Klima 2 Inklusion 18. Forebyggelse 8 Trivsel 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima 2 Inklusion 18. Forebyggelse 8 Trivsel 28"

Transkript

1 Stakeholder magasin 2010

2 Indhold Stakeholder magasin 2010 Klima 2 Inklusion 18 Nyt redskab til screning af klimaskader 4 Videndeling med lokale myndigheder 6 Miljøforsikring 7 Når forskellighed gavner forretningen 20 To stolte mønstereksempler 22 På vandring mod mangfoldighedsledelse 24 Fakta om Rejsen 26 Mentoring i lederudvikling 27 Forebyggelse 8 Trivsel 28 Risikorådgivning forebygger brandskader i erhvervslivet 10 Tryghed gennem forebyggelse 12 Tryg-bøjen et traditionsrigt landemærke 13 Handlekraftig skadeforebyggelse i vintervejret 14 Tryghed i nattelivet 16 Hurtig behandling giver tryghed 30 Fat om finanserne 32 Fokus på kundernes behov 34 FNs 2015 mål for bekæmpelse af fattigdom 35 Resultatoversigt 36 Resultat og forventninger 38 Tryg-aktien 40 Klimaregnskab 42 GRI-oversigt 44 Redaktion Investor Relations og CSR Design e-types Layout amo design Tryk Papir Centertryk A/S Munken Polar This is a translation of the Danish Stakeholder magazine In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the Danish Stakeholder magazine 2010, the Danish version shall apply.

3 Introduktion Trygs samfundsansvar er forankret i et ønske om at forene sund forretningsudvikling med vores rolle som god samfundsaktør. I dette års stakeholder magasin viser vi, hvordan CSR-indsatsen skaber værdi for vores virksomhed både på kort og langt sigt med eksempler på de produkter, processer og partnerskaber, som har været i fokus i Artiklerne præsenteres under fire overordnede CSR-temaer, som er relevante for den tryghedsleverance, vi tilbyder vores kunder, og som samtidig trækker en rød tråd til vores historie og tradition som forsikringsselskab: Klima Klimaforandringerne fører til øgede skader som følge af nedbør, vand og storm. Vi gør derfor en stor indsats for at hjælpe vores kunder med at forebygge skader. Tilsvarende hjælper vi med at identificere og håndtere de risici, som knytter sig til virksomheders miljøbelastning. For løbende at forbedre vores risikorådgivning etablerer vi partnerskaber og samarbejder med lokale myndigheder for sammen med dem at finde nye veje til at imødegå klimarelaterede skader, som for eksempel oversvømmelse. Inklusion Inklusion af alle mennesker på arbejdsmarkedet uanset alder, handicap, seksuel orientering, etnisk eller religiøs baggrund er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst. Vi gør en ekstra indsats for at tiltrække talenter fra etniske minoritetsgrupper, fordi vi tror på, at vi bliver bedre til at servicere vores kunder og udvikle nye løsninger, når vi har mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Vi har i 2010 gjort en ekstra indsats for at opbygge kompetence hos vores ledere til at håndtere og lede mangfoldighed. Det er sket gennem et nyt lederudviklingskoncept og mentorordninger, der bringer vores ledere i tæt kontakt med unge mennesker med anden etnisk baggrund end nordisk. Trivsel Trivsel hos vores medarbejdere er afgørende for tilfredshed og motivation i dagligdagen og styrker vores kundeservice. Vi søger også at øge trivslen hos vores kunder, blandt andet gennem de sundhedsforsikringer, som vi tilbyder til kunder over 60 år. Vi er i en proces, hvor vi øger fokus på kundernes behov og ad den vej forbedrer vores tryghedsleverance. Med vores partnerskab med Ungdomsbyen og Nordea har vi i 2010 også fået mulighed for at opbygge kompetencer og viden hos unge om privatøkonomi og forsikring og på den måde påvirke til ansvarligt medborgerskab. Forebyggelse Forebyggelse af vand-, sne- og brandskader, personskader og skader på ejendele i byrummet har i mange år været centralt for den måde, vi viser samfundsansvar på. Også her gør vi en stor indsats for at rådgive vores kunder om effektiv skadeforebyggelse og opnår gennem samarbejdet med dem indsigt i nye typer af risici, som bidrager til vores forretningsudvikling. Særligt vores partnerskab med Natteravnene i Norge har påvirket vores omdømme som samfundsansvarlig virksomhed. En undersøgelse i 2010 viser blandt andet, at 99 % af alle nordmænd kender til den frivillige indsats, som Natteravnene yder for at skabe tryghed og sikkerhed i byrummet. Vores mulighed for at fremme en bæredygtig og ansvarlig udvikling både for vores forretning og for samfundet er naturligvis bedst i de nordiske lande. Men vi er bevidste om, at vi i en globaliseret verden må vi længere end blot Norden. Vi bruger derfor UN Millenium Development Goals som en anledning til at gøre opmærksom på behovet for inklusiv vækst i udviklingslande og vores mulighed for at støtte udviklingen. Resultatoversigt Bagest i magasinet viser vi årets resultat og vores resultater på klimaområdet. Læs mere om Trygs CSR-tilgang og -aktiviteter i Lovpligtig redegørelse for CSR 2010, som kan downloades på tryg.com/dk > Download. Tryg A/S Stakeholder magasin

4 Klima CSR Klima Som led i vores indsats for at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer tilbyder vi bæredygtige løsninger til vores kunder og fremmer bæredygtig adfærd hos vores interessenter: kunder og leverandører, medarbejdere, investorer og samfundet generelt. Vi tilstræber en positiv effekt på deres adfærd, forbrug, valg af produkter, løsninger og investeringer såvel som på den nordiske dagsorden for at hindre klimaforandringer.

5

6 Klima Nyt redskab til screening af klimaskader Med Miljørapporten tilbyder Tryg et nyt redskab til industrikunder, som kan hjælpe med at identificere og håndtere risikoen for klimarelaterede skader i dagligdagen. 4 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

7 Læs mere om Trygs klimarelaterede CSR-tiltag på tryg.com/dk > CSR > Temaområder. Forsikring er baseret på evnen til at identificere og klassificere det risikopotentiale, der er relevant for vores privatkunder såvel som industri- og erhvervskunder. For at sikre tilstrækkeligt fokus på nye klimarelaterede risici lancerede Tryg i 2010 et redskab til screening af risiko hos vores industrikunder. Vi har med Miljørapporten introduceret et nyt koncept i vores risikovurderinger, der muliggør screening af risici, der opstår som følge af nye typer risici, fortæller koncerndirektør for Industri, Truls Holm Olsen. - Klimaforandringerne betyder, at vi som forsikringsselskab skal være parate til at håndtere nye typer af risici på en måde, der sikrer vores industrikunder tryghed i det daglige. og undersøge risikohåndteringssystemerne på stedet er vi i stand til at bistå ved en screeningsproces, der afprøver de etablerede systemer eller foreslår forandringer af disse for at nedbringe en bestemt risiko. På den måde arbejder vores medarbejdere sammen med kunden for at udvikle opmærksomhed på klimarelaterede risici og etablere effektive systemer til at forebygge dem. Identifikationen og klassifikationen af risiko bliver på den måde både et redskab til at identificere en konkret risiko i kundens virksomhed og til at udvikle interne rutiner til forebyggelse, påpeger Trond Thorsen. Hovedformålet er at påvirke til en proaktiv risikohåndtering hos kunderne, så de selv kan være på forkant med at reducere deres sårbarhed. Ved at gøre det sikrer vi kunden tryghed og reducerer samtidig vores egen risiko. Trygs nyudviklede redskab sætter fokus på kundens eget system til at identificere risici og på, hvor godt det fungerer med kundens daglige processer. Miljørapporten indeholder også en detaljeret guide til håndtering af kundens risici og sårbarhed ved henholdsvis oversvømmelse, lynnedslag, storm og voldsom blæst, jordskred og ekstreme temperaturer. Trygs Miljørapport Målet for Miljørapporten var i 2010 at introducere Miljørapporten for 40 industrikunder. 17 industrivirksomheder i Norge og 23 i Danmark valgte Miljørapporten som deres nye redskab til at identificere og håndtere risikoen for klimarelaterede skader. Ved at skabe bredde i vores kunders opfattelse af risiko så den også omfatter klima- og miljørelaterede risici, sætter vi dem i stand til at inkludere disse nye risikotyper i virksomhedernes strategiske dispositioner og langsigtede planlægning, uddyber underwritingdirektør Trond Thorsen i forhold til behovet for udviklingen af Miljørapporten. Miljørapporterne udarbejdes af Trygs ingeniører og under- writere i tæt samarbejde med kunderne. Ved at identificere Tryg A/S Stakeholder magasin

8 Videndeling med lokale myndigheder Vores samfund bliver mere udsat for skader i takt med klimaforandringerne. Ved at kombinere vores skadedata og viden om forbyggelse med kommunale initiativer kan vi øge trygheden i hverdagen. Kolde vintre og skybrud gør os ekstra udsatte for skader 2010 blev året, hvor vi fik større indsigt i den stigende risiko for skader som følge af klimaændringerne. De usædvanlige kolde vintre i både Danmark og Norge resulterede sammen med de voldsomme skybrud i Danmark i en dramatisk stigning i skadekrav. Eftersom disse begivenheder var vejrrelaterede, demonstrerede de nogle af de tiltagende risici i forbindelse med pludselige omskift i vejret og unormale mængder nedbør. Men de tydeliggjorde også den øgede sårbarhed, som vores samfund er udsat for, og som især ses i infrastrukturen for vandtilførsel og -afledning. Ny indsigt via skadedata og vand- og kloaksystemer Som ejere af infrastrukturen for vandledning, herunder kloakker, vandrør og drænsystemer, er de lokale myndigheder ansvarlige for driften og vedligeholdelsen af disse systemer. Da vi som forsikringsselskab ligger inde med solide data om antallet af vejrskader i forskellige geografiske områder, er et samarbejde mellem myndighederne og forsikringsbranchen helt afgørende for, at vi kan sikre en effektiv infrastruktur, der er tilpasset de udfordringer, som et ændret klima medfører. Klimarisiko i den kommunale planlægning For at finde nye måder at fremme fokus på klimarelaterede risici og sårbarhed på i kommunerne har Tryg etableret et samarbejde med det norske direktorat for civil beskyttelse og beredskabsplanlægning (DSB). Herigennem får vi mulighed for at dele viden på tværs af sektorerne til gavn for begge parter. Samarbejdet med DSB førte i 2010 til en række initiativer i regionen omkring Kristiansand, blandt andet gennem en række seminarer og workshops, hvor vi kunne diskutere risikoafdækning og behovet for øget bevidsthed og viden om redskaber og systemer til forebyggelse af oversvømmelse. Regionen udgøres i vid udstrækning af kystområder og er derfor udsat i forhold til forandringer i havoverfladens niveau og til de ødelæggelser, de fører med sig på kysterne. Formålet med aktiviteterne var dels at sikre tilstrækkeligt fokus på klimarelaterede risici og få dem integreret i planlægningsprocesserne i området og dels at styrke samarbejdet og videndelingen mellem kommunerne i regionen. Videndeling og fremtidssikring af tryghedsleverancen Samarbejdet med DSB og kommunerne omkring Kristiansand giver Tryg mulighed for at stille vores kompetence inden for identifikation og klassificering af risici til rådighed og til at rådgive om, hvordan man bedst reducerer eller helt undgår, at riskoen fører til skader. Partnerskabet med DSB og samarbejdet med en række kommuner er afgørende for den fortsatte udvikling af vores evne og kompetencer til at sikre, at vores kunder oplever, at deres forsikring giver dem tryghed i hverdagen. En fælles klimaindsats Tryg søger at etablere samarbejde med lokale myndigheder for at forebygge klimarelaterede skader og for at bidrage til sikring af systemer, der er tilpasset klimaforandringerne. Vi samarbejder med Bergen Kommune om de regionale udfordringer, der følger i kølvandet af et ændret klima, og deltager på workshops og seminarer for at dele viden og bidrage til identificering af best in class tiltag for at fremme klimatilpasning. Som samarbejdspartner med Bergen by deltager Tryg i det EU baserede MARE-projekt, et projekt, der sætter fokus på udvikling af håndteringsstrategier til at imødekomme tiltagende oversvømmelsesudfordringer både på lokalt, regionalt og nationalt niveau i Europa. 6 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

9 Miljøforsikring Transportvirksomheder har i stigende grad behov for en effektiv miljøforsikring. Transport af gods, forurening af jord, vand og nærområder er risici, som nu kan forsikringsdækkes. heder tidligere kun blev mødt med krav om oprensning, hvis de for eksempel forurenede et vandløb, vil de nu også blive mødt med krav om genopretning, således at planters og dyrs livsbetingelser bringes tilbage til tilstanden, før skaden indtraf. Konsekvenserne af lovændringerne er endnu ukendte, men en større miljøskade kan i værste fald lukke en vognmandsforretning. Hvor går det typisk galt? Transport af gods, hvor køretøjet ved et kørselsuheld eksempelvis forurener en offentlig mark, et vandløb eller en sø, og hvor vognmanden modtager et påbud fra myndighederne Gradvis eller pludselig forurening på egen og/eller tredjemands grund fra over og/eller underjordiske tanke Spild fra eget standeranlæg på egen grund Tryg tilbyder en bred dækning og overtager sagsbehandlingen Transportvirksomheder har brug for en bedre miljøforsikring Tryg har udviklet en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp Med EUs miljøansvarsdirektiv udgør miljøansvar en stadig forureningsbegivenhed. Forsikringen dækker 10 mio. DKK stigende og omkostningstung risiko for transporterhvervet. pr. skade maksimalt pr. år og dækker i hele EU. og rådgivning, hvis en vognmandsvirksomhed involveres i en Implementeringen i national lovgivning har skærpet myndighedernes opmærksomhed på at håndhæve de nye regler Fremtidens miljøskader vil kræve store økonomiske ressourcer, for ansvar for miljøskader. særlige kompetencer samt dyb involvering. Trygs nye miljøforsikring tager højde for disse skærpede krav og fjerner utrygheden ved, om Den nye miljøskadelov bygger på et ubetinget ansvar. Virksom- vognmænd er forsvarligt dækket. Vi overtager sagsbehandlingen heder bærer således ansvaret for et forureningsudslip fra vogne, og dialogen med de implicerede parter, så kunden fuldt og helt tanke eller eventuelle standere uanset om de bærer skylden kan koncentrere sig om sine daglige opgaver. eller ej. Desuden kan virksomheder gøres ansvarlig for forurening af jord, vand, ødelæggelse af naturtyper samt udryddelse af dyrearter. Trygs miljøforsikring Miljøskadeloven er kompleks, men konsekvensen af lovgivningen er helt enkel: Vi vil i fremtiden se nye, større og langt dyrere Trygs miljøforsikring er relevant for alle typer af industri- og skadeforløb end tidligere. landbrugsvirksomheder af disse virksomheder valgte i 2010 at reducere deres risiko for miljøskader gennem den En miljøskade kan true vognmandens økonomiske eksistens rådgivning og dækning, der er indholdt i Trygs miljøforsik- Alle vognmandsvirksomheder bærer en risiko for, at deres for benzinhandlere. ring. Miljøforsikringen indgår desuden i en kollektiv ordning aktiviteter kan resultere i en forureningsskade. Hvor virksom- Tryg A/S Stakeholder magasin

10 Forebyggelse CSR Forebyggelse Som tryghedsleverandør bidrager vi til sikkerhed og skadeforebyggelse inden for vores påvirkningssfære. Den omfatter vores kunder og leverandører, vores medarbejdere og de samfund, vi er en del af. Vi engagerer os aktivt i at skabe sikkerhed og tryghed i lokalområder og byrum og yder rådgivning om tryghedsskabende løsninger.

11

12 Forebyggelse Risikorådgivning forebygger brandskader i erhvervslivet Hos Tryg Industri er forsikring et samarbejde med kunden, hvor målet er færre skader. På Trygs brand-event får forsikringstagerne risikoforståelse, så de ser branden, før den opstår. På Trygs brand-event for industrikunder får deltagerne både mulighed for at slukke mindre brande under kontrollerede forhold og prøve kræfter med brandvæsnets slukningsudstyr. 10 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

13 Få gode råd om skadeforebyggelse i hverdagen på tryg.dk > Privat > Forebyg skader. Det har gjort stort indtryk på mig, hvor lidt der skal til, før en lille brand udvikler sig katastrofalt. Det ved mine tekniske medarbejdere selvfølgelig alt om, men i sidste ende ligger ansvaret hos direktionen, og derfor skal vi forstå værdien af skadeforebyggende investeringer ikke mindst i et 110 år gammelt fredet hus som vores, siger direktør for Aarhus Teater, Henning Kærsgaard. Han er en af de virksomhedsledere, der i 2010 har fået et nyt syn på brandforebyggelse efter Trygs brand-event. En god forretning Brand-eventet er arrangeret i samarbejde med Københavns Brandvæsen og Tivoli og er en del af Tryg Industris kunderådgivning. Siden 2006 har industriafdelingen suppleret forsikringsleverancen med markedsledende risikorådgivning, og det er med til at adskille Tryg fra konkurrenterne, vurderer Martin Hay Schmidt, direktør i Industri: Alle kan sælge en forsikring til erhvervslivet, hvis den er billig nok, men det er evnen til at vurdere risiko og rådgive om forebyggelse og beredskab, der giver kunden størst værdi i det lange løb. Samtidig betyder en grundig risikovurdering, at vi kan stille de nødvendige krav til kunderne, hvis de ikke lever op til et acceptabelt sikkerhedsniveau, siger han. En brand kan betyde både driftstab og store materielle tab, men også ofte afledte tab, der ikke er dækket af forsikringen. Det kan for eksempel være mistede markedsandele eller gode medarbejdere, der skifter til en anden virksomhed. Derfor er det naturligvis en god forretning for en virksomhed at undgå brand og andre skader. Men Trygs investering i forebyggelse betaler sig også, når kunderne anmelder færre og mindre skader. Derfor vurderer Industri alle nye store kunders risiko på baggrund af individuelle risikokortlægninger og hjælper også med udarbejdelse af forsikringspolitikker og beredskabsplaner. Industri afholder også kurser for kunderne, for eksempel om brand og forebyggelse. Københanvs Brandvæsen og Tivoli giver sammen med Tryg deltagerne indsigt i både slukning og forebyggelse af brand. Vores brand-events primære formål er at hjælpe en holdningsændring på vej i virksomhederne, så ikke bare den tekniske chef, men også økonomidirektøren og fabrikslederen kan se potentialet i at arbejde dedikeret med forebyggelse af brand, forklarer chefingeniør i Tryg, Erik Isbrand Møller og fortsætter: Og så gør vi deltagerne bevidste om risici og mulighederne for at begrænse skader ved brand. Det handler for eksempel om brug af branddøre, evakueringsplaner og god gammeldags disciplin, så flugtveje er farbare og brandslukningsudstyr tilgængeligt. Vi prøver simpelthen at videregive vores egen risikoerfaring, så vores kunder opdager ulykkerne, før de sker, siger Erik Isbrand Møller. Efter teaterdirektør Henning Kærsgaards deltagelse i brand-eventet har Aarhus Teater sat flere tiltag i gang. En ny risikoanalyse er mundet ud i nogle anbefalinger, som teatret allerede er ved at føre ud i livet. Og det kommer både Aarhus Teater og Tryg til gode. Global risikovurdering Industris ingeniørkorps udarbejder de individuelle risikorapporter, der ligger til grund for risikovurderingen af hver enkelt virksomhed. Og det gør de i hele verden: Holdningsændring er det vigtigste Brand-eventet rummer både praktiske øvelser og teoretiske oplæg både hos Københavns Brandvæsen og hos Tivoli, der har et af Danmarks største beredskaber i forhold til brand og håndtering af store menneskemængder på begrænset plads. Eventet har to overordnede mål: I et globalt marked er det vigtigt at vide, at fabrikken i Østen lever op til de sikkerhedsmæssige krav, vi har i Danmark både af hensyn til medarbejderne og virksomhedens økonomiske situation. Vi foretager cirka 40 risikovurderinger om året i udlandet, så det er en naturlig del af vores tryghedsleverance til industrikunderne, siger Erik Isbrand Møller. Tryg A/S Stakeholder magasin

14 Tryghed gennem forebyggelse Forebyggelse af skader skaber tryghed hos kunderne og god lønsomhed hos Tryg. Det er til gavn for alle. Skadeforebyggelse er derfor centralt både for den løbende forbedring af tryghedsleverancen og for vores samfundsansvar. Brand, vand, indbrud, rejser og trafik Mange skader opstår på grund af brand og vand. De fleste vandskader sker i forbindelse med pludseligt nedbør som skybrud og tøbrud og er ofte forbundet med dårlige kloakforhold eller mangelfulde rørsystemer i bebyggelser. De store snemængder, vi har set i år, har derudover givet anledning til mange snetrykskader på bygninger. En anden type skader knytter sig til tyveri fra boligen i forbindelse med indbrud. Mange oplever også tab eller skader i forbindelse med rejser. Det kan være bagagen, der bliver væk, forsinkelse på fly, skader på bilen eller sygdom, der kræver behandling eller hjemtransport. Også i trafikken oplever vi skader både alvorlige personskader og skader på biler og gods. Mange af disse kan undgås ved god planlægning af ture og rejser eller gennemførelse af professionelle transporter. Tryghedsrådgiveren Mange uheld og bekymringer i hverdagen kan undgås. Man skal bare vide hvordan. På tryghedsraadgiveren.dk eller på trygghetsraadgiveren.no har vi samlet vores viden om tryghed i hverdagen. Som privatkunde kan du her finde konkrete råd og tjeklister, så du kan forebygge skader, der knytter sig til brand, vand og indbrud eller opstår under en rejse. Også for børn Børn mellem 6 og 12 år kan lege brandinspektør og lære de vigtigste ting om brand: Hvordan kan man undgå brand? Og hvad skal man gøre, hvis det alligevel sker? Vi hjælper vores kunder med at forebygge skader Vi hjælper med at forebygge skader gennem rådgivning til vores kunder, blandt andet ved at vise, hvordan man konkret kan forebygge brand og undgå vandskader og indbrud. Det sker i form af personlig rådgivning til både privatkunder og erhvervs- og industrikunder. Den personlige rådgivning står vores taksatorer og assurandører for, når de er ude hos kunderne samt over telefonen i forbindelse med salg og skadebehandling. Derudover opfordrer vi gennem kampagner til øget omtanke og giver gode råd. I 2010 gennemførte vi for eksempel en kampagne om røgalarmer i Norge i forbindelse med påsken, hvor mange traditionelt holder ferie i deres hytter på fjeldet. trygtransport.dk Få gode råd om skadeforebyggelse i hverdagen på: tryg.dk/privat tryg.no/privat Find os også på facebook: facebook.com/trygdanmark facebook.com/trygnorge Trygtransport.dk understøtter transportvirksomhedens arbejde med trafiksikkerhed og indeholder informationer og tips til at forbedre sikkerheden og trygheden på vejene. Trygtransport.dk er udviklet som et led i International Transport Danmark (ITD)s og Trygs samlede tiltag for at fremme trafiksikkerheden i transportvirksomhederne og på vejene. 12 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

15 Tryg-bøjen et traditionsrigt landemærke Idéen til Tryg-bøjerne blev skabt i Norge i begyndelsen af 1950 erne. Markedsdirektør Bård Isdahl fra det daværende selskab Vesta fik på kajen i Bergen øje på et flot livbøjemærke med Salhus Husmorlag. Isdahl var stærkt engageret i forebyggende tiltag mod drukning og koblede umiddelbart livbøjen med forsikring. Han tog idéen med tilbage på kontoret, og i 1952 blev de første Vesta-bøjer placeret i Bergen-området. Isdahl modtog senere H.M. Kongens Fortjenestemedalje for sit omfattende sociale engagement. Igennem årene har den røde og hvide livbøje været et trygt og pålideligt landemærke langs de norske kyster, floder, badesteder, svømmebassiner og lignende. Bøjen har vist sig at være en effektiv livredder og har siden 1952 bidraget til at bjærge mere end mennesker fra druknedøden. Det offentlige rum De fleste livbøjer er placeret i det offentlige rum og har på den måde mulighed for være redningsmiddel for alle. Det er unikt, at samtlige 430 norske kommuner, både ved kysten, i indlandet og de fleste havnemyndigheder i Norge, bruger Tryg-livbøjen til at bidrage til tryghed i lokalsamfundene. Beboerforeninger, marinaer og lignende er også betydelige faddere for livbøjer i deres alment tilgængelige nærområder. Tryg-bøjen findes også ved bilfærgekajer, anløbshavn og badesteder. Livbøjens tilgængelighed er vigtig, hvis der skulle ske en ulykke. Men den vigtige daglige funktion for livbøjen er, at den også fungerer som en påmindelse og et vartegn om, at man færdes i et område, hvor man skal passe på, at en ulykke ikke sker. Livbøjefaddere er nøglen til succes I dag hænger flere end Tryg-livbøjer langs de norske kyster og i samtlige kommuner i Norge. Hver livbøje har en fadder, som passer på redningsudstyret. Kriterierne for at kunne få tildelt en Tryg-livbøje er, at livbøjen skal være almen tilgængelig, hænges op på et egnet sted nær vand (ikke om bord på både), grundejers tilladelse til ophængning og synlighed. Fadderen skal også sørge for, at redningsudstyret er rengjort og i orden. Mangler der udstyr, eller er det blevet ødelagt, er den vigtigste forpligtelse for fadderen at varsle Tryg herom, så vi kan erstatte udstyret. Livbøjen består af selve den røde og hvide livbøjering med gribetag og reflekser. I midten er der placeret en linebeholder af plast, som indeholder cirka 25 meter line. Derudover følger der et ophængsbeslag med til livbøjen. Idéen til Tryg-bøjerne blev skabt i Norge i begyndelsen af 1950 erne. Siden dengang har livbøjerne bidraget til at bjærge mere end mennesker fra at drukne. Tryg A/S Stakeholder magasin

16 Handlekraftig skadeforebyggelse i vintervejret Flere snetrykskader skal forebygges med en ny samarbejdsaftale, hvor vores kunder kan få ryddet taget for store snemængder. Tiltaget er det seneste i rækken af skadeforebyggende initiativer, som Tryg har lanceret siden foråret Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

17 Af skade bliver man klog Skulle vinteren i år blive lige så hård som den forgangne hvilket den tidlige start på vinteren kunne tyde på, kan Tryg nu henvise koncernens danske kunder til selskabet Sydslam A/S, som vi netop har indgået en samarbejdsaftale med: Vi har forhandlet en aftale hjem, som betyder, at vi kan henvise vores kunder til Sydslam A/S, som inden for 2-3 timer kan rykke ud i hele Danmark for at rydde et tag for sne. Kunder, som henvises via Tryg, får en særlig pris, som ligger under det normale, fortæller Frank Cronfalk, nordisk indkøbschef for Bygning/ Ejendele. Håbet er naturligvis, at samarbejdsaftalen kan medvirke til at forebygge snetrykskaderne, som sidste år løb op i en samlet erstatningssum på næsten 160 mio. DKK i Danmark alene. Et initiativ blandt mange Den nye samarbejdsaftale sker som led i en øget indsats i Tryg for at sætte ekstra fokus på skadeforebyggelse både internt blandt kolleger og eksternt blandt kunder og samarbejdspartnere både i Norge og Danmark. Indsatsen er særligt møntet på de områder, hvor vi har oplevet store stigninger i skadeudbetalingerne nemlig inden for villa- og indboforsikringer, hvor i særdeleshed vand- og indbrudsskader fylder meget i Danmark. Siden vi startede op i foråret, har vi indledningsvist gjort meget for at få identificeret og mobiliseret interne interessenter på norsk og dansk bane, som kan spille en rolle i udbredelsen af skadeforebyggende råd og tiltag. Målet er, at skadeforebyggelse i langt højere grad bliver en naturlig del i hele organisationen, fortæller Per Olav Digerud, der er sektionsleder i Skade. Skadeforebyggende råd I forbindelse med den tidlige start på vinteren i Danmark blev det således også tydeligt, at alt benarbejdet med at få sat skadeforebyggelse højt på dagsordenen i Tryg begynder at bære frugt. I vores daglige dialog med kunderne er alle lige fra taksatorer til skadebehandlere og kommunikationsfolk opmærksomme på at give såvel kunder som omverdenen i det hele taget et eller flere gode råd med på vejen for at undgå eller forebygge skader. For eksempel er medarbejderne i Bilskade opmærksomme på, at de i deres dialog med kunderne kan opfordre til, at de husker at skifte til vinterdæk, og at indkøbte julegaver skal opbevares i bagagerummet for at undgå indbrud i bilen, fortæller Per Olav Digerud. Af andre eksempler nævner Per, at på Trygs Facebook-side og hjemmesider indtager skadeforebyggende råd en central rolle, mens vi også med jævne mellemrum udsender pressemeddelelser om forebyggelse. Og for nyligt lancerede vi i Danmark en annonce med fem skadeforebyggende råd til at forebygge vinterskader. Vi er kun lige begyndt Selvom mange initiativer og samarbejdsaftaler internt og eksternt allerede så småt er skudt i gang, forventer Skade, at arbejdet med at opbygge, bevare og konkretisere de skadeforebyggende tiltag er en opgave, som også vil fylde meget fremover: Der er allerede sat mange ting i gang, men vi skal have dem fulgt til dørs og sørge for, at der kommer endnu mere handling bag ordene. Derfor er det også glædeligt, at vi har fået aftalen med Sydslam i hus, sådan at vi og vores kunder forhåbentlig kan få glæde af den allerede denne vinter. Det er et konkret eksempel på handling, slutter Per Olav Digerud. Snetrykskader Sidste års hårde vinter resulterede i næsten snetrykskader i Danmark fordelt med hos privatkunder, 360 hos erhvervskunder og 435 i landbruget. Sammenlignet med forrige år, hvor der kun blev registreret i alt 11 skader, var der således tale om mere end 200 gange flere snetrykskader. Tryg A/S Stakeholder magasin

18 Forebyggelse I midten ses Bjørn Nordstrand, leder af Natteravns Rådet, deltager som frivillig Natteravn i byen Tønsberg. Tryghed i nattelivet Risikoen for tilfældige skader på personer og ting er stor, når børn og unge færdes alene om aftenen og i nattelivet. Natteravnene sørger for at være tilgængelige dér, hvor de unge opholder sig og bidrager dermed til både tryghed og skadeforebyggelse. 16 Stakeholder magasin 2010 Tryg A/S

19 Læs mere om Natteravnene på natteravn.no. Natteravnene i Norge er en frivillig bevægelse, hvor voksne, især forældre og bedsteforældre, er involveret i tryghedsskabende aktiviteter i deres lokalområde. Hovedformålet er at være tilstede dér, hvor børn og unge mødes om aftenen og i nattelivet, og hvor risikoen for druk, mobning og tilfældig vold erfaringsmæssigt er stor. Ved at være tilstede og synlige i de områder, hvor de unge opholder sig, er Natteravnene med til at fremme den offentlige tryghed og sikkerhed i samfundet. Det er et fantastisk potentiale for at sprede vores aktiviteter endnu mere og også til at fastholde rekrutteringen i lokalområderne, udtaler Bjørn Nordstrand, leder af det nationale Natteravns Råd. Rekruttering er ikke altid let, blandt andet fordi vi konkurrerer med andre frivillige aktiviteter om at tiltrække de samme mennesker. Men det, der gør Natteravnene specielle, er, at vi er tilstede på områder, hvor der traditionelt ikke er tilsyn med børn. Jeg tror, at dét, at vi er tilgængelige for de unge om aftenen, er værdifuldt, uanset om de kontakter os eller ej. Det, at de ved, at voksne er på gaden for at drage omsorg for dem og er tilgængelige, når de har brug for dem, er vigtigt i sig selv, siger Tove Røsten, en erfaren Natteravn i Oslo. Hendes gruppe omfatter cirka 120 voksne, der på skift i weekenderne går gennem Oslos gader. Behovet for seriøse voksne, der er synlige og tilgængelige om aftenen og om natten, er temmelig åbenbar i en storby som Oslo. Når forretningerne lukker om aftenen, er det folk, der skal på bar og restaurant, der fylder gaderne, påpeger Tove Røsten. Natteravns Rådet har som formål at fremme aktiviteterne både på nationalt og lokalt plan. Rådet fokuserer i 2011 på distrikter og områder med lav eller ingen aktivitet og hjælper dér med at opbygge lokale grupper og oplyse om vigtigheden af det frivillige arbejde. Trygs mål er, at deltagelse i Natteravnene ikke skal påføre de frivillige nogen udgifter, og vi finansierer derfor nødvendig beklædning, førstehjælpspakker og informationsmateriale. Grupperne har også mulighed for at opnå støtte til sociale aktiviteter som for eksempel temaaftener og førstehjælpskurser. Alle Natteravne er forsikret i Tryg. Overraskende mange mindreårige børn er ude i byen sent om aftenen, og vi møder ofte meget unge teenagere, der er ude midt om natten. Et aktivt partnerskab Sammen med Natteravnene har Tryg etableret et aktivt partnerskab, og vores samarbejde omfatter i dag mere end 370 grupper i hele Norge. Siden samarbejdets start i 1995 er Natteravnene steget markant i antal: Fra omkring 15 grupper i de store byer til en bevægelse, der nu dækker hele landet. Tryg gennemførte i maj 2010 en undersøgelse, der viste, at 99 % af den norske befolkning kender Natteravnene som en frivillig indsats. Undersøgelsen indikerede derudover, at cirka personer over 18 år har deltaget i Natteravnene mere end én gang, og at 1,2 millioner voksne er interesserede i at deltage i bevægelsen. Tove Røsten (yderst til højre) og frivillige Natteravne ved et informationstelt i Oslo, august Tryg A/S Stakeholder magasin

20 Inklusion CSR Inklusion Vi bidrager til inkluderende samfund og skaber plads til forskellighed i de nordiske lande og i Tryg som arbejdsplads. Vi sikrer repræsentation af mangfoldigheden i Tryg og viser, hvordan mangfoldigheden kan bruges til at skabe innovation og udvikling af produkter og løsninger, som er attraktive for vores kunder uanset deres baggrund.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne

Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne Mangfoldighed i Tryg Når forskellighed gavner forretningen Trygs indsats på inklusionsområdet har en positiv effekt for forretningen. En del kunder med anden

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

nyt Kontrol gennem myte

nyt Kontrol gennem myte nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN marts 2014 lokk.dk Særudgave om EtniskUng Råd gives til stadigt flere Stadigt flere henvender sig til LOKKs rådgivning for æresrelaterede konflikter. Teamet for æresrelaterede

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere