Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2012 PFA Pension"

Transkript

1 Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12

2 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast på 14,6 mia. kr. mod 695 mio. kr. i samme periode sidste år Kunder med markedsrente fik afkast på op til 8,0 pct. før skat Kunderne i markedsrente opnåede et afkast på 5,5-5,9 pct. med den laveste investeringsmæssige risiko (profil A) tre gange så højt afkast som kunder i gennemsnitsrente KundeKapital opnåede afkast på 9,8 pct. KundeKapital er en central del af PFA Pensions værdiskabelse til kunderne og udgjorde 16 mia. kr. PFA Pensions kapitalstyrke blev øget betragteligt med 5,6 mia. kr. til i alt 19,1 mia. kr. i samlede reserver. Solvensdækningen steg til 197 pct. Årets indbetalinger fra kunderne steg markant med 15 pct. til 10,0 mia. kr. Indbetalingerne til markedsrente blev fordoblet og udgjorde 63 pct. af indbetalinger i alt Den samlede balance voksede med 18,8 mia. kr. i perioden til 310 mia. kr. Resultat før skat var 514 mio. kr. mod 87 mio. kr. i 1. halvår 2011 Bedste imagevurdering i pensionssektoren Udvalgte hovedtal PFA Pension Mio. kr. 1. halvår halvår Resultatopgørelse Indbetalinger Investeringsafkast før PAL Resultat før skat Balance Aktiver i alt Egenkapital KundeKapital Samlede reserver* Bonusgrad 4,8 % 2,2 % 2,7 % KundeKapitalgrad 8,2 % 6,8 % 7,4 % *Overskydende basiskapital og kollektivt bonuspotentiale Halvårsrapport PFA Pension side 2 af 12

3 Højt afkast PFA Kapitalforvaltning leverede gode resultater i 2012, hvor PFA-koncernens investeringer gav et samlet afkast på 14,6 mia. kr. efter de første seks måneder. Det er i særdeleshed resultaterne i sidste del af halvåret, der har bragt PFA s investeringsafkast helt i top blandt de kommercielle aktører. Kunderne med opsparing i markedsrente fik afkast på mellem 5,5 og 8,0 pct. Det samlede afkast i gennemsnitsrentemiljøet lå på 5,5 pct. med et spænd på mellem 4,2 pct. og 6,9 pct. afhængig af rentegruppe. Det er bemærkelsesværdigt, at alle typer investeringer leverede positive afkast trods lavere vækst i den globale økonomi, recession i Europa og stor volatilitet på de finansielle markeder. Især kreditobligationer og aktier leverede en god performance ikke mindst med afsæt i lempelser af pengepolitikken i eurozonen. Danske aktier gav 16,1 pct. i afkast, mens kreditobligationer med afkast på mellem 8-10 pct. bidrog væsentligt til de høje investeringsafkast. Afkast i gennemsnitsrente (kundemidler) Aktivtyper Noterede danske aktier 16,1% Noterede udenlandske aktier 7,9% Alternative investeringer 5,1% Aktier i alt 7,9% Danske obligationer 1,8% Indeksobligationer 5,4% Udenlandske statsobligationer 4,1% Udenlandske kreditobligationer 8,7% Obligationer i alt 4,4% Ejendomme 3,0% Øvrige - I alt 5,5% Markedsrente også gevinst med lav risiko Med livscyklusproduktet PFA Plus har PFA udbygget positionen som ledende pensionsleverandør til virksomheder og organisationer i Danmark. Trods usikkerheden på finansmarkederne har kunderne fået høje afkast. PFA Plus 1. halvår 2012 Afkast i pct. År til pensionering Profil D høj risiko 8,0% 7,0% 6,4% Profil C middel risiko 7,3% 6,6% 6,1% Profil B - lav risiko 6,6% 6,1% 5,8% Profil A ekstra lav 5,9% 5,7% 5,5% risiko Inkl. Kundekapitalrente Mange PFA-kunder har valgt at skifte til PFA Plus og spare op med markedsrente. Fordelen ved PFA Plus er tydelig selv for de mest forsigtige kunder, som opnåede tre gange så høje investeringsafkast som i gennemsnitsrente og med stort set samme risiko. Hver femte af PFA s markedsrentekunder har valgt at spare op med PFA Plus profil A, fordi de dermed får stort set samme risikoprofil som ved opsparing i gennemsnitsrente. Disse kunder med profil A fik i perioden et afkast på 5,5-5,9 pct., mens kunderne i gennemsnitsrente fik 1,8 pct. Årsagen til det højere afkast i PFA Plus er, at der ikke er behov for renteafdækning og opbygning af kollektive reserver. Dermed opnår kunderne et højere afkast på deres depot. En sammenligning af afkastet til kunderne i de 2½ år, som PFA Plus har eksisteret, viser, at kunderne i PFA Plus Profil A har fået over 20 pct. i afkast, mens kunder i gennemsnitsrente har opnået godt 10 pct. i depotrente. Alle afkast er inkl. rente fra KundeKapital. Afkast og depotrente før skat i 2½ år fra 2010 til 1. halvår 2012 År til pensionering PFA Plus profil A 20,4% 20,5% 20,7% ekstra lav risiko Depotrente 10,1% Inkl. Kundekapitalrente Halvårsrapport PFA Pension side 3 af 12

4 kr. mere i markedsrente end til en kunde med depotrente I kroner og øre gav det højere afkast i markedsrente over bare 2½ år et merafkast på knap kr. til en yngre kunde med over 30 år til pensionering og som havde en opsparing på kr. og en løn på kr. ved indgangen til Det er gevinster som disse, der ligger bag PFA s anbefaling om at spare op i PFA Plus og ikke i gennemsnitsrente. Afkast i gennemsnitsrente på 5,5 pct. I gennemsnitsrentemiljøet opnåede PFA et samlet investeringsafkast på 5,5 pct. Afkast i de fire rentegrupper i PFA Pension lå på 4,2 til 6,9 pct. Kunderne fik en depotrente på 2,75 pct. p.a. Hertil kom den ekstra rente af KundeKapital, som udgjorde 9,8 pct. i 1. halvår Dermed fik kunderne med 5 pct. af opsparingen i Kunde- Kapital en depotrente inkl. den ekstra rente af KundeKapital på 1,8 pct. i 1. halvår. nøgletallet Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat. Nøgletallet viser afkastet af kundernes midler fratrukket omkostninger til at drive virksomheden og betaling til ejerne (driftsherretillæg). PFA har opnået et positivt investeringsafkast hvert eneste år efter 2001 på sammenlagt 102,9 pct. Den akkumulerede forrentning af kundernes midler udgjorde 96,4 pct. Dermed gik næsten 94 pct. af den værdi, som PFA har skabt via investeringerne, til kunderne. Det er en meget høj værdiskabelse. PFA s kapitalbase markant stærkere Investeringsresultaterne har medført, at PFA s kapitalstyrke er øget betragteligt siden årsskiftet. De samlede reserver er vokset med 5,6 mia. kr. og udgør nu 19,1 mia. kr. Kollektivt bonuspotentiale er vokset med 4,1 mia. kr. til 9,3 mia. kr. og basiskapitalen med 1,7 mia. kr. til 20,0 mia. kr. Solvensdækningen er steget til 197 pct. PFA har øget bonusgraden i alle fire rentegrupper, og dermed blev kundernes fælles reserver styrket i alle rentegrupper. Rentegrupper PFA Pension 1. halvår 2012 Rentegruppe Afkast Depotrente inkl. rente af Bonusgrad KundeKapital ,2 % 6,9 % 6,1 % 6,5 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 5,7 % 5,4 % 2,1 % 2,7 % Fra 1. juli 2012 er depotrenten nedsat til 2,0 pct. p.a. som følge af aftalen af 12. juni 2012 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om ændring af Finanstilsynets diskonteringsrentekurve. Afgørende for PFA s forretningsmodel er værdiskabelsen til kunderne. PFA er unik blandt de pensionsselskaber, som er udsat for konkurrence, ved at så stor en del af investeringsafkastet går til kunderne. Det kan aflæses af regnskabs- Det høje afkast og PFA s kapitalstyrke betyder også, at PFA har været i stand til at indtægtsføre driftsherretillæg til basiskapitalen og nulstille skyggekontoen fra tidligere år. Som en følge af PFA s værdiskabelsesmodel går 73 pct. af driftsherretillægget tilbage til kunderne via KundeKapital. Helt centralt i PFA s forretningsmodel og dermed værdiskabelse til kunderne står KundeKapital. Det er unikt for PFA og sikrer kunderne en ekstra forrentning. Kundekapital gav et afkast på 9,8 pct. og er vokset med 1,5 mia. kr., så det udgør 16,1 mia. kr. Egenkapitalen er øget med 0,4 mia. kr. til 5,8 mia. kr. PFA s kapitalstyrke gør, at vi kan investere mere hensigtsmæssigt og tage de nødvendige risici for at skaffe et højt afkast til fordel for kunderne. Det giver bl.a. mulighed for at vælge at placere en større andel af investeringerne i aktiver med højere afkastpotentiale som f.eks. kreditobligationer og alternative investeringer. Halvårsrapport PFA Pension side 4 af 12

5 Kundernes ydelsesgarantier består uændret hos PFA, som har kapitalstyrken til at honorere alle forpligtelser. Som afkasthistorikken de seneste år har vist, vil det dog være en fordel for mange kunder med opsparing i gennemsnitsrente at vælge et skifte til markedsrente. Særligt de lave renteniveauer gør det fordelagtigt for mange kunder at flytte deres opsparing. Da PFA får frigjort reserver, hvis en kunde med ydelsesgarantier flytter sin opsparing over til PFA Plus i markedsrente, får kunderne deres andel af de fælles reserver sat direkte ind på deres depot i PFA Plus. Kapitalstyrke Mio. kr. 30/6 30/6 31/ Egenkapital KundeKapital Basiskapital Overskydende basiskapital Kollektivt bonuspotentiale Bonuspotentiale på fripoliceydelser Bonusgrad 4,8% 2,2% 2,7% Kundekapitalgrad 8,2% 6,8% 7,4% Indbetalinger: PFA markedets foretrukne Kunderne indbetalte 10,0 mia. kr. i bruttopræmier i årets første seks måneder. Det var 1,3 mia. kr. eller 15 pct. mere end i samme periode sidste år. Omsætningen betegnes som tilfredsstillende og stigningen afspejler, at PFA er markedets foretrukne pensionsleverandør. Der forventes en noget lavere stigningstakt i 2. halvår, da mange af de nye kunder flyttede deres opsparinger til PFA hurtigt. Væksten i PFA er bredt forankret i større virksomheder og organisationer samt i stigende grad mindre og mellemstore virksomheder. Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes at fastholde eksisterende kunder i vid udstrækning samtidig med, at et betragteligt nysalg er realiseret. PFA s primære fokus i markedet ligger på fastholdelse af eksisterende kunder, og PFA deltager kun selektivt i nysalgsaktiviteter. En stadig stigende andel af kunderne sparer op med markedsrente. Indbetalingerne til markedsrente udgjorde 47 pct. af præmieindbetalingerne i 1. halvår Regnes overførsler med var procenten 63. Ultimo 2011 lå markedsrenteandelen på 47 pct. mod 35 pct. i 1. halvår ÅOK/ÅOP giver fuld gennemsigtighed Som et led i fuld åbenhed og gennemsigtighed i PFA har kunderne adgang til at se alle direkte og indirekte omkostninger ved at spare op i PFA. Det opgøres som årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK/ÅOP) og findes sammen med kundens pensionsoversigt på pfa.dk. PFA oplyser både et standard-aok/åop og et PFA-ÅOK/ÅOP, der tager højde for, at ca. 75 pct. af årets driftsherretillæg m.m. går tilbage til kunderne via KundeKapital. Dermed kan kunderne se de omkostninger, de rent faktisk betaler. I 2011 var PFA s ÅOP 0,89 pct., hvilket var det laveste ÅOP blandt de kommercielle selskaber. Standard ÅOP (uden fordel ved KundeKapital) udgjorde 1,11 pct. Se PFA s metodebeskrivelse på pfa.dk. PFA har bedste omdømme i pension og fjerdebedste image i hele finanssektoren PFA får målt sit omdømme blandt andet via kvartalsvise analyser af et eksternt bureau specialiseret i imageundersøgelser. Analyserne har vist, at PFA s omdømme er forbedret i løbet af Det betyder, at beslutningstagere i 2. kvartal vurderede PFA s omdømme, som det fjerde bedste i finanssektoren og klart det bedste pensionsselskab. I første kvartal lå PFA nr. 5 i vurderingerne fra beslutningstagere. Halvårsrapport PFA Pension side 5 af 12

6 Især parametre som general impression og corporate reputation lå højt, men også kundetilfredshed og hvorvidt brandet forbindes med kvalitet blev scoret væsentligt højere hos PFA end benchmark. I juni offentliggjorde Berlingske Business Magasin også deres årlige imageundersøgelse, hvor PFA gik frem til en placering som samlet nr. 41 og nr. 5 i finanssektoren. PFA har haft en uafbrudt fremgang siden 2009 i beslutningstagernes vurdering af selskabet. PFA opnår størst fremgang på fire parametre: Kommunikation ledelsen er dygtig til at formidle vision og værdier til omverdenen Ledelse ledelsen er dygtig til at håndtere de udfordringer, virksomheden står over for Finansiel styrke virksomheden er økonomisk sund og veldrevet Konkurrenceevne virksomheden er god til at skabe indtjening og vækst i konstant konkurrence. tefølje Administration A/S og har 20 afdelinger og en formue på 241 mia. kr. PFA Portefølje Administration har i 2012 ansøgt om tilladelse til at administrere en ny privat investeringsforening. Foreningen ventes etableret i 2. halvår Det er PFA s ambition i de kommende år at tiltrække kapital fra både andre professionelle investorer og private. Kapitalforvaltningen kan samtidig skabe grobund for strategisk partnerskab med fx pensionskasser. Forventning til årets resultat Periodens resultat udgjorde 514 mio. kr. før skat og 416 mio. kr. efter skat. Resultatet afspejler, at størstedelen af værdiskabelsen tilfalder kunderne. I samme periode sidste år var resultatet 87 mio. kr. før skat og 107 mio. kr. efter skat. For året som helhed forventes et resultat, som er lidt højere end resultatet for Kapitalforvaltning Hovedparten af PFA s investeringer er placeret i PFA Professionel Forening. Kapitalen forvaltes af bl.a. PFA Kapitalforvaltning, som også tilbyder kapitalforvaltning for eksterne kunder, bl.a. arbejdsmarkedspensionsselskaber. PFA Kapitalforvaltning har 274 mia. kr. under forvaltning. PFA Pension og PFA Professionel Forening er de største kunder i selskabet. PFA Professionel Forening administreres af PFA Por- Resultatet afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, hvortil der er knyttet en høj grad af usikkerhed. Den største finansielle risiko udgøres af tab ved renteændringer på pensionsprodukter med gennemsnitsrente. Derudover afhænger resultatet primært af forsikringsmæssige risici, dvs. risikoen for tab i form af ændringer i invaliditet, levetid mv. Halvårsrapport PFA Pension side 6 af 12

7 Femårsoversigt PFA Pension Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1/1-30/ /1-30/ Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale Egenkapital, i alt KundeKapital Basiskapital Aktiver, i alt Nøgletal (i pct.) /1-30/ /1-30/ Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 2,5 % 6,2 % 7,7 % 10,7 % 0,4 % 5,2 % Afkast før pensionsafkastskat af egenkapital og KundeKapital 2,3 % 6,7 % 7,0 % 6,5 % 1,4 % 3,0 % Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler 2,5 % 6,2 % 7,8 % 10,8 % 0,4 % 5,3 % Afkast efter pensionsafkastskat 2,1 % 5,4 % 6,7 % 9,2 % 0,3 % 4,5 % Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal 1) Omkostningsprocent af præmier 4,1 % 4,3 % 2,8 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % Omkostningsprocent af hensættelser 2) 0,33 % 0,31 % 0,24 % 0,33 % 0,36 % 0,40 % Omkostninger pr. forsikret 2) 942 kr. 924 kr. 739 kr kr kr kr. Omkostningsresultat 2) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forsikringsrisikoresultat 2) 0,23 % 0,12 % 0,12 % -0,07 % 0,00 % -0,05 % Selskabets omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 6,3 % 6,1 % 3,2 % 4,6 % 3,9 % 4,1 % Omkostningsprocent af hensættelser 2) 0,50 % 0,45 % 0,27 % 0,36 % 0,32 % 0,38 % Omkostninger pr. forsikret i kr. 2) kr kr. 842 kr kr kr kr. Omkostningsresultat 2) -0,16 % -0,13 % 0,03 % -0,02 % 0,04 % 0,02 % Forsikringsrisikoresultat 2) 0,22 % 0,10 % 0,09 % -0,13 % -0,03 % -0,04 % Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 0,9 % 2,2 % 3,3 % 2,7 % 2,2 % 4,8 % KundeKapitalgrad 5,5 % 6,0 % 6,6 % 7,4 % 6,8 % 8,2 % Ejerkapitalgrad 2,8 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,0 % 3,3 % Overdækningsgrad 2,6 % 3,4 % 3,6 % 4,2 % 3,9 % 5,0 % Solvensdækning 159 % 176 % 179 % 183 % 186 % 197 % Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat -0,5 % 11,8 % 11,5 % 11,3 % 1,8 % 9,2 % Egenkapitalforrentning efter skat -0,4 % 8,1 % 9,7 % 9,1 % 2,3 % 7,4 % Forrentning af kundernes midler ekskl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2,2 % 5,3 % 7,1 % 10,5 % 0,2 % 4,7 % Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 9,3 % 7,9 % 5,5 % 5,7 % 2,8 % 2,6 % Forrentning af KundeKapital før skat -0,5 % 12,1 % 12,1 % 11,9 % 1,8 % 9,5 % Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2,1 % 5,6 % 7,4 % 10,6 % 0,3 % 5,0 % 1) Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal afspejler kundernes faktisk betalte omkostninger. 2) Helårsomregnet Halvårsrapport PFA Pension side 7 af 12

8 RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.) 1/1-30/ PFA Pension 1/1-30/ Præmier Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i KundeKapital Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit Link-kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Overført til KundeKapital fra andre indtægter og andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Anden totalindkomst i alt PERIODENS TOTALINDKOMST Halvårsrapport PFA Pension side 8 af 12

9 BALANCE - AKTIVER (mio. kr.) AKTIVER Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsaktiver Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter Genforsikringsandele af forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, i alt Halvårsrapport PFA Pension side 9 af 12

10 BALANCE - PASSIVER (mio. kr.) PASSIVER Egenkapital Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital, i alt Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Præmiehensættelser Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter KundeKapital Hensættelser for Unit Link-forsikrings-og investeringskontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, i alt Halvårsrapport PFA Pension side 10 af 12

11 EGENKAPITALOPGØRELSE OG KAPITALFORHOLD (mio. kr.) Egenkapitalopgørelsen Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Aktiekapital Sikkerhedsfond Overført overskud Egenkapital primo Overført af årets resultat Overført fra anden totalindkomst Udbytte, tidligere år Egenkapital ultimo Basiskapital og solvenskrav Egenkapital KundeKapital Andel af datterselskabers basiskapital Værdien af den pågældende ejerandel Kernekapital Foreslået Udbytte Immaterielle aktiver Bogførte skatteaktiver netto Andel af solvenskrav i datterselskaber Reduceret kernekapital Supplerende kapital Basiskapital Solvenskrav Overskydende basiskapital Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste aflagte årsrapport. Halvårsrapport PFA Pension side 11 af 12

12 Påtegning Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapport for PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. København, den 28. august 2012 Direktion: Henrik Heideby Anne Broeng Lars Ellehave-Andersen Jon Johnsen koncernchef og CEO koncerndirektør og CFO koncerndirektør koncerndirektør Bestyrelse: Svend Askær formand Jørn Neergaard Larsen næstformand Klavs Andreassen Hans Skov Christensen Lars Christoffersen Gita Grüning Erik G. Hansen Jørgen Hoppe Peter Ibsen Thomas P. Jensen Hanne Sneholm Jensen Per Jørgensen Torben Dalby Larsen Mette Risom Laurits Rønn Halvårsrapport PFA Pension side 12 af 12

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 11

Å R S R A P P O R T 2 0 11 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011 2 Årsrapport PFA Holding 2011 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere