Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Mødested: Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev. Brit Skovgaard forlod mødet 17:45.

2 sfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Besøg i Halvvejshuset, Ørslev Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet Orientering vedrørende den sundhedsfaglige indsats på sociale botilbud Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Orientering fra formanden Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Besøg i Halvvejshuset, Ørslev Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om Social Service 101. Sundhedslovens 141. Sagsfremstilling Center for Rusmidler tilbyder et efterbehandlingstilbud/udslusningstilbud i Halvvejshuset, Ringriddervej 36,Ørslev til borgere, der har været stoffri/ædru i minimum 14 dage, og som har behov for hjælp til at komme godt på vej i deres videre liv væk fra misbruget. Sundheds- og Psykiatriudvalget besøger Halvvejshuset for at få et lille indblik i hverdagen i huset og møde nogle af beboerne. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskab pr fremsendes med nedenstående konklusioner. Samlet konklusion for politikområde Psykiatri og handicap På budgetramme 1 forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som kan henledes til: mindreforbrug på Botilbud til længerevarende ophold ( 108) på ca. 1,7 mio. kr. merforbrug på Forsorgshjem og krisecentre ( ) på ca. 0,9 mio. kr. mindreforbrug på virksomheder på 1 mio. kr. På budgetramme 2 forventes balance. Det forventes at anlægsbudgettet for 2015 holder. Samlet konklusion for politikområde Sundhed På budgetramme 1 forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kommer af: Center for Rusmidler bruger ikke af overførslen fra 2014 som udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skal i 2016 finansiere den fortsatte alkoholbehandling i 2016, hvor projekt Åben snak i tide er ophørt. Mindreforbrug i Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr. Merforbrug på 0,2 mio. kr. i Tandplejen. På budgetramme 2 som vedrører den kommunale medfinansiering, forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetgrundlaget til den kommunale medfinansiering blev senest justeret i 2013, hvor der blev givet en tillægsbevilling på ca. 10 mio. kr. for at imødekomme stigende udgifter. Siden er budgetgrundlaget alene justeret med pris- og lønudviklingen. Såfremt merforbruget udvikler sig i mere negativ retning fremover, kan man overveje om produktivitetsstigning på sygehuse og aktivitetsloftet som aftales mellem stat og region, bør indgå som beregninger i budgetlægningen. På anlægssiden forventes de igangværende anlæg at balancere ved regnskabsafslutning. Effektmål og succesindikatorer Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg. Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år. Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent, anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Bilag: 1 Åben Psykiatri, Halvårsregnskab /15 2 Åben Sundhed, Halvårsregnskab /15 3 Åben Kommunal medfinansiering, nøgletal /15 4 Åben Effektmål for Vision /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget godkender halvårsregnskabet, forslag til effektmål for vision 2030 drøftes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har som led i revision i Vordingborg Kommune, foretaget en forvaltningsrevision af budgettering og regnskabsføring af det takstfinansierede område. Revisionsrapporten er udarbejdet den 29.april Den samlede konklusion er, at Vordingborg Kommune overordnet set har en velfungerende budgettering og regnskabsføring af det takstfinansierede området. Undersøgelsen har samtidigt givet anledning til en række anbefalinger. En af anbefalingerne er at forbedre gennemsigtigheden af budgetteringen. I 2010 har en arbejdsgruppe, nedsat af Psykiatri - og handicapafdelingen, lavet en analyse af takstområdet, hvor man bl.a. har mindsket antallet af særtakster ved at indarbejde særtaksterne ind i de almindelige a conto takster. Der er enighed om, at det igen er på tide at kigge nærmere på taksterne. Psykiatri- og handicapafdeling har derfor, med udgangspunkt i forvaltningsrevisionens anbefalinger, besluttet at igangsætte en analyse af det takstfinansierede område, for at analysere om budgettildelingsprincipperne og derved tildelingen af budgetterne er ensartet. For at afdække dette, vil analysen have særlig fokus på: Normering på de forskellige tilbud Funktionsvurdering af borgere Logistikken (ruteplaner mm.) Analysen vil således være en driftsanalyse af takstniveauet og beskrive de enkelte tilbud i forhold det socialpædagogiske indhold og taksten i relation til indholdet. Det socialpædagogiske indhold er i flere af tilbuddene beskrevet, så det er mere med fokus på sammenhæng i indhold og takst, der vil blive fokuseret på samt en vurdering af evt. effektiviseringsgevinster ved samarbejde på tværs af tilbuddene, optimering af kørsel mm. Udgangspunktet for analysen er de længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 og aktivitets - og samværstilbud efter Servicelovens 104. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 vil også blive inddraget i analysen. I det omfang analysen giver anledning til yderligere undersøgelse, vil andre tilbud blive omfattet af analysen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, en følgegruppe og en styregruppe. Bilag: 1 Åben Revisionsrapport - Forvaltningsrevision_Vordingborg 2014.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Afdeling for Psykiatri og Handicap har stort fokus på at styrke brugen af velfærdsteknologi i vores tilbud til borgerne, ligesom der også er fokus på, at medarbejderne kan få nye redskaber til at understøtte deres arbejde. Brugen af velfærdsteknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel der har til hensigt at give borgere større mulighed for at leve deres liv på egne præmisser gennem øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Samtidig vil det naturligt også betyde færre medarbejdertimer i de tilfælde, hvor borgere ved hjælp af velfærdsteknologier bliver mere selvhjulpne. I forbindelse med introduktionen af nye velfærdsteknologier i virksomhederne, er det vigtigt, at fokusere på at inddrage både borgere og medarbejdere i processen, så velfærdsteknologierne opleves som et positivt supplement i hverdagen. Vi har lavet en kortlægning af de velfærdsteknologier, som vi på nuværende tidspunkt har i brug på tværs af de forskellige virksomheder inden for Afdeling for Psykiatri og Handicap. Denne kortlægning, som består af et overbliksskema og detaljeret opslagskatalog er vedlagt som bilag, og er beskrevet yderligere nederst. Flere af virksomhederne har allerede stor erfaring med forskellige tiltag på velfærdsteknologiområdet, og andre virksomheder er kommet rigtig godt i gang. Som det også fremgår af kortlægningen, er Autismecenteret og Synscentralen dem, der er længst fremme med brugen af forskellige velfærdsteknologier. Bo og Naboskaberne: Vi planlægger at iværksætte en indsats, hvor vi fokuserer på at afprøve allerede kendte velfærdsteknologier i forskellige enheder i Bo og Naboskaberne. Formålet med indsatsen er at undersøge, hvordan vi kan bruge forskellige teknologier lokalt og hvilke borgere, der kan få glæde af dem gennem øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Som led i indsatsen ønsker vi at få udviklet en ramme, der muliggør en simpel måling af effekterne ved at implementere de udvalgte velfærdsteknologier. Et mål med indsatsen vil derfor også være at kunne dokumentere om borgerne oplever en øget livskvalitet, og hvordan en eventuel øget selvhjulpenhed kan aflæses i færre medarbejdertimer. Vi planlægger en tredelt indsats. Den ene er en guidning via tablets/smartphones hos brugere, som får socialpædagogisk støtte i eget hjem. Det handler om guidning, der kan være med til at selvstændiggøre borgere i hverdagen ved bl.a. spisning, tøjvask og transport. Autismecenteret har god erfaring med ScanHow, som er et program, der via små slideshows, viser, hvordan konkrete ting skal gøres fx tøjvask, rengøring m.m. Disse slideshows kan man så tilgå via en QR-kode, som man scanner på sin smartphone eller tablet. Borgeren kan være med til at udvikle slideshowet, hvilket styrker borgerinddragelsen og selvstændighedsfølelsen. Der er også andre programmer, som vil kunne indgå i denne indsats. Den anden indsats er i et døgntilbud. Her er det interessant at se nærmere på forskellige kommunikationsteknologier, der kan styrke kommunikationen mellem brugere og personale og med pårørende. Den tredje indsats er i et af vores aktivitetshuse, hvor introduktionen af mere fysiskorienterede velfærdsteknologier i form af bl.a. selvåbnende døre, vasketoiletter o.l. vil kunne gøre borgerne mere selvhjulpne, idet de i højre grad vil kunne bevæge sig rundt selv, udføre flere opgaver selv m.m. Socialpsykiatrien: Introduktion af videomøder som del af projekt Sammen om 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Inden for Socialpsykiatrien er vi i forbindelse med projekt Sammen om i gang med at implementere brugen af videoteknologi til at holde møder med hinanden både på tværs af virksomhederne i afdelingen, på tværs af de afdelinger i kommunen, som vi samarbejder mest med og som ikke ligger på samme matrikel, samt på tværs af sektorerne med behandlingspsykiatrien. Projekt Sammen om har som et af sine mål, at det bliver lettere for de relevante aktører omkring de psykisk udfordrede unge mellem år at koordinere en tidlig indsats, og på sigt at give de unge mulighed for også at være med via video. De nye muligheder og den læring der ligger i projekt Sammen om er selvfølgelig ikke kun forbeholdt projektet, og vil med tiden blive udbredt til de andre enheder også. Selvom det ikke har været et direkte fokus i projektet, vil introduktionen af videomøder som et reelt alternativ til fysiske møder bl.a. frigive vejtid, og medvirke til mere effektive møder. Dertil kommer, at der gennem øget fortrolighed med videoteknologien blandt medarbejderne, vil blive skabt et fundament for senere udbredelse af egentlige ydelser via video (telepsykiatri). Kortlægning af velfærdsteknologier, som vi bruger i vores virksomheder Som nævnt indledningsvist, så inkluderer kortlægningen et overbliksskema og detaljeret opslagskatalog over de velfærdsteknologier, som hver virksomhed bruger. Kortlægningen kan således bruges til at identificere hvilke velfærdsteknologier, som vi på tværs allerede har erfaring med, og dermed vil kunne søge ekspertise på/hjælp til hos hinanden. Dette vil også kunne bidrage til at styrke sammenhængskraften mellem alle virksomhederne i Afdeling for Psykiatri og Handicap. I Bo og Naboskab i Vordingborg har de fx allerede fået hjælp fra Autismecenteret til at afprøve ScanHow, og de borgere, som har prøvet det, udtrykker, at programmet gør hverdagen nemmere, fordi de er blevet mere selvhjulpne. Planen er, at vi løbende opdaterer skema og katalog, og at det bliver let tilgængeligt for alle. Vi arbejder dog forsat på, hvordan dette kan gøres mest hensigtsmæssigt. (skema og katalog er opdateret per 1. februar 2015.) Bilag: 1 Åben Katalog over velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf /15 2 Åben Skema over velfærdsteknologi i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering vedrørende den sundhedsfaglige indsats på sociale botilbud Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Dorit Birgitte Amstrup Trauelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005 Sagsfremstilling Afdeling for Psykiatri og Handicap har de seneste år i samarbejde med de sociale botilbud arbejdet systematisk med at styrke den sundhedsfaglige indsats, bl.a. gennem ansættelse af en sygeplejerske på Bo og Naboskaberne, tættere samarbejde med kommunens hjemmesygepleje og systematisk opfølgning på beboernes sundhedsfaglige problemstillinger herunder fokus på medicinhåndtering. Socialtilsynet fører ikke tilsyn med det sundhedsfaglige område bl.a. håndtering af medicin, indberetning af UTH og medarbejdernes fokus på ernæring og afdækning af borgernes generelle helbredsmæssige forhold. Afdeling for Psykiatri og Handicap har bedt firmaet Revas aps. om at aflægge alle de botilbud som giver ydelser i henhold til Sundhedsloven, både private og kommunale, et besøg i 2015, med fokus på håndteringen af de sundhedsfaglige ydelser. Revas skal afdække de områder, som de enkelte botilbud skal arbejde videre med de kommende år. Revas ApS er en kendt samarbejdspartner i Vordingborg Kommune. De gennemfører allerede tilsyn på alle 103 og 104 tilbud på psykiatri og handicapområdet. Disse tilsyn har været gennemført siden Sundheds og Psykiatriudvalget vil, når Revas har aflagt besøg på alle botilbud, blive orienteret om de sundhedsfaglige områder som botilbuddene skal have fokus på de kommende år. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende fokus på det sundhedsfaglige område til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap/Sundhed - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling a) Dialogaften med pårørende i samarbejde med LEV I forlængelse med dialogen med de pårørende i Bo og Naboskaberne på mødet i Sundheds- og Psykiatriudvalget afholdt den 5. februar 2015, vil administrationen holde en dialogaften med de unges forældre. Dialogaftenen vil blive holdt i forlængelse af visningen af de 5 film om ungeliv i Bo og Naboskaberne i Stege Bio i løbet af efteråret Det er en dialog mellem de pårørende og ledelse og medarbejdere i tilbuddene. Som noget nyt har administrationen inviteret LEV med som samarbejdspartner for at sikre et relevant indhold for alle parter, og for at komme ud til så mange interesserede som muligt. Det overordnede formål med dialogaftenen er at drøfte, hvordan vores tilbud kan udvikle ungetilbud i Vordingborg Kommune - inden for de mulige fysiske og økonomiske rammer - så det bliver endnu bedre for de unge, som bor der, og deres forældre. Administrationen er på nuværende tidspunkt, i samarbejde med LEV, ved at planlægge dialogaftenen i detaljer. b) Referat fra ekstraordinært MED-møde den 17. august 2015 i ViSP. c) Forslag om sammenlægning af de ordinære udvalgsmøder den 1. oktober og 5. november 2015 til et møde den 19. oktober 2015 kl Bilag: 1 Åben Referat fra ekstraordinært MED-møde den i ViSP /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. c) Mødet flyttes til den 27. oktober kl

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Udvalget vil forsøge at arrangere et virksomhedsbesøg på det nye psykiatrihospital i Slagelse. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 3. Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. Psykiatri, Halvårsregnskab 2015 (119801/15) 2. Sundhed, Halvårsregnskab 2015 (109873/15) 3. Kommunal medfinansiering, nøgletal (119842/15) 4. Effektmål for Vision 2030 (120656/15) 4. Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet 1. Revisionsrapport - Forvaltningsrevision_Vordingborg 2014.pdf (121401/15) 5. Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet 1. Katalog over velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf (120785/15) 2. Skema over velfærdsteknologi i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf (120784/15) 8. Orientering fra formanden 1. Referat fra ekstraordinært MED-møde den i ViSP (122926/15) 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 14

16 Bilag: 3.1. Psykiatri, Halvårsregnskab 2015 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

17 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri og handicap Resultat på drift Psykiatri og Handicap Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: ,86% Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) % Aktivitets- og samværstilbud ( 104) % Personlig og praktisk hjælp ( 85) % Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivillig socialt arbejde % Refusioner % Specialiserede landsdækkende tilbud % Virksomheder % Budgetramme % Ældreboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Generelt Der forventes et samlet mindre forbrug på området på ca. 1,8 mio. kr. Note 1 Der forventes et mindre forbrug til længevarende ophold i botilbud ( 108) på ca. 1,7 mio. kr. Note 2 Der forventes et merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110) på ca. 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Merudgiften søges imødegået ved at etablere en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. Note 3 Der forventes et mindreforbrug på virksomheder på ca. 1 mio. kr. 1

18 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri og handicap Resultat anlæg Psykiatriudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Autisme - nye døgntilbud til børn % BN Præstø - adgangsforhold % BN Præstø - nye lokaler % BN Præstø og Værested Toronto % BN Præstø alarm og handicaptoilet % BN Præstø indretning af faciliteter % Ekstraudgifter ved nybyggerier % Glasoverbygning Kullekærvej 2 og % Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved % Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø % Værestedet oasen renovering mv % Noter til forventet regnskab, anlæg Generelt Det forventes at anlægsbudget 2015 holder. Note 1 Tilpasning, ombygning og indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne i Bo og Naboskab Præstø (BN Præstø) er igangsat ultimo marts I henhold til den fastsatte tidsplan og de indgåede kontrakter med leverandørerne falder betalingerne i takt med færdiggørelse af de enkelte delentrepriser, i perioden fra april 2015 og frem til december

19 Bilag: 3.2. Sundhed, Halvårsregnskab 2015 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på drift Sundhed Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Center for Rusmidler % Sundhedsplejen % Tandplejen % Træning og Rehabilitering % Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre % Projekter ex. (100% overf.) % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Budgetramme 1 Der forventes et samlet mindreforbrug på ca kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler forventer et mindreforbrug på ca kr. svarende til overførslen fra Mindreforbruget skal i 2016 finansiere den fortsatte alkoholbehandling, efter at projektet Åben snak i tide ophører sidst i Note 2 Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på ca kr. Mindreforbruget kommer dels af færre personaleudgifter grundet sygdom, dels af én studerende mindre end planlagt samt udskydelse af kompetenceudvikling og IT-udvidelse til Note 3 Tandplejen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af året med et merforbrug på kr. Der er stigende udgifter til IT, udstyr mfl. Derudover kan der komme flere udgifter til privat praksis da Tandplejen i år har haft sommerferielukket i 3 uger. Note 4 Træning og Rehabilitering forventer et beskedent merforbrug ved årets udgang. Det er et resultat af uventet store ukontrollerbare udgifter til ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, kombineret med stor tilbageholdenhed for at bidrage til Vordingborg Kommunes overholdelse af servicerammen. Note 5 Der forventes at forbrug og budget balancerer. 1

21 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Note 6, 100% eksternt finansierede projekter. Det forventes at projekternes regnskaber balancerer. Budgetramme 2 Note 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Scenarie 1: Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april og maj måned udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet kr. / 5 x 12 = kr. Regulering tidligere år 2014 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Det korrigerede budget udgør Beregnet merudgift kr. I årene 2012, 2013 og 2014 lå udgiften i 2. halvår på hhv. 2,4 mio., 0,2 mio. og 3,9 mio. kr. højere end 1. halvår. Merforbruget i 2015 kan derfor forventes at være større en den beregnede merudgift på 1,2 mio. kr. Scenarie 2: Forsigtig beregning: Her tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. måned i 2014, som udgjorde i alt 15,125 mio. kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 15,125 mio. kr. x 12 = årlig udgift 181,500 mio. kr. Her tillægges 1,3 % i fremskrivning til 2015 = 184,041 mio. kr. Der tillægges 2,283 mio. kr. i regulering tidligere år og fratrækkes 4,355 mio. kr. på færdigbehandlede, hospice og ambulant genoptræning. Den beregnede udgift for 2015, med udgangspunkt i den gennemsnitlige regulerede udgift for 2014, udgør herefter 181,969 mio. kr. som ligger ca. 1,5 mio. kr. over budgettet. Konklusion: Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. ved udgangen af

22 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på Anlæg Sundhedsudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Sundhedscenter Vordingborg fase % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 Fortsat uenighed mellem bygherre og totalentreprenør vedr. mer- og mindreydelser i projektet. Note 2 Der kan konstateres et lille merforbrug som vil blive dækket af driften ved opgørelsen af anlægsregnskabet. 3

23 Bilag: 3.3. Kommunal medfinansiering, nøgletal Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Vordingborg Kommunes udgifter til Kommunal medfinansiering. Illustreret er de totale udgifter samt udvalgte områder og diagnoser. Udgifterne er her opgjort kvartalsvis. Kilde: Resultatindikatorrapport Region Sjælland Udviklingen i Kommunal medfinansiering siden 2010 illustreret ved indekstal. I 2012 indførtes ny finansieringsmodel, derfor tages der udgangspunkt i dette år. I 2013 er indeks 106,68, hvilket betyder at udgifterne her var 6,68% højere end i I 2014 var udgifterne 8,59% højere end i Kilde: Omregnet til indeks ud fra afregningstal fra

25 Bilag: 3.4. Effektmål for Vision 2030 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 Effektmål for Vision 2030

27 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Specifikationer til regnskab

Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere