30. april Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk"

Transkript

1 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

2 Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og syn på portalen Jobindsats.dk. Undersøgelsen er gennemført via et elektronisk spørgeskema. Der er udsendt spørgeskema til personer, der forventes at have et større eller mindre kendskab til Jobindsats. Svarprocenten er 27,2. Det primære formål med undersøgelsen er at skabe input til forbedringer af portalen. Der kan både være tale om nye ydelsesområder og målinger, men også om bedre brugervenlighed og dokumentation. Der tegner sig følgende hovedkonklusioner: 1 Godt 70 pct. af brugerne finder indholdet godt eller meget godt. Mindre end fire procent af brugerne er utilfredse. Kilden til utilfredshed synes primært at være, at data ikke er tilstrækkeligt opdaterede. 2 Brugerne ser mange forskellige fordele ved Jobindsats. Men blandt topscorerne er, at man nu kan få tal, der ikke tidligere var tilgængelige, at det er blevet let at skabe tal, og at det er blevet let at lave benchmarking og ledelsesinformation. 3 Jobindsats bruges til mange forskellige ting, herunder ikke mindst til at holde sig orienteret bredt eller specifikt. Seks ud af ti angiver, at de bruger portalen til at holde sig generelt orienteret. Fire ud af ti bruger portalen til at holde sig orienteret om et specifikt område, f.eks. kontanthjælp. 4 Alle dele af portalen bliver brugt, også de små ydelsesområder som forrevalidering og introduktionsydelse. Ingen områder synes således overflødige. 5 Blandt brugerne er ansatte i beskæftigelsesregioner, driftsregioner og Arbejdsmarkedsstyrelsen de grupper, der bruger portalen flittigst 6 Tre fjerdedele af brugerne angiver, at målingerne altid eller for det meste dækker deres behov for information pct. angiver, at data altid eller for det meste præsenteres på en overskuelig måde, mens 76 pct. mener, at det altid eller for det meste er muligt at finde information om, hvor data kommer fra, og hvad de dækker pct. af brugerne angiver, at brugervenligheden er god eller meget god, mens 5 pct. mener, at den er dårlig eller meget dårlig. 1/23

3 Evalueringen viser, at det er meget vanskeligt at tilgodese alle brugeres behov. Gruppen af utilfredse brugere som er forholdsvis lille deler sig nemlig i to: Den ene gruppe finder, at der mangler detaljer, fleksibilitet og valgmuligheder. Den anden gruppe finder, at de eksisterende valgmuligheder er for uoverskuelige. Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen på et tidspunkt tilfører endnu flere valgmuligheder til portalen (f.eks. nye fordelingsvariable), bør man overveje at gøre det i en struktur, hvor brugeren aktivt skal vælge flere muligheder til. Ellers kan portalen blive for uoverskuelig for nogle brugere. Metode Slotsholm har udsendt et spørgeskema til mail-adresser udvalgt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er kommet 849 meddelelser om adresser, der ikke er gyldige personer har påbegyndt besvarelsen af skemaet. Det er ikke muligt at udregne en nøjagtig svarprocent, da respondenterne i invitationen er opfordret til at sende spørgeskemaet videre til andre, der bruger jobindsats. Beregner man antal svar i forhold til antal valide adresser, får man en svarprocent på 27,2. Det må vurderes at være tilfredsstillende, da spørgeskemaet ikke er udsendt til en nøje udvalgt gruppe af brugere, men i stedet til de adresser der bredt har kunnet indsamles i Arbejdsmarkedsstyrelsen. I spørgeskemaet har respondenterne skullet vælge mellem nogle prædefinerede kategorier. Respondenter, der har angivet et svar, der er kritisk i forhold til Jobindsats, har imidlertid haft mulighed for at uddybe deres utilfredshed via felter til fritekst. Hovedpointerne fra fritekstsvarene er opsummeret under de relevante tabeller nedenfor. Besøgshyppighed Knap en tredjedel af respondenterne, nemlig 421 personer, har aldrig besøgt Jobindsats.dk. Disse personer har ikke haft mulighed for at svare på de efterfølgende spørgsmål. Tilbage er 903 personer, der i praksis bruger Jobindsats.dk i større eller mindre omfang. Af de 903 personer besøger 627, svarende til 70 pct., portalen mindst en gang om måneden: 2/23

4 Hvor ofte besøger du Jobindsats.dk Flere gange om ugen 15,6 207 En gang om ugen 9,8 130 En eller få gange om måneden 21,9 290 Sjældnere 20,8 276 Har aldrig besøgt Jobindsats.dk 31,8 421 I alt 100, De efterfølgende tabeller indeholder kun svar fra personer, der angiver, at de har besøgt Jobindsats.dk. Disse benævnes Brugere. let af brugere, der svarer på hver enkelt spørgsmål varierer, fordi respondenterne har kunnet vælge at springe spørgsmål over. Respondenternes arbejdssted Et flertal af respondenterne, nemlig 53,9 pct., er ansat i jobcentrene, 9,3 pct. er ansat et andet sted i kommunerne end jobcentrene, og 8,2 pct. er ansat i en a-kasse. De øvrige kategorier står for hver for sig for mindre end 5 pct. af respondenterne. 12,5 pct. har svaret Andet. Fritekstsvarene vedr. kategorien Andet viser, at der er tale om en meget sammensat gruppe, f.eks. konsulentfirmaer, fagforeninger, revisionsfirmaer, handicaporganisationer, væresteder, it-leverandører og sektorforskningsinstitutioner. 3/23

5 Respondenter fordelt på beskæftigelse Ansat i jobcenter 53,9 486 Ansat i kommune (ekskl. jobcenter) 9,3 84 Ansat i a-kasse 8,2 74 Ansat i organisation (f.eks. LO eller DA) 4,0 36 Ansat i beskæftigelsesregion 3,5 32 Ansat i Arbejdsmarkedsstyrelsen 3,4 31 Ansat på uddannelsesinstitution 2,3 21 Ansat i driftsregion 1,1 10 Ansat i ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) 1,0 9 Ansat på avis, fagblad, tv el. lign. som journalist 0,7 6 Andet 12,5 113 I alt 100,0 902 Tabellen ovenfor er ikke et udtryk for fordelingen af brugere på Jobindsats. Dette skyldes, at invitationen er sendt til en bred kreds af de personer, som Arbejdsmarkedsstyrelsen er i kontakt med. Tabellen kan derfor kun bruges til at vise fordeling af de personer, der har svaret på spørgeskemaet. Sidst i rapporten er et afsnit hvor centrale besvarelser er fordelt efter respondenternes beskæftigelse. Brugernes overordnede vurdering 71,2 procent af brugerne har et godt eller meget godt indtryk af indholdet på jobindsats, mens 19,4 pct. har en middelvurdering af portalen. 3,4 pct. af brugerne finder indholdet dårligt eller meget dårligt. 4/23

6 Hvad er dit overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk Meget godt 10,5 82 Godt 60,7 476 Hverken godt eller dårligt 19,4 152 Dårligt 2,6 20 Meget dårligt 0,8 6 Ved ikke 6,1 48 I alt 100,0 784 De respondenter, der har et dårligt eller meget dårligt indtryk af indholdet på Jobindsats.dk, har haft mulighed for at uddybe med en tekstkommentar. 15 ud af de 26 respondenter har benyttet sig af det, og den gennemgående kommentar er, at data ikke er tilstrækkeligt opdaterede. Anvendelsen af Jobindsats Brugerne anvender Jobindsats forholdsvis bredt. Godt en fjerdedel oplyser således, at de bruger alle områder i portalen. Ingen venstremenupunkter i portalen synes overflødige. Selv meget små ydelsesområder som forrevalidering og introduktionsydelse bliver brugt. 5/23

7 Når jeg besøger Jobindsats.dk er det for at få information om Alle områder 25,7 218 A-dagpenge 31,1 264 Befolkning og arbejdsmarked 27,7 235 Kontanthjælp 27,2 231 Ministerens mål 24,8 210 Resultatrevisionen 23,1 196 Sygedagpenge 22,5 191 Fleksjob 20,9 177 Andre aktører 19,9 169 Ledighedsydelse 17,5 148 Revalidering 14,7 125 Starthjælp 10,6 90 Førtidspension 10,3 87 Forrevalidering 9,6 81 Introduktionsydelse 8,5 72 Andet 5,5 47 respondenter i alt 848 Note: Summen af de enkelte rækker svarer ikke til respondenter i alt, da respondenterne har mulighed for at afkrydse mere end ét emneområde. Jobindsats tjener mange forskellige formål. Et flertal af brugerne nemlig 60,9 pct. angiver, at de bruger portalen til at holde sig generelt orienteret. Der er også en hel del brugere nemlig 39,7 pct. der via portalen holder sig opdateret på et specifikt ydelsesområde, f.eks. sygedagpenge. 6/23

8 Hvad bruger du Jobindsats.dk til? At holde mig generelt orienteret 60,9 491 At holde mig orienteret på et specifikt område (f.eks. sygedagpenge) 39,7 320 At lave benchmarking mellem kommuner, jobcentre eller beskæftigelsesregioner 30,1 243 At lave analyser 29,4 237 At lave ledelsesinformation 28,8 232 At trække resultatrevisionen 21,3 172 At forberede politiske sager 19,2 155 At forberede beskæftigelsesplanen 18,2 147 At lave journalistiske historier 4,1 33 Andet 7,6 61 respondenter i alt 806 Note: Summen af de enkelte rækker svarer ikke til respondenter i alt, da respondenterne har mulighed for at afkrydse mere end ét emneområde. Personer der har svaret Andet har angivet et stort antal forskellige ting, hvoraf en række reelt er dækket ind af ovenstående punkter. Udover dette nævner flere, at de bruger Jobindsats.dk som led i deres uddannelse eller undervisning, ligesom en del søger information om andre aktører, f.eks. som led i salgsforberedelse eller resultatopfølgning. Brugerne ser mange forskellige fordele ved Jobindsats. Mere end 40 pct. af brugere angiver det som en fordel, at man kan få nye tal, og at man har fået en nem adgang til tal. Muligheden for at lave benchmarking og give bedre ledelsesinformation scorer også højt. 7/23

9 For mig er den største fordel ved Jobindsats.dk, at Man kan få tal, der ikke tidligere har været tilgængelige 44,3 335 Det er blevet nemt at skabe tal 44,0 333 Man let kan lave benchmarking 34,5 261 Det er blevet lettere at informere politikere og ledere ordentligt 20,3 154 Det er blevet lettere at følge med i, om loven overholdes 17,7 134 Beslutningstagere kan nu træffe mere oplyste beslutninger 12,8 97 Vi er nu mere sikre på, at det vi gør i forhold til borgerne er rigtigt 9,9 75 Vi er nu mere sikre på, hvor mange penge vi bruger 1,6 12 Andet 11,0 83 Ingen fordele 9,5 72 respondenter i alt 757 Note: Summen af de enkelte rækker svarer ikke til respondenter i alt, da respondenterne har mulighed for at afkrydse mere end ét emneområde. Blandt respondenter der svarer Andet og uddyber dette med et fritekstsvar, nævner en del det som en fordel, at der med Jobindsats.dk er kommet en fælles standard for tal, dvs. at alle har adgang til det samme talgrundlag, og at det er let at sammenligne sig med andre. 74,7 af brugerne angiver, at målingerne altid eller for det meste dækker deres behov for information. 11,3 pct. af brugerne savner information, mens 14 pct. ikke ser sig i stand til at svare. Dækker målingerne i Jobindsats.dk dit behov for information Ja 12,0 97 For det meste 62,7 506 Sjældent 6,1 49 Nej 5,2 42 Ved ikke 14,0 113 I alt 100, /23

10 Mange respondenter, der har svaret Sjældent eller Nej, angiver forældede data som et problem. Desuden nævner en del, at de er usikre på datagrundlaget, og/eller at de ikke kan genkende tallene i forhold til andre datakilder. Blandt mere konkrete ønsker nævnes: behov for mere specifikke analyser, fx flowanalyser behov for at kunne analysere på cpr-niveau forudgående og efterfølgende forsørgelsesgrundlag redskabssammensætningen for kontanthjælpsmodtagere jobcentrenes virksomhedsindsats gennemsnitlig varighed for såvel løbende som afsluttede sager data om mentorordningen længerevarende effekter af aktivering De utilfredse nævner desuden en række ønsker, som allerede imødekommes i Jobindsats.dk, f.eks. at man skal kunne se gennemsnitlig varighed af specifikke ydelser. Nogle nævner, at de savner en mailbesked, når Jobindsats opdateres. Fritekstsvarene viser, at det er vanskeligt at tilgodese alle. Nogle ønsker mere detaljerede målinger, mens andre synes, at der er for mange valgmuligheder, og at portalen derfor er vanskelig at overskue. Brugernes indtryk af funktionalitet og brugervenlighed 65,2 procent finder brugervenligheden meget god eller god, mens 23,5 pct. giver brugervenligheden en middelkarakter. 5 pct. finder, at Jobindsats.dk ikke er brugervenlig. Hvad er dit overordnede indtryk af brugervenligheden på Jobindsats.dk Meget god 8,7 68 God 56,5 440 Hverken god eller dårlig 23,5 183 Dårlig 4,6 36 Meget dårlig 0,4 3 Ved ikke 6,3 49 I alt 100, /23

11 Respondenter, der er utilfredse med brugervenligheden på Jobindsats, savner blandt andet mulighed for, at systemet husker ens sidste valg, f.eks. valg af jobcenter, samt at betjeningen gøres nemmere via færre klik. Blandt de utilfredse findes tilsyneladende en del superbrugere, der gerne så en nemmere vej til at kombinere data. Men der ses også en række brugere, som tydeligvis er usikre overfor overhovedet at bruge systemet. Igen vidner fritekstsvarene om, at Jobindsats.dk retter sig mod en meget sammensat målgruppe. 85 pct. mener, at data altid eller for det meste præsenteres på en overskuelig og forståelig måde. 5,3 pct. er utilfredse med præsentationsformen, mens knap 10 pct. har svaret Ved ikke. Præsenteres data i Jobindsats.dk på en overskuelig og forståelig måde? Ja 26,2 208 For det meste 58,8 467 Sjældent 3,0 24 Nej 2,3 18 Ved ikke 9,7 77 I alt 100,0 794 En del af de utilfredse påpeger i fritekstsvarene, at siden er svær at bruge, hvis ikke man på forhånd er vant til at trække statistik fra databaser. 45,9 pct. af brugerne skifter mellem Databank, Overblik og Min Jobindsats fra gang til gang. Som enkeltstående indgang er Databank den foretrukne, men Overblik er dog for 10,9 pct. af brugerne den foretrukne indgang. De færreste har Min Jobindsats som den primære indgang, men det kan hænge sammen med, at denne funktionalitet er relativt ny, og at man selv skal fylde indhold i den, før den er anvendelig. 10/23

12 Jeg henter primært min information i Jobindsats.dk gennem Databanken 24,7 203 Overblik 10,9 90 Min Jobindsats 5,7 47 Det varierer fra gang til gang 45,9 377 Ved ikke 12,8 105 Total 100,0 822 Brugernes vurdering af hjælperedskaber 76,2 pct. finder, at informationen om data og datakilder altid eller for det meste er tilstrækkelig og forståelig. 10,5 pct. er dog utilfredse med informationen. Kan du i Jobindsats.dk finde tilstrækkelig og forståelig information om, hvor data kommer fra og hvad de dækker? Ja 17,0 135 For det meste 59,2 470 Sjældent 6,3 50 Nej 4,2 33 Ved ikke 13,4 106 I alt 100,0 794 Hovedparten af de utilfredse angiver, at informationen er for overordnet. Dermed bliver det for vanskeligt for brugerne (i jobcentrene) at skabe en én til én sammenhæng mellem de registreringer de foretager i egne systemer, og de data de ser i Jobindsats. 12,7 pct. af respondenterne har brugt Arbejdsmarkedsstyrelsens supportfunktion, mens 85,9 pct. aldrig har brugt den. 11/23

13 Har du prøvet at bruge Arbejdsmarkedsstyrelsens supportfunktion, når du har haft spørgsmål til Jobindsats.dk? Ja 12,7 97 Nej 85,9 658 Ved ikke 1,4 11 I alt 100,0 766 Godt halvdelen af dem som har brugt supportfunktionen finder supporten meget god eller god, mens godt 10 pct. er utilfredse. Hvad er dit indtryk af Arbejdsmarkedsstyrelsens supportfunktion? Meget godt 9,3 9 Godt 46,4 45 Hverken godt eller dårligt 28,9 28 Dårligt 6,2 6 Meget dårligt 4,1 4 Ved ikke 5,2 5 I alt 100,0 97 De utilfredse nævner især, at de ikke har fået svar på deres henvendelse til supportfunktionen, eller at svaret er kommet senere, end de havde regnet med. 12/23

14 Diverse krydstabeller Hvor ofte besøger du Jobindsats.dk? En eller flere gange om ugen En eller få gange om måneden Sjældnere Har aldrig besøgt Jobindsats.dk Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt /23

15 Dækker målingerne i Jobindsats.dk dit behov for information? Ja eller For det meste Sjældent eller Nej Ved ikke Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt /23

16 Præsenteres data i Jobindsats.dk på en overskuelig og forståelig måde? Ja eller For det meste Sjældent eller Nej Ved ikke Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt /23

17 Kan du i Jobindsats.dk finde tilstrækkelig og forståelig information om, hvor data kommer fra og hvad de dækker? Ja eller For det meste Sjældent eller Nej Ved ikke Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. Som journalist Andet I alt /23

18 Hvad er dit overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk? Meget godt eller Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt eller Meget dårligt Ved ikke Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt /23

19 Hvad er dit overordnede indtryk af brugervenligheden på Jobindsats.dk? Meget godt eller Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt eller Meget dårligt Ved ikke Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt /23

20 Har du deltaget i de kurser om Jobindsats.dk, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt? Ja Nej Ved ikke Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt /23

21 Når jeg besøger Jobindsats.dk er det for at få information om... Ansat i Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt Alle områder Resultatrevisionen Ministerens mål Andre aktører A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Introduktionsydelse Forrevalidering Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Befolkning og arbejdsmarked Andet Respondenter Note: Søjlerne summer ikke til antallet af respondenter, da respondenterne kan angive mere end et svar. 20/23

22 Hvad bruger du Jobindsats.dk til? Ansat i Jobcenter Kommune (ekskl. jobcenter) Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse Organisation (f.eks. LO eller DA) Ministerium eller styrelse (ekskl. AMS) Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution På avis, fagblad, tv el. lign. som journalist Andet I alt At holde mig generelt orienteret At holde mig orienteret på et specifikt område (f.eks. sygedagpenge) At lave benchmarking mellem kommuner, jobcentre eller beskæftigelsesregioner At lave analyser At lave ledelsesinformation At forberede politiske sager At lave journalistiske historier At forberede beskæftigelsesplanen At trække resultatrevisionen Andet Respondenter Note: Søjlerne summer ikke til antallet af respondenter, da respondenterne kan angive mere end et svar. 21/23

23 For mig er den største fordel ved Jobindsats.dk at... Ansat i Jobcenter jobcenter) Kommune (ekskl. Beskæftigelsesregion Driftsregion A-kasse eller DA) Organisation (f.eks. LO (ekskl. AMS) Ministerium eller styrelse Arbejdsmarkedsstyrelsen Uddannelsesinstitution som journalist På avis, fagblad, tv el. lign. Andet I alt Man kan få tal, der ikke tidligere har været tilgængelige Det er blevet nemt at skabe tal Det er blevet lettere at informere politikere og ledere ordentligt Beslutningstagere kan nu træffe mere oplyste beslutninger Vi er nu mere sikre på, hvor mange penge vi bruger Vi er nu mere sikre på, at det vi gør i forhold til borgerne er rigtigt Det er blevet lettere at følge med i, om loven overholdes Man let kan lave benchmarking Andet Ingen fordele Respondenter Note: Søjlerne summer ikke til antallet af respondenter, da respondenterne kan angive mere end et svar. 22/23

24 23/23

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD

Læs mere

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008 Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige 26. November 2008 Programmet Introduktion/demo af Jobindsats.dk Opbygningen og indholdet i Jobindsats. Idegrundlaget Data og omfanget

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 Problemstilling: De fire

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere