Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Mødested: Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev. Brit Skovgaard forlod mødet 17:45.

2 sfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Besøg i Halvvejshuset, Ørslev Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet Orientering vedrørende den sundhedsfaglige indsats på sociale botilbud Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Orientering fra formanden Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Besøg i Halvvejshuset, Ørslev Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om Social Service 101. Sundhedslovens 141. Sagsfremstilling Center for Rusmidler tilbyder et efterbehandlingstilbud/udslusningstilbud i Halvvejshuset, Ringriddervej 36,Ørslev til borgere, der har været stoffri/ædru i minimum 14 dage, og som har behov for hjælp til at komme godt på vej i deres videre liv væk fra misbruget. Sundheds- og Psykiatriudvalget besøger Halvvejshuset for at få et lille indblik i hverdagen i huset og møde nogle af beboerne. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskab pr fremsendes med nedenstående konklusioner. Samlet konklusion for politikområde Psykiatri og handicap På budgetramme 1 forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som kan henledes til: mindreforbrug på Botilbud til længerevarende ophold ( 108) på ca. 1,7 mio. kr. merforbrug på Forsorgshjem og krisecentre ( ) på ca. 0,9 mio. kr. mindreforbrug på virksomheder på 1 mio. kr. På budgetramme 2 forventes balance. Det forventes at anlægsbudgettet for 2015 holder. Samlet konklusion for politikområde Sundhed På budgetramme 1 forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kommer af: Center for Rusmidler bruger ikke af overførslen fra 2014 som udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skal i 2016 finansiere den fortsatte alkoholbehandling i 2016, hvor projekt Åben snak i tide er ophørt. Mindreforbrug i Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr. Merforbrug på 0,2 mio. kr. i Tandplejen. På budgetramme 2 som vedrører den kommunale medfinansiering, forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetgrundlaget til den kommunale medfinansiering blev senest justeret i 2013, hvor der blev givet en tillægsbevilling på ca. 10 mio. kr. for at imødekomme stigende udgifter. Siden er budgetgrundlaget alene justeret med pris- og lønudviklingen. Såfremt merforbruget udvikler sig i mere negativ retning fremover, kan man overveje om produktivitetsstigning på sygehuse og aktivitetsloftet som aftales mellem stat og region, bør indgå som beregninger i budgetlægningen. På anlægssiden forventes de igangværende anlæg at balancere ved regnskabsafslutning. Effektmål og succesindikatorer Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg. Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år. Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent, anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Bilag: 1 Åben Psykiatri, Halvårsregnskab /15 2 Åben Sundhed, Halvårsregnskab /15 3 Åben Kommunal medfinansiering, nøgletal /15 4 Åben Effektmål for Vision /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget godkender halvårsregnskabet, forslag til effektmål for vision 2030 drøftes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har som led i revision i Vordingborg Kommune, foretaget en forvaltningsrevision af budgettering og regnskabsføring af det takstfinansierede område. Revisionsrapporten er udarbejdet den 29.april Den samlede konklusion er, at Vordingborg Kommune overordnet set har en velfungerende budgettering og regnskabsføring af det takstfinansierede området. Undersøgelsen har samtidigt givet anledning til en række anbefalinger. En af anbefalingerne er at forbedre gennemsigtigheden af budgetteringen. I 2010 har en arbejdsgruppe, nedsat af Psykiatri - og handicapafdelingen, lavet en analyse af takstområdet, hvor man bl.a. har mindsket antallet af særtakster ved at indarbejde særtaksterne ind i de almindelige a conto takster. Der er enighed om, at det igen er på tide at kigge nærmere på taksterne. Psykiatri- og handicapafdeling har derfor, med udgangspunkt i forvaltningsrevisionens anbefalinger, besluttet at igangsætte en analyse af det takstfinansierede område, for at analysere om budgettildelingsprincipperne og derved tildelingen af budgetterne er ensartet. For at afdække dette, vil analysen have særlig fokus på: Normering på de forskellige tilbud Funktionsvurdering af borgere Logistikken (ruteplaner mm.) Analysen vil således være en driftsanalyse af takstniveauet og beskrive de enkelte tilbud i forhold det socialpædagogiske indhold og taksten i relation til indholdet. Det socialpædagogiske indhold er i flere af tilbuddene beskrevet, så det er mere med fokus på sammenhæng i indhold og takst, der vil blive fokuseret på samt en vurdering af evt. effektiviseringsgevinster ved samarbejde på tværs af tilbuddene, optimering af kørsel mm. Udgangspunktet for analysen er de længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 og aktivitets - og samværstilbud efter Servicelovens 104. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 vil også blive inddraget i analysen. I det omfang analysen giver anledning til yderligere undersøgelse, vil andre tilbud blive omfattet af analysen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, en følgegruppe og en styregruppe. Bilag: 1 Åben Revisionsrapport - Forvaltningsrevision_Vordingborg 2014.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Afdeling for Psykiatri og Handicap har stort fokus på at styrke brugen af velfærdsteknologi i vores tilbud til borgerne, ligesom der også er fokus på, at medarbejderne kan få nye redskaber til at understøtte deres arbejde. Brugen af velfærdsteknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel der har til hensigt at give borgere større mulighed for at leve deres liv på egne præmisser gennem øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Samtidig vil det naturligt også betyde færre medarbejdertimer i de tilfælde, hvor borgere ved hjælp af velfærdsteknologier bliver mere selvhjulpne. I forbindelse med introduktionen af nye velfærdsteknologier i virksomhederne, er det vigtigt, at fokusere på at inddrage både borgere og medarbejdere i processen, så velfærdsteknologierne opleves som et positivt supplement i hverdagen. Vi har lavet en kortlægning af de velfærdsteknologier, som vi på nuværende tidspunkt har i brug på tværs af de forskellige virksomheder inden for Afdeling for Psykiatri og Handicap. Denne kortlægning, som består af et overbliksskema og detaljeret opslagskatalog er vedlagt som bilag, og er beskrevet yderligere nederst. Flere af virksomhederne har allerede stor erfaring med forskellige tiltag på velfærdsteknologiområdet, og andre virksomheder er kommet rigtig godt i gang. Som det også fremgår af kortlægningen, er Autismecenteret og Synscentralen dem, der er længst fremme med brugen af forskellige velfærdsteknologier. Bo og Naboskaberne: Vi planlægger at iværksætte en indsats, hvor vi fokuserer på at afprøve allerede kendte velfærdsteknologier i forskellige enheder i Bo og Naboskaberne. Formålet med indsatsen er at undersøge, hvordan vi kan bruge forskellige teknologier lokalt og hvilke borgere, der kan få glæde af dem gennem øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Som led i indsatsen ønsker vi at få udviklet en ramme, der muliggør en simpel måling af effekterne ved at implementere de udvalgte velfærdsteknologier. Et mål med indsatsen vil derfor også være at kunne dokumentere om borgerne oplever en øget livskvalitet, og hvordan en eventuel øget selvhjulpenhed kan aflæses i færre medarbejdertimer. Vi planlægger en tredelt indsats. Den ene er en guidning via tablets/smartphones hos brugere, som får socialpædagogisk støtte i eget hjem. Det handler om guidning, der kan være med til at selvstændiggøre borgere i hverdagen ved bl.a. spisning, tøjvask og transport. Autismecenteret har god erfaring med ScanHow, som er et program, der via små slideshows, viser, hvordan konkrete ting skal gøres fx tøjvask, rengøring m.m. Disse slideshows kan man så tilgå via en QR-kode, som man scanner på sin smartphone eller tablet. Borgeren kan være med til at udvikle slideshowet, hvilket styrker borgerinddragelsen og selvstændighedsfølelsen. Der er også andre programmer, som vil kunne indgå i denne indsats. Den anden indsats er i et døgntilbud. Her er det interessant at se nærmere på forskellige kommunikationsteknologier, der kan styrke kommunikationen mellem brugere og personale og med pårørende. Den tredje indsats er i et af vores aktivitetshuse, hvor introduktionen af mere fysiskorienterede velfærdsteknologier i form af bl.a. selvåbnende døre, vasketoiletter o.l. vil kunne gøre borgerne mere selvhjulpne, idet de i højre grad vil kunne bevæge sig rundt selv, udføre flere opgaver selv m.m. Socialpsykiatrien: Introduktion af videomøder som del af projekt Sammen om 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Inden for Socialpsykiatrien er vi i forbindelse med projekt Sammen om i gang med at implementere brugen af videoteknologi til at holde møder med hinanden både på tværs af virksomhederne i afdelingen, på tværs af de afdelinger i kommunen, som vi samarbejder mest med og som ikke ligger på samme matrikel, samt på tværs af sektorerne med behandlingspsykiatrien. Projekt Sammen om har som et af sine mål, at det bliver lettere for de relevante aktører omkring de psykisk udfordrede unge mellem år at koordinere en tidlig indsats, og på sigt at give de unge mulighed for også at være med via video. De nye muligheder og den læring der ligger i projekt Sammen om er selvfølgelig ikke kun forbeholdt projektet, og vil med tiden blive udbredt til de andre enheder også. Selvom det ikke har været et direkte fokus i projektet, vil introduktionen af videomøder som et reelt alternativ til fysiske møder bl.a. frigive vejtid, og medvirke til mere effektive møder. Dertil kommer, at der gennem øget fortrolighed med videoteknologien blandt medarbejderne, vil blive skabt et fundament for senere udbredelse af egentlige ydelser via video (telepsykiatri). Kortlægning af velfærdsteknologier, som vi bruger i vores virksomheder Som nævnt indledningsvist, så inkluderer kortlægningen et overbliksskema og detaljeret opslagskatalog over de velfærdsteknologier, som hver virksomhed bruger. Kortlægningen kan således bruges til at identificere hvilke velfærdsteknologier, som vi på tværs allerede har erfaring med, og dermed vil kunne søge ekspertise på/hjælp til hos hinanden. Dette vil også kunne bidrage til at styrke sammenhængskraften mellem alle virksomhederne i Afdeling for Psykiatri og Handicap. I Bo og Naboskab i Vordingborg har de fx allerede fået hjælp fra Autismecenteret til at afprøve ScanHow, og de borgere, som har prøvet det, udtrykker, at programmet gør hverdagen nemmere, fordi de er blevet mere selvhjulpne. Planen er, at vi løbende opdaterer skema og katalog, og at det bliver let tilgængeligt for alle. Vi arbejder dog forsat på, hvordan dette kan gøres mest hensigtsmæssigt. (skema og katalog er opdateret per 1. februar 2015.) Bilag: 1 Åben Katalog over velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf /15 2 Åben Skema over velfærdsteknologi i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering vedrørende den sundhedsfaglige indsats på sociale botilbud Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Dorit Birgitte Amstrup Trauelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005 Sagsfremstilling Afdeling for Psykiatri og Handicap har de seneste år i samarbejde med de sociale botilbud arbejdet systematisk med at styrke den sundhedsfaglige indsats, bl.a. gennem ansættelse af en sygeplejerske på Bo og Naboskaberne, tættere samarbejde med kommunens hjemmesygepleje og systematisk opfølgning på beboernes sundhedsfaglige problemstillinger herunder fokus på medicinhåndtering. Socialtilsynet fører ikke tilsyn med det sundhedsfaglige område bl.a. håndtering af medicin, indberetning af UTH og medarbejdernes fokus på ernæring og afdækning af borgernes generelle helbredsmæssige forhold. Afdeling for Psykiatri og Handicap har bedt firmaet Revas aps. om at aflægge alle de botilbud som giver ydelser i henhold til Sundhedsloven, både private og kommunale, et besøg i 2015, med fokus på håndteringen af de sundhedsfaglige ydelser. Revas skal afdække de områder, som de enkelte botilbud skal arbejde videre med de kommende år. Revas ApS er en kendt samarbejdspartner i Vordingborg Kommune. De gennemfører allerede tilsyn på alle 103 og 104 tilbud på psykiatri og handicapområdet. Disse tilsyn har været gennemført siden Sundheds og Psykiatriudvalget vil, når Revas har aflagt besøg på alle botilbud, blive orienteret om de sundhedsfaglige områder som botilbuddene skal have fokus på de kommende år. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende fokus på det sundhedsfaglige område til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap/Sundhed - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling a) Dialogaften med pårørende i samarbejde med LEV I forlængelse med dialogen med de pårørende i Bo og Naboskaberne på mødet i Sundheds- og Psykiatriudvalget afholdt den 5. februar 2015, vil administrationen holde en dialogaften med de unges forældre. Dialogaftenen vil blive holdt i forlængelse af visningen af de 5 film om ungeliv i Bo og Naboskaberne i Stege Bio i løbet af efteråret Det er en dialog mellem de pårørende og ledelse og medarbejdere i tilbuddene. Som noget nyt har administrationen inviteret LEV med som samarbejdspartner for at sikre et relevant indhold for alle parter, og for at komme ud til så mange interesserede som muligt. Det overordnede formål med dialogaftenen er at drøfte, hvordan vores tilbud kan udvikle ungetilbud i Vordingborg Kommune - inden for de mulige fysiske og økonomiske rammer - så det bliver endnu bedre for de unge, som bor der, og deres forældre. Administrationen er på nuværende tidspunkt, i samarbejde med LEV, ved at planlægge dialogaftenen i detaljer. b) Referat fra ekstraordinært MED-møde den 17. august 2015 i ViSP. c) Forslag om sammenlægning af de ordinære udvalgsmøder den 1. oktober og 5. november 2015 til et møde den 19. oktober 2015 kl Bilag: 1 Åben Referat fra ekstraordinært MED-møde den i ViSP /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. c) Mødet flyttes til den 27. oktober kl

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Udvalget vil forsøge at arrangere et virksomhedsbesøg på det nye psykiatrihospital i Slagelse. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 3. Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. Psykiatri, Halvårsregnskab 2015 (119801/15) 2. Sundhed, Halvårsregnskab 2015 (109873/15) 3. Kommunal medfinansiering, nøgletal (119842/15) 4. Effektmål for Vision 2030 (120656/15) 4. Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet 1. Revisionsrapport - Forvaltningsrevision_Vordingborg 2014.pdf (121401/15) 5. Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet 1. Katalog over velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf (120785/15) 2. Skema over velfærdsteknologi i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf (120784/15) 8. Orientering fra formanden 1. Referat fra ekstraordinært MED-møde den i ViSP (122926/15) 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 14

16 Bilag: 3.1. Psykiatri, Halvårsregnskab 2015 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

17 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri og handicap Resultat på drift Psykiatri og Handicap Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: ,86% Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) % Aktivitets- og samværstilbud ( 104) % Personlig og praktisk hjælp ( 85) % Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivillig socialt arbejde % Refusioner % Specialiserede landsdækkende tilbud % Virksomheder % Budgetramme % Ældreboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Generelt Der forventes et samlet mindre forbrug på området på ca. 1,8 mio. kr. Note 1 Der forventes et mindre forbrug til længevarende ophold i botilbud ( 108) på ca. 1,7 mio. kr. Note 2 Der forventes et merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110) på ca. 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Merudgiften søges imødegået ved at etablere en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. Note 3 Der forventes et mindreforbrug på virksomheder på ca. 1 mio. kr. 1

18 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri og handicap Resultat anlæg Psykiatriudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Autisme - nye døgntilbud til børn % BN Præstø - adgangsforhold % BN Præstø - nye lokaler % BN Præstø og Værested Toronto % BN Præstø alarm og handicaptoilet % BN Præstø indretning af faciliteter % Ekstraudgifter ved nybyggerier % Glasoverbygning Kullekærvej 2 og % Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved % Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø % Værestedet oasen renovering mv % Noter til forventet regnskab, anlæg Generelt Det forventes at anlægsbudget 2015 holder. Note 1 Tilpasning, ombygning og indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne i Bo og Naboskab Præstø (BN Præstø) er igangsat ultimo marts I henhold til den fastsatte tidsplan og de indgåede kontrakter med leverandørerne falder betalingerne i takt med færdiggørelse af de enkelte delentrepriser, i perioden fra april 2015 og frem til december

19 Bilag: 3.2. Sundhed, Halvårsregnskab 2015 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på drift Sundhed Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Center for Rusmidler % Sundhedsplejen % Tandplejen % Træning og Rehabilitering % Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre % Projekter ex. (100% overf.) % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Budgetramme 1 Der forventes et samlet mindreforbrug på ca kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler forventer et mindreforbrug på ca kr. svarende til overførslen fra Mindreforbruget skal i 2016 finansiere den fortsatte alkoholbehandling, efter at projektet Åben snak i tide ophører sidst i Note 2 Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på ca kr. Mindreforbruget kommer dels af færre personaleudgifter grundet sygdom, dels af én studerende mindre end planlagt samt udskydelse af kompetenceudvikling og IT-udvidelse til Note 3 Tandplejen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af året med et merforbrug på kr. Der er stigende udgifter til IT, udstyr mfl. Derudover kan der komme flere udgifter til privat praksis da Tandplejen i år har haft sommerferielukket i 3 uger. Note 4 Træning og Rehabilitering forventer et beskedent merforbrug ved årets udgang. Det er et resultat af uventet store ukontrollerbare udgifter til ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, kombineret med stor tilbageholdenhed for at bidrage til Vordingborg Kommunes overholdelse af servicerammen. Note 5 Der forventes at forbrug og budget balancerer. 1

21 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Note 6, 100% eksternt finansierede projekter. Det forventes at projekternes regnskaber balancerer. Budgetramme 2 Note 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Scenarie 1: Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april og maj måned udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet kr. / 5 x 12 = kr. Regulering tidligere år 2014 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Det korrigerede budget udgør Beregnet merudgift kr. I årene 2012, 2013 og 2014 lå udgiften i 2. halvår på hhv. 2,4 mio., 0,2 mio. og 3,9 mio. kr. højere end 1. halvår. Merforbruget i 2015 kan derfor forventes at være større en den beregnede merudgift på 1,2 mio. kr. Scenarie 2: Forsigtig beregning: Her tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. måned i 2014, som udgjorde i alt 15,125 mio. kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 15,125 mio. kr. x 12 = årlig udgift 181,500 mio. kr. Her tillægges 1,3 % i fremskrivning til 2015 = 184,041 mio. kr. Der tillægges 2,283 mio. kr. i regulering tidligere år og fratrækkes 4,355 mio. kr. på færdigbehandlede, hospice og ambulant genoptræning. Den beregnede udgift for 2015, med udgangspunkt i den gennemsnitlige regulerede udgift for 2014, udgør herefter 181,969 mio. kr. som ligger ca. 1,5 mio. kr. over budgettet. Konklusion: Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. ved udgangen af

22 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på Anlæg Sundhedsudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Sundhedscenter Vordingborg fase % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 Fortsat uenighed mellem bygherre og totalentreprenør vedr. mer- og mindreydelser i projektet. Note 2 Der kan konstateres et lille merforbrug som vil blive dækket af driften ved opgørelsen af anlægsregnskabet. 3

23 Bilag: 3.3. Kommunal medfinansiering, nøgletal Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Vordingborg Kommunes udgifter til Kommunal medfinansiering. Illustreret er de totale udgifter samt udvalgte områder og diagnoser. Udgifterne er her opgjort kvartalsvis. Kilde: Resultatindikatorrapport Region Sjælland Udviklingen i Kommunal medfinansiering siden 2010 illustreret ved indekstal. I 2012 indførtes ny finansieringsmodel, derfor tages der udgangspunkt i dette år. I 2013 er indeks 106,68, hvilket betyder at udgifterne her var 6,68% højere end i I 2014 var udgifterne 8,59% højere end i Kilde: Omregnet til indeks ud fra afregningstal fra

25 Bilag: 3.4. Effektmål for Vision 2030 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 Effektmål for Vision 2030

27 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 404,8 401,5 400,3 400,1 399,9

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 09. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere