Evaluering af faskiner juni 2012 i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København"

Transkript

1 Evaluering af faskiner juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S

2 0. Indledning og resumé: Indledning: Som led i Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 blev der afsat 20 mio. kr. til lokal håndtering af regnvand. Midlerne blev afsat for perioden til ordningen for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget (Spildevandsplanen s ). Nedsivningstilladelser varetages af Center for Miljø, mens HOFOR (tidligere Københavns Energi) administrerer tilbagebetalingsordningen. Københavns Kommune har udviklet et metodekatalog og begge parter har informeret borgerne om ordningen på egne hjemmesider. I første halvdel af 2012 var de afsatte midler på 20 mio. kr. opbrugt. I alt 154 grundejere har benyttet sig af ordningen og anlagt faskiner til lokal håndtering af regnvand med refusion af tilslutningsbidraget på max. 40 % siden 2008 og indtil juni Der forventes ny lovgivning på området, og det blev derfor besluttet at gennemføre en evaluering af de anlagte faskiner, for at erfaringer herfra kan indgå i Københavns Kommunes og HOFORs videre planer for området. Evalueringen er gennemført i løbet af sommeren 2012 som et samarbejde mellem HOFOR og Center for Miljø med input fra Center for Park og Natur. I evalueringen har vi fokuseret på at undersøge, hvorvidt faskinerne lever op til grundejernes forventninger og undersøgt om de fungerer tilfredsstillende i forbindelse med forskellige regnhændelser, især kraftig regn og skybrud. Desuden har vi undersøgt grundejernes tilfredshed med sagsbehandlingen i henholdsvis Københavns Kommune og HOFOR. Evalueringen har ikke forholdt sig til den økonomiske side af ordningen. Rapporten består af en indledning, resumé af undersøgelsens resultater samt en gennemgang af respondenternes svar på undersøgelsens spørgsmål. 01. Resumé: Spørgeskemaet er sendt ud til 154 grundejere 1, heraf 145 i villa/parcelhus eller to-familiehus, mens 11 grundejere repræsenterer etageejendomme på mellem 10 og 234 boligenheder. Villaerne repræsenterer tilsammen ca. 370 personer og et estimeret afkoblet tagareal 2 til faskine på ca m 2. De 11 etageejendomme repræsenterer i alt ca. 850 boligenheder med et estimeret beboerantal på personer og et samlet frakoblet tag- og befæstet 1 90 grundejere har fået tilsendt et link til spørgeskemaet pr. mail, mens resten ikke var registreret med mailadresse og derfor modtog spørgeskemaet pr. post. Hovedparten har valgt at svare elektronisk. 2 Det afkoblede tagareal er ikke registreret for samtlige 154 ejendomme. Derfor er der beregnet et gennemsnit for villa/parcelhus samt to-families hus/dobbelthus på baggrund af oplysninger fra 108 villaer, mens etageejendomme er anslået på baggrund af oplysninger fra 8 ejendomme. Det totale afkoblede tagareal er derfor et estimat. 2

3 areal på ca m 2. I alt er det estimerede afkoblede tagareal m 2, hvilket udgør 0,34 % af det samlede anslåede tagareal i Københavns Kommune. Af de 154 grundejere er der modtaget svar fra 91 (respondenter), der udgør et repræsentativt udsnit af den samlede gruppe grundejere med faskine. 10 ud af 11 etageejendomme har svaret. Overordnet konklusion: Den overordnede konklusion på evalueringen er, at respondenternes faskiner i stort set alle tilfælde fungerer ved normalregn, og at størsteparten har fungeret ved kraftig vedvarende regn samt ved skybrud. Samlet set svarer hovedparten af respondenterne, at de er tilfredse med faskinerne. Dog har enkelte grundejere ikke været tilfredse med deres faskine, da de har haft problemer med stigning i grundvandet, underdimensionering af faskinen samt manglende overløb til have eller gård. Knap 1/3 af de faskiner, der er anlagt før skybruddene i 2010 og 2011 (i alt 52 respondenter) har ikke kunnet tage de ekstra vandmængder ved skybrud. I de fleste tilfælde meddeler grundejerne, at de har kunnet løse dette ved at etablere overløb til græsplæne, og de fleste grundejere anser det ikke som noget problem og er tilfredse med faskinen. Nedenfor opsummerer vi undersøgelsens resultater: Etablering af faskine: - Alle grundejere har benyttet professionelle rådgivere, entreprenører eller kloakmestre til etablering af deres faskine. - Knap halvdelen af respondenterne har fået deres faskine overdimensioneret. - Kun et mindretal (ml %) har etableret overløb fra faskinen. - Der har generelt ikke været problemer under anlægsarbejdet, alle grundejere har fået det udført af professionelle. - Der har ikke været behov for vedligeholdelse af faskinen. 3 - En stor del har ikke fået foretaget en nedsivningstest forud for etableringen af deres faskine. - Knap halvdelen har valgt at kombinere deres faskine med andre metoder til regnvandsanvendelse og -afledning (primært regnvandstønde). 3 Det skal bemærkes, at flere af faskinerne er relativt nyanlagte, hvorfor der i nogle tilfælde ikke er opnået erfaringer med deres funktion eller behovet for vedligehold, hvilket vil blive bemærket i det følgende. 3

4 Faskinens funktion: - Generelt er der tilfredshed med faskinernes funktion. Kun 3 svarer nej hertil og begrunder det med manglende nedsivningstest og stigning af grundvandet. - Godt 10 % har oplevet problemer ved kraftig og vedvarende regn % har haft problemer i forbindelse med skybruddene i 2010 og Faskinen har ikke kunnet tage de store vandmængder og er løbet over til terræn eller kloak. - Ganske få grundejere har oplevet, at der kan stå vand på græsset over faskinen om vinteren og næsten ingen (3 respondenter) har haft behov for oprensning af sandfangsbrønd. Motivation og forventninger til faskinerne: - 70 % angiver at muligheden for at opnå refusionsbidrag har haft betydning for deres anlæg af faskine % nævner samtidig klimatilpasning og miljøhensyn samt forebyggelse af oversvømmelse af kældre % nævner hensyn til grundvandsressourcen % har haft en forventning om, at faskinen ville have en effekt i forbindelse med skybrud. - Enkelte grundejere angiver, at faskinen har modvirket oversvømmelse af kælderen. - Ganske få udtrykker utilfredshed med faskinen, heraf 2 etageejendomme der har oplevet grundvandsstigning mens andre problemer har været underdimensionering, manglende nedsivningstest samt vand fra terræn ved skybrud. Information: - Primære kilder til viden om faskiner er medierne (nyhedsbreve og TV) samt HOFORs og Københavns Kommunes hjemmesider. - Flertallet af respondenterne har været tilfredse med Københavns Kommunes og HOFORs information, dog efterlyser nogle grundejere bedre og mere lettilgængelig information om faskiner. Supplerende bemærkninger fra respondenterne: - Flere påpeger behovet for overløb fra faskine til græsplæne eller lign. - Enkelte udtrykker utilfredshed med afgifts- og tilskudsstrukturen. 4

5 1. Baggrundsinformation Opsummering: Undersøgelsens respondenter er repræsentative for den samlede gruppe grundejere, der har anlagt faskiner i perioden 2008 juni Spørgsmål (sp.) 1.1. Boligtype: Respondenterne er fordelt efter postnummer som det fremgår af figur 1 herunder: Figur 1: Procentvis fordeling af respondenter efter postnummer 1% 1% 1% 2% 1660/KBH V 18% 2200/KBH N 2300/KBH S 37% 2400/KBH NV 2500/Valby 20% 2700/Brønshøj 14% 6% 2720/Vanløse 2770/Kastrup Antal svar = /Hellerup Fordelingen af respondenterne efter postnummer er repræsentativ i forhold til den samlede gruppe af grundejere, der har fået tilsendt spørgeskemaet. Figuren illustrerer derfor samtidig fordelingen af samtlige faskiner på de forskellige bydele i København. Respondenterne fordeler sig over tre boligtyper, 4 som det fremgår af figur 2 herunder: Figur 2: Procentvis fordeling af respondenter efter boligtype 11% 7% Villa/parcelhus: To families hus/dobbelthus: 82% Etageejendom: Antal svar = 91 Undersøgelsens 10 etageejendomme udgør et relativt lille udsnit af det samlede antal respondenter, men da disse ejendomme repræsenterer næsten halvdelen af det afkoblede tagareal og repræsenterer specielle problemstillinger, behandles de særskilt i rapporten. 4 Fire ud af de ti etageejendomme har svaret så sent på spørgeskemaet, at de ikke er medtaget i alle de statistiske beregninger. Deres svar og kommentarer er derimod inkluderet i rapportens særskilte afsnit om etageejendomme. 5

6 2. Fakta om faskinerne: Opsummering: Størsteparten af faskinerne er under 5 m 3, og kun knap halvdelen af respondenterne har overdimensioneret deres faskine. To tredjedele har ikke fået etableret overløb fra faskinen, mens knap halvdelen har kombineret faskinen med øvrige metoder til regnvandsanvendelse eller -afledning. Siden 2011 har flere respondenter fået foretaget en nedsivningstest forud for etableringen, og der har generelt ikke været anlægsproblemer. Sp Hvornår er faskinen blevet anlagt? Årstal/måned: Etableringsår for faskinerne i undersøgelsen fremgår af figur 3 herunder. De er repræsentative for den samlede gruppe af grundejere med faskiner i København, som fremgår af figur 3b Figur 3: Fordeling af respondenternes faskiner efter anlægsår Før Etageejendomme Villa/parcelhus + to families hus/dobbelthus Antal svar = 99 (tre respondenter har angivet mere end én faskine, og alle 10 etageejendomme er inkluderet) Figur 3b: Fordelingen af alle registrerede faskiner efter anlæggelsesår Før Etageejendomme Villa/parcelhus + tofamilieshus/dobbelthus Antal registreringer = 151 (nogle grundejere har mere end én faskine, og for nogle få grundejere er anlægsår ikke registreret) 6

7 Da nærværende undersøgelse er foretaget i sommeren 2012, dækker søjlerne for faskiner anlagt i 2012 kun over de faskiner, der er anlagt frem til juni Sp Hvor stor er faskinen? Angiv i m 3, ved ikke (sæt kryds): 60 % har svaret på dette spørgsmål, mens 40 % angiver ved ikke, formentlig fordi de har haft et firma, entreprenør eller kloakmester til at stå for arbejdet. Det forklarer også, hvorfor flere ikke kender til faskinens overdimensionering, samt om der er foretaget en nedsivningstest (sp og 2.4.). For villaer og to-families huse (48 resp.) varierer faskinens størrelse som vist i figur 4: Størsteparten (77 %) har en faskine på under 5,1 m 3, mens 13 % har en faskine på under 1m Figur 4: angivet størrelse (i m 3 ) på faskiner for villa/parcelhus + tofamilies hus/dobbelthus <1 1,1 5 5, , ,1 30 Antal svar = 48, da nogle respondenter blot har angivet antallet af faskiner eller blokke og derfor ikke inkluderes. Det gennemsnitlige afkoblede tagareal for villaer og to-families huse er på ca. 126m 2.. Tre ud af ti etageejendomme har angivet faskinens størrelse, og disse varierer selvsagt meget i størrelse afhængigt af frakoblet tagareal: 64 m 3, 80 m 3 samt 70 m 3. 7

8 Sp Er faskinen blevet overdimensioneret i forhold til gældende krav for at kunne rumme fremtidige ekstra regnmængder? Ja, nej, ved ikke. Hvis ja, hvor stor procentvis overdimensionering? 43 % har angivet en procentvis overdimensionering, mens 20 % har angivet nej og 37 % har svaret svaret ved ikke, som vist i figur 5. Blandt de respondenter der har angivet en overdimensionering fordeler svarene sig som det fremgår af figur 6: Figur 5: Procentdel af respondenterne der har fået foretaget overdimensionering af faskinen 37% 43% Ja Nej Ved ikke 20% Figur 6: Procentvis overdimensionering af respondenternes faskiner 29% 6% 32% 0,1 25 % 25,1 50 % 50,1 75 % 75,1 100 % >100 % 7% 26% Antal svar = 31, da nogle respondenter angiver usikre svar og derfor ikke er inkluderet. Godt halvdelen heraf har overdimensioneret faskiner med max. 50 %. Enkelte oplyser, at faskinen er dimensioneret til en 100 års regn. Sp Er der udført nedsivningstest på grunden før etablering af faskinen? Ja, nej, ved ikke: 36 % af respondenterne har angivet, at de har fået foretaget en nedsivningstest forud for etableringen af deres faskine, mens 42 % har svaret nej hertil. 22 % svarer ved ikke. 8

9 Siden januar 2011 er HOFOR og Københavns Kommunes begyndt i højere grad at anbefale en nedsivningstest forud for anlæg. Blandt faskiner anlagt fra 2011 er der næsten 20 % flere, der oplyser, at de har fået foretaget en nedsivningstest. Blandt de ti etageejendommen har seks fået foretaget en nedsivningstest, og disse ejendomme har alle faskiner, der er etableret efter januar Figur 7: Procent af respondenter der har fået foretaget nedsivningtest ved faskiner anlagt før og efter 1. jan % 80% 15,6 27,7 Ja Nej Ved ikke 60% 40% 20% 0% 57,8 27,7 44,7 26,7 Faskine anlagt før 1. jan Faskine anlagt efter 1. jan Antal svar = 91 Sp Har du oplevet problemer ved anlægsarbejdet? Ja, nej. Hvis ja, hvilke? Der har blandt respondenterne generelt ikke været nogen problemer ved anlægsarbejdet. Sp Er faskinen blevet kombineret med andre metoder til regnvandsanvendelse eller regnvandsafledning? (Sæt gerne flere krydser: Regnvandstønde til havevanding, bilvask eller andet, regnvandsbed, regnvandstank, genanvendelse til toiletskyl, genanvendelse til vaskemaskine/vaskeri, genanvendelse til andet (beskriv)): Knap halvdelen af respondenterne svarer ja til ovenstående, primært med regnvandstønde (25 % ). Derudover har respondenterne kombineret med regnvandsbed (4 respondenter), regnvandstank (6 respondenter), genanvendelse til toiletskyl (3 respondenter) og/eller genanvendelse til vaskemaskine/vaskeri (3 respondenter). Otte respondenter svarer at de har eller overvejer at kombinere med regnvandstønde- eller tank blandt andet til havevanding og toiletskyl, og én etageejendom angiver, at faskinen er blevet kombineret med nedsivning via belægning i gården. 9

10 Kun i tre tilfælde alle etageejendomme - har man kombineret med både regnvandstank, genanvendelse til toiletskyl og genanvendelse til vaskemaskine/vaskeri. Sp Er der etableret overløb fra faskinen? Ja, nej, ved ikke: 12 % angiver, at der er etableret overløb, mens knap 65 % angiver, at der ikke er etableret overløb og 23 % svarer ved ikke. En del grundejere uden overløb kommenterer efterfølgende, at det har været en fejl, og at de vil etablere overløb fra faskinen til græsplæne eller andet bevokset areal, især af hensyn til at afværge oversvømmelser ved skybrud. Se derudover sp hvor det fremgår, at langt de fleste af de, der har oplevet problemer med deres faskine, er blandt de respondenter, der ikke har etableret overløb. 3. Faskinens funktion: Opsummering: Størsteparten af respondenterne har forventet at deres faskine havde en effekt ved skybrud, og generelt oplyser grundejerne, at faskinerne har fungeret i forbindelse med såvel normalregn som kraftig regn og skybrud. Der er dog grundejere som har oplevet problemer ved kraftig regn men især ved skybrud. Faskinerne har ikke krævet noget vedligehold. 5 Sp Har faskinen fungeret tilfredsstillende ved normalregn? Ja, nej, ved ikke, hvis ja/ved ikke fortsæt til spørgsmål 3.2. Hvis nej, beskriv hvilke problemer, der har været, og hvilke skridt der er taget for at løse problemet: Alle respondenter på nær tre angiver, at faskinen har fungeret tilfredsstillende ved normalregn. Én af de tre svarer som følger: Som sagt var der vand i røret i starten - det blev løst ved at lægge flere kubikmeter ned - men senere forklaret ved at jorden var for sammentrykket i starten og derfor ikke sugede ordentligt. (Villa/parcelhus, Brønshøj. Respondenten har ikke fået foretaget nedsivningstest) De øvrige to er etageejendomme, der beskriver problemer ved normalregn sådan her: 5 I undersøgelsen er der specifikt spurgt til faskinens funktion i forbindelse med skybruddene 14. aug og 2. & 11. juli samt 14. aug respondenter har angivet, at deres faskine er anlagt efter august 2011, hvorfor der ingen erfaring er med faskinens funktion ved skybrud. De er derfor også trukket ud af statistikken herom. 10

11 Grundvandet er steget drastisk. (Etageejendom, København S) Trods overdimensioneret faskine er der trængt vand ind i vores kældre i forbindelse med normalregn. Det kan skyldes, at grundvandet det sidste halvandet års tid har stået betydeligt højere end da vi fik foretaget grundvandspejling og nedsivningstest - eller at nedsivningstesten er foretaget i en forkert dybde (det er vi i gang med at undersøge). (Etageejendom, København S) Sp Har faskinen fungeret tilfredsstillende ved kraftig regn og flerdages regn? Ja, nej, ved ikke, ved ja/ved ikke fortsæt til spørgsmål 3.3. Hvis nej, beskriv hvilke problemer der har været, og hvilke skridt der er taget til at løse problemet: Størstedelen af grundejerne angiver, at faskinen har fungeret tilfredsstillende ved kraftig regn og flerdages regn. Ni respondenter har oplevet problemer ved kraftig regn, heriblandt tre etageejendomme. Her følger nogle eksempler: Faskinen lader ikke til at kunne dræne til den omliggende jord. Efter 4-5 dage er vandstanden kun faldet med ca. 10 cm. (Villa/parcelhus, Vanløse. Respondenten har ikke fået foretaget en nedsivningstest) Ikke decideret problemer, men efter kraftig regnskyl tager det lang tid for faskinen at blive tømt. Omvendt er det måske meget normalt... (et par uger kan det tage). (Villa/parcelhus, København S. Respondenten har ikke fået foretaget en nedsivningstest) Sandfangsbrønd løber over. Er muligvis for lille eller der er ikke ordentlig tilslutning ved faskinen. (Villa/parcelhus, Vanløse) Matriklen har haft vanskeligt ved at nedsive hurtigt nok ved længerevarende, større regnmængder. Driftfunktionen er ved at ansøge om overløb til regnvandsbed. (Etageejendom, Brønshøj) Faskinen bliver fyldt op og vandet stiger op ved sandfangsbrøndene og løber på overfladen til overfladeafløb - skal evt. have talt med KE om overløb. (Etageejendom, Vanløse) 11

12 Sp Fungerede faskinen i forbindelse med skybruddene 2010 (14. august) og i 2011 (2. juli, 11. og 14. august )? Ja, nej, ved ikke, ved ja/ved ikke fortsæt til spørgsmål 3.4. Hvis nej, beskriv hvilke problemer der har været, og hvilke skridt der er taget til at løse problemet: Figur 8: Procent af faskiner, der har fungeret ved forskellige regnforekomster. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,3 14,1 30,2 96,7 85,9 69,8 Funk. Normalregn Funk. Kraftig regn Funk. Skybrud Nej Ja Antal svar = 92 Antal svar = 78 Antal svar = 53 Figur 8 herunder 6 sammenligner grundejernes svar på sp. 3.1., 3.2. og 3.3. Ud af de 53 respondenter der har haft erfaring med deres faskine under skybrud, angiver 70 %, at faskinen har fungeret ved skybrud, mens 30 % (16 respondenter) svarer nej hertil. Enkelte oplyser, at faskinen har medvirket til, at de ikke fik oversvømmelser i kælderen. De respondenter, der angiver, at faskinen ikke fungerede ved skybrud, forklarer problemerne med, at faskinen ikke kunne rumme de store mængder vand og er løbet over. De anfører dog samtidig, at de ikke finder det mærkeligt, og hovedparten har efterfølgende taget skridt til at løse problemet. Se derudover sp for en angivelse af, om faskinen generelt har levet op til respondenternes forventninger. Ved 2/ skybruddet flød rensebrønden over (forståeligt nok). (Villa/parcelhus, København S. Angiver også problemer ved kraftig regn. Respondenten har ikke fået foretaget nedsivningstest) 6 Langt størsteparten af de respondenter, der har svaret ved ikke til spørgsmål 3.2. og/eller 3.3., har faskiner, der er anlagt i sidste halvdel af 2011 og første halvdel af Derfor er disse, samt de respondenter der har svaret ved ikke til sp. 3.1., 3.2. og 3.3., ikke inkluderet i figur 8. Alle 10 etageejendomme er inkluderet i figuren. 12

13 Den løb over, hvilket i sig selv ikke var noget problem, da vandet så blot løb op af sandfang og ud på græsplænen. (Villa/parcelhus, København S) Ved skybrud, 2. juli 2011, kunne faskinen ikke rumme alt regnvand så det løb ovenud af sandfangsbrønd, men ikke andre problemer. Den optog jo en stor del af regnvandet, som ellers var gået til oversvømmelse andre steder. (Villa/parcelhus, Brønshøj) Kunne ikke følge med. Der er etableret ekstra pumpebrønd i kælderskabet som pumper ud over græsplænen. (Villa/parcelhus, Vanløse) Faskinen virkede, men vi skal have lavet overløb på brønden inden faskinen, så for meget vand bliver ledt ud i egen have i stedet for ukontrollerede mængder vand i / på jord tæt ved hus. Suppleres med regnvandstønder. (Villa/parcelhus, Vanløse) Dækslet til en rensebrønd blev trykket op, så vandet løb ud over græsplænen, men ikke nogen katastrofe. Evt. skal den ene faskine have øget sin kapacitet, hvilket er let at gennemføre. (Villa/parcelhus, Vanløse. Angiver også problemer ved kraftig regn, de tre tagnedløb fordeler ikke ligeligt) Skybrud 2011 kunne faskinen ikke følge med, men ved en regnhændelse over 500 er der nok ikke så meget at gøre. (To-families hus/dobbelthus, København S) Brønddæksel sprunget op. Vi etablerer nu en kanal (flisegang), som vandet kan ledes ud i vha. fleksslanger på nedløbsrør. Vandet ledes i regnvandsbed, græsplæne, som skråner ned mod Damhusengen. (Villa/parcelhus, Vanløse) Vi fik vand i kælderen, og derfor har vi installeret højvandslukker kombineret med faskine. (Villa/parcelhus, Brønshøj) Faskinen løb naturligvis over. Der er ikke tager skridt til at løse det. (Villa/parcelhus, Vanløse) Der var ingen problemer i 2010, men i 2011 kunne faskinen ikke følge med. Vi har netop købt en ekstra faskine til at udvide den eksisterende. (To-families hus/dobbelthus, København S) 2010, 2011 blev faskinen fyldt ret hurtigt og brønden løb over. Pumpet vand væk. (Villa/parcelhus, København NV) 13

14 Fem etageejendomme har etableret faskiner før skybruddene, heraf angiver to, at faskinen ikke har fungeret tilfredsstillende ved skybrud. Den ene respondent uddyber ikke problemerne, mens den anden kommenterer følgende: Kælderen blev oversvømmet i Det skyldes at regnvand fra de store friarealer trængte ned i kælderskakte og ind i kældergulve. Det kunne faskinerne ikke klare. Store dele af arealerne er belagt med asfalt. De kældre som var tilsluttet det offentlige kloaksystem havde de største oversvømmelser. Faskineanlægget dækker tagflader og kælderskakte. (Etageejendom, Valby) Sammenholdes respondenternes svar på sp. 3.1., 3.2. og 3.3. med deres svar på sp ( Er der etableret overløb fra faskinen? ), ses det, at langt de fleste af de, der angiver, at faskinen ikke har fungeret ved normalregn, kraftigt regn og/eller skybrud, ikke har fået etableret overløb fra faskinen. Blandt de tre respondenter der har haft problemer ved normalregn, har én etableret overløb, mens to angiver ved ikke som svar. Blandt de ni respondenter der har haft problemer ved kraftig regn, har én etableret overløb, syv har ikke, og en angiver ved ikke som svar. Blandt de 16 der har haft problemer ved skybrud, har 15 ikke etableret overløb mens én har. 7 Sp Forventede du, at faskinen havde en effekt i forbindelse med skybruddet? Ja, nej: Af de 73 respondenter der har svaret på dette spørgsmål, angiver 75 %, at de forventede, at faskinen ville have en effekt i forbindelse med skybrud. Blandt disse har fem ikke været tilfredse med faskinens funktion ved skybrud (se sp. 3.3.), og én anfører, at faskinen generelt ikke har levet op til forventningerne (se sp. 4.2.). Sp Har du oplevet, at der har stået vand på græsset over faskinen om vinteren? Ja, nej, ved ikke: Generelt har der ikke været problemer med vand på græsset over faskinen om vinteren. Kun fem svarer ja hertil, men ingen kommenterer det yderligere. 7 Det er dog vigtig her at bemærke, at det også kun er få af det samlede antal respondenter, der har etableret overløb (16 %) mens 65 % ikke har etableret overløb. 14

15 Sp Har der været behov for oprensning af sandfangsbrønd? Ja, nej, ved ikke. Hvis ja, hvor mange gange siden anlæg? Størstedelen har ikke haft behov for oprensning af deres sandfangsbrønd, kun tre svarer ja hertil, mens otte svarer ved ikke. Sp Har der været behov for andet vedligehold af faskinen? Ja, nej, ved ikke. Hvis ja, hvad har du foretaget af vedligehold? Svaret hertil er nej. 4. Motivation for at anlægge en faskine: Opsummering: De fleste grundejere angiver, at flere elementer spiller ind, herunder især muligheden for at opnå refusion af tilslutningsbidrag efterfulgt af ønsket om at undgå vand i kælderen og hensyn til miljø og klima. Generelt har faskinerne levet op til respondenternes forventninger. Sp Hvad har været din motivation for at anlægge en faskine? (Sæt gerne flere krydser: Muligheden for at opnå refusion af tilslutningsbidrag, forebygge oversvømmelse i kælderen, af hensyn til drikkevandsressourcen, reducere belastningen af kloaksystemet (hensyn til miljøet), reducere belastningen af kloaksystemet (hensyn til klimaændringer), andet (forklar venligst)): Af figur 9 herunder fremgår det, at respondenterne har angivet et bredt spektrum af motivationer for at anlægge faskine; heriblandt egne interesser (refusion af tilslutningsbidrag og oversvømmelse i kælderen) samt mere generelle hensyn (miljø og klima). Langt størstedelen af respondenterne har angivet mere end én motivationsårsag, og Figur 9: Antal af respondenter der har angivet den pågældende motivation for faskineanlæggelse Antal svar = 91 der har valgt en eller flere motivationsårsager 15

16 mange har angivet en kombination af tre-fire årsager, hvor særligt miljøhensyn og klimaændringshensyn ofte vælges som kombineret motivation. I de få tilfælde hvor respondenten kun har valgt én motivationsårsag, drejer det sig primært om muligheden for refusion af tilslutningsbidrag samt at undgå oversvømmelse i kælderen. Sammenholdt med respondenternes kommentarer ses det, at muligheden for refusion af tilslutningsbidrag for mange har været en afgørende motivationsfaktor (70 % af respondenterne). Derudover kommenterer flere, at faskinen er blevet etableret i forbindelse med andet byggearbejde såsom anlægning af omfangsdræn og andet gravearbejde. Sp Har faskinen levet op til dine forventninger? Ja, nej, ved ikke. Forklar gerne, hvis ja eller nej: For størstedelen af respondenterne har faskinen levet op til deres forventninger. 11 % har angivet ved ikke som svar, og disse har primært faskiner, der er anlagt efter skybruddene i 2010 og Fire grundejere bemærker, at de som ønsket har undgået oversvømmelse i kælderen efter faskinens etablering. Fem respondenter angiver, at faskinen ikke har levet op til deres forventninger, heriblandt de to etageejendomme, der har oplevet en stigning i grundvandet (jf. sp. 3). De øvrige tre respondenter kommenterer følgende: Faskinen lader ikke til at være effektiv nok. En nedsivningstest burde have været udført før etablering. (Villa/parcelhus, Vanløse) Dimensioneringen fra kloakmesterens side burde have været større. (Villa/parcelhus, København S) Den 2/ løb regnvand fra gaden ind ad flisegangen og ned i kælderhalsen, hvor afløb til faskine ikke kunne suge det væk. (Villa/parcelhus, Vanløse) 5. Information: Opsummering: Grundejerne får primært information om faskiner fra medierne samt Københavns Kommunes og HOFORs hjemmesider, og de har generelt været tilfredse med informationen. 16

17 Sp Har du talt med naboerne på vejen om at anlægge faskiner? Ja, nej: 74 % af respondenterne har talt med naboerne om at anlægge faskine, men kun få angiver naboen som direkte kilde til information (se sp og figur 10). Naboer bruges først og fremmest til vidensdeling (se sp. 5.3). Sp Hvordan fik du viden om faskiner? (Sæt gerne flere krydser: Fra medierne, på Københavns Kommunes hjemmeside, på HOFORs (tidligere Københavns Energis) hjemmeside, på borgermøde, fra naboen, fra grundejerforeningen, fra lokalavisen, fra dit lokale Miljøpunkt eller Lokaludvalg, andet): Af figur 10 herunder fremgår det, at respondenterne har anvendt et bredt spektrum af kilder til at opnå viden om faskiner. Dog er de primære kilder medierne (fx Nyhedsbrevet til Villakunder og TV2 Lorry) samt Københavns Kommunes og HOFORs hjemmeside. Kun få har fået information fra lokalområdet i form af borgermøder, grundejerforeninger eller lignende. Derudover angiver nogle respondenter som kommentar, at de har modtaget information om faskiner fra leverandører i forbindelse med anden ombygning Figur 10: Antal respondenter der har angivet den pågældende kilde til viden om faskiner Antal svar = 88 der har valgt en eller flere motivationsårsager Sp Hvis ja til Københavns Kommunes hjemmeside, har du været tilfreds med den information, du har fået her? Ja, nej. Forklar gerne hvad der har fungeret og hvad der kan gøres bedre: 17

18 Det skal bemærkes, at Københavns Kommune og HOFOR fra 2010/2011 har foretaget forbedringer af hjemmesiderne med fokus på at gøre informationen om faskiner mere tilgængelig samt forbedre koordineringen mellem de to hjemmesider. Kun godt halvdelen af respondenterne har svaret på spørgsmålet om tilfredshed med Københavns Kommunes hjemmeside; heraf er størstedelen tilfredse med den information, de har fået. Det skal dog bemærkes at især grundejere med faskiner anlagt før 2011 efterlyser bedre og mere lettilgængelig information om faskiner. Her er eksempler på uddybende svar fra grundejerne: Overordnet set ok, men uklarhed om for mange detaljer (der dog heller ikke umiddelbart kunne svares på ved personlig henvendelse). (Etageejendom, København S) I forbindelse med godkendelsesformular på etablering af nedsivningsanlæg fra Københavns Kommune, var Københavns Kommune fuldstændig væk fra vinduet. Jeg blev kastet fra afdeling til afdeling til stadighed henvist til Københavns Energi (nu HOFOR). Det var tydeligt at Kommunen overhovedet ikke vidste, hvilke formularer der skulle udfyldes, derimod var Københavns Energi fantastisk god hjælp og rådgivning. (Villa/parcelhus, København S) Som det fremgår af mine svar. Så er min samlede konklusion, at det er meget omstændeligt at ansøge, og jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på det, fordi der ikke er en samlet beskrivelse der er god nok. Det kunne overvejes om man af kommunen kunne købe sig til hjælp til at få lavet ansøgningen, specielt de mere tekniske elementer. Det ville kunne få flere til at etablere faskine. (Villa/parcelhus, Brønshøj. Anlagt før 2011) Flere respondenter bemærker, at information om fordelene ved faskineanlæggelse bør udbredes i højere grad, hvis man ønsker, at flere borgere skal anlægge faskiner; en respondent kommenterer følgende: Borgerne vil meget gerne lave faskiner, men der er behov for at de kommer ud og ser dem i praksis - jeg har haft mange ude i min have - det hjælper virkelig at se det i praksis og snakke med en anden grundejer om det. (Villa/parcelhus, Brønshøj) 18

19 Sp Hvis ja til HOFORs (tidligere Københavns Energis) hjemmeside, har du været tilfreds med den information, du har fået her? Ja, nej. Forklar gerne hvad der har fungeret og hvad der kan gøres bedre: Ligeledes har godt halvdelen af respondenterne svaret her og langt størsteparten udtrykker tilfredshed med HOFORs hjemmeside, den beskrives som god og brugbar. 6. Øvrige kommentarer fra respondenterne: Hvis du har kommentarer i øvrigt til faskiner og denne undersøgelse, så skriv gerne her: Et par grundejere anfører imidlertid, at de oplever problemer i afgifts- og tilskudsstrukturen: I betragtning af hvor meget faskiner kan aflaste Københavns Kommunes udgifter til udbygning af kloaknettet, og i betragtning af, at etableringen af faskinen for mit vedkommende kostede halvdelen af det refunderede beløb, burde kommunen indføre en eller anden form for tilskud. Som det fungerer nu virker den selvvalgte etablering af faskiner som en selvpålagt skatteforhøjelse. (Villa/parcelhus, København S) Grundliggende er der noget rivende galt i afgiftsstrukturen. Jeg kommer fremover til at betale præcis det samme som alle dem der intet foretager sig og alene bidrager til at gøre kloakproblemerne endnu større - hvor er incitamenterne til at etablere faskiner? Udgiften til at etablere faskine var stort set identisk med det returnerede tilslutningsbidrag, så eneste økonomiske grund til etableringen var, at jeg alligevel skulle have ny kloakløsning som følge af 2/ skybrud, og gravemaskinen var derfor i haven alligevel. (Villa/parcelhus, Hellerup) 19

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning Dorthe Hedensted Lund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet dhl@life.ku.dk Indhold Borgerinddragelse i klimatilpasning giver

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Nedsivning af regnvand på egen grund Jagtparken TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Formål med projektet: At reducere risikoen for oversvømmelser i foreningens kældre. At etablere nye regnvandsledninger

Læs mere

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Udtræden af kloakopland v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Mulighed for udtræden af kloakopland mht. regnvand Kan det bruges som planlægningsværktøj i spildevandsplanlægning? Hvilke problemstillinger skal

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Verner H. Kristiansen Partner I Aqua Planning, (innovative afløbsløsninger) 1 4 2011 Formand Danske Kloakmestre 2008 Syns og skønsmand 2008 Vognmand, Karl

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

BORGERPANEL. Klima - syddanskerne er optaget af risikoen for oversvømmelse. Februar 2013

BORGERPANEL. Klima - syddanskerne er optaget af risikoen for oversvømmelse. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Klima - syddanskerne er optaget af risikoen for oversvømmelse Borgerne i Region Syddanmark er i gang med at tilpasse deres boliger til ændrede klimaforhold, som betyder hyppigere

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER

UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER KØBENHAVN SOM METROPOL FOR GRØN VÆKST UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER Mostphotos.com PROJEKTFORSLAG 7 Klimatilpasning på Amager BESKRIVELSE OG FORMÅL Citater fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere