I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret."

Transkript

1 Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi Siden juniindstillingen er forslagene blevet konkretiseret og prioriteret, således den ønskede effektivisering på 50 mio. kr. kan realiseres. De her præsenterede forslag erstatter således de tidligere i juniindstillingen forelagte forslag. I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 1 Nettoliste over effektiviseringsforslagenes potentialer Nr. Beløb i t. kr. Årligt afkast i pct. af anlægsinvestering Break- Even (antal år) Forslag NemSMS ,2 9 2 Doc2mail vers ,0 5 3 Debitorsystem ,0 2 4 Effektivisering af print og kopi HR-forslag Indkøb Stillingsannonceudgifter Bedre anvendelse af IT Implementering af nyt ESDHsystem ,2 8 Hjemtagelse af dagpengerefusioner Fælles elevadministrationssystem ,7 7 I alt Effektiviseringer fra B2011 med stigende profil I alt inkl. stigende profiler fra B Måltal i Afvigelse 2.448

2 Tabel 2 Fordeling af effektiviseringspotentialet på forvaltninger Potentiale Udvalg Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Tabel 3 Oversigt over implementeringsomkostninger. T. kr. T. kr. Implementerings-omkostninger 2012 ff. Implementerings-omkostninger 2012 ff. Anlægsinvestering Driftsudgifter NemSMS Effektivisering af print og kopi 500 Doc2mail vers Bedre anvendelse af IT 350 Debitorsystem 500 Hjemtagelse af dagpengerefusion Implementering af ESDH Elevadministration 273 Elevadministration Tilslutning til FLIS I alt I alt Anlægspulje Driftspulje Afvigelse Afvigelse Side 2 af 58

3 Forslag 1 NemSMS Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Bruttodriftsbesparelse -201,4-622,6-622,6-622,6 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) 303,9 423,6 423,6 423,6 Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring 102, Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget SMS er udbredt på tværs af alder, køn og socialgruppe og er derfor en effektiv kommunikationskanal. Kommunen kan anvende SMS til at sende påmindelser til borgeren forud for aftalte møder, eller hvis borgerne skal svare tilbage, for at en sagsbehandling kan komme videre. Kommunen kan endvidere anvende SMS til servicemeddelelser til borgerne. Der er etableret SMS løsninger i kommunen bl.a. i BIF via Jobnet, i BUF s pladsanvisning samt på bibliotekerne og der er flere områder, hvor der er overvejelser om at etablere løsninger. Dette forslag går på, at lave en tilslutning til den fællesoffentlige SMS løsning NemSMS. Formålet med dette er, at vi får et fælles system i kommunen til vedligeholdelse af telefonnumre samt at borgerne kan tilslutte sig alle kommunens sms-løsninger samlet og ikke skal tilmelde sig en række forskellige steder. Københavns Kommune har en strategi omkring at anvende de fællesoffentlige komponenter til digitalisering. Ved at Københavns Kommune tilslutter sig endnu en fællesoffentlig komponent og en infrastruktur til at sende sms-påmindelser forventes det, at vi løbende kan videreudvikle området og udvide effektiviseringspotentialet. Forslagets indhold Relevante fagsystemer/mødebookingsystemer på de områder, hvor der er møder/aftaler med borgerne skal tilsluttes til NemSMS registret og en sms-gateway. Målet er, at borgerne automatisk modtager smspåmindelser, hvis de er tilsluttet NemSMS. Side 3 af 58

4 Det skal undersøges, hvorvidt eksisterende SMS løsninger i kommunen kan blive tilsluttet NemSMS registret. Dels for at nye smsløsninger kan drage nytte af de allerede registrerede telefonnumre, samt at de eksisterende løsninger kan drage nytte af, at borgerne opdaterer deres numre i forbindelse med andre ydelser. Der vil dog ikke umiddelbart være nogen besparelser forbundet ved, at de eksisterende løsninger går over på NemSMS i stedet, idet løsningerne er lige så billige eller billigere end NemSMS. Besparelserne ved at anvende NemSMS forekommer primært i de tilfælde, hvor borgerne bliver mindet om en aftale og kommunen derved får færre udeblivelser. Dette er både til gavn for borgerne og for kommunen i form af mindre spildtid. Derudover kan der være en værdi i forbindelse med, at inkorporere sms-påmindelser i sagsbehandlingen. I de tilfælde, hvor borgeren skal komme med oplysninger til sagen eller svare tilbage på noget, kan en sms-påmindelse bidrage til at borgeren svarer rettidigt og hurtigt, hvilket kan gøre sagsbehandlingen mere smidig og minimere spildtid for sagsbehandlerne. Sms-påmindelser kan endvidere anvendes til servicemeddelelser f.eks. omkring post i digital post, påmindelser om at borgerne skal melde tilbage på noget, skemaændringer og andre remindere fra skole og børneinstitutioner mv. Med lanceringen af Min Side i januar 2011 påbegyndte Københavns Kommune at samle relevant information til borgerne ét sted. Hvis der bliver lavet en kalender funktion på denne fællesoffentlige platform, vil Københavns Borgerservice arbejde på, at dette tænkes sammen med NemSMS, således at borgerne kan få en påmindelse, når de har noget i deres kalender hvad enten det er en aftale med det offentlige eller en fritidsaktivitet de selv har tilføjet. Hvis forslaget vedtages, får kommunen mulighed for at anvende NemSMS registret til alle disse services til borgere. Finansieringen af selve udsendelsen af sms erne, er dog ikke medtaget og vil skulle dækkes ved hjælp af besparelser eller eksisterende portobudgetter. En sms koster ca. 20 øre. Forslagets potentiale Alle forvaltninger er blevet bedt om, at indmelde områder, hvor NemSMS vil kunne nedbringe udeblivelser eller optimere sagsbehandlingen. Der er kommet meget få tilbagemeldinger. Dog har forvaltningerne bredt tilkendegivet, at det vil være en god ide. Potentialet i dette forslag, er derfor estimeret ud fra de få tal, der er blevet meldt ind. Dette er suppleret med en vurdering af, hvilke forvaltninger der har møder/ aftaler med borgerne og sagsbehandling og som endnu ikke har eksisterende sms-løsninger. Side 4 af 58

5 Driftsomkostningerne ved løsningen er, tilslutning til NemSMS registret, etablering af en sms-gateway samt drift og vedligehold af dette. Derudover er det udsendelse af sms er til påmindelse om et møde/aftale med kommunen. Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Driftsbesparelse som følge af nedbringelse af -201,4-622,6-622,6-622,6 udeblivelser Driftsomkostninger til ny løsning 303,9 423,6 423,6 423,6 Samlet bruttodriftsbesparelse 102, Potentialet er primært estimeret på de områder, hvor der er møder/ aftaler med borgerne og det er estimeret ud fra SUF s tilbagemeldinger vedrørende behov og volumen. Det vurderes, at SOF vil kunne levere samme potentiale, da de har mange møder/aftaler med borgere og at KBS og TMF vil kunne levere en tredjedel af potentialet i SUF, da de også har møder/aftaler med borgere, men i mere begrænset omfang. BUF s potentiale er estimeret ud fra volumen af aftaler/ møder mellem borgerne og sundhedsplejerskerne. Det skal sikres, at effektiviseringerne ikke lægges ind i budgettet flere gang f.eks. i forbindelse med lignende tiltag i kvalitetssporet. Derudover er det vurderingen, at tilslutningen til denne fællesoffentlig infrastruktur vil kunne frigøre et potentiale blandt andet ved at smspåmindelser tænkes ind i sagsbehandlingen. På den baggrund er der medtaget et lille potentiale for alle forvaltningerne. Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision 0% Borgerrådgiveren 0% Økonomiudvalget KBS 9% 285,9 368,3 368,3 368,3 Kultur- og Fritidsudvalget 7% -13,4-41,5-41,5-41,5 Børne- og Ungdomsudvalget 16% -31, Sundheds- og Omsorgsudvalget 27% -53,7-166,0-166,0-166,0 Socialudvalget 27% -53,7-166,0-166,0-166,0 Teknik- og Miljøudvalget 9% -17,9-55,3-55,3-55,3 Beskæftigelses- og 7% -13,4-41,5-41,5-41,5 Integrationsudvalget I alt 100% 102, Forslaget har således ikke et stort potentiale, men implementeringen finansierer, at kommunen får et fælles system på tværs af alle områder, der hænger sammen med andre fællesoffentlige komponenter såsom digital post og Min Side og det forventes derfor, at potentialet vil kunne udbygges løbende. Implementering af forslaget Side 5 af 58

6 De områder, hvor der er aftaler med borgeren, vil være projektets omdrejningspunkt, mens øvrige anvendelsesområder skal implementeres decentralt. Den overordnede projektledelse foretages af Københavns Borgerservice og en projektgruppe med deltagere fra hver forvaltning. Projektdeltagerne står for den konkrete implementering i forvaltningerne. Projektet løber over et halvt år, hvorefter der skal oprettes en driftsorganisation, der kan varetage vedligeholdelsen samt tilslutning af yderligere systemer og serviceområder. Der er i forslaget afsat anlægsmidler til projektledelse, bistand fra KS eller anden ekstern leverandør samt integration af de fagsystemer/ bookingsystemer der anvendes på de fire områder. Endelig er der afsat 100 t.kr. til markedsføring overfor borgerne i år Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Samlede omkostninger Københavns Borgerservice varetager anlægsinvesteringen og der fordeles derudover 50 t.kr. til projektledelse i de fire forvaltninger ud over KBS, hvor der er områder med aftaler/ møder med borgerne. Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget - KBS Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget 50 Socialudvalget 50 Teknik- og Miljøudvalget 50 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Forslagets forventede effekt SMS services er en forbedret service overfor borgerne. Udover områder med besparelsespotentiale, findes også en række øvrige områder, som vil kunne udnytte at kommunen er tilsluttet NemSMS og tilbyderw borgerne efterspurgte SMS services. Det vil endvidere være mindre forvirrende for borgerne hvis vi anvender en fælles løsning i kommunen, således at de kan tilmelde sig løsningerne samlet. Side 6 af 58

7 I forhold til medarbejderne vil SMS påmindelser reducere udeblivelser, hvilket vil give en bedre udnyttelser og planlægning af arbejdstiden. Endvidere vil Københavns tilslutning til NemSMS slutte op om en bedre udnyttelse af de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Dette forventes på sigt, at kunne bidrage til den generelle digitalisering. Side 7 af 58

8 Forslag 2 Udrulning af doc2mail, version 2 Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Nettoændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget Københavns Kommune sender årligt, skønsmæssigt 3 mio. breve til borgerne i relation til borgerrettede ydelser. En væsentlig del af disse breve kan sendes elektronisk til borgernes Digitale Postkasse. En del af disse breve afføder et svar fra borgerne. Med implementeringen af en ny version af kommunens outputmanagementsystem doc2mail vil en væsentlig del af disse svar kunne afgives digitalt fra borgeren til kommunen. Dette muliggør en væsentlig besparelse på håndteringen af disse retursvar, henset til en lettelse i arbejdet med posthåndtering, indscanning og journalisering. Som baggrund for ovenstående kan det oplyses, at 25 % af københavnerne over 15 år 1. november 2010 var tilmeldt Digital Post, og at dette tal 1. januar 2011 var steget til 42 %. Københavns Borgerservice vil løbende via informationskampagner mm. arbejde på, at dette tal fortsat vil være stigende. Forslaget indeholder: Implementering af den nyeste version af doc2mail i alle forvaltninger, som muliggør, at borgere kan svare elektronisk på kommunens henvendelser Foranalyse til integration mellem Digital Post og kommunens kommende ESDH-system således retursvar kan journaliseres automatisk Udvikling og implementering af automatiserede arbejdsgange vedr. håndteringen af retursvar på tværs af kommunens forvaltninger Side 8 af 58

9 I forbindelse med implementeringen af den eksisterende version af doc2mail har erfaringerne vist, at der er behov for en mere omfattende projektledelse og koordination på tværs af forvaltningerne, hvis kommunen skal indfri det fulde effektiviseringspotentiale ved at sende post og modtage retursvar elektronisk. Der er i nærværende forslag søgt at tage højde for disse forhold. Projektet indeholder 2 faser. 1. fase Implementeringen af den ny version af systemet doc2mail og en mindre ændring i arbejdsgangene i den administrative sagsbehandling. Foranalyse til integration mellem digital post og kommunens kommende ESDH-system. 2. fase Udvikling og implementering af arbejdsgange der skal sikre, at retursvar modtaget via Digital Post håndteres så effektivt som muligt i Københavns Kommune, herunder implementering af automatisk journalisering af disse retursvar. Forslagets potentiale Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Driftsbesparelse som følge af implementering af ny version doc2mail Driftsbesparelse som følge af integration mellem Digital post og ESDH Øgede driftsudgifter på snitflader ved dyb integration Samlet bruttodriftsbesparelse Med hensyn til fordelingsnøgle er der taget udgangspunkt i nøglen fra det oprindelige doc2mail projekt. Denne er tilpasset de ressortændringer, der er sket siden Herudover er den besparelse i skanningscentralen som følger af tiltaget fordelt til de øvrige forvaltninger, da Scanningscentralen er indtægtsdækket via betaling fra netop forvaltningerne afhængigt af antal håndterede breve. Den gennemsnitlige betalingsfordeling i 2009 og 2010 er anvendt til fordeling af denne del af besparelsen. Den samlede fordeling ses nedenfor. Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Økonomiudvalget 3,2% Økonomiudvalget - KBSbesparelse ,2% Økonomiudvalget KBS Kultur- og Fritidsudvalget 2,8% Side 9 af 58

10 Børne- og Ungdomsudvalget 8,4% Sundheds- og Omsorgsudvalget 10,2% Socialudvalget 17,2% Teknik- og Miljøudvalget 14,9% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27,0% I alt 100,0% Implementering af forslaget Det indstilles at - Forslag om effektivisering og automatisering af elektronisk post i Københavns Kommune er fuldt ud implementeret 2. kvartal Hver forvaltning udpeger projektleder til deltagelse i projektet. Denne ressource skal sikre tilvejebringelse af diverse data lokalt fra forvaltningen samt succesfuld implementering i enhederne, lokalt Tidligere erfaringer viser at implementering af lignende projekter kræver en stærk projektledelse på tværs af forvaltningerne. Derudover kræver implementeringen også lokal projektledelse, hvorfor der er afsat midler hertil i projektet. Implementeringen forudsætter ITinvestering i udvikling af snitflader mellem Digital post og ESDH, KK fagsystemer samt konsulentbistand hos Koncernservice. Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Samlede omkostninger Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Økonomiudvalget Københavns Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt 100% Note: Anlægsinvesteringer stjernemarkeres Forslagets forventede effekt Ved gennemførelse af forslag om effektivisering og automatisering af elektronisk post i Københavns Kommune forventes Københavns Kommune fra 2014 årligt at kunne spare 1,3 mio. kr. på den administrative behandling af elektronisk post. Side 10 af 58

11 Side 11 af 58

12 Forslag 3 Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) -0,55-1,1-1,1-1,1 Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget Den 10. december 2009 vedtog Borgerrepræsentationen rapporten om samling af opkrævningsopgaver i Københavns Kommune under Københavns Borgerservice, Opkrævning & Ejendomsskat (O&E) med en forventning om, at bl.a. kommunens likviditet ad den vej kan forbedres i form af en mere effektiv opkrævning af samtlige tilgodehavender. Borgerrepræsentationen har endvidere den 10. marts 2011 vedtaget evaluering af opkrævningsindsatsen i 2010 og Opkrævningspolitik for københavns Kommunes tilgodehavender. I direkte forlængelse heraf, stilles nu forslag om, at alle forvaltninger, som i dag manuelt videregiver fordringer til O&E, fremover skal videregive fordringer til O&E digitalt. Dermed vil der ikke være manuelle indtastninger involveret i overdragelsen af fordringer til O&E. De nuværende manuelle indtastninger er unødigt tidkrævende, behæftede med risiko for indtastningsfejl og i øvrigt asymmetriske med de digitale muligheder på området. Forslagets indhold Forslaget går ud på, at de relevante forvaltninger, der foretager registrering af krav til fakturering/regningsudsendelse i KØR eller Navision, deltager i etableringen af en digital snitflade mellem på den ene side KØR og Navision, og på den anden side KMD Debitor/Opus Debitor. Dermed sikres, at de af forslaget berørte forvaltninger fremover direkte overgiver fordringer til O&E digitalt. Side 12 af 58

13 Der er således tale om en effektivisering af opgaveløsningen, idet flere manuelle sagsbehandlingstrin erstattes af automatiske digitale sagsbehandlingstrin. Forslagets gevinster realiseres ved, at der frigives årsværk, når overdragelsen af fordringer til O&E sker automatisk og ikke via manuel indtastning. Realisering af forslagets gevinster forudsætter, at forvaltningerne etablerer den digitale snitflade til O&E s opkrævningssystem. Dataoverførslen skal tage hensyn til den nye mulighed i Opus Debitor, samt de nye krav til datagrundlag, der stilles af SKAT i forbindelse med nyt inddrivelsessystem. Dette forventes klarlagt i 3. kvartal Økonomiforvaltningen (Københavns Brandvæsen), Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er involveret og implementeringen skal være afsluttet inden udgangen af juni 2012, hvorfor besparelsen kun slår igennem med halv kraft i Som led i etableringen af den digitale snitflade vil det tilstræbes samtidig at etablere automatisk afregning og kontering af indgåede beløb. I praksis vil en sådan etablering betyde, at indgåede beløb vil kunne tilbageføres direkte til den rette konto i den rette forvaltning uden manuelle sagsbehandlingstrin. I dag er der flere manuelle sagsbehandlingstrin involveret i tilbageførsel af indgåede beløb. De afledte besparelser heraf vil kunne hjemtages af de berørte forvaltninger. Forslagets potentiale Automatisering af snitfladen forventes at slå igennem med halv kraft i 2012 og fuld kraft fra De nye driftsomkostninger til den automatiserede snitflade forventes at slå igennem med fuld kraft i 2012, da testmiljø mv. etableres forud for den faktiske ibrugtagning af systemet. Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Automatisering af snitflade Driftsomkostninger til den automatiserede snitflade Samlet bruttodriftsbesparelse På baggrund af oversendte fordringer til O&E er der beregnet en fordelingsnøgle. I tidligere udgaver af forslaget har fordelingsnøglen været baseret på et skøn, men nu foreligger den endelige fordelingsnøgle på baggrund af faktiske tal. Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Side 13 af 58

14 Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget 2 % Københavns Brandvæsen Økonomiudvalget Københavns Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget 2 % Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget 87 % Beskæftigelses- og 9 % Integrationsudvalget I alt 100% Da TMF i dag betaler KS for udførelse af debitorfaktureringen, bemærkes det, at effektiviseringen i TMF vil modsvares af et tilsvarende fald i TMF s betaling for denne ydelse til KS, således at den reelle reduktion i ressourceforbruget vil ske i KS. Implementering af forslaget Implementeringen skal for overdragelse af sager for de involverede forvaltningers vedkommende være sket inden udgangen af juni 2012 Det overordnede ansvar for implementeringen af kravs- og afregningsdelen ligger i Opkrævning & Ejendomsskat, men det er de enkelte berørte forvaltninger, som selv forestår etableringen af direkte dataoverførsel til og fra O&E. De involverede forvaltninger er således forpligtet til at stille med de fornødne projektressourcer, herunder også personer med fornøden viden om de enkelte områder. Endvidere skal de involverede forvaltninger deltage i afrapporteringsmøder, ligesom de løbende er forpligtet til at orientere om fremdrift og udfordringer. Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Etablering af snitflade 300 Projektledelse 200 Samlede omkostninger 500 Anlægsinvesteringen udgøres af midler til den automatiserede snitflade og til projektledelsesressourcer. Ansvaret for og råderetten over anlægsmidlerne placeres hos Københavns Borgerservice. Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle (1.000 kr p/l) Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget Københavns Borgerservice Side 14 af 58

15 Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Forslagets forventede effekt Implementeringen af den digitale snitflade til automatisk overførsel af fordringer til O&E forventes at skabe grundlag for en forbedring af kommunens likviditet, idet opkrævning kan ske hurtigere og mere smidigt. Endvidere forventes det, at det bliver nemmere at lægge pres på SKAT i de sager, hvor inddrivelse overgives til SKAT, da dokumentationen for kravene vil være af høj kvalitet. Medarbejdertilfredsheden forventes at stige, idet forslaget indebærer bortfald af rutineprægede indtastninger. Endvidere forventes medarbejdertilfredsheden at stige grundet øgede muligheder for at indgå betalingsaftaler med debitorer og forbedret dokumentation for kommunens krav. Kvaliteten i opgavevaretagelsen forventes af samme grund at stige. Side 15 af 58

16 Forslag 4 Effektivisering af print- og kopiområdet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) 500 Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. Baggrunden for forslaget Kommunen anvender i dag mange forskelle print- og kopiløsninger. Analyser af området viser, at der er besparelse at hente ved at gennemgå den enkelte enheds/institutions forbrug på området og de aftaler, der er indgået med eksterne leverandører. Eksempel: Københavns Kommune har et meget stort antal mindre institutioner med op til 15 administrative arbejdspladser. Der tænkes her på børneinstitutioner, administration på skoler mv. En typisk institution har i dag en eller anden kombination af SHprinter, farveprinter, kopimaskine, scanner og evt. en fax-maskine. I mange tilfælde er farveprinteren meget dyr i drift og kopimaskinen er på leje- eller leasing-aftale. Et eksempel på forbrugsudgifterne pr. måned på en mindre institution i dag kunne være: 1000 farveprint pr. mdr. x 0,4 kr. = 400,- 500 sh print og kopier x 0,25 kr. = 125,- Dvs. en månedlig udgift på 525,- ved print /kopier af forskellig karakter. Side 16 af 58

17 Ved en KS-løsning bliver beløbet for forbruget ændret til: 1000 x 0,19 = 190,- 500 x 0,049 = 25,- Dvs. en månedlig udgift på 215,- ved print /kopier af forskellig karakter. Dette giver en årlig besparelse på 3720,- svarende til 59 %, blot på tonerforbruget. Forslagets indhold Gennemførsel af forslaget betyder at: - Der ved hver institution/enhed gennemføres en vurdering af behovet for printer og kopimaskiner - At behovet holdes op mod de nuværende aftaler - At aftaler opsiges såfremt det viser sig, at de ikke er økonomisk fordelagtige - At printere og kopimaskiner reduceres eller udskiftes, såfremt de ikke svarer til behovet eller er økonomisk fordelagtige. - At forvaltningernes valg af printere og kopimaskiner herunder multifunktionsmaskiner er underlagt det standardsortiment, der udbydes af KS, iht. Kommunens indkøbsaftaler. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i notatet Fremtidig printstrategi Tilbud på effektivisering på print, scan og kopi området til institutioner og lokationer. Forslagets potentiale Det vurderes, at der på enkelte institutioner/enheder er besparelser at hente, også selvom enheden inden for de seneste år har fået gennemgået deres forbrug. Det er dog ikke muligt præcist at opgøre potentialet på de enkelte institutioner på forhånd. Der opereres derfor i dette forslag med en besparelse på kr. pr enhed/institution og med 1000 enheder, dvs. i alt en besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen opnås på en kombination af lavere priser pr. print, lavere udgifter til tonere og færre og bedre maskiner samt bedre driftsaftaler. Det er KS forventning, at besparelsen pr. institution/enhed vil være større, hvorfor der er gode incitamenter til at indgå i arbejdet for institutionen/enheden. Der forventes således på sigt en stigende profil, således der i 2013 og frem forventes en besparelse på 4 mio. kr. Besparelsen kan fordeles på forvaltninger med udgangspunkt i antal institutioner/enheder eller med udgangspunkt i det antal printere som KS har registeret. Den sidste nøgle er valgt. Side 17 af 58

18 KS registreringer er dog ikke komplette. I KS opgørelse er ikke medtaget lokalprinter, som der vurderes at være ca stk. af. Tabel 1.1. Netværksprintere og multifunktionsmaskiner (mpf) Netværksprintere (inkl. mfp) Fordeling Besparelse, t.kr. SUF 795 0, SOF 506 0, KFF 378 0, BUF 372 0, BIF 227 0, TMF 169 0, ØKF 89 0,04 70 I alt , Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Driftsbesparelse som følge af effektivisering af printforbrug Driftsbesparelse som følge af Driftsomkostninger til ny løsning Samlet bruttodriftsbesparelse Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision 0 Borgerrådgiveren 0 Koncernservice 0 Økonomiudvalget 0,04 70,19 140,38 140,38 140,38 Kultur- og Fritidsudvalget 0,15 298,11 596,21 596,21 596,21 Børne- og Ungdomsudvalget 0,15 293,38 586,75 586,75 586,75 Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,31 626, , , ,94 Socialudvalget 0,20 399,05 798,11 798,11 798,11 Teknik- og Miljøudvalget 0,07 133,28 266,56 266,56 266,56 Beskæftigelses- og 0,09 179,02 358,04 358,04 358,04 Integrationsudvalget I alt 1, , , , ,00 Implementering af forslaget Den enkelte institution/enhed har selv ansvaret for at tage kontakt til KS med henblik på at få gennemgået deres printbehov. Dette skal ske i 2. halvår 2011 og i De nærmere rammer er beskrevet i notatet Fremtidig effektiviseringsstrategi. Side 18 af 58

19 Gennemgangen resulterer i en række anbefalinger til institutionen/enheden, som implementeres i samarbejde med KS. Det er en forudsætning for effektiviseringens realisering, at forvaltningerne følger op på, at institutioner/enheder har taget kontakt til KS samt at anbefalingerne til reduktion af omkostninger følges. Der afsættes en pulje på 500 t. kr. (drift) til at bistå institutionerne med juridisk vurdering af leje/leasing-kontrakter med henblik på at vurdere mulighederne for at opsige disse. Såfremt puljen ikke anvendes tilbageføres den til kassen. Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Samlede omkostninger Tabel 5 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift) Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision Borgerrådgiveren Koncernservice Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Implementeringsomkostningen er afsat til juridisk bistand i forbindelse med de kontrakter (leje/leasing), som der skal gives rådgivning om til den enkelte institution/enhed. Forslagets forventede effekt Forslaget forventes at medfører en bedre ressourceudnyttelse på området. Forslaget indebærer, at der gøres en fælles indsats for at få styr på de aftaler, der er indgået, opsigelse og håndtering af aftaler, der ikke er gunstige for den enkelte institution/enhed og overgangen til standardaftaler. Den fælles indsats forventes at understøtte en højere brugertilfredshed, da der ofte opstår frustration over uigennemsigtige aftaler og uklarhed over ansvar. Side 19 af 58

20 Side 20 af 58

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Indhold 1. Indledning 2. Samling af registreringsopgaver i KK 3. Kommunens ressourceforbrug til registreringsopgaver

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere