Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården"

Transkript

1 Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering af stemmetal 3. Formandens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag herunder kontingent og budget 6. Valg af bestyrelse på valg er: a: Kirsten villig til genvalg b: Jørgen villig til genvalg c: Vilhelm indtræder som suppleant for Veikko resten af perioden (1år) 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (begge for 1 år) 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (begge for 1 år) Lisa og Gert villig til genvalg. 9. Vilhelm orienterer vedr. bridgehus 10. Steen Løvgreen, DBF, orienterer om bridgehus i Næstved 11. Eventuelt Ad 1) Ad 2) Ad 3) Valg af dirigent: Vagn Gustafsson, bridgeklub spar 2, blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Konstatering af stemmetal: Der er i alt repræsenteret 14 klubber med 742 medlemmer og i alt 48 stemmer. Formandens beretning: Roskilde Bridgeunions bestyrelse har i årets løb haft 3 møder. Medlemmerne kan gå ind på vores hjemmeside og følge bestyrelsens arbejde via referaterne. Roskilde Bridgeunion er i år blevet udvidet med yderligere en klub, nemlig Torsdags-bridge, således, at vi nu har 14 medlemmer velkommen i klubben. Som det fremgår af navnet spiller de om torsdagen og det er fra kl i lokale 330. Igen i år afholdt Roskilde Bridgeunion den årlige klubdag, hvor medlems-klubbernes bestyrelser var inviteret. Det blev den 1. marts Gimle leverede lækkert smørrebrød til frokost og eftermiddagen gik med kaffe med småkager, snak og indimellem også kortspil. Alt i alt en vellykket dag, hvor bestyrelserne fik snakket sammen og måske fik udveksle meninger og erfaringer til gavn for den brede bridgekultur vi har i Roskilde. Bestyrelsen har planlagt næste klubdag til den 7. marts 2010.

2 Unionen har deltaget i DGI-Seniors aktivitetsfestival i Roskilde hallerne lørdag den 17. oktober i den hensigt at udbrede viden og skærpe interessen for bridge. Alle følte det var en succes der blev vist pæn interesse for vores stand hele dagen igennem, hvor 16 interesserede skrev sig på listen til undervisning til næste sæson interessen var dog størst om formiddagen formentlig også fordi Jytte Abildstrøm var på programmet. Det var dejligt med den store tilslutning og opbakning af frivillige - uden dem var vi ikke i stand til at afholde et sådant arrangement. En stor tak for hjælpen til deltagerne dels ved bordene og dels ved siden af bordene. Det er helt klart min opfattelse, at RBU fortsat vil deltage i et lignende DGIarrangement næste år. KILDEGÅRDEN: EL foreslog sidste år, at bridgeklubberne satte sig sammen og forfattede et samlet ønske om, hvordan man kunne tænke sig et bridgehus/lokaler skulle indrettes og fremsende det til Kulturforvaltningen. Med denne baggrund er vi en lille gruppe, der har sat sig sammen og holdt nogle møder og forfattet en skrivelse vedr. ønske om et bridgehus til fælles glæde for alle bridgeklubber og spiller i Roskilde. Vi er nået dertil, at vi vil blive bedst stillet, hvis vi kunne få kommunen til at stillet nogle egnet lokaler til rådighed, således vi ved fælles hjælp kan holde omkostningerne til etableringen nede således, at alle fortsat kan have råd til at spille bridge. Jørgen Oredson, Vilhelm og jeg havde i foråret et møde med Evan Lynnerup samt en nylig tiltrådt chef i kulturforvaltningen, Poul Damkjær, hvor vi afleverede denne skrivelse. Vi syntes selv det var et godt møde med en seriøs respons og følte forvaltningen tog vores henvendelse seriøst. Der er ikke noget i kortene der siger, at vi ikke kan fortsætte i vores nuværende domæne indtil videre. Vilhelm kommer mere ind på arbejdet omkring bridgehuset og bridgens fremtid under Roskilde Bridgeunion. De musiske Skoler slipper vi ikke af med vi kan bare håbe at støjen i denne sæson bliver tålelig. Også i år blev spillelokalerne ryddet efter sidste spilleaften efter Jokerens sommerbridge således, at der kunne blive gjort hovedrent i alle lokaler. Borde og spillematerialer efterset og repareret. Et par af bordene har fået udskiftet belægning og nye meldekortene er sat i kasserne.

3 Vedligeholdelse af borde, duge, meldekort og meldekasser sker ved RBU s foranstaltning spillekortene og hvad der ellers måtte være af ekstraudstyr sker ved de enkelte klubbers egen regning og foranstaltning. KLUBBERNE: På Jokerens generalforsamling i foråret trak den gamle formand sig og ny på posten blev Lisa Pedersen og et tillykke skal lyde fra Unionen. I den forbindelse blev den afgående formand Rita Nybo Andersen udnævnt til æresmedlem og tildelt diplom med livsvarigt medlemskab for et entusiastisk og stort arbejde i bridgeklubben Jokeren. Sommerbridgen havde også i år forholdsvis stor tilslutning trods det gode vejr. Aktørerne var Jokeren, Håndværkeren og Bridgelogen. DISTRIKT ØSTSJÆLLAND: Distrikt Øst har fået ny formand, nemlig Rolf Petersen Den afgående formand Per Egelund er blevet formand i Dansk Bridgeforbund. Jeg vil lige minde om, at DØ har inviteret til klubledermøde søndag den 25. oktober, hvor Jacob Røn vil orienterer om et nyt nordisk bridgesystem Nordisk Bridge Standard. Kontingent til DBF er i denne sæson kr. 248,- fordelt således, at de 230 kr. går til DBF og 15,- kr. til DØ og 3 kr. til kreds 2, som består af distrikterne Nordsjælland, Østsjælland, Vestsjælland og Storstrøm. Sidste år blev det ellers stillet i udsigt, at der i denne sæson ville komme et differentieret medlemskontingent, men der er nu truffet en ny beslutning om, at det ikke bliver gennemført før DBF domæne bliver solgt. Man har fået lavet en lokalplan, der tillader udstykning af 4 byggegrunde ligesom der er givet tilladelse til at forlagsbygningen indrettes med boliger. Man har ligeledes indgået aftale med en ny mægler om salg af kroen. DBF har åbenbart i lighed med mange andre følt sig presset på pengene, idet man har planer om, at Dansk Bridge skal reduceres fra 10 til 9 udgaver om året. AFSLUTNING: Til slut vil jeg sige tak til pedellerne på Kildegården for det gode samarbejde og for deres altid imødekommende og hjælpsomme måde, de er overfor klubberne. Endelig vil jeg sige tak til Jer i bestyrelsen, der har ydet en god indsats i det forgangne år. Tak skal I há. HUSK ingen bestyrelse af bedre end medlemmerne gør den til input og forslag modtages gerne.

4 Sluttelig vil jeg lige minde om, at Unionen har en hjemmeside, der styres af Vagn. Han er modtagelig for alt, hvad der kan have interesse for medlemmerne. Og så vil jeg lige orientere om, at bestyrelsen har planlagt næste ordinære generalforsamling for Roskilde Bridgeunion til onsdag den 20. oktober Med disse ord overlader jeg hermed beretningen til generalforsamlingen. Tak Poul Larsen formand Ad 4) Aflæggelse af årsregnskab: Kirsten Herbst aflagde årsregnskab. Året gav et overskud på kr ,18, hvorefter formuen er på kr ,16. For brugerbetalingen er der udskiftet meldekort og anden reparation. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 5) Indkomne forslag herunder kontingent og budget: Kontingent og budget blev vedtaget uændret, kr. 200,00 pr. klub og kr. 5,00 pr. medlem. Der var ikke indkomne forslag. Ad 6) Ad 7) Ad 8) Ad 9) Valg af bestyrelse: Kirsten Herbst og Jørgen Oredson blev genvalgt for 2 år. Vilhelm W. Wedelsborg indtrådte som suppleant på Veikkos plads i resten af hans periode. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Bente Mandrup blev genvalgt for 1 år og Ebba Kristoffersen blev tillige valgt for et år. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Lisa Pedersen og Gert Kristoffersen blev begge genvalgt for 1 år. Vilhelm orienterer vedr. bridgehus: Vilhelm fortalte om de tiltag der er gjort for at etablere et bridgehus i Roskilde, skrivelse udfærdiget og afleveret til kommunen og kopi udlagt på generalforsamlingen, men det har lange udsigter, da kommunen ikke har penge. Der kan ses mange fordele ved et bridgehus, der kunne f. eks. etableres en café og dermed mere hygge for medlemmerne. Bridgelogen har tilsyneladende ikke mere ønske om et bridgehus, de ellers har været med i forhandlingerne om et bridgehus i kommunalt regi, de er tilfredse med de

5 lokaler de har, de har ikke lokaler på Kildegården, kun til undervisning. For de resterende 13 klubber og undervisning ses det som en stor fordel. Der kan være andre muligheder, f. eks. kælderen på Kildegården, evt. hele 1. sal på Kildegården, men da de også huser andre klubber, vil det være en længere proces. En skrivelse kunne udfærdiges om f. eks. 1. salen på Kildegården, og afleveres til Poul Damkær, hvis det var noget alle klubberne kunne blive enige om, hvad Poul Larsen fra klub 2001 så som en rigtig god idé. Rita Nybo synes at lokalerne på 1. sal er rigtig gode, også fordi udgifterne ikke er så høje, så det er muligt at holde kontingentet på et rimeligt niveau. Det største problem er varmen, og der er ikke udsigter til at det bliver bedre, da det koster mange penge at få udluftning etableret. Christian Breindal rejser spørgsmålet, hvilken muligheder der er i Gartnergården, Jørgen Oredson oplyser, er grunden forurenet og derfor ikke kan tillades ombygning. Christian B. bekræfter efterfølgende, at Bridgelogen trækker sig fra videre samarbejde om et fælles bridgehus i kommunalt regi. Et ønske som en enig bestyrelse i Bridgelogen har truffet. Der blev foreslået, at RBU og kommunen etablerer et møde, for at få styr på, hvilke muligheder vi har. Ad 10) Steen Løvgreen, DBF, orienterer om bridgehus i Næstved: Konsulent Steen Løvgreen fortalte om Næstved bridgehus, som er en selvejende institution. Steen var meget begejstret for bridgehuset som fungerede til alles tilfredshed. Huset blev ledet af en bestyrelse og et aktivitetsudvalg for hver dag. Der blev spillet bridge både formiddag, eftermiddag og aften og huset kunne også udlejes til andre arrangementer, kun var forudsætningen af der skulle være tilknytning til bridgehuset. Det kan være en fordel at eje, du skal ikke tage hensyn til andre klubber, men det bliver sikkert også dyrere at være medlem. Af arrangementer udover bridge kan nævnes vinsmagning og udstilling af forskellige kunstnere. Der er kun lønnede medarbejdere til undervisning. Ad 11) Eventuelt: Seniorfestivalen havde været en succes, og der var blevet skrevet 16 op til næste års undervisning. Vi vil meget gerne deltage i festivalen til næste år.

6 Det vi skal tænke på i fremtiden er at komme ud med undervisningstilbud til ungdommen. Jørgen Oredson orienterede fra brugerrådet, som noget nyt har klubberne fået lov til at slukke og låse, så nu skal vi ikke være ude præcis klokken Trådløs internet er installeret på Kildegården. Formanden afsluttede med tak til de 2 indlæg fra Vilhelm og Steen Løvgreen og takkede samtidig for god ro og orden. Ref. Kirsten Herbst

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere