Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning"

Transkript

1 Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende notat omfatter Intern Revisions bemærkninger til ovenstående rapportudkast. Det skal bemærkes, at Intern Revisions kommenteringsperiode har været meget afgrænset. Dette medfører, at de fremsendte bemærkninger ikke kan anses for at være fuldstændige. Intern Revision har ikke fået mulighed for at gennemgå rapportudkastet med evaluator. Vi har ikke vurderet, hvorvidt indholdet i rapportudkastet er omfattet af det til grund for evalueringen godkendte kommissorium. Vi har ikke modtaget kopi af de til rapporten hørende bilag. GENERELLE BEMÆRKNINGER Revisionsudvalgets rolle i forhold til den valgte revisor er ikke behandlet i nævneværdig grad. Kontrakten mellem den valgte revisor (Deloitte) og Københavns kommune er forankret i revisionsudvalget. Revisionsudvalget tilsyn med denne kontrakt er ikke behandlet i rapporten. En del forhold er afdækket via interview af Intern Revisions interessenter. Intern Revision må konstatere, at de fremkomne udsagn med fordel kunne have været genstand for en yderligere behandling; eksempelvis ved at drøfte disse udsagn med Intern Revision. Mange af de fremførte udsagn fremstår uimodsagte/ubehandlede i rapportudkastet. Dette medfører, at det i høj grad er overladt til læseren at tage stilling til de fremførte udsagn. Således burde rapporten indeholde et afsnit om den usikkerhed, der er er forbundet med den anvendte metode (stort omfang interview). Evaluator kunne tillige med fordel i højere grad have anvendt det af Intern Revision fremsendte materiale ved vurderingen af de udsagn vedrørende faktiske forhold, som er fremkommet ved de gennemførte interviews. Eksempelvis er der i afsnit 5.2.1, 2. afsnit anført følgende: En del interessenter anfører, at IR i større og større grad anvender ressourcer på opgaver vedrørende den lovpligtige revision, samt at der ikke opleves klare rammer for, hvilke opgaver der skal varetages af IR henholdsvis ekstern revisor. Intern Revision Farvergade 10, 3. sal 1463 København K Telefon EAN nummer

2 Arbejdsdelingen mellem Intern Revision og den valgte revisor fremgår dels af de indgåede aftaler mellem de to parter og dels af de publicerede revisionsplaner. Et væsentligt element i udkast til evalueringsrapport er forvaltningerne manglende tillid til Intern Revisions varetagelse af konsulentrollen. Netop dette emne synes ikke at være behandlet fuldstændigt. Intern Revisions konsulentrolle er i al væsentlig afdækket via de til Horten Advokatpartnerskab fremsendte revisionsrapporter rapporter samt forvaltningernes syn på den del af rapporterne, der ikke omhandler den finansielle revision i snæver forstand. Intern Revision konsulentrolle i forbindelse med involvering i nedenstående forhold er ikke omfattet af evalueringsrapporten: Deltagelse i projekter i forbindelse med ændring af regnskabsog styringsmæssige processer samt administrative processer. Eksempelvis Intern Revisions inddragelse i arbejdet med nyt samlet økonomisystem for hele kommunen samt deltagelse i en lang række mindre projekter; eksempelvis projekt vedr. socialt snyd, projektet vedr. forsikringshåndtering, nyt regnskabscirkulære m.v. Møder med forvaltningerne om diverse forhold indenfor regnskabsvæsen og økonomistyring. Løbende besvarelse af henvendelser fra forvaltninger og institutioner. TVÆRGGÅENDE REDAKTIONELLE KOMMENTARER Intern Revision gennemfører ikke undersøgelser men udfører revision. Jeg vil ikke nærmere redegøre for forskellen men anføre, at ordene undersøgelse, undersøge og undersøger overalt i rapporten bør erstattes med ordene revision, revidere og revisor. SPECIFIKKE KOMMENTARER 1.1 Baggrund og formål 2. afsnit Kommunen har valgt at supplere den eksterne revision med to ekstra led; en intern revision (IR) samt et revisionsudvalg (RU). Ovenstående bør omformuleres. Kommunen har valgt at styrke den samlede interne kontrol i kommunen ved etablering af en uafhængig vurderingsfunktion benævnt Intern Revision. Den eksterne revision vurderer, i hvilket omfang den kan basere sine revisionsmæssige Side 2 af 10

3 konklusioner på det interne kontrolsystem i KK i videste forstand og herunder intern revisions aktiviteter. 4. afsnit IR er etableret på grundlag af en midlertidig hjemmelsbestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt med dispensation fra styrelseslovens 65 c. Ovenstående bør omformuleres. Der er ingen regler, der hindrer en kommune i at etablere en Intern Revision med en nærmere defineret opgaveportefølje. Den organisatoriske forankring direkte under Borgerrepræsentationen kræver derimod en dispensation. 2. SAMMENFATNING Sammenfatningsafsnittet indeholder en sammenblanding mellem konstaterede forhold, udsagn fra interviewede interessenter samt anbefalinger. Dette medfører, at afsnittet ikke fremstår som et operationelt afsnit. 2.1 Organisering Der kan stilles spørgsmål ved, om organiseringen af IR direkte under Borgerrepræsentationen er hensigtsmæssig Rapportens sammenfatning bør ikke indeholde et ubesvaret spørgsmål - for så vidt angår IR- dispensation fra økonomi- og indenrigsministeren. Det bør fremgå, at det er Intern Revisions referenceramme, der kræver dispensation jf. tidligere bemærkning. 2.2 Opgavevaretagelse Begrebet egen drift-undersøgelser anvendes Det er ikke korrekt at anvende terminologien egen drift-undersøgelse. En given revision kan være initieret af revisionsudvalget, en forvaltning eller Intern Revision. En stor del af de gennemførte Side 3 af 10

4 revisioner vil for øvrigt være initieret af forvaltningerne, da disse, i forbindelse med planlægningen af det kommende års revisionsindsats, kan fremkomme med ønsker til emner, der skal medtages i revisionsplanen. Anbefalingerne i IR s undersøgelser opleves af forvaltningerne ikke som tilstrækkelig brugbare og operative, angiveligt fordi IR ikke indlever sig i den politiske virkelighed, som anbefalingerne skal indgå i. Indledningsvist må det konstateres, at der på tværs af de syv udvalg i kommunen i større eller mindre omfang eksisterer forskelle med hensyn til indstilling til og opfattelsen af nedenstående forhold: Kontrolmiljø Interne kontroller Opfølgning Styring Delegering Ledelseskonrol Standardisering af forretningsgange m.v. Det må ligeledes konstateres, at der på tværs af de enkelte udvalg er en betragtelig forskel i vidensniveau m.h.t. administration, regnskabsvæsen samt økonomistyring. Såfremt Intern Revision skal lade en indlevelse i den politiske virkelighed påvirke udarbejdelsen af forslag til anbefalinger vil dette medføre, at Intern Revision skal differentiere rapportindhold herunder anbefalinger alt efter hvilken forvaltning og udvalg, der er omfattet af revisionen. Dette vil i sagens natur ikke være hensigtsmæssigt. Intern Revision har tillige en forpligtelse til at rapportere om væsentligt identificerede risici uden hensyntagen til, hvorledes disse budskaber modtages. Intern Revision må ikke undertrykke eller moderere rapporteringen alt efter modtager, men skal sagligt og objektivt fremføre de identificerede risici og i den forbindelse udarbejde en anbefaling, der kan anvendes som inspiration af forvaltningen ved udarbejdelsen af handlingsplanen. Intern Revision har en forpligtelse til at afdække og rapportere om væsentlige regnskabsmæssige og styringsmæssige risici. I den forbindelse forsyner Intern Revision rapporten med en anbefaling, der kan anvendes som inspiration for den pågældende forvaltning ved udarbejdelse af handleplaner, der skal gennemføres med henblik på at reducere de identificerede risici. Det er i den forbindelse den enkelte forvaltnings ansvar nøje at vurdere hvilke handleplaner, det vil være muligt at implementere. I den forbindelse skal forvaltningen tillige Side 4 af 10

5 vurdere, hvorvidt handleplanerne blot kan gennemføres på det administrative niveau eller bør forelægges det pågældende udvalg. Sidst men ikke mindst vil Intern Revision ikke efterleve kravene om uafhængighed m.v. Læsere og brugere af Intern Revisions rapporter skal have tillid til, at rapporterede observationer, risici samt anbefalinger kun er udarbejdet med udgangspunkt i revisor faglige vurderinger, og at andre forhold ikke har øvet indflydelse på vurderingerne. IR s rolle som rådgiver og konsulent fungerer mindre godt, navnlig fordi IR ikke i tilstrækkelig grad sondrer mellem de to forskellige opgaver som henholdsvis uafhængig, kritisk undersøger og sparringspartner/konsulent. Der er ikke i rapportudkastet angivet konkrete eksempler på, at Intern Revisions revisionsopgaver og konsulentopgaver har givet anledning til at påvise, at Intern Revision ikke har opretholdt sin uafhængighed ved varetagelsen af de to opgavetyper. Det skal i den forbindelse anføres, at vurderingen af Intern revisions konsulentrolle for en stor dels vedkommende i nærværende rapportudkast er sket med udgangspunkt i de udarbejde revisionsrapporter og ikke med udgangspunkt i de ganske mange konsulentopgaver, som Intern Revision har gennemført. Yderligere skal det bemærkes, at en forvaltning ikke kan anmode om en revision af et given område og derefter forvente, at resultatet af denne revision ikke bliver rapporteret i overensstemmelse med det regelsæt, der er fastsat for Intern Revisions rapportering. Rammerne for IR s opgavevaretagelse kan overvejes ændret med henblik på at sikre, at IR s undersøgelser og anbefalinger bliver mere operative og konstruktive og kan medvirke til at forbedre driften i kommunen fremadrettet, således at undersøgelserne primært får forebyggende karakter frem for at være bagudrettet kritik Ovenstående anbefaling er ikke i overensstemmelse med de faktuelle forhold, der er gældende for udførelse af revision og efterfølgende rapportering. Intern Revision anvender en kontrolbaseret revisionsstrategi, hvilket medfører, at vi gennemgår og vurderer etablerede processer og procedurer. Gennemgangen giver anledning til en række observationer med tilhørende risikovurderinger. Risikovurderingen redegør for den risiko den pågældende forvaltning eller institution påtager sig ved at gennemføre rutinerne som hidtil. Rapporten indeholder et forslag til anbefaling, der kan implementeres Side 5 af 10

6 med henblik på fremadrettet at eliminere risiciene. Gennemførsel af en revision indeholder således altid et bagudskuende element og et fremadskuende element. Udgangspunktet for at fremsætte anbefalinger vil altid være de nuværende processer og procedurer. Det er således ikke hensigtsmæssigt at anvende terminologien bagudrettet kritik. Kritikken og anbefalingerne vil altid være rettet mod de værende processer og procedurer. Rammerne for IR s opgavevaretagelse kan overvejes ændret med henblik på at sikre, at IR i højere grad inddrager forvaltningernes ekspertise i sine undersøgelser Denne anbefaling hviler på et fejlagtigt grundlag. IR faciliteter revisionsprocessen medens de reviderede forvaltninger er ansvarlige for, at medarbejdere med de rette kompetencer inddrages i revisionsprocessen. Intern Revision kan aldrig have et fuldstændigt og systematisk overblik over hvorledes forvaltningernes viden og kompetencer er fordelt på medarbejderne. Ved revision af større og mere komplekse områder anmoder vi således altid den reviderede forvaltning om at udpege en eller flere kontaktpersoner. Opgavevaretagelsen i udvalget er i nogen grad præget af uklarhed omkring udvalgets funktion som henholdsvis politisk organ og kontrolorgan. Det bør anføres, om uklarheden skyldes uklarhed i regelsættet eller om revisionsudvalgets medlemmer agerer i modstrid med gældende regelsæt. RU fører kun i meget begrænset omfang tilsyn med IR, og det kan derfor overvejes at fastsætte eksplicitte retningslinjer for RU`s varetagelse af sin tilsynsforpligtelse Dette meget væsentlige udsagn bør følges af en nærmere redegørelse for de områder, hvorpå RU s tilsyn med IR har været begrænset. Det bør sikres, at RU overholder de formelle regler for udvalgsarbejdet, herunder reglerne om offentlighed omkring indstillinger og beslutningsprotokoller i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning herom. Side 6 af 10

7 Det bør nøjere præciseres hvilke regler, der er tilsidesat af RU. 4.1 Materiale Vi har ikke modtaget samtlige dokumenter, der vedrører kommunens revisionsordning, hvorfor der er dokumenter og oplysninger, som vi ikke har kendskab til. Hertil kommer, at vi for visse dele af materialet, herunder særligt revisionsrapporterne, pga. materialets omfattende karakter som stikprøver har udvalgt dele af materialet til vores gennemgang og vurdering. Det fremgår ikke tydeligt af rapportindholdet, hvorvidt Horten Advokatpartnerskab har modtaget samtlige rekvirerede dokumenter. Det bør tydeligt fremgå, om evaluator har rekvireret materiale men ikke modtaget dette. Det kan oplyses, at Intern Revision har leveret alt ønsket materiale. Det skal dog bemærkes, at Intern Revision ikke løbende har været inddraget i evalueringen (udover at levere rekvireret materiale). Såfremt Intern Revision i højere grad havde været involveret i evalueringen ville det have været muligt at vurdere, om yderligere dokumenter med fordel kunne fremsendes. Bl.a. kan det nævnes, at dokumentation for IR s ganske omfattende konsulentassistance ikke indgår som en del af evalueringen. Evalueringen af IR s konsulentrolle er således foretaget med udgangspunkt i de af IR s revisionsrapporter, der omfatter forhold uden for den finansielle revision. Det kan oplyses, at Intern Revision i den periode, der er omfattet af evalueringen, skriftligt har rådgivet og besvaret mere end 200 henvendelser fra forvaltninger og institutioner. Det kan tillige oplyses, at Intern Revision i tilknytning til en fremsendt og afsluttet revisionsrapport fremsender et evalueringsskema, hvor den revidere forvaltning eller institution har lejlighed for at evaluere følgende forhold: 1. Indledende møder, herunder information om indhold og omfang 2. Planlægningsnotat indhold, udformning og sagsplanlægning 3. Revisionsforløb og metode 4. Observationer, gengivelse og relevans 5. Risici, gengivelse og relevans 6. Anbefalinger, aktualitet og anvendelse 7. Rapportudformning og læsevenlighed 8. Revisorernes faglige dygtighed 9. Kommunikation og samarbejde 10. Samlet tidsforløb 11. Samlet helhedsindtryk Side 7 af 10

8 Vurderingen gennemføres med udgangspunkt i nedenstående skala: 1. Meget tilfreds 2. Tilfreds 3. Utilfreds 4. Meget utilfreds 5. Ikke relevant Eksempelvis kan det anføres, at karaktergivningen for evalueringspunkt 6 (Anbefalinger, aktualitet og anvendelse) fordeler sig som følger: Meget tilfreds: 15% Tilfreds: 58 % Utilfreds: 18 % Meget utilfreds: 2 % Ikke relevant: 7 % En oversigt over de konsoliderede vurderinger vedlægges Internt Et stort antal interessenter anfører, at IR bør arbejde med dialog og politisk forståelse. I den forbindelse har flere interessenter også udtalt sig kritisk vedrørende IR s ansættelse af den tidligere formand for RU og nuværende medlem af Borgerrepræsentationen som konsulent for IR. Kommentar: Såfremt dette forhold skal medtages i rapporten bør det anføres, at den tidligere formand for RU leverer en enkeltstående ydelse, der i tidsmæssig og faglig henseende er meget afgrænset. Ydelsen omfatter personaleudvikling med udgangspunkt i en dybdegående trivselsundersøgelse i Intern Revision. Det skal således pointeres, at den afgrænsede ydelser intet har at gøre med Intern Revision kerneområde: Revision og rådgivning Undersøgelser af forvaltninger Et eksempel på dette er IR's rapport af 12. oktober 2012, der efter vores opfattelse ikke har været i overensstemmelse med formålsbeskrivelse og opgaveportefølje. Rapporten vedrører IR's undersøgelse af en redegørelse fra Socialforvaltningen om registrering af datoer for opfølgningsskridt i henhold til servicelovens bestemmelser om opfølgningsfrister i sager om udsatte børn og unge. Side 19 Side 8 af 10

9 Det er vores vurdering, at redegørelsen fra Socialforvaltningen samt IR's undersøgelse primært relaterer sig til overholdelse af den sociale lovgivning i børnesager, og at IR's undersøgelse derfor ikke kan anses for varetagelse af en opgave vedrørende effektiv økonomistyring eller regnskabsfunktion. Dette til trods for, at IR har udført sin undersøgelse af Socialforvaltningens redegørelse som en validitetsvurdering af forvaltningens statistikkontrol. I rapportudkastets side 7 afsnit er anført, at revisionen skal baseres på GOR, hvilket gælder både for. ekstern revisor og Intern Revision. I 3. sidste afsnit beskrives endvidere forvaltningsrevision herunder bl.a. målfastsættelse og målopfyldelse. Målopfyldelse vil bl.a. kunne være, om kommunen, og i dette tilfælde SOF, overholder de regelfastsatte opfølgningsdatoer. Et tilsyn med denne regeloverholdelse kræver en række ledelsesmæssige styringsdata, som derfor er genstand for revisors forvaltningsrevision. Til sammenligning indgik det som en central del af den eksterne revisors opgave hos BIF, at undersøge om tidsfrister for rettidighed i forbindelse med refusionshjemtagelse for dagpengemodtagere blev overholdt. Af rapportudkastets side 10 fremgår endvidere Intern Revisions opgaveportefølje; at undersøge og vurdere ledelsesrapportering m.h.p. at sikre validitet og kvalitet. Og de metoder der bruges for at frembringe informationen. Herunder er omtalt, at driftsmæssige informationer er omfattet af revisionen. Således ligger den pågældende opgave fuldt ud indenfor Intern Revisions opgaveportefølje / ansvarsområde. Afslutningsvis skal nævnes, at den pågældende opgave er initieret af RU og Borgerrådgiverudvalg og er udført i samarbejde med Borgerrådgiver, samt at revisionen i overvejende grad behandler den statiske metode, der er anvendt for at frembringe styringsdata. Således tages der ikke stilling til overholdelse af den sociale lovgivning andet end som konsekvens af det statistiske metodebrug. SOF sagen er anført som eksempel. De sager som der i øvrigt henvises til ikke har ligget indenfor rammerne af bør oplistes. Bilag: 1. Konsulent og rådgivningsydelser i perioden 2009 til Evalueringsskemaer konsolideret perioden 2009 september 2013 Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4 Økonomiforvaltningen NOTAT November 2013 Bilag 4 Opfølgning på ØU s beslutning om resultatet af evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning samt forslag til alternative modeller for kommunens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning.

Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning. Eva Kjørtsholtsen Fra: Lisa Lindberg på vegne af Claus Juhl Sendt: 8. oktober 2013 09:47 Til: Mogens Lønborg Emne: Besvarelse af spørgsmål om evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Vedhæftede

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016 Revisionsudvalg Kommissorium Juni 2016 Index 1. Indledning... 2 2. Revisionsudvalgets formål... 2 3. Revisionsudvalgets opgaver... 3 4. Revisionsudvalgets deltagere... 3 5. Revisionsudvalgets møder...

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Intern Revision Årsberetning for 2015

Intern Revision Årsberetning for 2015 Årsberetning for Intern Revision Regnskabsåret 2015 1 FORORD Intern Revision udarbejder efter afslutningen af hvert regnskabsår en årsberetning til Borgerrepræsentationen om Intern Revisions virksomhed.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere