Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Integrationsrådet i Gentofte Kommune Referat af Integrationsrådets møde den 31. maj 2012 Deltagere: Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen Louisa Schønnemann, Kommunalbestyrelsen Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte Niels Henrik Kromann, Børnerådet Jan Carstens, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) Fra forvaltningen m.v.: Jacob Berger Strønæs Rikke Michan, ViTo Karl Bøtker (referent) Øvrige deltagere: Arne Madsen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte Afbud: Amneh Hawwa Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant Helen Pedersen, Skolerådet Per Johansen, Håndværkerforeningen Erik Hamre, Handelstandsforeningen Fraværende: Ingen. 1. De etniske minoritetsdrenge og deres adfærd i skolen ud fra et blik på identitet, stigmatisering og modkultur. Oplæg ved lektor, Ph.D. i pædagogisk antropologi Laura Gilliam, DPU, Aarhus Universitet Maja Mølhom bød indledningsvis Laura Gilliam velkommen til mødet. Laura Gilliam orienterede om et feltarbejde hun havde udført på en skole i Københavns Kommune. Ca. 40 % af skoleeleverne er minoritetetsbørn. Feltarbejdet foregik som 7 måneders deltagerobservation i 4. klasse og 6. klasse. Feltstudiet viste, at børnenes identitetsforståelse i den undersøgte 4. klasse var opdelt i danskere kontra indvandrere, udlændinge og muslimer. Der var ikke meget leg m.v. på tværs af etniciteter. Alle børn havde fokus på, hvem der var danske og hvem muslimske. De muslimske børn så ikke sig selv som halve danskere. Klassens muslimske børn var også indbyrdes optagede af, hvem der var god eller dårlig muslim. Under feltstudiet oplyste børn med anden etnisk baggrund end dansk, at deres oplevelse af hvad der skulle til for at være dansker var, at de opgav deres muslimske tro og 1

2 blev kristne, spiste svinekød og talte godt standarddansk. Det var børnenes oplevelse, at der var store barrierer, hvis de skulle blive danskere. Laura Gilliams fandt, at hvis sådanne barrierer skal mindskes, må man enten gøre kategorien dansk bredere, eller også opgive at tale om integration. Der var fokus på ballade mellem drengene. Klassen var dog notorisk kendt på skolen for ballade. Der havde været stor udskiftning af lærere. 9 ud af 10 drenge deltog, men det var opfattelsen at det var nogle af de muslimske drenge, der førte an. Der var dog også drenge med dansk etnisk baggrund, der lavede ballade. Laura Gilliam oplyste videre, at lærerne i feltundersøgelsen var inkluderende. Imidlertid var det hendes opfattelse, at nogle lærere lidt for hurtigt fik opfattelsen af, at nogle elever var ballademagere. Lærerne talte indbyrdes bekymrede om de enkelte elever og deres familier. Eleverne blev ikke undskyldt som frække drenge, og de skulle holdes i stramme tøjler og disciplineres hårdere. På andre skoler, hvor lærerne har mere anerkendende tilgang, vil resultaterne ofte være bedre. Laura Gilliam anførte endvidere, at der i forhold til tosprogede drenge ofte påpeges problemstillinger som at de er fagligt svage og mangler danskkundskaber, samt at de har adfærdsmæssige problemer, der kan medfører aggressivitet, autoritetsproblemer og i sidste ende kriminalitet. Som en gængs forklaring på disse problemstillinger anføres ofte den mellemøstlige kultur. Laura Gilliam gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der er stor forskel på de mellemøstlige nationer og familier indbyrdes, f.eks. i forhold til opdragelse. Desuden viser antropologiske studier fra bl.a. USA og England (viser), at udlændinge f.eks. afro-caraibiske drenge i England, samt afro-amerikanere og latinodrenge i USA - er ballademagere. Tidligere oplevedes der problemer i Danmark med drenge fra arbejderklassen. Det var Laura Gilliams opfattelse, at det ikke er den etniske baggrund f.eks. mellemøstlig baggrund - der er afgørende for den enkelte drengs adfærd, eller hvordan de er opdraget. Minoritetsdrenge i f.eks. Danmark trækker således heller ikke så meget på etnisk identitet, men på hård maskulinitetskultur, f.eks. hip-hop eller gangstere. Minoriteter vil generelt opleve sig i modsæting til majoritet. Man afviser majoritetskulturen og dens sprog, i det f.eks. standarddansk er status i majoritetssamfundet. I stedet tales perkerdansk i Danmark, ligesom der i nogle engelske minoritetsgrupper lægges vægt på black English. Mange studier af uddannelse viser, at de enkelte lande favoriserer deres middelklassebørn. I Laura Gilliams feltstudie oplevede minoritetsbørnene, at de danske børn generelt fik mere ros, og de etniske minoritetsdrenge lå i bunden. Denne opfattelse var også til stede hos de etniske minoritetsdrenge. De oplevede, at lærerne ikke kunne lide dem og havde negative forventninger til dem. Lærerne oplyste, at børnene ikke er dumme, men ikke helt så gode til dansk. Børnene satte lighedstegn mellem dansk og dygtighed. Drengene havde opgivet at være dygtige og prøvede at finde anerkendelse hos kammerater ved at være seje og hårde. Problematikken er imidlertid ikke ny. Det er et gammelt mønster, at en minoritetsdreng skal være sej eller lignende, i stedet for at tilpasse sig skolen. På spørgsmål fra Niels Henrik Kromann oplyste Laura Gilliam, at blot det at elever oplever at en lærer kan lide dem, er en stor hjælp, fordi de så føler sig forpligtede til at præstere hos den pågældende lærer. Negative forventninger og hård disciplin kan være meget ødelæggende. Hård 2

3 disciplin er ikke nødvendigvis så godt som positiv forventning. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at positiv forventning kan være meget disciplinerende. Arne Madsen anførte, at Laura Gilliams oplæg indeholdt en meget præcis beskrivelse af minoritetsdrenge, sådan som han kendte området. Han fandt det særlig vigtigt at være opmærksom på, hvor de unges modstand mod Danmark ændrer sig. Dette sker ofte når en ung få en læreplads, hvor der stilles forventninger og krav. Det ville efter hans opfattelse være positivt, hvis unges modstand mod dansk kultur kunne vendes tidligere. Nayre Stefanian spurgte hvordan de små børn får tankerne om etniske forskelle mellem dansk/muslim fra. Laura Gilliam svarede, at en årsag formentlig er skolernes kristendomsundervisning. Hertil kommer, at børn og mennesker i almindelighed definerer hinanden i forskelle på forskellige områder, f.eks. om man spiser svinekød eller ej. Kirsten Kierkegaard henviste til en undersøgelse om mønsterbrydere, der viser at der er gode erfaringer med voksne, som barnet/den unge kan identificere sig med. Ellen Margrethe Andersen spurgte, om det havde betydning for rummeligheden at der i dag var langt flere kvindelige lærere end tidligere. Laura Gilliam svarede, at dette kunne have betydning, men at det var vanskeligt at vurdere det konkrete omfang. Rikke Michan spurgte hvad der skal til for at en lærer kan få børnene i en klasse til at deltage mere aktivt. Laura Gilliam svarede, at det ofte havde positiv effekt hvis det lykkes en lærer at omvende den dreng, de andre drenge mener bestemmer. Derimod var der ikke er gode erfaringer med at ombryde klasser, da der går tid med at etablere nyt hierarki/ny hakkeorden. På spørgsmål fra Ayesha Khwajazada oplyste Laura Gilliam, at mindre drenge kan blive negativt påvirket af en sej storebror, der f.eks. laver kriminalitet. Mindre brødre kan dog også blive positivt påvirket af en storebror, der ønsker at de lærer noget. Niels Henrik Kromann spurgte Laura Gilliam hvad hun mente kunne være inkluderende kulturelt. Laura Gilliam svarede, at det betyder meget hvad man er fælles om. Som et eksempel på en generelt inkluderende kultur kan nævnes en udpræget indvandrerkultur som USA. Opfattedes dansk kultur mere bred end idag, ville denne kultur også kunne være inkluderende. Laura Gilliam talte desuden om lærerværelseskulturen og hvordan den præger lærernes holdning til bestemte børn, også selv om lærerene mener at de er neutrale over for elevgruppen. Hun talte også om ar det i virkeligheden ikke er en god ide at lærerne mener at neutralitet eller lige behandling af alle elever er et ideal. Tværtimod bør der ofte tages et specielt hensyn til børn med anden etnisk baggrund end dansk fordi de har andre forudsætninger end etnisk danske børn. Hvis de skal bringes videre i et uddannelsesforløb skal der være øje for de forskellige udgangspunkter. Maja Mølholm takkede afslutningsvis Laura Gilliam for deltagelsen i mødet. 2. Diskussion: hvad mener vi som Integrationsråd er vigtigt at anbefale Gentofte Kommune på baggrund af oplæg fra forskere? Maja Mølholm oplyste, at hun vil udarbejde en anbefaling til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplysningerne fra de oplæg, der har været har været holdt af Lektor Christian Horst, DPU, Århus 3

4 Universitet, på seneste møde den 24. april 2012, og Laura Gilliam på dette møde. Medlemmerne er velkomne til at maile input til anbefalingen til Maja Mølholm. 3. Fritidsordninger for store børn/unge i weekenden (fredag/lørdag)? Hvilke muligheder har denne gruppe for at mødes under ordnede forhold? V/Jacob Berger Strønæs Jacob Berger Strønæs oplyste, at Arne Madsen og han havde drøftet mulighederne for kommunale tiltag for store børn/unge. Der er et ønske for en række unge over 18 år om at få et lokale af kommunen de kan benytte til forskellige aktiviteter. De unge har imidlertid ønsket, at lokalet ikke er under kommunalt opsyn. Kommunen har ikke ønsket at finansiere et lokale på dette vilkår. SSP og ungeområdet arbejder på at finde en løsning på den komplekse udfordring. Jacob Berger Strønæs oplyste endvidere, at det imidlertid har vist sig at gruppen af unge og deres behov for aktiviteter løbende forandrer sig. Det er derfor vanskeligt at konkretisere tilbud, der i særlig grad og fortløbende er efterspurgt og behov for hos de unge. Med hensyn til uledsagede flygtningebørn oplyste Jacob Berger Strønæs, at der i august 2012 vil blive afsat en ressource i ViTo, der skal følge de uledsagede flygtningebørn ud i klubberne. Maja Mølholm spurgte, om der var klubber i kommunen der har mulighed for at afholde aktiviteter for de årige i weekenden for at undgå, at næste ungegruppe ender i de samme problemer som den gruppe, der i de sidste 2½ år har holdt til i Netværkshuset fredag eller lørdag. Denne åbning blev netop etableret da gruppen er udelukket fra de normale aktiviteter i kommunen. Jacob Berger Strønæs oplyste, at Vangede Fritidscenter har åbent om fredagen. Der er ikke lørdags- og søndagstilbud. I uge 28-31, 2012 er der åbent kl på hverdage for alle unge. Der er imidlertid i foråret 2012 etableret et samarbejde mellem SSP, gadeplansmedarbejdere og den boligsociale medarbejder i Vangede Nord samt Vangede og Gentofte fritidscentre, med fokus på at etablere anderledes fritidstilbud, som kan rumme de forskellige grupperinger af unge og yngre. Samarbejdsgruppen forventes i løbet af efteråret 2012 at komme med konkrete forslag til muligheder for anderledes tilbud. Jan Carstens oplyste, at han gerne så nogle pilotprojekter på dette område, herunder med spejdere. Han oplyste, at der er et godt samarbejde med muslimske spejderklubber, og at han gerne ville tage en drøftelse med Arne Madsen om hvordan der kan skabes kontakt mellem de årige og de store spejdere. 4. Orientering om følgende projekter a. Ungeprojektet (Ayesha og Niels Henrik) b. Sundhed (arbejdet i Netværkshuset) (Amneh) c. Sundhedsansøgning i samarbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune (Maja og Amneh) Maja Mølholm orienterede kort om, at arbejdet med ungeprojektet forløb godt. En nærmere orientering om de enkelte projekter blev udsat til næste møde. 5. Status på budget 2012 Punktet blev udsat til næste møde. 6. Eventuelt 4

5 Intet. 5

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Skolen har kun plads til muslimer

Skolen har kun plads til muslimer SPOT PÅ NY FORSKNING I hvert nummer stiller Asterisk skarpt på et aktuelt forskningsprojekt fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Denne gang handler det om projektet Islam, muslimske familier

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere