Planen tager form. Kommissorium for Furesø Kommuneplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planen tager form. Kommissorium for Furesø Kommuneplan 2010"

Transkript

1 Planen tager form. Kommissorium for Furesø Kommuneplan 2010 Indhold 0.0 Indledning 1.0 Formål for Kommuneplan 2.0 Udgangspunktet 2.1 Planlovens krav til proces og indhold 2.2. Kommuneplanen i relation til planstrategien 3.0 Temaer 4.0 Målgrupper og borgerinddragelse 5.0 Proces og organisering af arbejdet 6.0 Produktet 7.0 Miljøvurdering af kommuneplanen 8.0 Resourcer Oversigt over milepæle Indledning Alle landets kommuner skal være omfattet af en kommuneplan. Kommuneplanen er den samlende plan for kommunens udvikling der dækker hele kommunens område. Planen udstikker rammer for de næste 12 år og skal revideres hvert fjerde år. Furesø Kommune vedtog sin Plan- og Agenda 21 strategi i januar Kommuneplanen skal angive, hvordan målene i Planstrategien kan realiseres konkret og handlingsorienteret. I Planstrategien blev det bl.a. besluttet at udarbejde en hel ny kommuneplan. 2.0 Formål med Kommuneplanen Udgangspunktet for kommuneplanen er en forventning om at have en plan klar i udgangen af Planen vil rumme mange nye emner og omfatte en ny sammenlagt kommune. Formålet med kommuneplanen er at få udarbejdes én sammenhængende plan for Furesø Kommune, der skal være styrende for Furesø Kommunes udvikling og som skal indeholde retningslinier for den fysiske planlægning. Kommuneplanen skal være et aktivt værktøj for det politiske og administrative niveau samt være en indgang til borgere mfl. til at se, i hvilken retning kommunen ønskes udviklet. 1

2 For at opfylde formålet skal vi : tage udgangspunkt i planstrategiens visioner, strategier og mål for kommuneplanen forsyne hovedstrukturen med nye mål for udvikling og handlinger inden for strategiens temaer ajourføre forudsætninger ( Fk i tal) gennemføre uddybende analyser og strukturplaner. Det vurderes, at der er behov for at udarbejde baggrundsmateriale med uddybende analyser af særlige problematikker, og at disse skal politisk behandles inden kommuneplanes struktur, retningslinier og rammer for området kan fastlægges. omsætte politiske visioner til konkrete handlinger.planen skal indeholde forslag til konkrete handlinger inden for planens temaer, der belyser hvilke tiltag der skal sættes i værk for at nå planens mål. Tiltagene kan fx omfatte igangsættelse af andre plantyper sektorplaner, processor eller igangsættelse af konkrete byggeprojekter. Tiltagene skal vurderes ifht prioritering på kort og på lang sigt. Det foreslås, at byrådet årligt vedtager en prioritering af de handlingerne der er beskrevet i kommuneplanen. indeholde beskrivelser, der udgør det kvalitative grundlag for kommuneplanens rammer. Beskrivelserne i kommuneplanen tager udgangspunkt i de to foreliggende kommuneplaners bydele, landsbyer og landområder. implementere Agenda 21-strategiens indhold for kommuneplanen samordne de to kommuners rammebestemmelser implementere kommuneplantillæggene fra de to kommuner ajourføre emnerne i hovedstrukturen og indholdet af hovedstrukturen og rammerne i forhold til ændringer i lovgivninge gennemgå og revidere rammerne med henblik på at skabe entydige og klare rammer, der afspejler hvad der er forudsætning, hvad der er plan, hvad der er serviceoplysning implementere retningslinier fra Regionplan 2005 og retningslinier fra Finderplan 2007 der erstatter Regionplan Udgangspunktet Planloven udgør sammen med en række andre forhold, udgangspunktet for den kommende kommuneplan. Udgangspunktet har betydning for valg af mål og metode for udarbejdelse af planen. Planloven definerer krav til planens indhold og grundlæggende krav til borgerinddragelse. Byrådet skal definere, hvordan planen skal laves og hvilke emner der skal prioriteres. 2.1 Planlovens krav til proces og indhold Proces 2

3 Loven fastlægger ikke hvornår der skal foreligge en kommuneplan, men det vurderes som hensigtsmæssigt, at der foreligger et nyt samlet plandokument der omfatter alle de emner som kommunen har pligt til at planlægge for med udgangen af Det vurderes også som hensigtsmæssigt at kommuneplanens indhold er på plads inden valget i sidste halvdel af Indhold Kommuneplanen skal gennemføres for en ny kommune og med nye emner, der tidligere var indeholdt i regionplanerne. Planloven er tilsvarende ændret og de nye emner i kommuneplanen er angivet i et såkaldt kommuneplankatalog i planloven. Den nye kommuneplan kommer til at fungere som grundlag og ramme for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og administration af en række sektorlove, fx miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. En kommuneplan består af en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, retningslinier for arealanvendelsen for en række emner, rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Planen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstruktur 3

4 I hovedstrukturen vises på kort og i tekst byrådets overordnede mål for udviklingen og for arealanvendelse i kommunen. Hovedstrukturen giver et overblik over planens indhold og kan være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold. Retningslinier Kommuneplanens retningslinier er en konkretisering af hovedstrukturens mål. Der skal være retningslinier for alle de emner, der fremgår af kommuneplankataloget. Retningslinierne kan have meget forskellig karakter. De kan udpege arealtyper med særlige beskyttelsesinteresser,fx særlige naturområder, de kan angive principper for administration af landzonebestemmelserne, eller fastsætte lokaliseringsprincipper for serviceforsyning i kommunens byer. Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for følgende forhold: 1. Byzoner og sommerhusområder 2. Forskellige byformål-boliger, erhverv, offentlige institutioner, service, byomdannelsesområder m.v. 3. Detailhandelsstruktur 4. Trafikanlæg 5. Tekniske anlæg 6. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 7. VVM-anlæg 8. Støjbelastede arealer 9. Fritidsformål 10. Jordbrugsmæssige interesser 11. Skovrejsningsområder 12. Lavbundsarealer 13. Naturbeskyttellsesinteresserne 14. Kulturhistoriske bevaringsværdier 15. Landskabelige bevaringsværdier 16. Geologiske bevaringsværdier 17. Anvendelsen af vandløb, søer og kystnærhedszonen 18. Realisering af beslutninger efter 3. Kommuneplanen kan også indeholde retningslinjer for andre forhold der kan være af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen, herunder eksempelvis beliggenheden af arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg inden for de udpegede særlig værdifulde landbrugsområder. Rammer for indholdet af lokalplaner 4

5 Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål, områder for blandede byfunktioner, bebyggelsesforhold, herunder rammer for bevaring af bebyggelse eller bymiljøer, byfornyelsen i eksisterende bysamfund, byomdannelsesområder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelse til boligformål, områder til butiksformål, herunder rammer for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, for maksimale bruttoetagearealer for de enkeltbutikker og for antallet og placeringen af udvalgsvarebutikker placering af arealer til butiksformål og omfanget af bebyggelse til butiksformål, institutioner og tekniske anlæg, herunder varmeforsyningsforhold, områder til fritidsformål, herunder kolonihaveområder, trafikbetjening overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder, rækkefølgen for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, byomdannelsesområder og sommerhusområder anvendelsen af vandområder og udformning af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker. Redegørelse Kommuneplanen skal desuden ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt den hidtil udførte planlægning og administration. Redegørelsen skal omfatte planens sammenhæng med den statslige trafikplan og til trafikselskabernes trafikplan for offentlig service. Redegørelsen skal endvidere redegøre for beskyttede områder efter anden lovgivning og eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslove Kommuneplanen i relation til planstrategien Plan- og Agenda 21-strategi 2008 er byrådets vision for kommunens udvikling. Kommuneplanen skal tage udgangspunkt i og udmønte beslutninger truffet i Plan- og Agenda 21- strategien, og den skal omsætte planstrategiens visionen til handling. 5

6 3.0 Temaer Kommuneplanens opbygning vil tage udgangspunkt i de seks temaer der er i planstrategien. Temaerne er følgende : Overordnede mål, Byer og centre, By- og boligudvikling, Erhverv,Veje, stier og trafik, Natur og landskab. Ud over planstrategien seks tema-afsnit som vi har valgt at fokusere særligt på, vil der være andre temaer som fx omfatter børn, unge og ældre, forsyning og placering af større tekniske anlæg, mfl. Agenda 21 strategi-stof skal indarbejdes under de enkelte temaer. Centrale spørgsmål der skal afklares De centrale spørgsmål der skal afklares falder i tre kategorier: spørgsmål der er afledt af lovgivningen, spørgsmål der er afledt af strategien og spørgsmål der er kommet frem under debatten om strategien. Planstrategien indeholder et ønske om at planlægge for en længere tidsperiode end de 12 år som loven åbner mulighed for. Kommuneplanens hovedstruktur vil indeholde mulighed for en byudvikling i Farum nord, der har regional betydning og som der derfor skal fastsættes en rækkefølgeplan for. Det skal afklares hvordan og i hvor mange etaper der skal ske en byudvikling i Farum nord. Kommuneplanens rammedel skal indeholde bestemmelser om rækkefølgen for og omfanget af udbygningen. Rækkefølgeplanen skal sikre, at udbygningen sker fra den eksisterende by og udad, og at arealerne i hovedstrukturens perspektivdel ikke inddrages til byformål i planperioden. Andre spørgsmål der skal afklares I procesforløbet med Plan- og Agenda 21- strategien har der i høringsperioden rejst sig spørgsmål der skal uddybes i kommuneplanen. I omsætningen af planstrategiens vision til konkrete kommuneplanrammer, vil der være behov for drøftelse af en række spørgsmål. Det foreslås at der på baggrund af spørgsmålene udarbejdes oplæg der drøftes på temamøder med PLU og Byrådet. Når vi overtager retningslinierne for det åbne land, der er fastlagt i Regionplan 2005, kan det være vi skal justere nogen af retningslinierne fx ifht bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser og arealer der er udlagt til fritidsformål. Vi skal udvikle kommuneplanens rammer, så kommuneplanen kan bruges til et godt redskab i landzoneadministrationen af det åbne land. 4.0 Målgrupper og borgerinddragelse Planlovens krav til borgerinddragelse Planloven fastlægger minimumsregler for borgerinddragelse og offentlig debat i forbindelse med kommuneplan. Kommunalbestyrelsen skal ved forslag til revision af kommuneplanen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Det kan ske enten i forbindelse med offentliggørelsen af strategien eller i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til ændring af kommuneplanen.forslag skal 6

7 offentliggøres og debatteres i mindst 8 uger inden endelig vedtagelse. Både forslag og vedtagne planer offentliggøres på kommunens hjemmeside, i lokale aviser og i PlansystemDK. Plan- og Agenda 21- strategiens mål for borgerinddragelse Af Plan- og Agenda 21- strategiens vision, strategi og mål for borgerinddragelse fremgår det, at kommuneplan skal udarbejdes i dialog med borgere og interesseorganisationer. 5.0 Proces og organisering af arbejdet Processen omkring udarbejdelse af plandokumentet er inddelt i følgende faser: Fase 1 -Politisk godkendelse af kommisorium for planen. Tilrettelæggelse af processen, opstart og bemanding af arbejdsgruppe og udpegning af kontaktpersoner. Fase 2 -Indsamling af data og analyse af data, samt udarbejdelse af baggrundsmateriale. De eksisterende plandata skal gennemgås og data verificeres. Der skal skabes et overblik over hvilke oplysninger der skal tilvejebringes. I denne del af fasen vil det være nødvendigt at inddrage andre forvaltninger og sektorer til fremskaffelse af data. Møder med MC Roskilde og nabokommuner skal ligge i denne fase. Inden for særlige emner vil der være behov for udarbejdelse af et baggrundsmateriale der forudsætter politisk behandling. Fase 3 -Udarbejdelse af kommuneplanforslag og miljøvurdering. Skrive og afklaringsfase.der skal i løbet af perioden udarbejdes tekst, kort og billedmateriale. Planen skal miljøvurderes. Arbejdsgruppen er ansvarlig for udarbejdelse af planen og for at få tilvejebragt indput fra andre fagforvaltninger via kontaktpersoner I løbet af fase tre afholdes politisk behandling af temaer der indgår i planen.temaerne behandles på PLU møder i hhv august, oktober og december Det foreslås endvidere, at Byrådet deltager i en workshop om et eller flere temaer i kommuneplanen med deltagelse af fagfolk og embedsmænd. Temaet kan være boligpolitik og by- og boligudbygning. Efter afholdelse af temadrøftelser i Plu sker redigerings og evaluering af indhold. Fase 4-Offentlig høring Forslaget til Kommuneplan sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Fase 5-Tilretning af planforslag Planen tilrettes på baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden. I tilfælde af større ændringer, skal forslaget til fornyet høring blandt dem, der er berørt af planændringen. Fase 6- Endelig politisk beslutning Planen indstilles til endelig politisk behandling i Panudvalg, økonomiudvalg og Byråd. Efter vedtagelsen sendes den vedtagne plan til en række myndigheder og andre interessenter samt indsigere til planen. 7

8 5.1 Organisering af arbejdet Politisk niveau Byrådet har det overordnede ansvar for kommuneplanen. Byrådet skal godkende den endelige plan og det skal godkende forslaget til planen inden det sendes i høring. Inden Byrådet vedtager forslaget, skal Planudvalget have grundige drøftelser ( -3 temamøder der eksempelvis kan handle om strukturplan for Stavnsholdtkilen, Strukturplan for Farum erhvervsområde og udvikling af nye boligområder i Farum Nord. ) af indholdet af planen. Kommuneplanarbejdet er forankret i Forvaltningen for Planlægning. Organiering af arbejdet foreslås at omfatte tre niveauer : Styregruppe, arbejdsgruppe og kontaktpersoner. Arbejdet med kommuneplanen forudsætter bistand fra andre forvaltninger, herunder Børn og unge, Beskæftigelse og erhverv, Idræt og fritid, Kultur, Plan og byg, Social og sundhed og Teknisk forvaltning. Organisationsdiagram for Furesø Kommuneplan 2009 Politisk niveau /Furesø Byråd/Økonomiudvalg/ PLU Styregruppe: Plandirektør, Planchef Plankonsulent Arbejdsgruppe 2 byplanarkitekter, 1 tekniker Sparringsgruppe Planchef og plankonsulent Kontaktpersoner Nøglepersoner i fagforvaltningerne Styregruppe Den overordnede styring af arbejdet foretages af en styregruppe der består af plandirektør, planchef og plankonsulent. Styregruppen skal koordinerer planen ifht det potitiske niveau og direktionen. Styregruppen skal følge op på fremdriften i planen, træffe de overordnede beslutninger i projektet 8

9 og disponere de nødvendige resourcer til arbejdsgruppen. Styregruppen skal sikre koordination til andre relevante funktioner og projekter i kommunen.i styregruppen er plandirektøren projektansvarlig. Arbejdet med kommuneplanen forudsætter en involvering af personer fra andre fagforvaltninger. Styregruppen skal sikre, at der via chefniveau sikres relevante kontaktpersoner i de øvrige forvaltninger. Arbejdsgruppe samt sparringspartnere Under styregruppen placeres en arbejdsgruppen skal bestå af to byplanlæggere og en tekniker fra Forvaltningen fra Planlægning. Arbejdsgruppen er skrivere og redaktører af planen. Derudover nedsættes en sparringsgruppe af planchef og plankonsulent. Sparringsgruppen kan inddrages løbende under udarbejdelse af planen. Kommunikationsafdelingen vil blive særligt inddraget i udarbejdelse og formidling af planen. Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der beskriver de primære og sekundære målgrupper for arbejdet, og hvilke kommunikations og inddragelsesformer der skal anvendes hvornår. Kontaktpersoner Det foreslåst der udpeges kontaktpersoner i de øvrige forvaltninger til at levere oplysninger og materiale til arbejdsgruppen. Inddragelse af de andre forvaltninger sker som bidragsydere og høringspartnere. Inddragelse af andre forvaltninger skal sikre at der sker en intern tværfaglig koordination og at planen bliver kendt i organisationen. I Teknisk Forvaltning er der fx behov for kontaktpersoner indenfor temaerne Vandplan, Natura 2000 planer, Natura 2000 skovplaner og Regional råstofplan. Vejforbindelser, naturområder og landskaber stopper ikke ved kommunegrænsen. Endelig skal der i løbet af processen tages kontakt til nabokommunerne for at sikre en sammenhæng og koordinering af planer og for at sikre regionale hensyn. Der skal holdes bilaterale møder med hhv Allerød, Rudersdal, Ballerup,evt Gladsaxe, Egedal og Herlev Kommune.Planlægningen af det kommunale bymønster, en detailhandelsstruktur og tekniske anlæg mv. er afhængig af udviklingen i nabokommunen. Der skal tages kontakt til MC Roskilde og kommunen skal have tilknyttet en kontaktperson til Kommuneplanen fra MC Roskilde til sparing og kvalitetssikring. 6.0 Produktet Det er målet at planen bliver så kort, sammenhængende og letforståelig som muligt, samt at planen også udgives i en fuldt digital interaktiv, netbaseret version. Planen skal være god at slå op i. At planen skal være kort betyder, at det er et vigtigt mål at planen har et begrænset omfang, ikke indeholder gentagelser og at planen så vidt muligt ikke indeholder oplysninger, der kan søges andre 9

10 steder. Det skal overvejes om der bliver behov for en folder eller lignende der fortæller om kommuneplanen. Det er et mål at planen kan bruges interaktivt på nettet, dvs at borgere og brugere kan søge via link i planen fx fra rammer til struktur til lokalplaner. Kommunen skal fremover indmelde sin kommuneplan i det fælles plansystem -Plansystem DK. Det foreslås, at disponere planen så strategiens temaopslag kan genkendes i kommuneplanen, og at rammerne for lokalplanlægningen er knyttet til hvert tema afsnit. Her er desuden beskrivelse af de handlinger som skal sættes i gang for at nå kommuneplanens mål. Kommuneplanen i relation til andre planer Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og dele af Regionplan 2005 fastlægger retningslinier for kommunens udvikling og udgør det overordnede grundlag for kommuneplan, lokalplaner og landzoneadministration. Indtil der foreligger en ny kommuneplan, gælder regionplan 2005s retningslinier som et landsplan direktiv. Kommuneplanen må ikke stride mod beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan, samt en række andre statslige planer herunder en Vandplan og en Natura 2000-plan, en Natura 2000-skovplan og en råstofplan. Derudover er der en statslig Trafikplan for jernbanetrafik og opfølgning på regeringens detailhandelsudvalg. Det er et krav i loven, at kommuneplanen skal indeholde en redegørelse for, hvordan kommuneplanen forholder sig til bl.a. disse overordnede forudsætninger. Kommuneplanen må ikke stride mod loven om detailhandel og Regionplan 2005s regler om detailhandel. 10

11 Planen kommer til at indeholde en række principielle ændringer ifht de to nuværende kommuneplaner, idet planen skal: 7.0 Miljøvurdering af kommuneplanen Kommuneplanen skal i henhold til Planlovens 7, stk 2 miljøvurderes. Efter loven er det den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelse af planen, at tage stilling til, om planen er omfattet af loven, og i givet fald at gennemføre en miljøvurdering. Miljøvurderinger skal efter loven kun indeholde de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et planhierakiet planen befinder sig. 8.0 Resourcer Det vurderes at kommuneplanen kan tilvejebringes med interne resourcer i form af 2-3 medarbejdere i Forvaltningen for Plan og Byg. Dog vil afholdelse af en eventuel temadag om et tema i kommuneplanen med deltagelse af politikere, fagfolk og embedsmænd, skulle bistås med eksterne rådgivere. Til køb af konsulentbistand såfremt der er behov for det, til digital kommuneplan, til diverse konsulentydelser samt trykning af kommuneplanen ialt : 2008: kr. 2009: kr. Milepæle Maj 2008 August 2008 Oktober 2008 November 2008 December 2008 Februar 2009 Marts - maj 2009 Juni -september 2009 Oktober Vedtagelse af kommisorium i PLU Temadrøftelse i PLU om kommuneplanen Temadrøftelse i PLU om kommuneplanen Temadrøftelse i PLU om kommuneplanen samt eventuel temadrøftelse i Byrådet om planen. Arbejdsgruppens 1. udkast behandles i PLU Forslag til Kommuneplan vedtages Kommuneplanforslag i høring Kommuneplanen justeres og vedtages Kommuneplanen trykkes og offentliggøres 11

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Kommuneplanen og PlanDK Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet - oktober 2007 Ministeren Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Visionen Plan- og klimastrategi 2015

Visionen Plan- og klimastrategi 2015 Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.03-P15-1-15 Ref.: Joan Bak Korsholm Telefon: 99887681 E-mail: jbko@rebild.dk Dato: 02-07-2015 Kommissorium Projekt: Kommuneplan 2017 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Teknik og Miljø - marts 2017 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Planloven i praksis. Introduktion til plansystemet og sammenhæng til anden lovgivning. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Planloven i praksis. Introduktion til plansystemet og sammenhæng til anden lovgivning. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Planloven i praksis Introduktion til plansystemet og sammenhæng til anden lovgivning Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Planloven i et samspil med anden lovgivning Miljømål Miljøbeskyttelse

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

ÅRHUS SOM FOREGANGSBY ARKITEKTUR OG BYPLANLÆGNING

ÅRHUS SOM FOREGANGSBY ARKITEKTUR OG BYPLANLÆGNING ÅRHUS SOM FOREGANGSBY ARKITEKTUR OG BYPLANLÆGNING AAA, 10. juni 2010 Mit navn er Niels-Peter Mohr Jeg er kommuneplanlægger Han må være en gammel sur mand Penge Jeg er ateist, jeg er darwinist og jeg er

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Tids-og rækkefølge 2010

Tids-og rækkefølge 2010 Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune

Læs mere

retsinformation.dk - LBK nr 813 af 21/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 c Planlægning i hovedstadsområdet

retsinformation.dk - LBK nr 813 af 21/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 c Planlægning i hovedstadsområdet Side 1 af 58 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Landsplanlægning Kapitel 2 a Planlægning i kystområderne Kapitel 2 b (Ophævet) Kapitel 2 c Planlægning i hovedstadsområdet Kapitel

Læs mere

Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer. Planlovsdag, Herlev den 26. marts 2008 Steen Pedersen, Miljøcenter Roskilde

Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer. Planlovsdag, Herlev den 26. marts 2008 Steen Pedersen, Miljøcenter Roskilde Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer Planlovsdag, Herlev den 26. marts 2008 Steen Pedersen, Miljøcenter Roskilde Disposition Status for samarbejdet mellem MCR og kommuner En ny minister en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Det nye planheraki 3

Det nye planheraki 3 1 2 Det nye planheraki 3 Ny frihed større råderum Kommunerne har overtaget planlægningen for byer og det åbne land. 1) Sammenhæng mellem planlægning for by og åben land 2) Afvejning af byernes udbygningsmuligheder

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den xx.

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse af lov om planlægning 1) LBK nr 587 af 27/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1630

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Notat om processen for udarbejdelsen af ny kommuneplan for Brønderslev Kommune.

Notat om processen for udarbejdelsen af ny kommuneplan for Brønderslev Kommune. NOTAT Notat om processen for udarbejdelsen af ny kommuneplan for Brønderslev Kommune. Baggrund for kommuneplanen Brønderslev Kommune skal ifølge planloven udarbejde en kommuneplan, der skal ligge klar

Læs mere

Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer. Planlovsdag, Ålborg den 12. marts 2008 Thorbjørn Fangel, Kontorchef, Miljøcenter Århus

Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer. Planlovsdag, Ålborg den 12. marts 2008 Thorbjørn Fangel, Kontorchef, Miljøcenter Århus Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer Planlovsdag, Ålborg den 12. marts 2008 Thorbjørn Fangel, Kontorchef, Miljøcenter Århus Disposition Status for samarbejdet mellem MC og kommuner En ny minister

Læs mere

Odense Kommune - LP 10-756 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 1 13-10-2014 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for atindretning af bebyggelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

813 af 21/ Lov om planlægning (Planloven)

813 af 21/ Lov om planlægning (Planloven) Side 1 af 50 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9-007 for Koldkær Feriecenter Den 28. februar 2011 er kommuneplantillæg 9.007

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg for område til boliger og institution på Annebergvej

K O M M U N E P L A N. Tillæg for område til boliger og institution på Annebergvej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.024 for område til boliger og institution på Annebergvej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Tids- og procesplan Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Marts 2015 Revideret den 8.04.15 Temaer i strategien Strategiske indsatsområder Uddannelsesbyen Holstebro Bosætningsbyen Holstebro

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere