VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS)"

Transkript

1 København, semester F2014 VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) Master i vejledning, modul 2 Koordinatorer Kristina Mariager-Anderson & Rie Thomsen Undervisere Ph.d.-stud. Louise Hvitved, IUP Lektor Anne Larson, IUP Adjunkt Jonas Greve Lysgaard, IUP Adjunkt Kristina Mariager-Anderson, IUP Lektor Line Lerche Mørck, IUP Lektor Helle Merete Nordentoft, IUP Videnskabelig assistent Kamilla Nørtoft, IUP Lektor Peter Plant, IUP Lektor Rie Thomsen, IUP Konsulent Jørgen Brock, Undervisningsministeriet Ekstern lektor Rita Buhl Ekstern lektor Gerd Christensen Ekstern lektor Randi Skovhus Ekstern lektor Jonas Sprogøe Vejledere Ekstern lektor Rita Buhl, Ph.d.-stud. Louise Hvitved, IUP, Adjunkt Jonas Greve Lysgaard, IUP, Adjunkt Kristina Mariager-Anderson, IUP, Videnskabelig assistent Kamilla Nørtoft, IUP, Lektor Peter Plant, Videnskabelig assistent Helene Valgren, IUP, 1

2 et med modulet er at give den studerende en indføring i vejledningens samfundsmæssige rolle og placering i økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige sammenhænge Kompetencemål Intellektuelle kompetencer Kompetence til at forstå, analysere, diskutere, perspektivere og forholde sig kritisk til empiriske / videnskabelige forskningsresultater, forskningsprojekter, teorier, begreber og metoder vedrørende vejledningens samfundsmæssige rationaler, funktioner, konfliktområder samt økonomiske begrundelser Efter gennemført modul har den studerende desuden: viden om (el. overblik over og indsigt i) modeller der belyser vejledningsforhold i forskellige organisationer og organiseringsformer. viden om (el. overblik over og indsigt i) konkrete vejledningsformer og -strategier og disses samfundsmæssige begrundelser Faglige kompetencer Være i stand til at redegøre for, præsentere, analysere, diskutere og perspektivere empiriske/videnskabelige forskningsresultater, forskningsprojekter, teorier, begreber og metoder fra vejledningsfeltet i forhold til samfundet. Efter gennemført modul har den studerende desuden: færdigheder i at analysere og vurdere problemer og muligheder for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, herunder tværinstitutionelt samarbejde vedrørende vejledning færdigheder i at analysere og vurdere kvalitetsudviklings- og målingsredskaber i vejledningspraksis færdigheder i at analysere og vurdere konsulent- og evaluatorrollen og mulighederne for at videreudvikle egen og andres vejledning. færdigheder i at analysere vejledningens samfundsmæssige rolle og placering i økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige sammenhænge. Praksiskompetencer På baggrund af ovennævnte intellektuelle og faglige kompetencer bliver den studerende i stand til at anvende forskningsresultater, teorier, begreber og metoder fra feltet i forhold til at sætte vejledningsaktiviteter ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Efter gennemført modul har den studerende desuden: kompetence til at udvikle og planlægge forslag til udvikling af vejledningspraksis kompetence til at udføre akademiske analyser, diskussioner og vurderinger af vejledningens samfundsmæssige rolle. kompetence til at forbinde forskningsmæssige analyser af vejledning til forslag til udvikling af vejledningspraksis kompetence til at anvende teorier og metoder til analyse af forskellige vejledningspraksis og deres samfundsmæssige placering og sammenhæng. Udvalgte teoretiske tilgange (fx sociologiske, socialpsykologiske teorier). Udvalgte metodiske tilgange (fx kvantitative og kvalitative, interview, feltarbejde og dokument/policyanalyse). Udvalgte forsknings- og udviklingsprojekter indenfor modulets tema. 2

3 Tilrettelæggelsesform på modul 2 Undervisningen er bygget op af 11 undervisningsdage fordelt på fire seminarer. Undervisningen foretages hovedsageligt at forskere fra IUP og suppleres af eksterne lektorer. Undervisningen er sammensat som en blanding af oplæg med efterfølgende plenum og/eller gruppediskussioner samt mindre øvelser. 1. Seminar februar Seminar marts Seminar april seminar maj 2014 Der indgår fællesforelæsninger på tværs af de masteruddannelser, som udbydes ved IUP (DPU). Ved disse er IUP vært ved fælles morgenmad ( ) og frokost ( ). Fællesforelæsningerne fremgår af undervisningsplanen. Undervisningen foregår på IUP (DPU) Århus Universitet, Campus Emdrup i København. 5/2, 6/2, 7/2 lokale A210. 9/4 lokale A212, 10/4 lokale A412, 11/4 lokale A100a. Resten i lokale A405. Vejledning på modul 2 I forbindelse med opgaveskrivning på modul 2 er studerende fordelt i kollektive vejledningsgrupper. Vejledningen finder (hovedsagligt) sted på faste datoer i forbindelse med undervisningen. På modulet er der afsat tid til tre kollektive vejledningsseminarer i forbindelse med de tre sidste seminarer. 4-6 studerende og 1 vejleder deltager i disse seminarer, som varer 2 timer pr. gang. Studerende skal forvente at fremsende materiale til vejledning mindst 4 arbejdsdage før vejledningen. Se i øvrigt dokument om kollektiv vejledning. Problemformuleringsseminar 11. marts, kl Kollektiv vejledning 11. april, kl Kollektiv vejledning 6. maj, kl Eksamen Eksamensform 1: Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Opgaver kan skrives individuelt eller af indtil tre studerende i en gruppe. Eksamen aflægges individuelt. (Se studieordning). Grundbøger til modul 2 Olesen, Søren Gytz & Peter Møller Pedersen (2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. Via- Systime. (2. udgave, 2. oplag) Thomsen, Rie (2009). Vejledning i fællesskaber. Fredensborg. (S&E). Schultz Forlag. i kompendium og på blackboard I uddybningen til undervisningsplanen er der angivet litteratur til undervisningsgangene. Primærlitteratur, mærket med *, er at finde i kompendiet. Primærlitteratur, mærket med #, findes i elektronisk udgave på BB. Herfra forventes studerende at printe og læse det, som er angivet som primær litteratur. 3

4 MODUL 2: VEJLEDNING OG SAMFUND DATO TID TITEL UNDERVISER 1. SEMINAR INTRODUKTION OG PRÆSENTATION AF SOCIOLOGISKE OG SOCIALPSYKOLOGISKE TEORIER IFT. UNDERSØGELSER AF VEJLEDNING :00-12:30 Hvad er vejledning? Hvorfor og hvordan et samfundsmæssigt blik? Rie Thomsen/Kristina Mariager-Anderson 13:30-16:00 Vejledning som disciplinering: Michel Foucault Gerd Christensen :00-16:00 Vejledning som konstruktion og virkelighed - et socialhistorisk Jonas Greve Lysgaard blik på socialkonstruktivisme og spekulativ realisme :00-12:00 FÆLLES FORELÆSNING 2. SEMINAR TILGANGE/TEORIER IFT UNDERSØGELSER AF VEJLEDNING :00-12:30 Kvantitativ metode Anne Larson 13:30-16:00 Livslang vejledning som politik, praksis og deltagelse Kamilla Nørtoft :30-12:00 Vejledningens Videnskabsteori Randi Skovhus og Rita Buhl 13:00-15:00 KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING 15:00-17:00 Dokumentanalyse/Policyanalyse Anne Larson :00-12:30 Social praksisteori Rie Thomsen 13:30-16:00 Kvalitative metoder herunder introduktion til Pierre Bourdieu Louise Hvitved 3. SEMINAR KOMPETENCEUDVIKLING, ORGANISATORISK LÆRING OG NYE FÆLLESSKABER :00-12:30 KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING 13:30-16:00 Vejledning ift. kompetenceafklaring- og udvikling i virksomheder :00-15:00 Læring i organisationer eksempel på kompetenceudvikling på en offentlig arbejdsplads :00-12:30 FÆLLES FORELÆSNING 13:30-16:00 Om overskridende læring og grænsefælleskaber - udsatte unge Kristina Mariager-Anderson Jonas Sprogø/Rie Thomsen Line Lerche Mørck 4. SEMINAR LOVGIVNING, KVALITET OG TVÆRFAGLIGHED :00-12:30 Tilblivelse af lovgivning for vejledning med Ungepakke Jørgen Brock 2 som eksempel samt et indblik i ressourcefordeling og anvendelse indenfor vejledningsområdet 13:30-16:00 Tværfaglig vejledningspraksis Helle Nordentoft :00-12:30 Kvalitet i vejledning evidens Peter Plant 13:30-15:00 Opsamling og afslutning på modul 2, herunder evaluering 15:00-17:00 KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING Rie Thomsen/Kristina Mariager-Anderson 4

5 1. SEMINAR onsdag d. 5. fredag d. 7. februar 2014 TEMA INTRODUKTION OG PRÆSENTATION AF SOCIOLOGISKE OG SOCIALPSYKOLOGISKE TEORIER IFT. UNDERSØGELSER AF VEJLEDNING 1. lektion: Hvad er vejledning? Hvorfor og hvordan et samfundsmæssigt blik. Introduktion til modul 2 Onsdag d. 5.2, kl. 10:00-12:30 Underviser: Rie Thomsen & Kristina Mariager-Anderson Efter undervisningen har den studerende: Fået fortalt om egne forventninger til modul 2 Fået en introduktion til modul 2 på masteruddannelsen i vejledning mål og midler Fået en introduktion til forskellige forståelser af vejledningens samfundsmæssige rolle og formålet med at anlægge forskellige teoretiske perspektiver på forholdet mellem individ og samfund teori i analyser af vejledningens samfundsmæssige rolle og formålet med at anvende forskellige undersøgelsesmetoder. Og den studerende har deltaget i en diskussion af flg. spørgsmål: Hvad er vejledning? Hvorfor et samfundsmæssigt blik? Hvordan et samfundsmæssigt blik? De mål som er beskrevet i studieordningen konkretiseres og eksemplificeres i forhold til modul 2 i undervisningens første del. Modul 2 opgavens tema præsenteres. I anden del diskuteres forskellige forståelser af vejledningens samfundsmæssige rolle. Tilrettelæggelse af undervisningen De studerendes forventninger til modul 2 afdækkes og diskuteres først i plenum, hvor underviseren supplerer med uddybende information om modulet. Anden del er baseret på forelæsning og på gruppearbejde. Olesen, Søren Gytz & Pedersen, Peter Møller (red.)(2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. Indledning, ViaSystime. s Thomsen, Rie (2009): Vejledning i fællesskaber. Fredensborg. Studie og Erhverv. Kap. 1 og 3 *Watts, A.G. m.fl. (1998). Uddannelses- og erhvervsvejledning - teori og praksis. Studie og Erhverv. Kapitel 12. * Supplerende litteratur Hermann, Stefan (2012). Anthony Giddens i Olesen, Søren Gytz & Pedersen, Peter Møller (red.)(2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. s Nørgaard, Britte (2012). Thomas Ziehe i Olesen, Søren Gytz & Pedersen, Peter Møller (red.)(2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. ViaSystime s Læse tekster i grundbøgerne, i kompendium og på BB Orienter jer i undervisningsplanen og i de to grundbøger Overvej og skriv gerne de forventninger I har til modul 2 ned. 5

6 2. lektion: Vejledning som disciplinering: Michel Foucault Onsdag d Kl. 12:30-16:00 Underviser: Gerd Christensen Efter undervisningen har den studerende udviklet kendskab til centrale begreber og forståelser i Michel Foucaults begrebsunivers. Den studerende har i løbet af undervisningen deltaget i diskussioner vedr. begrebernes analytiske anvendelighed på forskellige vejledningsproblematikker. I undervisningen gennemgås de centrale begreber og forståelser så som magt, viden og subjekt samt de måder, hvorpå disse begreber er indbyrdes infiltrerede hos Foucault. Endvidere diskuteres forståelsen i relation til vejledning som praksis. Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen vil bestå af forelæsning samt diskussion på holdet. *Christensen, Gerd (2008). Individ og disciplinering. Forlaget Samfundslitteratur. Kap. 1 (s ) og kap. 9 (s ). *Foucault, Michel (1994a). The subject and power I: Power. Essential works of Foucault Vol. 3. Faubion, James D. (edt.). Penguin Books. Hermann, Stefan (2012). Michel Foucault i Olesen, Søren Gytz & Pedersen, Peter Møller (red.)(2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. ViaSystime (s.68-91) Overvej, hvordan Foucaults forståelser kan bidrage til forståelsen af vejledningspraksis. Dette kan være generelt eller med udgangspunkt i eksempler fra egen praksis. 3. lektion: Vejledning og den moderne/post-moderne udfordring- et socialhistorisk blik på teoriudvikling i det moderne og post-moderne samfund Torsdag d Kl. 10:00-16:00 Underviser: Jonas Greve Lysgaard, DPU At introducere de studerende til sammenhængen mellem teoriudvikling og samfundsudvikling i et historisk fokus på det 20. og 21 århundrede. At give et overblik over betydningen af det postmoderne for teoriudvikling i et vejledningsperspektiv. At give de studerende en forståelse for det aktuelle spirende brud med den postmoderne teoriudvikling, eksemplificeret igennem den spekulative realisme. At den studerende efter denne session vil kunne forholde sig til, hvordan samfund og teoriudvikling er nøje koblet og hvilken betydning dette har haft et historisk og aktuelt perspektiv. Fremvæksten af det postmoderne i samfund og teori eksemplificeret ved kritisk teori og frankfurterskolen. 6

7 Fremvæksten og brugen af begreber som dekonstruktion, diskursanalyse og socialkonstruktionisme. Den aktuelle kritik af brugen af diskursanalysen og det socialt konstruerede individ set fra et spekulativt realistisk perspektiv. Tilrettelæggelsen af undervisningen Undervisningen vil veksle mellem oplæg om dagens tekster og øvelser hvor de studerende anvender teorierne i forhold til deres egen praksis. *Appignanesi, Richard & Garrat, Chris (2007) Introducing Post-modernism. Cambridge: Icon Books. *Habermas, Jürgen & Seyla Ben-Habib (1981) Modernity versus Postmodernity New German Critique, No. 22. (13 sider) *Bryant, Levi, Harman (2013) Politics and Speculative Realism. Speculations, No. 4. ( 7 sider) Supplerende Olesen, Søren Gytz & Peter Møller Pedersen (2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. Kapitel om Jürgen Habermas. Bjerre, Henrik Jøker og Carsten Bagge Laustsen (2006) Slavoj Žižek. Roskilde Universitetsforlag. (29 sider) Det forventes, at de studerende har læst litteraturen. Overvej, hvad det betyder at være moderne, og hvad det betyder at leve i et samfund, der kommer efter det moderne. Fælles forelæsning titel afventes Fredag d. 7/ kl Forelæser: afventes Kl Fælles kaffe v/festsalen Kl Forelæsning : afventes Kl Fælles frokost (Husk tilmelding via webshop) 7

8 2. SEMINAR d. mandag d onsdag d. 12. marts 2013 TEMA TILGANGE/TEORIER IFT UNDERSØGELSER AF VEJLEDNING 4. lektion: Kvantitativ metode Onsdag d. 10/3 kl Underviser: Anne Larson Efter undervisningen vil de studerende være i stand til at planlægge og gennemføre spørgeskemaundersøgelser, at gennemføre simple statistiske analyser af data frembragt gennem spørgeskemaundersøgelser, samt at forholde sig kritisk til kvantitative undersøgelser, som de i kraft af deres arbejde bliver præsenteret for. Lektionen vil bestå i en introduktion til spørgeskemaer og statistiske analyser. Fokus vil være på: Udvælgelse/sampling af respondenter Konstruktion af spørgeskema Simple uni- og bivariate statistiske analyser Tolkning af statistiske analyser. Undervisningen vil være tilrettelagt som en kombination af forelæsning og diskussion i klassen. Diskussionen vil blandt andet tage udgangspunkt i de studerendes egne overvejelser om konkret brug af kvantitative metoder i deres semesteropgave. *Hansen, E.J. & Andersen, B.H. (2000). Et sociologisk værktøj. Introduktion til den kvantitative metode (s , ). Hans Reitzels Forlag. Udover at have læst teksterne af Hansen og Andersen, skal de studerende forud for undervisningen have tænkt over, hvordan en kvantitativ undersøgelse eventuelt kunne indgå i deres semesteropgave. 5. lektion: Livslang vejledning som politik, praksis og deltagelse Onsdag d. 10/3 kl Underviser: Kamilla Nørtoft At give indsigt i livslang vejledning som politik og praksis. Hvordan opstår begrebet livslang vejledning? Hvad er relationen mellem begrebet livslang læring og livslang vejledning? 8

9 Hvordan omsættes livslang læring og livslang vejledning i praksis? (Forskellige institutioner, sektorer, livsfaser) Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem arbejde i studiegrupper og fremlæggelser og diskussioner i plenum. Omdrejningspunktet er besvarelse/diskussion af de to spørgsmål som de studerende har forberedt til undervisningen. Primær litteratur *Sultana, R.G. (2011). Lifelong guidance, citizen rights and the state: reclaiming the social contract. British Journal of Guidance and Counselling, 39(2), EU-Commission (2004). Resolution om livslang vejledning: Bruxelles. EU. (2008). Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Woller, Hanne(2008) Voksenvejledning - livslang vejledning. Via Vejledning. Printes fra dette link: _livslang_vejledning hanne_woller.aspx Sekundær litteratur Meddelelse fra Kommissionen af 21. november Realiseringen af et europæisk område for livslang læring [KOM(2001) 678 endelig Boysen, Lis m.fl.(2008): Strategier for karrierevejledning. København. VUE Plant, Peter (2008) Udfordringer til Livslang vejledning. Via Vejledning. Printes fra dette link: _vejledning peter_plant.aspx Sultana, Ronald G (2007): Europe and the shift towards Lifelong Guidance. A synthesis report on Progress in implementing the Council Resolution. Cedefop s Tag noter til (redegør kort for) rationalerne bag indførelsen af livslang læring og livslang vejledning som politik og som praksis. Lav en omvendt uddannelsesplan, du kan tage udgangspunkt i dig selv eller du kan lave et interview med en anden person. Du skal sammenfatte interviewet i en omvendt uddannelsesplan. I en omvendt uddannelsesplan begynder du med dér, hvor du er i dag og arbejder dig bagud ved at beskrive de jobs, du har haft, de kurser eller andre muligheder for læring, som du har (for)fulgt. Overvej også hvilken vejledning du selv har haft kontakt med og hvordan kontakten kom i stand. 6. lektion: Videnskabsteori og vejledning Tirsdag d. 11/3 kl Underviser: Rita Buhl & Randi Skovhus Den studerende har efter undervisningen kendskab til forskellige videnskabsteoretiske paradigmer, som adresserer vejledning som vidensfelt. Målet er, at den studerende får et videnskabsteoretisk grundlag for at 9

10 analysere og vurdere vejledningspraksis og dens samfundsmæssige placering og sammenhæng og i forhold til at analysere grundlaget for forskning, undersøgelser og evalueringer på vejledningsfeltet. Hvorfor videnskabsteori i vejledning? Videnskabsteoretiske retninger Videnskabsteori og vejledning Tilrettelæggelsesform Der veksles mellem korte oplæg og refleksion i grupper dels ift. udleveret empirisk materiale og dels ift. egen praksis *Brinkkjær og Høyen (2011): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Gyldendal Akademisk. Kapitel 5: Aktionsforskning * *Christensen (2002): Psykologiens videnskabsteori en introduktion. Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg. Kapitel 5: Psykologien som humanvidenskab* #Beck Holm (2011): Videnskab i virkeligheden. En grundbog i videnskabsteori. Samfundslitteratur. Frederiksberg# o Kapitel 2: Positivismen: Den første videnskabsteori o Kapitel 3: Poppers kritiske rationalisme o Kapitel 4: Kuhns paradigmeteori Supplerende litteratur Ovennævnte bøger kan evt. læses i sin helhed Forberedelse til undervisning Læs den litteratur, der er angivet under primær litteratur. Overvej hvordan den læste litteratur om videnskabsteori bidrager til at granske egen praksis og evalueringer, undersøgelser og anbefalinger til vejledningsfeltet. Noter et par eksempler, som medbringes til undervisningen. Kollektiv akademisk vejledning Tirsdag d. 11/3, kl. 13:00-15:00 Problemformuleringsseminar: Hver studerende medbringer 3 udkast til en problemformulering, som præsenteres i vejledningsgruppen. Målet med vejledningen er, at den studerende spores ind på, hvad han/hun vil arbejde med og hvordan. Sted aftales mellem gruppen og vejlederen. 7. lektion: Dokument-/policyanalyse Tirsdag d. 11/3 kl. 15:15-17:00 Underviser Anne Larson et med lektionen er, at gøre de studerende i stand til at gennemføre en mindre dokumentanalyse af policy papirer. 10

11 Lektionen vil indeholde en introduktion til begrebet policyanalyse og til udvalgte tilgange til analyse af policy papirer. *Bacchi, C. (2009). Analysing Policy: What s the problem represented to be? (s. 1-53) *Larson, A. (2011). Lifelong Learning From European Policy to national legislation. Paper presented at the ECER conference, September 2011, Berlin, Germany. De studerende forventes at have læst den opgivne litteratur samt have reflekteret over policy papirer, der kunne være relevante at analysere i forhold til deres praksis 8. lektion: Social praksisteori Onsdag d. 12/3, kl. 10:00-12:30 Underviser: Rie Thomsen At de studerende får indblik i et teoriområde: Social praksisteori og kan anvende begreber fra dette i kvalitative analyser af vejledning og samfund Med afsæt i ph.d. afhandlingen Vejledning i fællesskaber gives en introduktion til social praksisteori og særligt kritisk psykologi samt hvordan denne kan anvendes i analyser af problematikker knyttet til vejledning. Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tager afsæt i en introduktion til social praksisteori og kritisk psykologi, de studerende inddrages via en øvelse i collaborative learning se i øvrigt forberedelse til undervisningen. Thomsen, Rie (2009). Vejledning i fællesskaber. Fredensborg. Studie og Erhverv. (Kap.2, 6 og 7) *Dreier, Ole (1999). Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster. I K. Nielsen & S. Kvale (red) Mesterlære. Hans Reitzels forlag. Læs teksterne. I løbet af forelæsningen vil der være collaborative learning vedr. flg. spørgsmål: Gruppe 1. Redegør kort for begrebet deltagelse, hvilken betydning tillægges dette i social praksisteori/kritisk psykologi? Gruppe 2. Redegør for begreberne om personlige deltagerbaner og personlige læringsbaner Gruppe 3. Redegør for begreberne om samfundsmæssige og institutionelle deltagerbaner Gruppe 4. Redegør for den overordnede pointe i Dreiers artikel 9. lektion: Kvalitative metoder herunder introduktion til Bourdieu Onsdag d. 12/3, kl. 13:30-16:00 Underviser: Louise Hvitved At de studerende får indsigt i det kvalitative forskningsinterview, og at de studerende bliver i stand til at forholde sig kritisk til kvalitative interviewundersøgelser. Endvidere får de studerende kendskab til meto- 11

12 derne deltagende observation og struktureret observation. De studerende får introduktion til Pierre Bourdieus begreber habitus, kapital og felt. På denne undervisningsgang arbejdes der med konkrete værktøjer til at planlægge og udføre et kvalitativt forskningsinterview. Endvidere vil der blive diskuteret fordele og ulemper ved forskellige former for interviews og spørgsmålstyper. De studerende vil få mulighed for at foretage individuelle interviews eller gruppe-interviews med hinanden. Desuden præsenteres følgende observationsmetoder: deltagende observation og struktureret observation. Det diskuteres hvordan forskeren kan præge observationerne ved enten at være deltager i det observerede felt eller ikke deltagende. De studerende bliver introduceret for Pierre Bourdieus begreber: habitus, kapital og felt. Tilrettelæggelse af undervisningen De kvalitative metoder og teoretiske begreber gennemgås og diskuteres. Herudover øver de studerende sig i at arbejde med interviews. *Justesen, L. & Mik-Meyer, N.: Deltagerobservation. I Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. (s ) København: Hans Reitzels Forlag. Olesen, S. G. & Pedersen, P. M. (2012). Pædagogik i et sociologisk perspektiv. ViaSystime. (2. udgave, 2. oplag), kapitlet om Pierre Bourdieu. *Tanggaard, L. og Brinkmann, S.: Interviewet: samtalen som forskningsmetode. I Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (2010) (red.). Kvalitative metoder. En grundbog. (s ) København: Hans Reitzels Forlag. Supplerende litteratur Wilken, L. (2005). Habitus, kapital og felt Bourdieus greb til analyse af praksis. I Esmark, Anders, Carsten Bagge Lausten & Niels Åkerstrøm Andersen (red.): Socialkonstruktivistiske analysestrategier. (s ) Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. I bedes læse litteraturen som er knyttet til undervisningen. Overvej: Hvordan du kan gøre brug af interviews og observationer inden for dit praksisområde? 12

13 3. SEMINAR: onsdag d. 9.- fredag d. 11. april 2013 TEMA KOMPETENCEUDVIKLING, ORGANISATORISK LÆRING OG NYE FÆLLESSKABER Kollektiv akademisk vejledning Onsdag d. 9/4, kl. 10:00-12:00 og sted aftales mellem gruppen og dens vejleder. 10. lektion: Kompetencebegrebet og vejledning ift. kompetenceafklaring- og udvikling Onsdag d. 9/4, kl. 13:00-15:00 Underviser: Kristina Mariager-Anderson Efter denne session vil den studerende have kendskab til kompetencebegrebets forskellige definitioner og indsigt i vejledning som kompetenceafklarings- og udviklingsværktøj. Sessionen er en introduktion til forskellige definitioner og forståelser af kompetencebegrebet (som er kendetegnet ved en udvikling fra kvalifikationer til kompetencer og fra uddannelse til læring) set i relation til vejledning i arbejdslivet. Sessionen vil komme med eksempler på, hvordan vejledning, herunder perspektiver og problematikker, i forhold til voksenuddannelse kan foregå på små og mellemstore virksomheder i Danmark. Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem oplæg, refleksion i grupper og diskussioner i plenum. *Colardyn, D. & J. Bjornavold (2004). Validation of Formal, Non-Formal and Informal Learning: policy and practices in EU Member States. In: European Journal of Education, Vil. 39, No. 1, 2004 *Ellström, Per-Erik (2004). Kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Forudsætninger, processer, effekter. I Andersen, V. B. Clematide og S. Høyrup (red.). Arbejdspladsen som læringsmiljø. København: Roskilde Universitetsforlag. (s ) *Høyrup, S. & Pedersen, K. (2004) Lærings- og kompetencebegrebet i arbejdslivsforskningen. I: Illeris, K. (red.) Udspil om læring i arbejdslivet. Roskilde Universitetsforlag. København. (s ) Supplerende litteratur Gyts Olesen, Søren (2012). Pierre Bourdieu. I Olesen, Søren Gytz & Peter Møller Pedersen (2012) Pædagogik i et sociologisk perspektiv. ViaSystime. (2. udgave, 2. oplag) (s ) Forberedelse Læs den angivne tekst og gør dig overvejelser over, hvordan man forstår kompetence i din virksomhed, hvordan arbejder man med kompetenceudvikling samt hvordan dette relaterer sig til indholdet i teksterne og forelæsningen. om/hvordan vejledning kan bruges som kompetenceudviklingsværktøj på din arbejdsplads 13

14 lektion: Læring i organisationer eksempler på kompetenceudvikling på en offentlig arbejdsplads Torsdag d. 10/4, kl. 10:00-16:00 Underviser: Jonas Sprogø/Rie Thomsen Efter undervisningen har den studerende, gennem diskussion af et aktuelt kompetenceudviklingsprojekt, udviklet kendskab til og forståelse for de dilemmaer og problematikker, der knytter sig til kompetenceudvikling og læring i organisationer. Den studerende vil få præsenteret en række centrale begreber om organisatorisk læring og læring på arbejdspladsen, samt få præsenteret metodiske og læringsmæssige overvejelser omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af praksisnære læringsaktiviteter i en organisation. Disse vil efterfølgende blive diskuteret i relation til vejledning som institutionelt arrangement. Undervisningen vil indeholde oplæg om et konkret kompetenceudviklingsprojekt i en større offentlig virksomhed. Undervisningen vil også indeholde præsentation og diskussion af relevant teori om organisatoriske læreprocesser og læring i arbejdslivet. Tilrettelæggelse af undervisningen Med udgangspunkt i et oplæg om et kompetenceudviklingsprojekt, Social Kapital i Sydsjælland og Lolland- Falsters Politikreds, inddrages teorier om organisatorisk læring og læring i arbejdslivet i en diskussion om hvordan kompetenceudvikling kan tilrettelægges og gennemføres i praksis samt hvilken rolle forskellige vejledningsformer kan have som understøttende værktøjer. Anden del af undervisningen tilrettelægges som en dialog mellem de studerende, Jonas Sprogøe og Rie Thomsen om flg. spørgsmål: Hvordan kan vi ud fra ovenstående eksempel forstå læring i organisationer og kompetenceudvikling i lyset perspektiver om livslang vejledning og læring? Og I lyset af vejledning som institutionelt arrangement? *Cook, S., & Yanow, D. (1993). Culture and Organizational Learning. Journal of Management Inquiry, 2, * *Ellström, P-E. (2004). Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet, IN: Ellström & Hultman (red.), Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogikk i arbetslivet, Lund: Studentlitteratur, pp * *Rosenmeier, S.L., (2007), Den sociale kapitals fædre, IN: Paul Hegedahl og Sara Lea Rosenmeier (red.) Social kapital som teori og praksis, København, Forlaget Samfundslitteratur *Sprogøe, J. (2013), Social kapital i hierarkiske organisationer, IN: Tidsskrift for arbejdsliv, 15. årg. Nr. 1, marts 2013, pp *Sprogøe, J. (2012), Udvikling af social kapital i teori og praksis. IN: ARGO Nyhedsbrev, nr. 19, oktober 2012, pp De studerende bedes til undervisningen kort beskrive et kompetenceudviklingsprojekt, som de selv har gennemført eller har været del af i egen organisation med vægt på følgende spørgsmål: Hvad var målet med kompetenceudviklingsprojektet? Hvilke konkrete ting skulle læres /forandres? Hvor og hvordan er projektet blevet forankret? Hvilke aktører har måtte gøre hvad anderledes? Hvordan er de blevet rustet til det? Hvordan er det gået med projektet? 14

15 Fællesforelæsning. Titel afventes Onsdag d. 11/4, kl. 9:30-12:30 Forelæser: afventes Kl Kaffe og brød Kl Forelæsning Kl Fælles frokost (Husk tilmelding via webshop) 13. lektion: Om overskridende læring og grænsefælleskaber - udsatte unge Fredag d. 11. april, kl. 13:30-16:00 Underviser: Line Lerche Mørck At få de studerende til at reflektere over måder, hvormed man kan overskride vor tids individualiserede tendenser i såvel teori som i praksis Dvs. reflektere mere kollektivt baserede overskridende handlemuligheder af særlig relevans for udsatte unge, herunder især etnisk minoritetsunge i produktionsskolen. Temaer/indhold: Temaer/indhold: Der introduceres til situeret læringsteori og kritisk socialpsykologisk teori om overskridende læring og grænsefællesskaber, herunder hvordan man gennem fællesskaber og kollektive læreprocesser på tværs af etniske og sociale forskelle kan medvirke til delvis overskridelse af marginalisering. Den socialpraksisteoretiske analyseramme anvendes i analysen af udsatte unges læring og overskridelse af marginalisering i regi af højskole og produktionsskole. Det diskuteres med udgangspunkt i praksis-eksempler, hvordan forskellige parter kan medvirke i skabelsen af overskridende læring og grænsefællesskaber i praksis. *Mørck, L. L. Hussain, K., Møller-Andersen, C., Ozupek, T., Palm, A. & Vorbeck, I., (2013). Praxis development in relation to gang conflicts, in Copenhagen, Denmark. Outlines, Special Issue: Transformative Social Practice and Socio-Critical Knowledge. Langemeyer, I & Schmachtel, S (ed.): *Mørck, L. L. (2011): Studying empowerment in a socially and ethnically diverse social work community in Copenhagen, Denmark. 'Special Issue - Building Bridges' Ethos, edited by Kontopodis and Newnham. P. Published online, February 16, 2011: *Mørck, L. L. (2010): Expansive Learning as production of community. In W. R. Penuel & K. O'Connor (Eds.), Learning Research as a Human Science National Society for the Study of Education Yearbook, 109 (1). Teachers College Press/Records, 2010: *Mørck, L. L. (2007). Young ethnic minorities in education. How to expand possibilities for learning and transcending of marginalization. Deventer, V., Blanche, T., Fourie, & Segalo (ed.): Citizen City. Between Constructing Agent and Constructed Agency. Canada: Captus University Publications *Mørck, L. L., Jensen, S., Elholm, N. (2010). Inklusion og fællesskaber bygger på respekt. Liv i skolen,

16 Forberedelse Læs de fem artikler, og tegn et livsportræt (se figur 2, Mørck 2007, s. 155), hvor du markerer tidspunkter/perioder i dit liv, hvor konflikt-episoder, særlige fællesskaber, eller evt. (anderledes) voksne, har haft særlig (begrænsende og/eller udvidende) betydning for dig. Til undervisningen udveksles disse forberedte refleksioner med en side-makker; hvilken slags fællesskaber havde betydning for dig i din livsbane, diskuter ændringer i orienteringer i livet, og hvorvidt (grænse)fællesskaber og (anderledes) voksne er noget I også kan genkende fra jeres liv? Supplerende litteratur for evt. interesserede Mørck, L. L. (2006): Grænsefællesskaber. Læring og overskridelse af marginalisering. Roskilde Universitets Forlag, Mørck, L. L. (2011b). Interkulturel forståelse. I: Dansk, Kultur og Kommunikation i pædagogisk praksis, redigeret af Kirsten Mark. Akademisk Forlag, Mørck, L. L. Elholm, N. & Jensen, S. M. (2012). Praksisudvikling og respektproduktion gennem positiv interpellation og solidarisk kritik. (red.) Gerd Christensen, Frans Ørsted Andersen: Den positiv psykologis metoder Forskning, Assessment, test, udviklingsarbejde og intervention kritisk. Dansk psykologisk forlag

17 4. SEMINAR: mandag d. 5.-onsdag d. 6. maj 2013 TEMA LOVGIVNING, KVALITET OG TVÆRFAGLIGHED 14. lektion: Om tilblivelse af ny lovgivning inden for vejledningsområdet belyst med Ungepakke2 Mandag d. 5/5, kl. 10:00-12:30 Underviser: Konsulent i Undervisningsministeriet Jørgen Brock At de studerende får viden om de politiske processer bag dansk vejledning samt overblik over og indsigt i vejledningspolitiske tiltag og strømninger (hvorfor, hvordan og hvorhen). Omdrejningspunktet er vejledningspolitik set fra Undervisningsministeriet og den politiske proces i forbindelse med behandling af lovforslag. Hvor mange ressourcer bruges der på vejledning og hvordan fordeles de? Hvilke interesser er i spil, og hvordan kommer de til udtryk i en vejledningsfaglig sammenhæng? Hvordan er processen fra et politisk forlig til udmøntning og implementering af ny lovgivning inden for vejledning? Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tager afsæt i en forelæsning og afsluttes med fælles diskussion af forelæsningens temaer. *Artikel i Vejlederforum: Da vejledningen mistede sin uskyld: Ungepakken link til Undervisningsministeriet Forslag til lov om ændring af lov om vejledning, de almindelige bemærkninger # https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= # Lovforslaget (L194) med tilhørende spørgsmål-svar, høringsnotat mv. Ny lovgivning om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet # https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Ny lovgivning om uddannelsesparathed, uddannelsesplaner mv. # https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Forberedelse Læs litteraturen - vær især opmærksom på, at der i ovennævnte lovforslag 194 er spørgsmål/svar til/fra ministeren, som giver indblik i, hvad der har interesseret/bekymret eksterne aktører, og læs endvidere de almindelige bemærkninger til lovforslaget, hvori de bagvedliggende overvejelser/analyser for lovforslag er at finde. 17

18 15. lektion: Tværfaglig vejledningspraksis Mandag D. 5/5, kl. 13:30-16:00 Underviser: Helle Merete Nordentoft Målet med undervisningen er, at den studerende får indsigt i muligheder og udfordringer i en tværfaglig vejledningspraksis gennem præsentationen af en model for tværfaglig intelligens. Tværfaglighed er på vej til at blive det nye flagskib indenfor vejledningsfeltet som er med til at løfte vejledningens centrale rolle frem i forhold til at bygge broer og skabe frugtbare overgange mellem professioner og institutioner, som brugere, de unge og patienter kommer i kontakt med. Afsættet for undervisningen er, at tværfaglighed er et komplekst fænomen, som tænkes at være løsningen på komplekse problemstillinger, der fordrer, at vejlederen kan handle innovativt og tænke på tværs. I undervisningen præsenterer jeg således et udkast til model for tværfaglig intelligens, som arbejder med denne kompleksitet gennem at belyse 4 centrale dimensioner i indenfor tværfaglighed. Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser, hvor jeg lægger op til, at de 4 dimensioner i modellen diskuteres med afsæt i de studerendes egen vejledningspraksis. Just, Eva & Nordentoft, Helle Merete (2012): Tværfaglig praksis. København: Hans Reitzels Forlag. *Schultheiss, Donna E Palladino & Pennington, Deneen (2009): Problems With and Needs for Interdisciplinary Interactions in Vocational Guidance. The Career Development Quarterly; #57(4), pp *Axelsen, Inga og Olesen, Birgitte Ravn (2002): At gøre op med det, som tages for givet. Social Kritik 78, 14. årg., s Supplerende litteratur Plum Elisabeth (2007): Kulturel intelligens. København: Børsens Forlag Järvinen, Margaretha og Mik-Meyer, Nanna (red) (2012): At skabe en professionel Ansvar og autonomi i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag. Gittel, Jody Hoffer (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. København: Munksgård Link til mindre artikel om Gittels teori om Relationel koordinering : content/uploads/2012/12/relationel-koordinering_en-teoretisk-introduktion-version-21- december_header-fair-proces.pdf Sense, A. (2005): Facilitating conversational learning in a project team practice. Journal of Workplace learning, Vol. 17, # 3. Læs litteraturen og overvej, hvordan tværfaglighed fylder i din vejledningspraksis. Hvilke muligheder og udfordringer oplever du og hvordan påvirker tværfaglighed din vejlederrolle? 18

19 16. lektion: Kvalitet i vejledning evidens Tirsdag d. 6/5, kl. 10:00-12:30 Underviser: Peter Plant Målene for denne session er at de studerende efter undervisningen og egen læsning har udviklet indsigt i danske og internationale tilgange og centrale begreber ift kvalitet i karrierevejledning, samt et indblik i diskussionen om evidens i vejledning I undervisningen gennemgås eksempler på danske og internationale tilgange til kvalitet i karrierevejledning, herunder en kritisk tilgang til evidens-begrebet i denne sammenhæng Tilrettelæggelsesform Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forelæsning, casearbejde og øvelser, som vil være inspirationspunkter ift. modul 2 opgaver. Læs litteraturen, orienter dig på blackboard Overvej hvilke kvalitets-sikringssystemer du møder i dit job - og hvordan de påvirker fokus i dit arbejde Overvej hvilke evidens opfattelser du møder i dit job - og hvordan de påvirker fokus i dit arbejde Hughes, D. (2009). Evidence and Impact: Careers and Guidance-related Intervention. Reading: CfBT. See *Plant, P. (2004). Quality in Career Guidance: Issues and Methods. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Volume 4, Numbers 2-3 (2004), pp *Plant, P. (2011). Quality assurance and evidence in career guidance in Europe : counting what is measured or measuring what counts? International Journal For Educational and Vocational Guidance, May 2011, pp Supplerende litteratur Larsen, M.S., mfl. (2011). Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning. Et systematisk review. 168 s. KBH: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU/Aarhus Universitet. Se Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning. + diskussion i Vejlederforum om amme: Plant, P. (2001). Quality in Career Guidance. Paris: OECD. Se: 19

20 17. lektion: Opsamling og afslutning på modul 2, herunder evaluering Tirsdag d. 6/5, kl. 13:30-15:00 Underviser: Rie Thomsen & Kristina Mariager-Anderson 1) Opsamling på modulet. Hvad har vi været igennem, perspektiver, teorier, opklarende spørgsmål og diskussioner. Hvad står særligt frem? Hvilken viden har I fået med jer? 2)Evaluering. Vi lægger et evalueringsskema ud på BB efter 3. seminar, som vi håber og forventer, I udfylder forud for undervisningen, da den mundtlige evaluering udføres som en delphi-evaluering, som tager afsæt i jeres skriftlige kommentarer til undervisningen. Kollektiv akademisk vejledning Tirsdag d. 6/5 kl Under vejledningen udarbejdes en skitse for, hvordan de studerende vil færdiggøre opgaven, desuden introduceres rammerne omkring eksamen på modul 2 med afsæt i en nærlæsning af studieordningen særligt bilag 1. Sted aftales mellem gruppen og dens vejleder. 20

Undervisningsplan for Masteruddannelsen i Vejledning

Undervisningsplan for Masteruddannelsen i Vejledning Undervisningsplan for Masteruddannelsen i Vejledning Modul 2: Vejledning og samfund (15 ECTS) Forår 2013, Campus Emdrup: Tuborgvej 164, 2400 København NV, Lokale A 414 Fagansvarlige Kristina Mariager-Anderson

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Vejledning og samfund (15 ETCS)

Vejledning og samfund (15 ETCS) København, foråret 2015 Vejledning og samfund (15 ETCS) Masteruddannelsen i Vejledning Modul 2 Koordinatorer: Kristina Mariager-Anderson, kma@edu.au.dk & Rie Thomsen riet@ edu.au.dk Undervisere: Ekstern

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet

Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet Artikel, årgang 7, DUT12, 2012 Rie Thomsen & Helle Merete Norddentoft Rie Thomsen, adjunkt, Forskningsenheden

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Kære kommende studerende på UPP F14 I er blevet optaget på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Vi glæder os

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Tak for invitationen. Helle Merete Nordentoft, Århus Universitet. Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet

Tak for invitationen. Helle Merete Nordentoft, Århus Universitet. Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet Tak for invitationen Helle Merete Nordentoft, Århus Universitet Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet Video som refleksionsmetode i kvalificeringen af mødet med patienten Agenda Hvorfor video? Hvordan

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013 Generelle indlæringsvanskeligheder Efterår 2013 Ida Mundt Adjunkt og specialpædagogisk konsulent på professionshøjskolen UCC Specialskolelærer i 22 år senest Maglebjergskolen i Allerød Kommune Pæd. Diplom

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Formål Kurset henvender sig KUN, til studerende som skal supplere med henblik på optagelse på kandidatuddannelse!

Formål Kurset henvender sig KUN, til studerende som skal supplere med henblik på optagelse på kandidatuddannelse! Kursus i Kvalitativ Metode Om kurset Fag Kursustype Undervisningssprog Pædagogik og Uddannelsesstudier Sommerkursus Dansk Kursus starter 04-07-2016 Kursus slutter 26-08-2016 Formål Kurset henvender sig

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Underviser: Mette Rold Dage xxxx Litteratur til anskaffelse: 1. Lærerens verden. Indføring i almen didaktik af Gunn Imsen, Gyldendals lærerbibliotek, 2005 2. Didaktik

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Projektbeskrivelse: Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Baggrund De første tiltag til Diplomuddannelsen i uddannelses-

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Kollektive vejledningsformer

Kollektive vejledningsformer Kollektive vejledningsformer Muligheder og udfordringer Lektor Helle Merete Nordentoft, Aarhus Universitet Lektor Lene Poulsen, UCC 1 Agenda Intro: Opdraget og den aktuelle retorik Kritisk indgang ift.

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Forståelser af begrebet vejledning

Forståelser af begrebet vejledning Forståelser af begrebet vejledning Konferencen: Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet 16.1.2013 Carla Tønder Jessing Forståelser og definitioner 1. De mest anvendte definitioner i Danmark

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere