Klima 2 Inklusion 18. Forebyggelse 8 Trivsel 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima 2 Inklusion 18. Forebyggelse 8 Trivsel 28"

Transkript

1 Stakeholder magasin 2010

2 Indhold Stakeholder magasin 2010 Klima 2 Inklusion 18 Nyt redskab til screning af klimaskader 4 Videndeling med lokale myndigheder 6 Miljøforsikring 7 Når forskellighed gavner forretningen 20 To stolte mønstereksempler 22 På vandring mod mangfoldighedsledelse 24 Fakta om Rejsen 26 Mentoring i lederudvikling 27 Forebyggelse 8 Trivsel 28 Risikorådgivning forebygger brandskader i erhvervslivet 10 Tryghed gennem forebyggelse 12 Tryg-bøjen et traditionsrigt landemærke 13 Handlekraftig skadeforebyggelse i vintervejret 14 Tryghed i nattelivet 16 Hurtig behandling giver tryghed 30 Fat om finanserne 32 Fokus på kundernes behov 34 FNs 2015 mål for bekæmpelse af fattigdom 35 Resultatoversigt 36 Resultat og forventninger 38 Tryg-aktien 40 Klimaregnskab 42 GRI-oversigt 44 Redaktion Investor Relations og CSR Design e-types Layout amo design Tryk Papir Centertryk A/S Munken Polar This is a translation of the Danish Stakeholder magazine In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the Danish Stakeholder magazine 2010, the Danish version shall apply.

3 Introduktion Trygs samfundsansvar er forankret i et ønske om at forene sund forretningsudvikling med vores rolle som god samfundsaktør. I dette års stakeholder magasin viser vi, hvordan CSR-indsatsen skaber værdi for vores virksomhed både på kort og langt sigt med eksempler på de produkter, processer og partnerskaber, som har været i fokus i Artiklerne præsenteres under fire overordnede CSR-temaer, som er relevante for den tryghedsleverance, vi tilbyder vores kunder, og som samtidig trækker en rød tråd til vores historie og tradition som forsikringsselskab: Klima Klimaforandringerne fører til øgede skader som følge af nedbør, vand og storm. Vi gør derfor en stor indsats for at hjælpe vores kunder med at forebygge skader. Tilsvarende hjælper vi med at identificere og håndtere de risici, som knytter sig til virksomheders miljøbelastning. For løbende at forbedre vores risikorådgivning etablerer vi partnerskaber og samarbejder med lokale myndigheder for sammen med dem at finde nye veje til at imødegå klimarelaterede skader, som for eksempel oversvømmelse. Inklusion Inklusion af alle mennesker på arbejdsmarkedet uanset alder, handicap, seksuel orientering, etnisk eller religiøs baggrund er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst. Vi gør en ekstra indsats for at tiltrække talenter fra etniske minoritetsgrupper, fordi vi tror på, at vi bliver bedre til at servicere vores kunder og udvikle nye løsninger, når vi har mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Vi har i 2010 gjort en ekstra indsats for at opbygge kompetence hos vores ledere til at håndtere og lede mangfoldighed. Det er sket gennem et nyt lederudviklingskoncept og mentorordninger, der bringer vores ledere i tæt kontakt med unge mennesker med anden etnisk baggrund end nordisk. Trivsel Trivsel hos vores medarbejdere er afgørende for tilfredshed og motivation i dagligdagen og styrker vores kundeservice. Vi søger også at øge trivslen hos vores kunder, blandt andet gennem de sundhedsforsikringer, som vi tilbyder til kunder over 60 år. Vi er i en proces, hvor vi øger fokus på kundernes behov og ad den vej forbedrer vores tryghedsleverance. Med vores partnerskab med Ungdomsbyen og Nordea har vi i 2010 også fået mulighed for at opbygge kompetencer og viden hos unge om privatøkonomi og forsikring og på den måde påvirke til ansvarligt medborgerskab. Forebyggelse Forebyggelse af vand-, sne- og brandskader, personskader og skader på ejendele i byrummet har i mange år været centralt for den måde, vi viser samfundsansvar på. Også her gør vi en stor indsats for at rådgive vores kunder om effektiv skadeforebyggelse og opnår gennem samarbejdet med dem indsigt i nye typer af risici, som bidrager til vores forretningsudvikling. Særligt vores partnerskab med Natteravnene i Norge har påvirket vores omdømme som samfundsansvarlig virksomhed. En undersøgelse i 2010 viser blandt andet, at 99 % af alle nordmænd kender til den frivillige indsats, som Natteravnene yder for at skabe tryghed og sikkerhed i byrummet. Vores mulighed for at fremme en bæredygtig og ansvarlig udvikling både for vores forretning og for samfundet er naturligvis bedst i de nordiske lande. Men vi er bevidste om, at vi i en globaliseret verden må vi længere end blot Norden. Vi bruger derfor UN Millenium Development Goals som en anledning til at gøre opmærksom på behovet for inklusiv vækst i udviklingslande og vores mulighed for at støtte udviklingen. Resultatoversigt Bagest i magasinet viser vi årets resultat og vores resultater på klimaområdet. Læs mere om Trygs CSR-tilgang og -aktiviteter i Lovpligtig redegørelse for CSR 2010, som kan downloades på tryg.com/dk > Download. Tryg A/S Stakeholder magasin

4 Klima CSR Klima Som led i vores indsats for at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer tilbyder vi bæredygtige løsninger til vores kunder og fremmer bæredygtig adfærd hos vores interessenter: kunder og leverandører, medarbejdere, investorer og samfundet generelt. Vi tilstræber en positiv effekt på deres adfærd, forbrug, valg af produkter, løsninger og investeringer såvel som på den nordiske dagsorden for at hindre klimaforandringer.

5

6 Klima Nyt redskab til screening af klimaskader Med Miljørapporten tilbyder Tryg et nyt redskab til industrikunder, som kan hjælpe med at identificere og håndtere risikoen for klimarelaterede skader i dagligdagen. 4 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

7 Læs mere om Trygs klimarelaterede CSR-tiltag på tryg.com/dk > CSR > Temaområder. Forsikring er baseret på evnen til at identificere og klassificere det risikopotentiale, der er relevant for vores privatkunder såvel som industri- og erhvervskunder. For at sikre tilstrækkeligt fokus på nye klimarelaterede risici lancerede Tryg i 2010 et redskab til screening af risiko hos vores industrikunder. Vi har med Miljørapporten introduceret et nyt koncept i vores risikovurderinger, der muliggør screening af risici, der opstår som følge af nye typer risici, fortæller koncerndirektør for Industri, Truls Holm Olsen. - Klimaforandringerne betyder, at vi som forsikringsselskab skal være parate til at håndtere nye typer af risici på en måde, der sikrer vores industrikunder tryghed i det daglige. og undersøge risikohåndteringssystemerne på stedet er vi i stand til at bistå ved en screeningsproces, der afprøver de etablerede systemer eller foreslår forandringer af disse for at nedbringe en bestemt risiko. På den måde arbejder vores medarbejdere sammen med kunden for at udvikle opmærksomhed på klimarelaterede risici og etablere effektive systemer til at forebygge dem. Identifikationen og klassifikationen af risiko bliver på den måde både et redskab til at identificere en konkret risiko i kundens virksomhed og til at udvikle interne rutiner til forebyggelse, påpeger Trond Thorsen. Hovedformålet er at påvirke til en proaktiv risikohåndtering hos kunderne, så de selv kan være på forkant med at reducere deres sårbarhed. Ved at gøre det sikrer vi kunden tryghed og reducerer samtidig vores egen risiko. Trygs nyudviklede redskab sætter fokus på kundens eget system til at identificere risici og på, hvor godt det fungerer med kundens daglige processer. Miljørapporten indeholder også en detaljeret guide til håndtering af kundens risici og sårbarhed ved henholdsvis oversvømmelse, lynnedslag, storm og voldsom blæst, jordskred og ekstreme temperaturer. Trygs Miljørapport Målet for Miljørapporten var i 2010 at introducere Miljørapporten for 40 industrikunder. 17 industrivirksomheder i Norge og 23 i Danmark valgte Miljørapporten som deres nye redskab til at identificere og håndtere risikoen for klimarelaterede skader. Ved at skabe bredde i vores kunders opfattelse af risiko så den også omfatter klima- og miljørelaterede risici, sætter vi dem i stand til at inkludere disse nye risikotyper i virksomhedernes strategiske dispositioner og langsigtede planlægning, uddyber underwritingdirektør Trond Thorsen i forhold til behovet for udviklingen af Miljørapporten. Miljørapporterne udarbejdes af Trygs ingeniører og under- writere i tæt samarbejde med kunderne. Ved at identificere Tryg A/S Stakeholder magasin

8 Videndeling med lokale myndigheder Vores samfund bliver mere udsat for skader i takt med klimaforandringerne. Ved at kombinere vores skadedata og viden om forbyggelse med kommunale initiativer kan vi øge trygheden i hverdagen. Kolde vintre og skybrud gør os ekstra udsatte for skader 2010 blev året, hvor vi fik større indsigt i den stigende risiko for skader som følge af klimaændringerne. De usædvanlige kolde vintre i både Danmark og Norge resulterede sammen med de voldsomme skybrud i Danmark i en dramatisk stigning i skadekrav. Eftersom disse begivenheder var vejrrelaterede, demonstrerede de nogle af de tiltagende risici i forbindelse med pludselige omskift i vejret og unormale mængder nedbør. Men de tydeliggjorde også den øgede sårbarhed, som vores samfund er udsat for, og som især ses i infrastrukturen for vandtilførsel og -afledning. Ny indsigt via skadedata og vand- og kloaksystemer Som ejere af infrastrukturen for vandledning, herunder kloakker, vandrør og drænsystemer, er de lokale myndigheder ansvarlige for driften og vedligeholdelsen af disse systemer. Da vi som forsikringsselskab ligger inde med solide data om antallet af vejrskader i forskellige geografiske områder, er et samarbejde mellem myndighederne og forsikringsbranchen helt afgørende for, at vi kan sikre en effektiv infrastruktur, der er tilpasset de udfordringer, som et ændret klima medfører. Klimarisiko i den kommunale planlægning For at finde nye måder at fremme fokus på klimarelaterede risici og sårbarhed på i kommunerne har Tryg etableret et samarbejde med det norske direktorat for civil beskyttelse og beredskabsplanlægning (DSB). Herigennem får vi mulighed for at dele viden på tværs af sektorerne til gavn for begge parter. Samarbejdet med DSB førte i 2010 til en række initiativer i regionen omkring Kristiansand, blandt andet gennem en række seminarer og workshops, hvor vi kunne diskutere risikoafdækning og behovet for øget bevidsthed og viden om redskaber og systemer til forebyggelse af oversvømmelse. Regionen udgøres i vid udstrækning af kystområder og er derfor udsat i forhold til forandringer i havoverfladens niveau og til de ødelæggelser, de fører med sig på kysterne. Formålet med aktiviteterne var dels at sikre tilstrækkeligt fokus på klimarelaterede risici og få dem integreret i planlægningsprocesserne i området og dels at styrke samarbejdet og videndelingen mellem kommunerne i regionen. Videndeling og fremtidssikring af tryghedsleverancen Samarbejdet med DSB og kommunerne omkring Kristiansand giver Tryg mulighed for at stille vores kompetence inden for identifikation og klassificering af risici til rådighed og til at rådgive om, hvordan man bedst reducerer eller helt undgår, at riskoen fører til skader. Partnerskabet med DSB og samarbejdet med en række kommuner er afgørende for den fortsatte udvikling af vores evne og kompetencer til at sikre, at vores kunder oplever, at deres forsikring giver dem tryghed i hverdagen. En fælles klimaindsats Tryg søger at etablere samarbejde med lokale myndigheder for at forebygge klimarelaterede skader og for at bidrage til sikring af systemer, der er tilpasset klimaforandringerne. Vi samarbejder med Bergen Kommune om de regionale udfordringer, der følger i kølvandet af et ændret klima, og deltager på workshops og seminarer for at dele viden og bidrage til identificering af best in class tiltag for at fremme klimatilpasning. Som samarbejdspartner med Bergen by deltager Tryg i det EU baserede MARE-projekt, et projekt, der sætter fokus på udvikling af håndteringsstrategier til at imødekomme tiltagende oversvømmelsesudfordringer både på lokalt, regionalt og nationalt niveau i Europa. 6 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

9 Miljøforsikring Transportvirksomheder har i stigende grad behov for en effektiv miljøforsikring. Transport af gods, forurening af jord, vand og nærområder er risici, som nu kan forsikringsdækkes. heder tidligere kun blev mødt med krav om oprensning, hvis de for eksempel forurenede et vandløb, vil de nu også blive mødt med krav om genopretning, således at planters og dyrs livsbetingelser bringes tilbage til tilstanden, før skaden indtraf. Konsekvenserne af lovændringerne er endnu ukendte, men en større miljøskade kan i værste fald lukke en vognmandsforretning. Hvor går det typisk galt? Transport af gods, hvor køretøjet ved et kørselsuheld eksempelvis forurener en offentlig mark, et vandløb eller en sø, og hvor vognmanden modtager et påbud fra myndighederne Gradvis eller pludselig forurening på egen og/eller tredjemands grund fra over og/eller underjordiske tanke Spild fra eget standeranlæg på egen grund Tryg tilbyder en bred dækning og overtager sagsbehandlingen Transportvirksomheder har brug for en bedre miljøforsikring Tryg har udviklet en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp Med EUs miljøansvarsdirektiv udgør miljøansvar en stadig forureningsbegivenhed. Forsikringen dækker 10 mio. DKK stigende og omkostningstung risiko for transporterhvervet. pr. skade maksimalt pr. år og dækker i hele EU. og rådgivning, hvis en vognmandsvirksomhed involveres i en Implementeringen i national lovgivning har skærpet myndighedernes opmærksomhed på at håndhæve de nye regler Fremtidens miljøskader vil kræve store økonomiske ressourcer, for ansvar for miljøskader. særlige kompetencer samt dyb involvering. Trygs nye miljøforsikring tager højde for disse skærpede krav og fjerner utrygheden ved, om Den nye miljøskadelov bygger på et ubetinget ansvar. Virksom- vognmænd er forsvarligt dækket. Vi overtager sagsbehandlingen heder bærer således ansvaret for et forureningsudslip fra vogne, og dialogen med de implicerede parter, så kunden fuldt og helt tanke eller eventuelle standere uanset om de bærer skylden kan koncentrere sig om sine daglige opgaver. eller ej. Desuden kan virksomheder gøres ansvarlig for forurening af jord, vand, ødelæggelse af naturtyper samt udryddelse af dyrearter. Trygs miljøforsikring Miljøskadeloven er kompleks, men konsekvensen af lovgivningen er helt enkel: Vi vil i fremtiden se nye, større og langt dyrere Trygs miljøforsikring er relevant for alle typer af industri- og skadeforløb end tidligere. landbrugsvirksomheder af disse virksomheder valgte i 2010 at reducere deres risiko for miljøskader gennem den En miljøskade kan true vognmandens økonomiske eksistens rådgivning og dækning, der er indholdt i Trygs miljøforsik- Alle vognmandsvirksomheder bærer en risiko for, at deres for benzinhandlere. ring. Miljøforsikringen indgår desuden i en kollektiv ordning aktiviteter kan resultere i en forureningsskade. Hvor virksom- Tryg A/S Stakeholder magasin

10 Forebyggelse CSR Forebyggelse Som tryghedsleverandør bidrager vi til sikkerhed og skadeforebyggelse inden for vores påvirkningssfære. Den omfatter vores kunder og leverandører, vores medarbejdere og de samfund, vi er en del af. Vi engagerer os aktivt i at skabe sikkerhed og tryghed i lokalområder og byrum og yder rådgivning om tryghedsskabende løsninger.

11

12 Forebyggelse Risikorådgivning forebygger brandskader i erhvervslivet Hos Tryg Industri er forsikring et samarbejde med kunden, hvor målet er færre skader. På Trygs brand-event får forsikringstagerne risikoforståelse, så de ser branden, før den opstår. På Trygs brand-event for industrikunder får deltagerne både mulighed for at slukke mindre brande under kontrollerede forhold og prøve kræfter med brandvæsnets slukningsudstyr. 10 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

13 Få gode råd om skadeforebyggelse i hverdagen på tryg.dk > Privat > Forebyg skader. Det har gjort stort indtryk på mig, hvor lidt der skal til, før en lille brand udvikler sig katastrofalt. Det ved mine tekniske medarbejdere selvfølgelig alt om, men i sidste ende ligger ansvaret hos direktionen, og derfor skal vi forstå værdien af skadeforebyggende investeringer ikke mindst i et 110 år gammelt fredet hus som vores, siger direktør for Aarhus Teater, Henning Kærsgaard. Han er en af de virksomhedsledere, der i 2010 har fået et nyt syn på brandforebyggelse efter Trygs brand-event. En god forretning Brand-eventet er arrangeret i samarbejde med Københavns Brandvæsen og Tivoli og er en del af Tryg Industris kunderådgivning. Siden 2006 har industriafdelingen suppleret forsikringsleverancen med markedsledende risikorådgivning, og det er med til at adskille Tryg fra konkurrenterne, vurderer Martin Hay Schmidt, direktør i Industri: Alle kan sælge en forsikring til erhvervslivet, hvis den er billig nok, men det er evnen til at vurdere risiko og rådgive om forebyggelse og beredskab, der giver kunden størst værdi i det lange løb. Samtidig betyder en grundig risikovurdering, at vi kan stille de nødvendige krav til kunderne, hvis de ikke lever op til et acceptabelt sikkerhedsniveau, siger han. En brand kan betyde både driftstab og store materielle tab, men også ofte afledte tab, der ikke er dækket af forsikringen. Det kan for eksempel være mistede markedsandele eller gode medarbejdere, der skifter til en anden virksomhed. Derfor er det naturligvis en god forretning for en virksomhed at undgå brand og andre skader. Men Trygs investering i forebyggelse betaler sig også, når kunderne anmelder færre og mindre skader. Derfor vurderer Industri alle nye store kunders risiko på baggrund af individuelle risikokortlægninger og hjælper også med udarbejdelse af forsikringspolitikker og beredskabsplaner. Industri afholder også kurser for kunderne, for eksempel om brand og forebyggelse. Københanvs Brandvæsen og Tivoli giver sammen med Tryg deltagerne indsigt i både slukning og forebyggelse af brand. Vores brand-events primære formål er at hjælpe en holdningsændring på vej i virksomhederne, så ikke bare den tekniske chef, men også økonomidirektøren og fabrikslederen kan se potentialet i at arbejde dedikeret med forebyggelse af brand, forklarer chefingeniør i Tryg, Erik Isbrand Møller og fortsætter: Og så gør vi deltagerne bevidste om risici og mulighederne for at begrænse skader ved brand. Det handler for eksempel om brug af branddøre, evakueringsplaner og god gammeldags disciplin, så flugtveje er farbare og brandslukningsudstyr tilgængeligt. Vi prøver simpelthen at videregive vores egen risikoerfaring, så vores kunder opdager ulykkerne, før de sker, siger Erik Isbrand Møller. Efter teaterdirektør Henning Kærsgaards deltagelse i brand-eventet har Aarhus Teater sat flere tiltag i gang. En ny risikoanalyse er mundet ud i nogle anbefalinger, som teatret allerede er ved at føre ud i livet. Og det kommer både Aarhus Teater og Tryg til gode. Global risikovurdering Industris ingeniørkorps udarbejder de individuelle risikorapporter, der ligger til grund for risikovurderingen af hver enkelt virksomhed. Og det gør de i hele verden: Holdningsændring er det vigtigste Brand-eventet rummer både praktiske øvelser og teoretiske oplæg både hos Københavns Brandvæsen og hos Tivoli, der har et af Danmarks største beredskaber i forhold til brand og håndtering af store menneskemængder på begrænset plads. Eventet har to overordnede mål: I et globalt marked er det vigtigt at vide, at fabrikken i Østen lever op til de sikkerhedsmæssige krav, vi har i Danmark både af hensyn til medarbejderne og virksomhedens økonomiske situation. Vi foretager cirka 40 risikovurderinger om året i udlandet, så det er en naturlig del af vores tryghedsleverance til industrikunderne, siger Erik Isbrand Møller. Tryg A/S Stakeholder magasin

14 Tryghed gennem forebyggelse Forebyggelse af skader skaber tryghed hos kunderne og god lønsomhed hos Tryg. Det er til gavn for alle. Skadeforebyggelse er derfor centralt både for den løbende forbedring af tryghedsleverancen og for vores samfundsansvar. Brand, vand, indbrud, rejser og trafik Mange skader opstår på grund af brand og vand. De fleste vandskader sker i forbindelse med pludseligt nedbør som skybrud og tøbrud og er ofte forbundet med dårlige kloakforhold eller mangelfulde rørsystemer i bebyggelser. De store snemængder, vi har set i år, har derudover givet anledning til mange snetrykskader på bygninger. En anden type skader knytter sig til tyveri fra boligen i forbindelse med indbrud. Mange oplever også tab eller skader i forbindelse med rejser. Det kan være bagagen, der bliver væk, forsinkelse på fly, skader på bilen eller sygdom, der kræver behandling eller hjemtransport. Også i trafikken oplever vi skader både alvorlige personskader og skader på biler og gods. Mange af disse kan undgås ved god planlægning af ture og rejser eller gennemførelse af professionelle transporter. Tryghedsrådgiveren Mange uheld og bekymringer i hverdagen kan undgås. Man skal bare vide hvordan. På tryghedsraadgiveren.dk eller på trygghetsraadgiveren.no har vi samlet vores viden om tryghed i hverdagen. Som privatkunde kan du her finde konkrete råd og tjeklister, så du kan forebygge skader, der knytter sig til brand, vand og indbrud eller opstår under en rejse. Også for børn Børn mellem 6 og 12 år kan lege brandinspektør og lære de vigtigste ting om brand: Hvordan kan man undgå brand? Og hvad skal man gøre, hvis det alligevel sker? Vi hjælper vores kunder med at forebygge skader Vi hjælper med at forebygge skader gennem rådgivning til vores kunder, blandt andet ved at vise, hvordan man konkret kan forebygge brand og undgå vandskader og indbrud. Det sker i form af personlig rådgivning til både privatkunder og erhvervs- og industrikunder. Den personlige rådgivning står vores taksatorer og assurandører for, når de er ude hos kunderne samt over telefonen i forbindelse med salg og skadebehandling. Derudover opfordrer vi gennem kampagner til øget omtanke og giver gode råd. I 2010 gennemførte vi for eksempel en kampagne om røgalarmer i Norge i forbindelse med påsken, hvor mange traditionelt holder ferie i deres hytter på fjeldet. trygtransport.dk Få gode råd om skadeforebyggelse i hverdagen på: tryg.dk/privat tryg.no/privat Find os også på facebook: facebook.com/trygdanmark facebook.com/trygnorge Trygtransport.dk understøtter transportvirksomhedens arbejde med trafiksikkerhed og indeholder informationer og tips til at forbedre sikkerheden og trygheden på vejene. Trygtransport.dk er udviklet som et led i International Transport Danmark (ITD)s og Trygs samlede tiltag for at fremme trafiksikkerheden i transportvirksomhederne og på vejene. 12 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

15 Tryg-bøjen et traditionsrigt landemærke Idéen til Tryg-bøjerne blev skabt i Norge i begyndelsen af 1950 erne. Markedsdirektør Bård Isdahl fra det daværende selskab Vesta fik på kajen i Bergen øje på et flot livbøjemærke med Salhus Husmorlag. Isdahl var stærkt engageret i forebyggende tiltag mod drukning og koblede umiddelbart livbøjen med forsikring. Han tog idéen med tilbage på kontoret, og i 1952 blev de første Vesta-bøjer placeret i Bergen-området. Isdahl modtog senere H.M. Kongens Fortjenestemedalje for sit omfattende sociale engagement. Igennem årene har den røde og hvide livbøje været et trygt og pålideligt landemærke langs de norske kyster, floder, badesteder, svømmebassiner og lignende. Bøjen har vist sig at være en effektiv livredder og har siden 1952 bidraget til at bjærge mere end mennesker fra druknedøden. Det offentlige rum De fleste livbøjer er placeret i det offentlige rum og har på den måde mulighed for være redningsmiddel for alle. Det er unikt, at samtlige 430 norske kommuner, både ved kysten, i indlandet og de fleste havnemyndigheder i Norge, bruger Tryg-livbøjen til at bidrage til tryghed i lokalsamfundene. Beboerforeninger, marinaer og lignende er også betydelige faddere for livbøjer i deres alment tilgængelige nærområder. Tryg-bøjen findes også ved bilfærgekajer, anløbshavn og badesteder. Livbøjens tilgængelighed er vigtig, hvis der skulle ske en ulykke. Men den vigtige daglige funktion for livbøjen er, at den også fungerer som en påmindelse og et vartegn om, at man færdes i et område, hvor man skal passe på, at en ulykke ikke sker. Livbøjefaddere er nøglen til succes I dag hænger flere end Tryg-livbøjer langs de norske kyster og i samtlige kommuner i Norge. Hver livbøje har en fadder, som passer på redningsudstyret. Kriterierne for at kunne få tildelt en Tryg-livbøje er, at livbøjen skal være almen tilgængelig, hænges op på et egnet sted nær vand (ikke om bord på både), grundejers tilladelse til ophængning og synlighed. Fadderen skal også sørge for, at redningsudstyret er rengjort og i orden. Mangler der udstyr, eller er det blevet ødelagt, er den vigtigste forpligtelse for fadderen at varsle Tryg herom, så vi kan erstatte udstyret. Livbøjen består af selve den røde og hvide livbøjering med gribetag og reflekser. I midten er der placeret en linebeholder af plast, som indeholder cirka 25 meter line. Derudover følger der et ophængsbeslag med til livbøjen. Idéen til Tryg-bøjerne blev skabt i Norge i begyndelsen af 1950 erne. Siden dengang har livbøjerne bidraget til at bjærge mere end mennesker fra at drukne. Tryg A/S Stakeholder magasin

16 Handlekraftig skadeforebyggelse i vintervejret Flere snetrykskader skal forebygges med en ny samarbejdsaftale, hvor vores kunder kan få ryddet taget for store snemængder. Tiltaget er det seneste i rækken af skadeforebyggende initiativer, som Tryg har lanceret siden foråret Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

17 Af skade bliver man klog Skulle vinteren i år blive lige så hård som den forgangne hvilket den tidlige start på vinteren kunne tyde på, kan Tryg nu henvise koncernens danske kunder til selskabet Sydslam A/S, som vi netop har indgået en samarbejdsaftale med: Vi har forhandlet en aftale hjem, som betyder, at vi kan henvise vores kunder til Sydslam A/S, som inden for 2-3 timer kan rykke ud i hele Danmark for at rydde et tag for sne. Kunder, som henvises via Tryg, får en særlig pris, som ligger under det normale, fortæller Frank Cronfalk, nordisk indkøbschef for Bygning/ Ejendele. Håbet er naturligvis, at samarbejdsaftalen kan medvirke til at forebygge snetrykskaderne, som sidste år løb op i en samlet erstatningssum på næsten 160 mio. DKK i Danmark alene. Et initiativ blandt mange Den nye samarbejdsaftale sker som led i en øget indsats i Tryg for at sætte ekstra fokus på skadeforebyggelse både internt blandt kolleger og eksternt blandt kunder og samarbejdspartnere både i Norge og Danmark. Indsatsen er særligt møntet på de områder, hvor vi har oplevet store stigninger i skadeudbetalingerne nemlig inden for villa- og indboforsikringer, hvor i særdeleshed vand- og indbrudsskader fylder meget i Danmark. Siden vi startede op i foråret, har vi indledningsvist gjort meget for at få identificeret og mobiliseret interne interessenter på norsk og dansk bane, som kan spille en rolle i udbredelsen af skadeforebyggende råd og tiltag. Målet er, at skadeforebyggelse i langt højere grad bliver en naturlig del i hele organisationen, fortæller Per Olav Digerud, der er sektionsleder i Skade. Skadeforebyggende råd I forbindelse med den tidlige start på vinteren i Danmark blev det således også tydeligt, at alt benarbejdet med at få sat skadeforebyggelse højt på dagsordenen i Tryg begynder at bære frugt. I vores daglige dialog med kunderne er alle lige fra taksatorer til skadebehandlere og kommunikationsfolk opmærksomme på at give såvel kunder som omverdenen i det hele taget et eller flere gode råd med på vejen for at undgå eller forebygge skader. For eksempel er medarbejderne i Bilskade opmærksomme på, at de i deres dialog med kunderne kan opfordre til, at de husker at skifte til vinterdæk, og at indkøbte julegaver skal opbevares i bagagerummet for at undgå indbrud i bilen, fortæller Per Olav Digerud. Af andre eksempler nævner Per, at på Trygs Facebook-side og hjemmesider indtager skadeforebyggende råd en central rolle, mens vi også med jævne mellemrum udsender pressemeddelelser om forebyggelse. Og for nyligt lancerede vi i Danmark en annonce med fem skadeforebyggende råd til at forebygge vinterskader. Vi er kun lige begyndt Selvom mange initiativer og samarbejdsaftaler internt og eksternt allerede så småt er skudt i gang, forventer Skade, at arbejdet med at opbygge, bevare og konkretisere de skadeforebyggende tiltag er en opgave, som også vil fylde meget fremover: Der er allerede sat mange ting i gang, men vi skal have dem fulgt til dørs og sørge for, at der kommer endnu mere handling bag ordene. Derfor er det også glædeligt, at vi har fået aftalen med Sydslam i hus, sådan at vi og vores kunder forhåbentlig kan få glæde af den allerede denne vinter. Det er et konkret eksempel på handling, slutter Per Olav Digerud. Snetrykskader Sidste års hårde vinter resulterede i næsten snetrykskader i Danmark fordelt med hos privatkunder, 360 hos erhvervskunder og 435 i landbruget. Sammenlignet med forrige år, hvor der kun blev registreret i alt 11 skader, var der således tale om mere end 200 gange flere snetrykskader. Tryg A/S Stakeholder magasin

18 Forebyggelse I midten ses Bjørn Nordstrand, leder af Natteravns Rådet, deltager som frivillig Natteravn i byen Tønsberg. Tryghed i nattelivet Risikoen for tilfældige skader på personer og ting er stor, når børn og unge færdes alene om aftenen og i nattelivet. Natteravnene sørger for at være tilgængelige dér, hvor de unge opholder sig og bidrager dermed til både tryghed og skadeforebyggelse. 16 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

19 Læs mere om Natteravnene på natteravn.no. Natteravnene i Norge er en frivillig bevægelse, hvor voksne, især forældre og bedsteforældre, er involveret i tryghedsskabende aktiviteter i deres lokalområde. Hovedformålet er at være tilstede dér, hvor børn og unge mødes om aftenen og i nattelivet, og hvor risikoen for druk, mobning og tilfældig vold erfaringsmæssigt er stor. Ved at være tilstede og synlige i de områder, hvor de unge opholder sig, er Natteravnene med til at fremme den offentlige tryghed og sikkerhed i samfundet. Det er et fantastisk potentiale for at sprede vores aktiviteter endnu mere og også til at fastholde rekrutteringen i lokalområderne, udtaler Bjørn Nordstrand, leder af det nationale Natteravns Råd. Rekruttering er ikke altid let, blandt andet fordi vi konkurrerer med andre frivillige aktiviteter om at tiltrække de samme mennesker. Men det, der gør Natteravnene specielle, er, at vi er tilstede på områder, hvor der traditionelt ikke er tilsyn med børn. Jeg tror, at dét, at vi er tilgængelige for de unge om aftenen, er værdifuldt, uanset om de kontakter os eller ej. Det, at de ved, at voksne er på gaden for at drage omsorg for dem og er tilgængelige, når de har brug for dem, er vigtigt i sig selv, siger Tove Røsten, en erfaren Natteravn i Oslo. Hendes gruppe omfatter cirka 120 voksne, der på skift i weekenderne går gennem Oslos gader. Behovet for seriøse voksne, der er synlige og tilgængelige om aftenen og om natten, er temmelig åbenbar i en storby som Oslo. Når forretningerne lukker om aftenen, er det folk, der skal på bar og restaurant, der fylder gaderne, påpeger Tove Røsten. Natteravns Rådet har som formål at fremme aktiviteterne både på nationalt og lokalt plan. Rådet fokuserer i 2011 på distrikter og områder med lav eller ingen aktivitet og hjælper dér med at opbygge lokale grupper og oplyse om vigtigheden af det frivillige arbejde. Trygs mål er, at deltagelse i Natteravnene ikke skal påføre de frivillige nogen udgifter, og vi finansierer derfor nødvendig beklædning, førstehjælpspakker og informationsmateriale. Grupperne har også mulighed for at opnå støtte til sociale aktiviteter som for eksempel temaaftener og førstehjælpskurser. Alle Natteravne er forsikret i Tryg. Overraskende mange mindreårige børn er ude i byen sent om aftenen, og vi møder ofte meget unge teenagere, der er ude midt om natten. Et aktivt partnerskab Sammen med Natteravnene har Tryg etableret et aktivt partnerskab, og vores samarbejde omfatter i dag mere end 370 grupper i hele Norge. Siden samarbejdets start i 1995 er Natteravnene steget markant i antal: Fra omkring 15 grupper i de store byer til en bevægelse, der nu dækker hele landet. Tryg gennemførte i maj 2010 en undersøgelse, der viste, at 99 % af den norske befolkning kender Natteravnene som en frivillig indsats. Undersøgelsen indikerede derudover, at cirka personer over 18 år har deltaget i Natteravnene mere end én gang, og at 1,2 millioner voksne er interesserede i at deltage i bevægelsen. Tove Røsten (yderst til højre) og frivillige Natteravne ved et informationstelt i Oslo, august Tryg A/S Stakeholder magasin

20 Inklusion CSR Inklusion Vi bidrager til inkluderende samfund og skaber plads til forskellighed i de nordiske lande og i Tryg som arbejdsplads. Vi sikrer repræsentation af mangfoldigheden i Tryg og viser, hvordan mangfoldigheden kan bruges til at skabe innovation og udvikling af produkter og løsninger, som er attraktive for vores kunder uanset deres baggrund.

Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne

Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne Mangfoldighed i Tryg Når forskellighed gavner forretningen Trygs indsats på inklusionsområdet har en positiv effekt for forretningen. En del kunder med anden

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 1 Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 2 Danmark Klimaskader har altid været et væsentligt element i skadeforsikring, da en stor

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF DANSK METAL 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca 3.000 kr

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF HK 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning november 2013.

Skolebestyrelsens årsberetning november 2013. 1 Skolebestyrelsens årsberetning november 2013. Hermed skolebestyrelsens årsberetning for et skoleår, hvor der især har været fokus på udvikling af skolen som profilskole. Nu bliver det spændende at følge

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere