Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske arbejde i SFO Skovbakkeskolen side 2 Pædagogens rolle og fritidspædagogikken i SFO Skovbakkeskolen side 2 Fritidspædagogikkens overordnede opgave side 3 Det som karakteriserer fritidspædagogikken side 3 Legens særlige betydning side 4 Samarbejde i indskolingen på Skovbakkeskolen - Sammenhæng mellem skole og fritid side 5 Barnets alsidige udvikling side 7 Sociale kompetencer side 8 Naturen og naturfaglige fænomener side 9 Kreative udtryksformer og kulturelle værdier side 10 Brugen af teknologiske midler side 11 Sprog og udtryksformer side 12 Krop, kost og bevægelse side 13 Støtte og udfordring til børn med særlige behov side 15 Lektiestøtte i SFO side 16 Dokumentation og evaluering side 18 Bilag 1 Børnehaver / SFO side 19 Bilag 2 Aftale om lektiestøtte side 20 1

2 Målsætning for Skovbakkeskolen. Skolens overordnede mål: en skole med livskvalitet, ansvarlighed, tryghed, fantasi, udfordringer og selvudfoldelse som bærende værdier for børn og voksne i skolens hverdag en skole med plads til alle, og hvor samværet bygger på gensidig tillid og respekt, tolerance og ligeværdighed en skole med arbejdsglæde, høj faglighed, samarbejde og plads til nytænkning en skole, hvor dagligdagen er præget af kontakt med det omgivende samfund Skovbakkeskolens værdigrundlag: På Skovbakkeskolen er der plads til mangfoldighed og forskellighed er trivsel et fælles ansvar samarbejdes på højt personligt, socialt og fagligt niveau i alle fællesskaber præges hverdagen af engagement, medbestemmelse og medansvar På den måde er Skovbakkeskolen et sted, hvor alle bidrager til at skabe et inspirerende, motiverende og lærende miljø. Skovbakkeskolen vil være et grosted, hvor tryghed, samarbejde, respekt og forskellighed hver dag giver næring til udvikling. Mål og indhold i det pædagogiske arbejde i SFO Skovbakkeskolen. Vi har taget afsæt i nedenstående: Folkeskolelovens 40 stk. 4 Odder Kommunes Børne- og Ungepolitik Skovbakkeskolen målsætning og værdigrundlag Pædagogens rolle og fritidspædagogikken i SFO Skovbakkeskolen. Alle børn har brug for voksne, der kan veksle mellem nedenstående positioner: 2

3 Voksne, der er foran dem og som vil lære dem forskellige færdigheder, og hjælpe dem med de ting, som de voksne ved er nødvendige at kunne for at mestre tilværelsen nu og senere i livet. Voksne, der er ved siden af dem og som kan tage afsæt i deres interesser og umiddelbare behov. Voksne, der er bag ved dem og som kan fungere som et trygt sikkerhedsnet. Skolefritidsordningen har medansvar for det enkelte barns dannelse. I de pædagogiske relationer er det vigtigt at være opmærksom på pædagogens rolle og ansvar som opdrager, igangsætter og inspirator i barnets dannelse. En stor del af fritidspædagogikken er at arbejde med fællesskabet, grupper og forskellige gruppeoplevelser. At kunne indgå i en gruppe styrker børns sociale og kommunikative kompetencer og deres kønsidentitet, samt giver dem mulighed for at lære fra andre børn. Fritidspædagogikkens overordnede opgave er at bidrage til barnets udvikling af kompetencer udvikling af øget opmærksomhed for hinanden som personer udvikling af selvbevidsthed forståelse for fællesskabets betydning og værdi Det, som karakteriserer fritidspædagogikken er at børn mødes på tværs af alder at der arbejdes med barnet i fællesskabet en børneperspektiveret pædagogisk praksis at der stræbes efter at give børn en meningsfuld fritid at der er rum og frihed til børns leg og udfoldelse 3

4 Legens særlige betydning. Legen, som er en spontan og frivillig aktivitet, er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken. Leg har værdi i sig selv, og er i SFO et mål i sig selv, men ikke det eneste mål for SFO. Legen kan anskues ud fra to hovedprincipper, som begge skal indgå i virksomheden for SFO. Legen skal have et læringsmæssigt eller socialiserende sigte eller en blanding heraf. Det ene princip drejer sig om at give plads for børnenes egne spontane og uplanlagte lege. Børnene sætter selv rammerne, laver reglerne, udfylder og besætter rollerne, løser konflikter og udvikler legen. Børnene har i legen mulighed for at afsøge, udfordre og bearbejde vanskeligheder. Pædagogens rolle i forhold til legen er at understøtte direkte eller indirekte samt videreudvikle børnenes legeevner, herunder evnerne til at give sig hen til fantasiverdenen. Det andet princip drejer sig om leg, der sættes i gang ud fra en didaktisk tilgang til hvilket mål, der er med en bestemt leg. Pædagogerne planlægger legen og sætter den i gang, mens børnene har medbestemmelse og medindflydelse indenfor nogle, på forhånd givne bestemte rammer. 4

5 Samarbejde i indskolingen på Skovbakkeskolen Det er Skovbakkeskolens mål -sammenhæng mellem skole og fritid (SFO). at der er en tæt dialog mellem skole, SFO og hjem at der er en tæt dialog mellem faggrupperne at dialogen er præget af åbenhed og tillid at forældre bakker op om og interesserer sig for klassefællesskabet og skolens daglige virke at faggrupperne har indsigt i og respekt for barnets hele skole, såvel undervisningsdel, som fritidsdel Børn, forældre og ansatte skal opleve sammenhæng mellem skole og SFO i et inspirerende og levende miljø, hvor vi sammen sætter børnenes dagligdag, trivsel og udvikling i centrum. Derfor vil vi medvirke til en åben dialog kommunikation mellem skole, SFO og forældre synliggøre børnenes dagligdag og aktiviteter ved at benytte info skærm, samt en aktivitetstavle Lærere og pædagoger samarbejder om: overlevering mellem børnehave og skole/sfo besøg i børnehaverne evaluering mellem børnehave og skole/sfo overlevering fra 0. Til 1. klasse overlevering fra 3. Til 4. klasse overlevering fra SFO til klub forældremøder og skole/hjemsamtaler udarbejdelse af elevplaner og portefølje hjemmebesøg for 1. klasserne brug af personaleintra (klasselog) daglig overlevering mellem skole og SFO klassepædagogen deltager i skoletimer lærerne deltager i SFO, bl.a. børnenes julefrokost, frittercup m.m. mødevirksomhed for lærere og pædagoger: klasseteam, storteam udviklingsprojekter fælles kursusvirksomhed: Eks. Hjælp, jeg skal have 1. klasse. 5

6 Lærere og pædagoger forbereder og gennemfører sammen: tværsuger, projektdage, fællesture, legedage, lejrtur / overnatning fælles arrangementer klassearrangementer, julefest, grillaften Tværfaglige samarbejdspartnere: psykolog, sprogkonsulent tale/hørepædagog tandpleje sundhedspleje 6

7 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer). Barnet skal opleve at kunne begå sig i hverdagens mange sammenhænge selvværd og selvtillid at samarbejde accept af forskellighed at udvikle og højne evner og færdigheder Vi vil gerne, at fritidsordningen er et sted med mulighed for udvikling af den enkelte. Sikre børnene en hverdag i trygge rammer. Derfor vil vi sikre at alle bliver set, hørt og accepteret skabe succes for den enkelte i form af leg og aktiviteter arrangere lege og aktiviteter, der kræver samarbejde være åbne, informerende og imødekommende se barnet, hvor det udviklingsmæssigt befinder sig vejleder og guider i svære situationer lytter, udviser respekt, omsorg og nærvær tilbyder alsidige aktiviteter og udfordringer, ofte med udgangspunkt i hvad, der rører sig i børnegruppen øver færdigheder som at vente på, at det bliver ens tur, dele, argumentere, lytte til hinanden osv. tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og evner; - er bevidste om forskellige måder at tilegne sig viden på. 7

8 Sociale kompetencer. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer udviklingen af respekt og ansvarlighed for fællesskaber udviklingen af empati (indfølingsevne) evnen til at etablere og vedligeholde venskaber accepten af forskellighed Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne medvirke i udformningen af SFO s normer og regler kunne forstå og følge en instruktion kunne være en aktiv og ansvarlig del af en aldersintegreret gruppe udvise medmenneskelig opmærksomhed for andre børns behov og følelser arbejde hen imod, at alle har plads og føler sig trygge i gruppen lære børnene at tage hensyn løse og lære af de konflikter der opstår sørge for, at de voksne er rollemodeller arbejde hen imod, at børnene viser respekt overfor børn og voksne bruger klasserne som base arbejder hen imod, at børnene indgår i fællesskaber både med jævnaldrende og på tværs af alder og køn værner om lege og fællesskaber, der opstår i fritidsordningen hjælper børnene med at udvikle venskaber og støtter op i forhold til at bevare disse lærer børnene at samarbejde og være ansvarlig overfor hinanden giver plads til legen, da den er en væsentlig faktor i dagligdagen går ind i konflikter hvis det er nødvendigt og sørge for at hjælpe børnene med at forstå, hvad der sker arbejder med samværsregler 8

9 Naturen og naturfaglige fænomener. Gennem oplevelser i naturen, herunder skolens ude- og nærmiljø, vil vi fremme barnets lyst til at færdes og lege i naturen udforske og eksperimentere bruge alle sanser i naturen Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen tage hensyn til og vise respekt for naturen og nærmiljøet bruge børnenes nysgerrighed og lyst til at eksperimentere bruge naturen på og omkring skolen (skoven, området omkring museet osv.) griber spontane situationer går på legepladsen hver dag bruger nærmiljøet: tager til stranden, bruger spejderhytten, tager på tur til bjørnegrotten, besøger den økologiske have og andre spændende steder laver bål, rollespil, huler, drager, eksperimenterer med vand, bliver klog på dyr, planter m.m. 9

10 Kreative udtryksformer og kulturelle værdier. Gennem mangeartede kulturelle og æstetiske oplevelser og inspiration i hverdagen, vil vi fremme barnets kreativitet og fantasi lysten til at afprøve forskellige redskaber og materialer muligheden for at eksperimentere med - øve sig i - og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle/kreative udtryksformer og oplevelser lysten til at gå på oplevelse i litteratur, musik, teater og billeder Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker tænke og handle kreativt opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder sørge for, at forskellige materialer er til rådighed tale/høre om fremmede lande, og det der sker ude i verden være bevidste om omgangstonen sørge for at alle kommer til orde/ at alle bliver hørt sikre omsorg for den enkelte og fællesskabet bruge de redskaber, vi har til at håndtere konflikter og problemer markere årets højtider og husets traditioner finder materialer frem henter ting fra naturen bruger biblioteket leger, synger og danser, nyt og gammelt taler pænt til hinanden samtaler i gruppen, og øver f.eks. demokrati arbejder med samværsregler tager børnene alvorligt - anerkendende samtaler holder grillaften, fastelavn, holder julefrokost og familiekaffe, tager til turneringer, ser teater, går på museum, markerer årets højtider 10

11 Brugen af teknologiske midler Gennem teknologiske midler (TM: computer, spillekonsoller, mobil tlf. m.m.) vil vi fremme Derfor vil vi koncentrationsevnen fortrolighed med TM som et dagligt redskab kendskab til informationsteknik samarbejdsevnen sociale relationer børnene imellem stille teknologiske midler til rådighed lære børnene om etik og moral ved brug af TM som kommunikationsform guide og vejlede opmuntre til fællesskab og samarbejde udstikker regler og rammer for brug af TM vi accepterer ikke voldeligt, pornografisk eller racistisk indhold i spil og internet, som børnene bruger i SFO sørger for at kommunikation i forhold til TM, foregår i en ordentlig tone, og mobning er absolut ikke tilladt regler og aldersgrænser bliver overholdt TM bruges i samarbejde med en voksen og i en tidsbegrænset periode 11

12 Sprog og udtryksformer. Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets sprog og fremme evnen til at skabe kontakt og kommunikere evnen til at forstå og udvikle kropssprog udvikling af sprog og ordforråd barnets læse- og skrivefærdigheder ordentlig omgangstone forståelse af, at sproget har mange nuancer Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at indgå i samtale og dialog lytte, genfortælle og fabulere (finde på historier, fantasere digterisk) aktivt indgå i demokratiske processer tilbyder aktiviteter, der kræver dialog og samarbejde. Giver børnene mulighed for at sætte ord på følelser og behov lytter til musik, rim og remser; eksperimenterer med teater giver børnene mulighed for at lytte og argumentere gennem leg og aktiviteter opmuntrer børnene til at læse, skrive, kigge i bøger, lege med ord er sproglige rollemodeller og accepterer ikke uetisk sprogbrug vægter, at humor er en del af vores hverdag 12

13 Kost, krop og bevægelse. Sund kost og fysisk aktivitet er nogle af hjørnestenene i et godt børneliv. Vi følger Odder Kommunes Mad og Måltidspolitik. Kost. Barnet skal opleve at det er en god start på dagen at spise morgenmad at det er en god og hyggelig oplevelse at spise sammen at det er hyggeligt at deltage i forberedelse af eftermiddagsmad sørger for at børnene vasker hænder før de spiser, og at de bliver siddende ved bordet til de er færdige med at spise tilstræber, at der er ro og en god stemning omkring bordet serverer maden på en indbydende måde inddrager børnene i indkøb, madlavning og oprydning I SFO serveres der morgenmad (uden sukker) hver dag mellem KL. 6:30 og 7:30 En gang om ugen serveres der eftermiddagsmad mellem kl. 14:00 og 15:00. Krop og bevægelse. Gennem daglig fysisk aktivitet vil vi fremme barnets glæde ved bevægelse barnets evner og lyst til at afprøve og udvikle sin fysiske formåen barnets motoriske færdigheder, både grov - og finmotorisk barnets udvikling af balance og koordination Derfor vil vi stimulere børnenes sanser iagttage børnene i dagligdagen og støtte dem bedst mulig, der hvor de er i deres fysiske udvikling skabe udviklingsmuligheder for børnene inde og ude 13

14 give børnene mulighed for at udfolde sig og afprøve sig selv i motoriske udfoldelser både med og uden voksen være åbne overfor samarbejde med den lokale idrætsforening skaber rum til leg og bevægelse går i svømmehal, tager på gåture, bruger gymnastiksal, aula, og daglig er vi på legepladsen sørger for at der er udfordringer, så der kan afprøves grænser vi trækker på forskellige lokalforeninger ved forskellige lejligheder takker ja ved henvendelser fra idrætsforeninger om aktiviteter for SFO børn 14

15 Støtte og udfordring til børn med særlige behov. Gennem hverdagens aktiviteter vil vi støtte og udfordre børn med særlige behov til at indgå i relationer med andre børn i SFO føle sig værdsatte og trygge øge deres selvværd begå sig i hverdagen blive bevidste om egen formåen tage udfordringer op opleve genkendelighed Barnet skal støttes i og opmuntres til at Derfor vil vi indgå i nye og ukendte aktiviteter/lege bryde uhensigtsmæssige vaner lære at kompensere for egne svagheder iagttage børnene og støtte dem bedst muligt, der hvor de er i deres udvikling give børnene mulighed for at afprøve sig selv med voksne på sidelinjen give dem muligheder for i nogle aktiviteter at være få børn/alene sammen med en voksen laver aktiviteter og støtter, hvor børn med særlige behov indgår i relationer med andre børn for at skabe forudsigelighed og tydelighed - visualiseres og struktureres barnets hverdag laver særaftaler i sociale relationer/aktiviteter, når der er brug for det guider børnene ved nye og svære ting har et udvidet forældresamarbejde 15

16 Lektiestøtte i SFO. I SFO på Skovbakkeskolen giver vi muligheder for at børnene kan få lektiestøtte på 2 niveauer. Lektiecaféen er for de børn, der er motiveret til selv at få klaret lektierne i SFO tiden. Ved tilbud om lektiecafé vil vi fremme Derfor vil vi at barnet får lyst til lektielæsning at barnet har fri, når det kommer hjem barnets evne til at hjælpe andre skabe opmærksomhed på caféens eksistens og muligheder skabe et miljø, hvor det bliver legende let at lave lektier indretter et centralt beliggende stillerum som lektiecafé holder åbent mandag torsdag kl. 13:30 15:30 lektiecaféen holder lukket, når SFO er på udflugt lader lektiecaféen være på frivillig basis klassepædagogen understøtter funktionen Lektiehjælp er en støtte til de børn, der har svært ved at få mulighed eller finde tid til lektielæsning, når de kommer hjem. Ved tilbud om lektiehjælp vil vi fremme Derfor vil vi at barnet får mere lyst til at gå i skole at barnet føler glæde og tilfredshed ved at være forberedt til undervisningen at barnets selvværd og selvtillid styrkes skabe opmærksomhed på lektiestøttens muligheder støtte barnet i arbejdet med læringsopgaver gøre brug af den kreative tilgang til lektielæsning indretter et centralt beliggende stillerum 16

17 holder åbent 2 eftermiddage om ugen mellem kl. 13:30 15:30 tilknytter en pædagog til funktionen, som tilbyder lektiestøtte på forældreniveau indgår aftaler mellem forældre /barn og skole/sfo - klasseteamene visiterer og udfylder kontrakt lektieplan udarbejdes af læreren klassepædagogen sender barnet/børnene til lektiestøtte lektiepædagogen registrerer fremmødet lektiestøtten er aflyst, når SFO er på udflugt ved sygdom vurderes ressourcen lektiepædagogen vurderer behovet for brugen af kreative indlæringsmaterialer evaluerer hvert forår 17

18 Dokumentation & evaluering Vi vil fremme: kvaliteten og udviklingen i SFO synliggøre pædagogernes faglighed Derfor vil vi: synliggøre dagligdagen i SFO afprøve/benytte forskellige dokumentationværktøjer betragte vores mål- og indholdsbeskrivelse som et arbejdsværktøj, som danner ramme for planlægning og løbende evaluering i SFO gennem hele året Konkret vil vi gøre: SFO årsplan udarbejdes SFO ugeplaner for aktiviteter udarbejdes årsplanen og ugeplaner udsendes på forældreintra og på skoles hjemmeside tekst og billeder vises på informationskærmen ved indskolingens hovedindgang barnets bog (arbejdsportfolio) implementeres fuldt ud legeskabelonen benyttes til forberedelsen af en aktiviteterne (se bilag) Aktivitetsbeskrivelse benyttes i forberedelsen og løbende evaluering af alle aktiviteter (se bilag) Hvert forår sker en overordnet evaluering med henblik på forbedringer inden planlægning af følgende skoleår SMTTE modellen benyttes ved evalueringen i foråret 18

19 Mål og indholdsbeskrivelser i Odder kommune Børnehaverne 2010 Alsidige, personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier 2011 Sprog Krop og bevægelse 2012 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 2013 Alsidige, personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier 2014 Sprog Krop og bevægelse 2015 Sociale kompetencer Natur- og naturfænomener SFO på Skovbakkeskolen 2010/11 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer) Kreative udtryksformer og kulturelle værdier 2011/12 Sprog og udtryksformer Kost, krop og bevægelse 2012/13 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 2013/14 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer Kreative udtryksformer og kulturelle værdier 2014/15 Sprog og udtryksformer Kost, krop og bevægelse 2015/16 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 19

20 AFTALE om lektiestøtte: Barnets navn: Klasse: Lektiestøtte i: Dansk : Matematik: Andet: Hvilken periode: Efter behov Løbende Ekstra indsats/fagligt løft Frivilligt Bemærkning: Lektieplan udarbejdes af lærer og afleveres til lektiestøttepersonen! Lektieplanen drøftes besluttes sammen med forældre. Ved aflysning skriver gruppepædagogen i kontaktbogen! Forældre underskrift: Klasseteamet: 20

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere