I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret."

Transkript

1 Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi Siden juniindstillingen er forslagene blevet konkretiseret og prioriteret, således den ønskede effektivisering på 50 mio. kr. kan realiseres. De her præsenterede forslag erstatter således de tidligere i juniindstillingen forelagte forslag. I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 1 Nettoliste over effektiviseringsforslagenes potentialer Nr. Beløb i t. kr. Årligt afkast i pct. af anlægsinvestering Break- Even (antal år) Forslag NemSMS ,2 9 2 Doc2mail vers ,0 5 3 Debitorsystem ,0 2 4 Effektivisering af print og kopi HR-forslag Indkøb Stillingsannonceudgifter Bedre anvendelse af IT Implementering af nyt ESDHsystem ,2 8 Hjemtagelse af dagpengerefusioner Fælles elevadministrationssystem ,7 7 I alt Effektiviseringer fra B2011 med stigende profil I alt inkl. stigende profiler fra B Måltal i Afvigelse 2.448

2 Tabel 2 Fordeling af effektiviseringspotentialet på forvaltninger Potentiale Udvalg Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Tabel 3 Oversigt over implementeringsomkostninger. T. kr. T. kr. Implementerings-omkostninger 2012 ff. Implementerings-omkostninger 2012 ff. Anlægsinvestering Driftsudgifter NemSMS Effektivisering af print og kopi 500 Doc2mail vers Bedre anvendelse af IT 350 Debitorsystem 500 Hjemtagelse af dagpengerefusion Implementering af ESDH Elevadministration 273 Elevadministration Tilslutning til FLIS I alt I alt Anlægspulje Driftspulje Afvigelse Afvigelse Side 2 af 58

3 Forslag 1 NemSMS Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Bruttodriftsbesparelse -201,4-622,6-622,6-622,6 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) 303,9 423,6 423,6 423,6 Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring 102, Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget SMS er udbredt på tværs af alder, køn og socialgruppe og er derfor en effektiv kommunikationskanal. Kommunen kan anvende SMS til at sende påmindelser til borgeren forud for aftalte møder, eller hvis borgerne skal svare tilbage, for at en sagsbehandling kan komme videre. Kommunen kan endvidere anvende SMS til servicemeddelelser til borgerne. Der er etableret SMS løsninger i kommunen bl.a. i BIF via Jobnet, i BUF s pladsanvisning samt på bibliotekerne og der er flere områder, hvor der er overvejelser om at etablere løsninger. Dette forslag går på, at lave en tilslutning til den fællesoffentlige SMS løsning NemSMS. Formålet med dette er, at vi får et fælles system i kommunen til vedligeholdelse af telefonnumre samt at borgerne kan tilslutte sig alle kommunens sms-løsninger samlet og ikke skal tilmelde sig en række forskellige steder. Københavns Kommune har en strategi omkring at anvende de fællesoffentlige komponenter til digitalisering. Ved at Københavns Kommune tilslutter sig endnu en fællesoffentlig komponent og en infrastruktur til at sende sms-påmindelser forventes det, at vi løbende kan videreudvikle området og udvide effektiviseringspotentialet. Forslagets indhold Relevante fagsystemer/mødebookingsystemer på de områder, hvor der er møder/aftaler med borgerne skal tilsluttes til NemSMS registret og en sms-gateway. Målet er, at borgerne automatisk modtager smspåmindelser, hvis de er tilsluttet NemSMS. Side 3 af 58

4 Det skal undersøges, hvorvidt eksisterende SMS løsninger i kommunen kan blive tilsluttet NemSMS registret. Dels for at nye smsløsninger kan drage nytte af de allerede registrerede telefonnumre, samt at de eksisterende løsninger kan drage nytte af, at borgerne opdaterer deres numre i forbindelse med andre ydelser. Der vil dog ikke umiddelbart være nogen besparelser forbundet ved, at de eksisterende løsninger går over på NemSMS i stedet, idet løsningerne er lige så billige eller billigere end NemSMS. Besparelserne ved at anvende NemSMS forekommer primært i de tilfælde, hvor borgerne bliver mindet om en aftale og kommunen derved får færre udeblivelser. Dette er både til gavn for borgerne og for kommunen i form af mindre spildtid. Derudover kan der være en værdi i forbindelse med, at inkorporere sms-påmindelser i sagsbehandlingen. I de tilfælde, hvor borgeren skal komme med oplysninger til sagen eller svare tilbage på noget, kan en sms-påmindelse bidrage til at borgeren svarer rettidigt og hurtigt, hvilket kan gøre sagsbehandlingen mere smidig og minimere spildtid for sagsbehandlerne. Sms-påmindelser kan endvidere anvendes til servicemeddelelser f.eks. omkring post i digital post, påmindelser om at borgerne skal melde tilbage på noget, skemaændringer og andre remindere fra skole og børneinstitutioner mv. Med lanceringen af Min Side i januar 2011 påbegyndte Københavns Kommune at samle relevant information til borgerne ét sted. Hvis der bliver lavet en kalender funktion på denne fællesoffentlige platform, vil Københavns Borgerservice arbejde på, at dette tænkes sammen med NemSMS, således at borgerne kan få en påmindelse, når de har noget i deres kalender hvad enten det er en aftale med det offentlige eller en fritidsaktivitet de selv har tilføjet. Hvis forslaget vedtages, får kommunen mulighed for at anvende NemSMS registret til alle disse services til borgere. Finansieringen af selve udsendelsen af sms erne, er dog ikke medtaget og vil skulle dækkes ved hjælp af besparelser eller eksisterende portobudgetter. En sms koster ca. 20 øre. Forslagets potentiale Alle forvaltninger er blevet bedt om, at indmelde områder, hvor NemSMS vil kunne nedbringe udeblivelser eller optimere sagsbehandlingen. Der er kommet meget få tilbagemeldinger. Dog har forvaltningerne bredt tilkendegivet, at det vil være en god ide. Potentialet i dette forslag, er derfor estimeret ud fra de få tal, der er blevet meldt ind. Dette er suppleret med en vurdering af, hvilke forvaltninger der har møder/ aftaler med borgerne og sagsbehandling og som endnu ikke har eksisterende sms-løsninger. Side 4 af 58

5 Driftsomkostningerne ved løsningen er, tilslutning til NemSMS registret, etablering af en sms-gateway samt drift og vedligehold af dette. Derudover er det udsendelse af sms er til påmindelse om et møde/aftale med kommunen. Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Driftsbesparelse som følge af nedbringelse af -201,4-622,6-622,6-622,6 udeblivelser Driftsomkostninger til ny løsning 303,9 423,6 423,6 423,6 Samlet bruttodriftsbesparelse 102, Potentialet er primært estimeret på de områder, hvor der er møder/ aftaler med borgerne og det er estimeret ud fra SUF s tilbagemeldinger vedrørende behov og volumen. Det vurderes, at SOF vil kunne levere samme potentiale, da de har mange møder/aftaler med borgere og at KBS og TMF vil kunne levere en tredjedel af potentialet i SUF, da de også har møder/aftaler med borgere, men i mere begrænset omfang. BUF s potentiale er estimeret ud fra volumen af aftaler/ møder mellem borgerne og sundhedsplejerskerne. Det skal sikres, at effektiviseringerne ikke lægges ind i budgettet flere gang f.eks. i forbindelse med lignende tiltag i kvalitetssporet. Derudover er det vurderingen, at tilslutningen til denne fællesoffentlig infrastruktur vil kunne frigøre et potentiale blandt andet ved at smspåmindelser tænkes ind i sagsbehandlingen. På den baggrund er der medtaget et lille potentiale for alle forvaltningerne. Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision 0% Borgerrådgiveren 0% Økonomiudvalget KBS 9% 285,9 368,3 368,3 368,3 Kultur- og Fritidsudvalget 7% -13,4-41,5-41,5-41,5 Børne- og Ungdomsudvalget 16% -31, Sundheds- og Omsorgsudvalget 27% -53,7-166,0-166,0-166,0 Socialudvalget 27% -53,7-166,0-166,0-166,0 Teknik- og Miljøudvalget 9% -17,9-55,3-55,3-55,3 Beskæftigelses- og 7% -13,4-41,5-41,5-41,5 Integrationsudvalget I alt 100% 102, Forslaget har således ikke et stort potentiale, men implementeringen finansierer, at kommunen får et fælles system på tværs af alle områder, der hænger sammen med andre fællesoffentlige komponenter såsom digital post og Min Side og det forventes derfor, at potentialet vil kunne udbygges løbende. Implementering af forslaget Side 5 af 58

6 De områder, hvor der er aftaler med borgeren, vil være projektets omdrejningspunkt, mens øvrige anvendelsesområder skal implementeres decentralt. Den overordnede projektledelse foretages af Københavns Borgerservice og en projektgruppe med deltagere fra hver forvaltning. Projektdeltagerne står for den konkrete implementering i forvaltningerne. Projektet løber over et halvt år, hvorefter der skal oprettes en driftsorganisation, der kan varetage vedligeholdelsen samt tilslutning af yderligere systemer og serviceområder. Der er i forslaget afsat anlægsmidler til projektledelse, bistand fra KS eller anden ekstern leverandør samt integration af de fagsystemer/ bookingsystemer der anvendes på de fire områder. Endelig er der afsat 100 t.kr. til markedsføring overfor borgerne i år Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Samlede omkostninger Københavns Borgerservice varetager anlægsinvesteringen og der fordeles derudover 50 t.kr. til projektledelse i de fire forvaltninger ud over KBS, hvor der er områder med aftaler/ møder med borgerne. Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget - KBS Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget 50 Socialudvalget 50 Teknik- og Miljøudvalget 50 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Forslagets forventede effekt SMS services er en forbedret service overfor borgerne. Udover områder med besparelsespotentiale, findes også en række øvrige områder, som vil kunne udnytte at kommunen er tilsluttet NemSMS og tilbyderw borgerne efterspurgte SMS services. Det vil endvidere være mindre forvirrende for borgerne hvis vi anvender en fælles løsning i kommunen, således at de kan tilmelde sig løsningerne samlet. Side 6 af 58

7 I forhold til medarbejderne vil SMS påmindelser reducere udeblivelser, hvilket vil give en bedre udnyttelser og planlægning af arbejdstiden. Endvidere vil Københavns tilslutning til NemSMS slutte op om en bedre udnyttelse af de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Dette forventes på sigt, at kunne bidrage til den generelle digitalisering. Side 7 af 58

8 Forslag 2 Udrulning af doc2mail, version 2 Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Nettoændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget Københavns Kommune sender årligt, skønsmæssigt 3 mio. breve til borgerne i relation til borgerrettede ydelser. En væsentlig del af disse breve kan sendes elektronisk til borgernes Digitale Postkasse. En del af disse breve afføder et svar fra borgerne. Med implementeringen af en ny version af kommunens outputmanagementsystem doc2mail vil en væsentlig del af disse svar kunne afgives digitalt fra borgeren til kommunen. Dette muliggør en væsentlig besparelse på håndteringen af disse retursvar, henset til en lettelse i arbejdet med posthåndtering, indscanning og journalisering. Som baggrund for ovenstående kan det oplyses, at 25 % af københavnerne over 15 år 1. november 2010 var tilmeldt Digital Post, og at dette tal 1. januar 2011 var steget til 42 %. Københavns Borgerservice vil løbende via informationskampagner mm. arbejde på, at dette tal fortsat vil være stigende. Forslaget indeholder: Implementering af den nyeste version af doc2mail i alle forvaltninger, som muliggør, at borgere kan svare elektronisk på kommunens henvendelser Foranalyse til integration mellem Digital Post og kommunens kommende ESDH-system således retursvar kan journaliseres automatisk Udvikling og implementering af automatiserede arbejdsgange vedr. håndteringen af retursvar på tværs af kommunens forvaltninger Side 8 af 58

9 I forbindelse med implementeringen af den eksisterende version af doc2mail har erfaringerne vist, at der er behov for en mere omfattende projektledelse og koordination på tværs af forvaltningerne, hvis kommunen skal indfri det fulde effektiviseringspotentiale ved at sende post og modtage retursvar elektronisk. Der er i nærværende forslag søgt at tage højde for disse forhold. Projektet indeholder 2 faser. 1. fase Implementeringen af den ny version af systemet doc2mail og en mindre ændring i arbejdsgangene i den administrative sagsbehandling. Foranalyse til integration mellem digital post og kommunens kommende ESDH-system. 2. fase Udvikling og implementering af arbejdsgange der skal sikre, at retursvar modtaget via Digital Post håndteres så effektivt som muligt i Københavns Kommune, herunder implementering af automatisk journalisering af disse retursvar. Forslagets potentiale Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Driftsbesparelse som følge af implementering af ny version doc2mail Driftsbesparelse som følge af integration mellem Digital post og ESDH Øgede driftsudgifter på snitflader ved dyb integration Samlet bruttodriftsbesparelse Med hensyn til fordelingsnøgle er der taget udgangspunkt i nøglen fra det oprindelige doc2mail projekt. Denne er tilpasset de ressortændringer, der er sket siden Herudover er den besparelse i skanningscentralen som følger af tiltaget fordelt til de øvrige forvaltninger, da Scanningscentralen er indtægtsdækket via betaling fra netop forvaltningerne afhængigt af antal håndterede breve. Den gennemsnitlige betalingsfordeling i 2009 og 2010 er anvendt til fordeling af denne del af besparelsen. Den samlede fordeling ses nedenfor. Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Økonomiudvalget 3,2% Økonomiudvalget - KBSbesparelse ,2% Økonomiudvalget KBS Kultur- og Fritidsudvalget 2,8% Side 9 af 58

10 Børne- og Ungdomsudvalget 8,4% Sundheds- og Omsorgsudvalget 10,2% Socialudvalget 17,2% Teknik- og Miljøudvalget 14,9% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27,0% I alt 100,0% Implementering af forslaget Det indstilles at - Forslag om effektivisering og automatisering af elektronisk post i Københavns Kommune er fuldt ud implementeret 2. kvartal Hver forvaltning udpeger projektleder til deltagelse i projektet. Denne ressource skal sikre tilvejebringelse af diverse data lokalt fra forvaltningen samt succesfuld implementering i enhederne, lokalt Tidligere erfaringer viser at implementering af lignende projekter kræver en stærk projektledelse på tværs af forvaltningerne. Derudover kræver implementeringen også lokal projektledelse, hvorfor der er afsat midler hertil i projektet. Implementeringen forudsætter ITinvestering i udvikling af snitflader mellem Digital post og ESDH, KK fagsystemer samt konsulentbistand hos Koncernservice. Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Samlede omkostninger Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Økonomiudvalget Københavns Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt 100% Note: Anlægsinvesteringer stjernemarkeres Forslagets forventede effekt Ved gennemførelse af forslag om effektivisering og automatisering af elektronisk post i Københavns Kommune forventes Københavns Kommune fra 2014 årligt at kunne spare 1,3 mio. kr. på den administrative behandling af elektronisk post. Side 10 af 58

11 Side 11 af 58

12 Forslag 3 Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) -0,55-1,1-1,1-1,1 Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget Den 10. december 2009 vedtog Borgerrepræsentationen rapporten om samling af opkrævningsopgaver i Københavns Kommune under Københavns Borgerservice, Opkrævning & Ejendomsskat (O&E) med en forventning om, at bl.a. kommunens likviditet ad den vej kan forbedres i form af en mere effektiv opkrævning af samtlige tilgodehavender. Borgerrepræsentationen har endvidere den 10. marts 2011 vedtaget evaluering af opkrævningsindsatsen i 2010 og Opkrævningspolitik for københavns Kommunes tilgodehavender. I direkte forlængelse heraf, stilles nu forslag om, at alle forvaltninger, som i dag manuelt videregiver fordringer til O&E, fremover skal videregive fordringer til O&E digitalt. Dermed vil der ikke være manuelle indtastninger involveret i overdragelsen af fordringer til O&E. De nuværende manuelle indtastninger er unødigt tidkrævende, behæftede med risiko for indtastningsfejl og i øvrigt asymmetriske med de digitale muligheder på området. Forslagets indhold Forslaget går ud på, at de relevante forvaltninger, der foretager registrering af krav til fakturering/regningsudsendelse i KØR eller Navision, deltager i etableringen af en digital snitflade mellem på den ene side KØR og Navision, og på den anden side KMD Debitor/Opus Debitor. Dermed sikres, at de af forslaget berørte forvaltninger fremover direkte overgiver fordringer til O&E digitalt. Side 12 af 58

13 Der er således tale om en effektivisering af opgaveløsningen, idet flere manuelle sagsbehandlingstrin erstattes af automatiske digitale sagsbehandlingstrin. Forslagets gevinster realiseres ved, at der frigives årsværk, når overdragelsen af fordringer til O&E sker automatisk og ikke via manuel indtastning. Realisering af forslagets gevinster forudsætter, at forvaltningerne etablerer den digitale snitflade til O&E s opkrævningssystem. Dataoverførslen skal tage hensyn til den nye mulighed i Opus Debitor, samt de nye krav til datagrundlag, der stilles af SKAT i forbindelse med nyt inddrivelsessystem. Dette forventes klarlagt i 3. kvartal Økonomiforvaltningen (Københavns Brandvæsen), Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er involveret og implementeringen skal være afsluttet inden udgangen af juni 2012, hvorfor besparelsen kun slår igennem med halv kraft i Som led i etableringen af den digitale snitflade vil det tilstræbes samtidig at etablere automatisk afregning og kontering af indgåede beløb. I praksis vil en sådan etablering betyde, at indgåede beløb vil kunne tilbageføres direkte til den rette konto i den rette forvaltning uden manuelle sagsbehandlingstrin. I dag er der flere manuelle sagsbehandlingstrin involveret i tilbageførsel af indgåede beløb. De afledte besparelser heraf vil kunne hjemtages af de berørte forvaltninger. Forslagets potentiale Automatisering af snitfladen forventes at slå igennem med halv kraft i 2012 og fuld kraft fra De nye driftsomkostninger til den automatiserede snitflade forventes at slå igennem med fuld kraft i 2012, da testmiljø mv. etableres forud for den faktiske ibrugtagning af systemet. Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Automatisering af snitflade Driftsomkostninger til den automatiserede snitflade Samlet bruttodriftsbesparelse På baggrund af oversendte fordringer til O&E er der beregnet en fordelingsnøgle. I tidligere udgaver af forslaget har fordelingsnøglen været baseret på et skøn, men nu foreligger den endelige fordelingsnøgle på baggrund af faktiske tal. Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Side 13 af 58

14 Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget 2 % Københavns Brandvæsen Økonomiudvalget Københavns Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget 2 % Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget 87 % Beskæftigelses- og 9 % Integrationsudvalget I alt 100% Da TMF i dag betaler KS for udførelse af debitorfaktureringen, bemærkes det, at effektiviseringen i TMF vil modsvares af et tilsvarende fald i TMF s betaling for denne ydelse til KS, således at den reelle reduktion i ressourceforbruget vil ske i KS. Implementering af forslaget Implementeringen skal for overdragelse af sager for de involverede forvaltningers vedkommende være sket inden udgangen af juni 2012 Det overordnede ansvar for implementeringen af kravs- og afregningsdelen ligger i Opkrævning & Ejendomsskat, men det er de enkelte berørte forvaltninger, som selv forestår etableringen af direkte dataoverførsel til og fra O&E. De involverede forvaltninger er således forpligtet til at stille med de fornødne projektressourcer, herunder også personer med fornøden viden om de enkelte områder. Endvidere skal de involverede forvaltninger deltage i afrapporteringsmøder, ligesom de løbende er forpligtet til at orientere om fremdrift og udfordringer. Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Etablering af snitflade 300 Projektledelse 200 Samlede omkostninger 500 Anlægsinvesteringen udgøres af midler til den automatiserede snitflade og til projektledelsesressourcer. Ansvaret for og råderetten over anlægsmidlerne placeres hos Københavns Borgerservice. Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle (1.000 kr p/l) Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiudvalget Københavns Borgerservice Side 14 af 58

15 Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Forslagets forventede effekt Implementeringen af den digitale snitflade til automatisk overførsel af fordringer til O&E forventes at skabe grundlag for en forbedring af kommunens likviditet, idet opkrævning kan ske hurtigere og mere smidigt. Endvidere forventes det, at det bliver nemmere at lægge pres på SKAT i de sager, hvor inddrivelse overgives til SKAT, da dokumentationen for kravene vil være af høj kvalitet. Medarbejdertilfredsheden forventes at stige, idet forslaget indebærer bortfald af rutineprægede indtastninger. Endvidere forventes medarbejdertilfredsheden at stige grundet øgede muligheder for at indgå betalingsaftaler med debitorer og forbedret dokumentation for kommunens krav. Kvaliteten i opgavevaretagelsen forventes af samme grund at stige. Side 15 af 58

16 Forslag 4 Effektivisering af print- og kopiområdet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) 500 Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. Baggrunden for forslaget Kommunen anvender i dag mange forskelle print- og kopiløsninger. Analyser af området viser, at der er besparelse at hente ved at gennemgå den enkelte enheds/institutions forbrug på området og de aftaler, der er indgået med eksterne leverandører. Eksempel: Københavns Kommune har et meget stort antal mindre institutioner med op til 15 administrative arbejdspladser. Der tænkes her på børneinstitutioner, administration på skoler mv. En typisk institution har i dag en eller anden kombination af SHprinter, farveprinter, kopimaskine, scanner og evt. en fax-maskine. I mange tilfælde er farveprinteren meget dyr i drift og kopimaskinen er på leje- eller leasing-aftale. Et eksempel på forbrugsudgifterne pr. måned på en mindre institution i dag kunne være: 1000 farveprint pr. mdr. x 0,4 kr. = 400,- 500 sh print og kopier x 0,25 kr. = 125,- Dvs. en månedlig udgift på 525,- ved print /kopier af forskellig karakter. Side 16 af 58

17 Ved en KS-løsning bliver beløbet for forbruget ændret til: 1000 x 0,19 = 190,- 500 x 0,049 = 25,- Dvs. en månedlig udgift på 215,- ved print /kopier af forskellig karakter. Dette giver en årlig besparelse på 3720,- svarende til 59 %, blot på tonerforbruget. Forslagets indhold Gennemførsel af forslaget betyder at: - Der ved hver institution/enhed gennemføres en vurdering af behovet for printer og kopimaskiner - At behovet holdes op mod de nuværende aftaler - At aftaler opsiges såfremt det viser sig, at de ikke er økonomisk fordelagtige - At printere og kopimaskiner reduceres eller udskiftes, såfremt de ikke svarer til behovet eller er økonomisk fordelagtige. - At forvaltningernes valg af printere og kopimaskiner herunder multifunktionsmaskiner er underlagt det standardsortiment, der udbydes af KS, iht. Kommunens indkøbsaftaler. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i notatet Fremtidig printstrategi Tilbud på effektivisering på print, scan og kopi området til institutioner og lokationer. Forslagets potentiale Det vurderes, at der på enkelte institutioner/enheder er besparelser at hente, også selvom enheden inden for de seneste år har fået gennemgået deres forbrug. Det er dog ikke muligt præcist at opgøre potentialet på de enkelte institutioner på forhånd. Der opereres derfor i dette forslag med en besparelse på kr. pr enhed/institution og med 1000 enheder, dvs. i alt en besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen opnås på en kombination af lavere priser pr. print, lavere udgifter til tonere og færre og bedre maskiner samt bedre driftsaftaler. Det er KS forventning, at besparelsen pr. institution/enhed vil være større, hvorfor der er gode incitamenter til at indgå i arbejdet for institutionen/enheden. Der forventes således på sigt en stigende profil, således der i 2013 og frem forventes en besparelse på 4 mio. kr. Besparelsen kan fordeles på forvaltninger med udgangspunkt i antal institutioner/enheder eller med udgangspunkt i det antal printere som KS har registeret. Den sidste nøgle er valgt. Side 17 af 58

18 KS registreringer er dog ikke komplette. I KS opgørelse er ikke medtaget lokalprinter, som der vurderes at være ca stk. af. Tabel 1.1. Netværksprintere og multifunktionsmaskiner (mpf) Netværksprintere (inkl. mfp) Fordeling Besparelse, t.kr. SUF 795 0, SOF 506 0, KFF 378 0, BUF 372 0, BIF 227 0, TMF 169 0, ØKF 89 0,04 70 I alt , Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger kr p/l Driftsbesparelse som følge af effektivisering af printforbrug Driftsbesparelse som følge af Driftsomkostninger til ny løsning Samlet bruttodriftsbesparelse Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision 0 Borgerrådgiveren 0 Koncernservice 0 Økonomiudvalget 0,04 70,19 140,38 140,38 140,38 Kultur- og Fritidsudvalget 0,15 298,11 596,21 596,21 596,21 Børne- og Ungdomsudvalget 0,15 293,38 586,75 586,75 586,75 Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,31 626, , , ,94 Socialudvalget 0,20 399,05 798,11 798,11 798,11 Teknik- og Miljøudvalget 0,07 133,28 266,56 266,56 266,56 Beskæftigelses- og 0,09 179,02 358,04 358,04 358,04 Integrationsudvalget I alt 1, , , , ,00 Implementering af forslaget Den enkelte institution/enhed har selv ansvaret for at tage kontakt til KS med henblik på at få gennemgået deres printbehov. Dette skal ske i 2. halvår 2011 og i De nærmere rammer er beskrevet i notatet Fremtidig effektiviseringsstrategi. Side 18 af 58

19 Gennemgangen resulterer i en række anbefalinger til institutionen/enheden, som implementeres i samarbejde med KS. Det er en forudsætning for effektiviseringens realisering, at forvaltningerne følger op på, at institutioner/enheder har taget kontakt til KS samt at anbefalingerne til reduktion af omkostninger følges. Der afsættes en pulje på 500 t. kr. (drift) til at bistå institutionerne med juridisk vurdering af leje/leasing-kontrakter med henblik på at vurdere mulighederne for at opsige disse. Såfremt puljen ikke anvendes tilbageføres den til kassen. Tabel 4 Implementeringsomkostninger kr p/l Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Samlede omkostninger Tabel 5 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift) Udvalg Fordelingsnøgle Intern Revision Borgerrådgiveren Koncernservice Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Implementeringsomkostningen er afsat til juridisk bistand i forbindelse med de kontrakter (leje/leasing), som der skal gives rådgivning om til den enkelte institution/enhed. Forslagets forventede effekt Forslaget forventes at medfører en bedre ressourceudnyttelse på området. Forslaget indebærer, at der gøres en fælles indsats for at få styr på de aftaler, der er indgået, opsigelse og håndtering af aftaler, der ikke er gunstige for den enkelte institution/enhed og overgangen til standardaftaler. Den fælles indsats forventes at understøtte en højere brugertilfredshed, da der ofte opstår frustration over uigennemsigtige aftaler og uklarhed over ansvar. Side 19 af 58

20 Side 20 af 58

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række

Læs mere

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere