag for realrenteafgift reduceres med selskabernes skattefrie indtægter i form af friholdte udbytter, aktieavancer og ejendomsavancer, alt opgjort efter lagerprincippet. Overstiger de skattefrie indtægter de fradragsberettigede udgifter i det enkelte år, fremføres de overskydende indtægter til det følgende år; såfremt de skattefrie indtægter er negative, overføres tabet ligeledes til det følgende år. Vedtagelsen af loven betyder i korte træk, at væksten i forsikringsselskabernes egenkapital, opgjort til markedsværdi, bliver beskattet fuldt Investeringsaktiver til markedsværdi Mio. kr. Koncern ekskl. livsforsikring Livsforsikring Rentebærende investeringsaktiver Aktier Indeksobligationer Grunde og bygninger Ej konsoliderede dattervirksomheder 29 0 Associerede virksomheder Aktier i Topdanmark Livsforsikring Investeringsaktiver i alt

17 Regnskabsmæssigt investeringsafkast Koncern ekskl. livsforsikring Livsforsikring Mio. kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter fra grunde og bygninger Renter og udbytter m.v. netto Realiserede gevinster og tab, netto Urealiserede gevinster og tab, netto Administrationsomkostninger Valutakursregulering Realrenteafgift Indtægter af porteføljeaktiver Investeringsafkast i alt ud, men ikke nødvendigvis i det år, hvor indkomsten er oppebåret. Beskatning af pensionsopsparing Realrenteafgiftsgrundlaget er udvidet, idet såvel realiseret som urealiseret aktieindkomst fra 2. juni 1998 er pålagt en særlig afkastskat på 5 pct. Herudover er kvoteordningen, der gav mulighed for at oppebære investeringsafkast fra visse typer af ejendomme uden at blive beskattet, ophævet pr. 2. juni Fra 2000 afløses realrenteafgiften, der i princippet beskattede realafkast over en vis størrelse, af en pensionsafkastbeskatning baseret på en nominel beskatning med en fast sats på 26 pct. Det skattepligtige afkast skal opgøres efter lagerprincippet. Skattefritagelsen for afkast af opsparing fra før 1983 opretholdes, herunder de særlige beregningsregler for friholdelse i forhold til kapitalværdien af højtforrentede livrenter, tegnet før Afkast af aktier friholdes for 26 pct.-skatten, men vil fortsat være pålagt en afkastskat på 5 pct.; indeksobligationer udstedt før 1. januar 1999 friholdes for pensionsafkastbeskatning. Gevinsten ved overgang til markedsværdier på obligationer og ejendomme opgøres ved udgangen af 2000; den heraf følgende beskatning fordeles over de næste fem år. Finansiering Det er et led i Topdanmarks finansieringsstrategi, at kapitalstrukturen afspejler investeringernes likviditetsgrad. Investeringer i datterselskaber og associerede virksomheder tilstræbes således finansieret med egenkapital, mens porteføljeaktiver principielt kan finansieres gennem optagelse af lån med tilstrækkelig lang løbetid til at sikre et rimeligt fremtidigt likviditetsberedskab. Ved udgangen af 1998 udgjorde Topdanmarks egenkapital mio. kr., mens investeringer i datterselskaber og associerede virksomheder udgjorde mio. kr. Den betydelige forskel mellem egenkapitalfinansiering og kapitalbinding i datterselskaber og associerede selskaber skyldes til dels, at det som konsekvens af den skærpede beskatning af forsikringsselskaber er fundet hensigtsmæssigt at overføre en del af skadeforsikringsselskabets kapitalisering til moderselskabet. Hertil kommer imidlertid, at der over det seneste par år er opbygget en vis kapital, der ikke synes nødvendig ved sammenligning med den forventede fremtidige vækst i forretningen. Bestyrelsen foreslår derfor, at der for regnskabsårene 1998, 1999 og 2000 udloddes 250 mio. kr. årligt i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Det er bestyrelsens opfattelse, givet de nuværende forventninger, at Topdanmarks egenkapital herefter vil ligge på et passende niveau i forhold til koncernens forretningsomfang ved udgangen af Langfristet gæld Topdanmark har ikke optaget langfristet gæld. Ratings Topdanmark har ikke udstedt rated gæld. 17

18 Skadeforsikringsaktiviteter Ekstraordinær lav erstatningsprocent og et fald i omkostningsprocenten gav en combined ratio på 95,1. Samtidig steg Topdanmarks markedsandel Skadeforsikringsaktiviteterne bestod i 1998 af Topdanmark Forsikring, Topdanmark Arbejdsskadeforsikring samt syge- og ulykkesdelen i livsforsikringskoncernen. Resultatet i Topdanmark Forsikring blev i 1998 et overskud på 759 mio. kr. mod 309 mio. kr. i Præmiefremgangen lå på et lavere niveau end i Dette skyldtes dels, at der ikke i 1998 har været foretaget ekstraordinære præ-mieforhøjelser, dels en skærpet konkurrencesituation. Korrigeret for den automatiske indeksregulering af præmierne lå præmiefremgangen i 1998 på godt 2 pct. Herved er den positive realvækst fortsat, og markedsandelen, der i 1997 lå på 13,5 pct., blev udbygget. I andet halvår 1998 blev konkurrencesituationen intensiveret bl.a. med etableringen af to nye skadeforsikringsselskaber. Det vurderes, at dette Første spadestik til Nordeuropas første Risk Management Center tages på Borupvang i Ballerup inspireret af tilsvarende centre i USA. Året var 1986, hvor erhvervskunder fra hele landet og gæster fra udlandet strømmede til Top-Center. Koncernnøgletal, skadeforsikring Heraf bidrog datterselskabet Topdanmark Livsforsikring med 87 mio. kr. mod 50 mio. kr. i Resultatet i Topdanmark Forsikring svarer til en egenkapitalforrentning på 27,2 pct. Baggrunden for resultatfremgangen er dels en fremgang i det forsikringstekniske resultat på 178 mio. kr. dels en gevinst på 262 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Kapital Holding. Bruttopræmieindtægten for skadeforsikring i Topdanmark koncernen steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i 1998 svarende til en fremgang på 6,7 pct. I skadeforsikringsselskabet Topdanmark Forsikring steg præmieindtægten fra mio. kr. til mio. kr. svarende til en fremgang på 5,2 pct. Det er glædeligt, at præmieindtægten for forsikringer tegnet gennem BG Bank fortsat udvikler sig positivt. I 1998 udgjorde salgsfremgangen på forsikringer tegnet gennem BG Bank således 0,8 procentpoint af den samlede præmiefremgang på 5,2 pct. i skadeforsikringsselskabet Erstatningsprocent 70,4 74,3 75,5 Omkostningsprocent 23,6 24,0 24,8 Afgiven forretning i procent 1,1 1,7 4,1 Combined ratio 95,1 100,0 104,4 medvirker til at øge konkurrencen på skadeforsikringsmarkedet og indebærer, at der ikke kan forventes ekstraordinære præmieforhøjelser i Da Topdanmark ikke ønsker at lempe acceptpolitikken, ventes præmiefremgangen at ligge på et lidt lavere niveau i Erstatningsprocenten i Topdanmark koncernen blev reduceret fra 74,3 i 1997 til 70,4 i Denne positive udvikling skyldtes en kombination af flere forhold. Skadeforløbet var i 1998 begunstiget af en mild vinter samt af, at der under strejken i foråret 1998 var en væsentligt lavere trafikintensitet end normalt, hvilket medførte lavere skadeudgifter på motorområdet. Endvidere indtraf der ikke i 1998 væsentlige skader i forbindelse med skybrud, som det var tilfældet i Sluttelig er der sket en generel forbedring af erstatningsprocenten bl.a. som følge af en restriktiv acceptpolitik, som i 1998 blev strammet yderligere op. Den utilfredsstillende udvikling i skadeforløbet inden for ulykkesforsikring fortsatte i Reserverne blev derfor i 1998 ekstraordinært styrket med 55 mio. kr. svarende til 1,4 procentpoint på erstatningsprocenten. Afløbstabet på ulykkesforsikring blev imidlertid samlet opvejet af afløbsgevinster på andre områder. Skadeforløbet i 1998 må betegnes som ekstraordinært godt og kan ikke forventes opretholdt. Et mere normalt niveau for erstatningsprocenten forventes at ligge på

19 Hovedtal og nøgletal - Topdanmark Forsikring Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Omkostninger Afgiven forretning Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Finansindtægter i øvrigt Ordinært resultat Ekstraordinære poster Skat Resultat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Aktiver i alt Nøgletal Erstatningsprocent 70,7 74,7 75,4 Omkostningsprocent 23,8 24,0 24,6 Afgiven forretning (%) 1,8 2,1 4,5 Combined ratio 96,3 100,8 104,5 Egenkapitalforrentning (%) 27,2 13,7 12,2 Omkostningsprocenten faldt trods omkostninger i forbindelse med år 2000 problematikken fra 24,0 til 23,6. Det ventes, at omkostningsprocenten som en følge af en stram omkostningsstyring vil fortsætte den svagt faldende trend i , svarende til en stigning på 165 mio. kr. Korrigeret for udjævningshensættelser steg det reelle, forsikringstekniske resultat fra 135 mio. kr. til 338 mio. kr. en stigning på 203 mio. kr. Nettoudgiften til genforsikring udgjorde 1,1 pct. af bruttopræmieindtægten i 1998 mod 1,7 pct. i Den reducerede udgift til genforsikring skyldtes, at flere storskader var dækket af genforsikringsprogrammet samt generelt forbedrede genforsikringsvilkår. Topdanmark ønsker at tage gradvist større selvbehold for derved at nedbringe omkostningsniveauet til genforsikring. Dette vil dog ikke slå igennem i De samlede forsikringsmæssige udgifter til skader, salg, administration samt genforsikring i procent af bruttopræmieindtægten (combined ratio) faldt herefter fra 100,0 i 1997 til 95,1 i Dette niveau kan på grund af det ekstraordinært gode skadeforløb i 1998 ikke forventes opretholdt. For 1999 ventes niveauet for combined ratio at ligge omkring 98. Den positive udvikling i combined ratio er hovedårsagen til, at det forsikringstekniske resultat steg fra 95 mio. kr. i 1997 til 260 mio. kr. i 19

20 Gennemgang af forretningsområder Profil Distribution Bruttopræmieindtægter Privat Privat betjener private husholdninger og mindre erhvervsvirksomheder Næststørste selskab på privatmarkedet med en markedsandel på 13 pct. Privat tilbyder helkundeprodukter rettet mod unge under 28 år erhvervsaktive mellem 28 og 60 år ældre over 60 år Helkundeaftaler udgør en væsentlig del af Privats bruttopræmieindtægt 7 kundeservicecentre 38 butikker 96 assurandører Telefonsalg Autoforhandlere Partnere Partnere blev etableret i 1996 og har ansvaret for udvikling og etablering af nye salgskanaler på privatmarkedet Størst betydning har salget gennem BG Bank Support og rådgivning til filialnettet i BG Bank varetages af afdelingen BG Skade. Alle medarbejdere i BG Skade er ansat i Topdanmark Over for BG Banks kunder markedsføres en selvstændig produktlinie, som dækker 80 pct. af privatmarkedets forsikringsbehov Partnere har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af Topdanmarks Internet- og Intranetaktiviteter På Internettet markedsføres i første omgang et forsikringsprodukt til unge under 28 år BG Banks 255 bankfilialer Internet Erhverv Erhverv betjener primært erhvervsvirksomheder med mellem fem og 50 ansatte Erhverv har en markedsandel på ca. 12 pct. og er dermed tredjestørst på det danske marked Over for mindre erhvervsvirksomheder tilbydes helkundeprodukter Over for mellemstore erhvervsvirksomheder tilbydes mere individuelle forsikringsløsninger Erhvervsassurandører anvender pc-baserede salgssystemer, der bl.a. gør det muligt at afslutte salget ved første kundekontakt 2 kundeservicecentre 62 assurandører Salg og henvisning via BG Bank Direkte salg til kunder med gruppeaftale 20

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center.

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 19. april 2012 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. 2011 blev et godt

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6.

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 15. april 2015 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretningen på Topdanmarks generalforsamling.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere