Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2012 PFA Pension"

Transkript

1 Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12

2 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast på 14,6 mia. kr. mod 695 mio. kr. i samme periode sidste år Kunder med markedsrente fik afkast på op til 8,0 pct. før skat Kunderne i markedsrente opnåede et afkast på 5,5-5,9 pct. med den laveste investeringsmæssige risiko (profil A) tre gange så højt afkast som kunder i gennemsnitsrente KundeKapital opnåede afkast på 9,8 pct. KundeKapital er en central del af PFA Pensions værdiskabelse til kunderne og udgjorde 16 mia. kr. PFA Pensions kapitalstyrke blev øget betragteligt med 5,6 mia. kr. til i alt 19,1 mia. kr. i samlede reserver. Solvensdækningen steg til 197 pct. Årets indbetalinger fra kunderne steg markant med 15 pct. til 10,0 mia. kr. Indbetalingerne til markedsrente blev fordoblet og udgjorde 63 pct. af indbetalinger i alt Den samlede balance voksede med 18,8 mia. kr. i perioden til 310 mia. kr. Resultat før skat var 514 mio. kr. mod 87 mio. kr. i 1. halvår 2011 Bedste imagevurdering i pensionssektoren Udvalgte hovedtal PFA Pension Mio. kr. 1. halvår halvår Resultatopgørelse Indbetalinger Investeringsafkast før PAL Resultat før skat Balance Aktiver i alt Egenkapital KundeKapital Samlede reserver* Bonusgrad 4,8 % 2,2 % 2,7 % KundeKapitalgrad 8,2 % 6,8 % 7,4 % *Overskydende basiskapital og kollektivt bonuspotentiale Halvårsrapport PFA Pension side 2 af 12

3 Højt afkast PFA Kapitalforvaltning leverede gode resultater i 2012, hvor PFA-koncernens investeringer gav et samlet afkast på 14,6 mia. kr. efter de første seks måneder. Det er i særdeleshed resultaterne i sidste del af halvåret, der har bragt PFA s investeringsafkast helt i top blandt de kommercielle aktører. Kunderne med opsparing i markedsrente fik afkast på mellem 5,5 og 8,0 pct. Det samlede afkast i gennemsnitsrentemiljøet lå på 5,5 pct. med et spænd på mellem 4,2 pct. og 6,9 pct. afhængig af rentegruppe. Det er bemærkelsesværdigt, at alle typer investeringer leverede positive afkast trods lavere vækst i den globale økonomi, recession i Europa og stor volatilitet på de finansielle markeder. Især kreditobligationer og aktier leverede en god performance ikke mindst med afsæt i lempelser af pengepolitikken i eurozonen. Danske aktier gav 16,1 pct. i afkast, mens kreditobligationer med afkast på mellem 8-10 pct. bidrog væsentligt til de høje investeringsafkast. Afkast i gennemsnitsrente (kundemidler) Aktivtyper Noterede danske aktier 16,1% Noterede udenlandske aktier 7,9% Alternative investeringer 5,1% Aktier i alt 7,9% Danske obligationer 1,8% Indeksobligationer 5,4% Udenlandske statsobligationer 4,1% Udenlandske kreditobligationer 8,7% Obligationer i alt 4,4% Ejendomme 3,0% Øvrige - I alt 5,5% Markedsrente også gevinst med lav risiko Med livscyklusproduktet PFA Plus har PFA udbygget positionen som ledende pensionsleverandør til virksomheder og organisationer i Danmark. Trods usikkerheden på finansmarkederne har kunderne fået høje afkast. PFA Plus 1. halvår 2012 Afkast i pct. År til pensionering Profil D høj risiko 8,0% 7,0% 6,4% Profil C middel risiko 7,3% 6,6% 6,1% Profil B - lav risiko 6,6% 6,1% 5,8% Profil A ekstra lav 5,9% 5,7% 5,5% risiko Inkl. Kundekapitalrente Mange PFA-kunder har valgt at skifte til PFA Plus og spare op med markedsrente. Fordelen ved PFA Plus er tydelig selv for de mest forsigtige kunder, som opnåede tre gange så høje investeringsafkast som i gennemsnitsrente og med stort set samme risiko. Hver femte af PFA s markedsrentekunder har valgt at spare op med PFA Plus profil A, fordi de dermed får stort set samme risikoprofil som ved opsparing i gennemsnitsrente. Disse kunder med profil A fik i perioden et afkast på 5,5-5,9 pct., mens kunderne i gennemsnitsrente fik 1,8 pct. Årsagen til det højere afkast i PFA Plus er, at der ikke er behov for renteafdækning og opbygning af kollektive reserver. Dermed opnår kunderne et højere afkast på deres depot. En sammenligning af afkastet til kunderne i de 2½ år, som PFA Plus har eksisteret, viser, at kunderne i PFA Plus Profil A har fået over 20 pct. i afkast, mens kunder i gennemsnitsrente har opnået godt 10 pct. i depotrente. Alle afkast er inkl. rente fra KundeKapital. Afkast og depotrente før skat i 2½ år fra 2010 til 1. halvår 2012 År til pensionering PFA Plus profil A 20,4% 20,5% 20,7% ekstra lav risiko Depotrente 10,1% Inkl. Kundekapitalrente Halvårsrapport PFA Pension side 3 af 12

4 kr. mere i markedsrente end til en kunde med depotrente I kroner og øre gav det højere afkast i markedsrente over bare 2½ år et merafkast på knap kr. til en yngre kunde med over 30 år til pensionering og som havde en opsparing på kr. og en løn på kr. ved indgangen til Det er gevinster som disse, der ligger bag PFA s anbefaling om at spare op i PFA Plus og ikke i gennemsnitsrente. Afkast i gennemsnitsrente på 5,5 pct. I gennemsnitsrentemiljøet opnåede PFA et samlet investeringsafkast på 5,5 pct. Afkast i de fire rentegrupper i PFA Pension lå på 4,2 til 6,9 pct. Kunderne fik en depotrente på 2,75 pct. p.a. Hertil kom den ekstra rente af KundeKapital, som udgjorde 9,8 pct. i 1. halvår Dermed fik kunderne med 5 pct. af opsparingen i Kunde- Kapital en depotrente inkl. den ekstra rente af KundeKapital på 1,8 pct. i 1. halvår. nøgletallet Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat. Nøgletallet viser afkastet af kundernes midler fratrukket omkostninger til at drive virksomheden og betaling til ejerne (driftsherretillæg). PFA har opnået et positivt investeringsafkast hvert eneste år efter 2001 på sammenlagt 102,9 pct. Den akkumulerede forrentning af kundernes midler udgjorde 96,4 pct. Dermed gik næsten 94 pct. af den værdi, som PFA har skabt via investeringerne, til kunderne. Det er en meget høj værdiskabelse. PFA s kapitalbase markant stærkere Investeringsresultaterne har medført, at PFA s kapitalstyrke er øget betragteligt siden årsskiftet. De samlede reserver er vokset med 5,6 mia. kr. og udgør nu 19,1 mia. kr. Kollektivt bonuspotentiale er vokset med 4,1 mia. kr. til 9,3 mia. kr. og basiskapitalen med 1,7 mia. kr. til 20,0 mia. kr. Solvensdækningen er steget til 197 pct. PFA har øget bonusgraden i alle fire rentegrupper, og dermed blev kundernes fælles reserver styrket i alle rentegrupper. Rentegrupper PFA Pension 1. halvår 2012 Rentegruppe Afkast Depotrente inkl. rente af Bonusgrad KundeKapital ,2 % 6,9 % 6,1 % 6,5 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 5,7 % 5,4 % 2,1 % 2,7 % Fra 1. juli 2012 er depotrenten nedsat til 2,0 pct. p.a. som følge af aftalen af 12. juni 2012 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om ændring af Finanstilsynets diskonteringsrentekurve. Afgørende for PFA s forretningsmodel er værdiskabelsen til kunderne. PFA er unik blandt de pensionsselskaber, som er udsat for konkurrence, ved at så stor en del af investeringsafkastet går til kunderne. Det kan aflæses af regnskabs- Det høje afkast og PFA s kapitalstyrke betyder også, at PFA har været i stand til at indtægtsføre driftsherretillæg til basiskapitalen og nulstille skyggekontoen fra tidligere år. Som en følge af PFA s værdiskabelsesmodel går 73 pct. af driftsherretillægget tilbage til kunderne via KundeKapital. Helt centralt i PFA s forretningsmodel og dermed værdiskabelse til kunderne står KundeKapital. Det er unikt for PFA og sikrer kunderne en ekstra forrentning. Kundekapital gav et afkast på 9,8 pct. og er vokset med 1,5 mia. kr., så det udgør 16,1 mia. kr. Egenkapitalen er øget med 0,4 mia. kr. til 5,8 mia. kr. PFA s kapitalstyrke gør, at vi kan investere mere hensigtsmæssigt og tage de nødvendige risici for at skaffe et højt afkast til fordel for kunderne. Det giver bl.a. mulighed for at vælge at placere en større andel af investeringerne i aktiver med højere afkastpotentiale som f.eks. kreditobligationer og alternative investeringer. Halvårsrapport PFA Pension side 4 af 12

5 Kundernes ydelsesgarantier består uændret hos PFA, som har kapitalstyrken til at honorere alle forpligtelser. Som afkasthistorikken de seneste år har vist, vil det dog være en fordel for mange kunder med opsparing i gennemsnitsrente at vælge et skifte til markedsrente. Særligt de lave renteniveauer gør det fordelagtigt for mange kunder at flytte deres opsparing. Da PFA får frigjort reserver, hvis en kunde med ydelsesgarantier flytter sin opsparing over til PFA Plus i markedsrente, får kunderne deres andel af de fælles reserver sat direkte ind på deres depot i PFA Plus. Kapitalstyrke Mio. kr. 30/6 30/6 31/ Egenkapital KundeKapital Basiskapital Overskydende basiskapital Kollektivt bonuspotentiale Bonuspotentiale på fripoliceydelser Bonusgrad 4,8% 2,2% 2,7% Kundekapitalgrad 8,2% 6,8% 7,4% Indbetalinger: PFA markedets foretrukne Kunderne indbetalte 10,0 mia. kr. i bruttopræmier i årets første seks måneder. Det var 1,3 mia. kr. eller 15 pct. mere end i samme periode sidste år. Omsætningen betegnes som tilfredsstillende og stigningen afspejler, at PFA er markedets foretrukne pensionsleverandør. Der forventes en noget lavere stigningstakt i 2. halvår, da mange af de nye kunder flyttede deres opsparinger til PFA hurtigt. Væksten i PFA er bredt forankret i større virksomheder og organisationer samt i stigende grad mindre og mellemstore virksomheder. Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes at fastholde eksisterende kunder i vid udstrækning samtidig med, at et betragteligt nysalg er realiseret. PFA s primære fokus i markedet ligger på fastholdelse af eksisterende kunder, og PFA deltager kun selektivt i nysalgsaktiviteter. En stadig stigende andel af kunderne sparer op med markedsrente. Indbetalingerne til markedsrente udgjorde 47 pct. af præmieindbetalingerne i 1. halvår Regnes overførsler med var procenten 63. Ultimo 2011 lå markedsrenteandelen på 47 pct. mod 35 pct. i 1. halvår ÅOK/ÅOP giver fuld gennemsigtighed Som et led i fuld åbenhed og gennemsigtighed i PFA har kunderne adgang til at se alle direkte og indirekte omkostninger ved at spare op i PFA. Det opgøres som årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK/ÅOP) og findes sammen med kundens pensionsoversigt på pfa.dk. PFA oplyser både et standard-aok/åop og et PFA-ÅOK/ÅOP, der tager højde for, at ca. 75 pct. af årets driftsherretillæg m.m. går tilbage til kunderne via KundeKapital. Dermed kan kunderne se de omkostninger, de rent faktisk betaler. I 2011 var PFA s ÅOP 0,89 pct., hvilket var det laveste ÅOP blandt de kommercielle selskaber. Standard ÅOP (uden fordel ved KundeKapital) udgjorde 1,11 pct. Se PFA s metodebeskrivelse på pfa.dk. PFA har bedste omdømme i pension og fjerdebedste image i hele finanssektoren PFA får målt sit omdømme blandt andet via kvartalsvise analyser af et eksternt bureau specialiseret i imageundersøgelser. Analyserne har vist, at PFA s omdømme er forbedret i løbet af Det betyder, at beslutningstagere i 2. kvartal vurderede PFA s omdømme, som det fjerde bedste i finanssektoren og klart det bedste pensionsselskab. I første kvartal lå PFA nr. 5 i vurderingerne fra beslutningstagere. Halvårsrapport PFA Pension side 5 af 12

6 Især parametre som general impression og corporate reputation lå højt, men også kundetilfredshed og hvorvidt brandet forbindes med kvalitet blev scoret væsentligt højere hos PFA end benchmark. I juni offentliggjorde Berlingske Business Magasin også deres årlige imageundersøgelse, hvor PFA gik frem til en placering som samlet nr. 41 og nr. 5 i finanssektoren. PFA har haft en uafbrudt fremgang siden 2009 i beslutningstagernes vurdering af selskabet. PFA opnår størst fremgang på fire parametre: Kommunikation ledelsen er dygtig til at formidle vision og værdier til omverdenen Ledelse ledelsen er dygtig til at håndtere de udfordringer, virksomheden står over for Finansiel styrke virksomheden er økonomisk sund og veldrevet Konkurrenceevne virksomheden er god til at skabe indtjening og vækst i konstant konkurrence. tefølje Administration A/S og har 20 afdelinger og en formue på 241 mia. kr. PFA Portefølje Administration har i 2012 ansøgt om tilladelse til at administrere en ny privat investeringsforening. Foreningen ventes etableret i 2. halvår Det er PFA s ambition i de kommende år at tiltrække kapital fra både andre professionelle investorer og private. Kapitalforvaltningen kan samtidig skabe grobund for strategisk partnerskab med fx pensionskasser. Forventning til årets resultat Periodens resultat udgjorde 514 mio. kr. før skat og 416 mio. kr. efter skat. Resultatet afspejler, at størstedelen af værdiskabelsen tilfalder kunderne. I samme periode sidste år var resultatet 87 mio. kr. før skat og 107 mio. kr. efter skat. For året som helhed forventes et resultat, som er lidt højere end resultatet for Kapitalforvaltning Hovedparten af PFA s investeringer er placeret i PFA Professionel Forening. Kapitalen forvaltes af bl.a. PFA Kapitalforvaltning, som også tilbyder kapitalforvaltning for eksterne kunder, bl.a. arbejdsmarkedspensionsselskaber. PFA Kapitalforvaltning har 274 mia. kr. under forvaltning. PFA Pension og PFA Professionel Forening er de største kunder i selskabet. PFA Professionel Forening administreres af PFA Por- Resultatet afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, hvortil der er knyttet en høj grad af usikkerhed. Den største finansielle risiko udgøres af tab ved renteændringer på pensionsprodukter med gennemsnitsrente. Derudover afhænger resultatet primært af forsikringsmæssige risici, dvs. risikoen for tab i form af ændringer i invaliditet, levetid mv. Halvårsrapport PFA Pension side 6 af 12

7 Femårsoversigt PFA Pension Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1/1-30/ /1-30/ Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale Egenkapital, i alt KundeKapital Basiskapital Aktiver, i alt Nøgletal (i pct.) /1-30/ /1-30/ Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 2,5 % 6,2 % 7,7 % 10,7 % 0,4 % 5,2 % Afkast før pensionsafkastskat af egenkapital og KundeKapital 2,3 % 6,7 % 7,0 % 6,5 % 1,4 % 3,0 % Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler 2,5 % 6,2 % 7,8 % 10,8 % 0,4 % 5,3 % Afkast efter pensionsafkastskat 2,1 % 5,4 % 6,7 % 9,2 % 0,3 % 4,5 % Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal 1) Omkostningsprocent af præmier 4,1 % 4,3 % 2,8 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % Omkostningsprocent af hensættelser 2) 0,33 % 0,31 % 0,24 % 0,33 % 0,36 % 0,40 % Omkostninger pr. forsikret 2) 942 kr. 924 kr. 739 kr kr kr kr. Omkostningsresultat 2) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forsikringsrisikoresultat 2) 0,23 % 0,12 % 0,12 % -0,07 % 0,00 % -0,05 % Selskabets omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 6,3 % 6,1 % 3,2 % 4,6 % 3,9 % 4,1 % Omkostningsprocent af hensættelser 2) 0,50 % 0,45 % 0,27 % 0,36 % 0,32 % 0,38 % Omkostninger pr. forsikret i kr. 2) kr kr. 842 kr kr kr kr. Omkostningsresultat 2) -0,16 % -0,13 % 0,03 % -0,02 % 0,04 % 0,02 % Forsikringsrisikoresultat 2) 0,22 % 0,10 % 0,09 % -0,13 % -0,03 % -0,04 % Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 0,9 % 2,2 % 3,3 % 2,7 % 2,2 % 4,8 % KundeKapitalgrad 5,5 % 6,0 % 6,6 % 7,4 % 6,8 % 8,2 % Ejerkapitalgrad 2,8 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,0 % 3,3 % Overdækningsgrad 2,6 % 3,4 % 3,6 % 4,2 % 3,9 % 5,0 % Solvensdækning 159 % 176 % 179 % 183 % 186 % 197 % Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat -0,5 % 11,8 % 11,5 % 11,3 % 1,8 % 9,2 % Egenkapitalforrentning efter skat -0,4 % 8,1 % 9,7 % 9,1 % 2,3 % 7,4 % Forrentning af kundernes midler ekskl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2,2 % 5,3 % 7,1 % 10,5 % 0,2 % 4,7 % Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 9,3 % 7,9 % 5,5 % 5,7 % 2,8 % 2,6 % Forrentning af KundeKapital før skat -0,5 % 12,1 % 12,1 % 11,9 % 1,8 % 9,5 % Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2,1 % 5,6 % 7,4 % 10,6 % 0,3 % 5,0 % 1) Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal afspejler kundernes faktisk betalte omkostninger. 2) Helårsomregnet Halvårsrapport PFA Pension side 7 af 12

8 RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.) 1/1-30/ PFA Pension 1/1-30/ Præmier Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i KundeKapital Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit Link-kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Overført til KundeKapital fra andre indtægter og andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Anden totalindkomst i alt PERIODENS TOTALINDKOMST Halvårsrapport PFA Pension side 8 af 12

9 BALANCE - AKTIVER (mio. kr.) AKTIVER Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsaktiver Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter Genforsikringsandele af forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, i alt Halvårsrapport PFA Pension side 9 af 12

10 BALANCE - PASSIVER (mio. kr.) PASSIVER Egenkapital Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital, i alt Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Præmiehensættelser Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter KundeKapital Hensættelser for Unit Link-forsikrings-og investeringskontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, i alt Halvårsrapport PFA Pension side 10 af 12

11 EGENKAPITALOPGØRELSE OG KAPITALFORHOLD (mio. kr.) Egenkapitalopgørelsen Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Aktiekapital Sikkerhedsfond Overført overskud Egenkapital primo Overført af årets resultat Overført fra anden totalindkomst Udbytte, tidligere år Egenkapital ultimo Basiskapital og solvenskrav Egenkapital KundeKapital Andel af datterselskabers basiskapital Værdien af den pågældende ejerandel Kernekapital Foreslået Udbytte Immaterielle aktiver Bogførte skatteaktiver netto Andel af solvenskrav i datterselskaber Reduceret kernekapital Supplerende kapital Basiskapital Solvenskrav Overskydende basiskapital Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste aflagte årsrapport. Halvårsrapport PFA Pension side 11 af 12

12 Påtegning Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapport for PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. København, den 28. august 2012 Direktion: Henrik Heideby Anne Broeng Lars Ellehave-Andersen Jon Johnsen koncernchef og CEO koncerndirektør og CFO koncerndirektør koncerndirektør Bestyrelse: Svend Askær formand Jørn Neergaard Larsen næstformand Klavs Andreassen Hans Skov Christensen Lars Christoffersen Gita Grüning Erik G. Hansen Jørgen Hoppe Peter Ibsen Thomas P. Jensen Hanne Sneholm Jensen Per Jørgensen Torben Dalby Larsen Mette Risom Laurits Rønn Halvårsrapport PFA Pension side 12 af 12

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport 2013 PFA Pension

Halvårsrapport 2013 PFA Pension Halvårsrapport 2013 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 13 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2013 PFA styrker positionen som markedsleder PFA fortsætter den stærke udvikling fra de seneste

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2013 PFA Holding Koncernen

Halvårsrapport 2013 PFA Holding Koncernen Halvårsrapport 2013 PFA Holding Koncernen Halvårsrapport PFA Holding Koncernen side 1 af 13 Halvårsrapport PFA Holding Koncernen 1. halvår 2013 PFA styrker positionen som markedsleder PFA fortsætter den

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport pr. 30. juni 2016

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

AP Pension livsforsikringsaktieselskab CVR

AP Pension livsforsikringsaktieselskab CVR CVR 18530899 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Aktiver... 6 Passiver... 7 Egenkapitalopgørelse... 8 Noter... 9 Side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR CVR 19382583 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Koncernregnskab... 5 Koncernresultatopgørelse... 5 Koncernbalance... 6 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere