Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Mødested: Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev. Brit Skovgaard forlod mødet 17:45.

2 sfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Besøg i Halvvejshuset, Ørslev Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet Orientering vedrørende den sundhedsfaglige indsats på sociale botilbud Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Orientering fra formanden Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Besøg i Halvvejshuset, Ørslev Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om Social Service 101. Sundhedslovens 141. Sagsfremstilling Center for Rusmidler tilbyder et efterbehandlingstilbud/udslusningstilbud i Halvvejshuset, Ringriddervej 36,Ørslev til borgere, der har været stoffri/ædru i minimum 14 dage, og som har behov for hjælp til at komme godt på vej i deres videre liv væk fra misbruget. Sundheds- og Psykiatriudvalget besøger Halvvejshuset for at få et lille indblik i hverdagen i huset og møde nogle af beboerne. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskab pr fremsendes med nedenstående konklusioner. Samlet konklusion for politikområde Psykiatri og handicap På budgetramme 1 forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som kan henledes til: mindreforbrug på Botilbud til længerevarende ophold ( 108) på ca. 1,7 mio. kr. merforbrug på Forsorgshjem og krisecentre ( ) på ca. 0,9 mio. kr. mindreforbrug på virksomheder på 1 mio. kr. På budgetramme 2 forventes balance. Det forventes at anlægsbudgettet for 2015 holder. Samlet konklusion for politikområde Sundhed På budgetramme 1 forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kommer af: Center for Rusmidler bruger ikke af overførslen fra 2014 som udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skal i 2016 finansiere den fortsatte alkoholbehandling i 2016, hvor projekt Åben snak i tide er ophørt. Mindreforbrug i Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr. Merforbrug på 0,2 mio. kr. i Tandplejen. På budgetramme 2 som vedrører den kommunale medfinansiering, forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetgrundlaget til den kommunale medfinansiering blev senest justeret i 2013, hvor der blev givet en tillægsbevilling på ca. 10 mio. kr. for at imødekomme stigende udgifter. Siden er budgetgrundlaget alene justeret med pris- og lønudviklingen. Såfremt merforbruget udvikler sig i mere negativ retning fremover, kan man overveje om produktivitetsstigning på sygehuse og aktivitetsloftet som aftales mellem stat og region, bør indgå som beregninger i budgetlægningen. På anlægssiden forventes de igangværende anlæg at balancere ved regnskabsafslutning. Effektmål og succesindikatorer Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg. Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år. Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent, anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Bilag: 1 Åben Psykiatri, Halvårsregnskab /15 2 Åben Sundhed, Halvårsregnskab /15 3 Åben Kommunal medfinansiering, nøgletal /15 4 Åben Effektmål for Vision /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget godkender halvårsregnskabet, forslag til effektmål for vision 2030 drøftes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har som led i revision i Vordingborg Kommune, foretaget en forvaltningsrevision af budgettering og regnskabsføring af det takstfinansierede område. Revisionsrapporten er udarbejdet den 29.april Den samlede konklusion er, at Vordingborg Kommune overordnet set har en velfungerende budgettering og regnskabsføring af det takstfinansierede området. Undersøgelsen har samtidigt givet anledning til en række anbefalinger. En af anbefalingerne er at forbedre gennemsigtigheden af budgetteringen. I 2010 har en arbejdsgruppe, nedsat af Psykiatri - og handicapafdelingen, lavet en analyse af takstområdet, hvor man bl.a. har mindsket antallet af særtakster ved at indarbejde særtaksterne ind i de almindelige a conto takster. Der er enighed om, at det igen er på tide at kigge nærmere på taksterne. Psykiatri- og handicapafdeling har derfor, med udgangspunkt i forvaltningsrevisionens anbefalinger, besluttet at igangsætte en analyse af det takstfinansierede område, for at analysere om budgettildelingsprincipperne og derved tildelingen af budgetterne er ensartet. For at afdække dette, vil analysen have særlig fokus på: Normering på de forskellige tilbud Funktionsvurdering af borgere Logistikken (ruteplaner mm.) Analysen vil således være en driftsanalyse af takstniveauet og beskrive de enkelte tilbud i forhold det socialpædagogiske indhold og taksten i relation til indholdet. Det socialpædagogiske indhold er i flere af tilbuddene beskrevet, så det er mere med fokus på sammenhæng i indhold og takst, der vil blive fokuseret på samt en vurdering af evt. effektiviseringsgevinster ved samarbejde på tværs af tilbuddene, optimering af kørsel mm. Udgangspunktet for analysen er de længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 og aktivitets - og samværstilbud efter Servicelovens 104. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 vil også blive inddraget i analysen. I det omfang analysen giver anledning til yderligere undersøgelse, vil andre tilbud blive omfattet af analysen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, en følgegruppe og en styregruppe. Bilag: 1 Åben Revisionsrapport - Forvaltningsrevision_Vordingborg 2014.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Afdeling for Psykiatri og Handicap har stort fokus på at styrke brugen af velfærdsteknologi i vores tilbud til borgerne, ligesom der også er fokus på, at medarbejderne kan få nye redskaber til at understøtte deres arbejde. Brugen af velfærdsteknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel der har til hensigt at give borgere større mulighed for at leve deres liv på egne præmisser gennem øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Samtidig vil det naturligt også betyde færre medarbejdertimer i de tilfælde, hvor borgere ved hjælp af velfærdsteknologier bliver mere selvhjulpne. I forbindelse med introduktionen af nye velfærdsteknologier i virksomhederne, er det vigtigt, at fokusere på at inddrage både borgere og medarbejdere i processen, så velfærdsteknologierne opleves som et positivt supplement i hverdagen. Vi har lavet en kortlægning af de velfærdsteknologier, som vi på nuværende tidspunkt har i brug på tværs af de forskellige virksomheder inden for Afdeling for Psykiatri og Handicap. Denne kortlægning, som består af et overbliksskema og detaljeret opslagskatalog er vedlagt som bilag, og er beskrevet yderligere nederst. Flere af virksomhederne har allerede stor erfaring med forskellige tiltag på velfærdsteknologiområdet, og andre virksomheder er kommet rigtig godt i gang. Som det også fremgår af kortlægningen, er Autismecenteret og Synscentralen dem, der er længst fremme med brugen af forskellige velfærdsteknologier. Bo og Naboskaberne: Vi planlægger at iværksætte en indsats, hvor vi fokuserer på at afprøve allerede kendte velfærdsteknologier i forskellige enheder i Bo og Naboskaberne. Formålet med indsatsen er at undersøge, hvordan vi kan bruge forskellige teknologier lokalt og hvilke borgere, der kan få glæde af dem gennem øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Som led i indsatsen ønsker vi at få udviklet en ramme, der muliggør en simpel måling af effekterne ved at implementere de udvalgte velfærdsteknologier. Et mål med indsatsen vil derfor også være at kunne dokumentere om borgerne oplever en øget livskvalitet, og hvordan en eventuel øget selvhjulpenhed kan aflæses i færre medarbejdertimer. Vi planlægger en tredelt indsats. Den ene er en guidning via tablets/smartphones hos brugere, som får socialpædagogisk støtte i eget hjem. Det handler om guidning, der kan være med til at selvstændiggøre borgere i hverdagen ved bl.a. spisning, tøjvask og transport. Autismecenteret har god erfaring med ScanHow, som er et program, der via små slideshows, viser, hvordan konkrete ting skal gøres fx tøjvask, rengøring m.m. Disse slideshows kan man så tilgå via en QR-kode, som man scanner på sin smartphone eller tablet. Borgeren kan være med til at udvikle slideshowet, hvilket styrker borgerinddragelsen og selvstændighedsfølelsen. Der er også andre programmer, som vil kunne indgå i denne indsats. Den anden indsats er i et døgntilbud. Her er det interessant at se nærmere på forskellige kommunikationsteknologier, der kan styrke kommunikationen mellem brugere og personale og med pårørende. Den tredje indsats er i et af vores aktivitetshuse, hvor introduktionen af mere fysiskorienterede velfærdsteknologier i form af bl.a. selvåbnende døre, vasketoiletter o.l. vil kunne gøre borgerne mere selvhjulpne, idet de i højre grad vil kunne bevæge sig rundt selv, udføre flere opgaver selv m.m. Socialpsykiatrien: Introduktion af videomøder som del af projekt Sammen om 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Inden for Socialpsykiatrien er vi i forbindelse med projekt Sammen om i gang med at implementere brugen af videoteknologi til at holde møder med hinanden både på tværs af virksomhederne i afdelingen, på tværs af de afdelinger i kommunen, som vi samarbejder mest med og som ikke ligger på samme matrikel, samt på tværs af sektorerne med behandlingspsykiatrien. Projekt Sammen om har som et af sine mål, at det bliver lettere for de relevante aktører omkring de psykisk udfordrede unge mellem år at koordinere en tidlig indsats, og på sigt at give de unge mulighed for også at være med via video. De nye muligheder og den læring der ligger i projekt Sammen om er selvfølgelig ikke kun forbeholdt projektet, og vil med tiden blive udbredt til de andre enheder også. Selvom det ikke har været et direkte fokus i projektet, vil introduktionen af videomøder som et reelt alternativ til fysiske møder bl.a. frigive vejtid, og medvirke til mere effektive møder. Dertil kommer, at der gennem øget fortrolighed med videoteknologien blandt medarbejderne, vil blive skabt et fundament for senere udbredelse af egentlige ydelser via video (telepsykiatri). Kortlægning af velfærdsteknologier, som vi bruger i vores virksomheder Som nævnt indledningsvist, så inkluderer kortlægningen et overbliksskema og detaljeret opslagskatalog over de velfærdsteknologier, som hver virksomhed bruger. Kortlægningen kan således bruges til at identificere hvilke velfærdsteknologier, som vi på tværs allerede har erfaring med, og dermed vil kunne søge ekspertise på/hjælp til hos hinanden. Dette vil også kunne bidrage til at styrke sammenhængskraften mellem alle virksomhederne i Afdeling for Psykiatri og Handicap. I Bo og Naboskab i Vordingborg har de fx allerede fået hjælp fra Autismecenteret til at afprøve ScanHow, og de borgere, som har prøvet det, udtrykker, at programmet gør hverdagen nemmere, fordi de er blevet mere selvhjulpne. Planen er, at vi løbende opdaterer skema og katalog, og at det bliver let tilgængeligt for alle. Vi arbejder dog forsat på, hvordan dette kan gøres mest hensigtsmæssigt. (skema og katalog er opdateret per 1. februar 2015.) Bilag: 1 Åben Katalog over velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf /15 2 Åben Skema over velfærdsteknologi i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering vedrørende den sundhedsfaglige indsats på sociale botilbud Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Dorit Birgitte Amstrup Trauelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005 Sagsfremstilling Afdeling for Psykiatri og Handicap har de seneste år i samarbejde med de sociale botilbud arbejdet systematisk med at styrke den sundhedsfaglige indsats, bl.a. gennem ansættelse af en sygeplejerske på Bo og Naboskaberne, tættere samarbejde med kommunens hjemmesygepleje og systematisk opfølgning på beboernes sundhedsfaglige problemstillinger herunder fokus på medicinhåndtering. Socialtilsynet fører ikke tilsyn med det sundhedsfaglige område bl.a. håndtering af medicin, indberetning af UTH og medarbejdernes fokus på ernæring og afdækning af borgernes generelle helbredsmæssige forhold. Afdeling for Psykiatri og Handicap har bedt firmaet Revas aps. om at aflægge alle de botilbud som giver ydelser i henhold til Sundhedsloven, både private og kommunale, et besøg i 2015, med fokus på håndteringen af de sundhedsfaglige ydelser. Revas skal afdække de områder, som de enkelte botilbud skal arbejde videre med de kommende år. Revas ApS er en kendt samarbejdspartner i Vordingborg Kommune. De gennemfører allerede tilsyn på alle 103 og 104 tilbud på psykiatri og handicapområdet. Disse tilsyn har været gennemført siden Sundheds og Psykiatriudvalget vil, når Revas har aflagt besøg på alle botilbud, blive orienteret om de sundhedsfaglige områder som botilbuddene skal have fokus på de kommende år. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende fokus på det sundhedsfaglige område til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 15/ Område: Psykiatri og Handicap/Sundhed - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling a) Dialogaften med pårørende i samarbejde med LEV I forlængelse med dialogen med de pårørende i Bo og Naboskaberne på mødet i Sundheds- og Psykiatriudvalget afholdt den 5. februar 2015, vil administrationen holde en dialogaften med de unges forældre. Dialogaftenen vil blive holdt i forlængelse af visningen af de 5 film om ungeliv i Bo og Naboskaberne i Stege Bio i løbet af efteråret Det er en dialog mellem de pårørende og ledelse og medarbejdere i tilbuddene. Som noget nyt har administrationen inviteret LEV med som samarbejdspartner for at sikre et relevant indhold for alle parter, og for at komme ud til så mange interesserede som muligt. Det overordnede formål med dialogaftenen er at drøfte, hvordan vores tilbud kan udvikle ungetilbud i Vordingborg Kommune - inden for de mulige fysiske og økonomiske rammer - så det bliver endnu bedre for de unge, som bor der, og deres forældre. Administrationen er på nuværende tidspunkt, i samarbejde med LEV, ved at planlægge dialogaftenen i detaljer. b) Referat fra ekstraordinært MED-møde den 17. august 2015 i ViSP. c) Forslag om sammenlægning af de ordinære udvalgsmøder den 1. oktober og 5. november 2015 til et møde den 19. oktober 2015 kl Bilag: 1 Åben Referat fra ekstraordinært MED-møde den i ViSP /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. c) Mødet flyttes til den 27. oktober kl

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Brit Skovgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Udvalget vil forsøge at arrangere et virksomhedsbesøg på det nye psykiatrihospital i Slagelse. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 3. Halvårsregnskab Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. Psykiatri, Halvårsregnskab 2015 (119801/15) 2. Sundhed, Halvårsregnskab 2015 (109873/15) 3. Kommunal medfinansiering, nøgletal (119842/15) 4. Effektmål for Vision 2030 (120656/15) 4. Takstanalyse af psykiatri-og handicapområdet 1. Revisionsrapport - Forvaltningsrevision_Vordingborg 2014.pdf (121401/15) 5. Fokus på øget brug af velfærdsteknologi på psykiatri- og handicapområdet 1. Katalog over velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf (120785/15) 2. Skema over velfærdsteknologi i Afdeling for Psykiatri og Handicap.pdf (120784/15) 8. Orientering fra formanden 1. Referat fra ekstraordinært MED-møde den i ViSP (122926/15) 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 14

16 Bilag: 3.1. Psykiatri, Halvårsregnskab 2015 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

17 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri og handicap Resultat på drift Psykiatri og Handicap Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: ,86% Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) % Aktivitets- og samværstilbud ( 104) % Personlig og praktisk hjælp ( 85) % Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivillig socialt arbejde % Refusioner % Specialiserede landsdækkende tilbud % Virksomheder % Budgetramme % Ældreboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Generelt Der forventes et samlet mindre forbrug på området på ca. 1,8 mio. kr. Note 1 Der forventes et mindre forbrug til længevarende ophold i botilbud ( 108) på ca. 1,7 mio. kr. Note 2 Der forventes et merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110) på ca. 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Merudgiften søges imødegået ved at etablere en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. Note 3 Der forventes et mindreforbrug på virksomheder på ca. 1 mio. kr. 1

18 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri og handicap Resultat anlæg Psykiatriudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Autisme - nye døgntilbud til børn % BN Præstø - adgangsforhold % BN Præstø - nye lokaler % BN Præstø og Værested Toronto % BN Præstø alarm og handicaptoilet % BN Præstø indretning af faciliteter % Ekstraudgifter ved nybyggerier % Glasoverbygning Kullekærvej 2 og % Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved % Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø % Værestedet oasen renovering mv % Noter til forventet regnskab, anlæg Generelt Det forventes at anlægsbudget 2015 holder. Note 1 Tilpasning, ombygning og indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne i Bo og Naboskab Præstø (BN Præstø) er igangsat ultimo marts I henhold til den fastsatte tidsplan og de indgåede kontrakter med leverandørerne falder betalingerne i takt med færdiggørelse af de enkelte delentrepriser, i perioden fra april 2015 og frem til december

19 Bilag: 3.2. Sundhed, Halvårsregnskab 2015 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på drift Sundhed Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Center for Rusmidler % Sundhedsplejen % Tandplejen % Træning og Rehabilitering % Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre % Projekter ex. (100% overf.) % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Budgetramme 1 Der forventes et samlet mindreforbrug på ca kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler forventer et mindreforbrug på ca kr. svarende til overførslen fra Mindreforbruget skal i 2016 finansiere den fortsatte alkoholbehandling, efter at projektet Åben snak i tide ophører sidst i Note 2 Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på ca kr. Mindreforbruget kommer dels af færre personaleudgifter grundet sygdom, dels af én studerende mindre end planlagt samt udskydelse af kompetenceudvikling og IT-udvidelse til Note 3 Tandplejen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af året med et merforbrug på kr. Der er stigende udgifter til IT, udstyr mfl. Derudover kan der komme flere udgifter til privat praksis da Tandplejen i år har haft sommerferielukket i 3 uger. Note 4 Træning og Rehabilitering forventer et beskedent merforbrug ved årets udgang. Det er et resultat af uventet store ukontrollerbare udgifter til ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, kombineret med stor tilbageholdenhed for at bidrage til Vordingborg Kommunes overholdelse af servicerammen. Note 5 Der forventes at forbrug og budget balancerer. 1

21 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Note 6, 100% eksternt finansierede projekter. Det forventes at projekternes regnskaber balancerer. Budgetramme 2 Note 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Scenarie 1: Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april og maj måned udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet kr. / 5 x 12 = kr. Regulering tidligere år 2014 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Det korrigerede budget udgør Beregnet merudgift kr. I årene 2012, 2013 og 2014 lå udgiften i 2. halvår på hhv. 2,4 mio., 0,2 mio. og 3,9 mio. kr. højere end 1. halvår. Merforbruget i 2015 kan derfor forventes at være større en den beregnede merudgift på 1,2 mio. kr. Scenarie 2: Forsigtig beregning: Her tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. måned i 2014, som udgjorde i alt 15,125 mio. kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 15,125 mio. kr. x 12 = årlig udgift 181,500 mio. kr. Her tillægges 1,3 % i fremskrivning til 2015 = 184,041 mio. kr. Der tillægges 2,283 mio. kr. i regulering tidligere år og fratrækkes 4,355 mio. kr. på færdigbehandlede, hospice og ambulant genoptræning. Den beregnede udgift for 2015, med udgangspunkt i den gennemsnitlige regulerede udgift for 2014, udgør herefter 181,969 mio. kr. som ligger ca. 1,5 mio. kr. over budgettet. Konklusion: Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. ved udgangen af

22 Halvårsregnskab 2015 Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på Anlæg Sundhedsudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Sundhedscenter Vordingborg fase % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 Fortsat uenighed mellem bygherre og totalentreprenør vedr. mer- og mindreydelser i projektet. Note 2 Der kan konstateres et lille merforbrug som vil blive dækket af driften ved opgørelsen af anlægsregnskabet. 3

23 Bilag: 3.3. Kommunal medfinansiering, nøgletal Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Vordingborg Kommunes udgifter til Kommunal medfinansiering. Illustreret er de totale udgifter samt udvalgte områder og diagnoser. Udgifterne er her opgjort kvartalsvis. Kilde: Resultatindikatorrapport Region Sjælland Udviklingen i Kommunal medfinansiering siden 2010 illustreret ved indekstal. I 2012 indførtes ny finansieringsmodel, derfor tages der udgangspunkt i dette år. I 2013 er indeks 106,68, hvilket betyder at udgifterne her var 6,68% højere end i I 2014 var udgifterne 8,59% højere end i Kilde: Omregnet til indeks ud fra afregningstal fra

25 Bilag: 3.4. Effektmål for Vision 2030 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 08. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 Effektmål for Vision 2030

27 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato 04. november 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sted Medlemmer Fraværende I toget på vej til JobCamp John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030

VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030 VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Effektmål for Vision 2030 Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed

5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed 5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 5.2.1 Øget folkesundhed Sundhedsprofil Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilr. Der ønskes færre daglige rygere, færre der vir tegn på alkoholafhængighed,

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 03. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale Salen, Stege Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018- /tema Effektmål Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i Socialpsykiatrien Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere