Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske arbejde i SFO Skovbakkeskolen side 2 Pædagogens rolle og fritidspædagogikken i SFO Skovbakkeskolen side 2 Fritidspædagogikkens overordnede opgave side 3 Det som karakteriserer fritidspædagogikken side 3 Legens særlige betydning side 4 Samarbejde i indskolingen på Skovbakkeskolen - Sammenhæng mellem skole og fritid side 5 Barnets alsidige udvikling side 7 Sociale kompetencer side 8 Naturen og naturfaglige fænomener side 9 Kreative udtryksformer og kulturelle værdier side 10 Brugen af teknologiske midler side 11 Sprog og udtryksformer side 12 Krop, kost og bevægelse side 13 Støtte og udfordring til børn med særlige behov side 15 Lektiestøtte i SFO side 16 Dokumentation og evaluering side 18 Bilag 1 Børnehaver / SFO side 19 Bilag 2 Aftale om lektiestøtte side 20 1

2 Målsætning for Skovbakkeskolen. Skolens overordnede mål: en skole med livskvalitet, ansvarlighed, tryghed, fantasi, udfordringer og selvudfoldelse som bærende værdier for børn og voksne i skolens hverdag en skole med plads til alle, og hvor samværet bygger på gensidig tillid og respekt, tolerance og ligeværdighed en skole med arbejdsglæde, høj faglighed, samarbejde og plads til nytænkning en skole, hvor dagligdagen er præget af kontakt med det omgivende samfund Skovbakkeskolens værdigrundlag: På Skovbakkeskolen er der plads til mangfoldighed og forskellighed er trivsel et fælles ansvar samarbejdes på højt personligt, socialt og fagligt niveau i alle fællesskaber præges hverdagen af engagement, medbestemmelse og medansvar På den måde er Skovbakkeskolen et sted, hvor alle bidrager til at skabe et inspirerende, motiverende og lærende miljø. Skovbakkeskolen vil være et grosted, hvor tryghed, samarbejde, respekt og forskellighed hver dag giver næring til udvikling. Mål og indhold i det pædagogiske arbejde i SFO Skovbakkeskolen. Vi har taget afsæt i nedenstående: Folkeskolelovens 40 stk. 4 Odder Kommunes Børne- og Ungepolitik Skovbakkeskolen målsætning og værdigrundlag Pædagogens rolle og fritidspædagogikken i SFO Skovbakkeskolen. Alle børn har brug for voksne, der kan veksle mellem nedenstående positioner: 2

3 Voksne, der er foran dem og som vil lære dem forskellige færdigheder, og hjælpe dem med de ting, som de voksne ved er nødvendige at kunne for at mestre tilværelsen nu og senere i livet. Voksne, der er ved siden af dem og som kan tage afsæt i deres interesser og umiddelbare behov. Voksne, der er bag ved dem og som kan fungere som et trygt sikkerhedsnet. Skolefritidsordningen har medansvar for det enkelte barns dannelse. I de pædagogiske relationer er det vigtigt at være opmærksom på pædagogens rolle og ansvar som opdrager, igangsætter og inspirator i barnets dannelse. En stor del af fritidspædagogikken er at arbejde med fællesskabet, grupper og forskellige gruppeoplevelser. At kunne indgå i en gruppe styrker børns sociale og kommunikative kompetencer og deres kønsidentitet, samt giver dem mulighed for at lære fra andre børn. Fritidspædagogikkens overordnede opgave er at bidrage til barnets udvikling af kompetencer udvikling af øget opmærksomhed for hinanden som personer udvikling af selvbevidsthed forståelse for fællesskabets betydning og værdi Det, som karakteriserer fritidspædagogikken er at børn mødes på tværs af alder at der arbejdes med barnet i fællesskabet en børneperspektiveret pædagogisk praksis at der stræbes efter at give børn en meningsfuld fritid at der er rum og frihed til børns leg og udfoldelse 3

4 Legens særlige betydning. Legen, som er en spontan og frivillig aktivitet, er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken. Leg har værdi i sig selv, og er i SFO et mål i sig selv, men ikke det eneste mål for SFO. Legen kan anskues ud fra to hovedprincipper, som begge skal indgå i virksomheden for SFO. Legen skal have et læringsmæssigt eller socialiserende sigte eller en blanding heraf. Det ene princip drejer sig om at give plads for børnenes egne spontane og uplanlagte lege. Børnene sætter selv rammerne, laver reglerne, udfylder og besætter rollerne, løser konflikter og udvikler legen. Børnene har i legen mulighed for at afsøge, udfordre og bearbejde vanskeligheder. Pædagogens rolle i forhold til legen er at understøtte direkte eller indirekte samt videreudvikle børnenes legeevner, herunder evnerne til at give sig hen til fantasiverdenen. Det andet princip drejer sig om leg, der sættes i gang ud fra en didaktisk tilgang til hvilket mål, der er med en bestemt leg. Pædagogerne planlægger legen og sætter den i gang, mens børnene har medbestemmelse og medindflydelse indenfor nogle, på forhånd givne bestemte rammer. 4

5 Samarbejde i indskolingen på Skovbakkeskolen Det er Skovbakkeskolens mål -sammenhæng mellem skole og fritid (SFO). at der er en tæt dialog mellem skole, SFO og hjem at der er en tæt dialog mellem faggrupperne at dialogen er præget af åbenhed og tillid at forældre bakker op om og interesserer sig for klassefællesskabet og skolens daglige virke at faggrupperne har indsigt i og respekt for barnets hele skole, såvel undervisningsdel, som fritidsdel Børn, forældre og ansatte skal opleve sammenhæng mellem skole og SFO i et inspirerende og levende miljø, hvor vi sammen sætter børnenes dagligdag, trivsel og udvikling i centrum. Derfor vil vi medvirke til en åben dialog kommunikation mellem skole, SFO og forældre synliggøre børnenes dagligdag og aktiviteter ved at benytte info skærm, samt en aktivitetstavle Lærere og pædagoger samarbejder om: overlevering mellem børnehave og skole/sfo besøg i børnehaverne evaluering mellem børnehave og skole/sfo overlevering fra 0. Til 1. klasse overlevering fra 3. Til 4. klasse overlevering fra SFO til klub forældremøder og skole/hjemsamtaler udarbejdelse af elevplaner og portefølje hjemmebesøg for 1. klasserne brug af personaleintra (klasselog) daglig overlevering mellem skole og SFO klassepædagogen deltager i skoletimer lærerne deltager i SFO, bl.a. børnenes julefrokost, frittercup m.m. mødevirksomhed for lærere og pædagoger: klasseteam, storteam udviklingsprojekter fælles kursusvirksomhed: Eks. Hjælp, jeg skal have 1. klasse. 5

6 Lærere og pædagoger forbereder og gennemfører sammen: tværsuger, projektdage, fællesture, legedage, lejrtur / overnatning fælles arrangementer klassearrangementer, julefest, grillaften Tværfaglige samarbejdspartnere: psykolog, sprogkonsulent tale/hørepædagog tandpleje sundhedspleje 6

7 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer). Barnet skal opleve at kunne begå sig i hverdagens mange sammenhænge selvværd og selvtillid at samarbejde accept af forskellighed at udvikle og højne evner og færdigheder Vi vil gerne, at fritidsordningen er et sted med mulighed for udvikling af den enkelte. Sikre børnene en hverdag i trygge rammer. Derfor vil vi sikre at alle bliver set, hørt og accepteret skabe succes for den enkelte i form af leg og aktiviteter arrangere lege og aktiviteter, der kræver samarbejde være åbne, informerende og imødekommende se barnet, hvor det udviklingsmæssigt befinder sig vejleder og guider i svære situationer lytter, udviser respekt, omsorg og nærvær tilbyder alsidige aktiviteter og udfordringer, ofte med udgangspunkt i hvad, der rører sig i børnegruppen øver færdigheder som at vente på, at det bliver ens tur, dele, argumentere, lytte til hinanden osv. tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og evner; - er bevidste om forskellige måder at tilegne sig viden på. 7

8 Sociale kompetencer. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer udviklingen af respekt og ansvarlighed for fællesskaber udviklingen af empati (indfølingsevne) evnen til at etablere og vedligeholde venskaber accepten af forskellighed Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne medvirke i udformningen af SFO s normer og regler kunne forstå og følge en instruktion kunne være en aktiv og ansvarlig del af en aldersintegreret gruppe udvise medmenneskelig opmærksomhed for andre børns behov og følelser arbejde hen imod, at alle har plads og føler sig trygge i gruppen lære børnene at tage hensyn løse og lære af de konflikter der opstår sørge for, at de voksne er rollemodeller arbejde hen imod, at børnene viser respekt overfor børn og voksne bruger klasserne som base arbejder hen imod, at børnene indgår i fællesskaber både med jævnaldrende og på tværs af alder og køn værner om lege og fællesskaber, der opstår i fritidsordningen hjælper børnene med at udvikle venskaber og støtter op i forhold til at bevare disse lærer børnene at samarbejde og være ansvarlig overfor hinanden giver plads til legen, da den er en væsentlig faktor i dagligdagen går ind i konflikter hvis det er nødvendigt og sørge for at hjælpe børnene med at forstå, hvad der sker arbejder med samværsregler 8

9 Naturen og naturfaglige fænomener. Gennem oplevelser i naturen, herunder skolens ude- og nærmiljø, vil vi fremme barnets lyst til at færdes og lege i naturen udforske og eksperimentere bruge alle sanser i naturen Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen tage hensyn til og vise respekt for naturen og nærmiljøet bruge børnenes nysgerrighed og lyst til at eksperimentere bruge naturen på og omkring skolen (skoven, området omkring museet osv.) griber spontane situationer går på legepladsen hver dag bruger nærmiljøet: tager til stranden, bruger spejderhytten, tager på tur til bjørnegrotten, besøger den økologiske have og andre spændende steder laver bål, rollespil, huler, drager, eksperimenterer med vand, bliver klog på dyr, planter m.m. 9

10 Kreative udtryksformer og kulturelle værdier. Gennem mangeartede kulturelle og æstetiske oplevelser og inspiration i hverdagen, vil vi fremme barnets kreativitet og fantasi lysten til at afprøve forskellige redskaber og materialer muligheden for at eksperimentere med - øve sig i - og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle/kreative udtryksformer og oplevelser lysten til at gå på oplevelse i litteratur, musik, teater og billeder Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker tænke og handle kreativt opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder sørge for, at forskellige materialer er til rådighed tale/høre om fremmede lande, og det der sker ude i verden være bevidste om omgangstonen sørge for at alle kommer til orde/ at alle bliver hørt sikre omsorg for den enkelte og fællesskabet bruge de redskaber, vi har til at håndtere konflikter og problemer markere årets højtider og husets traditioner finder materialer frem henter ting fra naturen bruger biblioteket leger, synger og danser, nyt og gammelt taler pænt til hinanden samtaler i gruppen, og øver f.eks. demokrati arbejder med samværsregler tager børnene alvorligt - anerkendende samtaler holder grillaften, fastelavn, holder julefrokost og familiekaffe, tager til turneringer, ser teater, går på museum, markerer årets højtider 10

11 Brugen af teknologiske midler Gennem teknologiske midler (TM: computer, spillekonsoller, mobil tlf. m.m.) vil vi fremme Derfor vil vi koncentrationsevnen fortrolighed med TM som et dagligt redskab kendskab til informationsteknik samarbejdsevnen sociale relationer børnene imellem stille teknologiske midler til rådighed lære børnene om etik og moral ved brug af TM som kommunikationsform guide og vejlede opmuntre til fællesskab og samarbejde udstikker regler og rammer for brug af TM vi accepterer ikke voldeligt, pornografisk eller racistisk indhold i spil og internet, som børnene bruger i SFO sørger for at kommunikation i forhold til TM, foregår i en ordentlig tone, og mobning er absolut ikke tilladt regler og aldersgrænser bliver overholdt TM bruges i samarbejde med en voksen og i en tidsbegrænset periode 11

12 Sprog og udtryksformer. Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets sprog og fremme evnen til at skabe kontakt og kommunikere evnen til at forstå og udvikle kropssprog udvikling af sprog og ordforråd barnets læse- og skrivefærdigheder ordentlig omgangstone forståelse af, at sproget har mange nuancer Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at indgå i samtale og dialog lytte, genfortælle og fabulere (finde på historier, fantasere digterisk) aktivt indgå i demokratiske processer tilbyder aktiviteter, der kræver dialog og samarbejde. Giver børnene mulighed for at sætte ord på følelser og behov lytter til musik, rim og remser; eksperimenterer med teater giver børnene mulighed for at lytte og argumentere gennem leg og aktiviteter opmuntrer børnene til at læse, skrive, kigge i bøger, lege med ord er sproglige rollemodeller og accepterer ikke uetisk sprogbrug vægter, at humor er en del af vores hverdag 12

13 Kost, krop og bevægelse. Sund kost og fysisk aktivitet er nogle af hjørnestenene i et godt børneliv. Vi følger Odder Kommunes Mad og Måltidspolitik. Kost. Barnet skal opleve at det er en god start på dagen at spise morgenmad at det er en god og hyggelig oplevelse at spise sammen at det er hyggeligt at deltage i forberedelse af eftermiddagsmad sørger for at børnene vasker hænder før de spiser, og at de bliver siddende ved bordet til de er færdige med at spise tilstræber, at der er ro og en god stemning omkring bordet serverer maden på en indbydende måde inddrager børnene i indkøb, madlavning og oprydning I SFO serveres der morgenmad (uden sukker) hver dag mellem KL. 6:30 og 7:30 En gang om ugen serveres der eftermiddagsmad mellem kl. 14:00 og 15:00. Krop og bevægelse. Gennem daglig fysisk aktivitet vil vi fremme barnets glæde ved bevægelse barnets evner og lyst til at afprøve og udvikle sin fysiske formåen barnets motoriske færdigheder, både grov - og finmotorisk barnets udvikling af balance og koordination Derfor vil vi stimulere børnenes sanser iagttage børnene i dagligdagen og støtte dem bedst mulig, der hvor de er i deres fysiske udvikling skabe udviklingsmuligheder for børnene inde og ude 13

14 give børnene mulighed for at udfolde sig og afprøve sig selv i motoriske udfoldelser både med og uden voksen være åbne overfor samarbejde med den lokale idrætsforening skaber rum til leg og bevægelse går i svømmehal, tager på gåture, bruger gymnastiksal, aula, og daglig er vi på legepladsen sørger for at der er udfordringer, så der kan afprøves grænser vi trækker på forskellige lokalforeninger ved forskellige lejligheder takker ja ved henvendelser fra idrætsforeninger om aktiviteter for SFO børn 14

15 Støtte og udfordring til børn med særlige behov. Gennem hverdagens aktiviteter vil vi støtte og udfordre børn med særlige behov til at indgå i relationer med andre børn i SFO føle sig værdsatte og trygge øge deres selvværd begå sig i hverdagen blive bevidste om egen formåen tage udfordringer op opleve genkendelighed Barnet skal støttes i og opmuntres til at Derfor vil vi indgå i nye og ukendte aktiviteter/lege bryde uhensigtsmæssige vaner lære at kompensere for egne svagheder iagttage børnene og støtte dem bedst muligt, der hvor de er i deres udvikling give børnene mulighed for at afprøve sig selv med voksne på sidelinjen give dem muligheder for i nogle aktiviteter at være få børn/alene sammen med en voksen laver aktiviteter og støtter, hvor børn med særlige behov indgår i relationer med andre børn for at skabe forudsigelighed og tydelighed - visualiseres og struktureres barnets hverdag laver særaftaler i sociale relationer/aktiviteter, når der er brug for det guider børnene ved nye og svære ting har et udvidet forældresamarbejde 15

16 Lektiestøtte i SFO. I SFO på Skovbakkeskolen giver vi muligheder for at børnene kan få lektiestøtte på 2 niveauer. Lektiecaféen er for de børn, der er motiveret til selv at få klaret lektierne i SFO tiden. Ved tilbud om lektiecafé vil vi fremme Derfor vil vi at barnet får lyst til lektielæsning at barnet har fri, når det kommer hjem barnets evne til at hjælpe andre skabe opmærksomhed på caféens eksistens og muligheder skabe et miljø, hvor det bliver legende let at lave lektier indretter et centralt beliggende stillerum som lektiecafé holder åbent mandag torsdag kl. 13:30 15:30 lektiecaféen holder lukket, når SFO er på udflugt lader lektiecaféen være på frivillig basis klassepædagogen understøtter funktionen Lektiehjælp er en støtte til de børn, der har svært ved at få mulighed eller finde tid til lektielæsning, når de kommer hjem. Ved tilbud om lektiehjælp vil vi fremme Derfor vil vi at barnet får mere lyst til at gå i skole at barnet føler glæde og tilfredshed ved at være forberedt til undervisningen at barnets selvværd og selvtillid styrkes skabe opmærksomhed på lektiestøttens muligheder støtte barnet i arbejdet med læringsopgaver gøre brug af den kreative tilgang til lektielæsning indretter et centralt beliggende stillerum 16

17 holder åbent 2 eftermiddage om ugen mellem kl. 13:30 15:30 tilknytter en pædagog til funktionen, som tilbyder lektiestøtte på forældreniveau indgår aftaler mellem forældre /barn og skole/sfo - klasseteamene visiterer og udfylder kontrakt lektieplan udarbejdes af læreren klassepædagogen sender barnet/børnene til lektiestøtte lektiepædagogen registrerer fremmødet lektiestøtten er aflyst, når SFO er på udflugt ved sygdom vurderes ressourcen lektiepædagogen vurderer behovet for brugen af kreative indlæringsmaterialer evaluerer hvert forår 17

18 Dokumentation & evaluering Vi vil fremme: kvaliteten og udviklingen i SFO synliggøre pædagogernes faglighed Derfor vil vi: synliggøre dagligdagen i SFO afprøve/benytte forskellige dokumentationværktøjer betragte vores mål- og indholdsbeskrivelse som et arbejdsværktøj, som danner ramme for planlægning og løbende evaluering i SFO gennem hele året Konkret vil vi gøre: SFO årsplan udarbejdes SFO ugeplaner for aktiviteter udarbejdes årsplanen og ugeplaner udsendes på forældreintra og på skoles hjemmeside tekst og billeder vises på informationskærmen ved indskolingens hovedindgang barnets bog (arbejdsportfolio) implementeres fuldt ud legeskabelonen benyttes til forberedelsen af en aktiviteterne (se bilag) Aktivitetsbeskrivelse benyttes i forberedelsen og løbende evaluering af alle aktiviteter (se bilag) Hvert forår sker en overordnet evaluering med henblik på forbedringer inden planlægning af følgende skoleår SMTTE modellen benyttes ved evalueringen i foråret 18

19 Mål og indholdsbeskrivelser i Odder kommune Børnehaverne 2010 Alsidige, personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier 2011 Sprog Krop og bevægelse 2012 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 2013 Alsidige, personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier 2014 Sprog Krop og bevægelse 2015 Sociale kompetencer Natur- og naturfænomener SFO på Skovbakkeskolen 2010/11 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer) Kreative udtryksformer og kulturelle værdier 2011/12 Sprog og udtryksformer Kost, krop og bevægelse 2012/13 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 2013/14 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer Kreative udtryksformer og kulturelle værdier 2014/15 Sprog og udtryksformer Kost, krop og bevægelse 2015/16 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 19

20 AFTALE om lektiestøtte: Barnets navn: Klasse: Lektiestøtte i: Dansk : Matematik: Andet: Hvilken periode: Efter behov Løbende Ekstra indsats/fagligt løft Frivilligt Bemærkning: Lektieplan udarbejdes af lærer og afleveres til lektiestøttepersonen! Lektieplanen drøftes besluttes sammen med forældre. Ved aflysning skriver gruppepædagogen i kontaktbogen! Forældre underskrift: Klasseteamet: 20

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur 1. Indledning På Veste Nebel Skole arbejder vi ud fra pædagogiske lærerplaner. Rammen for lærerplanerne er udstukket af Kolding Kommune. Gennem pædagogiske lærerplaner, beskriver, evaluere og dokumenter

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Fritidsordningen Solstrålen

Mål- og indholdsbeskrivelse for Fritidsordningen Solstrålen Mål- og indholdsbeskrivelse for Fritidsordningen Solstrålen Trekroner 2013 ~ 1 ~ Indhold Indledning... 3 Det pædagogiske grundlag:... 3 Samarbejde:... 5 Lektiehjælp i fritidsordningen... 6 Trivsel... 6

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere