Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens"

Transkript

1 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06D (midler mod demens). Bilag A er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne. Denne indstilling omfatter alle lægemidler i ATC-gruppe N06D, der er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per 12. april Vores indstilling omfatter samtlige lægemiddelformer, styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler. Bilag B er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus, årligt forbrug i årene samt oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud. Bilag C er en oversigt over lægemiddelstofferne- og formerne med angivelse af behandlingspriser. Indstilling til fremtidig tilskudsstatus Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen: 1. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet donepezil (N06DA02) ændrer tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 2. Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet rivastigmin (N06DA03) 1

2 bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. 3. Depotplastre med indhold af lægemiddelstoffet rivastigmin (N06DA03) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. 4. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet galantamin (N06DA04) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. 5. Filmovertrukne tabletter med indhold af lægemiddelstoffet memantin (N06DX01) ændrer tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 6. Oral opløsning med indhold af lægemiddelstoffet memantin (N06DX01) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. Revurderingsforløb Den 4. marts 2015 orienterede Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) på sin hjemmeside 1 om, at de ville indlede revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens. Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) orienterede ligeledes den 4. marts 2015 de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen om revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens. Den 4. november 2015 afgav vi vores forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod demens. Dette forslag blev sendt i høring den 5 november 2015 med høringsfrist den 5. februar Vi modtog 3 høringssvar 3. Disse høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af vores indstilling

3 Vi har drøftet tilskudsstatus for disse lægemidler på vores møder den 18. august 2015, 29. september 2015, 20. oktober 2015 og 23. februar Generelt om demens Demens er et syndrom, der er defineret som en blivende svækkelse af det kognitive funktionsniveau, involverende mindst to kognitive funktioner i en grad, der påvirker funktionen i hverdagen. Demens kan være en følgetilstand af forskellige sygdomme og indebærer, at der er tale om en forringelse i forhold til et tidligere, højere funktionsniveau. Tilstedeværelsen af kognitiv dysfunktion er ikke ensbetydende med en demenssygdom, og kan være forårsaget af mange andre sygdomme i eller uden for hjernen. Også mange psykiske lidelser, kroniske stresstilstande, m.v. kan involvere kognitiv dysfunktion i større eller mindre grad. Mange hjernemæssigt raske personer oplever problemer med koncentration, hukommelse eller ordfinding. (1) Det anslås, at ca danskere aktuelt har en demenssygdom, og som følge af væksten i andelen af ældre i befolkningen forventes antallet at stige til ca i 2030, dvs. en stigning på godt 50 % på mindre end 20 år. (1) Den hyppigste demenssygdom er Alzheimers sygdom (ca. 60%) fulgt af vaskulær demens (ca. 15%) og Lewy Body demens (ca. 10%). Prævalensen af Alzheimers sygdom øges med stigende alder og er 20-25% for aldersgruppen over 85 år. (2) Farmakologisk behandling af demens Der findes to forskellige lægemiddelgrupper til farmakologisk behandling af demens, kolinesterasehæmmere (donepezil, rivastigmin, galantamin) og glutamat N-methyl-D-aspartat (NMDA)- receptorantagonisten memantin. Farmakologisk behandling af personer med demens kan ikke stå alene, men udgør et supplement til de øvrige indsatser. Det forudsættes, at pleje, omsorg og aktiviteter rettet mod personer med demens tilrettelægges individuelt, baseret på kendskab til og respekt for den demente persons værdighed, integritet, vaner, rutiner, behov, betydningsfulde oplevelser i livet og værdier, livshistorie og arbejdsliv, familieliv, tidligere interesser, aktiviteter og personlighed. (1) Den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens (1) anbefaler at tilbyde behandling med en kolinesterasehæmmer til patienter med Alzheimers sygdom i let til moderat grad, donepezil til patienter med Lewy body demens i let til moderat grad samt rivastigmin til patienter med Parkinsons sygdom med demens i let til moderat grad (alternativt øvrige kolinesterasehæmmere). Det kan desuden overvejes at tilbyde donepezil til patienter med Alzheimers sygdom i svær grad og memantin til patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom samt til patienter med Lewy body demens eller Parkinsons sygdom med demens, såfremt kolinesterasehæmmere er forsøgt først. Demenslægemidler er ikke godkendt til behandling af vaskulær demens, ved kognitiv svækkelse uden demens eller ved frontotemporal demens. Det anbefales, at effekt og eventuelle bivirkninger ved påbegyndt farmakologisk behandling følges løbende med henblik på stillingtagen til fortsat behandling. Der kan ikke formuleres generelle anbefalinger for varigheden af behandlingen, der bl.a. afhænger af, hvornår i sygdomsforløbet behandling indledes samt af progressionshastigheden af demenssygdommen hos den enkelte patient. (1) 3

4 Samlet set er der ikke overbevisende evidens for en bedre effekt af kombinationsbehandling med kolinesterasehæmmere og memantin end af monoterapi med de pågældende stoffer på sygdomsprogression ved Alzheimers sygdom herunder tab af kognitive funktioner, praktisk funktionsevne eller global funktion, og kombinationsbehandling bør således ikke anvendes rutinemæssigt, og såfremt der findes indikation herfor, vil det være en specialistopgave. (1) Overordnede synspunkter Lægemidler til behandling af demens har hidtil ikke haft generelt tilskud, da iværksættelse af behandlingen kræver særlig undersøgelse og diagnosticering, bl.a. CT-scanning. Dette forhold gør sig fortsat gældende, og vi mener derfor fortsat ikke, at lægemidlerne opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi mener imidlertid, at de sidste års store fokus i regioner, kommuner og i almen praksis på opsporing, udredning, diagnostik og opfølgning på denne patientgruppe nu er så standardiseret og kendt af praktiserende læger, at vi vurderer, at risikoen er faldende for, at patienter sættes i medicinsk behandling uden dels at være udredt af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri dels at være CT-scannet. Vi finder derfor nu, at de billigste af lægemidlerne mod demens opfylder kriterierne for generelt tilskud, når de ordineres til patienter, hvis demenssygdom er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. Vi anbefaler derfor, at tabletter med indhold af donepezil eller memantin bevilges generelt klausuleret tilskud. De øvrige lægemidler mener vi fortsat ikke bør have generelt klausuleret tilskud. Der kan være indikation for behandling med lægemidler uden generelt tilskud. I disse tilfælde, kan lægen fortsat ansøge om enkelttilskud. Vi har hidtil anbefalet, at disse enkelttilskud tidsbegrænses for at sikre lægefaglig stillingstagen til den fortsatte behandling, men det øgede fokus på sammenhængende patientforløb, herunder især opfølgning, for demente gør, at det efter vores vurdering ikke længere er nødvendigt at tidsbegrænse enkelttilskud til lægemidler til behandling af demens. Begrundelser De behandlingspriser, der nævnes nedenfor, er de gennemsnitligt laveste behandlingspriser per døgn jf. bilag C. Ad 1, 2, 3 og 4 Lægemidler med indhold af donepezil, rivastigmin eller galantamin Donepezil, rivastigmin og galantamin er kolinesterasehæmmere. Der foreligger ikke evidens for klinisk betydende forskelle i effekt mellem de tre kolinesterasehæmmere (1). Donepezil, filmovertrukne tabletter, er den billigste kolinesterasehæmmer med en daglig behandlingspris på 0,57 kr. mens den daglige behandlingspris for de øvrige orale lægemidler ligger mellem 3,44 kr. og 7,50 kr. Den daglige behandlingspris for rivastigmin depotplastre er 22,02 kr. Som nævnt oven for under overordnede synspunkter kræver iværksættelse af behandlingen særlig undersøgelse og diagnosticering, bl.a. CT-scanning og vi mener derfor ikke, at lægemidlerne opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi vurderer imidlertid, at risikoen er faldende for at patienter sættes i medicinsk behandling med en kolinesterasehæmmer uden dels at være udredt af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri dels at være CT-scannet. Med henvisning til den lave behandlingspris for donepezil anbefaler vi derfor, at lægemidler med indhold af donepezil bevilges generelt klausuleret tilskud til patienter med relevant 4

5 demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. Vi mener, at denne anbefaling understøtter anvendelsen af donepezil i henhold til den nationale kliniske retningslinje. Da der ikke er evidens for klinisk betydende forskelle i effekt mellem de tre kolinesterasehæmmere, og da behandlingsprisen for donepezil er væsentligt lavere i forhold til behandlingsprisen for rivastigmin og galantamin, mener vi ikke, at prisen for rivastigmin og galantamin står i rimeligt forhold til deres behandlingsmæssige værdi. Vi indstiller derfor, at disse lægemidler fortsat ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud, men at der kan søges om enkelttilskud til personer, der ikke kan anvende donepezil. Ad 5 og 6 Lægemidler med indhold af memantin Memantin er en NMDA-receptorantagonist. Den daglige behandlingspris er 0,89 kr. for memantin, filmovertrukne tabletter og 29,60 kr. for memantin, oral opløsning. Som nævnt oven for under overordnede synspunkter kræver iværksættelse af behandlingen særlig undersøgelse og diagnosticering, bl.a. CT-scanning og vi mener derfor ikke, at memantin opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi vurderer imidlertid, at risikoen er faldende for at patienter sættes i medicinsk behandling med memantin uden dels at være udredt af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri dels at være CTscannet. Med henvisning til den lave behandlingspris anbefaler vi derfor, at tabletter med indhold af memantin bevilges generelt klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. Vi mener denne anbefaling understøtter anvendelsen af memantin i henhold til den nationale kliniske retningslinje. Vi mener ikke, at behandlingsprisen for memantin oral opløsning står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, når man sammenligner med memantin filmovertrukne tabletter. Vi indstiller derfor, at memantin oral opløsning fortsat ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud, men at der kan søges om enkelttilskud til personer, der ikke kan anvende tabletterne. Afsluttende bemærkninger Vi forventer, at disse medicintilskudsændringer vil kunne understøtte en rationel anvendelse af lægemidler mod demens i henhold til den nationale kliniske retningslinje. Såfremt Lægemiddelstyrelsen vælger at følge vores indstilling, opfordrer vi til, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget af de omfattede lægemidler. Information af læger og apoteker er vigtig. Danmarks Apotekerforening har i sit høringssvar nogle kommentarer omkring enkelttilskud til lægemidler mod demens. Vi beder Lægemiddelstyrelsen forholde sig til disse kommentarer. På nævnets vegne Palle Mark Christensen 5

6 Formand Bilag A. Grafisk oversigt af 14. april 2016 over ATC-gruppe N06D, midler mod demens. B. Oversigt af 14. april 2016 over lægemidler mod demens i ATC-gruppe N06D med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus og årligt forbrug i årene samt oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud. C. Prisoversigt af 14. april 2016 for lægemidler mod demens. Referencer 1. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens, oktober ashx?m=.pdf 2. Dansk Lægemiddel Information A/S. pro.medicin.dk. 6

7 N06D Midler mod demens Bilag A 14. april 2016 N06DA Anticholinesteraser N06DX Andre midler mod demens N06DA02 DONEPEZIL N06DA03 RIVASTIGMIN N06DA04 GALANTAMIN N06DX01 MEMANTIN

8 Bilag B 14. april 2016 Oversigt over lægemidler i ATC-gruppe N06D, lægemidler mod demens Læsevejledning til skemaer nedenfor Lægemidler: Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens. Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 12. april Godkendt indikation: Den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler 1. Der kan være tale om en sammenskrivning. Udleveringsgruppe: Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, B etc. fremgår af 64 i bekendtgørelse om recepter nr af den 12. december Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus. Forbrug: Antallet af personer i behandling er fra lægemiddelstatistikregister, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. Enkelttilskud: Oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud og bevillingsprocent. N06DA, Anticholinesteraser N06D, midler mod demens N06DA02 Lægemidler Godkendt indikation Udleveringsgruppe Tilskudsstatus Forbrug (antal personer i behandling) DONEPEZIL Aricept filmovertrukne tabletter Donepezil "Aurobindo" filmovertrukne tabletter Donepezilhydrochlorid "Accord" filmovertrukne tabletter Donepezilhydrochlorid "Actavis" filmovertrukne tabletter Donepezil "Jubilant" filmovertrukne tabletter Donepezil "Krka" filmovertrukne tabletter Donepezil "Sandoz" filmovertrukne tabletter Donepezil "Stada" filmovertrukne tabletter Donepezil "Teva" filmovertrukne tabletter Doneprion filmovertrukne tabletter Symptomatisk behandling af mild til moderat svær Alzheimers demens. A Ikke generelt tilskud 2013: : :

9 Bilag B 14. april 2016 Enkelttilskud 2015: ansøgning, heraf bevilget (95 %) N06DA03 Lægemidler Godkendt indikation RIVASTIGMIN Exelon depotplastre Exelon kapsler, hårde Exelon oral opløsning Nimvastid kapsler, hårde Orivast depotplastre Prometax kapsler, hårde Rivastigmin "2care4" kapsler, hårde Rivastigmin "Copyfarm" kapsler, hårde Rivastigmine "Actavis" kapsler, hårde Rivastigmine "Sandoz" kapsler, hårde Rivastigmin "Orion" kapsler, hårde Rivastigmin "Stada" kapsler, hårde Kapsler og oral opløsning: Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens. Symptomatisk behandling af let til moderat svær demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom. Depotplastre: Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens. Udleveringsgruppe A Tilskudsstatus Ikke generelt tilskud Forbrug 2013: (antal personer i 2014: behandling) 2015: Enkelttilskud 2015: ansøgning, heraf bevilget (93 %) N06DA04 GALANTAMIN Lægemidler Galantamin "2care4" depotkapsler, hårde Galantamin "Actavis" depotkapsler, hårde Galantamin "Krka" depotkapsler, hårde Galantamin "Orion" depotkapsler, hårde Galantamin "Stada" depotkapsler, hårde Reminyl depotkapsler, hårde Reminyl filmovertrukne tabletter Godkendt indikation Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens. Udleveringsgruppe A Tilskudsstatus Ikke generelt tilskud Forbrug 2013: (antal personer i 2014: behandling) 2015: 985 Enkelttilskud 2015: 429 ansøgning, heraf 410 bevilget (96 %) 2

10 Bilag B 14. april 2016 N06DX, Andre midler mod demens N04DX01 MEMANTIN Lægemidler Axura filmovertrukne tabletter Ebixa filmovertrukne tabletter Ebixa oral opløsning Marbodin filmovertrukne tabletter Memantin "Accord" filmovertrukne tabletter Memantine "LEK" filmovertrukne tabletter Memantine "ratiopharm" filmovertrukne tabletter Memantin "Orion" filmovertrukne tabletter Memantin "Stada" oral opløsning Mentixa filmovertrukne tabletter Nemdatine filmovertrukne tabletter Godkendt indikation Behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom. Udleveringsgruppe A Tilskudsstatus Ikke generelt tilskud Forbrug 2013: (antal personer i 2014: behandling) 2015: Enkelttilskud 2015: ansøgning, heraf bevilget (94 %) 3

11 Prisoversigt for lægemidler mod demens (N06D) Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Bilag C 14. april 2016 Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 1/ til 11/4-2016) 1. ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis (mg) 4. Lægemiddel- 5. Styrke(r) (mg) 6. Gns. laveste 7. Gns. laveste gruppe form enhedspris (kr.) behandlingspris per døgn (kr.) N06DA Anticholinesteraser N06DA02 Donepezil 10 1,3,5 Filmovertrukne tabl. 10 0,57 0,57 N06DA03 Rivastigmin 9 2,4,5 Kapsler 4,5 1,72 3,44 9,5 mg/24 t 1,3,5 Depotplastre 9,5 22,02 22,02 N06DA04 Galantamin 16 / 24 1,3,5 Depotkapsler 16 / 24 3,57 / 7,50 3,57-7,50 N06DX Andre midler mod demens N06DX01 Memantin 20 1,3,5 Filmovertrukne tabl. 20 0,89 0,89 Oral opløsning 5 mg/0,5ml 7,40 /0,5 ml 29,60 Noter/forklaringer: 1 Doseres en gang daglig 2 Doseres to gange daglig 3 Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i Den Nationale Rekommandationsliste* 4 Ikke rekommanderet i Den Nationale Rekommandationsliste* 5 Dosering fra Den Nationale Rekommandationsliste* * Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste for ATC-gruppe N06D - midler mod demens, 15. juni

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens i ATC-gruppe N06D Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122542 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 13. oktober 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 434, tirsdag den 29. september 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. september 2015.

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Demens og svækkede ældre medicinske patienter. Frederikshavn Jørgen Peter Ærthøj

Demens og svækkede ældre medicinske patienter. Frederikshavn Jørgen Peter Ærthøj Demens og svækkede ældre medicinske patienter Frederikshavn 21.1.2014 Jørgen Peter Ærthøj Program - formiddag Kl. 08.30-08.45 Velkomst og kaffe Kl. 08.45-09.45 Kognitiv funktion og dysfunktion v/neuropsykolog

Læs mere

Demens vejledning på Langesvej.

Demens vejledning på Langesvej. Demens vejledning på Langesvej. (Lavet af Praktiserende læge Ben Geissler Okt. 2012 ud fra nedenstående link til forløbsbeskrivelsen For yderligere inspiration: http://www.e-pages.dk/dsam/985788129/ http://www.regionh.dk/nr/rdonlyres/30a19ae3-9aef-407a-85d4-8eb6f32a646d/0/forloebsprogram_demens.pdf

Læs mere

Demens for den praktiserende læge. Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk afd. P og Demensklinik Odense Universitetshospital 18.3.

Demens for den praktiserende læge. Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk afd. P og Demensklinik Odense Universitetshospital 18.3. Demens for den praktiserende læge Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk afd. P og Demensklinik Odense Universitetshospital 18.3.2015 Antal demente patienter Prævalens Ca. 85.000 Incidens

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH DEMENS Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012 Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 444, tirsdag den 23. februar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 23. februar 2016. I

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 457, tirsdag den 25. oktober 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 25. oktober 2016. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Nina Bjarnason

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 442, tirsdag den 19. januar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. januar 2016. I mødet

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A09- digestiva, inkl. enzymer, A11-vitaminer, A12- mineralpræparater og A16 - andre midler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstillinger af 11 august 2016 om tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01 (anæstetika), N05C (mod søvnløshed) samt N07A, N07CA01,

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende.

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende. 18. december 2009 Demens frivillig sundhedsaftale Baggrund I de tre tidligere amter blev udarbejdet tre forskellige samarbejdsmodeller om demens, der er videreført i henholdsvis region, kommuner og almen

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 406, tirsdag den 21. januar 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21. januar 2014. I mødet

Læs mere

Medicintilskud IV MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen

Medicintilskud IV MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 917 Medicintilskud IV Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 451, tirsdag den 14. juni 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. juni 2016. I mødet

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom til hvem og hvornår?

Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom til hvem og hvornår? Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom til hvem og hvornår? Peter Høgh MD, Phd Clinical Associate Research Professor, University of Copenhagen, Faculty of Health Sciences Regional Dementia Research

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens Regional samarbejdsaftale Lene Wermuth og Annette Lolk

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens Regional samarbejdsaftale Lene Wermuth og Annette Lolk Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens Regional samarbejdsaftale Lene Wermuth og Annette Lolk Specialeansvarlige overlæger i Neurologi og Psykiatri Demensklinik

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 415, tirsdag den 19. august 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. august 2014. I mødet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 455, tirsdag den 20. september 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 20. september 2016. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Ellen-Christine

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Demensudredning i RN. Ålborg Kommune Forår 2015

Demensudredning i RN. Ålborg Kommune Forår 2015 Demensudredning i RN Ålborg Kommune Forår 2015 Hvad skal vi tage med hjem? Derfor vil jeg bruge demensudredningsmodellen Deltag i det gode samarbejde Så meget nemmere bliver min hverdag! Hvordan går det

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression Medicinsk behandling af demens nu og i fremtiden Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression 2. Maj 2011 Demensdagene Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, phd. Demensklinikken og Psykiatrisk afd.

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 391, tirsdag den 19. marts Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. marts I mødet deltog: Nævnsmedlemmer:

Læs mere

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne (ATC-gruppe C08CA) Boehringer Ingelheim Danmarks Apotekerforening Dansk Hypertensionsselskab Meda Novartis

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 350, tirsdag den 29. marts 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. marts 2011. I mødet

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri foreningen Strødamvej 50A Postbox 829 2100 København ø III. 39276060 Lægemiddelstyrelsen Fax 39276070 Axel Heides Gade 1 2300 København 5 www.iitdk København den 16. mal 2006 Vedr.

Læs mere

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lægemiddelindustriforeningen (Lif) Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen 27. september 2016 Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lifs medlemsvirksomheder har siden 2007 været omfattet

Læs mere